Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 358/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Částka 136/2001
Platnost od 05.10.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zrušeno k 20.04.2016 (97/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2001,

kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

(2) Výbušninami se pro účely tohoto nařízení rozumí látky a předměty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.2)

§ 2

(1) Výbušniny jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona.

(2) Výbušniny musí splňovat základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

(3) Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení se považují za splněné, pokud jsou výbušniny ve shodě s harmonizovanými českými technickými normami, popřípadě se zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizované evropské normy (§ 4a zákona).

(4) Všechny výbušniny musí být po celou dobu, po kterou se s nimi má nakládat, v souladu se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Výbušniny, které tomuto požadavku nevyhovují, musí být zničeny.

§ 3

(1) Výrobce před uvedením výbušniny na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 3 zákona) se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle těchto postupů:

a) ES přezkoušení typu podle části I. přílohy č. 2 k tomuto nařízení a k tomu podle volby výrobce

1. shodu typu podle části II. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

2. zabezpečování jakosti výroby podle části III. přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

3. zabezpečování jakosti výrobku podle části IV. přílohy č. 2 k tomuto nařízení, nebo

4. ověřování jednotlivých výrobků podle části V. přílohy č. 2 k tomuto nařízení;

anebo

b) ověřování celku podle části VI. přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Na výbušniny, na které se vztahuje příslušná mezinárodní smlouva4) a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, včetně posouzení shody, umísťuje výrobce označení CE.5)

(3) Označení shody CE musí být na výbušninách provedeno takovým způsobem, aby bylo viditelné, čitelné a odolné, a to přímo na výbušninách samých, nebo, pokud to není možné, na identifikačním štítku připevněném k výbušninám anebo na obalu. Identifikační štítek musí být proveden tak, aby neumožňoval opakované použití. Je zakázáno umísťovat na výbušniny označení (značky), které by mohlo být zaměnitelné s označením CE.

(4) Posouzení shody podle odstavce 1 a umístění označení shody CE může zajistit, je-li tak dále v tomto nařízení stanoveno, zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].

§ 3a

Oznámení o uložení ochranného opatření

V případě, že bylo pro výbušniny uloženo ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu,6) uvede se v oznámení rozhodnutí o uložení ochranného opatření podle § 7 odst. 8 zákona, zda neshoda byla způsobena

a) nesplněním základních požadavků podle § 2 odst. 2,

b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 3, nebo

c) nedostatky technických norem podle § 2 odst. 3.

§ 4

Autorizace (§ 11 zákona) pro posuzování shody může být udělena pouze právnickým osobám, které splňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

(1) Na výbušniny uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s dosavadními právními předpisy se pohlíží jako na výbušniny uvedené na trh podle tohoto nařízení.

(2) Do nabytí účinnosti § 3 odst. 1, 2 a 3 se prohlášení o shodě podle § 3 odst. 5 požaduje pro výbušniny bez ohledu na zemi jejich původu.


§ 6

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, s výjimkou

a) ustanovení § 3 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy "Výbušniny" k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nejpozději však dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, a

b) ustanovení § 3 odst. 4 a ustanovení příloh k tomuto nařízení, pokud se týkají zplnomocněného zástupce, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá platnosti § 3 odst. 5.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 416/2003 Sb. Čl. II

Na certifikát ESo typové zkoušce vydaný přede dnem účinnosti tohoto nařízení se pohlíží jako na certifikát ESo přezkoušení typu.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Základní požadavky na bezpečnost

I. Všeobecné požadavky

1. Každá výbušnina musí být navržena, vyrobena a dodávána tak, aby za běžných a předvídatelných podmínek, zejména s ohledem na bezpečnostní předpisy a běžné postupy, až do doby svého použití co nejméně ohrožovala bezpečnost života a zdraví člověka, a aby se zabránilo škodám na majetku a životním prostředí.

2. Každá výbušnina musí mít výkonnost uvedenou výrobcem, aby byla zabezpečena co největší bezpečnost a spolehlivost.

3. Každá výbušnina musí být navržena a vyrobena tak, aby při použití vhodné techniky ji bylo možno zneškodnit způsobem, jehož vliv na životní prostředí je co nejmenší.

II. Zvláštní požadavky

1. Každá výbušnina musí být vyzkoušena za skutečných podmínek. Pokud to není možné provést v laboratoři, je nutno provádět zkoušky za podmínek, za kterých má být výbušnina používána. Dále uvedené informace a popřípadě i vlastnosti je nutno zkoušet a považovat za minimální

a) popis a charakteristické vlastnosti výbušniny, včetně chemického složení, stupně homogenizace, popřípadě také rozměry a zrnitost,

b) fyzikální a chemická stabilita výbušniny za všech podmínek okolního prostředí, kterým může být vystavena,

c) citlivost k nárazu a tření,

d) slučitelnost všech složek s ohledem na jejich fyzikální a chemickou stabilitu,

e) chemická čistota výbušniny,

f) odolnost výbušniny proti vlivu vody, pokud je výbušnina určena pro použití ve vlhkém nebo mokrém prostředí a pokud její bezpečnost nebo spolehlivost může být nepříznivě ovlivněna vodou,

g) odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, pokud je výbušnina určena ke skladování nebo používání při těchto teplotách a pokud její bezpečnost nebo spolehlivost může být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo výbušniny jako celku,

h) vhodnost výbušniny pro použití v nebezpečném prostředí (například výbušné prostředí, horké předměty), pokud je výbušnina určena pro použití v takových podmínkách,

i) zabezpečení proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zapálení,

j) správné nabíjení a fungování výbušniny při používání ke stanovenému účelu,

k) vhodné pokyny, a je-li to nezbytné, i značení upozorňující na bezpečné zacházení, skladování, používání a zneškodňování, a to v úředním jazyku nebo jazycích členského státu příjemce,

l) schopnost výbušniny, jejího obalu a ostatních složek odolávat poškození během skladování až do výrobcem uvedeného data spotřeby,

m) označení všech zařízení a pomůcek potřebných pro spolehlivé a bezpečné fungování výbušniny.

2. Jednotlivé skupiny výbušnin musí také splňovat alespoň tyto požadavky:

A. Trhaviny

a) Navržený způsob iniciace musí zajišťovat spolehlivou a úplnou detonaci nebo deflagraci výbušniny. V případě černého prachu je třeba kontrolovat schopnost deflagrace.

b) Trhaviny ve formě náložek musí přenášet detonaci bezpečně a spolehlivě z jedné náložky na druhou.

c) Zplodiny vznikající během výbuchu důlních trhavin smějí obsahovat oxid uhelnatý, oxidy dusíku a další plyny, páry nebo polétavé pevné zbytky pouze v množstvích, která za běžných provozních podmínek nepoškozují zdraví.

B. Bleskovice, zápalnice a rázové trubice

a) Obal bleskovic a zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat dostatečnou ochranu výbušné náplně při běžném mechanickém namáhání. Je nezbytné, aby rázové trubice svou funkcí neiniciovaly trhaviny a měly přiměřenou pevnost v tahu.

b) Doby hoření zápalnice musí být vyznačeny a musí být spolehlivě dodrženy.

c) Bleskovice musí být schopny spolehlivé iniciace, musí mít dostatečnou iniciační schopnost a musí splňovat požadavky na skladování i ve zvláštních klimatických podmínkách.

C. Rozbušky (včetně časových rozbušek) a bleskovicové zpožďovače

a) Rozbušky musí spolehlivě iniciovat detonaci trhavin, pro které jsou určeny, za všech předvídatelných podmínek použití.

b) Bleskovicové zpožďovače musí být spolehlivě iniciovány.

c) Iniciační mohutnost nesmí být nepříznivě ovlivněna vlhkostí.

d) Doby zpoždění časových rozbušek musí mít takový rozptyl, aby pravděpodobnost překrývání sousedních časových stupňů byla v povolené toleranci.

e) Elektrické vlastnosti elektrických rozbušek musí být uvedeny na obalu (tím se rozumí bezpečný proud, odpor a další).

f) Požaduje se, aby izolace přívodních vodičů elektrických rozbušek byla podle podmínek použití mechanicky pevná, odolná proti klimatickým vlivům i elektrických průrazům. Musí umožňovat pevné uchycení v rozbušce.

D. Střeliviny a tuhé pohonné hmoty

a) Tyto látky nesmějí, pokud jsou používány v souladu s určeným účelem, detonovat.

b) Střeliviny (například na bázi nitrocelulózy) musí být, pokud je to nutné, stabilizovány proti rozkladu.

c) Tuhé pohonné hmoty v lisované nebo lité formě nesmějí obsahovat žádné nežádoucí trhliny nebo vzduchové bubliny, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Postupy posuzování shody

I. ES přezkoušení typu

1. ES přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba ověřuje a certifikátem potvrzuje, že vzorek reprezentující uvažovanou produkci splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují.

2. Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce u autorizované osoby.

Žádost obsahuje

- název a adresu výrobce, a pokud je žádost podána jeho zplnomocněným zástupcem, také jeho název a adresu,

- písemné prohlášení, že žádost nebyla podána u jiné autorizované osoby,

- technickou dokumentaci uvedenou v bodě 3.

Žadatel předloží autorizované osobě vzorek reprezentující zamýšlenou produkci (dále jen "typ"). Pokud to vyžaduje program zkoušek, může si autorizovaná osoba vyžádat další vzorky.

3. Technická dokumentace musí umožnit posouzení shody výrobku s požadavky nařízení. Pokud je to pro posuzování shody nutné, musí obsahovat údaje o konstrukci, výrobě a funkci výrobku v tomto rozsahu:

- všeobecný popis typu,

- koncepční návrhy, výrobní výkresy a schémata součástí podsestav, obvodů a další,

- popisy a komentář nutné pro pochopení dodaných výkresů a schémat a funkce výrobku,

- seznam norem, které byly úplně nebo částečně uplatněny, a popis přijatých řešení pro splnění základních požadavků nařízení,

- výsledky provedených konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení a další,

- zkušební protokoly.

4. Autorizovaná osoba

4.1 prověří technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy podle odpovídajících ustanovení norem, jakož i prvky, které byla navrženy bez využití odpovídajících ustanovení těchto norem,

4.2 provede nebo nechá provést odpovídající přezkoumání a nezbytné zkoušky pro kontrolu, zda tam, kde nebyly použity normy, splňuje řešení přijaté výrobcem základní požadavky tohoto nařízení,

4.3 provede nebo nechá provést odpovídající přezkoumání a nezbytné zkoušky pro kontrolu, zda tam, kde výrobce rozhodl použít odpovídající normy, byly tyto normy skutečně použity,

4.4 odsouhlasí se žadatelem místo, kde se bude provádět přezkoumání a nezbytné zkoušky.

5. Pokud typ splňuje odpovídající ustanovení tohoto nařízení, vydá autorizovaná osoba žadateli certifikát ES o přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry zkoušky a nezbytné údaje potřebné pro identifikaci schváleného typu. K certifikátu se přikládá jako příloha seznam příslušných částí technické dokumentace, přičemž jednu kopii seznamu autorizovaná osoba archivuje. Pokud autorizovaná osoba nevydá výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci certifikát ES o přezkoušení typu musí pro toto odmítnutí uvést důvody.

6. Žadatel informuje autorizovanou osobu, která uchovává technickou dokumentaci týkající se certifikátu ES o přezkoušení typu, o všech úpravách schváleného výrobku, pro který musí obdržet dodatečné schválení, pokud tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo předepsané podmínky pro použití výrobku. Toto dodatečné schválení se provádí formou dodatku k původnímu certifikátu ES o typové zkoušce.

7. Autorizovaná osoba oznámí ostatním autorizovaným osobám odpovídající informace týkající se certifikátů ES o přezkoušení typu a vydaných a zrušených dodatcích.

8. Ostatní autorizované osoby mohou obdržet kopie certifikátů ES o přezkoušení typu a jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být kdykoliv v dispozici ostatním autorizovaným osobám.

9. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají spolu s technickou dokumentací též kopie certifikátů ES o přezkoušení typu a jejich dodatky po dobu nejméně 10 let od výroby posledního kusu výrobku. Pokud není znám výrobce nebo dovozce, uchovává technickou dokumentaci osoba, která uvádí výrobek na trh.

II. Shoda s typem

1. Postup, podle něhož výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a prohlásí, že daná výbušnina je shodná s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a splňuje odpovídající požadavky tohoto nařízení. Výrobce ke každému výrobku připojí označení CE a vypracuje pro příslušný typ výbušniny písemné prohlášení o shodě.

2. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyrobených výrobků s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a s odpovídajícími bezpečnostními požadavky tohoto nařízení.

3. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává kopie prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let od vyrobení posledního kusu výrobku. Pokud není znám výrobce, uchovává technickou dokumentaci osoba, která uvádí výrobek na trh.

4. Autorizovaná osoba provádí ve stanovených intervalech kontrolní zkoušky výrobku. Autorizovaná osoba odebere na místě potřebné vzorky dokončené výrobku a provede jejich ověření a odpovídající zkoušky uvedené v příslušných normách nebo zkoušky ekvivalentní tak, aby byla ověřena shoda výrobku s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení. V případě, že jeden nebo více vzorků zkoušeného výrobku nevyhoví, autorizovaná osoba provede odpovídající opatření. Výrobce během výrobního procesu připojuje na výrobky identifikační symbol autorizované osoby.

III. Zabezpečování jakosti výroby

1. Postup, podle něhož výrobce, který splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výbušniny jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení. Výrobce ke každé výbušnině připojí označení CE a vypracuje pro příslušný typ výbušniny písemné prohlášení o shodě. Na štítku musí být označení CE doplněno označením autorizované osoby odpovědné za dozor v souladu s bodem 4.

2. Výrobce musí používat schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu výrobků a zkoušení podle požadavků uvedených v bodě 3 a musí být podroben dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti

3.1 Žádost o posouzení systému jakosti pro danou výbušninu musí podat výrobce u autorizované osoby, kterou si sám zvolí.

Žádost obsahuje

- všechny potřebné informace pro danou kategorii výbušniny,

- dokumentaci týkající se systému jakosti,

- technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES o přezkoušení typu.

3.2 Systém jakosti musí zaručovat shodu výbušniny s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě zásad, postupů a pokynů. Dokumentace týkající se systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů jakosti, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Musí obsahovat zejména odpovídající popis

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení z hlediska jakosti výbušnin,

- výrobních postupů, metod kontroly a zabezpečování jakosti a postupů zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které budou používány,

- ověřování a zkoušek, které budou prováděny před výrobou, během ní a po výrobě a četnost jejich provádění,

- záznamů o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu a další,

- prostředků, které sledují dosažení požadované jakosti výbušniny a účinného fungování systému jakosti.

3.3 Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti a rozhodne, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2. U systémů jakosti, které splňují odpovídající harmonizovanou normu, musí předpokládat splnění těchto požadavků. Prověrková skupina musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi v posuzování dané výrobní technologie. Součástí hodnocení je inspekční návštěva na pracovišti výrobce. Rozhodnutí se oznamuje výrobci. Oznámení obsahuje závěry kontroly a zdůvodnění rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce přijme taková opatření, aby schválený systém byl stále vhodný a účinný.Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené úpravě tohoto systému. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda modifikovaný systém jakosti bude nadále splňovat požadavky podle odstavce 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení. Své rozhodnutí oznámí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry ověřování a zdůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4. Odpovědnosti autorizované osoby za dozor

4.1 Účelem dozoru je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2 Za účelem kontroly musí výrobce povolit autorizované osobě vstup do výrobních prostorů, kde se provádějí kontroly a zkoušení a do skladovacích prostorů a musí jí poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména

- dokumentaci týkající se systému jakosti,

- záznamy o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu a další.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelně provádí prověrky, aby bylo zajištěno, že výrobce udržuje a používá systém jakosti. Autorizovaná osoba musí výrobci předat zprávu o kontrole.

4.4 Autorizovaná osoba může navíc provádět neohlášené návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může autorizovaná osoba, je-li to nutné, provádět nebo nechat provést zkoušky pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba musí předat výrobci zprávu o své návštěvě, a pokud byly prováděny zkoušky, i protokoly o zkouškách.

5. Výrobce po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního kusu výbušniny uchovává pro potřebu státních orgánů

- dokumentaci podle druhé odrážky bodu 3.1,

- dokumentaci o úpravách podle druhého odstavce bodu 3.4,

- rozhodnutí a zprávy autorizované osoby, které jsou uvedeny v posledním odstavci bodů 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytne ostatním autorizovaným osobám odpovídající informace týkající se vydaných a odejmutých schválení systémů jakosti.

IV. Zabezpečování jakosti výrobku

1. Postup, podle něhož výrobce, který splňuje povinnosti stanovené v bodě 2, zajistí a prohlásí, že výbušniny jsou shodné s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu. Výrobce musí připojit ke každé výbušnině označení CE a vypracovat pro příslušný typ výbušniny písemné prohlášení o shodě. Na štítku musí být označení CE doplněno o označení autorizované osoby odpovědné za dozor podle bodu 4.

2. Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení dokončených výbušnin podle požadavků uvedených v bodu 3 a je podroben dozoru podle bodu 4.

3. Systém jakosti.

3.1 Žádost o posouzení svého systému jakosti pro dané výbušniny podává výrobce u autorizované osoby, kterou si sám zvolí.

Žádost musí obsahovat

- všechny potřebné informace pro danou kategorii uvažovaných výbušnin,

- dokumentaci týkající se systému jakosti,

- technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES o přezkoušení typu.

3.2 V rámci systému jakosti musí být každá výbušnina zkontrolována a odpovídajícím způsobem zkoušena podle požadavků v příslušných normách nebo musí být provedeny ekvivalentní zkoušky pro ověření jejich shody s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení. Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě zásad, postupů a pokynů. Dokumentace týkající se systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů jakosti, plánů, příruček a záznamů o jakosti.

Musí obsahovat zejména odpovídající popis

- cílů jakosti, organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení z hlediska jakosti výrobků,

- ověřování a zkoušek, které budou prováděny po výrobě,

- prostředků pro sledování účinného fungování systému jakosti,

- záznamů o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu a další.

3.3 Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti a rozhodne, zda splňuje požadavky uvedené v bodě 3.2. Prověrková skupina musí mít alespoň jednoho člena, který získal zkušenosti s danou technologií výrobku jako posuzovatel. Součástí hodnocení je inspekční návštěva na pracovišti výrobce. Rozhodnutí se oznamuje výrobci. Oznámení obsahuje závěry ověřování a zdůvodnění rozhodnutí o posouzení.

3.4 Výrobce zajistí plnění povinností vyplývajících ze schváleného systému jakosti a jeho udržování, a jeho účinnost. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce průběžně informuje autorizovanou osobu, která schválila systém jakosti, o každé zamýšlené změně v systému jakosti. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti bude i nadále splňovat požadavky podle bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení. Své rozhodnutí sdělí výrobci. Oznámení obsahuje závěry ověřování a zdůvodnění rozhodnutí o posouzení.

4. Odpovědnost autorizované osoby za dozor

4.1 Účelem dozoru je zabezpečit, aby výrobce náležitě plnil povinnosti plynoucí ze schváleného systému jakosti.

4.2 Za účelem kontroly musí výrobce povolit autorizované osobě vstup do výrobních prostorů, prostorů, kde se provádějí kontroly a zkoušení, a do skladovacích prostorů a musí jít poskytnout veškeré nezbytné informace, zejména

- dokumentaci týkající se systému jakosti,

- technickou dokumentaci,

- záznamy o jakosti, jako jsou protokoly o kontrolách a údaje ze zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušného personálu a další.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelně provádí prověrky, aby bylo zajištěno, že výrobce udržuje a používá systém jakosti. Autorizovaná osoba výrobci poskytne zprávu o kontrole.

4.4 Autorizovaná osoba je oprávněna provádět neohlášené návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může autorizovaná osoba, je-li to nutné, provádět nebo nechat provést zkoušky pro ověření správné funkce systému jakosti. Autorizovaná osoba předá výrobci zprávu o návštěvě, a pokud byly prováděny zkoušky, i protokoly o zkouškách.

5. Výrobce po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního kusu výbušniny uchovává pro potřeby státních orgánů

- dokumentaci podle třetí odrážky bodu 3.1,

- dokumentaci o úpravách podle druhého odstavce bodu 3.4,

- rozhodnutí a zprávy od autorizované osoby, které jsou uvedeny v posledním odstavci bodů 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytne ostatním autorizovaným osobám odpovídající informace týkající se vydaných a odejmutých schválení systémů jakosti.

V. Ověřování jednotlivých výrobků

1. Postup, podle něhož výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje a osvědčuje, že výbušniny podle ustanovení bodu 3 jsou shodné s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a splňují odpovídající požadavky tohoto nařízení.

2. Výrobce provede všechna opatření nezbytná k tomu, aby výrobní postup zajišťoval shodu výbušnin s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které pro ně platí. Výrobce ke každé výbušnině připojí označení CE a vypracuje prohlášení o shodě.

3. Autorizovaná osoba provede odpovídající kontroly a zkoušky, aby zkontrolovala shodu výbušniny s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení postupem podle bodu 4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního kusu výbušniny kopii prohlášení o shodě.

4. Ověřování kontrolou a zkoušením každé výbušniny

4.1 Všechny výbušniny musí být jednotlivě zkontrolovány a odpovídajícím způsobem přezkoušeny podle požadavků v příslušných normách nebo musí být provedeny ekvivalentní zkoušky pro ověření jejich shody s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a odpovídajícími požadavky tohoto nařízení.

4.2 Autorizovaná osoba připojí nebo nechá připojit svoje identifikační číslo na každý kus schválené výbušniny a vypracuje písemný certifikát o shodě pro příslušný typ výbušniny s odvoláním na provedené zkoušky.

4.3 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí být schopen na požádání dodat certifikáty o shodě vystavené autorizovanou osobou.

VI. Ověřování celku

1. Postup, podle něhož výrobce zajistí a prohlásí, že výbušniny, na které byly vydány certifikáty podle bodu 2, splňují odpovídající požadavky tohoto nařízení. Výrobce k výrobku připojí označení CE a vypracuje prohlášení o shodě.

2. Autorizovaná osoba zkontroluje výbušninu a provede odpovídající zkoušky podle příslušných norem nebo provede ekvivalentní zkoušky pro ověření jejich shody s příslušnými požadavky tohoto nařízení. Autorizovaná osoba připojí nebo nechá připojit svoje označení na schválenou výbušninu a vypracuje certifikát o shodě pro příslušný typ výbušniny s odvoláním na provedené zkoušky.

3. Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a pochopení návrhu, výroby a funkce výbušniny.

Technická dokumentace obsahuje

- všeobecný popis typu,

- projektové a výrobní výkresy a schémata konstrukčních prvků, součástek, podsestav, obvodů,

- popisy a nezbytná vysvětlení pro pochopení výše uvedených výkresů a schémat a funkce výbušniny nebo ochranného systému,

- seznam norem, které byly úplně nebo částečně uplatněny, a popis přijatých řešení pro splnění základních požadavků tohoto nařízení,

- výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol,

- zkušební protokoly.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

Minimální požadavky pro autorizaci

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci, kteří jsou odpovědni za provádění ověřovacích zkoušek, nesmí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo uživateli výbušnin, které kontrolují. Nesmí být ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmí se ani přímo či nepřímo podílet na navrhování, výrobě, uvádění na trh nebo servisu těchto výbušnin. To však nevylučuje výměnu technických informací mezi výrobcem a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí při provádění zkoušek, přípravě zpráv, vydávání certifikátů a dokladů požadovaných tímto nařízením postupovat s vysokou mírou odbornosti, nezávisle na všech kruzích, skupinách nebo osobách, které by mohly ovlivnit jeho rozhodování nebo výsledky kontrol, zvláště ze strany osob nebo skupin, které mají zájem na výsledcích ověřování.

3. Zaměstnanci autorizované osoby musí mít technické schopnosti a profesní bezúhonnost.

4. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici též zařízení nezbytné pro řádné plnění administrativních a technických úkolů, které souvisí s ověřováním.

5. Zaměstnanci autorizované osoby provádějící kontroly musí mít

- odpovídající technické a odborné vzdělání,

- znalosti zkušebních metodik a dostatečné zkušenosti s prováděním zkoušek,

- potřebnou způsobilost pro vypracování záznamů, zpráv a certifikátů souvisejících s těmito zkouškami.

6. Zaměstnanci autorizované osoby musí být nestranní a jejich odměna nesmí být závislá na počtu a výsledku prováděných zkoušek.

7. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.

8. Zaměstnanci autorizované osoby musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dovídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 93/15/EHS z5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.

2) § 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.

4) Například Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, ve znění sektorové přílohy "Výbušniny", uveřejněný pod č. 56/2001 Sb. m. s.

5) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

6) Například § 45 odst. 3 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb.

Přesunout nahoru