Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 338/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Částka 130/2001
Platnost od 27.09.2001
Účinnost od 01.10.2001
Zrušeno k 01.01.2003 (540/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

338

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 14. září 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):


Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno j) zní:

"j) počtem obyvatel počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury v oceňovaném období se vychází z aktuálního počtu obyvatel obce ke dni ocenění.".

2. Nadpis části druhé zní: "OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM A OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM".

3. V části druhé nadpis hlavy druhé zní: "OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM".

4. V § 21 odstavce 1 až 3 znějí:

"(1) Je-li pronajata stavba oceňovaná podle § 3 nebo soubor staveb obsahující alespoň jednu stavbu oceňovanou podle § 3, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, popřípadě včetně pozemků a trvalých porostů jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se výnosovým způsobem.

(2) Je-li pronajata pouze část stavby nebo část souboru staveb a popřípadě pozemků včetně trvalých porostů uvedená v odstavci 1, stanoví se nájemné v nepronajatých stavbách nebo jejich částech ve výši obvyklého nájemného. Není-li ve smlouvě samostatně uvedeno nájemné za pozemky včetně trvalých porostů, předpokládá se, že je zahrnuto v nájemném za stavby.

(3) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se posuzují vždy jako stavby oceněné podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.".

5. V § 22 odst. 1 u míry kapitalizace v procentech p se slova "podle § 21 odst. 3" zrušují.

6. V § 22 odst. 2 větě třetí se slova "za pronajatou podlahovou plochu" zrušují.

7. V § 22 odst. 3 se slova "pronajaté podlahové plochy" nahrazují slovy "pronajatých nemovitostí".

8. V § 22 odstavec 4 zní:

"(4) Roční nájemné zjištěné podle odstavců 2 a 3 se sníží o 20 % a případně o roční nájemné zaplacené z pozemku. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 70 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.".

9. V § 22 se odstavec 5 zrušuje.

10. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě,10) činí základní cena za m2 stavebního pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného:

a) 2 050 Kč v hlavním městě Praze,

b) 350 Kč v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy,

c) 1 100 Kč v Brně, Ostravě,

d) 300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c),

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních,

f) 250 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem e),

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Kladně, Havířově, Mostě, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

h) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem g),

i) 400 Kč v okresních městech, která nejsou uvedena pod písmeny e) a g),

j) 150 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného pod písmenem i),

k) 35 Kč v obcích s počtem obyvatel do 1 tisíce obyvatel,

l) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až k) částku vypočtenou podle vzorce Cp = 35 + (a - 1000) x 0,007414,

kde Cp ... cena pozemku v Kč/m2 (zaokrouhlí se na dvě desetinná místa)

a... počet obyvatel v obci.

Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 15 tabulky č. 1 se zdůvodněním a koeficienty Ki z přílohy č. 32 a Kp z přílohy č. 33.".

11. V § 23 odst. 2 větě třetí se za slova "zvláštním předpisem" vkládají slova" , popřípadě vydaným rozhodnutím o umístění stavby".

12. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 11 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".

13. V § 23a odst. 2 se za slova "Textová část" vkládají slova "ve formátu A4".

14. V § 23a odst. 3 se za slova "Grafická část" vkládají slova "složená do formátu A4".

15. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Základní cena zjištěná podle odstavců 2 a 4 nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

16. V § 25 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 3.".

17. V § 27 odst. 4 se slova"KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

18. V § 27 odst. 4 písm. a) se zrušuje koeficient "KR3".

19. V § 27 odst. 4 písm. b) se zrušuje koeficient "KR3".

20. V § 27 odst. 4 větě druhé se slova"KR1 až KR9" nahrazují slovy "KR1, KR2, KR4 až KR9".

21. V § 27 odst. 6 se za slovo "činí" vkládá dvojtečka a slova"3 Kč" se nahrazují slovy

"a) 5 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), jsou-li tyto pozemky umístěny v zastavěné části obce nebo je-li kterýkoliv bod na jejich hranici (vzdušnou čarou) do 200 m od souvisle zastavěné části obce,

b) 3 % ceny, která se zjistí ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l) v ostatních případech.".

22. V § 27 odst. 7 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy "2 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 23 odst. 1 písm. a) až l), u pozemků vedených v katastru nemovitostí jako močály a bažiny nejvýše do ceny podle § 26 odst. 4.".

23. V § 30 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem vypočteným jako rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

24. V § 33 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 29, část I pro intenzivní výsadbu a část II pro extenzivní výsadbu,".

25. V § 34 se za slovy "poznatků (know-how)" vkládají čárka a slova "dále majetkových práv, která jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze".

26. Do části osmé se před § 42 vkládají nové § 41a a 41b, které znějí:

"§ 41a

Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11, pokud tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, se použijí koeficienty prodejnosti těchto staveb z přílohy č. 33. Jestliže stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství více staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb. Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 8, použijí se rovněž koeficienty prodejnosti těchto staveb. Slouží-li více stavbám bez možnosti rozlišení, postupuje se podle předchozí věty. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 netvoří příslušenství žádné stavby oceňované podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se koeficient prodejnosti stavby oceňované podle § 4.

(2) Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství bytů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti bytů. Pokud stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 tvoří příslušenství nebytových prostorů oceňovaných podle § 13, použije se pro ně koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se oceňovaný nebytový prostor nachází.

(3) Pro pozemek se použije koeficient prodejnosti té stavby, která netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí, jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9 a 10, případně § 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, případně § 11 nebo na pozemku není žádná stavba a nebylo vydáno ani územní rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území, použije se koeficient ze sloupce 11 přílohy č. 33. Pro ocenění pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha - se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se stejných zásad.

(4) Je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, použije se koeficient prodejnosti budoucí stavby. Je-li na pozemek vydáno rozhodnutí o využití území, použije se koeficient prodejnosti ze sloupce 9 přílohy č. 33. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije koeficient prodejnosti ze sloupce 11 přílohy č. 33.

(5) Je-li pozemek určen k zastavění podle platného územního plánu obce nebo regulačního plánu, použije se koeficient prodejnosti podle předpokládaného funkčního využití plochy.

(6) U pozemku příslušejícího k bytu oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti bytu. U pozemku příslušejícího k nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije koeficient prodejnosti druhu stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

(7) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 lze snížit nebo zvýšit až o 10 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy je odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 33, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách ve vztahu k oceňované nemovitosti. Zohlednit lze i morální opotřebení stavby. Příslušný koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 33 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.

§ 41b

Při oceňování nemovitostí se zjištěná cena sníží o cenu věcného břemene váznoucího na nemovitosti.".

27. V příloze č. 2 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje bod 3, který zní:

"3. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

28. V příloze č. 3 se za tabulku základních cen za m3 obestavěného prostoru doplňuje tato věta: "Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.".

29. V příloze č. 5 v položce č. 21 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

30. V příloze č. 5 v položce č. 22 se slova "SKP 46.21.31.2" nahrazují slovy "SKP 46.21.42.3".

31. V příloze č. 5 v položce č. 23 se za název položky vkládají slova "SKP 46.21.42.3".

32. V příloze č. 6 v části I. v první tabulce v prvním sloupci se slovo "sklonitou" nahrazuje slovy "šikmou nebo strmou".

33. V příloze č. 7 v části II. položce č. 9 se ve sloupcích B, D, F slova "není" nahrazují slovy "jakékoli kromě žebříkového".

34. V příloze č. 14 bodu 3 větě první se slova "vedlejších staveb, garáží" zrušují.

35. V příloze č. 14 bodu 5 se číslice "4" nahrazují číslicemi "6" a číslice "5" se nahrazují číslicemi "7".

36. V příloze č. 14 se za tabulku č. 4 vkládají nové tabulky č. 5 a 6, které znějí:

"Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp vedlejší stavby
  ABCDEFG
1Základy0,060,070,060,080,080,080,12
2Obvodové stěny0,300,320,300,310,270,320,29
3Stropy0,190,200,190,220,200,21 -
4Krov (podhled x)0,110,07x;0,10 -0,11 -0,34
5Krytina0,070,080,070,110,070,110,13
6Klempířské konstrukce0,020,020,020,020,020,020,04
7Úpravy povrchů0,050,060,050,060,050,060,06
8Schodiště0,04 -0,04 -0,04 - -
9Dveře0,030,030,030,040,030,04 -
10Okna0,010,010,010,010,010,01 -
11Podlahy0,070,080,080,100,080,11 -
12Elektroinstalace0f050,060,050,050,040,04 -

Tabulka č. 6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTyp garáže
  ABA
  nepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepenénepodsklepenépodsklepené
1Základy0,060,070,060,080,080,09
2Obvodové stěny0,290,300,300,330,340,34
3Stropy0,190,220,260,28--
4Krov0,100,09--0,160,17
5Krytina0,070,050,060,040,080,09
6Klempířské konstrukce0,020,020,030,030,020,02
7Úpravy povrchů0,050,060,050,050,060,07
8Dveře0,020,020,030,010,040,03
9Okna0,010,010,010,010,020,01
10Vrata0,060,050,070,040,060,05
11Podlahy0,070,070,070,080,140,13
12Elektroinstalace0,060,040,060,05--".

Dosavadní tabulka č. 5 se označuje jako tabulka č. 7.

37. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.2 se slova "Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních" nahrazují slovy "V Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Ostravě, Zlíně, Františkových Lázních, Mariánských Lázních".

38. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 v položce č. 1.3 se za slovo "Teplicích" vkládají slova "a v ostatních okresních městech a Havířově".

39. V příloze č. 15 v tabulce č. 1 se doplňuje položka č. 10.6, která zní:

„10.6Stavební uzávěraaž do 5-“.

40. V příloze č. 15 v tabulce č. 2 se doplňuje položka č. 6.5, která zní:

„6.5Stavební uzávěraaž do 5“.

41. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek

BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
0010012,52219443,38347424,35526442,26721121,92
0011011,13219516,22347433,74526514,15721131,61
001129,58219543,66347524,35526542,26721421,40
0030013,53220015,89347533,74527014,82721431,15
004015,37220044,13348115,80527043,29721521,21
004114,70220115,33348143,75527114,25721531,05
005016,78220143,53348414,89527142,83722103,97
005115,51220414,20348443,01527413,55722123,07
006009,51220442,37348514,89527442,30722132,58
006028,44220514,45348543,01527513,55722422,10
006108,71220542,59349115,68527542,30722431,80
006127,16221103,47349414,70528016,81722521,88
006406,57221122,81349514,70528044,34722531,65
006507,27221132,41350016,86528115,81723103,14
0070010,50221421,97350044,34528143,39723122,78
007109,33221431,77350115,82528414,79723132,55
007406,99221522,09350143,60528442,38724114,30
007507,68221531,90350414,79528514,79724143,34
0080010,12222104,02350442,84528542,38724413,68
008108,76222123,22350514,79529016,65724442,70
008406,20222132,99350542,84529044,44724513,47
008507,46222422,49351114,74529115,73724542,50
018116,35222432,12351133,51529143,62724641,99
019018,10222522,70351413,92529414,73724741,80
019045,43222532,41351513,92529442,63724841,41
019117,36223104,19352015,90529514,73724941,25
019144,75223123,61352115,07529542,63725015,78
019415,10223133,24352414,28530016,23725043,77
019442,85225018,07352514,28530043,67725114,95
019516,24225045,34353015,88530115,41725142,97
019543,66225117,21353034,39530143,07725413,78
020016,01225144,59353114,88530414,14725441,89
020044,19225415,39353133,66530442,27725513,50
020115,39225443,01353414,18530514,14725541,76
020143,42225516,14353514,18530542,27726015,13
020413,97225543,56354114,01531014,45726043,17
020441,99226016,70354413,27531043,37726114,32
020514,57226044,30354513,27531114,01726142,31
020542,59226115,65355007,33531142,85726413,32
021103,93226143,543560011,77531413,48726441,73
021123,41226414,40357009,63531442,41726512,88
021133,05226442,21358009,89531513,48726541,58
021422,29226514,73359007,46531542,41727014,46
021431,86226542,493600014,03532014,83727042,52
021522,82228018,413610011,57532043,22727113,48
021532,46228045,84362008,99532114,18727141,84
022104,77228117,29363004,40532142,78727412,46
022124,23228144,68364014,64532413,33727441,33
022133,72228415,91364114,18532442,28727512,19
022422,93228443,45365013,73532513,33727541,23
022432,64228516,12365113,53532542,28728015,67
022523,41228543,84366010,92533016,49728043,36
022533,11229017,08367010,92533043,87728114,51
023104,49229044,68368110,91533115,34728142,39
023123,84229116,02368410,88533142,80728413,54
023133,60229143,92369011,10533414,34728441,72
024115,62229414,76370013,11533441,89728513,04
024142,93229442,64371012,52533514,34728541,60
024413,38229515,11372011,13533541,89729015,94
024441,56229542,95373110,91537151,38729043,84
024514,30230017,38373130,89537161,07729115,16
024541,98230045,09373410,88537451,13729143,03
029016,02230116,43373430,87537460,92729414,07
029043,66230144,20374110,91537551,13729441,95
029115,21230415,17374130,89537560,92729513,67
029142,86230442,95374410,88538151,54729541,76
029413,16230515,39374430,87538161,16730015,53
029441,49230543,45375410,88538451,33730043,49
029513,81231014,96375430,87538460,98730114,57
029541,81231043,64376410,88538551,33730142,75
032014,72231114,41376430,87538560,98730413,49
032042,18231143,02377690,71539090,75730441,96
032213,28231214,28377890,70539190,74730513,32
032241,56231242,98378690,71539290,74730541,77
032313,87231314,41378890,70539392,01731014,15
032341,68231343,02401009,68539492,15731042,94
032411,97231413,59401108,62539590,74731113,50
032441,09231442,31401126,79539690,73731142,24
032512,67231513,85402009,91540670,75731412,80
032541,32231542,54402109,03540680,74731441,63
037151,26232014,33402127,02540770,75731512,52
037161,01232043,094030010,56540780,74731541,41
037450,90232213,70408007,78540890,73732014,63
037460,74232242,57408106,93540990,73732042,69
037551,08232313,92408125,67541670,77732113,72
037560,83232342,64408405,48541680,76732141,99
038151,36232413,03408424,58541770,77732412,91
038161,10232441,89408505,86541780,76732441,57
038450,98232513,18408524,82541890,74732512,41
038460,78232542,104090010,07541990,74732541,45
038551,16233017,74409108,84542008,05733015,37
038560,89233044,71410009,68542106,65733043,05
039090,73233116,66410108,75543007,55733114,23
039190,73233143,89411009,38543106,17733142,20
039290,72233415,20411108,01544007,40733413,11
039390,73233442,51412008,45544106,30733441,61
039490,72233515,51412107,37545016,68733512,78
039590,72233542,76412126,17545115,74733541,47
039690,71237151,40412135,40546006,59737150,89
040670,72237161,04413007,39546025,10737160,86
040680,72237451,15413106,37546105,32737450,87
040770,73237460,86413134,75546124,18737460,85
040780,72237551,19414008,65546133,24737550,86
040890,71237560,96414107,75547005,16737560,84
040990,72238151,51414406,11547024,21738151,00
041670,72238161,21414506,56547104,34738160,95
041680,72238451,24415008,44547123,57738450,97
041770,73238460,99415107,44547133,08738460,93
041780,72238551,37415126,06547422,73738550,95
041890,71238561,03415135,31547432,37738560,91
041990,72239090,75415405,84547522,73739090,77
055006,19239190,74415424,30547532,37739190,77
0560011,14239290,74415433,78548113,95739290,77
0570010,29239390,74415506,16548142,21739390,77
058009,13239490,73415525,05548413,04739490,76
059007,19239590,74415534,07548441,65739590,75
0600012,97239690,72416024,24548513,04739690,75
0610011,23240670,79418114,54548541,65740670,78
0620010,22240680,78418142,42549113,27740680,77
063003,43240770,80418413,23549412,52740770,77
064014,11240780,79418441,53549512,52740780,76
064113,67240890,75418513,60550015,22740890,75
065011,93240990,77418541,77550043,89740990,75
065111,86241670,79419016,37550114,63741670,80
066010,95241680,78419043,70550143,23741680,78
067010,95241770,80419115,52550413,88741770,79
068110,94241780,79419143,00550442,57741780,77
068410,89241890,75419413,80550513,88741890,76
069011,16241990,77419441,81550542,57741990,75
070013,61242009,59419514,22551113,50743005,71
071012,96242108,35419541,94551132,91743104,81
072011,19246008,03420014,86551412,98744004,88
073110,81246026,73420043,08551512,98744104,05
073130,80246106,93420114,19552014,87746004,99
073410,79246125,74420142,34552114,37746024,13
073430,78246134,69420413,06552413,74746104,17
074110,81247005,62420441,55552513,74746123,19
074130,80247024,60420513,39553014,59746132,76
074410,79247104,96420541,68553033,96747004,40
074430,78247123,97421102,84553114,13747023,41
075410,89247133,04421122,03553133,54747103,43
075430,88247422,71421131,85553413,64747122,44
076410,89247432,21421421,64553513,64747132,00
076430,88247523,16421431,46554113,09747421,66
077690,71247532,57421521,73554412,34747431,44
077890,70248115,72421531,58554512,34747521,54
078690,71248143,57422103,50555005,28747531,35
078890,70248414,46422122,85556007,93748113,09
1010010,86248442,29422132,57557006,42748141,54
1011010,01248514,83422421,93558005,79748412,17
101128,18248542,56422431,78559005,18748441,22
1030011,24250015,66422522,14560009,48748511,82
104014,40250043,43422531,86561007,58748541,13
104113,75250114,83423104,02562007,02749112,44
105015,75250142,67423123,42563003,91749411,96
105114,46250413,49423133,07564014,28749511,82
106008,61250441,70425016,16564113,78749541,37
106027,19250513,90425043,48565013,91750013,88
106107,35250541,88425115,30565113,71750041,74
106126,11251114,21425142,83566010,88750112,89
106405,83251133,02425413,52567010,88750141,41
106506,24251413,04425441,75568110,87750411,94
107007,56251513,26425513,96568410,85750441,09
107106,64252015,02425541,89569011,03750511,66
107405,01252114,37426015,47570011,91750541,00
107505,35252413,18426043,37571011,67751112,63
108008,36252513,39426114,56572011,06751131,60
108107,16253014,81426142,58573110,83751411,63
108405,35253033,65426413,11573130,82751511,53
108505,77253114,19426441,51573410,82752013,70
1100010,98253132,96426513,39573430,81752113,18
110109,99253412,95426541,82574110,83752412,54
111009,43253513,44427014,04574130,82752512,36
111108,23254113,55427042,66574410,82753013,11
111126,97254412,48427113,50574430,81753032,50
113008,11254512,78427142,09575410,82753112,70
113107,22255006,76427412,66575430,81753132,15
113135,042560010,44427441,60576410,82753412,31
114009,57257008,56427512,83576430,81753512,06
114108,90258007,70427541,73577690,70754112,11
114407,21259006,27428016,32577890,70754411,68
114507,642600012,72428043,87578690,70754511,57
118115,992610010,90428115,51578890,70755004,28
118143,99262007,56428142,88612009,47756005,73
118414,81263003,60428413,80612108,37757004,39
118442,79264014,12428441,78612127,31758003,83
118515,21264113,68428514,08612136,53759002,94
118543,03265012,35428542,10613008,16764013,31
119017,29265112,19429014,72613107,33764112,85
119044,67266010,93429042,76613135,33765011,92
119116,48267010,93429114,12614008,92765111,83
119143,78268110,92429142,10614108,17766010,85
119414,59268410,88429412,94614407,08767010,85
119442,33269011,11429441,51614507,08768110,84
119515,08270012,94429513,15616025,38768410,82
119542,73271012,31429541,60617005,01769010,85
120015,22272011,15430015,08617104,37770011,61
120043,23273110,92430043,08620015,13771011,43
120114,48273130,90430114,33620043,45772011,00
120142,43273410,88430142,44620214,52773110,84
120413,29273430,86430413,11620242,90773130,83
120441,65274110,92430441,54620314,52773410,82
120513,71274130,90430513,54620342,90773430,81
120541,82274410,88430541,65620413,85774110,92
121102,88274430,86431014,29620442,08774130,90
121122,25275410,88431043,10620513,85774410,89
121131,92275430,86431113,78620542,08774430,88
121421,64276410,88431142,50621103,27775410,89
121431,51276430,86431413,05621122,55775430,88
121521,83277690,70431441,80621132,19776410,82
121531,62277890,70431513,20621421,78776430,81
122103,59278690,70431541,97621431,61777690,70
122122,77278890,70432013,89621521,78777890,70
122132,443010014,31432042,71621531,61778690,70
122421,933011013,17432113,42622104,38778890,70
122431,763011211,71432142,05622123,81818112,11
122522,213020014,22432412,64622133,19818141,38
122531,893021013,01432441,58622422,81818411,67
123103,653021211,60432512,81622432,23818441,12
123122,913030014,81432541,69622522,81818511,46
123132,62304017,12433016,45622532,23818540,99
125017,06304115,89433044,99623104,01820012,29
125044,44305018,80433115,75623123,43820041,40
125115,80305117,89433144,36623133,07820211,90
125143,633060011,67433414,59624115,25820241,15
125414,553060210,10433443,26624143,51820311,68
125442,393061010,68433514,99624414,58820341,05
125514,94306129,00433543,50624442,89820411,49
125542,62306407,21437151,06624514,58820440,97
126015,54306507,21437160,86624542,89820511,21
126043,233070011,02437450,87626015,82820540,91
126114,693071010,07437460,75626043,57821101,59
126142,44307406,64437550,90626114,66821121,24
126413,36307506,64437560,76626142,65821130,98
126441,583080010,89438151,25626413,85821420,87
126513,76308109,58438160,99626441,99821430,74
126541,74308407,15438451,00626513,85821520,73
128016,65308507,15438460,78626541,99821530,71
128044,043090013,51438551,03627015,19822102,35
128115,413091012,50438560,84627043,71822121,76
128143,273100013,39439090,74627114,66822131,52
128414,013101012,33439190,74627143,29822421,33
128441,913110010,99439290,73627413,80822431,06
128514,44311109,90439390,74627442,61822521,03
128542,203120011,86439490,73627513,80822530,84
129015,543121010,89439590,73627542,61834013,68
129043,29312129,55439690,72628016,69834042,08
129114,80312138,90440670,74628044,54834212,92
129142,543130010,85440680,73628115,58834241,66
129413,40313109,73440770,74628143,73834312,39
129441,61313137,68440780,73628414,80834341,50
129513,793140011,64440890,72628443,09834412,09
129541,773141010,68440990,72628514,80834441,20
130016,21314409,34441670,74628543,09834511,74
130043,88314509,34441680,73629015,79834540,98
130115,313150011,48441770,74629043,51835013,87
130143,253151010,56441780,74629114,65835042,05
130413,96315129,09441890,72629142,87835213,13
130441,88315138,40441990,73629413,90835241,69
130514,45315409,03442007,42629442,05835312,49
130542,02315427,86442106,22629513,90835341,47
131013,94315437,15443007,52629542,05835411,99
131042,71315509,03443106,30631015,18835441,31
131113,48315527,86445015,62631043,78835511,71
131142,21315537,15445114,89631114,48835541,05
131213,35316027,51446005,37631143,37837150,84
131242,01317006,61446023,93631413,95837160,82
131313,48317105,93446104,55631442,83837450,82
131342,21318116,39446123,15631513,95837460,80
131412,63318144,40446132,45631542,83837550,81
131441,57318415,49447004,81632014,87837560,79
131512,76318443,51447023,93632043,48838150,92
131541,75318515,49447104,09632114,23838160,89
132013,32318543,51447123,27632143,09838450,90
132042,00319018,89447132,73632413,58838460,87
132212,60319046,44447422,10632442,59838550,88
132241,71319117,95447431,71632513,58838560,85
132312,81319145,42447522,35632542,59839090,72
132341,76319416,88447531,82637150,99839190,72
132411,97319444,37448113,26637160,75839290,72
132441,32319516,88448141,98637450,80839390,72
132512,12319544,37448412,63637460,70839490,72
132541,41320016,90448441,35637550,80839590,71
133016,29320044,92448513,12637560,70839690,71
133043,93320116,15448541,51638151,16840670,75
133115,23320144,29449113,03638160,79840680,74
133143,06320415,34449411,89638450,92840770,75
133413,92320443,62449512,31638460,72840780,74
133442,14320515,34450014,06638550,92840890,73
133514,21320543,62450042,72638560,72840990,72
133542,29321104,15450113,57639090,77841670,77
137151,16321123,67450142,14639190,76841680,75
137160,86321133,20450412,61639290,76841770,75
137450,87321422,96450441,68639390,76841780,75
137460,74321432,60450513,04639490,75841890,74
137550,98321522,96450541,80639590,75841990,73
137560,78321532,60451112,76639690,74844003,57
138151,23322104,86451132,09640670,79844102,76
138160,97322124,20451412,18640680,78848111,65
138450,99322133,92451512,34640770,79848141,15
138460,76322423,71452013,50640780,78848411,35
138551,03322433,21452112,82640890,76848441,02
138560,82322523,71452411,84640990,76848511,22
139090,73322533,21452511,96641670,83848540,90
139190,72323105,43453013,97641680,81849111,61
139290,72323124,60453032,80641770,83849411,42
139390,72323134,26453113,35641780,81849511,23
139490,72324116,48453132,14641890,79850012,28
139590,72324144,52453412,14641990,79850041,29
139690,71324415,63453512,57642007,82850111,68
140670,73324443,84454112,87642107,18850140,98
140680,72324515,63454411,79643007,42850411,31
140770,73324543,84454512,05643106,49850440,76
140780,72325018,20455004,42643405,26850511,09
140890,71325045,75456007,78644006,61850540,71
140990,72325117,47457006,02644105,92852012,22
141670,73325144,90458005,62645016,33852111,95
141680,72325415,94459005,28645115,23852411,75
141770,73325444,04460009,75646006,04852511,55
141780,72325515,94461007,67646024,73853012,15
141890,71325544,04462006,70646105,19853031,89
141990,72326017,48463003,62646123,74853111,98
150015,30326045,21464014,00646132,92853131,66
150043,25326116,40464113,57647005,20853411,69
150114,55326144,44465013,03647024,28853511,55
150142,45326415,52465112,83647104,50854111,79
150413,30326443,70466010,90647123,70854411,68
150441,83326515,52467010,90647133,20854511,59
150513,71326543,70468110,89647422,81855003,09
150541,97327015,49468410,86647432,23856003,80
151113,51327044,09469011,06647522,81858003,40
151132,40327114,84470012,33647532,23864013,30
154112,96327143,66471011,89648113,59864112,91
154411,88327414,16472011,09648142,01865012,30
154512,05327442,97473110,89648412,68865112,13
155005,52327514,16473130,87648441,68866010,82
156009,75327542,97473410,86648512,68867010,82
157008,16328018,79473430,84648541,68868110,82
158007,44328046,36474110,89649113,28868410,80
159005,74328117,79474130,87649412,61869010,82
1600011,22328145,25474410,86649512,61870011,38
1610010,33328416,77474430,84650014,61871011,21
162007,70328444,21475410,86650042,63872010,95
163003,42328516,77475430,84650113,94873110,76
164013,53328544,21476410,86650142,03873130,76
164113,22329017,58476430,84650413,04873410,75
165011,85329045,10477690,70650441,55873430,75
165111,78329116,45477890,70650513,04874110,76
166012,06329144,31478690,70650541,55874130,76
167010,93329415,46478890,70651113,04874410,75
168110,92329443,60508007,98651132,29874430,75
168410,88329515,46508106,92651412,48875410,75
169011,12329543,60508126,07651512,48875430,75
170012,98330018,25508406,15652014,13876410,75
171012,32330045,79508424,77652113,52876430,75
172011,15330117,61508506,15652412,74877690,70
173110,80330145,17508524,77652512,74877890,70
173130,79330416,255090010,42655005,99878690,70
173410,78330444,12509109,69656007,65878890,70
173430,78330516,255100010,58657005,88918111,54
174110,80330544,12510109,65658005,76918140,95
174130,79331015,45511009,98659004,86918411,20
174410,78331044,31511109,19660008,38918440,83
174430,78331114,99512009,65661007,81918510,96
175410,88331143,78512108,42662006,45918540,79
175430,87331214,99512127,27663003,89936012,81
176410,88331243,78512136,50664014,39936041,53
176430,87331314,99513008,49664113,93936212,03
177690,71331343,78513107,83665011,25936241,27
177890,70331414,37513135,70665111,21936311,56
178690,71331443,28514009,49666010,94936341,04
178890,70331514,37514108,08667010,89936411,51
2010012,86331543,28514407,20668110,88936441,01
2011011,51332014,83514507,20668410,86936511,19
2011210,18332043,66515008,73669011,05936540,80
2020012,81332214,40515027,54670012,51937150,80
2021011,57332243,24515107,58671011,97937160,78
2021210,31332314,40515126,39672011,08937450,79
2030013,38332343,24515135,66673110,82937460,77
204015,82332413,93515406,46673130,81937550,77
204115,21332442,79515425,37673410,81937560,76
205017,47332513,93515434,72673430,80939090,71
205116,44332542,79515506,46674110,82939190,71
2060010,25333018,71515525,37674130,81939290,71
206028,96333045,98515534,72674410,81939390,71
206109,18333117,79516025,74674430,80939490,71
206127,72333144,64517005,05675410,81939590,70
206407,53333416,42517104,53675430,80939690,70
206508,19333443,68518115,66676410,81940670,71
207009,66333516,42518143,34676430,80940680,71
207108,91333543,68518414,46677690,70940770,71
207407,13337151,65518442,40677890,70940780,71
207507,56337161,30518514,46678690,70940890,70
208009,87337451,39518542,40678890,70940990,70
208108,75337461,11519016,40711007,30941670,75
208406,98337551,39519043,86711106,66941680,71
208507,47337561,11519115,64712006,73941770,71
2090012,90338151,85519143,10712105,71941780,71
2091011,63338161,39519414,68712124,82941890,71
2100011,80338451,55519442,33712134,20941990,70
2101010,91338461,17519514,68713007,01950012,08
2110011,08338551,55519542,33713106,1295P041,21
2111010,16338561,17520015,36713134,48950111,60
2120010,79339090,79520043,51714006,53950140,99
212109,68339190,78520114,57714105,56950411,27
212128,26339290,78520142,92714404,55950440,81
212137,66339390,78520413,92714504,16950510,96
213009,04339490,77520442,22715006,53950540,73
213108,08339590,77520513,92715025,24955002,26
213135,75339690,76520542,22715105,34956002,77
2140010,71340670,78521103,02715124,66958002,69
214109,58340680,77521122,15715134,06964012,49
214407,91340770,78521131,72715404,46964112,13
214508,28340780,77521421,51715423,60965011,68
2150010,39340890,75521431,25715432,99965111,61
215109,17340990,75521521,51715504,08966010,80
215127,81341670,78521531,25715523,26967010,80
215137,01341680,77522104,47715532,77968110,79
215407,48341770,78522123,68716005,24968410,78
215426,31341780,77522133,14716024,32969010,80
215435,34341890,75522422,56716104,27970011,15
215507,83341990,75522432,08717003,89971011,04
215526,823420010,46522522,56717102,94972010,90
215536,05342109,52522532,08718113,53971110,74
216025,903430010,07523104,72718141,92973130,74
217005,02343109,24523123,80718412,86973410,73
217104,50344009,27523133,55718441,53973430,73
217204,37344108,23525016,96718512,49974110,74
217304,50345018,60525044,53718541,45974130,74
218116,14345117,45525115,97720013,71974410,73
218144,08346008,90525143,46720041,97974430,73
218414,94346027,29525414,84720213,07975410,73
218442,75346107,94525442,49720241,70975430,73
218515,22346126,39525514,84720312,94976410,73
218543,27346135,61525542,49720341,69976430,73
219018,40347006,96526016,10720412,34977690,70
219045,43347025,82526043,69720441,41977890,70
219117,26347106,06526115,33720511,98978690,70
219144,72347125,26526143,16720541,22978890,70
219415,96347134,67526414,15721102,64  

Vymezení pojmů

Bonitová půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní aklimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.24)
První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

42. V příloze č. 17 v položce č. 1.7.2 se slova "území sousedních obcí" nahrazují slovy "sousední katastrální území".

43. V příloze č. 17 bodu 2 se slova v závorce nahrazují slovy "podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci".

44. V příloze č. 18 v položce 8V se číslo "0,70" nahrazuje číslem "2,12".

45. V příloze č. 18 v položce 1H se číslo "1,00" nahrazuje číslem "2,74".

46. V příloze č. 18 v položce 1B se číslo "1,22" nahrazuje číslem "2,84".

47. V příloze č. 18 v položce 0T se číslo "4,07" nahrazuje číslem "1,58".

48. V příloze č. 18 v položce 0R se číslo "1,92" nahrazuje číslem "1,18".

49. V příloze č. 20 položka1) koeficient amortizace KR1 zní:

"1) Koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka(A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 x A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahu je 0,20.

Dále se koeficient KR1 upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu asfaltovou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv- betonový, železobetonový - opraven0,02
- rekonstruován0,05
výpusť- dřevěný kbel nový0,01
- betonový kbel0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton)0,03
elektropřípojka  0,01
obtoková stoka  0,02

V případě znehodnocení objektů ( bez omezení stáří ) se hodnota KR1 sníží až o

hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním0,05
- značně narušená koruna hráze0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy)0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar)0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu0,02
- porušené výpustní potrubí0,03.

Pokud po úpravě KR1 ≤ 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.".

50. V příloze č. 20 položka 2) koeficient vodohospodářského významu KR2 zní:

2) Koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně)0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční)0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní)0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu, s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu za předpokladu zohlednění úbytku produkce0,5
- bez zohlednění úbytku produkce0,2.“.

51. V příloze č. 20 se položka" 3) koeficient kubatury hráze KR3" zrušuje.

52. V příloze č. 20 v položce 4) koeficient zásobení vodou KR4 text za první tabulkou zní:

"Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 x h x 10 x KP x Kz,

kde

h- hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m)
KP- katastrální plocha rybníka (ha)
Kz- koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemnění Kz

běžné zazemnění0,75
0,25-05 KP0,5
0,5-0,75KP0.25
nad 0,75KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) je u rybníků bočních určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k dispozici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí k hrázi rybníka (W) [km2] [lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (O0) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce] a podle vztahu

Z1 = W x O0.".

53. V příloze č. 26 tabulce č. 2 v položce č. 9a se slova "borovice kleč" zrušují.

54. Příloha č. 29 zní:

„Příloha č. 29 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny révy vinné včetně zařízení vinic

Typy výsadeb vinné révy

Tabulka č.1

číslo položkyčásti výsadebtypy výsadeboznačení výsadebzastoupené odrůdyvýška vedení
1I.intenzivní nad 1 000 m2IESevropské (Vitis vinifera L.)•střední
2IEVvysoké
3IMSmezidruhového původu•střední
4IMVvysoké
5IPpodnožovévšechny
6II.extenzivní do 1000 m2EZvšechnyvšechny

• odrůdy moštové i stolní

Část I. - základní ceny v Kč/m2 intenzivního typu výsadby révy vinné:

Tabulka č.2

položkavěk12345678910
1IES1-10 1465382949511111111110599
11-2093868074686256494337
21-3031251913644444

Tabulka č.3

položkavěk12345678910
2IEV1-1035417282839797979287
11-2081767065605449443833
21-3028221712644444

Tabulka č.4

položkavěk12345678910
3IMS1-1045528090911011011019590
11-2084787367615650443933
21-3028221611544444

Tabulka č.5

položkavěk12345678910
4IMV1-1035407078799393938883
11-2078726762575246413631
21-3026201510744444

Tabulka č.6

položkavěk12345678910
5IP1-1175899495999999948981
11-2084797368635853484338
21-3033282217151310864

Část II. - základní ceny v Kč/keř extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné:

Tabulka č. 7

položkavěk12 45678910
6EZ1-1087131205257298338338338329320
11-20301283265246228210191173155136
21-30118998163443626202020

1. Cenu vinice lze snížit až o 60 % v případě, že keře révy vinné jsou prokazatelně neúměrně slabého vzrůstu, poškozené nebo nemocné.

2. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou evropských odrůd (položky č. 1 a 2) z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze s odůvodněním zvýšit až o 20 %.

3. Cenu intenzivního typu vinice s výsadbou moštových odrůd, které nejsou v dané vinařské oblasti povoleny (přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.) k produkci révových vín s přívlastkem [§ 6 písm. c), resp. § 9 zákona č. 115/1995 Sb.], lze s odůvodněním snížit až o 20 %.

4. Nebude-li mít vinice s výsadbou podnožových odrůd ke dni ocenění opěrnou konstrukci, sníží se její cena o 20 %.

5. Cenu podnožové vinice vysázené z prokazatelně ozdravených viruprostých sazenic lze zvýšit až o 20 %.

6. Nejnižší cena je 5 Kč/m2 u intenzivního typu vinice, resp. 20 Kč/keř u extenzivního (zahrádkářského) typu výsadby révy vinné. Pod tyto limity nesmí cena vinice upravená podle předchozích bodů 1 až 5 poklesnout.".

55. V příloze č. 31 bodu 4 se v položce č. 2 doplňují slova "v zastavěných částech obce".

56. V příloze č. 31 bodu 4 položka č. 3 zní:

"Ostatní veřejná zeleň v zastavěných částech měst a ostatních obcí".

57. V příloze č. 31 bodu 4 se za položku č. 4 vkládá nová položka č. 4a, která zní:

„4aStromořadí a doprovodná zeleň vodních toků, komunikací apod. ve volné krajině0,35“.

58. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace produkce 6. až 9. místo*)Název položkyKoeficient
123
46STAVEBNÍ DÍLA
46.21.11Domy jednobytové a dvoubytové
46 21 11 1domy rodinné jednobytové1,642
4621 112domy rodinné dvoubytové a tříbytové1,642
46 21 113chalupy pro rekreaci1,642
4621 114chaty pro rekreaci1,642
46.21.12Domy vícebytové
46 21 12 1domy vícebytové typové1,630
46 21 12 2domy vícebytové netypové1,630
46.21.13Budovy a haly pro průmysl a skladování
46 21 13 1..1budovy pro průmysl (výrobní)1,605
..2 1.605
46 21 13 2..1budovy pro skladování a manipulaci1,605
..2 1,605
46 21 13 3..lbudovy pro vodní hospodářství1,605
..2 1,605
46.21.14Budovy a haly pro obchod a služby
46 21 14 2..1budovy pro obchod, prodejny1,643
..2 1,643
46 21 14 3budovy pro služby a administrativu1,643
46 21 14 4..1budovy pro dopravu a spoje1,589
..2 1,589
46 21 14 5..1garáže1,589
..2 1.589
46 21 14 6budovy pro komunální služby a osobní hygienu1,643
46.21.15Budovy a haly pro zemědělství
46 21 15 2..1budovy pro živočišnou produkci1,674
..2 1.674
46 21 15 3..1budovy pro skladováni a úpravu zemědělských produktu1,674
..2 1,674
46.21.16Budovy a haly pro společenské a kulturní účely
46 21 16 3..1budovy pro kulturní účely jinde neuvedené1.611
..2 1,611
46.21.17Budovy pro výchovu a vzdělání
46 21 17 1školy1,611
46 21 17 3budovy pro vědu a výzkum1,611
46.21.18Budovy pro zdravotnictví a sociální péči
46 21 18 1budovy pro zdravotní péči1621
46 21 18 2budovy pro sociální péči1 621
46. 21.19Budovy hotelu restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené
46 21 19 1hotely a ubytovny1,643
4621 192restaurace a jídelny1 643
46 21 19 9..1budovy ostatní jinde neuvedené1 589
46 21 19 9..2 1 589
46.21.21Mosty a visuté dálnice
46 2121 1mosty pozemních komunikací1 576
46 2121 2mosty drážních komunikací1 576
46 21214mosty průmyslové a lávky pro chodce1,576
46.21.22Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)
46 21 22 1Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)1 557
46 2122 2štoly1,557
46 2122 3podchody1,557
46 2122 4objekty podzemní (kromě důlních)1 557
46 2122 5šachty (kromě důlních)1 557
46 2122 6vrty (kromě studni)1 557
46 2122 7objekty podzemní drahý včetně tunelů1,557
46.21.31Vedení dálková trubní plynu, nafty
46 21312řady vodovodní přívodní a zásobovací1 721
46 2132 4řady parovodní1 721
46 21 32 5řady teplovodní a horkovodní1721
46.21.33Vedení elektrická trakční
46 2133 1vedení trolejová celost drah1 721
46 2133 2vedení trolejová vleček1 721
46.21.34Vedení dálková elektrická nadzemní
46 21 34 1vedení dálková VVN venkovní1 721
46 21 34 9vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedena1 721
46.21.35Vedení dálková elektrická podzemní
46 21 35 1vedení dálková VNN podzemní1 721
46 21 35 2vedení dálková VN podzemní1 721
4621359vedení dálková elektrická jinde neuvedena1 721
46.21.41Vedení místní trubní vody a kanalizace
46 2141 1sítě místní vodovodní rozvodné1 704
46 21 41 4kanalizace trubní1 704
46.21.42Vedení místní energetická (kromě elektrických)
46 2142 1sítě místní parovodní1.704
4621422sítě místní teplovodní a horkovodní1.704
46 2142 3sítě místní plynovodní1,704
46.21.43Vedení místní elektrická nadzemní
46 2143 2vedení místní NN venkovní nadzemní1.704
46 2143 4rozvodny místní venkovní1,704
46 2143 9vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená1,704
46.21.51Díla energetická výrobní
4621 51 2..1budovy výrobní pro energetiku1.640
..2 1,640
46 21 513věže chladicí1,640
46.21.52Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46 2152 1díla důlní - vrty a jámy1.534
46 2152 3díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní1,534
46 2152 5věže, stožáry, věžové zásobníky1,534
46.21.61Tribuny stadiónu
46 21613sportovní objekty jinde neuvedené1,534
46.21.63Budovy pro sport a rekreaci
46 2163..1tělocvičny1,534
..2 1,534
46.21.64Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
46 2164 1nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní1,706
46 2164 2zásobníky, jámy pozemní1,706
46 2164 3nástupiště a rampy1,654
46 2164 4oplocení1,633
46 2164 5zdi a valy samostatné1,633
46 2164 6pomníky, kašny a jiná drobná architektura1,633
46 2164 9díla inženýrská a budovy jinde neuvedené1,633
46.23.11Dálnice, ulice, silnice, stezky
46 23 112silnice (I. a II. třídy)1,654
46 23 11 4plochy charakteru pozemních komunikací1,654
46 23115komunikace pozemní jinde neuvedené1.654
46.23.13Dráhy železniční a visuté
46 23 13 1spodek drah kolejových1.534
46 23 13 2svršek drah kolejových - tratě1.534
46 23 13 4svršek drah kolejových - výhybky1.534
46 23 13 5svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy,tramvajové dráhy1.534
46 23 13 6dráhy visuté1.534
46 23 13 9svršek drali kolejových jinde neuvedený1,534
46.23.14Dráhy letištní1,654
46.23.21Plochy stadiónů a hřišť1,654
46.24.12Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty
46 24 12 1kanály1,641
46 24 12 3hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin1,641
46 24 12 4objekty budované v souvislosti s hrázemi1,641
46 24 12 6odvodnění1,534
46 24 12 8nádrže na tocích1,641
46 24 12 9úpravy vodních toků1,641
46.25.22Studny a jímání vody
46 25 22 1vrty čerpací (studny vrtané)1,641
46 25 22 2studny jinde neuvedené a jímání vody1,641
46.25.61Průmyslové komíny
46 25 61 1komíny vysoké a kanály kouřové1,534
46.39.99Stavební díla jinde neuvedená1,633

U pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1 až 6 a 10 a § 26 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti z přílohy č. 33.".

59. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp*)

NEMOVITOSTISTAVBY
Obec (počet obyvatel)
ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních území
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
012345678910111213
Hl. m. Praha
PRAHA 11,1812,4241,5401,5611,6530,2441,8652,3620,5522,1142,8751,0002,254
PRAHA 21,3781,4961,5941,5861,8850,2442,2071,2610,2881,2681,4821,0001,761
PRAHA 30,8271,0961,1501,5350,5820,2441,1530,7180,2801,4181,8881,0001,143
PRAHA 40,9541,2311,1201,5750,9110,2441,0911,1730,2461,6271,4971,0000,998
PRAHA 51,0092,3441,1901,0981,6610,2442,4331,8720,3941,8931,9930,5411,645
PRAHA 61,1001,7241,1791,5161,4800,1812,1042,2410,3532,2312,6061,1261,586
PRAHA 71,7011,5910,9820,9670,9850,2931,5621,2680,2941,7741,9311,8390,982
PRAHA 80,8281,0480,8330,8080,7410,1811,2850,6860,2731,1871,5001,1200,989
PRAHA 90,6401,0270,8580,7500,7270,3191,0910,6270,5381,0251,4971,3401,010
PRAHA 100,8021,2420,7900,7750,9610,2441,2340,5810,2881,3341,2771,1461,154
PRAHA 110,3650,7341,0200,9291,0280,2440,9721,7550,9141,3821,4571,5790,987
PRAHA 120,8041,2730,7900,7750,7070,2580,9211,1690,9771,7711,2802,5020,901
PRAHA 130,8000,7600,9000,9570,6190,1710,9701,2320,9721,8961,5351,3350,750
PRAHA 140,5651,3471,1700,4151,0280,1951,3021,2060,1611,6011,4191,8990,945
PRAHA 150,8501,0070,9541,2841,2610,2441,0101,2030,5291,8871,9401,4980,750
PRAHA 160,8300,6350,9841,5701,5700,2441,1631,4500,3531,7982,1442,1701,024
PRAHA 170,8201,0351,0501,4751,4800,2501,0981,5500,3531,8571,8290,9200,750
PRAHA 180,8550,9801,0901,5201,8500,2441,0161,6550,1651,0651,8141,9101,078
PRAHA 191,3301,0201,0181,0901,2500,2440,9691,9050,9141,3781,5041,7340,750
PRAHA 200,9531,8821,1751,5161,2800,2441,9661,7550,3552,5051,9351,9760,945
PRAHA 210,9900,5040,9190,9901,2500,2441,0100,8720,8752,0261,9721,3620,750
PRAHA 220,8490,9800,8380,9951,1750,2440,8291,4550,3531,4321,3100,5390,750
PRAHA 230,4010,5340,2490,7140,1920,2441,2220,6000,1881,0140,8960,9121,508
PRAHA 240,5660,8240,9500,7140,6470,2440,9220,7400,3901,2831,1731,2250,788
PRAHA 250,3720,7120,9500,7500,7680,1691,2250,4580,9210,8111,2881,3020,792
PRAHA 260,6630,9280,8100,7750,7220,3921,4600,7950,4130,8261,1360,8601,231
PRAHA 270,5480,7040,7200,7750,7070,2440,9150,3330,3330,9230,8501,2370,750
PRAHA 280,4080,7820,7200,7800,7250,2440,9500,9520,3521,0181,0860,9870,750
Středočeský kraj
BENEŠOV0,5270,7560,9561,2210,6880,2181,1190,9271,2561,3581,1471,2140,639
5 -15 tis obyvatel0,6180,6730,7930,8120,6800,5240,5340,6271,1250,8371,0611,2100,439
2 - 5 tis obyvatel0,4150,8020,7630,8520,6800,3310,6860,5091,0841,0871,1721,4500,401
1 - 2 tis obyvatel0,6430,7500,7500,5140,6730,5130,5820,5550,3281,0881,0681,2470,420
do 1 tis obyvatel0,5060,6210,6750,6130,5200,3710,5570,7851,0551,0760,9980,9840,390
BEROUN0,6560,8240,6910,3950,6060,3800,8170,6411,0800,9481,5851,6090,384
5 -15 tis obyvatel0,6460,6270,6860,7800,6800,4901,0830,7520,6000,9831,1631,8710,384
2 - 5 tis obyvatel0,7180,7800,6920,8100,6620,5200,7500,6900,8570,6590,8821,5000,376
1 - 2 tis obyvatel0,7330,9741,0330,7120,6540,4281,4210,7921,8811,2551,3721,9740,676
do 1 tis obyvatel0,5320,7850,6350,4250,5790,5560,3610,8701,6351,3261,4241,9070,670
KLADNO 10,7200,7270,6101,1170,5650,3600,6240,4910,1640,8841,0520,8030,671
KLADNO 20,7450,7550,6050,3170,4800,3550,5650,6310,1910,8591,0401,0280,717
KLADNO 30,7170,7050,6000,3150,4770,6840,5410,7160,3690,8120,9420,6520,717
15 - 25 tis obyvatel0,2660,6760,5900,5710,4500,4431,2660,5300,1740,8941,0260,9630,612
5-15 tis obyvatel0,7781,0490,5810,5020,4500,3900,8010,8110,3670,6911,2821,0450,401
2 - 5 tis obyvatel0,7590,6800,5250,4800,4300,3830,4700,4881,0871,2251,2681,7650,354
1 -2 tis obyvatel0,8310,9080,5120,7230,4350,3990,5110,7241,0200,9901,3631,4070,354
do 1 tis obyvatel0,7030,8920,5030,5040,1700,4530,6400,4571,3361,2311,1611,5000,671
KOLÍN1,3990,9030,8410,4790,7350,4210,8721,0971,4660,8791,0810,9840,614
5 -15 tis obyvatel0,3130,6670,7380,7110,6990,2621,0180,4200,8531,0601,3160,9240,405
2 - 5 tis obyvatel0,6470,5770,6500,6700,7980,2840,9830,6520,8000,7680,9311,0460,526
1 - 2 tis obyvatel0,4260,6570,6370,6540,5740,4300,6870,9030,9560,9101,0590,8850,481
do 1 tis obyvatel0,4920,7900,5410,5980,4590,4480,5320,6871,3410,9461,1861,3800,525
KUTNÁ HORA0,8190,8090,5660,5430,3700,4570,8130,8780,7040,9781,2260,8820,450
5-15 tis obyvatel0,3070,6770,6100,5370,8400,5470,7580,6410,5601,0201,0071,7200,387
2 - 5 tis obyvatel0,3260,8420,5900,2310,6000,4240,1950,7111,0620,8080,9340,8010,370
1 - 2 tis obyvatel0,4930,7240,5500,3130,5910,4320,7280,4710,4560,7690,9331,2390,300
do 1 tis obyvatel0,2910,5170,5400,5020,5870,4301,0960,6541,0920,8621,0581,3900,450
MĚLNÍK0,4440,8100,7160,8110,7070,5100,5900,6580,7900,8801,0531,2830,670
15 - 25 tis obyvatel0,6150,5330,3960,5640,6960,5771,0870,6120,9150,9461,2681,2040,508
2 - 5 tis obyvatel0,4980,4570,2360,6500,4400,3980,4400,5151,5170,9231,1791,8030,355
1 - 2 tis obyvatel0,6610,7030,7620,6400,6470,4270,4740,9641,0721,0731,3361,4060,487
do 1 tis obyvatel0,3250,6950,6350,4390,4940,3760,8790,7081,2451,0201,2951,8340,420
MLADÁ BOLESLAV1,8132,0841,1601,0351,0280,9600,4801,4161,0880,8021,2211,5100,574
5 -15 tis obyvatel0,8170,6220,9040,9020,8320,2440,8530,5460,6150,9191,0991,3000,415
2 - 5 tis obyvatel0,7530,5470,8230,8900,7120,3700,6751,1151,0540,9501,3202,0450,540
1 - 2 tis obyvatel0,7200,7070,7140,8940,7050,3510,7480,9980,6920,9971,3672,6570,378
do 1 tis obyvatel0,5670,4750,6890,6410,6800,6750,6150,9641,2670,9211,3441,4280,235
NYMBURK0,3390,7770,6580,1820,2630,2580,5200,4770,2680,7101,0450,8520,358
5-15 tis obyvatel0,5950,6290,6410,7410,6290,2540,4550,7380,8440,9441,4691,3520,410
2 - 5 tis obyvatel0,7100,7150,5360,8210,6120,3540,6580,8991,3000,8510,9141,3530,703
1 - 2 tis obyvatel0,6910,9440,7630,8240,6050,3681,0420,8980,8630,7730,9650,9100,903
do 1 tis obyvatel0,3640,6240,7630,7400,5600,5230,7140,7190,8360,7071,1181,6670,310
PODĚBRADY 10,4230,9380,8230,9420,8230,2921,2230,9590,6851,1621,2510,9470,956
PODĚBRADY 20,5260,7320,8200,9400,8200,2900,9380,8640,9621,2301,1890,8580,956
PRAHA-VÝCHOD
15-25 tis obyvatel1,6461,4641,2681,2651,2570,4671,1011,1490,8501,1391,5892,9140,590
5 -15 tis obyvatel1,0491,1341,3561,2911,1920,2921,1361,2141,3471,6021,7432,1791,002
2 - 5 tis obyvatel0,5760,8671,0560,7561,0380,4100,9120,9592,2851,3701,6892,5430,501
1 - 2 tis obyvatel0,2730,9621,0200,9900,9800,8080,5910,5842,3471,4162,2722,9370,680
do 1 tis obyvatel1,0900,8540,7751,0421,0610,6011,1211,3842,0611,4491,9992,7420,452
PRAHA-ZÁPAD
5 -15 tis obyvatel1,2171,3611,1251,0961,1130,2091,1720,8210,5571,2102,0851,7890,620
2 - 5 tis obyvatel0,9431,0111,1190,7771,1010,2470,8270,8942,5451,3942,1842,7830,645
1 - 2 tis obyvatel0,9730,9341,1051,1291,0500,4400,8290,8022,3971,8382,5172,6600,500
do 1 tis obyvatel0,7100,7480,9060,9090,2270,3230,4891,0742,0171,5002,2592,2530,432
PŘÍBRAM0,3390,8210,7670,5330,8990,7620,7740,7890,8600,9201,0481,0190,504
5-15 tis obyvatel0,4410,7020,6560,8200,7200,5750,5400,9511,1660,9721,1701,7500,444
2 - 5 tis obyvatel0,6620,6210,6260,5180,7200,3130,6670,6121,0820,9151,0141,5920,460
1 - 2 tis obyvatel0,7390,6410,6040,7900,6090,3540,5010,3951,0880,8361,1291,2010,340
do 1 tis obyvatel0,5470,7820,8120,9260,6330,4820,9190,6491,5831,0731,3211,5840,612
RAKOVNÍK0,7020,9340,8600,9160,8600,2610,7551,1010,4571,0741,0791,0380,555
5 -15 tis obyvatel0,4680,6160,6200,1900,7900,4100,4110,5850,8720,7551,0351,1910,419
1 - 2 tis obyvatel0,3580,6300,6500,4280,4120,3560,5470,5360,6610,7490,9221,3600,350
do 1 tis obyvatel0,3580,3580,4400,4040,2740,4720,4560,6330,7990,7710,9440,5800,328
Jihočeský kraj
ČESKÉ BUDĚJOVICE 10,8021,0330,7200,7150,6890,1771,5411,1890,3760,9151,8091,0870,560
ČESKÉ BUDĚJOVICE 2OJ 830,7670,7150,3980,6890,1650,7290,5180,4770,8490,8881,3350,548
ČESKÉ BUDĚJOVICE 30,7520,7390,7100,6760,7540,5040,9320,5010,3090,9080,9841,1490,665
ČESKÉ BUDĚJOVICE 40,7340,8560,7050,5000,6800,3540,8500,4930,4000,7661,0321,1400,560
5 -15 tis obyvatel0,8150,5410,6650,6200,2590,1970,6950,6160,6960,7300,7880,8000,410
2 - 5 tis obyvatel0,6460,4810,6500,7190,4270,3480,7350,6190,4660,7661,0471,1060,428
1 - 2 tis obyvatel0,3760,4461,3720,4940,4330,3760,5380,6610,5560,7340,9281,1230,350
do 1 tis obyvatel0,6210,3470,7120,5790,5140,3430,4750,7360,6010,9321,0631,3340,415
ČESKÝ KRUMLOV0,5291,0380,8930,9060,3340,6150,3410,8390,4770,8621,0430,8510,516
5-15 tis obyvatel0,5770,8680,8290,4020,8330,3040,4561,1470,5830,7291,0840,9960,383
2 - 5 tis obyvatel0,4620,5590,6690,2100,6540,2650,4570,5250,8420,7340,9391,2310,346
1 - 2 tis obyvatel0,4280,6260,4660,2750,1000,3190,5080,5860,6870,5220,8481,1610,310
do 1 tis obyvatel0,3700,7340,7850,3620,1860,3770,4120,5030,5290,6310,8631,0340,505
JINDŘICHŮV HRADEC0,5900,7810,8201,5650,6700,2620,9430,8430,2441,1161,1271,3210,497
5 -15 tis obyvatel0,4780,7020,6390,5840,6320,2990,6520,5460,3470,9060,7711,2750,536
2 - 5 tis obyvatel0,5690,6190,6240,3420,6170,3500,5010,6420,4710,6920,9881,2670,404
1 - 2 tis obyvatel0,5960,6790,5510,5230,5920,3860,5791,0690,6870,9470,9590,9540,410
do 1 tis obyvatel0,4160,4930,5420,3150,4070,3670,5400,6620,5280,5850,9410,5650,420
PÍSEK0,5080,5640,6030,5900,5900,3490,4620,8070,7871,1670,9460,9910,567
5-15 tis obyvatel0,4341,0510,6010,5820,5820,2580,6570,8211,2990,7830,9410,6680,557
2-5tis obyvatel0,3890,3280,6170,5510,5510,1300,5750,4300,8260,7020,9900,8930,395
1 - 2 tis obyvatel0,3730,3510,5490,5340,5340,5060,6560,8510,6720,9101,0110,6540,515
do 1 tis obyvatel0,3490,4480,5380,4980,4980,4090,4860,7501,0420,9001,0851,1860,465
PRACHATICE0,5830,5310,6360,2940,5150,4090,5840,3490,3500,7790,7961,3470,380
5 -15 tis obyvatel0,5090,6040,6720,6080,2430,2460,4160,4940,2780,7300,7700,9680,415
2 - 5 tis obyvatel0,4250,3300,5200,5940,5940,3380,7800,3891,1760,7170,8400,7840,415
1 - 2 tis obyvatel0,6860,4090,7120,5900,5710,4580,3530,9390,3540,7811,0271,3900,384
do 1 tis obyvatel0,4640,6030,5040,1050,4610,4020,4090,5200,4270,6590,9560,9540,445
STRAKONICE0,6090,8770,8990,4130,8820,4920,4410,6250,4431,0010,9801,1450,651
5-15 tis obyvatel0,4040,5710,5580,5440,5470,1110,6400,6830,2190,8000,8871,3540,488
2 - 5 tis obyvatel0,5600,6410,5110,5070,5090,4200,4700,7040,2460,5740,8241,5050,470
1 - 2 tis obyvatel0,4480,5300,5080,5870,4900,4320,3780,5010,5480,6520,9040,9390,300
do 1 tis obyvatel0,5570,5710,5340,4120,6350,3720,2500,6330,7540,5830,9551,0760,305
TÁBOR0,6660,7130,7100,3120,7200,2160,8211,3870,4381,1361,1421,2380,666
5 - 15 tis obyvatel0,7940,7220,6150,7100,7030,3490,6771,5110,9790,9621,0291,0470,646
2 - 5 tis obyvatel0,5040,8790,5960,7690,7550,3790,3370,6250,5140,8150,8541,3460,389
1 - 2 tis obyvatel0,7160,4300,5800,5170,4920,3510,4140,6811,2200,5931,0011,4270,414
do 1 tis obyvatel0,7280,5470,4770,4400,6110,3670,5740,8260,9070,7400,9901,4560,360
Plzeňský kraj
DOMAŽLICE0,4810,7510,6250,6870,6170,4500,9850,6991,5330,8800,8601,0800,627
5 -15 tis obyvatel0,5210,5470,6070,5020,5970,3910,5630,7490,9040,7610,9391,0770,504
2-5tis obyvatel0,5740,6020,6360,3480,5720,5710,4420,5190,9750,8420,9511,6640,263
1 - 2 tis obyvatel0,2720,6980,5160,4040,5220,4700,3000,6790,4660,6800,7961,1500,284
do 1 tis obyvatel0,2640,5490,4230,1280,1960,3870,5310,6030,6910,5400,9390,9370,421
KLATOVY1,1200,8240,7150,7120,8940,2760,7871,0000,4460,9980,8221,5530,602
5-15 tis obyvatel0,4370,7290,8830,4230,8890,2480,5010,6481,2410,9181,0671,8210,591
2 - 5 tis obyvatel0,1560,4450,8720,8730,8790,3640,6301,0100,8430,8570,9941,5560,350
1 - 2 tis obyvatel0,4260,7320,8140,8730,7840,3990,5720,8070,9020,7271,0251,0970,334
do 1 tis obyvatel0,6640,5160,2340,5020,7920,2660,6370,6721,1180,8161,1811,4150,677
PLZEŇ 10,7860,8770,7380,6730,6660,4120,8810,9720,4881,1200,9431,2680,460
PLZEŇ 20,7130,8700,7201,0620,6220,2530,9560,9540,4511,0270,9721,1700,588
PLZEŇ 30,8400,8200,7090,6500,5900,4100,8500,9900,8031,0400,9641,0020,452
PLZEŇ-JIH
5 -15 tis obyvatel0,4790,7930,7590,7530,4910,3760,9170,5950,6460,7860,9011,4960,570
2 - 5 tis obyvatel0,4820,6460,7470,7210,4720,3530,8180,9100,7160,9250,9811,6080,498
1 - 2 tis obyvatel0,7610,5300,7230,4530,4630,3560,6120,7650,9410,6601,0590,9060,390
do 1 tis obyvatel0,8090,4490,6510,6360,4520,4580,7430,6130,8110,9871,0731,2150,421
PLZEŇ-SEVER
5 -15 tis obyvatel0,7130,8320,7380,7150,7110,4110,4390,8370,2340,7770,9041,6160,499
2 - 5 tis obyvatel0,3150,4270,7150,7340,7020,2710,4870,5090,2140,7771,0601,0140,432
1 - 2 tis obyvatel0,5520,4030,6870,6730,5450,3790,3810,6860,2920,7131,0311,1950,418
do 1 tis obyvatel0,1700,5260,6720,7650,2850,2930,4840,4930,8470,9271,0391,2760,301
ROKYCANY0,4320,5490,6020,7930,6150,3630,3471,0470,6700,9101,2051,4520,512
2 - 5 tis obyvatel0,5210,4810,8310,3520,7050,2040,4380,6290,8120,9271,0761,5590,307
1 - 2 tis obyvatel0,4530,4800,4400,7000,6970,5430,8950,4701,0351,0540,9901,2510,452
do 1 tis obyvatel0,5610,4570,5930,5620,9700,4320,7180,7741,4131,0351,1411,2500,410
TACHOV0,5060,7630,6130,4700,5630,4560,5450,8490,6100,6910,7340,6010,429
5-15 tis obyvatel0,3550,4990,5830,5510,2470,3110,5530,4060,4000,8000,7471,1440,499
2 - 5 tis obyvatel0,6300,6220,5530,3600,5020,3130,4600,7300,6670,5910,6010,5280,470
1 - 2 tis obyvatel0,4670,5110,5180,2280,4870,3160,4100,8210,5950,6330,7321,2560,305
do 1 tis obyvatel0,4550,5120,4730,4330,4750,5960,4540,7680,6920,6970,8021,0170,300
Karlovarský kraj
CHEB0,6570,6340,5710,4800,5200,3060,7860,6440,4410,7860,9391,1410,617
5 -15 tis obyvatel0,5300,4360,5620,7140,3120,1700,5350,5130,9820,7110,8091,1560,543
2 - 5 tis obyvatel0,3170,5200,5320,5310,4870,5740,3720,2780,3400,6600,8200,7530,520
1 - 2 tis obyvatel0,3710,4180,5300,1820,4650,2090,5970,6430,5520,8340,8520,5560,400
do 1 tis obyvatel0,3220,7180,5110,5590,7680,3500,2400,7121,0010,6240,9161,0480,350
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 10,5800,6570,4700,4570,5800,2451,2420,7930,3520,6511,0600,9400,760
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 20,5500,4230,4500,4400,5500,2000,5760,7500,3501,2140,9291,0300,760
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 11,0671,0670,7190,2370,4010,2000,5330,3240,2910,8980,8171,1420,414
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 20,3240,7820,7100,1680,8310,1890,5370,3200,4480,8150,8211,5610,357
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 30,2310,3250,7000,1600,6000,1500,5300,3180,6670,8080,8340,6410,350
KARLOVY VARY 10,6361,6070,8380,7440,7520,4830,6440,6890,6560,8861,9441,4611,022
KARLOVY VARY 20,4101,3490,8350,7790,3880,4000,4580,3870,4640,8391,0611,1590,805
KARLOVY VARY 30,5451,2190,8320,7740,4200,4310,5260,6560,4000,7691,0581,0570,786
KARLOVY VARY 40,6240,8850,8300,9080,5350,1830,3990,6580,2590,6690,7351,0000,818
15-25 tis obyvatel0,3710,8410,8260,8210,8070,6850,7390,5530,2900,7021,0240,8760,699
5-15 tis obyvatel0,9150,4370,7520,7480,7630,6710,4700,8700,2670,6690,9070,8530,519
2 - 5 tis obyvatel0,5030,5450,7340,6390,7410,3150,7360,4900,3910,6320,7321,0940,461
1 - 2 tis obyvatel0,9990,6810,6690,6170,6170,5620,2930,4890,6630,6300,7861,7800,778
do 1 tis obyvatel1,0490,5830,6130,3460,5940,3140,3670,6961,0060,7990,9421,0600,457
JÁCHYMOV 10,2820,4250,3210,3670,4250,2920,2220,3720,3140,3720,5950,9160,350
JÁCHYMOV20,2800,4200,3200,3600,4200,2900,2200,3700,3100,3700,5900,9100,350
SOKOLOV0,6530,6420,7140,2510,3410,3700,6290,7500,5280,7240,7340,6480,531
15 - 25 tis obyvatel0,4330,5710,5730,5560,5450,3090,5590,6580,6590,6420,7310,7740,438
5 -15 tis obyvatel0,4040,6110,5280,5070,5640,2320,3970,5090,9430,5990,6980,7820,386
2 - 5 tis obyvatel0,4960,5640,5240,5200,5110,3210,4720,5110,3670,5980,7050,9200,359
1 - 2 tis obyvatel0,3910,4020,5710,4930,5060,2500,4710,4550,2860,5280,7751,2890,481
do 1 tis obyvatel0,3130,5680,5630,4970,4850,2011,1180,5080,7630,6320,9350,9360,550
Ústecký kraj
DĚČÍN0,3240,6050,5160,5840,2830,3500,6230,5610,4000,7680,7420,7240,445
15-25 tis obyvatel0,5780,7300,4850,5800,4810,3500,4510,8150,6050,7460,7381,2900,300
5 -15 tis obyvatel0,4900,4450,4800,6360,4390,2620,3920,6530,4660,6310,7870,7560,300
2 - 5 tis obyvatel0,8250,2830,4800,4550,4700,3720,6590,5260,3530,7910,7191,9660,451
1 - 2 tis obyvatel0,4650,1180,4670,1010,4580,1890,4670,5440,1890,6480,8241,1620,300
do 1 tis obyvatel0,5430,7220,4510,6100,4230,3540,3910,5850,5270,8090,9590,8570,287
CHOMUTOV0,7060,3100,7560,7310,7120,2900,7420,9010,5800,8330,9650,7000,679
15-25 tis obyvatel0,3070,2820,7000,5200,7050,6190,5770,3840,5700,7070,8200,9950,310
2 - 5 tis obyvatel0,4610,3980,6450,6130,6810,2500,5050,2010,5700,5810,6510,7090,301
1 - 2 tis obyvatel0,5800,3230,5560,5450,6800,2950,5970,6260,5450,7520,6050,5390,307
do 1 tis obyvatel0,5400,6000,5500,1160,5530,2390,1910,7140,4830,6990,7730,8870,300
LITOMĚŘICE0,6230,7460,7190,6050,4190,3271,1970,8320,3670,9450,8221,0600,570
5 -15 tis obyvatel0,5830,6620,3430,5800,6910,3180,5860,7910,2880,7960,8551,1090,543
2 - 5 tis obyvatel0,4820,5000,6000,5880,5750,3130,5600,5150,4490,6410,8590,8950,320
1 - 2 tis obyvatel0,6090,5990,5910,5830,5420,4360,6710,6430,8710,7190,8511,4950,310
do 1 tis obyvatel0,8730,5990,6360,4910,3540,5970,5950,6860,6650,6270,8651,0840,321
LOUNY0,8630,7650,6091,1260,5440,5900,6300,7970,9020,7881,2680,9090,496
15-25 tis obyvatel0,5920,7650,6050,7540,5700,2630,5660,2840,5900,8200,6820,7910,558
5 -15 tis obyvatel0,4940,7370,5920,5160,5690,4770,7510,9150,5700,7620,6260,9780,415
2 - 5 tis obyvatel0,5200,3370,5530,5270,5310,2540,7220,4780,5650,5600,6750,7310,505
1 - 2 tis obyvatel0,4940,6690,5360,5200,4900,2900,7710,4430,5520,5380,6871,1720,410
do 1 tis obyvatel0,4890,4830,4630,5190,4220,3570,3020,5000,7760,6120,8160,8990,300
MOST10,8300,7840,7110,4270,6910,4120,9560,8170,6650,8691,4191,3580,510
MOST 20,8300,9330,7050,4270,6850,4100,4841,0810,6620,8991,1041,5800,782
MOST 30,8200,4770,7000,4200,6800,4050,4500,8200,6600,5871,7781,0920,710
nad 25 tis obyvatel0,3540,5310,7000,6900,6900,3601,0910,4360,1880,7181,2690,9920,587
5 -15 tis obyvatel0,6170,4590,6870,6750,6830,3530,9340,8840,3100,6160,8500,6800,556
2 - 5 tis obyvatel0,5030,4980,6710,6150,6100,3530,9120,8200,3100,5050,6860,6520,503
1 - 2 tis obyvatel0,4750,2971,0370,5840,5850,2680,8830,8490,4520,5060,7880,7630,490
do 1 tis obyvatel0,3500,6900,4210,5250,5110,3520,6800,5620,8320,3840,7360,7600,450
TEPLICE0,5720,7160,6920,4880,7350,2770,4760,4800,4270,7060,8201,0380,638
15 - 25 tis obyvatel0,7900,6130,6700,6170,6000,3060,7640,2350,3330,6760,6360,8400,310
5-15 tis obyvatel0,5420,4660,7630,5380,5750,3020,5480,6830,5470,6290,8911,0180,315
2 - 5 tis obyvatel0,5270,6100,5450,5380,5350,2900,5660,6500,7310,7300,9180,5290,315
1 - 2 tis obyvatel0,4970,3290,5850,2100,5200,2900,5250,6500,3140,6510,9870,8180,310
do 1 tis obyvatel0,4900,4790,5800,4290,4910,2360,2360,5210,5790,6460,7261,0180,310
ÚSTÍ NAD LABEM 10,5660,6790,6620,2810,5000,3120,7210,5820,2220,7440,8471,3790,542
ÚSTÍ NAD LABEM 20,4200,6740,6600,2810,5000,3100,6300,7000,4820,6990,8300,8510,507
ÚSTÍ NAD LABEM 30,7120,6770,6550,2800,4950,3050,6670,8710,5170,6810,6860,6570,390
ÚSTÍ NAD LABEM 40,3970,7890,6500,2750,4900,3000,6500,7200,4000,7080,8120,7890,390
ÚSTÍ NAD LABEM 60,4000,6900,6450,2720,4860,3000,6500,7000,4000,8540,8991,5520,390
ÚSTÍ NAD LABEM 60,4000,7000,6400,2700.4800,3000,6500,7000,4000,7000,8000,8000,390
2 - 5 tis obyvatel0,7450,8350,6350,5600,5580,2340,9200,8770,3030,8860,8931,4400,470
1 - 2 tis obyvatel0,8600,6180,5860,5410.5400,3480,6210,5780,5310,8270,5961,5440,370
do 1 tis obyvatel0,6111,0260,5160,5250,5180,3400,6200,3050,8710,5790,8920,9360,360
Liberecký kraj
ČESKÁ LÍPA0,3510,6230,6150,5050,6070,2650,8350,6530,5420,8690,8830,9010,494
5-15 tis obyvatel0,3910,6320,7160,7230,5980,3850,6200,7500,4190,6680,7921,1240,493
2 - 5 tis obyvatel0,3290,4930,5970,8320,3650,2920,3910,6590,2000,5480,8950,7600,307
1 - 2 tis obyvatel0,6940,8450,3750,2380,3720,3080,2380,5320,6550,6950,9180,9240,375
do 1 tis obyvatel0,3530,3560,3610,1460,3310,3070,6870,4930,2080,9760,9601,0590,415
JABLONEC NAD NISOU0,3720,4940,7310,6270,6180,2920,6800,3780,4770,9550,9791,0900,471
5-15 tis obyvatel0,2330,5870,7000,6170,6150,2500,7190,3750,3321,1400,8770,9550,540
2 - 5 tis obyvatel0,9960,5130,5350,6650,6000,3200,5810,8190,4200,6900,8830,6200,510
1 - 2 tis obyvatel0,6690,8960,5200,8440,5380,3340,4530,5040,9100,6041,2311,3690,403
do 1 tis obyvatel0,4790,6430,5090,5200,5270,2990,8990,6530,6370,6431,1941,3750,340
LIBEREC 10,3240,4690,2820,7510,7470,2571,1451,0680,4501,0071,0611,1421,747
LIBEREC 20,3800,4750,4370,6520,6400,2450,5730,7030,3500,8130,8830,9750,415
LIBEREC 30,4900,5860,5400,6700,6820,3200,7891,0420,4100,9001,0051,0750,420
LIBEREC 40,5120,5620,5140,6200,6200,2600,5801,0580,4100,8990,9671,0460,421
LIBEREC 50,5201,0350,5100,5050,5100,2520,5751,0910,5010,5830,8361,1140,405
5-15 tis obyvatel0,5220,5760,6530,3030,6200,3200,5790,2760,3250,8890,8271,2290,333
2 - 5 tis obyvatel0,3260,4590,6470,6080,6040,3450,9470,9490,2730,6580,7231,2000,670
1 - 2 tis obyvatel0,5270,5700,5930,2160,5150,7490,9320,4190,4170,7150,9380,9470,478
do 1 tis obyvatel0,3350,7000,5900,3350,3250,3110,8570,5820,4810,8390,9631,5850,450
SEMILY0,7070,5950,6440,6410,6250,2920,2090,6550,3290,9100,9470,6950,450
5-15 tis obyvatel0,5090,6320,6400,6270,4230,2150,6710,6770,3490,7111,1321,1430,488
2 - 5 tis obyvatel0,5870,6970,6230,6000,6010,3200,9120,8730,2920,5881,3610,7300,490
1 - 2 tis obyvatel0,2961,0990,5800,5500,5530,3760,5560,5930,7620,7030,8581,7121,052
do 1 tis obyvatel0,3570,6000,5450,6130,5470,3530,4890,6830,3050,6730,9931,1770,973
Královehradecký kraj
HRADEC KRÁLOVÉ 11,0950,6760,5620,5870,5710,2470,9811,4030,6770,9680,9681,3030,786
HRADEC KRÁLOVÉ 20,6190,6620,5620,4180,8070,3450,7641,0210,7441,1461,0831,4970,722
HRADEC KRÁLOVÉ 30,7480,6870,5601,0180,6150,2510,7681,0880,5620,9851,0011,2240,539
HRADEC KRÁLOVÉ 40,6150,3230,5580,6000,6100,2010,7621,0201,2561,1711,0321,1220,535
HRADEC KRÁLOVÉ 50,6100,4700,5550,6000,6050,2520,7601,2440,7321,0420,9991,2130,530
5 -15 tis obyvatel0,4580,6260,6170,6460,4100,3850,4840,8680,8100,7880,9161,0450,542
2 - 5 tis obyvatel0,6330,2990,5200,6190,5910,6120,7800,3610,3110,7610,8430,8070,481
1 - 2 tis obyvatel0,5270,4980,4970,5510,5780,2920,9110,5970,6870,6840,9690,9220,414
do 1 tis obyvatel0,3580,4540,4400,7810,5830,3770,3360,7860,7520,9371,0491,1420,310
JIČÍN0,7210,8190,6450,6470,5600,5051,2270,5100,8171,0820,9311,3860,709
5 -15 tis obyvatel0,6340,7950,6000,4220,5300,1790,9780,5660,5060,7340,9201,0680,636
2 - 5 tis obyvatel0,4060,4010,5440,4850,3330,3760,5640,4790,3860,6990,9590,8530,629
1 -2 tis obyvatel0,1490,4320,4210,4700,4870,5650,5500,6490,8420,6461,0821,5470,497
do 1 tis obyvatel0,4280,4650,4150,4620,4530,4970,3810,5090,7750,7151,0011,3120,349
NÁCHOD0,6030,8640,6970,5180,6100,7770,7940,6750,6200,7400,8431,4460,552
5-15 tis obyvatel0,6710,6080,6130,9830,5910,3840,6231,0760,5930,7420,8200,9820,492
2 - 5 tis obyvatel0,4120,6710,5110,2650,5810,4270,5490,3840,3510,6220,7371,1340,450
1 - 2 tis obyvatel0,7990,3220,4040,5370,5340,2270,8810,5360,2770,4960,6870,8400,302
do 1 tis obyvatel0,4590,4890,3730,2730,4110,3840,4600,5290,7540,6300,8660,9630,372
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU0,2830,4640,7310,7240,7220,2460,6170,3290,2330,7570,7930,7330,498
5 -15 tis obyvatel0,4870,6060,7100,7030,7070,1660,6490,4600,7450,7000,8860,9880,553
2 - 5 tis obyvatel0,5210,5510,5530,4430,5310,3880,9580,6010,2490,6650,8020,9960,517
1 - 2 tis obyvatel0,5600,4140,4810,4550,4490,2780,6170,9480,3000,7300,7780,9750,651
do 1 tis obyvatel0,3090,4140,4450,2360,1260,2740,3910,4070,5150,6510,9000,7560,312
TRUTNOV0,4020,5750,7200,7310,7410,1720,4630,3150,5860,5560,6690,9120,400
15 - 25 tis obyvatel0,5340,9950,6140,6920,6520,1500,7110,6850,8680,7631,0821,1520,476
5 -15 tis obyvatel0,3610,5410,5380,3750,6300,2530,6110,3340,3620,7980,8601,2240,397
2 - 5 tis obyvatel0,2420,5090,9920,2640,5450,1480,7090,4000,3120,5370,9150,6470,381
1 - 2 tis obyvatel0,5270,6210,4450,5530,4300,2760,9190,5160,5960,5590,9331,2310,378
do 1 tis obyvatel0,2890,6250,6560,4870,1250,2180,4900,3620,5770,5770,9001,0450,366
Pardubický kraj
CHRUDIM0,9800,7380,2260,6140,6140,2900,7180,7841,9070,8601,0411,2990,614
5-15 tis obyvatel0,6420,5490,6030,1870,5870,1300,6590,4790,6250,7720,9591,1400,508
2 - 5 tis obyvatel0,4030,4630,4650,2660,5450,3900,6950,5720,4620,6670,8000,9310,380
1 - 2 tis obyvatel0,3110,9570,5120,5180,4180,3290,2610,5600,7900,4430,7581,3620,412
do 1 tis obyvatel0,5130,4310,3930,1600,4100,4990,6490,5070,6380,9750,7250,9100,312
PARDUBICE 10,3800,6320,5240,5920,8100,2430,4380,4600,4950,6880,7570,6830,610
PARDUBICE 20,5500,6200,5200,5500,6000,2400,4500,8820,9820,6630,7100,4490,501
PARDUBICE 30,5300,8020,5150,5460,6000,2350,4860,5710,4540,6280,5040,5400,318
PARDUBICE 40,7340,6700,5100,5450,6000,2200,4400,3820,4530,5750,6940,4500,608
PARDUBICE 60,5400,6000,5050,5420,6000,2250,4350,4800,9110,5780,5420,9450,554
PARDUBICE 60,5300,5130,5000,5400,6000,2670,4350,4750,4500,4810,7760,4500,500
5 -15 tis obyvatel0,4980,8180,5210,5300,5940,2540,7570,5020,6290,7900,9960,8160,644
2 - 5 tis obyvatel0,5180,6260,5070,5300,5610,5641,0140,9371,0820,6261,1250,8700,760
1 - 2 tis obyvatel0,4870,6850,4920,3420,4770,4600,6510,6220,5050,8070,8510,5550,565
do 1 tis obyvatel0,3430,3960,4900,6790,5250,3280,4110,4740,9850,7721,0211,1810,500
SVITAVY0,3450,5440,5330,2890,6060,2170,8190,7860,1680,7720,7290,8130,679
5-15 tis obyvatel0,6120,6350,5210,7060,6160,3761,2280,5040,5100,7870,9481,0150,563
2 - 5 tis obyvatel0,5060,5320,3880,4520,4930,3600,6410,5000,2790,6610,7240,9980,387
1 - 2 tis obyvatel0,3210,3360,3860,4410,4720,2790,5280,4260,2500,5520,6411,0600,385
do 1 tis obyvatel0,2100,3370,3530,2100,6640,3430,4770,3840,4220,5010,8100,7240,392
ÚSTÍ NAD ORLICÍ0,2590,5390,5660,5640,5500,3920,2420,6840,5810,9060,7960,9460,812
15-25 tis obyvatel0,5290,8300,5450,5470,5500,4420,4050,1450,5610,7260,7320,7740,782
5 -15 tis obyvatel0,4640,5070,5200,5040,5480,2540,8000,5330,5590,8280,8930,9330,523
2 - 5 tis obyvatel0,3400,3380,3570,3430,3400,2770,2410,4010,2210,4590,5700,8470,516
1 - 2 tis obyvatel0,4300,4550,4210,4430,4270,2630,5420,5570,5590,5710,6690,9300,361
do 1 tis obyvatel0,2890,4230,4190,5520,5120,2130,5550,4970,4641,0250,8950,9810,358
Vysočina
HAVLÍČKŮV BROD0,4990,6180,5420,5100,7250,3501,0131,0990,3680,9441,0441,3100,682
5 -15 tis obyvatel0,9260,7360,5350,6750,6720,2850,8400,6320,5120,6511,0420,9120,612
2 - 5 tis obyvatel0,4100,5530,4850,2290,5980,1530,6780,2960,2690,6470,7410,9290,352
1 - 2 tis obyvatel0,5700,5970,4290,5400,5700,2250,6930,6720,6501,0230,7111,2470,695
do 1 tis obyvatel0,4020,6730,4170,3620,5450,2610,9180,7351,1450,5970,8671,2280,643
JIHLAVA 10,6800,7390,6560,6540,5700,1430,9180,6430,5970,8860,8700,8020,484
JIHLAVA 20,6600,5090,6500,6500,5600,2000,7000,6620,5611,0090,6441,0160,450
JIHLAVA 30,6500,5050,6400,6450,5500,3660,6550,4590,5500,7010,9191,3070,465
5-15 tis obyvatel0,4660,6480,6440,3190,3850,4470,4520,7970,9540,6670,8361,1170,464
2 - 5 tis obyvatel0,2250,5590,5720,5580,5500,3960,4810,4030,8810,6880,7900,9820,320
1 - 2 tis obyvatel0,3850,7560,5350,5600,5300,1900,6250,6300,5620,7551,0941,0460,350
do 1 tis obyvatel0,5490,4160,4200,4650,3860,4560,2730,7860,6060,7181,0361,1230,420
PELHŘIMOV1,1662,1750,6200,6010,6110,3471,1100,3840,9051,1861,0571,2620,668
5-15 tis obyvatel0,2810,4820,3720,5400,3200,1860,6270,4260,4060,7110,8501,1080,578
2 - 5 tis obyvatel0,3110,3100,4600,6800,5810,1600,2270,4200,5750,5250,7570,9710,544
1 - 2 tis obyvatel0,2430,2630,4710,6750,5600,4740,3760,4400,6390,6540,7911,0410,440
do 1 tis obyvatel0,5850,3420,4300,4930,5430,5450,5680,6720,3970,4560,9421,6240,393
TŘEBÍČ0,7670,8080,7531,2770,5510,2570,5910,6430,5170,8490,8880,7040,529
5-15 tis obyvatel0,5870,6500,6320,2720,4290,3600,7370,7430,4080,5750,8211,0120,491
2 - 5 tis obyvatel0,4800,6970,7200,5120,5050,2200,2260,5760,3240,7130,7960,6770,470
1 - 2 tis obyvatel0,6710,4910,6100,3880,9630,3190,4460,5870,6080,5240,6630,8500,365
do 1 tis obyvatel0,3480,4910,4980,4350,5030,2440,3310,4580,8390,5620,7840,9090,340
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU0,5760,4990,5710,5600,8260,3200,7150,5470,5340,8320,9590,9860,488
5-15 tis obyvatel0,3330,6371,1790,6270,6170,3370,6650,6810,4500,7310,8150,8760,472
2 - 5 tis obyvatel0,6770,3110,5500,6100,5880,1720,6180,5290,6560,8510,9411,6610,427
1 - 2 tis obyvatel0,4590,5350,9770,5630,4880,3560,4950,4760,3650,8341,0111,1920,495
do 1 tis obyvatel0,2920,3680,5300,6330,4880,2780,4860,4760,5570,7270,8361,1810,568
Jihomoravský kraj
BLANSKO0,4510,5590,5900,4900,5580,1371,5950,3780,9591,0220,9291,1350,842
5-15 tis obyvatel0,4860,7500,5800,5570,3010,5750,7670,5620,8740,8190,9221,0220,415
2 - 5 tis obyvatel0,5820,4370,5650,5500,3370,3150,5480,7710,5680,7640,8911,7360,400
1 - 2 tis obyvatel0,4340,5860,5470,6380,4800,4070,4990,6630,3970,6991,1031,0620,372
do 1 tis obyvatel0,3970,4830,5240,2970,4580,3190,5830,3960,8770,7831,0761,3560,358
BRN0 10,9551,0440,8400,7701,0730,5290,9341,0740,4741,6591,4310,7150,700
BRNO 20,7710,7900,8200,8230,5420,5390,8521,0240,4241,3761,3580,7400,992
BRNO 30,6940,7770,5601,0380,5280,3151,1600,7830,5851,3141,4170,7890,819
BRNO 40,7141,0970,5400,6100,7770,3150,5990,7250,7881,1351,3230,7500,845
BRNO 60,6700,6770,6200,9010,3940,2531,1140,7610,2471,2701,2800,6450,976
BRNO 60,5310,7150,6350,3010,6260,2080,9900,6290,4491,3961,3170,6620,859
BRNO 70,9280,6830,6800,7820,8920,6931,0280,6350,4011,4701,2430,7100,668
BRNO 80,8231,1160,7020,7510,8500,4150,4010,9990,5621,5851,2980,8840,401
BRNO 90,7800,9800,6900,7180,7850,3400,5800,9670,6490,9911,1130,6400,320
BRNO 100,5560,5360,6100,6050,6080,1840,4700,4230,2830,9621,2511,0020,315
BRNO 110,5061,0680,6500,6200,6200,2510,5470,3520,7541,0171,2191,3220,347
BRNO 120,5200,9600,7250,6800,6250,3500,5200,9820,5860,8441,1520,6170,308
BRNO-VENKOV
5-15 tis obyvatel0,6710,5500,7240,2660,6240,2370,7920,7890,7370,7520,9721,0880,482
2 - 5 tis obyvatel0,4260,4560,5310,4930,4350,3200,6220,4820,5710,6631,0641,0490,536
1 - 2 tis obyvatel0,6720,6730,5300,4090,5730,2800,4150,7550,7840,9531,1691,1920,567
do 1 tis obyvatel0,5380,4900,5530,8120,5500,2270,3570,7420,7330,9491,2341,2680,329
BŘECLAV0,7360,8920,7150,1450,7050,2310,3030,8200,7490,7871,0220,7280,444
5 -15 tis obyvatel0,4930,5480,6470,4350,5300,4780,9570,5850,3640,7181,0780,9500,310
2 - 5 tis obyvatel0,4740,5250,5200,4990,8610,4480,8080,5270,5770,5440,8011,0790,950
1 - 2 tis obyvatel0,4100,5040,4590,4160,6300,4630,3060,5530,3530,7230,8650,8990,310
do 1 tis obyvatel0,3960,5440,4550,6620,5900,4140,4500,8540,6000,4010,8661,5150,315
HODONÍN0,5390,6240,6170,5680,2660,3060,6830,7450,8700,8301,0380,6720,496
5-15 tis obyvatel0,6860,6000,5300,5000,4500,2700,9110,6020,3280,8071,0350,8700,427
2 - 5 tis obyvatel0,3670,4630,4590,1630,3000,2780,4260,3960,2890,7330,7671,2630,333
1 - 2 tis obyvatel0,3110,4910,4450,4500,4130,1770,5330,4930,3280,3900,7221,1490,340
do 1 tis obyvatel0,2630,5470,4500,4320,4050,4540,5180,6130,7430,5380,8150,7000,310
Olomoucký kraj
OLOMOUC 10,6440,9590,7420,8430,7400,1080,7380,4630,5931,0471,5660,7310,764
OLOMOUC 20,6200,8440,6800,8200,7100,1801,2230,4800,5800,7511,0130,9290,630
OLOMOUC 30,6440,5620,6501,0430,7000,7340,8260,4690,6270,7961,1140,5630,685
OLOMOUC 40,6150,6200,6600,9500,7200,1020,7120,5200,6300,8680,7750,6090,500
5-15 tis obyvatel0,5130,7310,6580,3600,4600,3130,6250,5930,5400,7410,8780,8980,320
2 - 5 tis obyvatel0,4580,5420,6130,1340,6500,4240,6670,6260,4340,6630,7841,4070,510
1 - 2 tis obyvatel0,5520,3990,6370,5000,8750,4370,3190,4540,5630,7370,7741,2210,524
do 1 tis obyvatel0,5700,6930,5730,3500,5580,3620,6110,5650,5170,5410,7560,8760,300
JESENÍK0,4660,5770,4500,5600,5870,3700,6800,6680,7650,7020,8320,4040,522
2 - 5 tis obyvatel0,2120,5910,4360,4190,5110,5570,5010,4620,2430,5110,6861,1470,542
1 - 2 tis obyvatel0,2150,3000,3310,3100,3430,5680,3650,4740,2320,4600,6510,8510,375
do 1 tis obyvatel0,2370,4910,4200,1000,5090,3200,3460,2440,7770,3210,5540,5750,314
PROSTĚJOV0,5170,6460,6580,5250,6500,6240,6630,6640,3260,9291,0450,7550,564
2 - 5 tis obyvatel0,3980,5780,9360,3570,6490,4170,5230,6560,7590,7531,0031,0730,523
1 - 2 tis obyvatel0,4730,5210,4900,4530,5210,5150,4190,3970,7450,6410,8831,1510,414
do 1 tis obyvatel0,3940,3940,5000,5210,4460,2240,2850,3670,4260,6520,7930,8450,482
PŘEROV 10,5610,5020,3840,2190,5600,3010,6250,4430,5530,7610,8531,2440,423
PŘEROV 20,5610,5050,3800,2150,5500,3100,5150,3900,5000,9330,6710,6990,420
PŘEROV 30,9700,5290,3750,2100,5400,3150,5100,3400,4860,5530,7160,9490,415
PŘEROV 40,5600,5050,3700,2050,5300,3000,5050,3350,6610,8300,9900,9880,408
PŘEROV 60,5500,5000,3650,2000,5200,3000,5000,3950,5000,6000,7500,9900,390
15 - 25 tis obyvatel0,3230,4560,4700,3570,4540,2820,5540,5520,6470,8130,9371,3680,300
5 -15 tis obyvatel0,5990,5490,4610,4300,3360,2820,9840,5040,6250,7780,8230,6900,376
2 - 5 tis obyvatel0,4780,8310,4500,4340,3710,2950,6440,3660,7490,6740,7080,5150,330
1 - 2 tis obyvatel0,5900,3840,4420,3500,3570,2720,3120,6540,6540,5890,7930,7820,307
do 1 tis obyvatel0,4260,3390,3180,3410,7540,2310,4600,2900,6150,5760,7261,1950,309
ŠUMPERK0,2570,5760,5500,6580,5170,2430,8070,8170,1350,9400,8790,6510,521
5 -15 tis obyvatel0,3730,3640,2830,5780,4340,3480,6870,5020,2740,7860,7310,9340,536
2 - 5 tis obyvatel0,3220,5060,2410,5160,5220,2960,4190,3910,1510,6570,6970,9910,435
1 - 2 tis obyvatel0,3470,5400,4150,5020,4810,1930,3120,4330,2610,5360,5841,5500,550
do 1 tis obyvatel0,4690,4820,4020,2800,7410,2610,2970,6080,4180,4890,7640,9380,427
Zlínský kraj
KROMĚŘÍŹ0,5580,6770,6260,3310,7850,2080,7570,8120,6630,7830,7880,7640,591
5 -15 tis obyvatel0,6830,5930,5470,4350,8080,2890,5930,4580,5540,7530,9490,9020,517
2 - 5 tis obyvatel0,2310,5970,8360,2490,5400,2600,7900,4940,5300,7090,8151,3870,553
1 - 2 tis obyvatel0,4750,6310,4700,6100,5910,4900,6900,4190,2620,5340,9450,9320,350
do 1 tis obyvatel0,3620,4050,4500,3300,5840,2870,7100,4630,9600,5790,7741,1580,380
UHERSKÉ HRADIŠTĚ0,6591,0570,6840,6830,6800,2920,9980,9810,3761,0961,1920,9570,695
15-25 tis obyvatel0,6970,8520,6670,6400,6250,1530,1590,8890,5791,0780,9740,8310,629
5-15 tis obyvatel0,8101,4860,6480,6330,6250,3710,6311,0880,5740,7071,2830,8810,498
2 - 5 tis obyvatel0,4940,6870,6300,6100,4650,3420,4870,5610,5190,6700,9061,0140,472
1 - 2 tis obyvatel0,6090,7870,5770,5820,9010,2790,9390,6020,8860,9970,9950,7890,430
do 1 tis obyvatel0,7920,4020,4350,7240,4380,4190,8210,7961,1741,0451,0241,3480,420
VSETÍN0,3040,5930,5030,5390,5940,3580,3810,3420,3810,8360,8870,9000,503
nad 25 tis obyvatel0,5560,4980,4950,5430,1290,3290,8040,4000,2170,8110,8361,0180,495
15 - 25 tis obyvatel0,8000,7250,5570,5660,5610,8110,7490,5920,4441,3320,9701,0730,538
5-15 tis obyvatel0,2960,5780,4910,4080,4530,3870,4320,6750,1200,7151,0340,9430,342
2 - 5 tis obyvatel0,3020,4390,4850,4870,4800,4750,5650,4630,5390,6660,9021,1210,345
1 - 2 tis obyvatel0,6450,6700,5600,5530,2900,2930,3460,4830,4820,4060,7980,9030,318
do 1 tis obyvatel0,4870,6490,5450,4910,4800,3170,5470,4890,3260,3820,8810,7430,310
ZLÍN 10,6080,8340,7440,7830,6170,4531,0040,3940,4831,1981,3761,1920,909
ZLÍN 20,4980,5570,7000,7200,1960,1760,7880,4370,3881,0070,9761,0340,818
ZLÍN 30,5340,6620,7000,7200,3100,3170,2280,6160,7601,2001,0201,3420,906
15-25 tis obyvatel0,3880,5550,3430,5250,4930,1950,3100,4610,3950,8601,1250,8380,648
5 -15 tis obyvatel0,4210,6160,5650,6220,4300,4140,7340,7960,6870,9280,8140,9980,662
2 - 5 tis obyvatel0,4910,5020,5340,2930,5160,5220,5500,4500,5730,9730,9200,8510,592
1 - 2 tis obyvatel0,6990,4670,4050,4200,4000,4110,2800,5120,3110,8451,1660,8930,370
do 1 tis obyvatel0,4150,4650,4900,4110,9040,4910,4680,5850,3590,8821,0540,8640,370
LUHAČOVICE 10,5401,2010,6990,4891,0120,2921,1900,9440,8900,8670,9830,9670,647
LUHAČOVICE 20,5201,1800,6900,4891,0100,2901,0150,9400,7100,8500,7390,6950,640
Moravskoslezský kraj
BRUNTÁL0,4960,4970,5630,2720,5570,3740,4590,2890,2810,6390,7330,7900,563
nad 25 tis obyvatel0,6500,4790,4600,4400,5300,1040,5590,3970,9500,6980,6410,8640,486
5-15 tis obyvatel0,3000,3210,4450,2540,4320,3380,4880,2460,1860,4270,3780,4850,305
2 - 5 tis obyvatel0,8040,6680,6890,5910,4140,3630,3450,5410,3360,5010,6070,4000,409
1 - 2 tis obyvatel0,3760,5610,4800,3260,5150,3180,2330,5080,6570,4970,6610,8310,401
do 1 tis obyvatel0,2570,5550,1790,3360,4660,3130,4080,3640,3730,4290,6370,7710,327
FRÝDEK-MÍSTEK0,6500,7820,6770,6271,0660,5260,5340,4470,9110,9340,7481,0630,494
nad 25 tis obyvatel0,3860,9990,6100,6510,5900,4830,2460,3710,3130,6680,6270,8580,303
5-15 tis obyvatel0,6180,4910,4860,4940,4630,2870,7210,4950,5250,6570,8060,9380,348
2 - 5 tis obyvatel0,3090,5650,4770,2530,5130,2840,9640,6190,4730,5850,8281,4530,635
1 - 2 tis obyvatel0,3580,4280,4610,7530,3040,3870,6120,3380,5290,6640,8531,3940,370
do 1 tis obyvatel0,3550,5060,4380,4400,4140,3070,2580,4880,8180,7920,9091,2970,365
KARVINÁ0,5330,6880,5500,8330,5600,2760,3580,2690,7480,6740,6440,7700,321
nad 25 tis obyvatel0,5690,6200,4960,3080,1210,1910,4160,4190,6220,6670,6910,7060,452
15-25 tis obyvatel0,4300,3950,3900,3410,2890,1830,4610,3950,3460,5930,6351,2320,384
5-15 tis obyvatel0,4420,4490,4740,3200,3490,3340,4810,3200,4430,4970,6951,3070,310
2 - 5 tis obyvatel0,4440,5080,4620,5630,5070,3270,3550,5530,4930,6270,7640,9960,365
1 - 2 tis obyvatel0,8320,4300,4100,3100,5120,1260,3210,3380,4970,6670,7581,0520,315
do 1 tis obyvatel0,5080,3010,3050,3080,5000,3470,3210,3500,5000,7450,7461,4930,300
HAVÍŘOV 10,8290,6310,4770,5040,4680,3110,4500,5290,3840,6670,4490,8380,462
HAVÍŘOV 20,4130,5720,4720,5000,4600,3100,3170,5290,3360,6330,6370,6770,358
HAVÍŘOV 30,8490,4860,4700,5000,4500,3110,3150,5820,1820,6370,4860,6510,358
NOVÝ JIČÍN0,6971,1000,6740,4130,6690,4050,6680,3550,4100,8930,8490,8110,467
15 - 25 tis obyvatel0,4270,5800,5690,5480,5550,5900,7370,4430,5810,8020,7091,0680,456
5 - 15 tis obyvatel0,5320,7160,6570,4170,4690,3820,4300,5060,4250,5870,7101,0170,300
2-5tis obyvatel0,7870,8440,6430,5290,6070,2350,2070,6670,1820,7770,8651,2220,644
1 - 2 tis obyvatel0,3000,4290,4310,3150,3020,3240,1830,6230,2560,7650,8320,9710,352
do 1 tis obyvatel0,4980,4590,4170,3790,4560,3070,2430,6290,5160,6340,8620,9120,315
OPAVA 10,8611,5120,7350,6970,6810,2801,0841,0110,5201,9080,7960,8980,850
OPAVA 20,8611,5120,7250,6500,6400,2651,2690,7880,5201,0400,8660,8910,817
OPAVA 30,8200,5800,7100,6250,6350,2501,0500,8740,5151,1820,8450,6860,605
OPAVA 40,8100,3350,7000,6200,6300,2411,0350,6510,5150,9370,7561,0660,600
5 -15 tis obyvatel0,7130,7560,7080,6570,9590,4830,5330,9800,6060,7560,8610,8700,396
2 - 5 tis obyvatel0,2990,5770,5750,5330,8480,1980,9250,6410,5070,7160,8021,1640,531
1 - 2 tis obyvatel0,6031,0750,6530,5910,5860,2480,7501,0610,7710,5730,7670,8550,456
do 1 tis obyvatel0,5220,6330,5210,4730,4090,2810,5140,7810,9450,6770,8451,3560,310
OSTRAVA 10,3080,3630,3680,1220,3030,2970,1990,3020,1100,3880,5250,6520,663
OSTRAVA 20,2300,3430,3200,2200,2050,3340,5210,4500,2200,5290,6531,0360,550
OSTRAVA 30,1440,4630,5100,1230,1020,2500,5760,3360,6990,4440,5480,8640,585
OSTRAVA 40,2870,3730,3900,2020,2100,2670,3010,4860,3050,3650,5100,4240,480
OSTRAVA 50,3490,4600,2010,5070,3530,2560,4200,4100,3260,5220,5330,8290,470
OSTRAVA 60,4830,3760,4920,2460,2500,2430,5530,3800,3190,5450,6280,7710,449
OSTRAVA 70,5601,0200,6300,2200,8130,2390,4500,3801,2480,6190,5690,6850,373
OSTRAVA 80,3690,4060,4100,1180,2100,2350,6250,3830,2130,5590,5610,7530,315
OSTRAVA 90,4260,3750,3500,4320,2350,2200,4000,2760,3160,7760,6010,8030,360
OSTRAVA 100,4970,3660,3300,2350,2400,3190,7660,2530,6030,4680,4950,5720,536
OSTRAVA 110,3620,3300,3200,2400,2410,2300,2530,2150,3080,4690,5380,6100,315
OSTRAVA 120,4200,4150,4000,2350,2500,2300,2500,3220,3750,3610,7170,6450,300

*) Koeficienty vyjadřující vztah cen sjednaných podle kupních smluv a cen zjištěných podle vyhlášky upravených na stejnou cenovou úroveň.

1) Koeficient ze sl.1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2) Koeficient ze sl.2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3) Koeficient ze sl.3 přísluší stavbám typu P z přílohy č. 2 a stavbám typu H z přílohy č. 3.

4) Koeficient ze sl.4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5) Koeficient ze sl.5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6) Koeficient ze sl.6 přísluší stavbám typu N, O z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3.

7) Koeficient ze sl.7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8) Koeficient ze sl.8 přísluší stavbám typu S z přílohy č. 2 a stavbám typu J z přílohy č. 3.

9) Koeficient ze sl.9 přísluší stavbám oceněným podle § 4 vyhlášky.

10) Koeficient ze sl.10 přísluší stavbám oceněným podle § 8 vyhlášky.

11) Koeficient ze sl.11 přísluší stavbám oceněným podle § 5 vyhlášky.

12) Koeficient ze sl.12 přísluší stavbám oceněným podle § 6 vyhlášky.

13) Koeficient prodejnosti u staveb oceňovaných podle § 27 je 1,00.

14) Koeficient prodejnosti u pozemků oceňovaných podle § 24, 25, § 26 odst. 3 a 4 a § 27 je 1,00.

15) Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceňovaných podle § 28, 32 a 33 je 1,00.

16) Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okrese není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti Kp pro daný druh stavby té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí pro účely vyhlášky:

Hlavní město Praha
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Hradčany727121,729558
Josefov727008
Malá Strana727091,729035
Nové Město727075,727181,730971
Staré Město727024
2Vinohrady727067, 727164, 727547, 728187, 732311
Vyšehrad727300
3Holešovice730122,727156
Karlín730955
Žižkov727415,730939,732401
4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750,732150
Nusle728161,727296
Podolí728152
5Hlubočepy728837
Jinonice728730,729138
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
6Břevnov729582
Bubeneč730106,730165
Dejvice729272
Střešovice729302
7Trója730190,730742
8Bohnice730556
Čimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866,731391
9Hrdlořezy731765,732460
Libeň730891,730220,731331
Vysočany731285,727431
10Malešice732451,731773
Strašnice731943,727482
Vršovice732257
Záběhlice732117,727997
11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Kreslíce676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Šeberov762130
Újezd u Průhonic773999
13Cholupice652393
Libuš728390
Písnice720984
Točná652407
14Kamýk728438
Komořany728519
Modřany728616
15Lahovice729248
Lipence683973
Zbraslav791733
16Malá Chuchle729183
Velká Chuchle729213
Radotín738620
17Holyně750573
Lochkov686425
Řeporyje745251,918377
Slivenec750590
Sobín793256
Třebonice770353
Zadní Kopanina745278
18Řepy729701
Stodůlky755541
Zličín793264
19Ruzyně729710
20Liboc729795
Veleslavín729353
Vokovice729418
21Lysolaje729931
Nebušice729876
Přední Kopanina734373
Suchdol729981
Sedlec730041
22Březiněves614131
Dolní Chabrv730599
Miškovice731552
Třeboradice731528
23Čakovice731561
Kbely731641
Satalice746134
Vinoř782378
24Černý Most731676
Hloubětin731234
Hostavice731722
Kyje731226
25Běchovice601527
Dolní Počernice629952
Horní Počernice643777
Klánovice665444
Újezd n. Lesy773778
26Dolní Měcholupy732541
Hostivař732052
Štěrboholy732516
27Dubec633330
Hájek773395
Koloděje668508
Královice672629
Nedvězí702323
28Uhříněves773425
Kladno
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Kladno665061
2Kročehlavy665126
Rozdělov664961
3Dubí u Kladna665169
Hnidousy764558
Motyčín764540
Vrapice
Poděbrady
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Poděbrady723495
2Kluk666670
Polabec723541
Přední Lhota u Poděbrad734381
Velké Zboží723550
České Budějovice
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1České Budějovice 1621919
2České Budějovice 2621943
České Budějovice 3622052
3České Vrbné622729
České Budějovice 4622222
České Budějovice 5622281
České Budějovice 6622346
České Budějovice 7622486
Kaliště u Českých 8662208
4Haklovy Dvory636797
Třebotovice662216
Plzeň
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Plzeň 1722049
2Bolevec722120
Skvrňany722596
Doubravka722677
Doudlevce722464
Koterov671053
Valcha722472
Červený Hrádek u Plzně621081
Božkov722294
Hradiště u Plzně722341
Lobzy722618
Bručná722367
Plzeň 4722731
3Černice620106
Litice u Plzně722740
Radčice u Plzně737411
Křimice676195
Radobyčice620122
Újezd722685
Bukovec722707
Karlovy Vary
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Karlovy Vary663433
2Drahovice663701
Rybáře663557
Tuhnice663492
3Bohatíce663581
Dvory663549
Stará Role753858
4Cihelny631043
Cankov746746
Doubí u Karlových Var631051
Olšová Vrata663654
Počerny753831
Rosnice u Karlových Var753840
Sedlec u Karlových Var746754
Tašovice631060
Františkovy Lázně
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Františkovy Lázně634646
2Dlouhé Mosty768880
Horní Lomany634654
Jedličná634638
Krapice634662
Zírovice634497
Jáchymov
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Jáchymov656437
2Popov u Jáchymova656470
Mariánské Lázně
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Mariánské Lázně691585
2Ušovice691607
3Chotěnov u Mar. Láz.901903
Stanoviště u Mar. Láz.691674
Most
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Most I699357
2Most II699594
3Čepirohy619591
Dřínov u Komořan633097
Ervěnice668885
Hořany645010
Komořanv u Mostu668893
Konobrže669326
Kopisty669334
Pařidla669342
Rudoltice nad Bílinou699691
Skyřice749206
Slatinice u Mostu616559
Souš903337
Střimice699748
Třebušice770540
Velebudice749214
Vtelno787507
Ústí nad Labem
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Ústí nad Labem774871
2Bukov775096
Dobětice757772
Klíše775053
Střekov775258
Všebořice775118
3Krásné Březno775266
Mojžíř698164
Neštěmice703869
Předlice775002
4Božtěšice608955
Brná nad Labem609901
Habrovice636436
Skorotice u U.n.L748480
Strážky u Habrovic636444
Vaňov776807
5Budov u Svádova759805
Církvice746410
Hostovice u U.n.L.645982
Koj etice u Malečova690686
Nová Ves705616
Olešnice u Svádova759813
Sebuzín746428
Svádov759830
6Dělouš775894
Tuchomvšl771368
Liberec
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Liberec682039
2Rochlice u Liberce682314
Horní Růžodol682250
Dolní Hanychov682268
Janův Důl u Liberce682241
Františkov u Liberce682233
Růžodol I682209
Staré Pavlovice682179
Nové Pavlovice682161
Ruprechtice682144
Starý Harcov682390
3Vratislavice nad Nisou785644
4Horní Hanychov682462
Doubí u Liberce631086
Vesec u Liberce780472
5Kateřinky u Liberce682438
Karlinkv682497
Ostašov u Liberce682471
Rudolfov682446
Horní Suchá u Liberce682489
Pilínkov631108
Hluboká u Liberce631094
Kunratice u Liberce785628
Krásná Studánka673641
Radčice u Krásné Studánkv673650
Machnín689823
Hradec Králové
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Hradec Králové646873
2Malšovice u Hradce.Králové646997
Nový Hradec Králové647187
Pražské Předměstí647101
Slezské Předměstí646971
Třebeš647047
3Kluky647225
Kukleny647209
Pouchov726559
Roudnická741825
Svobodné Dvory761125
Věkoše726583
4Březhrad613878
Malšova Lhota691305
Plácky721204
Plačíce721212
Slatina u H.K749656
5Piletice726541
Plotiště nad Labem721930
Rusek743674
Svinary760765
Pardubice
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Pardubice717657
2Pardubicky717835
Nové Jesenčany718084
Studánka717843
Trnová717959
3Nemošice703249
Ohrazenice709328
Rosice741205
4Dražkovice632252
Popkovice718068
Svítkov718033
5Černá za Bory619965
Mnětice619981
Semtín747386
Staré Cívice754170
6Drozdice619973
Lány na Důlku679071
Opočinek679089
Staročernsko619990
Jihlava
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Jihlava659673
2Antonínův Důl757900
Helenín659827
Henčov648680
Heroltice u Jihlavy638421
Kosov u Jihlavy691372
Pančava659835
Pávov659916
Pístov u Jihlavy721000
Popice u Jihlavy725765
Sasov659843
Vysoká u Jihlavy721018
Zborná791610
3Bedřichov u Jihlavy659878
Horní Kosov643084
Hosov643092
Hruškové Dvory648698
Jihlávka659924
Staré Hory659860
Brno
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Město Brno610003
2Staré Brno610089
Stranice610330
Veveří610372
Černá Pole610771
3Písařky610208
Zabovřesky610470
Královo Pole611484
Lesná610887
4Jundrov610542
Komín610585
Medlánky611646
Řečkovice611743
5Štýřice610186
Ponava611379
Komárov611026
Černovice611263
Židenice611115
Maloměřice612499
Husovice610844
Obřany612553
6Zábrdovice610704
Trnitá610950
7Líšeň612405
Slatina612286
Bohunice612006
Starý Lískovec612014
Nový Lískovec610283
Bosonohy608505
Kohoutovice610313
Bystrc611778
8Mokrá Hora611701
Soběšice751910
Ivanovice655856
Kníničky611905
9Žebětín795674
Jehnice658201
Ořešin712680
Útěchov u Brna775550
10Horní Heršpice612065
Dolní Heršpice612111
Holásky612243
Přizřenice612146
Brněnské Ivanovice612227
11Chrlice654132
Tuřanv612171
Dvorská633895
12Sadová611565
Olomouc
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Olomouc-město710504
Neředín710687
Nová Ulice710717
2Droždín632635
Lošov686875
Radíkov u Olomouce737747
Svatý Kopeček669288
Týneček772411
3Bělidla710881
Černovír710571
Hejčín710644
Hodolany710873
Holice u Olomouce641227
Chválkovice710911
Klášterní Hradisko710555
Lazce710598
Nové Sady u Olomouce710814
Pavlovičky710938
Povel710784
Řepčín710946
4Chomoutov652415
Nedvězí u Olomouce702358
Nemilany703109
Nový Svět u Olomouce710920
Slavonín750387
Topolany767760
Přerov
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Přerov734713
2Předmostí734977
3Čekyně619108
Kozlovice u Přerova734985
Popovice u Přerova782343
Újezdec u Přerova774073
Vinary u Přerova782351
4Henčlov638277
Lověšice u Přerova735001
Lýskv782335
Penčice719056
Penčičky719064
5Dluhonice626708
Zlín
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Zlín635561
2Louky nad Dřevnicí636118
Malenovice u Zlína635987
Prštné636142
3Jaroslavice u Zlína635863
Klečůvka666041
Kostelec u Zlína670138
Kudlov635898
Lhotka u Zlína636053
Lůžkovice795887
Mladcová636177
Ostrata713422
Příluky u Zlína635812
Salaš u Zlína745952
Štípa670146
Velíková778028
Želechovice nad Dřevnicí795909
Luhačovice
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Luhačovice688576
2Kladná Žilín664944
Polichno725463
Řetěchov745341
Havířov
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Havířov- Město637556
2Bludovice637696
Prostřední Suchá637742
Šumbark637734
3Dolní Datyně628905
Dolní Suchá637777
Opava
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Opava-město711560
2Opava-Předměstí711578
Kateřinky u Opavy711756
3Jaktař711730
Kylešovice711811
4Držkovice777170
Jarkovice783595
Komárov u Opavy711845
Malé Hoštice711870
Milostovice695149
Palhanec777188
Podvihov724637
Suché Lazce759180
Vávrovice777196
Vlaštovičky783609
Zlatníky u Opavy793230
Ostrava
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Bartovice715085
Heřmanice714691
Michálkovice714747
Radvanice715018
2Antošovice600393
Hošťálkovice646075
Koblov667366
Lhotka681458
Petřkovice720470
3Muglinov714941
Slezská Ostrava714828
4Hrušov714917
Kunčice nad Ostravicí714224
Kunčičky714241
Nová Ves713937
5Mariánské Hory713830
Moravská Ostrava713520
Přívoz713767
6Dubina798894
Hrabůvka714585
Výškovice715620
Zábřeh nad Odrou714305
7Krásné Pole673722
Nová Bělá704946
Polanka725081
Proskovice733474
Stará Bělá753661
8Martinov715379
Pustkovec715301
Svinov715506
Třebovice715433
9Poruba715174
Poruba-sever715221
10Hrabová714534
11Vítkovice714071
Zábřeh - Hulváky713970
Zábřeh - VŽ714089
12Nová Plesná721671
Stará Plesná721689

Jednotlivé oblasti jsou tvořeny katastrálními územími bez ohledu na správní členění města.

Pro určování Kp je rozhodující katastrální území, ve kterém se oceňovaná nemovitost nachází. V případě odchylného uvádění názvu katastrálního území je rozhodující číslo katastrálního území.

60. Příloha č. 34 zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitostí a majetkových práv

Čís. položkyNázev položkyMíra kapitalizace %
1Nemovitosti pro výrobu, skladování a garážování (mimo garáže oceňované podle § 8)11
2Nemovitosti pro hromadné ubytování (hotely), stravování a obchod9
3Bytové domy5
4Ostatní nemovitosti8
5Majetková práva13“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

24) § 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.".

*) 9. místo se znakem 1 = budova 2 = hala

1) Vyhláška č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků.

2) Vyhláška č. 316/1998 Sb., kterou se stanoví metoda zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků.

3) § 4 odst. 4 písm. b) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

4) Vyhláška č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí.

5) Vyhláška č. 251/1998 Sb, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a chemických přípravků.

6) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.

8) Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země.

Přesunout nahoru