Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

Částka 127/2001
Platnost od 18.09.2001
Účinnost od 18.09.2001
Zrušeno k 01.01.2007 (545/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

ze dne 31. srpna 2001,

kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. a) a d) zákona a se zřetelem na § 51 odst. 2 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob zajištění dodávky plynu pro chráněné zákazníky v požadované kvalitě a podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu. Některé další podmínky připojení, dodávek plynu a měření odběru plynu pro chráněné zákazníky obsahuje zvláštní právní předpis.1)

§ 2

Kvalita dodávky plynu

(1) Kvalitativní parametry plynu se stanoví ve smlouvě o dodávce plynu mezi provozovatelem distribuční soustavy (§ 59 zákona) a chráněným zákazníkem.

(2) Z hlediska bezpečného užití zemního plynu je nutné dodávat plyn v takové kvalitě, která odpovídá požadavkům záměnnosti různých druhů zemních plynů stanovených příslušnými technickými předpisy.2)

(3) Změna tlaku plynu je prováděna po předchozím vyrozumění chráněného zákazníka provozovatelem distribuční soustavy nejméně 15 dní předem tak, aby chráněnému zákazníkovi

a) nebyla přerušena dodávka plynu pro vaření a pro přípravu teplé užitkové vody v době od 1. května do 30. září na více než 1 týden,

b) nebyla přerušena dodávka plynu pro vaření, přípravu teplé užitkové vody a otop v době od 1. října do 30. dubna následujícího roku na více než 48 hodin.

(4) Neprovede-li provozovatel distribuční soustavy odečet odebraného množství plynu při změně ceny podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, postupuje se podle způsobu rozdělení dodávky plynu uvedeného v příloze č. 1.

§ 3

Rozdělení chráněných zákazníků

Chránění zákazníci, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené na distribuční soustavu, se zařazují do těchto kategorií:

a) kategorie domácnost - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn sloužící k uspokojování její osobní potřeby a osobních potřeb příslušníků její domácnosti,

b) kategorie maloodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem do 630 000 kWh,

c) kategorie střední odběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 630 000 kWh do 4 200 000 kWh,

d) kategorie velkoodběratel - fyzická osoba, jíž je dodáván plyn pro podnikatelské účely, a právnická osoba s ročním odběrem nad 4 200 000 kWh.

§ 4

Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadované dodávky plynu

(1) Podílem chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu se rozumí finanční úhrada části nákladů, kterou provozovatel distribuční soustavy vynaložil za účelem připojení konkrétního odběrného místa na distribuční soustavu a zajištění dodávky plynu požadované chráněným zákazníkem.

(2) Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením se sjednává pro každý případ zvlášť v souladu se zvláštním právním předpisem3) a může činit maximálně 60 % těchto nákladů.

(3) Účelně vynaložené náklady provozovatele distribuční soustavy spojené se zajištěním požadované dodávky jsou náklady, které provozovatel distribuční soustavy vynaložil na vybudování nových nebo zvýšení výkonu stávajících distribučních zařízení bezprostředně souvisejících s touto dodávkou.

(4) Způsob výpočtu účelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním požadované dodávky se stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 2.

(5) Podíl chráněného zákazníka na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním jím požadované dodávky může činit maximálně 50 % vypočtených nákladů podle přílohy č. 2.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 4 a příloha č. 1 vyhlášky č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

2) Například ČSN 385502 o plynných palivech — základní rozdělení, ČSN 386101 o jakosti a zkoušení zemního plynu — základní ustanovení.

3) § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/2001 Sb.

Způsob rozdělení dodávky plynu pro chráněného zákazníka do jednotlivých měsíců odečtového období

Pro stanovení výšedodávky plynu pro chráněné zákazníky sepoužijenásledující procentuální rozdělení měsíčních dodávek s uplatněním poměrné části u necelých měsíců:

a) chránění zákazníci s dodávkou nad 9450 kWh/rok používající plyn k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a vařením

měsíc123456789101112
%16,7214,2911,027,943,841,831,621,625,866,8310,5017,93

b) chránění zákazníci s dodávkou nepřevyšující 9450 kWh/rok rovnoměrným rozdělením dodávky plynu v průběhu roku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 329/2001 Sb.

Způsob výpočtu účelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených se zajištěním požadované dodávky plynu

Výšeúčelně vynaložených nákladů provozovatele distribuční soustavy spojených sezajištěním požadované dodávky plynu připadající na konkrétního chráněného zákazníka sestanoví takto:

UND = Ni . P/k (Kč),

kde:

UND = účelně vynaložené náklady provozovatele distribuční soustavy spojené sezajištěním požadované dodávky připadající na konkrétního chráněného zákazníka (Kč),

Ni = investiční náklady vynaložené provozovatelem distribuční soustavy na zařízení distribuční soustavy bezprostředně související s dodávkou (Kč),

P = požadovaný hodinový příkon chráněného zákazníka (kW),

k = instalovaná hodinová kapacita zařízení distribuční soustavy bezprostředně související s dodávkou plynu (kW).

Přesunout nahoru