Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 367/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 139/2001
Platnost od 17.10.2001
Účinnost od 17.10.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

367

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 4. října 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V zmocňovacím ustanovení se slova "§ 9 odst. 4" nahrazují slovy "§ 9 odst. 3".

2. V nadpisu části druhé se text v závorce nahrazuje textem "k § 9 odst. 3 zákona".

3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"§ 10a

Náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnice nebo silnice I. třídy

(1) Součástí smlouvy jsou vždy tyto náležitosti:

a) označení smluvních stran, včetně jména a příjmení osob oprávněných za ně jednat,

b) přesné vymezení úseků dálnice nebo silnice I. třídy, které jsou předmětem smlouvy, a to jejich staničením,

c) rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti v zimním a v ostatním období,

d) stanovení ceny za provedenou správu a údržbu dálnice nebo silnice I. třídy, včetně způsobu úhrady a lhůty její splatnosti,

e) datum účinnosti smlouvy,

f) doba, na kterou se smlouva uzavírá,

g) sankce za neplnění smlouvy,

h) způsob změny a ukončení smlouvy,

i) další podmínky, jejichž obsah stanoví po vzájemné dohodě obě smluvní strany,

j) podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

(2) Smlouva musí dále obsahovat zvláštní ujednání o zabezpečení správy a údržby dálnice nebo silnice I. třídy za krizových stavů.3a)

(3) Smlouva i její případné dodatky musí být uzavřeny písemně.

3a) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.".

4. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

SEZNAM úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití podléhá zpoplatnění (k § 20 odst. 1 zákona)

OznačeníÚsekDélka (km)
D1Chodov (Praha) - Brno-západ188,0
D1Slatina (Brno) - Vyškov (R 46) - včetně vých. přivaděče v dl. 1,030,0
D2Chrlice - Lanžhot (hraniční přechod)53,0
D5Třebonice (Praha R 1) - Beroun-východ13,0
D5Beroun-centrum - Ejpovice51,0
D5Sulkov (I/26) - Rozvadov (hraniční přechod)61,0
D8Zdiby (R 8) - Lovosice48,4
D 11Praha (Praha R 1) - Libice nad Cidlinou42,0
R4Jíloviště (III/11513) - Skalka (I/18)32,0
R6Velká Dobrá - Nové Strašecí (II/237)16,0
R7Kněževes - Slaný-jih15,0
R 10Radonice (Praha) - Bezděčín36,0
R 10Kosmonosy - Ohrazenice24,0
R 35Ohrazenice - Hodkovice9,0
R 35Mohelnice - Křelov26,0
R 35Přáslavice - Lipník18,0
R 46Vyškov (D 1) - Olomouc (II/570)37,0
R 52Rajhrad - Pohořelice-sever13,0
 Celkem712,4“.
   

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Přesunout nahoru