Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/2001 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Částka 131/2001
Platnost od 27.09.2001
Účinnost od 01.01.2002
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 5. září 2001,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

Český báňský úřad stanoví v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 23 odst. 7 a podle § 24 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, se mění takto:

1. § 23 zní:

"§ 23

Společná ustanovení

Organizace může vyrábět jen takové plastické trhaviny, které jsou značkované pro účely detekce. Detekční látkou je kterákoliv z látek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.".

2. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 327/1992 Sb.

DETEKČNÍ LÁTKY PRO ÚČELY ZNAČKOVÁNÍ PLASTICKÝCH TRHAVIN

1. Detekční látky, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou určeny k použití pro účely lepší detekce trhavin pomocí prostředků pro zjišťování jejich par. Detekční látka se přidá do trhaviny takovým způsobem, aby byla homogenně rozptýlena v hotovém výrobku. Minimální koncentrace detekční látky v hotovém výrobku v okamžiku výroby odpovídá hodnotě v níže uvedené tabulce.

2. Tabulka detekčních látek

Název detekční látkymolekulární vzorecrelativní
molekulová
hmotnost
minimální koncentrace ve hmotě trhaviny
Ethylen glykol dinitrát (EGDN)C2H4(NO)21520,2 %
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMNB)C4H12(NO)21760,1%
para-Mononitrotoluen (p-MNT)C7H7NO21370,5 %
ortho-Mononitrotoluen (o-MNT)C7H7NO21370,5 %“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru