Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 368/2001 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Částka 139/2001
Platnost od 17.10.2001
Účinnost od 17.10.2001
Zrušeno k 01.09.2009 (252/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 3. října 2001,

kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Povinnou součástí každého návrhu na povolení spojení (dále jen "návrh") je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení podle přílohy této vyhlášky a doklad o zaplacení správního poplatku.

(2) K návrhu se dále připojí

a) písemné plné moci udělené zástupcům všech navrhovatelů, jsou-li tito v řízení o povolení spojení zastoupeni,

b) výpisy z obchodního rejstříku, popř. z jiného obdobného registru, ne starší než tři měsíce, týkající se všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost být v obchodním rejstříku nebo obdobném registru zapsáni,

c) listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení; v případě spojení v důsledku nabytí účastnických cenných papírů při nabídce převzetí1) jsou všichni spojující se soutěžitelé povinni tyto listiny předložit ihned po jejich sepsání,

d) výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost provádět audit podle zvláštních právních předpisů,

e) konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku podle zvláštních právních předpisů, a

f) schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání návrhu a z něhož je patrno, jakého čistého obratu (§ 14 zákona) dosáhli v daném účetním období:

1. spojující se soutěžitelé,

2. osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

3. osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění spojení,

4. osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v bodech 1 až 3.

§ 2

(1) Návrh, včetně všech jeho součástí a příloh, se předkládá v českém jazyce. U cizojazyčných listin a dokladů se předkládá jejich překlad do českého jazyka, pokud zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. K překladu se připojí prohlášení navrhovatele deklarující, že se jedná o pravdivé a úplné překlady originálů.

(2) Listiny mohou být originály nebo jejich kopie; v případě kopií je nutno k listinám připojit prohlášení navrhovatele deklarující, že se jedná o pravdivé a úplné kopie originálů.

(3) K listinám lze rovněž připojit jejich vyhotovení na elektronickém nosiči dat.

§ 3

Obsahují-li předkládané listiny skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, připojí se jako zvláštní přílohy k návrhu. Každá taková listina musí obsahovat označení "OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ".

§ 4

Finanční údaje musí být uvedeny v českých korunách. Finanční údaje z cizích měn musí být přepočteny na české koruny průměrným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou za to období, k němuž se takové finanční údaje vztahují.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Bednář v. r.


Příloha k vyhlášce č. 368/2001 Sb.

Dotazník k povolení spojení

Při poskytování údajů podle dotazníku je třeba dodržovat členění a číslování jednotlivých údajů podle tohoto vzoru. Pro upřesnění a vysvětlení významu požadovaných údajů je možné obrátit se písemně na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před zahájením správního řízení. V případě, že jednotlivé údaje nejsou a nemohou být spojujícím se soutěžitelům známy, je třeba tuto skutečnost uvést a odůvodnit.

ČÁST 1

1. Základní údaje

1.1. NAVRHOVATELÉ

Uveďte

1.1.1. obchodní firmu všech navrhovatelů (popř. název, jméno a příjmení),

1.1.2. sídlo všech navrhovatelů (popř. trvalý pobyt a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele majícího sídlo),

1.1.3. předmět podnikání všech navrhovatelů (popř. činnosti, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele),

1.1.4. identifikační číslo všech navrhovatelů,

1.1.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo jiný zástupce navrhovatelů (jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkce příslušné kontaktní osoby),

1.1.6. adresu, na kterou mají být jednotlivým navrhovatelům doručovány písemnosti v případě, že nemají zmocněného zástupce.

1.2. ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI

Uveďte údaje o všech zástupcích, kteří byli zmocněni na základě plné moci jednat za jednotlivé navrhovatele:

1.2.1. jméno a příjmení zástupce (popř. název, obchodní firma),

1.2.2. trvalý pobyt nebo místo podnikání (popř. sídlo) zástupce,

1.2.3. telefonní číslo, faxové číslo, e-mail zástupce,

1.2.4. adresu, na kterou mají být zástupcům doručovány písemnosti.

1.3. DALŠÍ SPOJUJÍCÍ SE SOUTĚŽITELÉ1)

Uveďte:

1.3.1. obchodní firmu všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. název, jméno a příjmení),

1.3.2. sídlo všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. trvalý pobyt, adresa místa pobytu a místo podnikání, nejedná-li se o soutěžitele mající sídlo),

1.3.3. předmět podnikání všech dalších spojujících se soutěžitelů (popř. činnosti, za jejichž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele),

1.3.4. identifikační číslo všech dalších spojujících se soutěžitelů,

1.3.5. údaje o kontaktní osobě, kterou může být statutární orgán nebo jeho člen anebo jiný zástupce dalších spojujících se soutěžitelů (jméno, adresa pro doručování, telefonní číslo, faxové číslo, e-mail, funkce příslušné kontaktní osoby).

ČÁST 2

2. Podrobnosti spojení

2.1. CHARAKTER SPOJENÍ

2.1.1. Uveďte, o jakou formu spojení podle § 12 zákona se jedná:

a) spojení fúzí podle § 12 odst. 1 zákona,

b) spojení nabytím podniku nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem podle § 12 odst. 2 zákona,

c) spojení získáním kontroly (přímé či nepřímé) podle § 12 odst. 3 zákona,

d) spojení vznikem společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky podle § 12 odst. 5 zákona, nebo

e) jinou formu spojení podléhajícího povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (uveďte podrobně charakter takového spojení).

2.1.2. Uveďte, zda jsou předmětem spojení

a) spojující se soutěžitelé jako celek, nebo

b) jejich části (§ 14 odst. 4 a 5 zákona).

2.1.3. Uveďte popis úkonů zakládajících spojení, s přihlédnutím k hospodářské a finanční struktuře spojení soutěžitelů.

2.1.4. Jedná-li se o spojení formou nabídky převzetí účastnických cenných papírů, uveďte, zda nabídka převzetí má podporu představenstev a dozorčích rad všech spojujících se soutěžitelů.

2.1.5. Uveďte strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů před spojením a navrhovanou strukturu vlastnictví a kontroly spojujících se soutěžitelů po spojení.

2.1.6. Uveďte jakoukoliv finanční nebo jinou podporu z veřejného zdroje včetně orgánů veřejné správy, obdrženou kterýmkoliv spojujícím se soutěžitelem v posledních pěti letech, a to s členěním na

a) zdroj podpory,

b) formu podpory,

c) název podpory a

d) výši podpory.

2.2. DOTČENÁ ODVĚTVÍ

2.2.1. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí spojující se soutěžitelé.

2.2.2. Uveďte odvětví činnosti, v nichž působí

a) všechny osoby, které spojující se soutěžitele kontrolují,

b) osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

c) osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a

d) osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a) až c).

2.3. ÚDAJE ROZHODNÉ PRO POVOLENÍ SPOJENÍ

2.3.1. Uveďte obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období dosažený na trhu České republiky, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů,

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

2.3.2. Uveďte celosvětový obrat (vypočtený podle § 14 zákona) všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, a to s členěním na

a) obrat každého ze spojujících se soutěžitelů,

b) obrat každé z osob, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

c) obrat každé z osob, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,

d) obrat každé z osob, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení,

e) obrat každé z osob, které jsou kontrolovány společně osobami uvedenými v písmenech a) až d).

ČÁST 3

3. Vlastnictví a kontrola

SKUPINY JEDNOTLIVÝCH SPOJUJÍCÍCH SE SOUTĚŽITELŮ

3.1. Uveďte seznam všech osob přímo nebo nepřímo kontrolujících spojující se soutěžitele.

3.2. Uveďte seznam všech osob, které jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány

3.2.1. spojujícími se soutěžiteli,

3.2.2. kteroukoliv osobou uvedenou v bodě 3.1.,

3.2.3. společně dvěma a více osobami uvedenými v bodech 3.1., 3.2.1. a 3.2.2.

U každé jednotlivé osoby v bodech 3.1. a 3.2. uveďte:

a) obchodní firmu (popř. název nebo jméno a příjmení této osoby),

b) sídlo (popř. trvalý pobyt nebo místo podnikání, nejedná-li se o osobu mající sídlo),

c) předmět podnikání (popř. činnost, za jejímž účelem byla tato osoba zřízena, nejde-li o podnikatele) a

d) povahu a způsob kontroly podle § 12 odst. 3 zákona.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace osoby tak, aby byla znázorněna struktura jejich vlastnictví a kontroly.

ČÁST 4

4. Relevantní trhy

4.1. Uveďte všechny druhy zboží (výrobky nebo služby), tvořící předmět podnikání spojujících se soutěžitelů (popř. činnost, za jejímž účelem byli zřízeni, nejde-li o podnikatele), společně s odůvodněním, jaké zboží je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné.

4.2. Uveďte všechna území, na kterých působí spojující se soutěžitelé, společně s odůvodněním, která území jsou s ohledem na soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelná od jiných území.

4.3. Uveďte veškerá časová omezení pro trvání určitého trhu zboží, pokud taková existují.

4.4. Pokuste se vymezit na základě bodů 4.1., 4.2. a 4.3. relevantní trhy na území České republiky, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, a pokuste se odhadnout jejich postavení na těchto jednotlivých relevantních trzích.

4.5. Uveďte (existuje-li) stupeň vertikální integrace jednotlivých spojujících se soutěžitelů.

ČÁST 5

5. Personální propojení a dřívější spojení

S ohledem na spojující se soutěžitele včetně jednotlivých osob uvedených v části 3

5.1. uveďte seznam všech ostatních soutěžitelů působících na relevantních trzích, ve kterých spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 disponují jednotlivě nebo společně alespoň 10 % hlasovacích práv. U každého soutěžitele v tomto seznamu uveďte majitele a výši podílu na hlasovacích právech.

5.2. uveďte s členěním na jednotlivé soutěžitele:

5.2.1. seznam osob, které jsou statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou také statutárními orgány, jejich členy nebo členy dozorčích orgánů jakéhokoli jiného soutěžitele, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v bodě 4.4., a

5.2.2. seznam členů dozorčích orgánů spojujících se soutěžitelů, kteří jsou rovněž statutárními orgány nebo jejich členy nebo členy dozorčích orgánů ve kterémkoli jiném soutěžiteli, který působí na stejných relevantních trzích vymezených v bodě 4.4.

5.3. Pro relevantní trhy, na kterých působí spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, uveďte všechna spojení za poslední tři roky, kde jednou ze stran spojení byl kterýkoliv ze spojujících se soutěžitelů nebo osob uvedených v části 3.

Údaje uvedené v této části mohou být doloženy tabulkami nebo schématy organizace jednotlivých spojujících se soutěžitelů.

ČÁST 6

6. Údaje o relevantních trzích

Uveďte pro ty relevantní trhy vymezené v bodě 4.4., ohledně kterých nelze vyloučit, že na nich spojující se soutěžitelé po spojení dosáhnou společného podílu 15% a vyššího, jde-li o spojení na horizontální úrovni, nebo že na nich spojující se soutěžitelé po spojení dosáhnou společně nebo každý z nich samostatně podílu 25% a vyššího, jde-li o spojení na vertikální úrovni, a to za poslední tři roky předcházející spojení s členěním

a) na území České republiky a

b) na území, které je podle názoru navrhovatelů s ohledem na bod 4.2. odlišitelné od území České republiky,

6.1. odhad celkové velikosti jednotlivých relevantních trhů z hlediska hodnoty obratu (v českých korunách) a objemu (jednotky množství zboží). Uveďte východisko a prameny pro výpočty a předložte listiny pro ověření těchto výpočtů;

6.2. obrat vyjádřený hodnotou a objemem a dále odhad tržních podílů každého spojujícího se soutěžitele včetně osob uvedených v části 3;

6.3. odhad tržních podílů z hlediska hodnoty obratu (a kde je to možné i objemu) všech soutěžitelů (včetně dovozců), kteří mají tržní podíl alespoň 10% na vymezeném relevantním trhu. Poskytněte listiny pro ověření výpočtu těchto tržních podílů a uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo nebo trvalý pobyt a místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušnou kontaktní osobu těchto soutěžitelů;

6.4. odhad hodnoty celkového obratu dovozů, celkového objemu dovozů a zdroje dovozů a uveďte

a) podíl dovozů, které pochází od skupin, k nimž patří spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3, vyjádřený z hlediska hodnoty obratu (v českých korunách) a objemu (jednotky množství zboží),

b) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny kvótami, tarify nebo netarifními překážkami obchodu, a

c) odhad, do jaké míry jsou tyto dovozy ovlivněny přepravními a jinými náklady;

6.5. odhad, do jaké míry jsou relevantní trhy ovlivněny

a) přepravními a jinými náklady a

b) jinými netarifními překážkami obchodu;

6.6. způsob, kterým spojující se soutěžitelé včetně osob uvedených v části 3 vyrábějí a prodávají zboží; např. zda vyrábějí v místě nebo prodávají přes místní distribuční síť;

6.7. srovnání úrovně cen v České republice u jednotlivých spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 a podobné srovnání úrovně cen s jinými regiony, kde se toto zboží vyrábí nebo prodává;

6.8. charakter a rozsah vertikální integrace všech spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 ve srovnání s jejich největšími konkurenty.

ČÁST 7

7. Obecné podmínky na relevantních trzích uvedených v části 6

Struktura nabídky na relevantních trzích

7.1. Uveďte pět největších nezávislých dodavatelů spojujících se soutěžitelů. Uveďte individuální podíl těchto dodavatelů na celkovém objemu dodávek spojujícím se soutěžitelům (uveďte obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušnou kontaktní osobu těchto dodavatelů).

7.2. Uveďte distribuční sítě a sítě služeb, které existují v rámci způsobu distribuce na relevantních trzích. Přitom vezměte v úvahu

a) způsoby distribuce převažující na trhu a jejich význam na těchto trzích; do jaké míry je distribuce prováděna třetími stranami a do jaké míry soutěžiteli, kteří patří k téže skupině jako osoby uvedené v části 3,

b) služby převažující na trhu (například údržba a opravy), jejich význam na těchto trzích a způsob jejich provozování (například nezávislými poskytovateli nebo výhradními distributory); do jaké míry jsou tyto služby prováděny třetími osobami a do jaké míry soutěžiteli, kteří patří k téže skupině jako osoby uvedené v části 3.

7.3. Uveďte odhad celkové kapacity jednotlivých relevantních trhů v rámci České republiky za poslední tři roky a podíl, který připadá během tohoto období na jednotlivé spojující se soutěžitele včetně osob uvedených v části 3; dále uveďte skutečné využití kapacity relevantního trhu za toto období.

7.4. Specifikujte další relevantní údaje o nabídkové straně, jestliže podle názoru navrhovatelů takové existují.

Struktura poptávky na relevantních trzích

7.5. Uveďte pět největších nezávislých odběratelů spojujících se soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích a jejich individuální podíl na celkovém obratu zboží spojujících se soutěžitelů (uveďte obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání, telefonní a faxové číslo a příslušné kontaktní osoby všech těchto odběratelů).

7.6. Vysvětlete strukturu poptávky z hlediska

a) fází trhů (např. start, rozmach, dospělost a úpadek a předpověď rychlosti růstu poptávky),

b) významu preferencí spotřebitelů, pokud jde o věrnost značce, rozlišování výrobků a poskytnutí celého sortimentu zboží,

c) stupně koncentrace nebo rozptýlenosti spotřebitelů,

d) členění spotřebitelů do různých skupin a popište "typického spotřebitele" jednotlivých skupin,

e) významu výhradních distribučních smluv a jiných typů dlouhodobých smluv a

f) otázky, jaká část celkové poptávky je tvořena poptávkami veřejné správy, vládních agentur, státních podniků a dalších obdobných subjektů.

Vstup na trh

7.7. Uveďte, zda se uskutečnily významné vstupy soutěžitelů na jednotlivé relevantní trhy za posledních pět let.

Jestliže ano, uveďte jejich obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání a odhad současných tržních podílů.

7.8. Uveďte soutěžitele, kteří pravděpodobně vstoupí na jednotlivé relevantní trhy (včetně těch, kteří v současné době působí pouze na trzích mimo Českou republiku). Jestliže existují, uveďte jejich obchodní firmu, jméno a příjmení nebo název, sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání a odhad doby, kdy k tomuto vstupu pravděpodobně dojde.

7.9. Popište různé faktory, které ovlivňují vstup na jednotlivé relevantní trhy, a prozkoumejte možnost vstupu jak z hlediska geografického, tak z hlediska druhů zboží. Přitom vezměte v úvahu

a) celkové náklady na vstup (výzkum a vývoj, zavedení distribučních sítí a sítí služeb, propagace, inzerce, servis atd.) v rozsahu odpovídajícím nákladům potencionálního konkurenceschopného soutěžitele,

b) jakékoli právní překážky vstupu, jako jsou státní povolení nebo standardizace v jakékoli podobě,

c) jakákoli omezení vyplývající z existence práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví na relevantních trzích a jakákoli omezení vyplývající z licenčních smluv k předmětům těchto práv,

d) do jaké míry jsou spojující se soutěžitelé nabyvateli nebo poskytovateli licencí k předmětům průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

e) význam úspor vyplývajících z rozsahu výroby na relevantních trzích a

f) přístup ke zdrojům dodávek nezbytných pro působení na relevantních trzích, jako například dostupnost surovin.

Výzkum a vývoj

7.10. Vysvětlete význam výzkumu a vývoje pro dlouhodobou konkurenceschopnost soutěžitelů působících na jednotlivých relevantních trzích. Vysvětlete charakter výzkumu a vývoje na relevantních trzích, který provádějí spojující se soutěžitelé. Přitom vezměte v úvahu

a) intenzitu a dynamiku výzkumu a vývoje na jednotlivých relevantních trzích a odpovídající intenzitu a dynamiku výzkumu a vývoje spojujících se soutěžitelů,

b) průběh technického vývoje charakteristického pro jednotlivé relevantní trhy (včetně vývoje zboží, výrobních procesů, distribučních systémů atd.),

c) významné inovace, ke kterým došlo na jednotlivých relevantních trzích, a soutěžitele, kteří je realizovali, a

d) inovační cyklus na jednotlivých relevantních trzích a část tohoto cyklu, ve které se spojující se soutěžitelé nachází.

Dohody o spolupráci

7.11. Uveďte, do jaké míry existují na jednotlivých relevantních trzích horizontální nebo vertikální dohody o spolupráci (kooperační dohody).

7.12. Uveďte podrobnosti nejvýznamnějších dohod o spolupráci uzavřených spojujícími se soutěžiteli na jednotlivých relevantních trzích, jako jsou dohody o výzkumu a vývoji, licenční dohody, dohody o společné výrobě, specializaci, distribuci, dlouhodobých dodávkách a výměně informací.

Sdružení soutěžitelů

7.13. Uveďte sdružení soutěžitelů působících na jednotlivých relevantních trzích (asociace, svazy, sdružení, komory apod.) a

a) uveďte ta, jejichž členy jsou spojující se soutěžitelé,

b) uveďte nejdůležitější sdružení soutěžitelů, jejichž členy jsou odběratelé, spotřebitelé nebo dodavatelé spojujících se soutěžitelů.

Uveďte název nebo označení, kontaktní adresu, telefonní a faxové číslo a příslušné kontaktní osoby všech sdružení soutěžitelů výše uvedených.

ČÁST 8

8. Všeobecné údaje

Tržní údaje o konglomerátních spojeních

Jestliže kterýkoli spojující se soutěžitel včetně osob uvedených v části 3 působí na relevantních trzích, na kterých neexistuje žádný horizontální nebo vertikální vztah mezi těmito soutěžiteli, uveďte

8.1. popis těchto jednotlivých relevantních trhů s odůvodněním, proč určité zboží je do těchto trhů zahrnuto (a proč jiné vyloučeno) z důvodu jeho vlastností, cen a zamýšleného použití;

8.2. odhad tržních podílů těchto spojujících se soutěžitelů včetně osob uvedených v části 3 na jednotlivých relevantních trzích uvedených v bodě 8.1. za poslední kalendářní rok, a to s členěním

a) na území České republiky a

b) na území, které je podle názoru navrhovatelů s ohledem na bod 4.2. odlišitelné od území České republiky.

Předpokládané důsledky spojení

8.3. V případě, že

a) jakákoli ze stran spojení2) zaujímá na relevantním trhu uvedeném v bodě 8.1. tržní podíl vyšší než 25 % a další ze stran spojení je na tomtéž relevantním trhu potenciálním konkurentem3),

b) jakákoli ze stran spojení zaujímá na relevantním trhu uvedeném v bodě 8.1. tržní podíl vyšší než 25 % a další ze stran spojení disponuje ve vztahu k takovému relevantnímu trhu významnými právy duševního vlastnictví, a nebo

c) jakákoli ze stran spojení působí na věcném relevantním trhu, který úzce souvisí4) s věcným relevantním trhem, na němž působí další ze stran spojení, a současně je samostatný nebo společný tržní podíl stran spojení na některém z těchto relevantních trhů vyšší než 25 %,

uveďte ve vztahu k takovým relevantním trhům veškeré informace podle části 6 a části 7 dotazníku.

8.4. Popište, jak spojení pravděpodobně ovlivní zájmy dodavatelů, odběratelů a konečných spotřebitelů, a jakým způsobem přispěje k podpoře technického či ekonomického rozvoje.

Závazky ve prospěch zachování účinné soutěže

8.5. V případě, že navrhovatelé hodlají přijmout závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, uveďte je a vysvětlete, jak se přijetí takových opatření může projevit na zmírnění negativních dopadů na účinnou hospodářskou soutěž po uskutečnění spojení.

Doplňková omezení

8.6. V případě, že spojující se soutěžitelé se hodlají podrobit omezením přímo se vztahujícím a nezbytným pro uskutečnění spojení (např. konkurenční doložka), uveďte je a vysvětlete jejich vliv na konečnou podobu předmětného spojení soutěžitelů.

ČÁST 9

9. Spojení s komunitární dimenzí

9.1. Uveďte, zda navrhované spojení soutěžitelů splňuje obratová kritéria uvedená v ustanovení čl. 1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (dále jen "Nařízení o fúzích"), a pokud ano, zda se jedná o spojení s komunitární dimenzí podle čl. 1 odst. 2 nebo čl. 1 odst. 3 Nařízení o fúzích.

9.2. V případě, že navrhované spojení splňuje obratová kritéria uvedená v ustanovení čl. 1 odst. 2 nebo čl. 1 odst. 3 Nařízení o fúzích, ale každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhne více než dvě třetiny svého celkového obratu v rámci Evropského společenství v jednom a témže členském státě Evropské unie, uveďte obrat každého ze spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený podle § 14 zákona, dosažený na trhu Evropského společenství, a stát, ve kterém bylo takových dvou třetin obratu dosaženo.

9.3. Uveďte všechny další státy, jejichž orgány jsou rovněž příslušné pro posouzení předmětného spojení soutěžitelů, a zda v těchto státech byl nebo má být návrh na povolení spojení podán.

ČÁST 10

Prohlášení

Navrhovatel .........................,

zastoupený ............................,

prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé a úplné.

(Dotazník musí být podepsán všemi navrhovateli nebo jejich zmocněnými zástupci.)

Poznámky pod čarou

1) § 183a a 183b obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1) Dalšími spojujícími se soutěžiteli se pro účely tohoto dotazníku rozumí zejména podnik nebo jeho část, která má být v důsledku spojení nabyta ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 2), soutěžitel, nad nímž má být v důsledku spojení získána kontrola ze strany navrhovatele/navrhovatelů (§ 12 odst. 3), a soutěžitel dlouhodobě plnící všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, nad nímž má v důsledku spojení vzniknout společná kontrola (§ 12 odst. 5).

2) Stranou spojení se pro účely tohoto dotazníku rozumí osoby uvedené v části 3 přílohy.

3) Potenciálním konkurentem se pro účely tohoto dotazníku rozumí soutěžitel, který plánuje vstoupit na daný relevantní trh nebo tak v posledních dvou letech zamýšlel učinit.

4) Věcné relevantní trhy pro účely tohoto dotazníku jsou úzce související v případě, že zboží na ně umístěné je vzájemně komplementární, nebo je obecně nakupováno stejnou skupinou spotřebitelů ke stejnému konečnému účelu použití.

Přesunout nahoru