Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 377/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Částka 143/2001
Platnost od 31.10.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 01.12.2007 (280/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

377

VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

ze dne 17. října 2001

o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 13 odst. 2, § 14 odst. 11 a § 17 odst. 7 písm. b), g) a h) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob výběru určeného držitele licence pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence (dále jen "určený držitel licence"),

b) způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti dodávek nad rámec licence a doklady pro doložení výpočtu prokazatelné ztráty a

c) pravidla pro stanovení výše a placení finančních příspěvků do Energetického regulačního fondu (dále jen "Fond") a pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu.

§ 2

Způsob výběru určeného držitele licence

Kritériem výběru určeného držitele licence je zejména jeho schopnost pokračovat v nepřetržitých dodávkách místo předchozího držitele licence a dodávat předmět plnění za takových ekonomických podmínek, které budou stejné, popřípadě lepší než stávající. Předpokládaný určený držitel licence musí mít takové technické prostředky a rezervy v nich, aby byl schopen uloženou povinnost plnit v požadované kvalitě po dobu nezbytně nutnou. Předpokládaný určený držitel licence musí být vybaven personálně a administrativně tak, aby byl schopen doložit a prokázat případnou ztrátu z činnosti vyplývající mu z uložené povinnosti.

§ 3

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty

(1) Poskytnutí energetického zařízení mezi předávajícím a určeným držitelem licence spočívá v předání dokumentace, jejíž součásti a náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Výpočet prokazatelné ztráty při plnění povinnosti dodávek nad rámec licence se provádí na základě údajů řádné či mimořádné účetní závěrky a oddělené evidence nákladů a výnosů podle zvláštního právního předpisu.

(3) Výpočet prokazatelné ztráty je prováděn určeným držitelem licence na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2. Tiskopis je k dispozici na Úřadě a též v elektronické podobě.

§ 4

Výše finančních příspěvků do Fondu

(1) Celková výše finančních příspěvků do Fondu je stanovována Úřadem nejpozději do 31. srpna každého kalendářního roku, a to odděleně pro jednotlivá energetická odvětví, a je zveřejňována v Energetickém regulačním věstníku (dále jen "Věstník").

(2) Výše finančních příspěvků odváděných do Fondu jednotlivými držiteli licencí odpovídá podílu ročního objemu tržeb dosažených každým z nich na celkových tržbách v odvětví za uplynulý kalendářní rok. Úřad každému povinnému držiteli licence vypočte a sdělí výši příspěvku, kterou má do Fondu odvést.

(3) Na základě údajů od držitelů licencí uvedených v příloze č. 3 Úřad zveřejní ve Věstníku výši celkového ročního objemu dosažených tržeb z licencovaných činností v uplynulém kalendářním roce.

(4) Postup pro výpočet tržeb k odvodu finančního příspěvku do Fondu je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Placení finančního příspěvku do Fondu jednotlivými držiteli licence

(1) Finanční prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát určených držitelů licence jsou vedeny na zvláštním běžném účtu Úřadu u České národní banky. Identifikační údaje účtu jsou zveřejňovány Úřadem ve Věstníku.

(2) Finanční příspěvky do Fondu se platí odděleně za každý druh vykonávané činnosti, na nějž je vydána licence podle § 4 odst. 1 písm. c) až f), h) a i) zákona.

§ 6

Čerpání finančních prostředků z Fondu

(1) Jestliže určený držitel licence splnil povinnost dodávek nad rámec licence a vznikla mu prokazatelná ztráta, jejíž výpočet řádně a včas provedl a doložil, přísluší mu úhrada této prokazatelné ztráty z finančních prostředků Fondu.

(2) Úřad provede kontrolu náležitostí žádosti, propočtu vykázané ztráty a stanoví výši úhrady určenému držiteli licence.1)

(3) Finanční prostředky se poukazují určenému držiteli licence do 31. srpna příslušného kalendářního roku na účet určeného držitele licence.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Předávací dokumentace

I. Oddíl - součásti předávací dokumentace

a) předávací protokol,

b) podklady provozně-technické dokumentace poskytovaného energetického zařízení,

c) podklady o převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli v rámci poskytovaného energetického zařízení - dojde-li k převodu zaměstnanců a jejich pracovněprávních vztahů,

d) podklady pro závazek předávajícího k případné součinnosti či konzultaci ve věcech poskytovaného energetického zařízení.

II. Oddíl - náležitosti předávacího protokolu

a) označení rozhodujícího orgánu České republiky - Energetický regulační úřad,

b) označení předávajícího a určeného držitele licence:

1. držitel licence

2. číslo licence

3. adresa držitele licence uvedená na rozhodnutí o udělení licence

4. platnost licence

5. termín zahájení licencované činnosti

c) specifikace licence vymezené podle § 14 odst. 1 zákona, na kterou se vztahuje výkon povinnosti dodávek nad rámec licence a energetického zařízení poskytovaného předávajícím určenému držiteli licence (dále jen „poskytované energetické zařízení"),

d) popis poskytovaného energetického zařízení, jeho součástí a příslušenství,

e) doba, na kterou je předmětné energetické zařízení poskytnuto k výkonu povinnosti dodávek nad rámec licence určenému držiteli licence,

f) rozhodnutí o zřízení věcného břemene užívání poskytovaného energetického zařízení s vymezením jeho rozsahu, dále výše, rozsah a způsob splácení úhrady za zřízení tohoto práva předávajícímu nebo jeho právnímu nástupci, podle §10 odst. 8 zákona,

g) způsob předání a převzetí poskytovaného energetického zařízení,

h) zvláštní podmínky provozu poskytovaného energetického zařízení, byly-li držiteli licence určeny.

III. Oddíl - postup při předávání energetického zařízení

Při předávání energetického zařízení postupuje Úřad podle § 10 odst. 7 zákona, pokud se držitelé licencí nedohodnou podle § 488b a násl. obchodního zákoníku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

1) Zákon č, 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Přesunout nahoru