Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 362/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

Částka 137/2001
Platnost od 10.10.2001
Účinnost od 01.11.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (189/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

362

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. září 2001,

kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

Ministerstvo financí stanoví podle čl. II odst. 1 zákona č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Rozsah úpravy

Vyhláška upravuje výši a způsob stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenovaného Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise") a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenovaného soudem na návrh Komise.

§ 2

Stanovení odměny likvidátora investičního fondu

(1) Likvidátorovi investičního fondu stanoví Komise odměnu sazbou za každou odpracovanou hodinu (dále jen "hodinová sazba") ve výši 500 Kč.

(2) Celková výše odměny v Kč podle odstavce 1 nepřevýší částku

a) 40 000 + [(0,02 x VK) x (1 - L)] v případě, že VK nedosahuje 10 miliónů Kč,

b) 40 000 + [(200 000 + 0,01 x VKb) x (1 - L)] v případě, že VK je v rozmezí 10 miliónů Kč až 86 miliónů Kč včetně,

c) 40 000 + [(960 000 + 0,005 x VKc) x (1 - L)], maximálně však 1 milión, v případě, že VK je vyšší než 86 miliónů Kč, nebo

d) 40 000 v případě záporné hodnoty VK,

kde VK je hodnota vlastního kapitálu investičního fondu, VKb je hodnota vlastního kapitálu investičního fondu snížená o 10 miliónů Kč, VKc je hodnota vlastního kapitálu investičního fondu snížená o 86 miliónů Kč, L je podíl likvidních aktiv na celkových aktivech investičního fondu ke dni vstupu investičního fondu do likvidace.

(3) Likvidními aktivy se pro účely odstavce 2 rozumí vklady na účtech u bank, podílové listy otevřených podílových fondů, státní pokladniční poukázky, dále dluhopisy a akcie přijaté k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s. Za likvidní aktivum se dále považuje cenný papír nebo zahraniční cenný papír, u nějž počet kusů zobchodovaných na veřejných trzích za 4 týdny bezprostředně předcházející týdnu, ve kterém je vydáno rozhodnutí o odměně, převyšuje počet kusů cenného papíru téže emise v majetku investičního fondu.

(4) Částka zjištěná výpočtem podle odstavce 2 se zaokrouhlí na celé tisíce korun.

(5) Pro účely výpočtu podle odstavce 2 se použije hodnoty vlastního kapitálu investičního fondu, kterou investiční fond uveřejnil1) za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o jmenování likvidátora investičního fondu,2) popřípadě týdnu, v němž Komise podá soudu návrh na jmenování likvidátora investičního fondu.3)

§ 3

Stanovení odměny likvidátora investiční společnosti, která obhospodařuje alespoň jeden podílový fond

(1) Likvidátorovi investiční společnosti, která obhospodařuje alespoň jeden podílový fond, stanoví Komise odměnu hodinovou sazbou podle § 2 odst. 1 s tím, že celková výše odměny nepřevýší nižší z částek vypočtených podle § 2 odst. 2 a podle odstavce 2. Pro účely výpočtu podle § 2 odst. 2 se VK rozumí součet hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti a vlastního kapitálu ve všech jí obhospodařovaných podílových fondech.

(2) Celková výše odměny v Kč nepřevýší částku

a) 50 000 + 0,05 x VKis v případě, že VKis nedosahuje 5 miliónů Kč,

b) 300 000 + 0,02 x VKisb v případě, že VKis je v rozmezí 5 miliónů Kč až 20 miliónů Kč včetně,

c) 600 000 + 0,01 x VKisc v případě, že VKis je vyšší než 20 miliónů Kč, nebo

d) 50 000 v případě záporné hodnoty VKi,

kde VKi je součet hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti a vlastního kapitálu ve všech jí obhospodařovaných podílových fondech, VKis je hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti, VKisb je hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti snížená o 5 miliónů Kč, VKisc je hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti snížená o 20 miliónů Kč.

(3) Částka zjištěná výpočtem podle odstavce 2 se zaokrouhlí na celé tisíce korun.

(4) Pro účely výpočtu podle odstavců 1 a 2 se použije

a) hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, kterou investiční společnost uveřejnila4) za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o jmenování likvidátora investiční společnosti,2) popřípadě týdnu, v němž Komise podá soudu návrh na jmenování likvidátora investiční společnosti,3) a

b) hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti uvedené v poslední roční účetní závěrce,5) není-li znám údaj pozdější.

§ 4

Stanovení odměny likvidátora investiční společnosti, která neobhospodařuje žádný podílový fond

Likvidátorovi investiční společnosti, která neobhospodařuje žádný podílový fond, stanoví Komise odměnu hodinovou sazbou ve výši 500 Kč s tím, že celková výše odměny nepřevýší částku podle § 3 odst. 2 až 4.

§ 5

Hrazení odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu státem

(1) Nedostačuje-li majetek investiční společnosti nebo investičního fondu zcela nebo zčásti k úhradě odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu podle § 2 až 4, náleží likvidátorovi investiční společnosti nebo investičního fondu celková paušální odměna ve výši 1 000 Kč. Komise může podle okolností případu tuto odměnu likvidátora ze svých prostředků přiměřeně zvýšit až do výše 5 000 Kč.

(2) Nedostačuje-li majetek investiční společnosti nebo investičního fondu zcela nebo zčásti k úhradě odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu podle odstavce 1, hradí odměnu likvidátorovi investiční společnosti nebo investičního fondu Komise v rozsahu, v jakém nebyla uhrazena z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu.

§ 6

Stanovení odměny nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Nucenému správci investiční společnosti nebo investičního fondu stanoví Komise odměnu v měsíční výši

a) 20 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu nedosahuje 10 miliónů Kč,

b) 30 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu je v rozmezí 10 miliónů Kč až 100 miliónů Kč včetně, nebo

c) 50 000 Kč v ostatních případech.

(2) V odůvodněných případech, zejména přijímá-li nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu mimořádně komplikovaná opatření ke zjednání nápravy a k zajištění ochrany práv investorů, může Komise stanovit odměnu vyšší než uvedenou v odstavci 1, a to až o 50 %.

(3) Obhospodařuje-li investiční společnost alespoň jeden podílový fond nebo alespoň jeden investiční fond, zvyšuje se pro účely stanovení odměny podle odstavce 1 hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti o hodnotu vlastního kapitálu všech jí obhospodařovaných investičních fondů a vlastního kapitálu ve všech jí obhospodařovaných podílových fondech.

(4) Pro účely stanovení odměny podle odstavců 1 až 3 se použije

a) hodnoty vlastního kapitálu investičního fondu, kterou investiční společnost nebo investiční fond uveřejnily1) za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy,6)

b) hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, kterou investiční společnost uveřejnila4) za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy,6) a

c) hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti uvedené v poslední roční účetní závěrce,5) není-li znám údaj pozdější.

§ 7

Placení odměny likvidátorovi investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu vede denní evidenci odpracovaných hodin. Evidenci odpracovaných hodin za příslušný kalendářní měsíc předkládá likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu do pátého dne následujícího kalendářního měsíce Komisi.

(2) Likvidátorovi investiční společnosti nebo investičního fondu přísluší měsíční záloha na odměnu ve výši odpovídající počtu odpracovaných hodin v kalendářním měsíci, nejvýše však 20 000 Kč. Záloha na odměnu je splatná pozadu za kalendářní měsíc na základě měsíční evidence podle odstavce 1, a to do patnácti dnů po jejím předložení Komisi.

(3) Po započtení záloh na odměnu vyplacených podle odstavce 2 je zbytek odměny splatný do deseti dnů od podání návrhu na výmaz investiční společnosti nebo investičního fondu z obchodního rejstříku.

§ 8

Placení odměny nucenému správci investiční společnosti nebo investičního fondu

Odměna nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud byl nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu jmenován nebo odvolán v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu poměrná část odměny odpovídající počtu pracovních dnů, během nichž působil ve funkci. Totéž platí, jestliže se funkce vzdal nebo zemřel.


§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na stanovení výše odměny likvidátorů investiční společnosti nebo investičního fondu a nucených správců investiční společnosti nebo investičního fondu, o jejichž jmenování vydala Komise přede dnem účinnosti této vyhlášky rozhodnutí2) , 6) v prvním stupni nebo které Komise přede dnem účinnosti této vyhlášky navrhla soudu3) ke jmenování.

(2) Počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém tato vyhláška nabude účinnosti, se vyplácení odměny likvidátorů investiční společnosti nebo investičního fondu a nucených správců investiční společnosti nebo investičního fondu řídí ustanoveními § 6 a 7.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2001.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 26 odst. 2 a § 26a odst. 5 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.

2) § 34 odst. 3 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb.

3) § 35 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.

4) § 26 odst. 1 a 2 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.

5) § 25 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 151/1996 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.

6) § 37d a násl. zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 124/1998 Sb.

Přesunout nahoru