Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 343/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Částka 132/2001
Platnost od 04.10.2001
Účinnost od 04.10.2001
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

343

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 24. září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb. se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

2. V § 4 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ve výrobních provozech, v nichž se vyrábějí krmné směsi pro hospodářská a domácí zvířata a dietní krmiva, do nichž se zpracovávají krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 náležející do skupin 9. a 10. částí B a B 1 a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a do skupin 15. a 16. části C, jejichž zkrmování přežvýkavcům je zakázáno podle § 15 odst. 6, nelze vyrábět krmné směsi pro přežvýkavce, pokud výrobní provoz není pro tento účel povolen příslušným správním úřadem. Podmínkou pro udělení povolení je úplné oddělení transportních cest a skladování krmných surovin určených pro přežvýkavce od krmných surovin zakázaných ke krmení přežvýkavců a oddělení výrobních a balicích zařízení pro krmné suroviny určené pro přežvýkavce a provádění namátkové kontroly na nepřítomnost savčích tkání v krmivech pro přežvýkavce. Skladování uvedených krmných surovin u výrobců nebo ve skladech, které nejsou součástí výrobního provozu, musí být zajištěno ve zvláště vyčleněných skladech, kde nejsou skladovány krmné suroviny pro výrobu krmných směsí pro přežvýkavce.".

3. V § 7 odstavec 6 zní:

"(6) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo B 1 odpovídající požadavkům odstavců 1 až 4, mimo suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentické zastoupení jednotlivých krmných surovin. Krmné suroviny ze skupin 9. a 10. částí B a B 1 přílohy a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a ze skupin 15. a 16. části C přílohy nesmějí být vzájemně smíchávány ve skupinách ani mezi skupinami.".

5. V § 11 odstavec 4 zní:

"(4) V doplňkových krmivech mohou obsahy stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů D a antioxidantů překročit nejvýše přípustné obsahy stanovené v příloze č. 14 ve sloupci 7 v těchto případech:

a) u doplňkových krmiv povolených k dodání všem spotřebitelům, pokud v nich obsah stimulátoru růstu nebo vitaminu D nepřekročí pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,

b) u doplňkových krmiv vyrobených pro zvláštní krmné systémy, u nichž je zaručeno odpovídající dávkování pro určený druh a kategorii zvířat, pokud v nich nepřekročí

1. obsah stimulátoru růstu 1000 mg/kg, u skotu ve výkrmu 2000 mg/kg,

2. obsah antioxidantu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika pětinásobek nejvýše přípustného obsahu pro kompletní krmivo,

3. obsah vitaminu D 200 000 m.j./kg. Pokud je při výrobě doplňkového krmiva využita možnost podle písmene a), nelze současně využít možnosti podle písmene b).".

10. V § 13 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

11. V § 15 odst. 4 druhé větě se nahrazují slova "podle přílohy č. 7" slovy "podle přílohy č. 11" a slova "podle přílohy č. 8" slovy "podle přílohy č. 12".

12. V § 15 odstavec 6 zní:

"(6) Do kompletních a doplňkových krmiv pro přežvýkavce se nesmějí používat krmné suroviny pocházející ze savčích tkání a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, dále z drůbeže, z ryb a ostatních mořských živočichů, nebo tyto obsahující, podle přílohy č. 1 bodu 9. Těmito krmnými surovinami se rozumějí masokostní moučka, masová moučka, krevní moučka, sušená plazma a jiné krevní produkty, hydrolyzované proteiny, moučka z kopyt, moučka z rohoviny, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka, škvarky, rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, želatina, živočišné tuky z přežvýkavců a všechny ostatní podobné produkty a jejich směsi, krmiva, doplňkové látky a premixy obsahující tyto produkty.".

13. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova "ustanovení § 11 odst. 8" nahrazují slovy "ustanovení § 11 odst. 7".

14. V § 18 odst. 1 písm. b) větě první se za slovem "výrobu" vypouští čárka a slova "dovoz a uvádění do oběhu".

15. V § 18 odst. 1 se na začátku písmene c) vypouští slovo "pouze" a za slova "nebo premixů" se vkládají slova "a zpracování určitých proteinových krmiv".

16. Za § 18 se vkládá nadpis:

"ODDÍL ŠESTÝ

POŽADAVKY NA REGISTRACI VÝROBCŮ, DODAVATELŮ, DOVOZCŮ A DISTRIBUTORŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ".

17. V § 19 odst. 1 v úvodní větě se za slovo "výrobce" vkládají slova "nebo osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona nebo osob provozujících výrobní zařízení mobilních výroben krmiv".

18. V § 19 se tečka na konci odstavce 1 nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

19. V § 20 se na začátku písmene c) slovo "druhy" nahrazuje slovem "skupiny".

20. V § 20 se tečka na konci písmene e) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2.".

21. V § 25 odstavec 9 zní:

"(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se uvede příslušné varovné upozornění "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny - nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí - zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších neuvedených krmných surovin pocházejících ze savčích tkání se varovné upozornění uvede obdobně.".

22. V § 25 odstavec 10 zní:

"(10) Pokud je zakázáno použití krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6 i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, v označení krmné suroviny se varovné upozornění rozšiřuje o další druh nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

23. V § 29 odst. 1 písm. e) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

24. V § 29 odst. 1 písm. f) se na konci věty doplňují tato slova: "které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,".

25. V § 29 odst. 2 písm. e) se na konci věty slova "jednotky aktivity (U/g nebo U/ml) podle sloupce 6," nahrazují slovy "jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,".

26. V § 29 odstavec 12 zní:

"(12) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.".

27. V § 29 odstavec 15 zní:

"(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity krmné suroviny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům je podle přílohy č. 1 zakázáno, se v označení uvede příslušné varovné upozornění "Krmivo obsahuje krmné suroviny vyrobené ze savčích tkání a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům". Při obsahu moučky z drůbežích odpadů a péřové moučky se varovné upozornění uvede obdobně. Při zastoupení více krmných surovin zakázaných pro přežvýkavce lze použité krmné suroviny vyjmenovat v jednom varovném upozornění. Pokud je zakázáno použití výše uvedených krmných surovin i pro jiná zvířata než pro přežvýkavce, varovné upozornění se rozšíří o další druhy nebo kategorie zvířat, pro které je zákaz používání stanoven.".

28. V § 30 odstavec 8 zní:

"(8) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až j) a odstavce 2 až 4, 7 a 10 až 16.".

29. V § 31 odst. 1 se slova "Příloha č. 4" nahrazují slovy "Příloha č. 11".

30. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"9. Krmné suroviny pocházející ze savčích tkání, krmné suroviny z ryb a ostatních mořských živočichů, dikalciumfosfát z odtučněných kostí, sušená plazma a jiné krevní produkty, moučka z drůbežích odpadů, péřová moučka a živočišný tuk z přežvýkavců pro použití ve výživě přežvýkavců nebo k výrobě kompletních nebo doplňkových nebo dietních krmiv pro přežvýkavce. Zákaz se nevztahuje na následující krmné suroviny získané nebo vyrobené ze zdravých zvířat při dále uvedeném způsobu použití:

a) mléko a mléčné výrobky pro všechny druhy hospodářských a domácích zvířat,

b) želatinu z nepřežvýkavců jako látku pro obdukci doplňkových látek,

c) hydrolyzované proteiny s molekulovou hmotností nižší než 10 000 daltonů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, které byly

1. získány z usní a kůží pocházejících ze zvířat poražených na jatkách, u nichž byla provedena před porážkou úřední veterinární kontrola podle příslušných právních předpisů, při níž nebyly zjištěny závady,

2. podrobeny výrobnímu postupu, který zahrnuje úpravy vhodné k co největšímu zabránění kontaminace usní a kůží, a to použitím vysolování (v láku), vyluhování ve vápenném louhu při následném intenzivním propírání, které je následováno vystavením suroviny pH většímu než 11 po dobu delší než 3 hodiny při teplotě větší než 80 °C, následované ošetřením teplem na více než 140 °C po dobu 30 minut při tlaku větším než 3,6 baru, a

3. vyrobeny v podnicích, které provádějí vlastní kontrolní program (HACCP),

d) dikalciumfosfát z odtučněných kostí pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, který byl

1. získán z kostí zvířat vhodných pro lidský konzum po kontrole provedené před odporažením a po porážce,

2. vyroben postupem, který zajistí, že všechen kostní materiál je úplně rozdrcen a ošetřen horkou vodou a zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (min. koncentrace 4 % a pH nižší než 1,5) po dobu nejméně dva dny, následně je ošetřen získaným fosforečným roztokem s vápnem za vzniku sraženého dikalciumfosfátu při pH 4 až 7, který je v konečné fázi sušen vzduchem se vstupní teplotou 65 až 325 °C a konečnou teplotou mezi 30 až 65 °C, nebo ekvivalentním postupem povoleným v souladu s veterinárními předpisy,

e) rybí moučky a krmné suroviny z ostatních mořských živočichů pouze pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce, pocházející z výrobních provozů určených výhradně pro výrobu těchto produktů, u jejichž dodávek bylo na základě přezkoušení podle úřední metody1) mikroskopické identifikace složek živočišného původu ověřeno, že neobsahují savčí tkáně,

f) sušenou plazmu a jiné krevní produkty pro použití ve výživě a do krmiv pro domácí a hospodářská zvířata mimo přežvýkavce.

1) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.".

31. V příloze č. 11 části B se v pořadovém čísle 11.06 ve sloupci 2 nahrazuje slovo "(dikalciumfosfát)" slovy "(dikalciumfosfát z odtučněných kostí a dikalciumfosfát)".

32. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Příloha č. 14 „Doplňkové látky“ obsahuje tyto části:

Část AObecná ustanovení
Část BSeznam doplňkových látek, na něž se vztahuje ustanovení § 3 odst.9, 10 a 11 a § 4 odstavce 3 až 5 zákona
Část B 1Seznam doplňkových látek, vázaných na osobu odpovědnou za uvedení do oběhu
Část B 2Seznam doplňkových látek ostatních
Část CPopis doplňkových látek a podmínky jejich použití
Část C 1Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika povolené na dobu neurčitou
Část C 2Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika a chemoterapeutika povolené na dobu určitou
Část C 3Doplňkové látky ostatní povolené na dobu neurčitou
Část C 4Doplňkové látky ostatní povolené na dobu určitou

Příloha č. 14 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Osoba odpovědná za uvedení doplňkové látky do oběhu je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za shodu doplňkové látky s látkou, která byla povolena pro uvedení do oběhu.

Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie.

Tolerance

U doplňkových látek (v substancích nebo v premixech nebo v kompletních a doplňkových krmivech nebo v krmivech pro zvláštní účely výživy) platí následující tolerance zahrnující technologické chyby:

a) u obsahu do 0,5 jednotek (mg, 1 000 μg, 1000 m.j., 105 CFU) tolerance 40 %

b) u obsahu 0,5 až 1 jednotka tolerance 0,2 jednotky

c) u obsahu 1,0 až 50 jednotek tolerance 20 %

d) u obsahu 50,0 až 100 jednotek tolerance 10 jednotek

e) u obsahu 100,0 až 500 jednotek tolerance 10 %

f) u obsahu 500,0 až 1000 jednotek tolerance 50 jednotek

g) u obsahu nad 1000 jednotek tolerance 5 %.

Tyto tolerance nezahrnují chyby způsobené při odběru a zkoušení vzorků.

Příloha č. 14 část B 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek, vázaných na osobu odpovědnou za uvedení látky do oběhu

Jedná se o tyto skupiny a doplňkové látky:

A. Stimulátory růstu:

Avilamycin, Flavofosfolipol, Hydrogenmravenčan draselný, Monensinát sodný, Salinomycinát sodný.

D. Antikokcidika a chemoterapeutika:

Amprolium, Amprolium + Ethopabát, Decoquinát, Diclazuril, Dimetridazol, Halofuginon hydrobromid, Lasalocid sodný A, Maduramicin ammonnium alfa, Meticlorpindol, Meticlorpindol + Methylbenzochát, Monensinát sodný, Narasin, Narasin + Nikarbazin, Nifursol, Nikarbazin, Robenidin hydrochlorid, Salinomycinát sodný.

Příloha č. 14 část B 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam ostatních doplňkových látek z části B

Jedná se o tyto skupiny a doplňkové látky:

H. Vitamíny:

Vitamín A a vitamín D

I. Stopové prvky:

Měď a selen

Příloha č. 14 část C 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky skupin

A. Stimulátory růstu

D. Antikokcidika a Chemoterapeutika

Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovoz1)Doplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
123456
7
8
A.Stimulátory růstu
poř.č 1
č.EU 717
Elli Lilly and Comp. Ltd.AVILAMYCIN 200g/kg (Maxus G200, Maxus 200) AVILAMYCIN 100g/kg (Maxus G100, Maxus 100)složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg
sojový nebo minerální olej:
5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g/kg
sojový nebo minerální olej:
5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90CI1 -2O31 -32
číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min.60 % avilamycinu A max. 18 % avilamycinu B min. 70 % avilamycinu A+B jiné jednotlivé avilamyciny max. 6 %
selata
výkrm prasat

výkrm kuřat
4 měs.
6 měs.

-
20
10


2.5
40
20


10
výrobce
Elli Lilly and Comp.Ltd..

poř.č. 2
č.EU 712

Hoechst Roussel Vet. GmbH

FLAVOFOSFOLIPOL 80 g/kg
(Flavomycin 80) FLAVOFOSFOLIPOL 40 g/kg
(Flavomycin 40)
složení doplňkové látky:
Flavofosfolipol ≥ 80 g/kg
oxid křemičitý: 50- 150 g/kg
uhličitan vápenatý: 0 - 400 g/kg
Flavofosfolipol ≥ 40 g/kg
oxid křemičitý: 20 - 120 g/kg
uhličitan vápenatý: 200-750 g/kg
účinná látka: moenomycin A
C69H108N5O34P
číslo CAS: 11015-37-5
fosfoglykolipid produkovaný
Streptomyces ghanacnsis
DSM 12 218, složení antibiotických faktorů:
40 - 80 % moenomycinu A
0 - 20 % moenomycinu A
0-20 % moenomycinu C1
5 - 25 % moenomycinu C3
0 - 15 % moenomycinu C4
krůty26 týdnů120
výrobce
Intervet International BV. Holandsko1)
Hoechst Roussel Vet. GmbH
nosnice-25
jiná drůbež mimo husy, holuby a kachny16 týdnů120
selata3 mčsícc1025jen v mléčných KS
prasata6 měsíců120 
králíci-24 
telata6 měsíců616 
telata6 měsíců816jen v mléčných KS
výkrm skotu2) 2102) v pokynech pro použití uvést: „Množství flavofosfolipolu v denní dávce nesmí překročit 40 mg na 100 kg ž.hm. a 1.5 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."
poř.č. 3
č.EU 714
 MONENSINÁT SODNÝC36H61O11Na
(sodná sůl polyeterické
monokarboxylové kys.
produkované Streptomyces
cinnamonensis)
výkrm skotu 1040výrobce
Elli Lilly and Comp.Ltd..1) Hoechst Roussel Vet.GmbH1)

V návodu pro použití uvést: ..Množství monensinátu sodného v denní dávce nesmí překročit 140 mg na 100 kg ž.lun. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."
poř.č. 4
č.EU 716
Hoechst Roussel Vet. GmbHSALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg (Salocin 120 mikrogranulát)složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
oxid křemičitý: 10 - 100 g/kg uhličitan vápenatý: 350 - 700 g/kg účinná látka:
C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albusDSM 12 217) přidružené cizí látky : elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
selata
výkrm prasat
4 měsíce
6 měsíců
30
15
60
30
výrobce
Intervet International BV. Holandsko1)
Krká Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Hoffmann La Roche Šxýcarsko1)
Hoechst Roussel Vet. GmbH

V návodu uvést: ..Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a ..Nebezpečné pro lichokopytníky"
D. Antikokcidika a chemoterapeutika
poř.č. 1
č.EU 750
 AMPROLIUM1- /(4-amino-2-
propylpyrimidin-5 -yl)methyl/-
2- methyl-pyridinium-chlorid-hydrochlorid
drůbež 62.5125výrobce
MERIAL S.A.S. Francie1)

ochranná lhůta: nejméně 3 dny podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné
poř.č. 2
č.EU 751
 AMPROLIUM + ETHOPABÁT (směs 25 dílů
a) amprolia a 1,6 dílu
b) ethopabátu)
a) 1-/(4-amino-2-propylpyrimidin-5-yl)methyl/-2-methyl-pyridinium-chlorid-hydrochlorid
b) metyl-4-acetamido-2-etoxybenzoát
kuřata, krůty, perličky 66.5133výrobce
MERIAL S.A.S. Francie1)

ochranná lhůta: nejméně 3 dny podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné: kompetitivní inhibice s vit B\
poř.č. 3
č.EU 756
 DECOQUINÁTúčinná látka:
3 -etoxykarbonyl-4-hydroxy-6-decyloxy-7-etoxyquinolin
výkrm kuřat 2040ochranná lhůta: nejméně 3 dny
poř.č. 4
č.EU 771
Janssen Animal Health B.V.B.A.DICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix) DICLAZURIL 0,2g/100g
(Clinacox 0,2 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril:0,5g/100g
sojová mouka: 99.25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
hydroxid sodný:
0,0538 g/100g
diclazuril: 0,2 g/100 g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidone K 30: 0.08 g/100 g
hydroxid sodný:
0,0215 g/100g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka:
C17H9 C13N4O2
(±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-l,2,4-triazin-2-yl)fenyl/ acctonitril
číslo CAS: 101831-37-2 přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318) ≤0,2%, další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896,'R 068610. R 070156.R068584. R 070016) ≤ 0,5 % jednotívě, nečistoty celkem ≤ 1,5 %
výkrm kuřat
výkrm krůt
-
12 týdnů
1
1
1
1
výrobce
Jansen Phannaceutica Belgie1)
Janssen Animal Health B.V.B.A.

ochranná lhůta: nejméně 5 dní
poř.č. 5
č.EU 754
 DIMETRIDAZOL1,2-dimetyl-5-iůtroimidazolkrůty
perličky
-
-
100
125
200
150
výrobce
Aarti Druggs Indie1)

ochranná lhůta: nejméně 6 dnů podávání ve snáškové zralosti není přípustné

poř.č. 6
č.EU 764

Hoechst Roussel Vet. GmbH

HALOFUGINON HYDROBROMID 6 g/kg (Stenorol)

složení doplňkové látky:
halofuginon hydrobromid: 6 g/kg
želatina: 13,2 g/kg
škrob: 19,2 g/kg
cukr: 21,6 g/kg
uhličitan vápenatý: 940 g/kg
účinná látka:
C16H17BrClN3O3.HBr
DL-trans-7-bromo-6-chloro-3 -
(3-(3-hydroxy-2-
piperidyl)acetonyl)quinazolin-
4-(3H)-hydrobromid
číslo CAS: 64924-67-0
přidružené nečistoty: cis-
isomcr halofuginonu < 1.5 %
výkrm kuřat-23
výrobce
Intervet International BV, Holandsko1)
Hoechst Roussel Vet. GmbH
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
krůty12 týdnů23
odchov kuřat a kuřice16 týdnů23

poř.č. 7
č.EU 763

Produits Roche SA

LASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
(Avatec 15 %)

složení doplňkové látky:
lasalocid sodný A: 15 g/100 g
moučka z kukuřičných palic:
80,95 g/100 g
lecitin: 2 g/100 g
sojový olej: 2 g/100 g
oxid železitý: 0,05 g/100 g
účinná látka:
C34H53O8Na
číslo CAS: 25999-20-6
(sodná sůl 6-/(3R,4S,5S,7R)-
7-/(2S,3S,5S)-5-etyl-5-/(2R,5R,6S)-5-etyl-5-hydroxy-6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-yl/-tetrahydro-3-metyl-2-
fury 1/-4 -hydroxy -3,5-dimetyl -6-oxonyl/-2,3-kresotové
kyseliny produkované
Streptomyces lasaliensis
subsp.lasaliensis (ATCC
31180)
přidružené nečistoty: lasalocid sodný B - E ≤ 10 %
krůty12 týdnů90125
výrobce
Hoffmanu La Roche Švýcarsko1)
Produits Roche SA

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky" koncentrace NaCl ve finálním krmivu nesmí překročit 3.5 g/kg
výkrm kuřat-75125
odchov kuřat a kuřice16 týdnů75125
poř.č. 8
č.EU 770
Roche Vitamins Europe Ltd.MADURAMICIN AMMONIUM ALFA
1 g/100 g
(Cygro 1 %)
složení doplňkové látky:
maduramicin amonný alfa: 1 g/100 g
benzylalkohol: 5 g/100 g
drť z kukuřičných palic:
ad 100 g
účinná látka:
C47H83O17N
číslo CAS: 84878-61-5
(amonná sůl polyeterické
monokarboxylové
kys.produkované
Actinomadura yumaensis
(ATCC31 585, NRRL 12 515))
přidružené nečistoty: maduramicin amonný beta: < 10 %
výkrm kuřat-55výrobce
Hoffmanu La Roche Švýcarsko1)
Roche Vitamins Europe Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů V návodu uvést: ..Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů: kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a ..Nebezpečné pro lichokopytníky"

poř.č. 9
č.EU 761


METICLORPINDOL + METHYLBENZOCHÁT (směs 100 dílů
a) meticlorpindolu a 8,35 dílu
b) methylbenzochátu)

C7H7Cl2NO + C22H23NO4
a) 3,5-dichloro-2,6-dimethyI-4-hydroxy-pyridinolu
b) 7-benzyloxy-6-butyl-3-methoxycarbonyl-4-chinolinu
výkrm kuřat-110110
výrobce
MERIAL S.A.S. Francie1)

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů nepodávat nosnicím
krůty12 týdnů110110
odchov kuřat a kuřice16 týdnu1 10110
králíci 220220

poř.č. 10
č.EU 755


METICLORPINDOL

3,5-dichIoro-2,6-dimethylpyridin-4-ol
výkrm kuřat 125125
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů podávání ve snáškové zralosti je nepřípustné
perličky-125125
králíci-125200

poř.č. 11
č.EU 757


MONENSINÁT SODNÝ

C36H61O11Na
(sodná sůl polyeterické
monokarboxylové kys.
produkované Streptomyces
cinnamonensis)
výkrm kuřat-100125
výrobce
Elli Lilly and Comp.Ltd..1)
Krka, Slovinsko1)

ochranná lhůta: nejméně 3 dny V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem nebo oleandomycinem) může být kontraindikována" a ..Nebezpečné pro lichokopytníky"
odchov kuřat a kuřice16 týdnů100120
krůty16 týdnů90100
poř.č. 12
č.EU 765
 NARASINC43H72O11 (polyeterická monokarboxylová kys.produkovaná Streptomyces aureofaciens)výkrm kuřat-6070výrobce
Elli Lilly and Comp.Ltd.1)

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů V návodu uvést: ..Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů: kombinace s některými léčivými látkami (např.tíúamulinem) může být kontraindikována" a ..Nebezpečné pro lichokopytníky"
poř.č. 13
č.EU 772
Elli Lilly and Company Ltd.,NARASIN 80 g/kg -NIKARBAZIN 80 g/kg
(Maxiban G 160)
složení doplňkové látky: narazin: 80 g/kg nikarbazin: 80 g/kg sojový nebo minerální olej: 10 - 30 g/kg vermiculit: 0-20 g/kg microtracer F-Red: 11 g/kg
drť z kukuřičných palic nebo rýžové slupky: ad 1 kg
účinná látka:
směs narasinu (a) a nikarbazinu (b)
(a) C43H72O6
číslo CAS: 55134-13-9 (polyetermonokarboxyl, kyseliny produkovaný Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), granulovaný), aktivita ≥ 85 % Narazinu A
(b) C19H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0 (ckvimolární komplex 1,3-bis-(4-nitrofenyl)-močoviny a 4,6-dimetylpyrimidin-2-olu, granulovaný)
přidružené nečistoty , p-nitroanilin ≤ 1 %
výkrm kuřat 80100výrobce
Elli Lilly and Comp. Ltd.
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů: kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a ..Nebezpečné pro lichokopytníky"
poř.č. 14
č.EU 769
Solvay
Pharmaceuticals BV
NIFURSOL 50 g/100 g
(Salfuride50DF)
složení doplňkové látky: nifursol: 50 g/100 g sojový olej: 34 g/100 g kukuřičný škrob: ad 100 g
účinná látka: C12H7N5O9
číslo CAS: 16915-70-1
3,5-dinitro-N'-(5-
mtrofurfuryliden)
salicylohydrazid
čistota ≥ 98,5 % na bezvodou
bázi
přidružené nečistoty: hydrazid kyseliny 3,5-dinitrosalicylové ≤ 0,5 %,
5-nitro-2-mrfuralizin ≤ 0,5 %
krůty 5075výrobce
Solvay Pharmaceuticals BV
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů maximální obsah v prachu uvolněném při zpracováni metodou Stauber-Heubachovou: 0.1 ng nifursolu (Odkaz: Fresenius Z.Anal.Chemie (1984) 318:522 - 524. Springer-Verlag 1984)
poř.č. 15
č.EU 768
 NIKARBAZINúčinná látka:
C13H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0
přidružené nečistoty:
p-nitroanilin ≤ 1 %
ekvimolární komplex 1,3-bis(4-nitrofenyl)-močoviny
a 4-6-dimetyl-pyrimidin-2-olu,
granulovaný
výkrm kuřat4 týdny100125ochranná lhůta: nejméně 9 dnů
poř.č. 16
č.EU 758

Roche Vitamins Europe Ltd.

ROBENIDIN
HYDROCHLOR1D 66 g/kg
(Cycostat 66 G)

složení doplňkové látky: robenidin hydrochlorid: 66 g/kg
lignosulfát: 40 g/kg
síran vápenatý dihydrát:
894 g/kg
účinná látka:
C15H13C12N5.HCl
číslo CAS: 25875-50-7
1,3-bis-/(p-chlorobenzyliden)-
amino/quanidinliydrochlorid
přidružené nečistoty:
N.N'.N´´-tris/(p-Cl-
benzylidcn)amino/quanidin
≤1%
bis-(4-Cl-benzyliden) hydrazin ≤ 1%
výkrm kuřat-3036
výrobce
Rӧthel SRN1) Hoffmann La Roche Švýcarsko1)
Roche Vitamins Europe Ltd.
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
krůty-3036
chovní králíci-5066
výkrm králíků-5066

poř.č. 17
č.EU 766

Intervet
International BV

SALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120)

složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
silicon dioxid: 10 - 100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg
účinná látka:
C42H69O11Na číslo
CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217)
přidružené cizí látky, elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm kuřat-5070
výrobce
Intervet International BV. Holandsko
Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Biovet Bulharsko1)
Hoffmann La Roche Švýcarsko"

V návodu uvést: „Toto krmivo
obsahuje doplňkovou látku
skupiny ionoforů; kombinace
s některými léčivými látkami
(např.thiamulinem) může být
kontraindikována"
a „Nebezpečné pro
lichokopytníky"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
povoleno do 31.5.2011
výkrm králíků-2025

1) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

Příloha č. 14 část C 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky skupin

A. Stimulátory růstu

I. Antikokcidika a Chemoterapeutika

Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsahMax. obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
A.Stimulátory růstu
poř.č. 1
č.EU 33
Elli Lilly and Company Ltd.,AVILAMYCIN 200g/kg
(Maxus G200, Maxus 200)
AVILAMYCIN 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)
složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg sojový nebo minerální olej: 5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g/kg
sojový nebo minerální olej: 5-30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32 číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptoinyccs viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min.60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min. 70 % avilamycinu A+B
jiné jednotlivé avilamyciny max. 6 %
krůty-510výrobce
Elli Liily a.Comp. Ltd.

povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2Norsk Hydro Ltd.HYDROGEN-MRAVENČAN DRASELNÝ (FormiMT LHS)složeni doplňkové látky:
kyselý mravenčan draselný,
pevný: 98 g/100 g
silikát: 1,5 g/100 g
voda: 0,5 g/100 g
účinná látka:
kyselý mravenčan draselný, pevný
KH(COOH)2
číslo CAS: 20642-05-1
selata

výkrm prasat
2 měsíce6 000
6 000
6 000
6 000
výrobce
Norsk Hydro Ltd.

povoleno do 30.6.2005
poř.č. 3
č.EU 716
 SALINOMYCINÁT SODNÝC42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkovaná Streptomyces albus DSM 12 217)
přidružené cizí látky:
elaiophylin < 42 mg v 1 kg
salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
prasnice březí a kojící-4060výrobce
Intervet International BV. Holandsko1)
Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Hoffmann La Roche Švýcarsko1)

V návodu mést: "Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčnými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a "Nebezpečné pro lichokopytníky"

povoleno do 31.12.2002

1) platí do 31.12.2003 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky

Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanovení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345678
D. Antikokcidika a chemoterapeutika
poř.č. 1
č.EU 27
Janssen Animal Health BVBADICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix)
DICLAZURIL 0,2 g/100 g
(Clinacox 0,2 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,2 g/100g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidon K 30: 0,08 g/100 g
NaOH: 0,0215 g/100g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka:
C17H9 C13N4O2
číslo CAS: 101831-37-2 (±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)
fenyl/acetonitril
přidružené nečistoty:
sloučeniny z odbourávání (R 064318 ≤ 0,2%), další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R 070156, R 068584, R 070016) ≤ 0,5 % jednotlivě, nečistoty celkem ≤ 1,5 %
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojová mouka: 99,25 g/100 g
polyvidon K 30: 0,2 g/100 g
NaOH: 0,0538 g/100 g
odchov kuřat a kuřice16 týdnů11výrobce
Janssen Pharmaceutica Belgie1)
Janssen Animal Health BVBA

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2
č.EU 28
Alpharma ASMADURAMICIN AMMONIUM ALFA
1 g/100 g
(Cygro 1 %)
složení doplňkové látky: maduramycin amonný alfa: 1 g/100 g
benzylalkohol: 5 g/100 g
krupice z kukuřičných palic:
ad 100 g
účinná látka:
C47H83O17N
číslo CAS: 84878-61-5
maduramycin amonný alfa (amonná sůl polyeterické monokarboxylové kys.produkované Actinomadura yumaenensis (ATCC 31 585, NRRL 12 515)
přidružené nečistoty:
maduramicin amonný beta < 10 %
krůty16 týdnů55výrobce
Hoffmann La Roche
Švýcarsko1)
Alpharma AS


povoleno do 31.12.2002
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu mést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
poř.č. 3
č.EU 26
Intervet
International BV
SALINOMYC1NAT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný:
≥ 120 g/kg
dioxid křemičitý:
10-100 g/kg
uhličitan vápenatý:
350 -700 g/kg
účinná látka:
C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4
(sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217)
přidružené nečistoty:
elaiophylin < 42 mg v 1 kg
salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin
< 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
odchov kuřat a kuřice
výkrm králíků
12 týdnů
-
30
20
50
25
výrobce
Intervet International BV,
Krka Slovinsko1)
Pfizer Belgie1)
Biovet Bulharsko1)
Hoffmann La Roche
Švýcarsko1)

povoleno do 31.12.2002
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů (platí pro výkrm králíků) V návodu uvést: "Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčnými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a "Nebezpečné pro lichokopytníky"

Příloha č. 14 část C 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky ze skupin

B. Antioxidanty

C. Zchutňovadla

E. Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky

F. Barviva

G. Konzervanty

H. Vitamíny, pro vitamíny a chemicky definované látky s obdobnými účinky

I. Stopové prvky

L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

M. Regulátory kyselosti

O. Mikroorganizmy

P. Enzymy

Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
B. Antioxidanty
poř.č. 1
č.EU 306
 ALFA-TOKOFEROL
bohatý na extrakty přiroz. původu
-všechny druhy nebo kategorie zvířat-- pro všechna krmiva
poř.č. 2
č.EU 321
 BUTYLHYDROXY-TOLUEN (BHT)C15H24Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat--1501)1)samotný nebo s etoxyquinem a/nebo s BHA dohromady
poř.č. 3
č.EU 320
 BUTYLHYDROXY-ANISOL (BHA)C11H16O2všechny druhy nebo kategorie zvířat--1501)1) samotný nebo dohromady s BHT a/nebo s etoxyquinem
poř.č. 4
č.EU 312
 DODECYLGALÁTC19H36O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--1001)1) samotný nebo s ostatními galáty dohromady
poř.č. 5
č.EU 324
 ETOXYQUINC14H19ONvšechny
druhy nebo
kategorie
zvířat mimo
psy
psi
--1501)100
1) směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmiva
poř.č. 6
č.EU 300
 KYSELINA L-ASKORBOVÁC6H8O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 7
č.EU 303
 5,6-KYSELINA DIACETYL-L-ASKORBOVÁC10H12O8všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 8
č.EU 304
 KYSELINA 6-
PALMITOYL-L-
ASKORBOVÁ
C22H37O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 9
č.EU 301
 L-ASKORBÁT SODNÝC6H706Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 10
č.EU 302
 L-ASKORBÁT VÁPENATÝ(C6H7O6)2Ca.2H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 11
č.EU 311
 OCTYLGALÁTC15H22O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--1001)1) samotný nebo s ostatními galáty dohromady pro všechna krmiva
poř.č. 12
č.EU 310
 PROPYLGALÁTC10H12O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--1001)1) samotný nebo s ostatními galáty dohromady pro všechna krmiva
poř.č. 13
č.EU 307
 SYNTETICKY ALFATOKOFEROLC29H50O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 14
Č.EU 309
 SYNTETICKÝ DELTATOKOFEROLC27H46O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 15
č.EU 308
 SYNTETICKÝ GAMATOKOFEROLC28H48O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
C.Zchutňovadla
poř.č. 1
č.EU 959
 NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALCONC28H36O15selata
psi
telata
ovce
4 měsíce
-
-
-
-
-
-
-
35
35
30
30
-
poř.č. 2
č.EU 954 1
 SACHARINC7H5NO3Sselata4 měsíce-150-
poř.č. 3
č.EU 954 II
 SACHARIN VÁPENATÁ SŮL(C7H4NO3S)2Caselata4 měsíce-150-
poř.č. 4
č.EU 954 III
 SACHARIN SODNÁ SŮLC7H4NO3SNaselata4 měsíce-150-
poř.č. 5 VŠECHNY OSTATNÍ PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ LÁTKY A JIM ODPOVÍDAJÍCÍ SYNTETICKÉ PRODUKTY všechny druhy nebo kategorie zvířat----
Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
E.Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky
poř.č. 1
č.EU 406
 AGAR-AGAR-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 2
č.EU 403
 ALGINÁT AMONNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo akvarijní rybky---pro všechna krmiv a
poř.č. 3
č.EU 402
 ALGINÁT DRASELNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 4
č.EU 401
 ALGINÁT SODNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 5
č.EU 404
 ALGINÁT VÁPENATÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 6
č.EU 414
 ARABSKÁ GUMA (acacia)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 7
č.EU 482
 Ca- SUL KYS. STEAROYL-2-MLÉČNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 8
č.EU 407
 CARAGEEN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 9
č.EU 499
 CASSIAGUM-psi, kočky--17 600jen pro krmiva v konzervách a do krmiv s vlhkostí min. 20 %
poř.č. 9
č.EU 499
 CASSIAGUM-psi, kočky--17 600jen pro krmiva v konzervách a do krmiv s vlhkostí min. 20%
poř.č. 10
č.EU 460(ii)
 CELULOSA
prášková
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 11
č.EU 460
 CELULOSA
mikrokrystalická
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 12
č.EU 474
 CUKRGLYCERIDY
směs esterii sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 13
č.EU 486
 DEXTRANY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 14
č.EU 488
 ESTER
POLYETHYLENGLYCERINU A MASTNÝCH KYSELIN Z LOJE
-telata--5 000jen v mléčných KS
poř.č. 15
č.EU 487
 ESTER
POLYETHYLENGLYKOLU A MASTNÝCH KYSELIN ZE SOJOVÉHO OLEJE
-telata--6 000jen v mléčných KS
poř.č. 16 č.eu 473 ESTERY SACHAROSY A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiv a
poř.č. 17
č.EU 462
 ETHYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 18
č.EU 422
 GLYCERIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 18
č.EU 422
 GLYCERIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 19
č.EU 418
 GELLANOVÁ GUMApolytetrasacharid obsahující glukózu, glukuronovou kyselinu a ramnózu (2:1:1), produkovaný Pseudomonas eledea (ATCC31 466)psi, kočky---jen do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %
poř.č. 20
č.EU 463
 HYDROXYPROPYL-CELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 21
č.EU 464
 HYDROXYPROPYL-METHYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 22
č.EU 466
 KARBOXYMETHYL-CELULOSA
(sodná sůl
karboxymetyleteru celulosy)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro v šechna krmiva
poř.č. 23
č.EU 400
 KYSELINA ALGINOVÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 24
č.EU 480
 KYSELINA STEAROYL-2-MLÉČNÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 25
č.EU 322
 LECITINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 26
č.EU 421
 MANNIT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 27
č.EU 461
 METHYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 28
č.EU 465
 ETHYLMETHYL-CELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 29
č.EU 471
 MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 30
č.EU 472
 MONO- A DIGLYCERIDY JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
ESTERIFIKOVANÝCH KYS.OCTOVOU, VINNOU, CITRÓNOVOU, MLÉČNOU NEBO MONO-A DIACETYL VINNOU
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 31
č.EU 477
 MONOESTERY PROPYLENGLYKOLU A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN,
SAMOSTATNÉ NEBO VE SMĚSÍCH S DIESTERY
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 32
č.EU 410
 MOUČKA ZE
SVATOJÁNSKÉHO
CHLEBA
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 33
č.EU 470
 Na-, K- nebo Ca- SOLI JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN SAMOTNÉ NEBO VE SMĚSÍCH, ODVOZENÉ BUĎ Z JEDLÝCH TUKŮ NEBO Z DESTILOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 34
č.EU 481
 Na- SUL KYS. STEAROYL-2-MLÉČNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 35
č.EU 498
 NEÚPLNÉ POLYGLYCEROL-ESTERY POLYKONDEN-ZOVANÝCH MASTNÝCH KYSELIN Z RICINOVÉHO OLEJE-psi---pro všechna krmiva
poř.č. 36
č.EU 440
 PEKTINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 37
č.EU 450b
 PENTATRIFOSFOREČNAN SODNÝ-psi, kočky--5 000pro všechna krmiva
poř.č. 38
č.EU 496
 POLYETHYLENGLYKOL 6 000-všechny druhy nebo kategorie zvířat--300pro všechna krmiva
poř.č. 39
č.EU 484
 POLYETHYLENGLYKOL-GLYCERYLRICINOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 40
č.EU 475
 POLYGLYCEROL-ESTERY
NEPOLYMERIZOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 41
č.EU 489
 POLYGLYCEROLETHER S ALKOHOLY VZNIKLÝMI REDUKCÍ KYS.PALMITOVÉ A OLEJOVÉ-telata--5 000jen v mléčných KS
poř.č. 42
č.EU 497
 POLYMERY
Z POLYOXYPROPYLENU -POLYOXYETHYLENU (m.v.6 800 - 9 000)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--50pro všechna krmiva
poř.č. 43
č.EU 432
 POLYOXYETHYLEN-
(20)-SORBITAN-
MONOLAURÁT
----5 0001),2)1) samotný či s ostatními
polyxyethylensorbitany
dohromady
2) jen v mléčných KS
poř.č. 44
č.EU 433
 POLYOXYETHYLEN-
(20)-SORBTTAN-
MONOOLEÁT
----5 0001),2)1)samotný či s ostatními
polyxyethylensorbitany
dohromady
2) jen v mléčných KS
poř.č. 45
č.EU 434
 POLYOXYETHYLEN-
(20)-SORBITAN-
MONOPALMITÁT
----5 0001),2)1)samotný či s ostatními
polyxyethylensorbitany
dohromady
2) jen v mléčných KS
poř.č. 46
č.EU 435
 POLYOXYETHYLEN-
(20)-SORBITAN-
MONOSTEARÁT
----5 0001),2)1) samotný či s ostatními
polyxyethylensorbitany
dohromady
2) jen v mléčných KS
poř.č. 47
č.EU 436
 POLYOXYETHYLEN-
(20)-SORBITAN-
TRISTEARÁT
----5 0001),2)1) samotný či s ostatními
polyxethylensorbitany
dohromady
2) jen v mléčných KS
poř.č. 48
č.EU 490
 PROPAN-1,2-DIOL-dojnice výkrm skotu, telata, prasata, jehňata, kůzlata a drůbež-

-
-

-
12 000


36 000
pro všechna krmiva
poř.č. 49
č.EU 405
 1,2-PROPANDIOL-ALGINÁT
(propylenglykol alginát)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 50
č.EU 420
 SORBIT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 51
č.EU 493
 SORBITAN-MONOLAURÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 52
č.EU 494
 SORBITAN-MONOOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 53
č.EU 495
 SORBITAN-MONOPALMITÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 54
č.EU 491
 SORBIT AN-MONOSTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 55
č.EU 492
 SORBITAN-TRISTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 56
č.EU 483
 STEAROYLTARTRÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 57
č.EU 411
 MOUČKA ZE SEMEN TAMARYŠKU-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 58
č.EU 413
 TRAGACANT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 59
č.EU 415
 XANTHANGUM-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 60
č.EU 412
 GUAROVÁ GUMA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
F.Barviva
1.Karotenoidy a xantofyly
poř.č. 1
č.EU 16lj
 ASTAXANTINC40H52O4losos a pstruh
okrasné rybky
pouze od 6 měsíců
-
-

-
100

-
ve směsi s kantaxantinem nesmí překročit celkový obsah směsi 100 mg/kg kompletního krmiva (platí pro lososa a pstruha)
poř.č. 2
č.EU 160e
 BETA-APO-8-KAROTINALC30H40Odrůbež--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 3
č.EU 161i
 CITRANAXANTINC33H44Onosnice--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 4
č.EU 160f
 ETYLESTER KYSELINY
BETA-APO-8-
KAROTINOVÉ
C32H44O2drůbež--80"1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 5
č.EU 161g
 KANTAXANTINC40H52O2a) drůbež
b) psi, kočky a okras, rybky
c) pstruha losos
-

-

od
6 měsíců
-

-

-
801)

801)

801)
1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
2) ve směsi s astaxantinem nesmí překročit celkový obsah směsi 100 mg/kg kompletního krmiva
poř.č. 6
č.EU 160c
 KAPSANTINC40H56O3drůbež--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 7
č.EU 161c
 KRYPTOXANTINC40H56Odrůbež--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 8
č.EU 161b
 LUTEINC40H56O2drůbež--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
poř.č. 9
č.EU 161h
 ZEAXANTINC40H56O7drůbež--801)1) samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly
Poř.č.
č.EU
Jméno a  osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
2. Jiná barviva
poř.č. 10
č.EU 160b
 BIXINC25H30O4okrasné rybky----
viz poř.č.58
poř.č. 11
č.EU 141
 Cu-KOMPLEXY CHLOROFYLŮ-okrasné rybky----
viz poř.č.56
poř.č. 12
č.EU 127
 ERYTHROZINC20H6I4Na2O3.H2Ookrasné rybky----
viz poř.č.54
poř.č. 13
č.EU 132
 INDIGOTINC16H8N2Na2O8S2okrasné rybky----
viz poř.č.55
poř.č. 14
č.EU 142
LISAMINOVÁ ZELENNa- sůl kyseliny 4,4-bis-(dimetylamino)difenylmetylen -2-naftol-3,6-disulfonovéa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy, kočky a okrasné rybky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin,
aaa) z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky a okrasné rybky---b) do všech krmiv
poř.č. 15
č.EU 172
 OXID ŽELEZITÝ, červenýFe2O3okrasné rybky---viz poř.č.59
poř.č. 16
č.EU 131
PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-
(dietylamino)-trifenyl-
karbinol-2,4-disulfonové
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících : aa) z odpadů krmiv aaa) z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky a okrasné rybky---b) do všech krmiv
poř.č. 17
č.EU 124
 PONCEAU 4RC20H11N2Na3O10S3okrasné rybky----
viz poř.č.53
poř.č. 18
č.EU 102
 TARTRAZINC16H9N4Na3O9S2okrasné rybky----
viz poř.č.51
poř.č. 19
č.EU 153
 UHLÍKCokrasné rybky----
viz poř.č.57
poř.č. 20
č.EU 110
 ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky----
viz poř.č.52
3. Barviva povolená pro barvení potravin
poř.č. 21
č.EU 100
KURKUMINa) C21H20O6
b) C20H18O5
c) C19H1604
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 22 č.EU 101(i)RIBOFLAVINC17H20N4O6a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 23
č.EU 101(ii)
RIBOFLAVIN-5-FOSFÁTC17H20N4NaO9P.2H2Oa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 24
č.EU 104
CHINOLINOVÁ ŽLUŤ1)C18H9NNa2O8S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 25
č.EU 120
KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNYC22H20O13a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 26
č.EU 122
AZORUBIN
(synonymum Carmoisin)1)
C20H12N2Na2O7S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 27
č.EU 123
AMARANT
(synonymum Viktoriarubín O)1)
C20H11N2Na3O10S3a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 28
č.EU 128
ČERVEŇ 2G1)C18H13N3Na2O8S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 29
č.EU 129
ČERVEŇ ALLURA AC1)C18H14N2Na2O8S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 30
č.EU 133
BRILANTNÍ MODŘ (synonymum Brilliant blue FCF)1)C34H14N2Na2O9S3a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 31
č.EU 140(i)
CHLOROFYLYa) C55H74N4O5
b) C55H72N4O6
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 32
č.EU 140(ii)
CHLOROFYLINYa) C34H34N4O5
b) C34H32N4O6
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 33
č.EU 150a
KARAMEL, KULÉRa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 34
č.EU 150b
KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMELa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 35
č.EU 150c
AMONIAKOVÝ KARAMELa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 36
č.EU 150d
AMONIAK-SULFITOVÝ KARAMELa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 37
č.EU 151
ČERŇ BN
(synonymum Brilliant black BN)1)
C28H17N5Na,O14S4a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 38
č.EU 154
HNĚĎ FK1)směs :
C12H11N4NaO3S,
C13H13N4NaO3S,
C18H14N6Na2O6S2,
C18H14N6Na2O6S2,
C19H16N6Na2O6S2
a C24H17N8Na3O9S3
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 39
č.EU 155
HNĚĎ HT1)C27H18N4Na2O9S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 40
č.EU 160a(i)
SMĚS KAROTENŮa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 41
č.EU 160a(ii)
BETA-KAROTENC40H56a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících: aa) z odpadů potravin aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 42
č.EU 160d
LYKOPENC40H56a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky , denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 43
č.EU 162
BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN
(včetně extraktů z červené řepy)
C24H26N2O13a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmi v pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 44
č.EU 163
ANTHOKYANY
(získané fyzikálními postupy
z ovoce a zeleniny)
a) C15H11O6Cl (cyanidin)
b) C16H13O6C1 (peonidin)
c) C17H15O7Cl (malvidin)
d) C15H11O7C1 (delfidin)
e) C16H13O7C1 (petunidin)
f) C15H17O5Cl (pelargonidin)
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky ---b) do všech krmiv
poř.č. 45
č.EU 170
UHLIČITAN VÁPENATÝCaCO3a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadu potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 46
č.EU 171
OXID TITANIČITÝ (synonymum Titanová běloba)TiO2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 47
č.EU 173
HLINÍK
(v podobě pigmentu)
Ala) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadu potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 48
č.EU 174
STŘÍBRO
(v podobě pigmentu)
Aga) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 49
č.EU 175
ZLATO
(v podobě pigmentu)
Aua) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadu potravin
aa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 50
č.EU 180
LITHOLRUBIN BK1)C18H12CaN2O6Sa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
poř.č. 51
č.EU 102
TARTRAZIN1)C16H9N4Na3O9S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 18
poř.č. 52
č.EU 110
ŽLUŤ SY1)
(synonymum Gelborange S)
-a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č.20
poř.č. 53
č.EU 124
PONCEAU 4R1)
(synonymum Košenilová červeň A)
C20H11N2Na3O10S3a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 17
poř.č. 54
č.EU 127
ERYTHROSIN1)C20H6I4Na2O3.H2Oa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 12
poř.č. 55
č.EU 132
INDIGOTIN
(synonymum Indigocarmine)1)
C16H8N2Na2O8S2a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 13
poř.č. 56
č.EU 141
MĚĎNATÉ KOMPLEXY
(I) CHLOROFYLŮ
(II) CHLOROFYLINŮ
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 11
poř.č. 57
č.EU 153
MEDICINÁLNÍ UHLÍ
(z rostlinné suroviny)
Ca) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadu potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 19
poř.č. 58
č.EU 160b
ANNATO, BIXIN, NORBIXIN-a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 10
poř.č. 59
č.EU 172
OXIDY ŽELEZA a HDYROXIDY ŽELEZAFe2O3, červený
FeO(OH).H2O, žlutý FeO.Fe2O3, černý
a) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících :
aa) z odpadů potravin
aaa) z jiných základních surovin, s výjimkou obilovin a maniokové moučky, denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
b) psi, kočky---b) do všech krmiv
viz poř.č. 15

1) Tímto barvivem se rozumí barvivo syntetické

Poř.č.
č.EU
Jméno a  osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
G.Konzervanty
poř.č. 1
č.EU 332
 CITRANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.Č. 2
č.EU 331
 CITRANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 3
č.EU 333
 CITRANY VÁPENATÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 4
č.EU 223
 DISIŘIČITAN SODNÝNa2S2O5psi, kočky--500
vyjádřeno jako SO2
samotný nebo s NaHSO3 pouze Na2S2O5 vyrobený chemickou syntézou pro všechna krmiva mimo neupravené maso a ryby
poř.č. 5
č.EU 250
 DUSITAN SODNÝNaNO2psi, kočky--100jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 %
poř.č. 6
č.EU 262
 DVOJOCTAN SODNÝC4H7O4Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 7
č.EU 214
 ETYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVÉ
Etyl 4-hydroxybenzoát
C9H10O3domácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 8
č.EU 240
 FORMALDEHYDCHOHprasata ostatní druhy nebo kategorie zvířat6 měsíců--
--
jen do odstředěného mléka: maximální obsah 600 mg/kg
poř.č. 9
č.EU 222
 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝNaHSO3psi, kočky--5001)1) samotný nebo s Na2S2O5 vyjádřeno jako SO2 pro všechna krmiva mimo neupravené maso a ryby
poř.č. 10
č.EU 330
 KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 11
č.EU 297
 KYSELINA FUMAROVÁC4H4O4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 12
č.EU 296
 KYSELINA D,L-JABLEČNÁC4H6O5všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 13
č.EU 285
 KYSELINA METYLPROPIONOVÁC4H8O2přežvýkavci na počátku přežvykování-1 0004 000pro všechna krmiva
poř.č. 14
č.EU 270
 KYSELINA MLÉČNÁC8H6O8všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 15
č.EU 236
 KYSELINA MRAVENČÍHCOOHvšechny druhy nebo kategorie zvířat---jen pro siláže

v návodu k použití musí být uvedeno: ..Kys.mravenčí nesmí byt použita samostatně ani ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsi, k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s obsahem vlhkosti nad 15 %".
poř.č. 16
č.EU 260
 KYSELINA OCTOVÁC2H4O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 17
č.EU 338
 KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁH3PO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 18
č.EU 280
 KYSELINA PROPIONOVÁC3H6O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 19
č.EU 513
 KYSELINA SÍROVÁH2SO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---jen pro siláže
poř.č. 20
č.EU 223
 KYSELINA SOLNÁHClvšechny druhy nebo kategorie zvířat---jen pro siláže
poř.č. 21
č.EU 200
 KYSELINA SORBOVÁC6HKO2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 22
č.EU 334
 KYSELINA VINNÁC4H6O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 23
č.EU 336
 L-VINANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 24
č.EU 337
 L-VINAN SODNO-DRASELNÝC4H4O6NaK.4 H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 25
č.EU 335
 L-VINANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 26
č.EU 218
 METYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C8H8O8domácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 27
č.EU 326
 MLÉČNAN DRASELNÝC3H5O3Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 28
č.EU 125
 MLÉČNAN SODNÝC3H5O3Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 29
č.EU 327
 MLÉČNAN VÁPENATÝO6H10O6Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 30
č.EU 295
 MRAVENČAN AMONNÝCH5O2Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro v šechna krmiva
poř.č. 31
č.EU 237
 MRAVENČAN SODNÝCHO2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 32
č.EU 238
 MRAVENČAN VÁPENATÝC2H2O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 33
č.EU 261
 OCTAN DRASELNÝC2H3O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 34
č.EU 263
 OCTAN VÁPENATÝC2H3O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 35
č.EU 490
 PROPAN-1,2-DIOLC3H8O2psi--53 0001)1) pro všechna krmiva
poř.č. 36
č.EU 284
 PROPIONAN AMONNÝC3H5O2NH4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 37
č.EU 283
 PROPIONAN DRASELNÝC3H5O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 38
č.EU 281
 PROPIONAN SODNÝC3H5O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 39
č.EU 282
 PROPIONAN VÁPENATÝC6H10O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 40
č.EU 216
 PROPYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C10H12O3domácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 41
č.EU 215
 SODNÁ SUL ETYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC9H9O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 42
č.EU 219
 SODNÁ SUL METYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC8H7O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 43
č.EU 217
 SODNÁ SUL PROPYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC10H11O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 44
č.EU 202
 SORBAN DRASELNÝC6H7O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 45
č.EU 201
 SORBAN SODNÝC6H7O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 46
č.EU 203
 SORBAN VÁPENATÝC12H14O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Poř.č.
č.EU
Jméno a  osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
H. Vitamíny, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
poř.č. 1 BETAIN
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 2 BETA-KAROTEN
(přípravek beta-karotenu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č.
3
 BIOTIN
(přípravek či čistá substance D+ biotinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 4 CHOLINCHLORID
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 5 INOSITOL
(čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 6 KYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ
(čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 7 KYSELINA LISTOVÁ
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 8 KYSELINA NIKOTINOVÁ
(přípravek či čistá substance)
 -všechny druhy nebo kategorie zvířat--50 000pro všechna krmiva
poř.č. 9 L-KARNITIN
(jako trimetyamin kys.amino-4-hydroxy-3-máselné)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 10 NIACINAMID
(přípravek či Čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 11 PANTOTHENAN VÁPENATÝ
(přípravek či čistá substance D-pantothenanu Ca nebo DL-pantothenanu Ca)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č 12 TAURIN-domácí zvířata---pro všechna krmiva
poř.č. 13
č.EU 672
VITAMIN A
(jako vitamín A-přípravky)
výkrm telat -25 0001) 2)1) m.j./kg
2) jen v mléčných krmných směsích
3) pro všechna krmiva mimo krmiv pro mladá zvířata
výkrm kuřat--13 5001) 3)
výkrm kachen--13 5001) 3)
výkrm jeliňat--13 5001) 3)
výkrm skotu--13 5001) 3)
výkrm prasat--13 5001) 3)
výkrm krůt--13 5001) 3)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 14 VITAMIN B1
(přípravek či čistá substance thiaminhydrochloridu nebo thiaminmononitrátu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 15 VITAMIN B2
(přípravek či čistá substance riboflavinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 16 VITAMIN B6
(přípravek či čistá substance pyridoxolhydrochloridu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 17 VITAMIN B12 (přípravek vitamínu B12)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 18 VITAMIN C (přípravky vitamínu C či glykozid kys.askorbové či čistá substance kys.L(+) askorbové či fosforečnan kys.askorbové) Na- a K- sůl kys. sulfonaskorbové-všechny druhy nebo kategorie zvířat
ryby
---pro všechna krmiva
poř.č. 19
č.EU 670
VITAMIN D2-prasata--2 0001)-
selata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
skot_ 4 0001)-
ovce_ 4 0001)-
telata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci--4 0001)-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat mimo drůbež a ryby--2 0001)1) m.j./kg
současné podávání vit.D3 je nepřípustné
poř.č. 20
č.EU 671
VITAMIN D3-prasata--2 0001)-
selata--10 000njen v mléčných krmných směsích
skot--4 0001)-
ovce--4 0001)-
telata--10 0001)jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci--4 0001)-
výkrm kuřat--5 0001)-
krůty- 5 0001)-
ostatní drůbež--3 0001)-
ostatní druhy nebo
kategorie zvířat
--2 0001)-
ryby--3 0001)1) m.j./kg
současné podávání vit.D2 je nepřípustné
poř.č. 21 VITAMÍN E
(jako přípravky vitamínu E)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
poř.č. 22 VITAMIN K1
VITAMÍN K3
(jako přípravek sulfitu menadiondimerylpyrimidinu nebo přípravek či čistá substance sodné soli mcnadionu nebo přípravek sulfitu
menadionniacinamidu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmiva
Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanovení
123456
I. Stopové prvky
poř.č. 1
č.EU 2
JÓD-I1.1. Jodičnan vápenatý bezvodý, Ca(IO3)2koně: 4
ryby: 20
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-
1.2. Jodičnan vápenatý hexahydrát, Ca(IO3)2.6 H2Okoně: 4
 ryby: 20
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-
1.3. Jodid draselný, KIkoně: 4
ryby: 20
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-
1.4. Jodid sodný, NaIkoně: 4
ryby: 20
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-
poř.č. 2
č.EU 3
KOBALT - Co2.1 Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát, 2CoCO3.3Co(OH)2.H2O10 (celkem)-
2.2. Dusičnan kobaltnatý hexahydrát, Co(NO3)2.6 H2O10 (celkem)-
2.3. Chlorid kobaltnatý hexahydrát, CoCl2.6 H2O10 (celkem)-
2.4. Octan kobaltnaný tetrahydrát, Co(CH3COO)2.4 H2O10 (celkem)-
2.5. Síran kobaltnatý heptahydrát, CoSO4.7 H2O10 (celkem)-
2.6. Síran kobaltnatý monohydrát, CoSO4. H2O10 (celkem)-
poř.č.
3
č.EU 5
MANGAN - Mn3.1. Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrát, MnHPO4.3H2O250 (celkem)-
3.2. Chelát manganu
a aminokyselin n-hydrát,
Mn(x)1-3.nH2O
x = anion aminokyselin
z hydrolyzovaných bílkovin
soji
mol. váha nejvýše 1500
 max. 40 mg Mn z chelátu Mn v 1 kg komplet, krmiva
3.3. Chlorid manganatý tetrahydrát, MnCl2.4 H2O250 (celkem)-
3.4. Oxid manganatý , MnO250 (celkem)-
3.5. Oxid manganity, Mn2O3250 (celkem)-
3.6. Síran manganatý monohydrát, MnSO4.H2O250 (celkem)-
3.7. Síran manganatý tetrahydrát, MnSO4.4 H2O250 (celkem)-
3.8. Uhličitan manganatý, MnCO3250 (celkem)-
poř.č. 4
č.EU 4
MĚĎ -Cu4.1. Chlorid měďnatý dihydrát, CuCl2.2 H2Ovýkrm prasat:
při počtu 175 prasat /100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším:
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
4.2. Methionát měďnatý, Cu(C3H10NO2S)2- od 17 týdnů do porážky: 35 (celkem)-
při počtu nižším než 175 prasat / 100 ha využívané zemědělské půdy:
4.3. Octan měďnatý
monohydrát,
Cu(CH3COO)2.H2O
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
- od 17 týdnů do 6 měsíců: 100 (celkem)
4.4. Oxid měďnatý, CuO- od 6 měsíců do porážky: 35 (celkem)-
4.5. Síran měďnatý pentahydrát, CuSO4. 5 H2Ochovná prasata: 35 (celkem)-
telata:
4.6. Uhličitan dihydroxid měďnarý monohydrát, CuCO3.Cu(OH)2.H2O- v mléčných krmných směsích: 30 (celkem)
- v ostatních kompletních KS: 50 (celkem)
ovce: 15 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 35 (celkem)
4.7. Síran měďnatý monohydrát. CuSO4. H2Ovýkrm prasat:povoleno v denaturovaném sušeném odstředěném mléku a v kompletních krmných směsích obsahujících denaturované sušené odstředěné mléko,
na nálepce nebo obalu nebo na nádobě (kontejneru) deklarovat obsah přidané mědi vyjádřený jako Cu
při počtu 175 prasat / 100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším:
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
- od 17 týdnů do porážky: 35 (celkem)
při počtu nižším než 175 prasat / 100 ha využívané zemědělské půdy:
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
- od 17 týdnů do 6 měsíců: 100 (celkem)
- od 6 měsíců do porážky: 35 (celkem)
chovná prasata: 35 (celkem)
- v ostatních kompletních KS: 50 (celkem)
ovce: 15 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat
kromě telat: 35 (celkem)
4.8. Chelát mědi
a aminokyselin n-hydrát,
Cu(x).n H2O
x = anion aminokyselin
z hydrolyzovaných bílkovin
soji
mol.váha max. 1500
výkrm prasat:max. 20 mg Cu pocházející z chelátu mědi smí být obsaženo v 1 kg kompletního krmiva
při počtu 175 prasat /100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším:
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
- od 17 týdnů do porážky: 35 (celkem)
při počtu nižším než 175 prasat /100 ha využívané zemědělské půdy:
- do 16 týdnů: 175 (celkem)
- od 17 týdnů do 6 měsíců: 100 (celkem)
- od 6 měsíců do porážky: 35 (celkem)
chovná prasata: 35 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat, s výjimkou telat do začátku přežvykování a ovcí : 35 (celkem)
poř.č. 5
č.EU 7
MOLYBDEN - Mo5.1. Heptamolybdenan hexaamonný tetrahydrát, (NH4)6Mo7O24.4 H2O2,5 (celkem)-
5.2. Molybdenan sodný dihydrát, Na2MoO4.2 H2O2,5 (celkem)-
poř.č. 6
č.EU 8
SELEN - Se6.2. Selenan sodný. Na2SeO40,5 (celkem)-
6.1. Selcničitan sodný, Na2SeO30,5 (celkem)-
poř.č. 7
č.EU 6
ZINEK - Zn7.1. Chelát zinku
a aminokyselin n-hydrát,
Zn(x)1-3.n H2O
x = anion aminokyselin
z hydrolyzovaných bílkovin
soji
mol.váha nejvýše 1500
 max. 80 mg Zn pocházejícícho
z chelátu Zn
v 1 kg komplet.krmiva
7.2. Chlorid zinečnatý monohydrát, ZnCl2. 2H2O250 (celkem)-
7.3. Mléčnan zinečnatý trihydrát, Zn(C3H5O3).3 H2O250 (celkem)-
7.4. Octan zinečnatý' dihydrát. Zn(CH3COO)2.2 H2O250 (celkem)-
7.5. Oxid zinečnatý, ZnO250 (celkem)maximální obsah olova:
600 mg/kg
7.6. Síran zinečnatý heptahydrát, ZnSO4. 7H2O250 (celkem)-
7.7. Síran zinečnatý monohydrát, ZnSO4. H2O250 (celkem)-
7.8. Uhličitan zinečnatý, ZnCO3250 (celkem)-
poř.č. 8
č.EU 1
ŽELEZO - Fe8.1. Citronan železnatý hexahydrát, Fe3(C6H5O7)2.6 H2O1250 (celkem)-
8.2. Fumaran železnatý, FeC4H2O41250 (celkem)-
8.3. Chelát železa
a aminokyselin n-hydrát,
Fe(x).n H2O
x = anion aminokyselin
z hydrolyzovaných bílkovin
soji
mol.váha nejvýše 1500
  
8.4. Chlorid železitý hexahydrát, FeCl3.6 H2O1250 (celkem)-
8.5. Chlorid železnatýtetrahydrát, FeCl2.4 H2O1250 (celkem)-
8.6. Mléčnan železnatý trihydrát, Fe(C3H5O3).3 H2O1250 (celkem)-
8.7. Oxid železitý, Fe2O31250 (celkem)-
8.8. Síran železnatý heptahydrát, FeSO4.7 H2O1250 (celkem)povoleno:
a) v denaturovaném sušeném odstředěném mléku
a v krmných směsích vyrobených ze sušeného odstředěného mléka; na nálepce nebo obalu nebo na nádobě (kontejneru) se sušeným odstředěným mlékem deklarovat obsah přidaného železa vyjádřený jako Fe
b) v krmných směsích jiných než je uvedeno pod písmenem a)
8.9. Síran železnatý monohydrát, FeSO4. H2O1250 (celkem)povoleno:
a) v denaturovaném sušeném odstředěném mléku
a v krmných směsích vyrobených ze sušeného odstředěného mléka; na nálepce nebo obalu nebo na nádobě (kontejneru) se sušeným odstředěným mlékem deklarovat obsah přidaného železa vyjádřený jako Fe
b) v krmných směsích jiných než je uvedeno pod písmenem a)
8.10. Uhličitan železnatý, FeCO31250 (celkem)-
Poř.č.
č.EU
Jméno a  osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L.Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
poř.č. 1
č.EU 558
 BENTONIT A MONTMORILONIT-všechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000míšení s antikokcidiky, stimulátory růstu, chemoterapeutiky, antibiotiky a ostat, léčebnými látkami, s výjimkou monensinátu sodného, lasalocidu sodného, narasinu, flavofosfolipolu, salinomycinátu sodného, nikarbazinu a robenidinu je zakázáno pro veškerá krmiv a, v označení uvést specifický název doplňkové látky, dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)
poř.č. 2
č.EU 598
HLINITOVÁPENATÉ SLOUČENINY, syntetickésměs hlinitovápenatých sloučenin obsahujících Al2O3 mezi 35 % a 51 %, molybden max. 20 mg/kgdojnice--8 000dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
výkrm skotu--8 000
telata, jehňata--8 000
kůzlata--8 000
drůbež--20 000
králíci--20 000
prasata--20 000
poř.č. 3
č.EU 559
 KAOLINIT, prostý azbestupřiroz.směs hlinotvorných materiálů s min.obsahem 65 % komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinitvšechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 4
č.EU 551c
 KŘEMELINA (čištěné diatomické půdy)-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 5
č.EU 554
 KŘEMIČITAN
SODNOHLINITÝ,
syntetický
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 6
č.EU 552
 KŘEMIČITAN VÁPENATÝ, syntetický-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 7
č.EU 330
 KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro veškerá krmiva
poř.č. 8
č.EU 551a
 KYSELINA KŘEMIČITÁ, vysrážená a sušená-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 9
č.EU 565
 LIGNOSULFÁTY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 10
č.EU 470
 Na-, K- a Ca- STEARÁTC18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca
všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 11
č.EU 566
 NATROLIT FONOLITpřirozená směs hlinitých křemičitanů, alkalických zemin a hydroxykřemičitanů Al, natrolitu (43 - 46,5 %) a živcevšechny druhy nebo kategorie zvířat--25 000dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 12
č.EU 551b
 OXID KŘEMIČITÝ, koloidní-všechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krnůva
poř.č. 13
č.EU 599
 PERLITpřírodní Na2SiO3 a Al2(SiO3)3 žárem expandovaný, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat---dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 14
č.EU 563
 SEPIOLITICKÝ JÍLvodu obsahující křemičitan Mg obsahující min.40 % sepiolitu a 25 % illitu,
azbestu prostý
všechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro veškerá krmiva
poř.č. 15
č.EU 562
 SEPIOLITpriroz.usazenina křemičitanu Mg obsahující min.60 % sepiolitu a max.30 % montmorilonitu, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro veškerá krmiva
poř.č. 16
č.EU 516
 SÍRAN VÁPENATÝ, dihydrátCaSO4.2 H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat--30 000dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva
poř.č. 17
č.EU 560
 STEATIT, obsahující chlorit (přirozené směsi)přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 %všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro veškerá krmiva
poř.č. 18
č.EU 561
 VERMIKULITpřiroz.hořečnato-hlinito-železnatý silikát, žárem expandovaný, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat---fluor max. 0,3 g/kg
dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg1) pro veškerá krmiva

1) Obsah dioxinu je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinú (PCDDs) a polychlorovaných dibenzolůranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách FAO toxického ekvivalentu, definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO). Obsah musí být vyjádřen jako honů hranice, tj. vypočten jako součet v šech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.

Poř.č.
č.EU
Jméno a  osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
M.Regulátory kyselosti
poř.č. 1
č.EU 341(ii)
 Ca-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 2
č.EU 341(i)
 Ca-TETRAHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 3
č.EU 450a(i)
 DIHYDROGEN-
DIFOSFOREČNAN
SODNÝ
-psi, kočky----
poř.č. 4
Č.EU 540
 DIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ-psi, kočky----
poř.č. 5
č.EU 503(ii)
 HYDROGENUHLICITAN AMONNÝ-psi, kočky----
poř.č. 6
č.EU 501(ii)
 HYDROGEN UHLIČITAN DRASELNÝ-psi, kočky----
poř.č. 7
Č.EU 500(ii)
 HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----
poř.č. 8
č.EU 525
 HYDROXID DRASELNÝ-psi, kočky----
poř.č. 9
č.EU 524
 HYDROXID SODNÝ-psi, kočky----
poř.č. 10
č.EU 526
 HYDROXID VÁPENATÝ-psi, kočky----
poř.č. 11
č.EU 510
 CHLORID AMONNÝ-psi, kočky----
poř.č. 12
č.EU 350(i)
 JABLEČNAN SODNÝ (L- nebo DL-)-psi, kočky----
poř.č. 13
č.EU 450a(iv)
 K-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 14
č.EU 340(iii)
 K-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 15
č.EU 340(i)
 K-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 16
č.EU 340(ii)
 K-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 17
č.EU 450b(ii)
 K-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 18
č.EU 507
 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ-psi, kočky----
poř.č. 19
č.EU 296
 KYSELINA JABLEČNÁ (L- nebo DL-)-psi, kočky----
poř.č. 20
č.EU 513
 KYSELINA SÍROVÁ-psi, kočky----
poř.č. 21
č.EU 450a(iii)
 Na-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 22
č.EU 339(i)
 Na-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 23
č.EU 339(ii)
 Na-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 24
č.EU 450b(i)
 Na-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 25 NH4-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 26 NH4-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
poř.č. 27
č.EU 259
 OXID VÁPENATÝ-psi, kočky----
poř.č. 28
č.EU 500(ii)
 PODVOJNÝ
HYDROGENUHLIČITAN A UHLIČITAN SODNÝ
-psi, kočky----
poř.č. 29
č.EU 503(i)
 UHLIČITAN AMONNÝ-psi, kočky----
poř.č. 30
č.EU 500(i)
 UHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----
poř.č. 31
č.EU 170
 UHLIČITAN VÁPENATÝ-psi, kočky----
poř.č. 32
č.EU 339(iii)
 Na-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----
Poř.č.
č.EU
Doplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
CFU/kg kompletního krmiva
1234567
O. Mikroorganizmy
poř.č. 1
č.EU 1 700
BACILLUS SUBTILIS (DSM 5750)
a BACILLUS LICHENIFORMIS (DSM 5749)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (tj. min. 1,6.109 CFU/g každé bakterie)selata2 měsíce1.28.1093.2.109I. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
Poř.č.
č.EU
Doplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
P. Enzymy
poř.č. 1
č.EU 1 600
3-fytáza (EC 3.1.3.8)přípravek 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 114.94) s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU1)/g pro pevnou a kapalnou formuselata2 měsíce500 FTU-1. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. doporučená dávka 500 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,23 % fytátového fosforu
   výkrm prasat-280 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 400 - 500 FTU/kg kompletního krmiv a
3. jakou selat
   prasnice-500 FTU-1. jakou selat
2. jakou selat
3. pro lomné směsi obsahující více než 0.36 % fytátového fosforu
   výkrm kuřat-375 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 500 - 700 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
   nosnice-250 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 300 - 400 FTU/kg kompletního krmiva
3. jakou selat

1) 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5.5 a teplotě 37°C.

Příloha č. 14 část C 4 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Doplňkové látky ze skupin

E. Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky

F. Barviva

G. Konzervanty

G/1 Mikroorganizmy a enzymy pro silážování

I. Stopové prvky

L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

M. Regulátory kyselosti

N. Radionuklidní pojiva

O. Mikroorganizmy

P. Enzymy

Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
E.Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky
poř.č. 1 KASEINÁT Ca-----povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 2 KASEINÁT Na-----
Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanoveni
mg/kg kompletního krmiva
12345678
F. Barviva
1.Karotenoidy a xantofyly
poř.č. 1
č.EU 160a
 BETA-KAROTENC40H56kanáři---povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2
č.EU 161g
 KANTAXANTINC40H52O2domácí a okrasní ptáci---povoleno do 31.12.2002
poř.č.3
č.EU 12
PHAFFIA RHODOZYMA bohatá astaxantinem (ATCC 74 219)koncentr.biomasa umrtvených kvasinek Phaffia rhodozyma (ATCC 74 219) obsahující min.4,0 g astaxantinu v 1 kg doplňkové látkya maximálně 2 000 mg etoxychinu v 1 kglosospouze od
6 měs.
-100maximální obsah je vyjádřen
jako samotný astaxantin.
obsah etoxychinu musí být
deklarován.
směs doplňkové látky
s astaxantinem je povolena za
předpokladu, že celkový obsah
astaxantinu a kantaxantinu
nepřekroč i 100 mg kg
kompletního krmiva
povoleno do 31.12.2002
pstruhpouze od
6 měs.
-100
  2. Jiná barviva      
poř.č. 4
č.EU 102
TARTRAZINC16H9N4O9S2Na3okrasné ptactvo1),--1501) živící se zrním
povoleno do 31.12.2002
malí hlodavci--150
poř.č. 5
č.EU 110
 ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2     
poř.č. 7
č.EU 131
PATENTNÍ MODŘ VCa- nebo Na- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamíno)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéokrasné ptactvo1),--1501) živící se zrním
povoleno do 31.12.2002
malí hlodavci--150
poř.č. 8
č.EU 141
 Cu-KOMPLEX CHLOROFYLU-     
Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
G.Konzervanty
poř.č. 1
č.EU 507
 KYSELINA SOLNÁHCl----pro krev ke krmným účelům
povoleno do 31.12.2002
Poř.č. č.EUDoplňková látkaPopisJiná ustanovení
1234
G/1 - mikroorganizmy a enzymy pro silážování
poř.č. 1ENTEROCOCCUS FAEC1UM 1)DSM 4 7X8, DSM 4 789, DSM 20 477, NCIMB II 181, NCIMB 10 415, JCM 5 804, NC1MB 11 508, CCUG 542. NCIMB 30 122, CCM 6 226, ATCC 19 434, NCFB 6 942, BCCM 11 423, CECT410, CCRC 10 067,CIP 103 014, GIFU 8 355,NCTC7 171,NRIC 1 145, LMG8 149, LMG 12 6921) povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS1)DSM 20 079, ATCC 4 356, NCIMB 8 690, BCCM 9 433. BCCM 13 550, NCFB 1 748, CCTM 1 828, CCUG 5 917, CIP 7 613, IFD 13 951, IID 893, IMET 10 710, JCM 1 132, NRRLB 4 495, FIRDI 695, LMG 7 943, LMG 8 150, LMG 9 433. VPI 6 032
poř.č. 3LACTOBACILLUS BREVIS1)DSM 12 835
poř.č. 4LACTOBACILLUS BUCHNERI1)CCM 1 819, DSM 12 856, DSM 20 057, ATCC 4005, LMG 6892. BU 222, CCUG 21 532, IMET 10 692, JCM 1115, NCFB 1 10. NCIMB 8007
poř.č. 5LACTOBACILLUS CASEI1)CCM 4160, CCM 3775
poř.č. 6LACTOBACILLUS
DELBRUECKII
ssp.BULGARICUS1)
ATCC 11 842, DSM 20 081, NCIMB 1 1 778, BCCM 8 901, BCCM 13 651, NCFB 1 489, NCDO 1 489, JCM 1 002, IMET 10 708, IAM 12 472, IFO 13 953, FIRDI 696, IPCR S 1-3
poř.č. 7LACTOBACILLUS PLANTARUM1)CCM 3 768, CCM 3 769, DSM 4 744, DSM 4 784, DSM 4 785, DSM 4 786, DSM 4 787, DSM 8 862, DSM 8 866, DSM 12 771, DSM 12 836, DSM 13 366, DSM 13 367, A TCC 4 008, ATCC 4 744, ATCC 12 771, ATCC 13 366, ATCC 13 367, INTL 30, NCIB 30 085, NCIB 30 086
poř.č. 8LACTOBACILLUS RHAMNOSUS (CASEI ssp.RHAMNOSUS)1)CCM 3375, NCIMB 30121, DSM 7061
poř.č. 9LACTOCOCCUS LACTIS ssp.CREMORIS1)ATCC 9596, BCCM 9 425
poř.č. 10LACTOCOCCUS LACTIS ssp.LACTIS1)NCIMB 30 1 17
poř.č. 1 1PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI1)DSM 12 834, NCIB 30 083, NCIB 30 084,
poř.č. 12PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS1)DSM 4 745, DSM 20 336, ATCC 33 316, NCIMB 12 012, BCCM 11 488, NCFB 990, NCDO 990, CCUG 32 205, ClP 102 260, JCM 5 890, CCM 37701) povoleno do 31.12.2002
poř.č. 13PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII ssp.SHERMANII JS1)DSM 6067
poř.č. 14GLUKOSO-OXI-DÁZA

(EC 1.1.3.4.)1)
přípravek glukozo-oxidázy z Trichoderma longibrachiatum a Aspergillus niger
poř.č. 15Látky uvedené ve skupině P. Enzýmy pod poř.č. 1 - 611) 
Poř.č.
č.EU
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuPrvekDoplňková látkaMaximální obsah prvku v mg kg kompletního krmivuJiná ustanoveni
123456
I.Stopové prvky
poř.č. 1
č.EU 2
 JÓD - IJodičnan draselný,
KIO3
koně 8
ryby 20
ostatní 10
1. povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č.
2
č.EU 4
 MĚĎ - CuSíran lyzino-měďnatý,
Cu(C6H13N2O2)2SO4
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
  - do 16 týdnů: celkem 175
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
  - do 16 týdnů: celkem 175
1. max.50 mg Cu ze síranu Iv zino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva
2. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské
půdy nebo vyšším
  - od 17 týdnu do porážky: celkem 35
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané
zemědělské půdy:
  - od 17 týdnů do 6 měsíců: celkem 100
  - od 6 měsíců do porážky: celkem 35
1. max.25 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva
2. povoleno do 31.12.2002
chovná prasata : celkem 35
ostatní druhy nebo kategorie zvířat kromě telat do
počátku přežvykování a ovcí: celkem 35
 
Poř.č. č.EU1)Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stářiMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L.Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
poř.č. 1 ISOPROPANOLC3H7OH----povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixu tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 2
č.EU 3
KLINOPTILOLIT,
sopečného původu
Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu, obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živce, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen. Maximální obsah olova 80 mg/kg.prasata,--20 000pro všechna krmiva povoleno do 31.12.2002
králíci,--20 000
drůbež--20 000
poř.č.
č.EU 4
KLINOPTILOLIT,
sedimentární
Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého
sedimentárního původu, obsahující min. 80 % klinoptilolitu a max. 20 % jílů, neobsahující vlákna a křemen.
výkrm prasat--20 000Maximální obsah dioxinů 500 pg WHO-PCDD F-
TEQ/kg2)
pro všechna krmiva
povoleno do 31.12.2002
výkrm kuřat--20 000
výkrm krůt--20 000
skot--20 000
losos--20 000

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo uvedené látky podle příslušného předpisu EU

2) Obsah dioxinu je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDDs) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách toxického ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO), definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO TEFs). Obsah musí být vyjádřen jako horní hranice, tj. vy počten jako součet všech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.

Poř.č. č.EUJméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stářiMin.obsah Max.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
M.Regulátory kyselosti
poř.č. 1 DIHYDROGENFOSFO-REČNAN Ca
MONOHYDRÁT
Ca(H2PO4)2. H2O----povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 2 ORTOFOSFOREČNAN NH4(NH4)3PO4----povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 3 UHLIČITAN KK2CO3psi, kočky---povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 4 UHLIČITAN Na
MONOHYDRÁT
Na2CO3. H2Opsi, kočky---povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
Poř.č.
č.EU1)
Jméno osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg kg kompletního krmiva
12345678
N.Kadionuklidní pojiva
1. Radionuklidní pojiva cesia 137Cs a 134Cs
poř.č. 1.1
č.EU 1.1
HEXAKYANOŽELEZNATAN ŽELEZITOAMONNÝ(NH4)3Fe[Fe(CN6)]přežvýkavci domácí i volně žijící-50500v návodu pro použití uvést: "v denní krmné dávce musí být min. 10 mg a max. 150 mg
hexakyanoželeznatanu železitoamonného na 10 kg ž.hmotnosti"
povoleno do 31.12.2002
telata do počátku přežvykování-50500
jehňata do
počátku
přežvykování
-50500
kůzlata do
počátku
přežvykování
-50500
prasata domácí i divoká-50500

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo mikroorganismu podle příslušného předpisu EU

Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
CFU/kg kompletního krmiva
1234567
O. Mikroorganizmy
poř.č. 1
č.EU 4
BACILLUS CEREUS
(ATCC 14.893)
přípravek Bacillus cereus obsahující
min. 10l0 CFU/g doplňkové látky
selata4 měsíce5.1081.10101. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. llalofuginon. Lasalocid sodný. Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Salinomycinát sodný. Diclazuril. Meticlorpindol (platí pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. Halofuginon,
Meticlorpindol/Metylbenzochát. Diclazuril, Nifursol (platí pro výkrm krůt)
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat prasnice15 dní před porodem a v průběhu laktace2.108 8,5.1081.109 1,2.109
telata16 týdnů1.1091.2.109
výkrm kuřat-2.1081.109
výkrm krůt26 týdnů2.1081.109
výkrm králíků-0,5.1092.109
chovní králíci-0,5.1092.109
poř.č.2
č.EU 1
BACILLUS CEREUS var.TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM I-1012
přípravek Bacillus cereus var.   toyoi obsahující  min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-0,2.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Monensinát sodný. Lasalocid sodný. Salinomycinát sodný. Robenidin. Decoquinát. Narasin. Halofuginon
3. povoleno do 31.12.2002
nosnice-0,2.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
telata6 měsíců0,5.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
výkrm skotu-0,2.1090.2.1091. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU 100 kg ž.hm. a 0,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
3. povoleno do 31.12.2002
výkrm králíků-0,1.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin, Salinomycinát sodný
3. povoleno do 31.12.2002
chovné laně a srny-0,1.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin
3. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 3
č.EU 20
BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749) BACILLUS SUBTILLIS
(DSM 5750)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus licheniformis DSM 5749 s Bacillus subtillis DSM 5750 obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (tj.min. 1,6.109 CFU/g každé bakterie)telata6 měsíců1,28.1091,6.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium/Ethopabát. Diclazuril, Halofuginon. Monensinát sodný. Meticlorpindol/ Methylbenzochát. Nifursol
a Robenidin (pro výkrm kuřat a výkrm krůt)
3. povoleno do 28.2.2005 (telata)
4. povoleno do 31.12.2002 (prasnice, výkrm prasat, výkrm krůt)
prasnice15 dní před porodem a během laktace0,96.1091,92.109
výkrm kuřat-3,2.1093,2.109
výkrm prasat-0,48.1091,28.109
výkrm krůt-1,28.1093,2.109
poř.č. 4
č.EU 21
ENTEROCOCCUS FAEC1UM
(DSM 3530)
přípravek E.faecium DSM 3530 obsahující min.2,5.109 CFU/gtelata6 měsíců1.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 28.2.2005
poř.č. 5
č.EU 8
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 53519)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
v poměru 1 : 1
směs
E.faecium ATCC 53519
v kapslích
a
E.faecium ATCC 55593 v kapslích, obsahující min.2.108 CFU/g doplňkové látky (tj. min.
1.108 CFU/g každé bakterie)
výkrm kuřat 1.1081.1081. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. Halofuginon, Decoquinát. Lasalocid sodný. Maduramicin amonný. Monensinát sodný. Narasin. Narasin/Nikarbazin. Salinomycinát sodný,
3. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 6
č.EU 10
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 10415)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. - ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky
výkrm kuřat-0,3.1092,8.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium, Amprolium/Ethopabát. Diclazuril, Halofuginon hydrobromid, Maduramicin amonný, Meticlorpindol. Meticlorpindol/Metylbenzochát. Monensinát sodný. Robenidin. Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat-0,35.1091,5.109
prasnice-0,2.1091,25.109
výkrm skotu-0,25.1090,6.109
- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky
- v granulované formě 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky
selata4 měsíce0,3.1091.4.1091. jako u poř.č. 1
2. v granulované formě výhradně do mléčných krmných směsí (platí pro selata a telata)
3. povoleno do 31.12.2002
telata6 měsíců0,35.1096.6.109
poř.č. 7
č.EU 11
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
přípravek Enterococcus
faecium obsahující
min. 5.1010 CFU/g doplňkové
látky
výkrm kuřat-0.5.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. Diclazuril, Halofuginon. Maduramicin amonný, Meticlorpindol,
Metylbenzochát, Monensinát sodný, (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 31.12.2002
telata4 měsíce0,5.1091.109
selata4 měsíce0,5.1091.109
poř.č. 8
č.EU 13
ENTEROCCOCUS FAECIUM
(DSM 10 663, NCIMB 10 415)
přípravek Enteroccocus faecium obsahující min. 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky pro práškové a granulované formy, 2,0.1010 CFU/g doplňkové látky pro potahovanou a 1.1010 CFU/ml doplňkové látky pro kapalnou formutelata6 měsíců1.1091.10101. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. Amprolium/Ethopabát, Decoquinát. Diclazuril. Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný. Meticlorpindol/Metylbenzochát. Monensinát sodný. Narazin. Nikarbazin, Robenidin. Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce1.1091.1010
výkrm kuřat-1.1091.1010
poř.č. 9
č.EU 15
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Entcrococcus faecium obsahující min. 4.1011 CFU/g doplňkové látky v práškové
a 5.1010 CFU/g doplňkové látky v potahované formě
telata
selata
6 měsíců
4 měsíce
5.108
5.108
2.109
2.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 10
č.EU 16
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7134) LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(DSM 7133)
směs Enterococcus faecium o obsahu min. 7.109 CFU/g a Lactobacillus rhamnosus o obsahu min. 3.109 CFU/gtelata
selata
6 měsíců
4 měsíce
1.109
1.109
6.109
5.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 11
č.EU 17
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30 098)
LACTOBACILLUS CASEI
(NCIMB 30 096)
směs Lactobacillus casei
a Enterococcus faecium
obsahující min. 20.109 CFU/g
Lactobacillus casei
a 6.109 CFU/g Enterococcus
faecium
telata6 měsícůL.casei 0,5.109
E.faecium 1,5.109
1.109

3.10°
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 12
č.EU 18
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CECT 4 515)
přípravek Enterococcus faecium o obsahu min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyselata
telata
4 měsíce
6 měsíců
1.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 13
č.EU 12
LACTOBACILLUS FARCIMINIS
(CNCM MA 67/4R)
přípravek Lactobacillus farciminis obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látkyselata4 měsíce1.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.1 2.2002
poř.č. 14
č.EU 9
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(CNCM MA 18/5M)
přípravek Pediococcus acidilactici obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-1.1091.1091. jako u poř.č. 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Amprolium. Decoquinát, Meticlorpindol, Halofuginon. Narasin. Nikarbazin, Salinomycinát sodný, Maduramicin amonný, Diclazuril (platí pro výkrm kuřat)
3. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce1.1091.109
prasata-1.1091.109
poř.č. 15
č.EU 3
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(NCYC Sc 47)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/gvýkrm králíků-2,5.1095.1091. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí překročit 2,5.1010 CFU/100 kg ž.hm. a 0,5.1010 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
3. množství v denní dávce nesmí překročit 5,6.109 CFU 100 kg ž.hm. a 8,75.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
4. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Meticlorpindol (platí pro králíky)
5. povoleno do 31.05.2005
prasnice-5.1092,5.1010
selata4 měsíce5.1091.109
výkrm skotu-4.1088.109
dojnice 4.1082.10"
poř.č. 16
č.EU 5
SACCHAROMYCES CEREV1SIAE
(CBS 493.94)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.108 CFU/g doplňkové látkyvýkrm školu-9.1099.1091. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmi přesáhnout 7,5.10s CFU 100 kg ž.hm. a 1.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,2.109 CFU 100 kg ž.hm. a 1,7.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
4. povoleno do 31.05.2005
telata6 měsíců2.1082.109
dojnice-5.1073,5.108
poř.č.
17
č.EU 6
SACCHAROMYCES CEREVISIAE (CNCM 1-1079)preparát Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkyprasnice
selata
-
4 měsíce
2.109
6.109
1.1010
3.1010
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 18
č.EU 7
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1077)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkydojnice
výkrm skotu
-
-
5,5.108
1.109
2.1.109
1.5.109
1. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 8,4.109 CFU 100 kg ž.hm. a 1,8.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 4,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm telat)
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 19
č.EU 14
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(MUCL 39 885)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látky pro práškové, kulové a oválné granulované formyselata4 měsíce3.1093.1091. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
výkrm skotu-9.1099.1091. jako u poř.č. 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.6.1010 CFU 100 kg ž.hm. a 3.2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
3. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 20
č.EU 19
STREPTOCOCCUS INFANTARIUS
(CNCM 1-841) LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CNCM 1-840)
směs Streptococcus infantarius a Lactobacillus plantarum obsahující min. 0,5.109 CFU/g Streptococcus infantarius a 2.109 CFU/g Lactobacillus plantarumtelata6 měsícůStrept. infantarius 1.109
Lactob. plantarum 0,5.109
Strept.
infantarius
1.109
Lactob.
plantarum
0.5.109
1. jako u poř.č. 1
2. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 21BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5779, DSM 5749)
 výkrm prasat a drůbeže, skot, mláďata savců-0,64.1091,6.109
povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 22BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750, CCM 4183)
 výkrm prasat a drůbeže, skot, mláďata savců, domácí zvířata-0,06.1091,6.109
poř.č.
23
BACILLUS TOYOI
(CCM 4154, CCM 3775)
     
poř.č. 24ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226, ATCC 19 434, ATCC 53 519, ATCC 55 059, DSM 4788, DSM 4789, DSM 20 477, NCIMB 11 508, BCCM 1 1 423,NCIB 11 181, CORC 10 067, CCUG 542, CECT 410, CIP 103 014, GIFU 8 355, JCM 5 804, NCFB 6 942, NCTC 7 171, NRIC 1 145, LMG 8 149, LMG 12 692)
     povoleno pro zpracováni zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 25LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
(ATCC 4356, DSM 20 079, MCIMB 8 690, BCCM 9 433, NCFB 1 748, CCUG 5 917, CCTM 1 828, CIP 7 613, JCM 1 132, IFC 13 951, IID 893, IMET 10 710, NNRLB 4 495, FIRDI 695, VPI 6 032, LMG 7 943)
   1.10101.1010
poř.č. 26LACTOBACILLUS BREVIS
(ATCC 14 809, DSM 20 054, NCIMB 11 973, BCCM 6 906, BCCM 7 944, JCM 1 059, NCFB 1 749, CCUG 30 670, IMET 107 113)
   1.10101.1010
poř.č. 27LACTOBACILLUS CASEI
(CCM 4160, CCM 1753)
     
poř.č. 28LACTOBACILLUS
FERMENTUM
(DSM 20 052, ATCC 14 931, NCIMB 11 840, BCCM 6 902, JCM 1 173, NCFB 1 750)
   1.10101.1010
povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixíí tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 29LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769, CCM 3768, ATCC 14 917, DSM 20 174, BCCM 6 907, NCDO 1 752)
     
poř.č. 30LACTOBACILLUS
RHAMNOSUS
(CCM 3375, DSM 7133)
     
poř.č. 31PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)     

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo mikroorganismu podle příslušného předpisu EU

Poř.č. č.EU1)Doplňková látkaChem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim, stáříMin.obsah  Max.obsahJiná ustanovení
jednotek aktivity v 1 kg kompletního krmiva
1234567
P. Enzymy
poř.č. 1
č.EU 10
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus
amyloliquefaciens (CBS 360.94)
s minimem aktivity
45 000 RAU12)/g pro pevnou
a 20 000 RAU/ml pro kapalnou
formu
selata
výkrm prasat,
prasnice
4 měsíce
-
-
1 800 RAU
1 800 RAU
1 800 RAU
-
-
-
1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování
2. doporučená dávka 1 800 RAU/kg kompletního krmiva
3. výhradně v krmných směsích určených pro tekuté krmné systémy, obsahující komponenty bohaté škrobem
(např.s více než 35 % pšenice)
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 2
č.EU 34
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus oryzae (ATCC 66.222) s minimem aktivity 275 U44)/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U45)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 3100 U46)/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 165 U
endo-1,4-beta-xylanáza 240 U
alfa-amyláza 1860 11
-

-

-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 165 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy. 240 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1860 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a belaglukany). např. obsahující více než 45 % ječmene a 10 % pšenice nebo 10 % kukuřice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 3
č.EU 43
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 3975 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy, 125 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 3975 U
endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza 125 U
alfa-amyláza 1000 U
-

-

-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 3975 U endo-1,4-beta-xylanázy, 125 U endo-1.3(4)-beta-glukanázy a 1000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 20 % ječmene a 20 % žita
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 4
č.EU 44
Alfa-amyláza
(EC 3.2.El)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza

(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-bela-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U64)/gendo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza 250 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázv, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany). např. obsahující více než 50 o o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1000 U-
poř.č. 5
č.EU 45
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-
glukanázy z Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum (1MI
SD 135) a alfa-amylázy z Bacillus
amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U66)/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukaná/.a
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U alfa-amylázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 35 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
250 U endo-1,4-beta-xylanáza-
400 U alfa-amyláza 1000 U-
poř.č. 6
č.EU 47
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U65)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4000 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy, 1000 U66)/g alfa-amylázy a 25 U67)/g polygalakturonázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-
glukanáza
150 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázv. 4 000 U endo-1,4-beta-xylanázy. 1000 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany). např. obsahující více než 20 ° o ječmene a 35 ° o pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
4000 U
-
alla-amyláza
1000 U
-
polygalakturonáza
25 U
-
poř.č. 7
č.EU 48
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek alfa-amylázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 200 KNU68)/g alfa-amylázy a 350 FBG69)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro potahovanou formu a 130 KNU/ml a 225 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-alfa-amyláza
10 KNU
endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
17 FBG
alfa-amyláza
40 KNU
endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
70 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 20 KNU a 35 FBG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 40 KNU a 70 FBG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
5. povoleno do 31.12.2002
výkrm krůt-alfa-amyláza
40 KNU
endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
70 FBG
alfa-amyláza
80 KNU endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
140 FBG
poř.č. 8
č.EU 52
Alfa-amyláza
(EC 3.2. El)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquaefaciens
(DSM 9553), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) s minimem aktivity 10 000 U71)/ml endo-1,3(4 )-bela-glukanázy, 12 000 U72)/ml endo-1,4-beta-glukanázy a 400 U73)/ml alfa-amylázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
1 000 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 000 až 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázv a 12 000 až 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázv a 40 až 80 U alfa-amylazy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 20 % pšenice a 15 % čiroku a 5 % kukuřice
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-
glukanáza
12 000 U
-
alfa-amyláza
40 U
-
poř.č. 9
č.EU 49
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquaefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U22)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1500 U43)/g endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U66)/g alfa-amylázy, 800 U52)/g bacillolyzinu a 50 U67)/g polygalakturonázy
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
150U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy. 500 U alfa-amylázy. 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
1 500 U
-
alfa-amyláza
500 U
-
bacillolyzin
800 U
-
polygalakturonáza
50 U
-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
150 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy. 500 U alfa-amylázy. 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 30 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
1 500 U
-
alfa-amyláza
500 U
-
bacillolyzin
800 U
-
polygalakturonáza
50 U
-
poř.č. 10
č.EU 3
Alfa-galaktosidáza
(EC 3.2.1.22)
přípravek alfa-galaktosidázy
z Aspergillus oryzae
(DSM 10.286)
s minimem aktivity
1 000 GALU2)/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 GALU1 000 GALU1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 450 GALU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté oligosacharidy, např.obsahující více než 25 % sojové moučky, bavlníkových výlisků a hrachu
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 11
č.EU 4
Endo-1,3(4 )-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 50 FBG3)/g pro potahovanou a 120 FBG/g pro kapalnou formuselata
výkrm kuřat
4 měsíce25 FBG
10 FBG
40 FBG
100 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 FBG leg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 20 FBG kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany). např. obsahující více než 50 ° o kukuřice nebo ječmene (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 60 % kukuřice (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 12
č.EU 6
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Humicola insolens
(DSM 10 442) s minimem aktivity 800 FXU5)/g + 75 FBG6)/g pro potahovanou formu, 800 FXU/g + 75 FBG/g pro mikrogranulovanou formu
a 550 FXU/ml + 50 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-200 FXU
19 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např.. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce240 FXU
22 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 30 % ječmene a. nebo ovsa, pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat-200 FXU
19 FBG
800 FXU
75 FBG
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 30 ° o ječmene a nebo ovsa. pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 13
č.EU 7
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger
(CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
36 000 FXU7)/g
15 000 BGU8)/g

Kapalná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Pevná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
výkrm kuřat-3 600 FXU
1 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 3 600 - 6 000 FXU a 1 500 - 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro kuřata)
3. doporučená dávka 6 000 FXU a 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 6 000 - 12 000 FXU a 2 500 - 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
5. doporučená dávka 12 000 FXU a 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 37 o o ječmene a 20 ° o pšenice (platí pro kuřata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 30 ° o pšenice a 30 o o ječmene (platí pro selata)
8. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 40 ° o pšenice (platí pro krůty)
9. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 20 % pšenice. 10 % ječmene a 20 ° o slunečnice (platí pro nosnice)
10. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce6 000 FXU
2 500 BGU
-
-
výkrm krůt-6 000 FXU
2 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
nosnice-12 000 FXU
5 000 BGU
-
-
poř.č. 14
č.EU 8
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-bela-glukaná/y a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
10 000 BGU9)/g
4 000 FXUl0)/g

Kapalná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g

Pevná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
výkrm kuíal-3 000 BGU
1 200 EXU
10 000 BGU
4 000 FXU
1. jako u poř.č. 1
2. doporučena dávka 3 000 - 10 000 BGU a 1 200 - 4 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 3 000 - 5 000 BGU a 1 200 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 5 000 BGU
a 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 30 % ječmene (platí pro selata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např. obsahující více než 60 ° o ječmene (platí pro nosnice)
8. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce3 000 BGU
1 200 FXU
5 000 BGU
2 000 FXU
nosnice-5 000 BGU
2 000 FXU
-
-
poř.č. 15
č.EU 11
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xyIanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74.252) s minimem aktivity v granulované nebo kapalné formě 8 000 U13)/g nebo ml endo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U14)/g nebo ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U15)/g nebo ml endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-400 U endo-
1,4-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900 - 3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy - 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat) nebo 400 - 800 U endo-1,4-beta-glukanázy - 900 - 1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy1 3002 600 U endo-1,4-beta-xylanázy (platí pro výkrm kuřat)
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
4. povoleno do 31.05.2005 (krůty)
povoleno do 30.06.2004 (kuřata)
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
400 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm krůt-400 U endo-1,4-beta-glukanázy-
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 16
č.EU 12
Endo-1,4-bcta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (FERM BP-4447) s minimem aktivity 8 000 U16)/g endo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U17)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U18)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-200 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 800 až
2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 20 ° o pšenice a 20 o o ječmene a/nebo 25 o o žita
4. povoleno do 31.12.2002
450 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
650 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice-640 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 640 - 1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 440 - 2 880 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 080 - 4 160 U endo-1,4-beta-xylanázy na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 o o žita
4. povoleno do 31.12.2002
1 440 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
2 080 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm krůt-800 U endo-
1,4-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 800 až
2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 o o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
1 800 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
2 600 U  endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 17
č.EU 13
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity 8 000 BGU19)/g a 11 000 EXU20)/g pro práškovou, 6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a 2 000 BGU/ml a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 BGU
130 EXU
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice a krůty)
3. doporučená dávka 100 BGU a 130 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a 40 % pšenice (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % žita nebo více než 30 % pšenice (platí pro krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany a betaglukany). např. obsahující více než 30
° o pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita (platí pro výkrm kuřat)
7. povoleno do 31.12.2002
nosnice-600 BGU
800 EXU
-
-
výkrm krůt-600 BGU
800 EXU
-
-
poř.č. 18
č.EU 15
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma viride (CBS 517.94) s minimem aktivity 650 U22)/g pro pevnou a 325 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-325 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 325 - 600 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 19
č.EU 16
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity 1000 CU23)/g pro pevnou a 2 000 CU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat,-250 CU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 1 000 CU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany). např. obsahující více než 40 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
nosnice,-250 CU-
výkrm prasat,-250 CU-
selata4 měsíce250 CU-
poř.č. 20
č.EU 18
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199) s minimem aktivity 2 000 AGL25)/g pro pevnou a 500 AGL/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-100 AGL-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany). např. obsahující více než 40 % ječmene a 20 ° o pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 21
č.EU 19
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199) s minimem aktivity 1 500 AGL26)/g pro pevnou a 200 AGL/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-25 AGL-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AGL kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 22
č.EU 22
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity 70 000 BGN29)/g pro pevnou a 14 000 BGN/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-1050 BGN-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 800 BGN kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 o o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 23
č.EU 24
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (CNCM 1-1517) s minimem aktivity
28 000 QXU31)/g
a 140 000 QGU32)/g
výkrm kuřat-420 QXU
2 100 QGU
1 120 QXU
5 600 QGU
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 560 QXU
a 2 800 QGU na 1 kg komplet, krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 24
č.EU 25
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) s minimem aktivity 1 100 U33)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 600 U34)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
200 U endo-1,4-beta-xylanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 30 ° o pšenice a 30 °o kukuřice
4. povoleno do 31.12.2002
nosnice-jako pro výkrm kuřat-
poř.č. 25
č.EU 26
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity 350 000 BU35)/g pro pevnou a 50 000 BU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-23 000 BU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 23 000 - 50 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. obsahující více než 20 % ječmene nebo 30 % žita
4. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce26 000 BU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 26 000-35 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany). např. s více než 60 o o ječmene nebo pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 26
č.EU 27
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity 200 000 BXU36)/g a 200 000 BU35)/g pro pevnou a 30 000 BXU/g a 30 000 BU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-2 500 BXU
2 500 BU
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 10 000 BXU
a 10 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 7 500 - 15 000 BXU a 7 500 - 15 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a glukany), např.s více než 40 % pšenice nebo 30 % žita (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více bez 50 ° o pšenice (platí pro selata)
6. povoleno do 28.2.2005 (pro selata)
7. povoleno do 31.12.2002 (pro kuřata)
selata2 měsíce7 500 BXU
7 500 BU
-
-
poř.č. 27 č.EU 29Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Geosmithia Emersonii (IMI SD 133) s minimem aktivity 5 500 U38)/gvýkrm kuřat-250 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 250 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany). např.obsahující více než 50 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 28
č.EU 30
Endo-1,3(4 )-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-bela-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Penicillium funiculosum (IMI SD 101) s minimem aktivity 2 000 U39)/g endo-1,3(4)-beta glukanázy a 1 400 U40)/g endo-1,4-beta-xylanázy pro práškovou formu a 500 U/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 350 U/ml endo-1,4-beta-xylanázy pro kapalnou formuvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
100 u
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 70 U endo-1,4-beta-xylanázy na kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany
a arabinoxylany). např. obsahující více než 50 ° o ječmene nebo 60 o o pšenice (platí pro výkrm kuřat a prasat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). obsahující např. více než 50 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany). např. obsahující více než 60 % ječmene nebo 30 % pšenice (platí pro nosnice)
6. povoleno do 28.2.2005
-endo-1,4-beta-xylanáza
70 U
-
výkrm krůt-jako pro výkrm kuřat-
nosnice-jako pro výkrm kuřat-
výkrm prasat-jako pro výkrm kuřat-
poř.č. 29
č.EU 32
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy
z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) s minimem aktivity 200 U42)/ml
výkrm kuřat-100 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
1 200 U/mlselata4 měsíce400 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 55 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
1 200 U/mlvýkrm prasat-500 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 U kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany). např. obsahující více než 70 o o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 30
č.EU 35
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 80 U47)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U48)/g endo-1,4-beta-xylanázynosnice-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
80 U
endo-1,4-beta-xylanáza
180 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 80 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany). např.obsahující více než 60 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 31
č.EU 36
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 300 U49)/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy a 300 U50)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
300 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 300 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 35 % ječmene (platí pro nosnice)
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
300 U
-
nosnicejako pro výkrm kuřat-
poř.č. 32
č.EU 39
Enclo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.E6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4 )-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 400 U55)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U 56)/g endo-1,4-beta-xylanázyvýkrm prasat-endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
400 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany). např.obsahující více ne/ 65 ° o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
400 U
-
poř.č.
33
č.EU 40
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-
glukanázy z Trichoderma
longibrachiatum (ATCC 2106),
endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 100 U57)/g endo-
1,3(4)-beta-glukanázy, 300 U58)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U59)/g
subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
30 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 30 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 90 - 300 U endo-1,4-beta-xylanázy a 240 - 800 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 60 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
90 U
-
subtilisin
240 U
-
poř.č. 34
č.EU 41
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis (ATCC 2107) s minimem aktivity 400 U60)/g endo- 1,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U61)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U62)/g
subtilisinu
výkrm kuřat--endo-1,3(4)-beta-glukanáza
25 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy. 625 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 200 - 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 800 LI subtilisinu pro nosnice na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 30 ° o pšenice a 10 o o ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo s více než 50 % pšenice a 25 % ječmene (platí pro nosnice)
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
625 U
-
subtilisin
200 U
-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza
100 U
-
endo-1,4-beta-xylanáza
2500 U
-
subtilisin
800 U
-
poř.č. 35
č.EU 46
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 400 U65)/g endo-1,3(4)-beta- glukanázy, 400 U64)/g endo-1,4-beta-xylanázy
a 50 U67)/g polygalakturonázy
výkrm prasat-endo-1.3(4)-beta-glukanáza
400 U
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy. 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U polygalaktorunázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany). např. obsahující více než 40 ° o ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
endo-1,4-beta-xylanáza
400 U
-
polygalakturonáza
50 U
-
poř.č. 36
č.EU 5
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10.287) s minimem aktivity 1 000 FXU4)/g pro potahovanou a 650 FXU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-80 EXU200 FXU1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 FXU kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm krůt-225 FXU600 FXU1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 225 - 600 FXU/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
selata4 měsíce200 FXU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 200 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 37
č.EU 9
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger (CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXU11)/g pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou
formu
nosnice
výkrm krůt
výkrm kuřat
-
-
-
2 400 EXU
2 400 EXU
1 400 EXU
-
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 400 -
7 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
3. doporučená dávka 2400-
5 600 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
4. doporučená dávka 1 400 EXU kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 o o žita (platí pro nosnice a krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
7. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 38
č.EU 14
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 520.94) s minimem aktivity 600 U21)/g pro pevnou a 300 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-300 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 - 600 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 50 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 39
č.EU 17
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 6 000 EPU24)/g pro pevnou a 6 000 EPU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-750 EPU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 1500
3 000 EPU kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 35 °o pšenice nebo kukuřice (u výkrmu krut) nebo obsahující více než 40 % pšenice nebo kukuřice (u výkrmu kuřat, nosnic, selat a výkrmu prasat)
4. povoleno do 31.12.2002
nosnice-750 EPU-
výkrm krůt-750 EPU-
výkrm prasat-750 EPU-
selata4 měsíce750 EPU-
poř.č. 40
č.EU 20
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity 2 000 AXC27)/g pro pevnou a 500 AXC/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-100 AXC-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 40 % pšenice nebo žita
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 41
č.EU 21
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity 1 500 AXC28)/g pro pevnou a 200 AXC/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-25 AXC-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 50 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 42 č.EU 23Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1 ,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity 70 000 IFP30)/g pro pevnou a 7 000 IFP/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
krůty
-1050 IFP
700 IFP
840 IFP
-
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 400 IFP kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a krůty)
3. doporučená dávka 840 IFP kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např. obsahující více než 56 ° o pšenice (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice(platí pro krůty a nosnice)
6. povoleno do 28.2.2005 (platí pro nosnice a krůty)
7. povoleno do 31.12.2002 (platí pro výkrm kuřat)
poř.č. 43
č.EU 31
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) s minimem aktivity 300 EU41)/g pro pevnou a 1 000 EU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
-
-
600 EU
300 EU
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 600 EU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 44 č.EU 33Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 2 000 U43)/g pro práškovou a 5 000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-500 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 2 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 55 % pšenice nebo 60 % žita
4. povoleno do 31.12.2002
2 000 U/g pro práškovou
a 5 000 U/ml pro kapalnou formu
nosnice-2 000 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 000 U kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
4 000 U/g pro práškovou
a 10 000 U/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce5 000 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 5 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 45 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
4 000 U/g pro práškovou
a 8 000 U/ml pro kapalnou formu
výkrm prasat-4 000 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 4 000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 45
č.EU 37
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 2500 U51)/g
endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U52)/ g
subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,4-beta-xylanáza 500 U subtilisin 160 U-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 160 - 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 825 -2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 265 -800 U subtilisinu pro krůty na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 65 ° o pšenice (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 45 o o pšenice (platí pro krůty)
4. povoleno do 31.12.2002
krůty-endo-1,4-beta-xylanáza
825 U
subtilisin
265 U
-
poř.č. 46 č.EU 38Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8) Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu
z Bacillus subtilis (ATCC 2107)
s minimem aktivity 5000 U53)/g
endo-1,4-beta xylanázy a 500 U54)/ g
subtilisinu
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza
5000 U
subtilisin
500 U
-


-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 5000 U endo-1,4-beta-xylanázy a 500 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 40 ° o pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 47
č.EU 42
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 4000 U63)/g pro pevnou formu, charakteristika povoleného přípravku: endo-1,4-beta-xylanáza 1,99 %, pšenice 97,7 %, propionan vápenatý 0,3 %, lecitin 0,01 %selata
výkrm prasat
4 měsíce4 000 U
4 000 U
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 4 000 U na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č. 48
č.EU 51
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimem aktivity 100 IU70)/gvýkrm kuřat,
selata
-
2 měsíce
10 IU
10 IU
-
-
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 10 IU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % pšenice
4. povoleno do 31.05.2005
poř.č. 49 č.EU 23-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10 289) s minimem aktivity 2 500 FYT1)/ g pro potahovanou a 5 000 FYT/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce250 FYT1 000 FYT1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 FYT kg kompletního krmiva (pro selata, výkrm prasat a výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 750 FYT kg kompletního krmiva (pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté fy táty obsahující např.více než 40 % obilovin (kukuřice, pšenice, ječmen, oves, žito, tritikále). olejniny a luštěniny
5. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat-400 FYT1 000 FYT
výkrm kuřat-200 FYT1 000 FYT
nosnice-500 FYT1 000 FYT
poř.č. 50
č.EU 28
3-f'ytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Trichodernia reesei (CBS 528.94) s minimem aktivity 5 000 PPU37)/g pro pevnou a 1 000 PPU/g pro kapalnou formuselata4 měsíce250 PPU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 - 750 PPU kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté fytáty, např. obsahující více než 50 % obilovin (kukuřice, ječmen, pšenice), tapioku. olejním a luštěniny (platí pro selata a výkrm prasat)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,25 % fytátového fosforu (platí pro výkrm kuřat)
5. povoleno do 28.2.2005 (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 31.12.2002 (platí pro selata a výkrm prasat
výkrm prasat-500 PPU-
výkrm kuřat-500 PPU-
poř.č. 51
č.EU 1 600
3-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 114.94) s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU84)/g pro pevné a kapalné formykrůty-125 FTU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 200 - 800 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující nejméně 0.3 % fytátu, např. 20 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
poř.č.
52
č.EU 50
6-fytáza
(EC 3.1.3.26)
přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae (DSM 1 1 857) s minimem aktivity 2 500 FYT1)/g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat-250 FYT-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,25 % fytátového fosforu
4. povoleno do 31.12.2002
nosnice-250 FYT-
výkrm krůl-250 FYT-
výkrm prasat-500 FYT-
selata2 měsíce500 FYT-
poř.č. 53
č.EU 53
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.E6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.E4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
2 350 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
4 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy,
450 U77)/g bacillolyzinu a
20 00078)/g endo-1,4-beta-xylanázy
selata4 měsíce2 350 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy, 450 U bacillolyzinu
a 20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 1 175 - 2 350 U endo-1,3,(4)-beta-glukanázy, 2 000 - 4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 200 - 400 U alfa-amylázy, 225 - 450 U bacillolyzinu a 10 000 - 20 000 U endo-1,4-beta-xyIanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany). např.obsahující více než 25 % ječmene a 20 % kukuřice (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. povoleno do 31.12.2002
4 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
400 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 175 U endo-1,3,(4)-beta-
glukanázy
-
2 000 U endo-1,4-beta-glukanázy-
200 U alfa-amylázy-
225 U
bacillolyzinu
-
10 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 54
č.EU 54
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-bela-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
10 000 U74)/g endo-1,3(4 )-beta-glukanázy,
120 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy a
210 000 U78)/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm kuřat-1 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 1 000 - 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 12 000 - 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, - 40 - 80 U alfa-amylázy a 21 000 - 42 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice
4. povoleno do 31.12.2002
12 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
40 U alfa-amylázy-
21 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
poř.č. 55
č.EU 55
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4 )-bela-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum 7 (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U74)/g endo-1,3 (4)-beta-glukanázy,
5 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U76)/g alfa-amylázy a
450 U77)/g bacillolyzinu
selata2 měsíce1 500 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučena dávka 1 500 - 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 - 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 270 - 540 U alfa-amylázy a 225 - 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 35 % pšenice a 15 % ječmene (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy. např.obsahující více než 50 o o ječmene (platí pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobový mi polysacharidy, např.obsahující více než 50 % kukuřice nebo 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 40 % kukuřice a 10 % žita (platí pro nosnice)
7. povoleno do 31.12.2002
2 500 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
270 U alfa-amylázy-
225 U
bacillolyzinu
-
výkrm prasat-jako pro selata-
výkrm kuřat-jako pro selata-
nosnice-jako pro selata-
poř.č. 56
č.EU 56
Endo-1,3(4 j-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-bela-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
6 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
3 500 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
1 400 U76)/g alfa-amylázy a
450 U77)/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-6 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 6 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 3 500 U endo-1,4-beta-glukanázy, 1 400 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
3 500 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
1 400 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
poř.č. 57
č.EU 57
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U76)/g alfa-amylázy a
450 U77)/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-3 000 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 9 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 540 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně celulózou a hemicelulózou), např.obsahující více než 20 % slunečnicové moučky a 10 ° o sojové moučky
4. povoleno do 31.12.2002
9 000 U endo-1,4-beta-glukanázy-
540 U alfa-amylázy-
450 U
bacillolyzinu
-
poř.č. 58
č.EU 58
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4 )-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
2 350 U74)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000 U75)/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U76)/g alfa-amylázy a
5 000 U77)/g bacillolyzinu
selata2 měsice2 350 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy a 5 000 U bacillolyzinu na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 30 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
5 000 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
400 U alfa-amylázy-
5 000 U bacillolyzinu-
poř.č. 59
č.EU 59
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Polygalkakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtillis (ATCC 2107) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 300 U79)/g beta-xylanázy, 150 U80)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000 U81)/g subtilisinu, 400 U82)/g alfa-amylázy a 250 U 83) polygalakturonázy
výkrm kuřat-300 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,4-beta-xylanázy, 150 U endo-1,3(4)beta-glukanázy, 4 000 U subtilisinu, 400 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými
a neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % kukuřice
4. povoleno do 28.2.2005
150 U
endo-1,3(4)-beta
glukanázy
-
4 000 U  subtilisinu-
400 U alfa-amylázy-
25 U
polygalakturonázy
-
poř.č. 60
č.EU 60
Endo-1,4-beta-xy lanáza
(EC 3.2.1.8) Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylaná/.y z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) s minimem aktivity 5 000 U79)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U80)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázyvýkrm kuřat-500 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 500 U - 2 500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 5 - 25 U endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany). např.obsahující více než 20 % ječmene a 40 % pšenice
4. povoleno do 28.2.2005
5 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
poř.č. 61
č.EU 61
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8) Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity : 17 000 BXU36)/g endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU35)/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro práškovou formu a
22 000 BXU/ml endo-1,4-beta-xylanázy a 15 000 BU/ml endo-1,3(4)-beta- glukanázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % ječmene nebo 55 % pšenice
4. povoleno do 28.2.2005
11 000 BU endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
poř.č. 62ENDOPROTEAXA
(subtilisin)
(EC 3.4.21.62.)
endoproleáza serinového typu (Subtilisin carlsberg)----povoleno pro zpracování zásob doplňkové látky a premixů tuto látku obsahujících do doplňkových a kompletních krmiv do 31.12.2001
poř.č. 63HEMICELULÁZA
(EC 3.2.1.78.)
1,4-beta-D-mannan-mannanohydroláza----
poř.č. 64LIPÁZA
(EC 3.1.1.3.)
triacylglycerol-acelhydroláza----
poř.č. 65PEKTINÁZA
(polygalakturonáza)
(EC 3.2.1.15.)
poly-(1,4-alfa-D-galaktouronido)-glykanhydroláza    
poř.č. 66PENTOSANÁZA
(EC 3.2.1.32.)
1,3-beta-D-xylan-xylanhydroláza----
poř.č. 67POLULÁZA
(EC 3.2.1.41.)
alfa-dextrin-6-glukanhydroláza----
poř.č. 68PROTEÁZA
(EC 3.4.24.4.)
mikrobiální metaloproteinázy----
poř.č. 69PROTEINÁZA
(EC 3.4.21.14.)
 ---- 
poř.č. 70Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3(4)-beta-
giukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy. endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74.252) s minimem aktivity v granulované nebo kapalné formě 8 000 U13)/g nebo ml endo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U14)/g nebo ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U15)/g nebo ml endo-1,4-beta-xylanázyselata4 měsíce400 U endo-1,4-beta-glukanázy
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 400 1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 °o pšenice nebo ječmene a více než 10 ° o žita
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat-jako pro selata-
poř.č. 71Endo-1,3(4)-beta-
glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity 8 000 BGU19)/g a 11 000 EXU20)/g pro práškovou, 6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a 2 000 BGU/ml a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800EXU
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 600 BGU
a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a p-glukany). např.obsahující více než 35 ° o pšenice. 20 % triticale. 5 % žita a 15 % ječmene
4. povoleno do 31.12.2002
výkrm prasat-600 BGU
800EXU
-
poř.č. 72Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger (CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXU11)/g pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou
formu
selata
výkrm prasat
4 měsíce
-
2 400 EXU
2 400 EXU
-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 2 400 - 7 400 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany). např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale a 5 % žita
4. povoleno do 31.12.2002

1) Číslem EU se rozumí pořadové číslo enzymu podle příslušného předpisu EU

Použité jednotky

1) 1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37°C

2) 1 GALU je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

3) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 30°C

4) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

5) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

6) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

7) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurin-xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

8) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurinem síťovaného beta-glukanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

9) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurinem síťovaného beta-glukanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

10) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurin-xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

11) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z arabinoxylanu za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

12) 1 RAU je množství enzymu, které konvertuje 1 mg rozpuštěného škrobu na produkt, který má shodnou absorpci pro referenční barvivo při 620 nm po reakci s jodem, za 1 minutu při pH 6,6 a teplotě 30°C

13) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxylmetyl-celulózy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

14) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

15) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu xylózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

16) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxylmetyl-celulózy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

17) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

18) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu xylózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

19) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

20) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

21) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

22) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

23) 1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

24) 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

25) 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

26) 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

27) 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

28) 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

29) 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 50°C

30) 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

31) 1 QXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 5,1 a teplotě 50°C

32) 1 QGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

33) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

34) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

35) 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

36) 1 BXU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

37) 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 37°C

38) 1 U je množství enzymu, které uvolní 2,78 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

39) 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

40) 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů maltózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 50°C

41) 1 EU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 40°C

42) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

43) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

44) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

45) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

46) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z pšeničného škrobu za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

47) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

48) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

49) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

50) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

51) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

52) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

53) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

54) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

55) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

56) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

57) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

58) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

59) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů ty rozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

60) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

61) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

62) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

63) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

64) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

65) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

66) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

67) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalentů kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonátového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

68) 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 0,72 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z rozpustného škrobu za 1 minutu při pH 5,6 a teplotě 37°C

69) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

70) 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

71) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů) ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

72) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z karboxy-metylcelulózy za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

73) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukózy z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,4 a teplotě 37 °C

74) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

75) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z karboxy-metylcelulózy za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

76) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

77) 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azo-kaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

78) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z břízy za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

79) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

80) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutut při pH 5,0 a teplotě 30°C

81) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalentů tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

82) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol glukosidických vazeb z vodou nerozpustného substrátu škrobového polymeru z a 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

83) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalentů kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

84) 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C “.

33. V příloze č. 18 části II. písm. a) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".

34. V příloze č. 18 části III. písm. c) se na konci doplňují tato slova: "popřípadě včetně obchodního názvu,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 4 odst. 7, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru