Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 326/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Částka 126/2001
Platnost od 12.09.2001
Účinnost od 01.10.2001
Zrušeno k 01.08.2016 (69/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. srpna 2001,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich:


ODDÍL 1

MASO

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výsekovým masem - rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, získané úpravou čerstvého masa, určené k uvádění do oběhu,

b) kostmi - kosti získané bouráním jatečně upravených těl,

c) krví - krev získaná při porážce jatečných zvířat schváleným technologickým postupem,

d) syrovým sádlem nebo syrovým lojem - tuková tkáň získaná při opracování těl jatečných zvířat nebo při bourání masa,

e) hovězím masem - maso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy,

f) mladým býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně,

g) býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců,

h) volkem - kastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců,

i) jalovicí - neotelená zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců,

j) krávou - zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců, která se již otelila,

k) vepřovým masem - maso prasat,

l) skopovým masem - maso ovcí,

m) jehněčím masem - maso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců,

n) kozím masem - maso koz,

o) kůzlečím masem - maso kůzlat ve stáří nejvýše 12 měsíců,

p) koňským masem - maso koní,

q) hříběcím masem - maso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců.

§ 2

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 1 tabulce 1.

§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise5) se označí

a) maso názvem skupiny podle přílohy č. 1 tabulky 1 a dále živočišným druhem, bez ohledu na pohlaví, podle § 1 písm. e), k) až q); maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,

b) výsekové maso tržním druhem uvedeným v příslušných technických normách6),

c) balené drůbeží maso6a), výsekové maso, maso balené, králičí maso a zvěřina dělená a balená, droby, kosti, krev, syrový tuk a balené mleté maso, pokud nebyly zmrazeny, datem použitelnosti,

d) zvěřina názvem jelen, daněk, srnec, muflon, prase divoké, zajíc, bažant, koroptev nebo kachna divoká podle příslušného živočišného druhu, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o maso zvěře z farmového chovu.

(2) Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění do oběhu, kromě údajů uvedených v odstavci 1 a v přímo použitelných předpisech Evropských společenství6b), dále označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“.

(3) V případě, že je hovězí maso označeno jako maso vyšetřené na spongiformní encefalopatii skotu (BSE)6c), musí být součástí tohoto označení název akreditované laboratoře, která vyšetření provedla, a číslo protokolu o laboratorním vyšetření na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

(4) U předem nebaleného hovězího čerstvého masa se požadované údaje v písemné podobě umístí viditelně a čitelně v místě, kde je maso nabízeno k prodeji spotřebiteli.

(5) Aniž jsou dotčeny požadavky pro záporné hmotnostní odchylky podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství, stanovují se přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro balené čerstvé maso7) a balené čerstvé drůbeží maso

a) 10 % u balení do 300 g,

b) 6 % u balení do 1000 g,

c) 4 % u balení do 2000 g,

d) 2 % u balení nad 2000 g.

§ 4

Požadavky na jakost

(1) Mléčné žlázy a mléčné bradavky u prasnic v laktaci musí být odstraněny.

(2) Otisky razítek z masa, které bylo označeno jako poživatelné,2) se odstraní bezprostředně před prodejem spotřebiteli.

(3) Nedělené jatečně upravené tělo králíka se uvádí do oběhu stažené a kuchané.

§ 5zrušeno

§ 6

Uvádění do oběhu

(1) Zmrazené výsekové maso a zmrazené droby se uvádí do oběhu pouze balené.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na hovězí čtvrtě, vepřové předky, tele stažené vcelku bez hlavy a telecí půlky bez hlavy.

§ 7, § 8zrušeno

§ 9

Prodej

(1) Nebalené maso musí být prodáváno v takové podobě, aby umožňovalo identifikaci tržního druhu nebo části těla jatečného zvířete.

(2) Mleté nebo krájené čerstvé maso musí být připravováno jen před spotřebitelem, pokud se nejedná o mleté nebo krájené čerstvé maso balené.

ODDÍL 2

MASNÉ VÝROBKY

§ 10

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) masem pro výrobu masných výrobků vymezených v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13 - kosterní svalovina jednotlivých živočišných druhů savců a ptáků určených k výživě lidí, která nebyla prohlášena za nevhodnou k lidské spotřebě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8a),

b) tepelně opracovaným masným výrobkem – výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

c) tepelně neopracovaným masným výrobkem – výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku,

d) trvanlivým tepelně opracovaným masným výrobkem – výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním (zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek) došlo k poklesu aktivity vody s hodnotou aw(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C,

e) fermentovaným trvanlivým masným výrobkem – výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody s hodnotou aw(max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C,

f) kuchyňským masným polotovarem – částečně tepelně opracované upravené maso nebo směsi mas, přídatných a pomocných látek, popřípadě dalších surovin a látek určených k aromatizaci,8c) určené k tepelné kuchyňské úpravě,

g) technologickým obalem – obal, ve kterém probíhá technologické opracování výrobku a který obvykle zůstává jeho součástí,

h) vložkou – krájená nebo zrněná část díla,

i) technologickým opracováním – jakákoliv úprava masa mimo použití chladu,

j) konzervou – výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný,

k) polokonzervou – výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný,

l) čistou svalovou bílkovinou – bílkovina bez bílkoviny pojivové tkáně a bílkovin rostlinného původu,

m) obsahem tuku - celkový obsah tuku stanovený metodami založenými na principu hydrolýzy.

§ 11

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 4 tabulce 1.

§ 12

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise5) se u masných výrobků označí

a) nejvyšší obsah tuku v hmotnostních procentech, s výjimkou výrobků tvořených jedním svalem nebo svalovou skupinou, popřípadě připojenými kostmi,

b) datum použitelnosti, s výjimkou konzerv a trvanlivých masných výrobků,

c) použití masa strojně odděleného, včetně drůbežího masa strojně odděleného, vepřových nebo drůbežích kůží, syrového sádla nebo syrového loje; označení masa strojně odděleného nebo drůbežího masa strojně odděleného ve složení výrobku se uvede slovy "maso strojně oddělené" nebo "drůbeží maso strojně oddělené".

(2) Na masné výrobky v technologických obalech se pohlíží jako na potraviny nebalené.

(3) Označení masa podle živočišného druhu zvířat v názvu masného výrobku lze použít, obsahuje-li masný výrobek více než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa. Tento požadavek se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13.

(4) Šunky vyrobené z jiného masa, než vepřového masa, musí být v názvu označeny živočišným druhem a částí jatečného těla, ze kterého pochází.

(5) V případě, že je masný výrobek označen názvem "šunka" musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 4 tabulce 3 a musí být označen rovněž třídou jakosti.

(6) Masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 4 tabulky 1. Názvy masných výrobků, u kterých jsou v příloze č. 4 tabulkách 4 až 13 specifikovány požadavky na složení, smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze používat pro jiné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by mohly uvést spotřebitele v omyl.

§ 12a

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

(1) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro masné výrobky se stanovují

a) 10 % u balení do 300 g,

b) 6 % u balení do 1000 g,

c) 4 % u balení do 2000 g,

d) 2 % u balení nad 2000 g.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro konzervy se stanovují

a) 10 % u balení do 350 g,

b) 5 % u balení nad 350 g.

§ 13

Požadavky na jakost

(1) Maso pro výrobu masných výrobků vymezených v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13 je maso s přirozeně obsaženou nebo přilehlou tkání, u kterého celkový obsah tuku a pojivové tkáně nepřekračuje hodnoty stanovené v příloze č. 4 tabulce 2. Za součást kosterní svaloviny se považují rovněž bránice a žvýkací svaly. Použití této definice se vztahuje pouze na označování masa jako složky obsažené v masném výrobku a nevztahuje se na označování masa podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství8a).

(2) Při nakrojení masných výrobků nesmí u nich docházet k uvolňování vody nebo tuku. Vložka masného výrobku nesmí vypadávat z nákroje. V nákroji nesmí být cizí části, které netvoří součást složení masného výrobku, a otisky razítek. V nákroji nesmí být nezpracované části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou charakteristickým znakem výrobku.

(3) Povrch masných výrobků nesmí být oslizlý, lepkavý, netypicky svraštělý nebo porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní charakteristické pro daný výrobek, ani jinak narušený. Chuť masného výrobku musí být typická pro daný výrobek, nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchuť po narušené surovině.

(4) Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků jsou specifikovány v příloze č. 4 tabulkách 3 až 13.

§ 14

Technologické požadavky

(1) U tepelně opracovaných masných výrobků musí být tepelně opracován celý výrobek tak, aby bylo zajištěno dostatečné tepelné opracování všech složek výrobku.

(2) Nebalené masné výrobky bez technologického obalu, které nejsou určeny k dalšímu tepelnému opracování před použitím, zejména vařená nebo uzená masa, musí být před vložením do přepravních obalů s nepropustným dnem chráněny jednotlivě nebo společně obalem, který není určený pro spotřebitele.

(3) Pro výrobu masných výrobků uvedených v příloze č. 4 tabulkách 4 až 9 se použije jedna ze základních surovin nebo libovolná kombinace základních surovin uvedených v příloze č. 4 tabulkách 4 až 9.

(4) Podrobnosti o technologických požadavcích na jednotlivé skupiny masných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 5.

(5) Šunka z vepřového masa musí být vyrobena z vepřové kýty, u třídy nejvyšší jakosti a třídy výběrové z vepřové kýty celosvalové, u třídy standardní lze použít vepřovou kýtu zrněnou.

§ 14a

Další technologické požadavky

(1) Konzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C, působící po dobu nejméně 10 minut.

(2) Polokonzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 100 °C, působící po dobu nejméně 10 minut.

§ 15

Uvádění do oběhu

(1) Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději do 24 hodin od jejich nakrájení. Pro spotřebitele musí být na obalu uvedeno datum a čas nakrájení.

(2) Zabalený nakrájený masný výrobek musí být bezprostředně po zabalení označen datem zabalení a musí být prodán nejpozději v den následující po dni zabalení.

(3) Masné výrobky s pokryvem koření nebo s jinou nestabilní povrchovou úpravou se uvádějí do oběhu balené nebo zabalené,10) s výjimkou prodeje a nabízení k prodeji spotřebiteli.

§ 16, § 17zrušeno

ODDÍL 3

PRODUKTY RYBOLOVU A OSTATNÍ VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

§ 18

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) ostatními vodními živočichy - živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci, živí mořští plži, plazi a žáby,

b) čerstvými ostatními vodními živočichy - ostatní vodní živočichové, kteří nebyli žádným způsobem konzervováni, soleni, zmrazeni nebo neprošli jiným způsobem zpracování, kromě chlazení.

§ 19

Označování

(1) Obchodní názvy produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů se uvádějí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu15) názvem stanoveným v seznamu obchodních označení, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) U polokonzerv a výrobků hermeticky balených musí být na obalu uveden údaj o konkrétních podmínkách skladování; u teplot se údaj vyjádří číselnými hodnotami.

(3) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 20

Požadavky na jakost

(1) V případech, kdy požadavky na jakost nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu15), platí požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6.

(2) Čerstvé produkty rybolovu a ostatní vodní živočichové

a) musí mít vůni charakteristickou pro daný živočišný rod nebo druh produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů,

b) musí vykazovat konzistenci s vlastnostmi charakteristickými pro strukturu svaloviny.

(3) Zpracované produkty rybolovu, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu uzených studeným kouřem, se tepelně opracovávají tak, aby bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut, a organoleptickými vlastnostmi odpovídají v obchodním názvu deklarovanému živočišnému rodu a druhu, bez cizích chutí a pachů.

(4) Solené produkty rybolovu a výrobky z nich se vyrábějí pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu, jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech rybolovu a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně nasolených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %.

(5) Sardelová pasta může obsahovat maximálně 25 % soli.

(6) Sušené produkty rybolovu mohou být solené a nesolené, obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.

§ 21

Uvádění do oběhu

(1) Nebalené produkty rybolovu, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich se nesmí uvádět do oběhu společně s ostatními potravinami způsobem, kterým by mohlo dojít k vzájemnému nepříznivému ovlivnění pachy.

(2) Polotovary z produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.

ODDÍL 4

VEJCE

§ 22

(1) Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvádí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství13), se skládá z

a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem:

1. „1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu,

2. „2“ pro vejce nosnic v halách,

3. „3“ pro vejce nosnic v klecích, nebo

4. „0“ pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství14),

b) registračního kódu státu,

c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

(2) Vejce třídy jakosti A se uchovávají při nekolísavé teplotě, a to nejvýše plus 18 °C.

(3) Vejce křepelky japonské ve skořápce vhodná k lidské spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, skladují a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, při nekolísavé teplotě nejvýše plus 18 °C.

§ 23zrušeno

ODDÍL 4zrušeno

§ 24zrušeno

ODDÍL 5

MAJONÉZY

§ 25

(1) Pro účely této vyhlášky se majonézou rozumí studené ochucené omáčky obsahující slepičí vaječné žloutky a získané emulgací jedlých rostlinných olejů ve vodné fázi obsahující ocet a případně jiné okyselující přísady.

(2) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise5) se na obalu majonézy označí

a) doba použitelnosti,

b) skladovací teplota,

c) u balení nad 300 g nebo 300 ml informace pro spotřebitele "po otevření urychleně spotřebujte".

(3) U balené majonézy jsou přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky uvedeny v příloze č. 10 tabulce 3.

(4) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost majonézy jsou uvedeny v příloze č. 10 tabulkách 1 a 2.

(5) Majonéza se smí uvádět do oběhu pouze uzavřená v neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí v rozmezí nejméně 0 °C a nejvýše plus 15 °C.

§ 26 – § 29zrušeno

§ 30

Přechodné ustanovení

(1) Potraviny uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Přepravovat maso a masné výrobky v přepravních obalech podle dosavadních právních předpisů lze nejpozději do 30. června 2002.

(3) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 30. června 2002, s výjimkou označování podle § 3 odst. 2.


§ 31

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

2. Vyhláška č. 89/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.


§ 32

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2001, s výjimkou § 3 odst. 2 písm. f), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002, a § 5 odst. 3 a 4, které nabývají účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 264/2003 Sb. Čl. II

1. Maso a masné výrobky vyrobené, označené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 30. dubna 2004.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 169/2009 Sb. Čl. III

1. Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Označování potravin podle dosavadních právních předpisů lze provádět nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Členění na druhy a skupiny

Tabulka 1

Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže

Druh Skupina
maso výsekové maso
kosti
droby
syrové sádlo, syrový lůj
krev
mleté maso
králík, králičí maso
maso zvěře ve farmovém chovu
zvěřina
drůbeží maso

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Tabulka 1

Členění na druhy a skupiny

DruhSkupina
masný výrobektepelně opracovaný
tepelně neopracovaný
trvanlivý tepelně opracovaný
trvanlivý fermentovaný
masný polotovar
kuchyňský masný polotovar
konzerva
polokonzerva

Tabulka 2

Nejvyšší obsah tuku a pojivové tkáně v mase určeném jako složka při výrobě masných výrobků

DruhObsah tuku (% hmot.)Obsah pojivových tkání (% hmot.)
maso savců s výjimkou králičího a vepřového a směsi druhů mas s převahou masa savců2525
maso vepřové3025
maso drůbeží a králičí1510

Poznámka:

1. Obsah pojivové tkáně se vypočte z poměru obsahu kolagenu a obsahu svalových bílkovin. Obsahem kolagenu se přitom rozumí obsah hydroxyprolinu vynásobený faktorem 8.

2. Jsou-li uvedené hodnoty nejvyššího obsahu tuku a pojivové tkáně překročeny, přičemž jsou splněna všechna ostatní „kritéria definice masa“, musí být obsah druhů masa odpovídajícím způsobem snížen a ve složení musí být kromě složky maso uvedena přítomnost tuku a/nebo pojivové tkáně.

Tabulka 3

Požadavky na složení a smyslové požadavky na šunky

SkupinaVýrobekTřída jakostiCharakteristikaSmyslové požadavky
tepelně opracovaný výrobek šunka nejvyšší jakostiobsah čistých svalových bílkovin nejméně 16,0 % hmotnostních

použití vlákniny, škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných nebo jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - v uceleném kusu pevná, soudržná; plátky se nesmějí oddělovat na jednotlivé svaly; u sterilovaného výrobku v konzervě je povoleno proměnlivé množství volného aspiku

b) vzhled v nákroji - výrobek na řezu barvy odpovídající druhu použitého masa, jednotlivé svaly patrný a spojeny drobně rozpracovanou svalovinou; ojedinělá menší ložiska tuku na řezu přípustná, rovněž přípustné menší dutinky, vyplněné např. aspikem

c) vůně a chuť - typická pro šunku, přiměřeně slaná, lahodná, výrobek na skusu v tenkých plátcích křehký
výběrováobsah čistých svalových bílkovin nejméně 13,0 % hmotnostních

použití vlákniny, škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných nebo jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
standardníobsah čistých svalových bílkovin - nejméně 10,0 % hmotnostních

Tabulka 4

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
špekáčekhovězí maso,
vepřové maso,
telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, křehká, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, připouští se drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk
c) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý
kabanoshovězí maso, vepřové maso, telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je výrobek masově růžový, nepravidelně rozptýlená zrna suroviny o velikosti 6 až 10 mm, připouští se drobné dutinky a ojedinělá drobná kolagenní zrna,
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a kořeněná; na skusu vychladlý výrobek křehký, po ohřátí šťavnatý
vídeňský párekhovězí maso, vepřové maso, telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - výrobek na řezu masově růžový, obsah jemně vypracován, připouští se drobná pórovitost a drobná zrna kolagenních částic,
c) vůně a chuť - čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná; po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
debrecínský párekhovězí maso, vepřové maso, telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce přípustné; částice použitého koření patrný; nepravidelná mozaika tučných zrn o velikosti do 6 mm
c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký
jemný párekhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná
c) vůně a chuť -jemná, po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
lahůdkový párekhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - barva na řezu růžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná
c) vůně a chuť -jemná, po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
spišský párekhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - křehká, soudržná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - vychlazený výrobek je na řezu růžově červený po použité paprice; drobná pórovitost a drobné jemné kolagenní částice přípustné,
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý
ostravská klobásavepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - tuhá, pevná, soudržná, na omak zrnitá, nesmí být nesoudržná nebo netypická měkká,
b) vzhled na nákroji - na řezu barva světle růžových kostek libové suroviny s podílem asi 60 %, o velikosti asi 2 cm, s výrazně bílými kostkami tučné suroviny, stejnoměrně rozmístěné ve výrobku, bez vzduchových dutin a kolagenních částí; výrobek nesmí vykazovat vytavený tuk, výskyt nezpracovatelných částí, nedodržení podílu libové kostky, změny barvy, neodpovídající typu výrobku,
c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, výrazněji po uzení, lahodná, jemně kořeněné
šunkový salámhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, mozaika růžové barvy libových kostek; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké, drobné kolagenní částice ve spojce přípustné,
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, chuť přiměřeně slaná a kořeněná, výrobek na skusu šťavnatý
gothajský salámhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji masově růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné; velikost jednotlivých zrn špeku průměru do 8 mm, smí být patrný částice použitého koření
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký
junior salámhovězí maso, vepřové maso, telecí maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence -pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy, jemně vypracovaný; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky jsou přípustné; patrný částice použitého koření
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký
český salámhovězí maso, vepřové maso

nepřipouští se použití masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného
a) konzistence - pružná, soudržná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části ve spojce patrné; vložka tukových zrn do 8 mm nepravidelně rozložená,
c) vůně a chuť - jemná vůně po koření a uzení, přiměřeně slaná a kořeněná; výrobek na skusu křehký

Tabulka 5

Požadavky na některé trvanlivé tepelně upravené masné výrobky

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
vysočinahovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na řezu a vypracování - velmi jemná mozaika, tmavěji růžové barvy, řez lesklý, směrem k okraji tmavší; zrna surovin převážně o velikosti asi 1 mm; připouští se ojedinělé drobné, měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky,
c) vůně a chuť - aromatická po uzení, případně po kulturní plísni, přiměřeně slané a kořeněné chuti; výrobek na skusu hutný, bez patrných tuhých částí
selský salámhovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná
b) vzhled na řezu a vypracování - na řezu nepravidelná mozaika libových a tučných zrn, ojediněle vytavený tuk v okolí tučných zrn; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části jsou přípustné; zrna surovin o velikosti do 3 mm, zaschlý kroužek pod obalem do 3 mm
c) vůně a chuť - specifická pro trvanlivý výrobek, přiměřená po koření a uzení; výrobek na skusu vláčný
turistický trvanlivý salámhovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pevná, pružná až tuhá,
b) vzhled na řezu a vypracování - řez lesklý, hladký, směrem k okraji tmavší; mozaika masově růžová; zrna převážně do velikosti 6 mm; ojedinělé výkyvy ve velikosti zrn v mozaice nejsou na závadu; drobné, měkké kolagenní částice, vzduchové dutinky a vytavený tuk nejsou na závadu
c) vůně a chuť - aromatická až intenzivní po uzení, případně po kulturní plísni; chuť přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek hutný, bez patrných tuhých částí; u výrobku s plísní chuť jemně znatelná po kulturní plísni

Tabulka 6

Požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
poličanhovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pružná až tuhá,
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek,
c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; mírně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký
herkuleshovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pružná až tuhá,
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově-červená, jemné zrnění, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek,
c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; průměrně až výrazně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký
dunajská klobásahovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného,, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na nákroji - barva růžověčervená, zrna o velikosti do 6 mm, bez kroužku pod obalem,
c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná po paprice, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná,
lovecký salámhovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - mozaika zrn převážně o velikosti do 5 mm, bez shluku tukových a libových částic, přípustné drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, k okrajům tmavší; tuková zrna světlá,
c) vůně a chuť - příjemná, výrazná po uzení, typická pro tento výrobek, ostřeji kořeněná a slaná
paprikášhovězí maso, vepřové maso

použití vlákniny, masa strojně odděleného a drůbežího masa strojně odděleného, rostlinných a jiných živočišných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tuhá, pevná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - nepravidelná mozaika zrn o velikosti do 5, bez shluku tukových a libových částic, připouští se drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytě]i růžová, k okrajům tmavší, tuková zrna světlejší,
c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná, výrazná po paprice

Tabulka 7

Požadavky na vybrané drůbeží tepelně opracované výrobky

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
drůbeží špekáčekdrůbeží maso strojně oddělené, syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) povrchový vzhled - výrobek v přírodním střevě
b) konzistence - pružná, křehká, soudržná
c) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, přípustná drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk
d) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý
drůbeží debrecínský párekdrůbeží maso, drůbeží maso strojně oddělené, vepřové maso, syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavé růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce, nepravidelná mozaika tučných zrn a masa o velikosti do 6 mm
c) vůně a chuť-přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký
drůbeží párek vídeňskýdrůbeží maso, drůbeží maso strojně oddělené,

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná,
c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, po ohřátí na skusu je výrobek šťavnatý, křehký
drůbeží párek jemnýdrůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,
c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině a po drůbežím mase, přiměřeně slaná a kořeněná
drůbeží*) šunkový salámdrůbeží maso, drůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - nepravidelná mozaika světlého, případně i tmavšího masa, zrnění 10 až 50 mm ve spojce růžové až růžově-červené barvy; ojedinělé drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky, případně vyplněné aspikem nebo tukem se připouští,
c) vůně a chuť - příjemná po drůbežím mase, přiměřeně slaná, maso na skusu křehké, mírně šťavnaté
drůbeží gothajský salámdrůbeží maso strojně oddělené, syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - na řezu je vychlazený výrobek tmavší masové růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena, ojedinělé jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné, velikost jednotlivých zrn špeku průměru do 8 mm, smí být patrný částice použitého koření,
c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná
drůbeží salám juniordrůbeží maso strojně oddělené

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pružná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,
c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná, typická pro drůbeží maso; salám na skusu křehký

*) Uvede se druh drůbeže podle použitého drůbežího masa

Tabulka 8

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
Hovězí maso ve vlastní šťávěhovězí masoa) vzhled - kompaktní celek, z jedné strany krytý běložlutým tukem; kusy zrněného hovězího masa spojeny aspikem; barva masa hnědošedá, typická pro vařené hovězí maso, aspik barvy nahnědlé,
b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý,
c) vůně a chuť - příjemná, po dušeném hovězím mase, mírně kořeněná a slaná; chuť aspiku mírně slaná, chuť tuku typická
Vepřové maso ve vlastní šťávěvepřové masoa) vzhled - kompaktní celek, na povrchu vývar tuku barvy bílé až nažloutlé; aspik čirý, barvy zlatožluté; vepřové maso v hrubších kouscích barvy světle hnědošedé, tučné světlé, bez tvrdých částí,
b) konzistence - maso křehké, mírně vláknité, měkké, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý
c) vůně a chuť - příjemná po dušeném vepřovém mase, lahodná, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; chuť aspiku přiměřeně slaná
Luncheon meatvepřové maso,
hovězí maso
a) vzhled - výrobek ve vychlazeném stavu barvy světlé nebo tmavě růžové, mozaika nepravidelná se zrny vepřového libového a tučného masa velikosti do 10 mm; drobné póry, dutinky a měkké kolagenní části v malém množství se připouští
b) konzistence - kompaktní, plátky o tloušťce 1 cm při nařezání soudržné
c) vůně a chuť - příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek křehký
Pasta z uzeného masavepřové maso uzenéa) vzhled a barva -oranžová až oranžovošedá kompaktní hmota,
b) konzistence - roztíratelná, na řezu mírně drsná,
c) chuť a vůně - po uzeném mase, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí
Bůčková pomazánkavepřové maso uzený vepřový bůčeka) vzhled a barva - kompaktní, okrová nebo okrově hnědá hmota,
b) konzistence - tužší kašo vitá, na řezu mírně drsná, roztíratelná,
c) vůně a chuť - po uzeném bůčku, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí
Játrová paštikavepřové maso vepřová játraa) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrný,
b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,
c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 9

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy – hotová jídla

VýrobekZákladní surovinySmyslové požadavky
Lečo s klobásoumasný výrobek
tepelně
opracovaný
a) vzhled a barva - masný výrobek (klobása) v hnědočervené směsi zeleniny, znatelné řezy zeleninové papriky a cibule, ojedinělý výskyt semen z paprik se připouští, omáčka červenohnědé barvy
b) konzistence - klobása měkká, mírné popraskání se připouští, zeleninová směs poloměkká až měkká, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - použitém masném výrobku, paprice a rajčatech mírně slaná, příjemně kořeněná, sladkokyselá, mírná pálivost v důsledku použité papriky se připouští, bez cizích pachů a příchutí
Hovězí na divokohovězí masoa) vzhled a barva - maso nařezané na plátky, dobře očištěné, povrchově odblaněné, zbavené části loje v hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - po pečeném hovězím mase a použité zelenině, mírně slaná, příjemně kořeněná
Maďarský gulášhovězí maso, vepřové masoa) vzhled - nepravidelné kousky masa o velikosti asi 15 až 30 mm a řezy červené a zelené zeleninové papriky v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - po použitých surovinách, typická pro guláš, příjemně slaná a kořeněná, mírně pálivá, bez cizích pachů a příchutí
Chalupářský gulášhovězí maso, masný výrobek tepelně opracovanýa) vzhled - nepravidelné kousky masa a masného tepelně opracovaného výrobku (celá klobása) v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso a klobása měkké, omáčka mírně zahuštěná,
c) vůně a chuť - po mase a klobáse, přiměřeně slaná a příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 10

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné výrobky

Výrobekobsah masa
(% hmot. nejméně)
čistá svalová
bílkovina
(% hmot. nejméně)
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
Špekáček40,0-45,0
Kabanos50,0-40,0
Párek vídeňský55,0-40,0
Párek lahůdkový50,0-35,0
Debrecínský párek60,0-40,0
Párek jemný50,0-35,0
Spišský párek45,0-40,0
Šunkový salám55,0-20,0
Gothajský salám40,0-40,0
Junior salám40,0-35,0
Český salám40,0-40,0
Vysočina-13,050,0
Turistický trvanlivý salám-14,040,0
Selský salám-13,050,0
Poličan-1650,0
Lovecký salám-1550,0
Ostravská klobása60,0-35,0
Dunajská klobása-1455,0
Paprikáš-1450,0
Herkules-1450,0

Tabulka 11

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované výrobky z drůbežího masa

Výrobekobsah masa
(% hmot. nejméně)
obsah drůbežího strojně
odděleného masa
(% hmot. nejméně)
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
Drůbeží špekáček-45,045,0
Kuřecí párek jemný-50,030,0
Drůbeží debrecínský párek7,030,035,0
Drůbeží vídeňský párek15,035,025,0
Drůbeží šunkový salám28,012,020,0
Drůbeží Gothajský salám-40,040,0
Drůbeží Junior salám-50,025,0

Tabulka 12

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobekobsah masa (% hmot. nejméně)obsah vody (% hmot. nejvýše)obsah tuku (% hmot. nejvýše)další požadavky
Hovězí maso ve vlastní šťávě70,080,020,0-
Vepřové maso ve vlastní šťávě70,070,040,0-
Luncheon meat pork70,070,040,0vytavený tuk a aspik nejvýše 15,0% hmot.
Pasta z uzeného masa57,070,040,0-
Bůčková pomazánka35,070,040,0obsah uzeného bůčku nejméně 20,0% hmot.
Játrová paštika25,0%70,040,0obsah vepřových jater nejméně 26,0% hmot.

Tabulka 13

Fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy – hotová jídla

Výrobekobsah masa nebo masného tepelně opracovaného výrobku
(% hmot. nejméně)
další požadavky
Lečo s klobásou24,0 % hmot. klobásy
Hovězí na divoko30,0 % hmot. hovězího masa
Maďarský guláš30,0obsah zeleninové papriky:
nejméně 4,5 % hmotnostních
z toho:
hovězí maso nejméně 16,0 % hmot
vepřové maso nejméně 14,0 % hmot
Chalupářský guláš10,0obsah klobásy nejméně 12% hmot.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Technologické požadavky na jednotlivé skupiny masných výrobků

DruhSkupinaCharakteristika a technologické požadavky
masný výrobektepelně opracovanýVýrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícímu působení teploty plus 70° C po dobu 10 minut.
tepelně neopracovanýVýrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku.
trvanlivý
tepelně
opracovaný
Výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícímu působení teploty plus 70° C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním (zráním, uzením a sušením za definovaných podmínek) došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw (max.)=0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20° C.
fermentovaný trvanlivýVýrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení a uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu aw (max.)=0,93 s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20° C.
masný polotovarmaso podle § 1 písm. a) tepelně neopracované, u kterého zůstala zachována vnitřní buněčná struktura masa a vlastnosti čerstvého masa, a ke kterému byly přidány potraviny, kořenící přípravky nebo přídatné látky, 8c) a které jsou určeny k tepelné nebo jiné kuchyňské úpravě před spotřebou, a splňují požadavky zvláštního právního předpisu 2),3); za masný polotovar se považuje i výrobek z mletého masa s přídavkem jedlé soli vyšším než 1 % hmot
kuchyňský
masný
polotovar
částečně tepelně opracované upravené maso nebo směsi mas, přídatných a pomocných látek, popřípadě dalších surovin a látek určených k aromatizaci, 8c) určené k tepelné kuchyňské úpravě
konzervaVýrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise7a) tak, aby byla zachována obchodní sterilita.9)
polokonzervaVýrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise.7a)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnosti pro rybí výrobky

Čerstvé produkty rybolovu, upravené produkty rybolovu, zpracované produkty rybolovu, vyjma sardelové pasty a konzervsardelová pastakonzervy
Přípustné záporné hmotnostní odchylky od deklarované hmotnostibalení:balení:balení:
do 300 g −10 %v tubě −10%do 350 g −10%
do 1000 g −6 %do 350 g −10%nad 350 g −5%
do 2000 g −4 %nad 350 g −5%
nad 2000 g −2 %

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Požadavky na jakost majonéz

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost majonéz

Znak
konzistence a barvav závislosti na obsahu oleje - pastovítá, krémovitá až polotekutá stejnorodá hmota, olej neoddělen,
částice kusovitých přísad rovnoměrné rozptýlené, menší vzduchové dutinky přípustné, výrobky
nesmějí obsahovat zbytky vaječných skořápek, nečistot, cizích předmětů a hrudek vaječné hmoty
vunetypická pro majonézy, mírné nakyslá, případně po použitých přísadách a koření
chuťnakyslá, po použitých přísadách, bez cizích pachutí

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost majonéz

UkazatelHmotnostní %
obsah tukupodle tržních druhů 10,0 až 85,0
obsah žloutkunejméně 2,0
hodnota pHnejvýše 4,5

Tabulka 3

Přípustné hmotnostní a objemové odchylky majonéz

Obsah spotřebního balení
deklarovaný na obale (v g nebo ml)
Přípustná záporná hmotnostní
nebo objemová odchylka (v %)
do 100-6
nad 100 do 250-5
nad 250 do 500-4
nad 500-2

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Seznam obchodních označení produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení2. Vědecký název3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů
Rodové jménoa) druhové jménob) druhové jménoRodové jménoa) druhové jménob) druhové jméno
RYBY
AmurbílýCtenopharyngodonidella
BolendravýAspiusaspius
BramaBramabramaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná
CandátobecnýSanderluciopercaAlternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Stizostedion lucioperca
CejnvelkýAbramisbrama
CípalMugil spp.všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil
CípalevropskýLizaramada
CípalzlatýLizaaurata
CípalpyskatýChelonlabrosus
ĎasmořskýLophiuspiscatorius
ĎasamerickýLophiusamericanus
GavúnštíhlýAtherinaboyeriAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle
HalibuttmavýgrónskýReinhardtiushippoglossoides
HalibutbílýatlantickýHippoglossushippoglossus
HlavatkapodunajskáHuchohucho
HlavountuponosýCoryphaenoidesrupestrisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér
HokinovozélandskýMacruronusnovaezelandiae
HokipatagonskýMacruronusmagellanicus
ChmurnatkatmaváAnoplopomafimbriaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code
ChňapalcísařskýčervenýLutjanussebaeAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: red snapper
ChňapalklenutýLutjanusgibbus
ChňapalhrbohlavýLutjanussanguineus
ChňapalvelkýAprionvirescens
ChňapalrudýLutjanuscampechanus
ChňapaldvouskvrnnýboharLutjanusbohar
IatesstříbrnýLatescalcaliferAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Robalo stříbřitý, Okoun barramundi
JazykklínotvarýDicologlosacuneata
JehlicerohozubámořskáBelonebelone
JesetervelkýAcipensersturio
JesetermalýAcipenserruthenus
JeseterruskýGűldenstädtůvAcipensergueldenstaedtii
Jižní modrý witlingMicromesistiusaustralisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska jižní
KahavajskvrnitýArripistruttaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský
KambalaLepidorhombus spp.všechny druhy
KambalavelkáPssetamaxima
KanicčervenohnědýčervenýEpinephelusmorio
KanicsonneratůvCephalopholissonnerati
KanicpůlměsíčnýVariolalouti
KanichnědotečkovanýEpinepheluschlorostigma
KanicmodroskvrnýCephalopholisminiata
KapelinseverníMallotusvillosusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: huňáček severní
KaprobecnýCyprinuscarpio
KarasstříbřitýCarassiusauratus
KladivounSphyrna spp.všechny druhy
KlariasClariasgariepinusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sumeček africký
KoryfénavelkáCoryphaenahippurusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mahi-mahi
KranasvýchodníSeriolaquinqueradiataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish
KranasdumerilůvSerioladumerili
KranasovecštíhlýRachycentroncanadum
LedovkaGobionotothengibberifrons
LimandadrsnáLimandaaspera
LínsliznatýobecnýTincatinca
LipanobecnýThymallusthymallus
LososatlantickýobecnýSalmosalar
LososketapacifickýOncorhynchusketaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chui
LososkisučstříbrnýOncorhynchuskisutch
LososgorbušadivokýOncorhynchusgorbuscha
LososnerkačervenýOncorhynchusnerkaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye
LososčavyčaOncorhynchustshawytchaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský
MakrelaobecnáatlantickáScomberscombrus
MakrelajaponskáměchýřnatáScomberjaponicus
MakrelaindopacifickáaustralskáScomberaustralasicusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: modravá
MakrelašpanělskáScomberomorusmaculatus
MakrelamáslováLepidocybiumflavobrunneumAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Pamakrela temná
MakrelaatskáPleurogrammusmonopterygius
MakrelyLepidocybium spp.všechny druhy
MantaMobula spp.,
Myliobastis spp.
všechny druhy
MarénaseverníCoregonuslavaretusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh
MarénapeleďCoregonuspeledAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh
MarlínindopacifickýMakairamazara
MečounobecnýXiphiasgladius
MníkmořskýmolvaMolva spp.všechny druhy
ModrákvysokýostronosýSpicarasmarisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
ModrákskvrnitýSpicaramaenaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
Modrý witlingMicromesistiuspoutassouAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska modravá
MořanobecnýDiplodusvulgaris
MořanindooceánskýCheimeriusnufar
MořčákMoronechrysops
Mořská štikaevropskáMerlucciusmerlucciusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk nebo Štikozubec
Mořská štikaperuánskáMerlucciusgayiAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikaargentinskáMerlucciushubbsiAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikakanadskáMerlucciusproductusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikakapskáMerlucciuscapensisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikastříbrnáamerickáMerlucciusbilinearisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořský úhořCongercongerAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Uhořovec mořský
ObladaobecnáObladamelanura
OkounnilskýLatesnioloticus
OkounmořskýevropskýDicentrachuslabraxAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský vlk
OkounříčníPercafluviatilis
PakambalakosočtvrtečnáScophthalmusrhombus
PangasiusPangasiushypophthalmusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pangas
ParmaobecnáBarbusbarbus
ParmiceindickáParupeneusindicus
PelamidachilskátichomořskáSardachiliensisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PelamidavýchodníSardaorientalisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PelamidaatlantickáobecnáSardasardaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PerletníknádhernýLamprisguttatus
PlachetníkširokoploutvýInstiophorusplatypterus
PlatýsmalýříčníPlatichthysflesusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Flounder
PlatýsobecnývelkýPleuronectesplatessa
PlatýslimandadrsnotělýLimandalimandaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Limanda obecná
PlatýsmalohlavýčervenýMicrostomuskitt
PloskozubecmodropruhýScarusghobban
PloskozubecrudomořskýScarusgibbusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papouščí ryba
PompanoParonasignataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas jihoamerický
PražmatmaváSpondyliosomacantharus
PražmakrálovskázlatáSparusaurataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Doráda
PražmanobecnýPagruspagrusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná, Alternativně je možné použít vědecký název: Sparus pargus
Pstruhduhovýlososovitý růžovomasýOncorhynchusmykiss
PstruhobecnýmořskýSalmotruttatrutta
PstruhpotočníSalmotruttafario
PyskounskvrnitývelkýLabrusbergylta
RejnokRajiformesvšechny druhy
RopušniceobecnáScorpaenasrofa
SardelobecnáevropskáEngraulisencrasicholusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička
SardelperuánskáEngraulisringens
SardinkaevropskáobecnáSardinapilchardus
SavorinSeriolellaporosaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Medúzovec
SebastesčervenýSebastesmarinusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okouník mořský
SivenamerickýpotočníSalvelinusfontinalis
SleďobecnýatlantickýClupeaharengus
SleďobecnýbaltickýClupeaharengusmembras
SmuhavousatáPogoniascromisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký
SmuhakrálovskášedáArgyrosomusregiusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina.
Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Sciaena aquila.
SmuhatmaváSciaenaumbra
SoleaevropskáobecnáSoleasoleavulgarisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský jazyk obecný
SoltýnobecnýstředomořskýSphyraenasphyraenaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Barakuda
StavridaTrachurustrachurusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas obecný
StříbrniceatlantskáArgentinasilus
SultánkapruhovanáMullussurmuletusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
SultánkanachovákarmínováMullusbarbatusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
SumecvelkýSilurusglanis
ŠprotseverníobecnýSprattussprattus
ŠtikaobecnáEsoxlucius
TlamounnilskýOreochromisniloticusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie
TolstolobikbílýHypophthalmichthysmolitrix
TolstolobikpestrýAristichtysnobilis
TreskaaljašskápestráTheragrachalcogramma
TreskaobecnáskvrnitáGadusmorhuaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod
TreskapacifickábíláGadusmacrocephalus
TreskajednoskvrnnáskvrnitáMelanogrammusaeglefinus
TreskatmavášedáPollachiusvirens
TreskaevropskápollakPollachiuspollachius
TreskamerlanbezvousáMerlangiusmerlangus
TreskapolárníseverníBoreogadussaidaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida
TreskafrancouzskáTrisopterusluscus
TreskakrálovskáGenypterusblacodesAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hruj
TreskamaláTrisopterusminutus
TriglyTrigla spp.všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Štítník
TuňákmodroploutvýobecnýThunnusthynnus
TuňákžlutoploutvýThunnusalbacares
TuňákmakrelovitýnepravýAuxisthazard
TuňákpruhovanýbonitoKatsuwonuspelamisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito
TuňákdlouhoploutvýkřídlatýThunnusalalunga
TuňákatlantickýčernoploutvýThunnusatlanticus
TuňákzavalitýtučnýThunnusobesusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: velkooký
TuňákdlouhochvostýThunnustonggol
TuňákvýchodníEuthynnusafflnis
TuňákmalýatlantickýEuthynnusalletteratus
TuňákčernýčernýEuthynnuslineatus
TuňáknepravýAuxisrochei
UhlířkačernáAphanopuscarboAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá
ÚhořevropskýříčníAnguillaanguilla
VlasochvoststužkovýLepidopuscaudatusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná
VyzavelkáHusohusoAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga
ZeusostnatýZeusfaberAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svatého Petra
ZubatecobecnýDentexdentex
ZubatechrbohlavýDentexgibbosus
ZubatecobecnýDentexdentex
ZubaticePagellus spp.všechny druhy
ZubaticezlatopasáSarpasalpaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný
ZubaticejadranskáBoopsboopsAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Očnatec štíhlý
ZubatkapruhovanáAnarhichaslupusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní
ŽralokostnatýSqualusacanthiasAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný
ŽraloksleďovýLamnanasus
ŽralokpsohlavýtopěGaleorhinusgaleus
ŽralokmodravýobecnýPrionaceglauca
ŽralokšedýHexanchusgriseus
ŽralokScyliorhinus spp.,
Ginglymostoma spp.,
Rhincodon spp.,
Galeus spp.,
Mustelus spp.,
Triakis spp.,
Carcharhinus spp.,
Galeocerdo spp.,
Prionace spp.,
Rhizoprionodon spp.,
Carcharias spp.,
Odontaspis spp.,
Alopias spp.,
Cetorhinus spp.,
Carcharodon spp.,
Isurus spp.,
Lamna spp,
Chlamydoselachus
spp.,
Heptranchias spp.,
Hexanchus spp.,
Notorynchus spp.,
Echinorhinus spp.,
Somniosus spp.,
Squalus spp.,
Centroscymnus spp.,
Etmopterus spp.,
Isistius spp.
všechny druhy
ŽralokskvrnitýScyliorhinuscanicula
ŽralokvětšíScyliorhinusstellaris
KORÝŠI
GarnátCrangon spp.,
Sclerocrangon spp
všechny druhy
HumrHomarus spp.,
Metanephrops spp.,
Nephrops spp.,
všechny druhy
HumrseverskýštíhlýNephropsnorvegicusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna
KrabiCancer spp.,
Lithodes spp.,
Chinoectes spp.,
Menippe spp.,
Callinectes spp.,
Carcinus spp.,
Charybdis spp.,
Portunus spp.,
Scylla spp.,
Mája spp.,
Mithrax spp.,
Erimacrus spp.,
Geryon spp. druhy z čeledi Portunidae,
Lithodidae
všechny druhy
KrevetyPandalus spp.,
Crangon spp.,
Panaeus spp.,
Palaemon spp.,
Caridea spp.,
druhy z čeledí Penaeidae,
Palaemonidae,
Pandalidae,
Crangonidae,
Aristeidae,
Sicyonidae,
Sergestidae
všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Garnely
LangustaPalinurus spp.,
Jasus spp.,
druhy z čeledi Palinuridae
všechny druhy
ListorožecScyllaridaevšechny druhy
RakEusatcus spp.,
druhy z čeledi Astacidae,
Cambaridae
všechny druhy
StrašekkudlankovitýSquilamantis
MĚKKÝŠI
HřebenatkyPecten spp,
Chlamys spp.,
Placopecten spp.,
Agropecten spp.,
Aequipecten spp.,
Patinopecten spp.
všechny druhy
ChionkaChamelea spp.,
Chione spp.,
Mercenaria spp.,
Protothaca spp.
všechny druhy
ChobotniceOctopus spp.,
Eledone spp.,
Pareledone spp.
všechny druhy
JežovkaobecnáSpaerechinusgranularis
JežovkadlouhoostnáParacentrotuslividus
Kalamáryrody Alloteuthis,
Berryteuthis,
Dosidicus,
Illex,
Lolliguncula,
Loligo,
Loliolus,
Nototodarus,
Ommastrephes,
Onychoteuthis,
Rossia,
Sepiola,
Sepioteuthis,
Symplectoteuthis,
Martialia a Todarodes
všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice
MandlovkaevropskáGlycymerisglicymeris
MušleVeneridae,
Mactridae,
Cooperellidae a Arcidae
všechny druhy
PlážovkavejcorodáLittorinalittorea
SépieSepia officinalis,
Rossia macrosoma,
Sepiella spp.,
Sepiola spp.
všechny druhy
SlávkaMytilus spp.,
Perná spp.,
druhy z čeledě Mytilidae
SlávkajedláMytilusedulis
SlávkanovozélandskáPernácanaliculus
Srdcovkavšechny druhy z čeledě Cardiidaevšechny druhy
SrdcovkajedláCerastodermaedule
SurmovkačeřitávlnitáBuccinumundatumAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: obecná
TapeskazdobnávongoleRuditapesdecussatusAlternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Tapes decussata
TapeskaRuditapes spp.,
tapes spp.,
Venerupis spp.,
Maretrix spp.
ÚstřiceOstrea spp.,
Crassostrea spp.,
druhy z čeledě Ostreidae
všechny druhy
UšeňHaliotis spp.všechny druhy

Poznámky pod čarou

5) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

6) ČSN 57 6510 Hovězí maso pro výsek.
ČSN 57 6540 Vepřové maso pro výsek.
ČSN 57 6570 Telecí maso pro výsek.

6a) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso.

6b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh.

6c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.

7) Nařízení (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

8a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

8c) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

10) § 6, 7 a 8 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce.

14) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1181/2003.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky. Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.

Přesunout nahoru