Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 370/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Částka 140/2001
Platnost od 24.10.2001
Účinnost od 24.10.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 12. října 2001

o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 písm. i) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dále jen "odborný dohled") se získává ověřením odborných znalostí zkouškou o odborné způsobilosti fyzické osoby k odbornému dohledu (dále jen "odborná způsobilost").

(2) Žádost o provedení zkoušky o odborné způsobilosti (dále jen "žádost") předkládá fyzická osoba, která hodlá vykonávat odborný dohled, (dále jen "uchazeč") Ministerstvu zdravotnictví (dále jen "ministerstvo"), a to nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem stanoveným pro vykonání zkoušky (§ 2 odst. 1). V žádosti uchazeč uvede:

a) jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo číslo průkazu totožnosti1) a adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, popřípadě číslo faxu nebo elektronické spojení,

b) dosažené vzdělání, druh a délku praxe a obor, v němž byla konána.

(3) K žádosti uchazeč přiloží doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b), popřípadě úředně ověřené kopie těchto dokladů.

§ 2

(1) Zkouška o odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí (§ 4) v termínech určených ministerstvem. Termíny konání zkoušek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách nejpozději do 1. března každého kalendářního roku, a to tak, aby první termín konání zkoušky byl stanoven nejdříve za 60 kalendářních dnů ode dne jeho zveřejnění.

(2) Zkouška probíhá ústní formou. Zkouškou se ověřuje znalost

a) právních předpisů vztahujících se k využívání a ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,

b) hydrogeologie minerálních vod,

c) základů pelologie,

d) krenotechniky,

e) akumulace, úpravy a způsobu využití minerálních vod,

f) těžby, skladování, úpravy peloidů a jejich přípravy k použití,

g) přírodních léčivých plynů,

h) základních ukazatelů kvality přírodních léčivých zdrojů, jejich stanovení, hodnocení a odběru vzorků ke kontrole,

i) řešení havarijních situací,

j) vedení dokumentace související s výkonem odborného dohledu.

(3) Zkouška se hodnotí stupněm "vyhověl" nebo "nevyhověl". O výsledku zkoušky rozhoduje zkušební komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání. V případě, že uchazeč nevyhověl, seznámí předseda zkušební komise uchazeče s důvody tohoto hodnocení. O zkoušce se vyhotoví záznam, ve kterém se uvede datum a místo konání zkoušky, otázky, hodnocení odpovědí a výsledek zkoušky. Záznam podepíše předseda zkušební komise. Součástí záznamu je žádost a stejnopis osvědčení.

§ 3

Uchazeč, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostavil a který svoji neúčast řádně omluvil nejpozději v den konání zkoušky, vykoná zkoušku v náhradním termínu stanoveném ministerstvem v dohodě s ním. Jestliže se uchazeč nedostavil ke zkoušce bez vážného důvodu a řádné omluvy, může zkoušku vykonat pouze na základě nové žádosti.

§ 4

(1) Zkušební komise má lichý počet členů, a to nejméně 3. Alespoň jeden člen zkušební komise je odborník z praxe. Odborníkem z praxe se rozumí fyzická osoba zpravidla s vysokoškolským vzděláním, která vykonává odborný dohled nebo znaleckou činnost anebo posudkovou činnost v oblasti využívání a ochrany zdrojů po dobu nejméně deseti let.

(2) Ministerstvo jmenuje a odvolává předsedu zkušební komise, místopředsedu, který zastupuje předsedu zkušební komise v době jeho nepřítomnosti, a další členy zkušební komise a náhradníka, a to z odborníků pro oblast využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, z řad svých zaměstnanců a z odborníků z praxe. Členem zkušební komise může být jmenována pouze fyzická osoba, která s tímto jmenováním vyslovila souhlas.

(3) Zkušební komise, která má 3 členy, je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni její členové; v ostatních případech je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny členů. Odborník z praxe musí být přítomen vždy.

(4) Členství ve zkušební komisi podle odstavce 2 zaniká odvoláním, vzdáním se funkce nebo úmrtím.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru