Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 324/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

Částka 125/2001
Platnost od 12.09.2001
Účinnost od 12.09.2001
Zrušeno k 01.01.2007 (361/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

324

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 29. srpna2001,

kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 25 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů:


Požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky

§ 1

(1) Fyzická způsobilost příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky pro výkon služby (dále jen "fyzická způsobilost") se ověřuje podle jednotných požadavků, stanovených v rozsahu potřebném pro činnost vykonávanou v rámci služebního zařazení příslušníka, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), který neprokáže svou fyzickou způsobilost zkouškou1) konanou každoročně v termínu určeném na začátku kalendářního roku služebním funkcionářem,2) může zkoušku konat v opravném termínu určeném služebním funkcionářem.

(3) Zkouška se neprovádí u příslušníků, kteří jsou z hlediska požadavků na zdravotní způsobilost pro výkon služby (dále jen "zdravotní způsobilost") zařazeni ve sloupci II nebo III zdravotní klasifikace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce (dále jen "zdravotní klasifikace") a jejichž zdravotní stav nedovoluje provedení zkoušky ve stanoveném termínu. Po pominutí důvodu se zkouška provede v nejbližším možném termínu.

(4) Výsledek zkoušky se hodnotí u příslušnic zařazených ve sloupcích II a III zdravotní klasifikace po dovršení 51. roku věku au příslušníků za řazených ve sloupcích II a III zdravotní klasifikace po dovršení 56. roku věku jen v jednotlivých testech splněním bodového minima v testu podle skupiny C v tabulce č. 3 uvedené v příloze č. 1.

§ 2

(1) Splnění požadavků na zdravotní způsobilost příslušníka posuzuje zařízení závodní preventivní péče3) při vstupních, periodických, mimořádných a výstupních preventivních lékařských prohlídkách.

(2) Jednotnost posuzování zdravotní způsobilosti se zajišťuje hodnocením podle jednotných kritérií pro stanovení zdravotní klasifikace nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů a jim odpovídajícím stupněm zdravotní způsobilosti, vyjádřeným značkou stanovené zdravotní klasifikace, uvedených v příloze č. 2.

(3) Zdravotní způsobilost se posuzuje v rámci preventivních lékařských prohlídek. Podle aktuálního zdravotního stavu a nároků kladených na vykonávanou funkci lze provést ještě další odborná vyšetření. Součástí preventivních lékařských prohlídek je zjišťování anamnestických dat.

§ 3

(1) Při vstupní preventivní lékařské prohlídce se vychází z výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře; zároveň lze využít výsledků předchozích lékařských vyšetření, které nejsou starší tří měsíců.

(2) Vstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí

a) před přijetím do služebního poměru,4)

b) před ustanovením na funkci, pro kterou je stanoven vyšší požadavek na zdravotní způsobilost.

(3) Při vstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádějí komplexní fyzikální vyšetření a další odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 "Vzory lékařské dokumentace".

§ 4

(1) Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků se provádějí jednou za rok v tomto minimálním rozsahu

a) komplexní fyzikální vyšetření, vyšetření neurologické, oční, ušní-nosní-krční, EKG, spirometrie a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 1 až 6 uvedených v příloze č. 2,

b) komplexní fyzikální vyšetření, EKG a laboratorní vyšetření stanovená v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR, jde-li o příslušníky zařazené na funkcích 7 až 29 uvedených v příloze č. 2.

(2) Periodické preventivní lékařské prohlídky příslušníků zařazených na funkci 30 uvedené v příloze č. 2 se provádějí jednou za dva roky v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, EKG a laboratorního vyšetření stanoveného v příloze č. 3 bodu 15 s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR.

§ 5

(1) Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí, jestliže se při výkonu služby objevily u příslušníků nedostatky spojené s podezřením na změnu jejich zdravotního stavu, které mohou ohrozit jejich zdraví a bezpečnost nebo zdraví a životy ostatních fyzických osob. Mimořádné preventivní lékařské prohlídky se provádějí vždy

a) po zranění nebo onemocnění, které způsobilo neschopnost příslušníka k službě delší než 4 týdny,

b) u příslušníků, kteří utrpěli zranění spojené s bezvědomím nebo jiný těžký úraz,

c) při zjištění závažných nedostatků ve výkonu služby příslušníka zapříčiněných jeho zdravotním stavem.

(2) Rozsah a náplň mimořádné preventivní lékařské prohlídky bude stanoven lékařem závodní preventivní péče podle zdravotního stavu posuzovaného příslušníka zjištěného lékařským vyšetřením.

§ 6

(1) Výstupní preventivní lékařské prohlídky se provádějí před skončením služebního poměru a před ustanovením na jinou funkci, pro kterou je stanoven odlišný požadavek na zdravotní způsobilost; jejich účelem je zhodnotit vliv přestálých rizik na zdraví za období, po které byl příslušník těmto rizikům vystavován.

(2) Při výstupních preventivních lékařských prohlídkách se provádějí komplexní fyzikální vyšetření a další odborná vyšetření, jejichž minimální rozsah je uveden v příloze č. 3 "Vzory lékařské dokumentace" s výjimkou vyšetření krevní skupiny a BWR.

§ 7

Na základě preventivní lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření vydává zařízení závodní preventivní péče posudek5) o zdravotní způsobilosti, který obsahuje zdravotní klasifikaci odpovídající zjištěnému zdravotnímu stavu.

§ 8

Druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých

(1) Za službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou se považuje

a) likvidace požárů, záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a záchrana osob,

b) manipulace s nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami,6)

c) činnost vyžadující použití dýchací techniky a ochranných obleků,7) práce nad volnou hloubkou 8) a pod vodou,

d) řízení a obsluha požárních vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy,9)

e) manipulace s výbušninami a výbušnými předměty,

f) zjišťování příčin vzniku požárů.10)

(2) Za službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou se považují také činnosti při výkonu státního požárního dozoru, pokud mají charakter činností uvedených v odstavci 1.

§ 9

Postup při udělování ozdravného pobytu

(1) Příslušníci, kterým vznikl nárok na poskytnutí ozdravného pobytu,11) jsou prostřednictvím služebních funkcionářů informováni o zařízeních poskytujících ozdravné pobyty, jejichž výběr provádí každoročně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a o termínu, ve kterém tito příslušníci potvrdí svou účast na něm a oznámí tuto skutečnost služebnímu funkcionáři. Příslušník, u něhož o poskytnutí ozdravného pobytu rozhodl lékař závodní preventivní péče,12) připojí k oznámení také vyjádření tohoto lékaře.

(2) Termín a místo ozdravného pobytu příslušníka určuje služební funkcionář s přihlédnutím k potřebám zabezpečení výkonu služby.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

Ověřování fyzické způsobilosti

1. Pro zkoušku fyzické způsobilosti se příslušníci dělí do tří skupin (A, B, C) podle funkčního zařazení a do šesti věkových kategoriích pro muže i ženy (VK1 -VK6).

2. Zařazení příslušníků do skupin se provádí podle funkčního zařazení příslušníka uvedeného v příloze č. 2 oddíl 2

a) skupina A: příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 1 až 6,

b) skupina B: příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 7 až 17,

c) skupina C: příslušníci, kteří jsou funkčně zařazeni na některé z funkcí uvedených pod pořadovým číslem 18 až 30.

Tabulka 1 - rozložení věkových kategorií

Věková kategoriemuži - skupina A, B a C
ženy - skupina A
ženy - skupina B a C
VK1do 29 letdo 25 let
VK230 - 35 let26 - 30 let
VK336 - 40 let31-35 let
VK441-45 let36-40 let
VK546 - 50 let41-45 let
VK651 let a více46 let a více

3. Při zkoušce fyzické způsobilosti musí příslušníci splnit dva silové a jeden vytrvalostní test, přičemž u každého testu je alternativní výběr (a / b). Disciplíny jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2

Testdisciplínaurčena pro
1. silový1aklikymuži a ženy sk. A, B, C
1bshyby
2. silový2aleh-sedmuži a ženy sk. A, B, C
2bpřednožování v lehu
3. vytrvalostní3aběh 2.000 metrůmuži a ženy sk. A, B, C
3bplavání 200 metrů

4. Dosažené výkony se v jednotlivých disciplínách hodnotí podle bodových tabulek.

5. V každé disciplíně je pro každou skupinu stanoveno bodové minimum v testu, při jehož nesplnění je příslušník, bez ohledu na součet bodů dosažených ve všech třech zvolených disciplínách, celkově hodnocen jako nevyhovující. Viz. tabulka 3.

6. Body dosažené ve třech plněných disciplínách se sčítají pro celkové hodnocení, přičemž pro každou funkční skupinu je stanoveno celkové bodové minimum. Při nesplnění celkového bodového minima je příslušník hodnocen jako nevyhovující. Pro splnění celkového bodového minima musí příslušník dosáhnout v některém z testů vyššího bodového hodnocení než je stanovené bodové minimum v testu. Viz. tabulka 3.

Tabulka 3

SKUPINABODOVÉ MINIMUM V TESTUCELKOVÉ BODOVÉ MINIMUM
č. 1č. 2č. 3
A20 bodů20 bodů40 bodů95 bodů
B14 bodů14 bodů28 bodů68 bodů
C10 bodů10 bodů20 bodů48 bodů

Test č.1

Disciplína 1a - KLIKY po dobu 2 minut

- určena pro ženy a muže skupiny A,B,C

Popis:

Základní postavení: vzpor ležmo, ruce v libovolné šíři, dlaně a špičky nohou buď na zemi nebo na žíněnce. Hlava, trup a propnuté nohy v jedné rovině, nohy do 30 cm od sebe (bez zapření). Paže propnuty v loketním kloubu.

1. doba - flexí v loktech klik ležmo, nejméně do polohy, ve které je podélná osa paže rovnoběžná s podložkou.

2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha - ve vzporu vysazením v kyčelním kloubu („stříška"), přitom lze mírně pokrčit nohy v kolenou (těžiště těla se tím však nesmí přesunout nad nohy) nebo - ve vzporu prohnutím v zádech, přitom se nesmí dotknout podložky žádná další část těla.

Bodové hodnocení kliků:

Muži skupiny A, B, C a ženy sk. A

VK1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
261023102110191017101410
271224122212201218121512
281425142314211419141614
291626162416221620161716
301827182518231821181818
311928192619241922191919
322029202720252023202020
332130212821262124212121
342331232923272325232223
352532253025282526252325
362733273127292727272427
372934293229302928292529
383135313331313129312631
393336333433323330332733
403537353535333531352835
za každý další cvik +2 b.

Ženy skupiny B a C

VK1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
1010910810610410310
11121012912712512412
121411141014814614514
131612161116916716616
1418131812181018818718
1520142013201120920820
16221522142212221022922
172516251525132511251025
za každý další cvik +2 b.

Disciplína 1b-SHYBY

- určena pro muže a ženy skupiny A, B, C

Popis:

Cvičí se v tělocvičně nebo na letním cvičišti na doskočné hrazdě. Čas není omezen.

Základní postavení: svis nadhmatem (ženy sk. B, C i podhmatem), ruce v šíři ramen, ramena a lokty vyvěšeny.

1. doba - tahem obouruč - shyb.

2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha je rovna základnímu postavení.

Ve shybu se musí brada cvičence dostat nad úroveň vodorovné roviny žerdě hrazdy.

Bodové hodnocení - shyby - muži sk. A, B, C a ženy sk. A

VK1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
710610510410310210
814714614514414314
918818718618518418
1020920820720620520
11251025925825725625
123011301030930830730
1335123511351035935835
za každý další cvik + 4 b.

Bodové hodnocení - shyby - ženy sk. B, C

VK1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
410310310210210110
514414414314314214
620520520420420320
725625625525525425
za každý další cvik + 4 b.

Test č. 2

Disciplíny 2a i 2b se hodnotí podle shodných bodových tabulek.

Disciplína 2a - LEH- SED po dobu 2 minut

- určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis:

Provádí se v tělocvičně, posilovně nebo venku, vždy na standardní měkké molitanové žíněnce nejméně 5 cm vysoké.

Základní postavení: leh na zádech roznožný pokrčmo, chodidla 20 - 30 cm od sebe, fixována k podložce zaklesnutím pod pevnou oporu nebo za pomoci druhého cvičence, úhel bérce a stehna v kolenním kloubu 90°, ruce se dotýkají hlavy.

1.  doba - postupný sed, předklon až do polohy, ve které osa vedená ramenními klouby protne svislou rovinu vedenou osou kyčelních kloubů

2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha je rovna 1. době.

Disciplína 2b - PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU - po dobu 2 minut

- určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis:

Provádí se v tělocvičně, posilovně nebo venku, vždy na standardní měkké molitanové žíněnce nejméně 5 cm vysoké.

Základní postavení: leh na zádech snožný, ruce ve vzpažení fixovány úchopem za pevnou oporu nebo za pomoci druhého cvičence.

1. doba - přednožení obou propnutých nohou současně do svislé polohy

2. doba - zpět do základního postavení.

Povolená odpočinková poloha - z postavení 1. doby přenést kotníky nad hlavu, současně lze pokrčit nohy v kolenou. Před pokračováním cvičení musí být zaujata konečná poloha 1. doby cvičení nebo přerušený cyklus nebude započítán. Cvičení musí být prováděno plynule tahem v obou dobách.

Bodové hodnocení disciplín 2a LEH - SED a 2b PŘEDNOŽOVÁNÍ V LEHU muži sk. A, B, C a ženy sk. A:

VK 1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
361032102910261023101910
371133113011271124112011
381334133113281325132113
391435143214291426142214
401636163316301627162316
411837183418311828182418
421938193519321929192519
432039203620332030202620
442240223722342231222722
452441243824352432242824
462542253925362533252925
472743274027372734273027
482844284128382835283128
493045304230393036303230
503246324332403237323332
513447344434413438343434
523548354535423539353535
za každý další cvik +2 b.

ženy skupiny B, C:

VK1VK2VK3VK4VK5VK6
početbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbodypočetbody
291026102310201017101310
301127112411211118111411
311328132513221319131513
321429142614231420141614
331630162716241621161716
341831182818251822181818
351932192919261923191919
362033203020272024202020
372234223122282225222122
382435243224292426242224
392536253325302527252325
za každý další cvik +2 b.

Test č. 3

Disciplína 3a - BĚH 2.000 METRŮ

- určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis

Provádí se na atletické dráze nebo přehledné rovné trati v terénu, s vyloučením veškeré dopravy, bez převýšení, s vyznačenou startovní a cílovou čárou, případně obrátkou.

Provedení - cvičenci na povel vybíhají a bez přerušení běží nebo střídají běh s chůzí po dráze (trati). Čas v cíli se měří s přesností na 1 sekundu.

Disciplína 3b PLAVÁNÍ 200 m

- určena pro muže i ženy skupin A, B, C

Popis

Plave se v 25 m nebo 50 m krytém nebo otevřeném bazénu s vyznačenými oddělenými dráhami.

Provedení - po startovním povelu cvičenci plavou 200 m libovolným způsobem. Čas se zastavuje s dohmátnutím na stěnu bazénu.

Bodové hodnocení - BĚH 2 000 METRŮ

muži sk. A, B, C a ženy sk. A
bodyVK 1VK 2VK 3VK 4VK 5VK 6body
2010:4011:0511:3012:0012:3013:0020
2110:3611:0111:2611:5612:2612:5621
2210:3210:5711:2211:5212:2212:5222
2310:2810:5311:1811:4812:1812:4823
2410:2410:4911:1411:4412:1412:4424
2510:2010:4511:1011:4012:1012:4025
2610:1610:4111:0611:3612:0612:3626
2710:1210:3711:0211:3212:0212:3227
2810:0810:3310:5811:2811:5812:2828
2910:0410:2910:5411:2411:5412:2529
3010:0010:2510:5011:2011:5012:2230
319:5610:2110:4611:1611:4712:1931
329:5210:1710:4211:1211:4412:1632
339:4810:1310:3811:0811:4112:1333
349:4410:0910:3411:0411:3812:1034
359:4010:0510:3011:0011:3512:0735
369:3610:0110:2610:5711:3212:0436
379:329:5710:2210:5411:2912:0137
389:289:5310:1810:5111:2611:5838
399:249:4910:1410:4811:2311:5539
409:209:4510:1010:4511:2011:5240
419:169:4110:0710:4211:1711:5041
429:129:3710:0410:3911:1411:4842
439:089:3310:0110:3611:1111:4643
449:049:299:5810:3311:0811:4444
459:009:259:5510:3011:0511:4245
468:569:229:5210:2711:0311:4046
478:529:199:4910:2411:0111:3847
488:489:169:4610:2110:5911:3648
498:449:139:4310:1810:5711:3449
508:409:109:4010:1510:5511:3250
518:369:079:3710:1310:5311:3051
528:329:049:3410:1110:5111:2852
538:289:019:3110:0910:4911:2653
548:248:589:2810:0710:4711:2454
558:208:559:2510:0510:4511:2255
za každé minus 2 sekundy + 1 bod
ženy sk. B, C
VK 1VK 2VK 3VK 4VK 5VK 6body
11:3011:5012:1012:3513:0013:3020
11:2711:4712:0712:3212:5713:2721
11:2411:4412:0412:2912:5413:2422
11:2111:4112:0112:2612:5113:2123
11:1811:3811:5812:2312:4813:1824
11:1511:3511:5512:2012:4513:1525
11:1211:3211:5212:1712:4213:1226
11:0911:2911:4912:1412:3913:0927
11:0611:2611:4612:1112:3613:0628
11:0311:2311:4312:0812:3313:0329
11:0011:2011:4012:0512:3013:0030
10:5711:1711:3712:0212:2712:5731
10:5411:1411:3411:5912:2412:5432
10:5111:1111:3111:5612:2112:5133
10:4811:0811:2811:5312:1812:4834
10:4511:0511:2511:5012:1512:4535
10:4211:0211:2211:4712:1212:4236
10:3910:5911:1911:4412:0912:3937
10:3610:5611:1611:4112:0612:3638
10:3310:5311:1311:3812:0312:3339
10:3010:5011:1011:3512:0012:3040
za každé minus 2 sekundy + 1 bod

Bodové hodnocení plavání 200 m - muži sk. A, B, C a ženy sk. A

VK 1VK 2VK 3VK 4VK 5VK 6
časbodyčasbodyčasbodyčasbodyčasbodyčasbody
5:16205:26205:40206:06206:20206:3320
5:15215:25215:38216:05216:18216:3221
5:14225:24225:37226:04226:17226:3022
5:12235:22235:36236:02236:16236:2923
5:11245:21245:34246:01246:14246:2824
5:10255:20255:33256:00256:13256:2625
5:08265:18265:32265:58266:12266:2526
5:07275:17275:30275:57276:10276:2427
5:06285:16285:29285:56286:09286:2228
5:04295:14295:28295:54296:08296:2129
5:03305:13305:26305:53306:06306:2030
5:02315:12315:25315:52316:05316:1831
5:00325:10325:24325:50326:04326:1732
4:59335:09335:22335:49336:02336:1633
4:58345:08345:21345:48346:01346:1434
4:56355:06355:20355:46356:00356:1335
4:55365:05365:18365:45365:58366:1236
4:54375:04375:17375:44375:57376:1037
4:52385:02385:16385:42385:56386:0938
4:51395:01395:14395:41395:54396:0839
4:50405:00405:13405:40405:53406:0640
4:48414:58415:12415:38415:52416:0541
4:47424:57425:11425:37425:51426:0442
4:46434:56435:10435:36435:50436:0343
4:44444:55445:09445:35445:49446:0244
4:43454:54455:08455:34455:48456:0145
4:42464:53465:07465:33465:47466:0046
4:40474:52475:06475:32475:46475:5947
4:39484:51485:05485:31485:45485:5848
4:38494:50495:04495:30495:44495:5749
4:36504:49505:03505:29505:43505:5650
4:35514:48515:02515:28515:42515:5551
4:34524:47525:01525:27525:41525:5452
4:32534:46535:00535:26535:40535:5353
4:31544:45544:59545:25545:39545:5254
4:30554:44554:58555:24555:38555:5155
za každé 2 další vteřiny zrychlení se přičte 1 bod

Bodové hodnocení plavání 200 m - ženy sk. B, C

VK 1VK 2VK 3VK 4VK 5VK 6
časbodyčasbodyčasbodyčasbodyčasbodyčasbody
5:53206:10206:30207:03207:13207:2320
5:51216:08216:28217:01217:11217:2121
5:49276:06226:26226:59227:09227:1922
5:47236:04236:24236:57237:07237:1723
5:45246:02246:22246:55247:05247:1524
5:43256:00256:20256:53257:03257:1325
5:41265:58266:18266:51267:01267:1126
5:39275:56276:16276:49276:59277:0927
5:37285:54286:14286:47286:57287:0728
5:36295:52296:12296:46296:56297:0629
5:34305:51306:11306:44306:54307:0430
5:33315:50316:10316:43316:53317:0331
5:32325:48326:08326:42326:52327:0232
5:30335:47336:07336:40336:50337:0033
5:29345:46346:06346:39346:49346:5934
5:28355:44356:04356:38356:48356:5835
5:26365:43366:03366:36366:46366:5636
5:25375:42376:02376:35376:45376:5537
5:24385:40386:00386:34386:44386:5438
5:22395:39395:59396:32396:42396:5239
5:21405:38405:58406:31406:41406:5140
za každé 2 další vteřiny zrychlení se přičte 1 bod

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

Posuzování zdravotní způsobilosti

Oddíl I

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí a přidružených zdravotních problémů (oddíl II) se člení na sloupce I, II a III, v nichž jsou uvedeny jednotlivé nemoci a přidružené zdravotní problémy podle odpovídající zdravotní klasifikace

a) způsobilý k výkonu služby - „A",

b) způsobilý k výkonu služby s omezením - „C", anebo

c) neschopen výkonu služby - „D".

2. Podle sloupce I se posuzují uchazeči, opětovní uchazeči přijímám na funkce uvedené pod pořadovým číslem 1 až 17 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I), příslušnicí zařazovaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 1 až 6 z jiných funkcí pokud jsou ve výkonu služby méně než dva roky a žadatelé o přijetí ke studiu na odborných školách v působnosti Ministerstva vnitra připravujících studenty na výkon služby v Hasičském záchranném sboru České republiky.

3. Podle sloupce II se posuzují

a) příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 1 až 17 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I),

b) uchazeči přijímaní na funkce uvedené pod pořadovým číslem 18 až 29 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I), pokud příslušný služební funkcionář s personální pravomocí neurčí posouzení podle sloupce I.

4. Podle sloupce III se posuzují

a) uchazeči a opětovní uchazeči přijímaní na funkci uvedenou pod pořadovým Číslem 30 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I) a

b) příslušníci ve výkonu služby zařazení na funkcích uvedených pod pořadovým číslem 18 až 30 v přehledu funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky (oddíl I).

Přehled funkcí v Hasičském záchranném sboru České republiky

Pořadové čísloFunkční zařazení příslušníka
1.Hasič
2.Hasič - technik chemickotechnické služby
Hasič - chemik
3.Hasič - technik strojní služby
Hasič - strojník
4.Velitel družstva
5.Velitel čety
6.Lektor - instruktor pro kurzy lezců, potápěčů
7.Hasič technik spojové služby
8.Hasič - operační technik
9.Velitel stanice
10.Operační důstojník
11.Vedoucí operačního střediska
12.Vedoucí chemickotechnické služby
Referent na úseku chemickotechnické služby
13.Příslušník zařazený na úseku zjišťování příčin vzniku požárů
14.Vedoucí oddělení výkonu služby a IZS
15.Ředitel odboru výkonu služby a IZS
i 6.Velící důstojník
17.Lektor - instruktor pro kurzy chemickotechnické služby
18.Lektor - instruktor pro kurzy s výjimkou č.6 a 17 a učitel SOŠ PO nebo VOŠ PO
19.Referent na úseku výkonu služby a IZS
20.Referent na úseku služeb kromě chemickotechnické služby
21.Vedoucí spojové a informační služby
Vedoucí strojní služby
22.Vedoucí oddělení kromě funkce uvedené pod pořadovým číslem 14
23.Řídící důstojník
24.Ředitel odboru kromě funkce uvedené pod pořadovým číslem 15
25.Ředitel územního odboru a jeho zástupce, ředitel kanceláře, vedoucí zařízení
26.Krajský ředitel, náměstek krajského ředitele, ředitel kanceláře krajského ředitele
27.Generální ředitel, náměstek generálního ředitele, ředitel kanceláře generálního ředitele
28.Příslušník zařazený na úseku požární prevence, krizového řízení a ochrany obyvatelstva
29.Ředitel střední školy, ředitel vzdělávacích zařízení, ředitel technických zařízení
30.Příslušníci, na které se nevztahuje výčet funkcí od pořadového čísla 1 do pořadového čísla 29

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Oddíl II

Obsah:

I.Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
II.Novotvary (C00 - D48)
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50-D89)
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
V.Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
VI.Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
VII.Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
VIII.Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
IX.Nemoci oběhové soustavy (I00 -199)
X.Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
XI.Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)
XII.Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
XIII.Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
XIV.Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
XV.Těhotenství, porod a Šestinedělí (O00 - O99)
XVI.Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
XVII.Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
XVIII.Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
Tabulka pro posouzení refrakčních vad
Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
KódNázev diagnózyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I. II.III.
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
A00-A09Střevní infekční nemociNosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou DgZ22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocněni vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následkůAAA
A15-A19Tuberkulóza
A15-A16 A15.6 A16.5TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologický ověřená i neověřená TBC zánět pohrudnice bakteriologicky a histologický ověřený i neověřený
a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněním.DDDLéčení
b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plícní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav. Stavy po jiných závazných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plic.DDC-D
c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u hasičů v posledním roce.DDC-D
d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roceDC-DC-D
e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkuloliky.DA-CA-C
f) Zhojený primární komplexAAA
A17Tuberkulóza nervové soustavy TBC jiných orgánů
A18
A19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.DDC-D
b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následkůDC-DA-C
c) Stavy zhojené ad integrumDA-CA
A20-A28Některé zoonotické bakteriální nemoci
A30-A49Jiné bakteriální nemoci
A39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněniLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému sníženi pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.DDD
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
A50-A53Syfilis
a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončeni léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDDD
b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončeni léčbyDDD
c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající pozitivity séroreakceDDC-D
d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruch.DDC-D
e) Po skončení Léčení bez následných poruch.DAA
A54-A64Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.DDD
c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení Léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následků.AAA
A65-A69Jiné spirochétové nemoci
A70-A74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A75-A79Ricketlsiózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběDDD
c) Nezávazné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciDC-DC-D
d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžaduji dispenzarizaci ani léčbuAAA
A80-A89Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)
A80Akutní poliomyelitis
A81Pomalé virové infekce CNS
A82Vzteklina - rabies
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy s těžkými a trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě.DDD
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNSDA-CA
A90-A99Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocněni vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkceDC-DC-D
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceDA-CA-C
B00-B09virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánůDDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce0A-CA-C
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceAAA
B15-B19Virová hepatitida
B15Akutní hepatitida A
B16Akutní hepatitida B
B17Jiná akutní virová hepatitida
B19Neurčená virová hepatitida
B 27Infekční mononukleóza
a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 2 roků od počátku onemocněni u uchazečů, u hasičů 1 rok.DC-DC-D
b) Stavy po 2 letech od počátku onemocněni při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkce.AAA
Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemoci, jež se vyvinuly na jejich podklade. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27.
B18Chronická virová hepatitída
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby.Vleklá onemocnění vzdorující léčení.DDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orqánu po ukončení léčení.DC-DC
B20-B24Onemocněni virem lidské imunodeficience (HIV)
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
Z21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
a) Aktivní onemocnění.DDD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.DC-DA-C
B25-B34Jiné virové nemoci
B25Cytomegalovirová nemoc
B26Epidemický zánět pří ušnic
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání.DDC-D
Vleklá onemocnění vzdorující Léčení.
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení Léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B35-B49Mykózy
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocněni vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B50-B64Protozoární nemoci
B50-B54Malárie
B55-B57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B58-B64Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocněni.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému sníženi schopnosti k výkonu zaměstnáni, vleklé onemocněni vzdorující Léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B65-B83Helmintózy - hlístové nemoci
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnáni. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažností poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B85-B89Zavšivení, akarióza a jiná napadení
B99Jiné a neurčené infekční nemoci
a) Aktivní onemocněni.Léčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B90-694Následky infekčních a parazitárních onemocnění
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčení.DDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následků.AAA
B95-B97Bakteriální, virová a jiná infekční agensPouze jako dodatkové kódy
II. novotvary (C00 - D48)
C00-C14Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu
C15-C26Zhoubné novotvary trávicího ústrojí
C30-C39Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
C40-C41Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
C43-C44Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
C45-C49Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně
C50Zhoubný novotvar prsu
C51 -C58Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
C60-C63Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
C64-C68Zhoubné novotvary močového ústrojí
C69-C72Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS
C73-C75Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí
C76-C80Zhoubné novotvary nepřesně určených,sekundárních a neurčených lokalizací
C81 -C96Zhoubné novotvary mizni, krvetvorné a příbuzné tkáně
a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázami.DDD
b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčby.DC-DC-D
c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.DA-CA-C
d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.DA-CA-C
D00-D09Novotvary in situ
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázami.DDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity.DA-CA-C
Stavy po úspěšném Léčení při celkovém příznivém stavu.
D10-D36Nezhoubné novotvary
a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbroje.DDD
b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstroje.DA-CA-C
c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy funkce orgánu a nebráníc! nošeni výstroje a výzbroje.AAA
D37-D48Novotvary nejistého nebo neznámého chován!
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázamiDDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu.DA-CA-C
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50-D89)
D50-D53Nutriční anémie
a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčbě.DC-DC-D
b) Lehké formy po úspěšném Léčení a s dobrou výkonností organismu.AAA
D55-D59Hemolytické anémie
D60-D64Aplastické a jiné anémie
D65-D69Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy
D70-D77Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelné.DDD
b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné.DA-CA-C
c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončeni Léčení, podle závažnosti onemocnění.AAA
D63Anémie při chronických nemocech zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění
D80-D89Některé poruchy mechanismu imunity
a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelné.DC-DC-D
b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení.AAA
D86Sarkoidóza
a) Vleklé progredující formy se sklerotizujícími změnami v plícní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchou.DDD
b) Vleklé stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýcháni.DDC-D
c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýchání.DA-CA-C
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
E00-E07Poruchy štítné žlázy
a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu. Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi.DDD
b) Zvětšeni štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze. Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.DC-DC-D
c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organismu a po odborném endokrinologickém vyšetření.DA-CA-CAd c) Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruch.DA-CA
e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkce.AAA
E10-E 14Diabetes mellitus - cukrovka
a) Těžké formy často dekompenzované, s komplikacemiDDD
b) Ostatní formy.DA-CA-C
c) Porušená tolerance glukózy. Formy kompenzované dietou.DA-CA-CAd c) patři sem Dg B73 -zvýšená hladina krevní glukózy
E15-E16Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
E20-E34Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
a) Těžké formy vzdorující Léčení, často dekompenzované.DDD
b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavu.DC-DC-D
E35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí pří onemocněních zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocněni
E40-E46Kvashiorkor
E50-E64Jiné nutriční karence
a) Těžké formy po neúspěšném Léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázu.DDDAd b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčeníDA-CA-C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
E65-E68Obezita a jiné hyperalimentace
a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů. Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organismu, vzdorující pokusům o redukci hmotnosti.DDC-DBMI=hmot. v kg/ (výška v m)2
b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organismu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonnosti organismu.DA-CA-C
c) Nezávazné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatnosti. Obezita lehkého stupně (BMI 28-30) při dobré výkonnosti organismu a při dobré tělesné zdatnosti.AAA
E68Následky hyperalimentacePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění
E70-E89Poruchy přeměny látek - metabolismu
a) Těžké formy léčením neovlivnitelné.DC-DC-D
b) Lehké stavy léčením ovlivnitelné,.AAA
E90Poruchy výživy a přeměny látek u onemocnění zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch funkce postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění
E80Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinuAd b).c),zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 μmol/l
a) Benigní hyperbilirubinémie s trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu a trvalým morfologickým defektem.DDD
b) Benigní hyperbilirubinémie bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem.DC-DC-D
c) Opakovaná klidová benigní hyperbilirubinémie s poruchami jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.DA-CA-C
d) Benigní hyperbilirubinémie při negativním funkčním, popřípadě morfologickém nálezu.AAA
Ostatní lehké a nezávazné formy.
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
F00Demence u Alzheimerovy nemociDDD
F01Vaskulární demenceDDD
F02Demence u jiných nemoci zařazených jindeHodnotit podle základního onemocněni nebo vyvolávajíc příčiny
F03Neurčená demenceDDD
F04Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F05Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F07Poruchy osobnosti a chováni způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcích.DDD
b) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění choroby.DC-DA-C
F10-F19Poruchy duševní a chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
a) Závislost s irreversibilními psychickými a somatickými změnami. Piják, toxikoman. Přítomnost nelegálně užívaných omamných a psychotropních látek nebo jejich metabolitů v biologických vzorcích.DDD
b) Opakované, společensky nebo zdravotně závažné důsledky nadužívání psychoaktivních látek. Závislost na alkoholu s pravidelnou ztrátou kontroly vpití při neúčinnosti ústavní odvykací léčby. Nadměrný reaktivní, pravidelný piják.DDD
c) Stavy po zahájeni ambulantní odvykací léčby nebo po absolvování základní ústavní odvykací léčby. Závislost na alkoholu bez pravidelné ztráty kontroly v pití.DC-DC-D
d) Stavy nevyžadující dosud aktivní ambulantní nebo ústavní odvykací léčbu, reagujíc! na výchovná a kázeňská opatření.DA-CA-C
e) Stavy po úspěšné léčbě, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby).DA-CA-C
F20-F29Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
F20Schizofrenie
F21Schizotypální porucha
F22Poruchy s trvalými bludy
F23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F24Indukovaná porucha s bludy
F25Schizoafektivní poruchy
F28Jiné neorganické psychotické poruchyDDD
F29Neurčené neorganické psychózy
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavu.DDD
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.DDC-D
F30Manická fáze
F32Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déle trvající fázi.DDD
b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelné.DC-DC-D
F31Bipolární afektivní porucha
F33Periodická depresivní porucha
F34Perzistentní afektivní poruchy
F38Jiné afektivní poruchy
F39Neurčená efektivní porucha
a) Těžké poruchyDDDAd a) až c) Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchyDDD
c) Lehké poruchyDC-DC-D
F40-F48Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
a) Poruchy těžkého stupně, často recidivující.DDD
b) Středně závažné poruchy, sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stres.DDD
c) Lehké poruchy.DA-CA-C
d) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázová.AAA
F50-F59Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
a) Těžké poruchy vzdorující léčení, často recidivující, omezující výkon povoláníDDD
b) Středně závažné poruchy jen mírné omezující výkon povolání nebo stavy ztěžující společenské uplatněníDC-DC-D
c) Formy neomezující výkonnost ani společenské uplatněníAAA
F54Psychologické a behaviorální faktory, spojené s chorobami nebo poruchami, zařazenými jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávajíc příčiny
F60Specifické poruchy osobnosti
F61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F62Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku
F63Nutkavé a impulzivní poruchy
a) Těžké poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem.DDDAd a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Středně závažné poruchy.DDD
c) Poruchy lehkého stupně.DDD
F64Poruchy pohlavní identityAAA
F65Poruchy sexuální preferenceDDD
F66Poruchy psychické a chování {sexuální vývoj a orientace)DDD
F68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
F69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopnosti společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem. Sebepoškozování.DDD
b) Středně závažné poruchy.DDD
c) Poruchy lehkého stupně.DDD
F70-F79Mentální retardace
a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méněDDD
b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybavení.DDD
c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti.DDD
d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.).DDD
e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časy.DDD
F80-F89Poruchy psychického vývoje
F90-F98Poruchy chováni a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
F99Duševní porucha, jinak neurčená
a) Těžké formy.DDD
b) Středně těžké formy připouštějící výkon povolání.DDC-D
c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatnění.DDC-D
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě.DDD
b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roce.DDD
c) Stavy po úspěšné léčbě, nejméně 10 let bez projevů.AAA
F98.5Koktavost (zadrhávání)
F98.6Breptavost
a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelné.DDC-D
b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvě.DA-CA-C
c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavosti.AAA
VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
G00-G09Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)Patří sem Dg. B26.1-Meningítis parotitica Dg G02.0 a B26.2-Encephalitis parotitica Dg G05.1
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Stavy po ukončeni léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázu.DDD
c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocněni i bez klinických projevů a subjektivních obtíží.DC-DC-D
d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchami.DA-CA-C
e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavy.DA-CA-C
f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letech.AAA
G10-G13Systémové atrofie, které postihuji primárně centrální nervovou soustavu
G20-G26Extrapyramidové a pohybové poruchy
G30-G32Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
G35-G37Demyelinizující nemoci CNS
a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázanéDDD
b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.DC-DC-D
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismu.DA-CA-C
G40Epilepsie - padoucnice
G41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami.DDD
b) S ojedinělými záchvaty (nejvýše 3x do roka) při protizáchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG.DDD
c) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení.DC-DC-D
d) Epileptické záchvaty před více než 10 lety bez nutnosti léčby v posledních 10 letech při zcela negativním EEG.DAA
e) Epileptiformni paroxysmy v dětství a dospíváni při normálním EEG v dospělosti.AAA
G43MigrénaNutné vyšetřeni EEG
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčení.DDD
b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatu.DC-DC-D
c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy.DA-CA-C
Vasomotorícká cefalea.
d) Cefalea smíšené etiologie.DAA
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocechDgG46-posuzovat podle Dg I60 -I67
G47Poruchy spánku
a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, omezující výběr povolání.DDD
b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu.DA-CA-C
c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organismu.AAA
G50Poruchy trojklanného nervu
GS1Poruchy lícního nervu
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G54Nemoci nervových kořenů a pleteni
G56Mononeuropatie horní končetiny
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G58Jiné mononeuropatie
G60-G64Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS
G70-G73Nemoci myoneurálního spojení a svalů
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující.Stavy po skončeném Léčení s trvalými závažnými následky.DDD
b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující.DC-DC-D
c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivujícíDA-CA-C
d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivující.DA-CA
e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
G53Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jinde
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G80-G83Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
G90-G99Jiné poruchy nervové soustavy
a) S těžkými poruchami funkce, ústavně prokázané.DDD
b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.DC-DC-D
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hruběl poruchy funkce, nesnižují-li výkon organismuDA-CA-C
G92Toxická encefalopatie
G 94Jiné poruchy mozku u onemocněni zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo podle vyvolávající příčiny
G99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
VII. Nemoci oka a očních adnex (H00-H59)
H00-H06Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice
H10-H13Onemocnění spojivky
H15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H16Zánět rohovky - keratitisLéčeníDg H16-H18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H17Rohovkové jizvy a zákaly
H18Jiné nemoci rohovkyHodnotit podle zrakové ostrosti
(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i podle stavu zorného pole - Dg H53.4 - na obou očích a jsou-li přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. Mimo Dg H18.1 - Bulózní keratopatie, Dg H18.4 - Degenerace rohovky, Dg18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a Dg H18.6 -Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)
H19Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jinde
H20Zánět duhovky a řasnatého tělesaMimo Dg H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDC-D
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H21.4Pupilární - zornicové - membrányHodnotit podle zrakové ostrosti
H25-H28Onemocnění čočkyPřítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) hodnotit podle Dg Z96.1, platí i pro Dg H27
a) Postupující.DDD
b) Nepostupující.DHodnotit podle zrakové ostrosti
H27Jiná onemocnění čočky
H27.0Afakie
a) Stav po intrakapsulámí extrakciDDD
b) Stav po extrakapsulámí extrakciDHodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
H27.1Dislokace čočkyD
H27.8Jiná určená onemocnění čočkyNásledky hodnotit podle zrakové ostrosti
H27.9Onemocnění čočky, NS
H30-H36Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDC-D
c) Lehké, vleklé ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H33Odchlípení a trhliny sítniceDDC-D
H40-H42Glaukom
a) Zjištěné onemocnění.DLéčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5,5/10).DDC-D
c) Zúženi perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně (0,5, 5/10).DC-DC-D
H43-H45Nemoci sklivce a očního bulbu
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, vleklé, Léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H46-H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
H46Zánět zrakového nervu
H47Jiná onemocněni zrakového nervu a zrakových drah
H48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemoci zařazených jinde
a) Akutní formy.LéčeníS přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Těžké, vleklé, Léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.DDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAATrvalé změny eventuelně hodnotit dle H53.4
H49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.DDD
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.DC-DA-C
c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
H50Jiný strabismus
a) Akutní formy.Léčení
b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed.DDD
c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.DDC-D
d) šilhání bez dvojitého viděni.DA-CA-C
e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého vidění.AAA
H52Poruchy refrakce a akomodaceSloupec II. a III. se posuzuje s korekci podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad
Zraková ostrost bez korekce oboustranně alespoň 0,16 (6/36 nebo 5/30) po korekci oboustranně 1,0 (6/6 nebo 5/5). U žadatelů jednookost není přípustná.AAA
Pro rychlejší stanovení zdravotní klasifikace je v příloze č. 2 připojena tabulka pro posuzováni refrakčních vad.
Řidiči z povolání se posuzují v souladu s obecně závazným právním předpisem.
Myopické degenerace hodnotit podle Dg H30 -H36 - Nemoci cévnatky - choriodey a sítnice -retiny.
H51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpřed.DDD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do strany.DC-DC-D
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité vidění.DC-DA-C
H53Poruchy viděni
H53.0Amblyopie z anopsieHodnotit podle zrakové ostrosti
H53.1Subjektivní poruchy viděniHodnotit dle konzultace s psychiatrem
H53.2DiplopieHodnotit dle Dg H50
H53.4Poruchy zorného pole
a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopii, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúženi perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně.DDD
b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů. Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotómy. Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo sníženi korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranně.DDC-D
c) Menší dektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotómy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúženi perimetru na 40 stupňů, nebo sníženi korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranně.DDC-D
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého).DDC-D
b) Lehčí poruchy, rozeznáváni základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné vidění.AAA
H53.6Noční slepota
a) Těžké formy, podmíněné organickým onemocněním sítnice a zrakového nervu.DDD
b) Lehči formy.DDC-D
c) Zcela nezávazné formy.DDA-C
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Porucha vidění, NS
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy.DDD
c) Lehké formy.DC-DA-C
d) Zcela lehké nezávažné formy.AAA
H54Slepota a slabozrakostDDD
Slepota
Slabozrakost
H55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H57Jiné nemoci oka a očních adnex
H58Jiné nemoci oka a očních adnex u nemoci zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny
H59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka.0DD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci oka.DA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka.AAA
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
H60-H62Nemoci zevního ucha
H65-H75Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovoduDDD
- s pištěli v labyrintu,
- s fenestrací labyrintu.
b) vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem. Středoušní záněty mezotympanálni a epitympanálníDDD
-vzdorující konzervativní léčbě
- s cholosteatomem
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě.
c) Adhesivní katary tubotympanálni nebo tympanoskleroza s perforaci bubínku.DDC-D
Vleklé středoušní mezotympanálni a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanálni nebo epitympanální perforací bubínku.
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po Tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou
d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaciDC-DA-C
- s neporušeným zevním zvukovodem,
- s atrofíckou jizvou bubínku.
Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.
e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následkůAAA
Stavy po antromastoidektomii
f) S atroficky zjizveným bubínkem.DA-CA-C
g) Při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.AAA
h) Stavy konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchu.AAA
H80Otoskleróza
H81Poruchy vestibulární funkceS přihlédnutím k základnímu onemocnění
H82Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde
H83Jiné nemoci vnitrního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.DDD
b) Lehké formy s řídkými záchvaty.DA-CA-C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků.AAA
H90Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu
H91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H92Otalgie a výtok z ucha
H93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinamS přihlédnutím k základnímu onemocnění
H94Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde
H95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde
Pozn.
- Pokud neslyší šepot aspoň ve vzdálenosti 6 m -provést audiometrické vyšetřeni.
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500. 1000 a 2000 Hz.
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.DDD
b) Ztráty větší než 45 dB jednostranně, ztráty od 35 do 45 dB jednostranně i oboustranně.DDD
c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranně.DC-DA-C
d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.DA-CA-C
e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyšších.AAA
IX. Nemoci oběhové soustavy (100 - 199)
100-102Akutní revmatická horečka
a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstvaDDD
b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečky.OC-DC-D
c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávaznými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdce.DA-CA-C
d) Stavy po první atace prodělané před 10 lety a vyléčené bez následků, bez postiženi srdce se spolehlivým odstraněním fokusů.AAA
105-109Chronické revmatické choroby srdeční
a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetřeni i dobře kompenzované).DDC
b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdeční.DC-DA-C
c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdeční.DA-CA
110-115Hypertenzní nemoci
a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).DDD
b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce).DC-DA-C
c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování).DA-CA-CAd c) dle WHO po dlouhodobém sledování
d) Kolísavé zvýšeni krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčby.DA-CA
120-125 126-128Ischemické srdeční nemoci
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plícního oběhu
a) Následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případné s proběhlou srdeční nedostatečností.0DD
b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonnosti - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy po skončeném léčení s poruchou funkce oběhového ústrojí.DDD
c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizací koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. Bez poruchy funkce oběhového ústrojí.DC-DA-C
jd) Ostatní formy ischemické choroby srdeční s dobrou výkonností oběhového ústroji.DA-CA-C
130Akutní zánět osrdečníku
131Jiné nemoci osrdečníku
a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončeni Léčení.DDC-D
b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústroji.DA-CA-C
133-152Jiné formy srdečního onemocnění
a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům de kompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojí.DDD
b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulaci.DDC-D
Kardiomyopatie (NYHA III. a IV.)
c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení Léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)DC-DC-D
d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškozeni oběhového ústrojí.DCA-C
e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevy.DC-DC-D
f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.AAA
132Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde
139Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
141Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde
143Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
152Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde
160-169Cévní nemoci mozku
a) Recidivující krvácení nebo ústavně prokázaná malformace nebo inoperabilní výduť i po ojedinělém krvácení.DDD
b) Stav po subarachnoidálním krvácení z úspěšně operovaného zdroje s následnou poruchou funkce.DDD
c) Stavy po ukončení léčení se zjevnými závažnými poruchami duševními nebo tělesné funkce.DDD
d) Stav po subarachnoidálním krvácení bez poruchy funkce i z nezjištěného zdroje.DC-DA-C
e) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce centrálního nervstva nebo bez poruchy funkce.DC-DA-C
168Cévní onemocněni mozku při onemocněni zařazených jindeHodnotit podle základního onemocněni nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
168.0Mozková amyloidní angiopatie
168.1Mozková arteritis u inf. a par. onemocněni
168.2Mozková arteritis u jiných onemocněni zařazených jinde
168.8Jiná cévní onemocnění mozku u onemocněni zařazených jinde
170-178Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánu.DDD
b) Lehká stadia nemoci smírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny.DC-DA-C
Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci.
c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trafiky.DA-CA-C
171Výduť a disekce aorty
172Jiné výdutě - aneurysmataDDD
179Onemocněni tepen,tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
180-189Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde
a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánů.DDD
b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou.DC-DA-C
c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkce.DA-CA-C
d) Stavy po zhojené povrchni tromboflebitidě na končetinách (bez varixů).AAA
183Žilní městky dolních končetin
a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečností, s otoky a poruchami trofiky (po neúspěšném léčení).DDC-D
b) S lehčími známkami žilní nedostatečnosti a s mírnými poruchami trofiky (po Léčení).DC-DA-C
c) Rozsáhlé i drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trofiky, bez obtíži i po fyzickém zatížení. Stavy po úspěšné operaci křečových žil do 3 let od operace.DA-CA
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil, nejméně 3 roky bez známek recidívy a funkčních obtíží.AAA
184Hemoroidy
a) S poruchou trofiky - s vředovatením, častým krvácením (po neúspěšném léčení).DC-DA-C
b) Nerozsáhlé, nezánětlívé formy, bez poruch trofiky a nekrvácejíci.AAA
c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčbě.AAA
185Městky jícnu
186Žilní městky jiných lokalizací
a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném Léčení) nebo městky ostatních míst působící obtíže.DDC-D
b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtíže.DA-CA-C
c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže.DA-CA-C
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámového.AAA
e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních míst.AAA
187Jiná onemocněni žil
195Hypertenze
197Onemocněni oběhové soustavy po výkonech
nezařazené jinde
199Jiná a neurčená onemocněni oběhové soustavy
a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelné.DDC-D
b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkceDC-DA-C
c) Bez poruch funkce.AAA
198Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemoci zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
X. Nemocí dýchací soustavy (J00 - J99)
J00-J06Akutní infekce horních cest dýchacích
J10-J18Chřipka a zánět plic - pneumonie
J20-J22Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením.DDD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cest.DC-DA-C
d) Lehké formy zhojené bez následků.AAA
Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o
výsledky provokačních testů.
Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.
J30Vasomotorická a alergická rýma
a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém Léčení a s funkčním postižením plic.D0C-D
b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postiženi plic.DDC-D
c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postiženi dolních cest dýchacích.DA-CA-C
d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčení.AAA
Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnestický prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.
J32Chronický zánět vedlejších nosních dutin
J33Nosní polypy
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevy.DDD
b) Formy hnisavé, často recidivující.DDC-D
c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá).DDA-C
d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelné.DA-CA
e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýcháni.AAA
J31Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu
J35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J36Peritonzilární hlíza - absces
J37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J38Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra, vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust.DDD
b) vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvou.DDD
c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení, vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust.DC-DC-D
d) Lehký chronický zánět hrtanu schrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.DA-CA-C
e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.DA-CA-C
f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné.AAA
J40-J47Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojiDefinice stupně závažnosti poruchy plicních funkci viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plícní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdce.DDD
b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest.DC-DA-C
c) Lehké formy zřídka exacerbujicí s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cest.DC-DA-C
J47Bronchiektazie
a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkci dýchacího ústrojí.DDD
b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.DC-DA-C
c) malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojí.DA-CA-C
J45Astma
J46Astmatický stav
J67Hypersensítivní pneumonitis způsobené organickými prachy
a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergii) nebo se známkami druhotného postiženi dýchacího oběhového ústrojí.DDDDefinice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetřeni plic
b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukce.DDC-D
c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukce.DC-DA-C
J60-J70Nemoci způsobené zevními činiteli
J80-J84Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravy.Léčení
b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sníženou funkcí kardiorespiračního ústrojí.DDD
c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitídou, emfyzémem nebo plícní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezem.DDC-D
d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezeni funkce kardiorespiračniho ústrojí.DA-CA-C
e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezu.AAA
J85-J86Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
J90-J94Jiné nemoci pohrudniceDg J91 s přihlédnutím k základnímu onemocněni
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po torakotomií, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojí.DDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojí.DC-DC
d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojí.DA-CA-C
e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG).AAA
J95-J99Jiné nemoci dýchací soustavyDg J99 s Přihlédnutím k Základnímu onemocnění
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením).DDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústroji.DA-CA-C
d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústroji i při zatížení.AAA
XI. Nemoci trávící soustavy (K00-K93)
K00-K14Nemoci ústní dutiny,slinných žláz a čelistí
a) Stavy po neúspěšném Léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou.DDD
Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí.
b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekreci.DC-DA-C
c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkce.AAA
K20Zánět jícnu - oesophagitis
K21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K22Jiné nemoci jícnu
K23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jindeDg K23 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení).DDD
b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbu.DDD
c) Stavy po skončeném Léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezem.DA-CA-C
d) Ostatní funkčně nezávazné stavy po ukončeni léčení.AAA
K25Žaludeční vřed
K26Dvanáctníkový vřed
K27Peptický vřed neurčené lokalizace
K28Gastrojejunální vřed
K29Zánět žaludku a dvanáctníku
K30Dyspepsie
K31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a) Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném Léčení a při špatném tělesném stavu.DDD
b) Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidívy v posledních třech letech.DDD
c) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformaci a opakovanými dyspeptíckými obtížemi při poruše výživy.DC-DC-D
Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida.
Dyspepsie s poruchou výživy.
d) Akutní forma - primoulcerace.Léčení
e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v posledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivující.DA-CA-C
0 Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku v dětství a dospívání bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkce.AAA
K35-K38Nemoci apendixu - červovitého přívěskuJiné stavy po ukončení Léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle násl. nemocí
a) Akutní formy.Léčení
b) Chronické formy nevyžadujíc! léčení. Stavy po úspěšném vyléčení.AAA
K40-K46Kýly
a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelné.DC-DC
b) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýl.AAA
c) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelnéAAAPodle výsledku operačního zákroku
K50-K52Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva -enteritida a kolitida
K55-K63Jiné nemoci střev
K65-K67Nemoci pobřišnice-peritoneaDg K67 s přihlédnutím k základnímu onemocněni
a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení).DDD
b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkce.DA-CA-C
c) Následné stavy bez poruch funkce.AAA
K70-K77Nemoci jaterDg K77 s přihlédnutím k základnímu onemocněni.
a) Trvale progredující forma s laboratorními nebo morfologickými známkami výrazné aktivity zánětu. Rychle progredující formaDDD
s laboratorními známkami výrazné aktivity zánětu s výraznými známkami portál n i hypertenze (jícnové varixy). S trvalou poruchou funkce jaterního parenchymu s trvalým morfologickým defektem.Hyperbilirubinémie Dg E80.4 je posuzována pod Dg E70 -E90 Poruchy přeměny látek metabolismu
b) Pomalu progredující forma s lehkými laboratorními známkami aktivity zánětu nebo s lehkými známkami portální hypertenze. Stacionární forma s lehkými laboratorními nebo morfologickými známkami aktivity zánětu (chronická persistující hepatitis).DDC-D
c) Bez laboratorně prokázané poruchy funkce jaterního parenchymu, ale s větším morfologickým defektem (steatóza, těžší reziduální fibróza).DA-CA-C
d) Stacionární stavy bez morfologických nebo laboratorních známek aktivity zánětu prokazovaných po dobu dvouleté dispenzarizace. S poruchou funkce jaterního parenchymu bez morfologického defektu a s dyspeptickým syndromem.DA-CA-C
e) Ostatní lehké a nezávažné formy.AAA
K80-K87Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišníDg K87 a Dg K93 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K90-K93Jiné nemoci trávicí soustavy
a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení).DDD
b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování).DC-DA-C
c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocněni nebo po operaci.DA-CA
d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojené.AAA
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
L00-L08Infekce kůže a podkožního vaziva
a) Aktivní onemocnění.Léčení
b) Stavy po ukončení Léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených části těla.DDD
c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihuji-li exponovaná místa nebo vzbuzující odpor.DC-DC-D
d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí těla.AAA
L10-L14Puchýřnatá onemocněni
L20-L30Dermatitis a ekzém
L40-L45Papuloskvamózní onemocnění
L50-L54Kopřivka - urticaria a erytém
L55-L59Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
L60-L75Nemoci kožních adnex
L80-L99Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formy.DDD
b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených části těla.DC-DA-C
c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčení.DA-CA
d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trafiku kůže. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenách.AAA
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
M00-M03Infekční artropatie
M05-M14Zánětlivé polyartropatie
M15-M19Artrózy
M22-M25Jiná onemocnění kloubů
a) Akutní formy.Léčení
b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubů.DDD
c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených části těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy.DC-DC-D
d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DA-CA-C
e) Stavy po menisektomíi bez poruchy funkce kloubu.AAA
M20Získané deformity prstů rukou a nohou
M21Jiné získané deformity končetin
a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůzi.DDD
b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžuji-li i krátkou chůzi nebo stání.DDD
c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stání.DC-DA-C
d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stáni.AAA
M30-M36Systémová onemocnění pohybové tkáně
a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, pátere či jiných postižených orgánů).DDD
b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených části tělo po úspěšném léčení.DC-DA-C
c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce.DA-CA
M40-M43Deformující dorzopatie
a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.DDC-D
b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.DC-DA-C
c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivost.DA-CA-C
d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánů.AAA
M45-M49SpondylopatíeDg M49 s přihlédnut, k základnímu onemocněni
a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.DDC-D
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkce.DC-DA-C
c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánů.DA-CA-C
M50-M54Jiné dorzopatieU Dg M51.4 zachovává kritéria uvedená u Dg M42.0
a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelné.DDD
b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivujicí ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených Částí těla, po neúspěšném léčení.DC-DC-D
c) Oslavně zjištěný výhřez bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné.DA-CA-C
d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné.DA-CA-C
M54.9e) Dorzalgie při negativním RTG a normálním funkčním nálezu.AAA
M60-M63Onemocnění svatů
M65-M68Onemocnění synoviální blány a šlachyDg. M63, M68, M78 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M70-M79Jiná onemocnění měkké tkáně
a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce.DDD
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených častí těla po neúspěšném léčeníDC-DA-C
c) Lehčí, nevýrazné formy léčebné ovlivnitelné.DA-CA-C
M42Osteochondróza páteře
M51.4Schmorlovy uzly
M80-M85Poruchy hustoty a struktury kosti
M86-M90Jiné osteopatie
M91 -M94Chondropatie
a) Akutní formy.LéčeníDg M82 a M90s přihlédnutím k základnímu onemocněni
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánů.DDD
c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením vlce sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus. Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlavice.DC-DC-D
d) Vleklé, neprogredujicí formy, občas recidivujicí, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidívy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood -Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezu.DC-DA-C
e) Lehké formy, jen zřídka recidivujicí a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánů.DA-CA-C
f) M. Scheuermann s postižením nesousedicich obratlů bez dalšich anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood -Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezem.AAA
Poznámka:
Při hodnoceni závažnosti M. Scheuermann a M.Osgood - Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetřeni. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně
M95-M99Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
a) Těžké trvalé formy značně znetvořujíci tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánů.DDD
b) Střední formy omezující pohyby, i když ještě nepůsobí poruchy vnitřních orgánů. D C-D C-D
c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost.DA-CA-C
d) Lehké formy neomezující pohyblivost.AAA
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00-N99)
N00Akutní nefritický syndrom
N01Rychle postupující nefritický sy.
N03Chronický nefritický syndrom
N04Nefrotický syndrom
N05Neurčený nefritický syndrom
N10Akutní tubulo-intersticiální nefritida
N17Akutní selháni ledvin
a) Ústavně jednoznačně prokázané formy do 3 roků po skončeni léčení. Následné stavy s patologickým obsahem v moči i při normální funkci ledvin nebo poruchou funkce ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před více než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.DDC-D
b) Stavy po klinicky zcela zhojeném zánětu ledvin s normální funkci ledvin, prodělal-li posuzovaný prokazatelně před vice než 3 roky zánětlivá onemocnění ledvin.DC-DA-C
c) Stavy jako sub b) nejdříve po 5 letech po prodělaném onemocnění.AAA
N02Recidivující a přetrvávající hematurie
R31Neurčená hematurie
N 06Izolovaná Proteinurie s určeným morfologickým postižením
N07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N08Glomerulární poruchy při nemocech zařazených jindeDg N08 a N16 s přihlédnutím k základnímu onemocněni
N11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N14Tubulo-intercticiálni tubulámí onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N15Jiná tubulo-intersticiální onemocněni ledvin
N16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N18Chronické selhání ledvin
N19Neurčené selháni ledvin
a) Těžké formy při značných poruchách funkce ledvin.DDD
b) Lehčí formy bez značnějších poruch funkce ledvin a při celkovém dobrém stavu.DC-DA-C
c) Stacionární formy í při normální funkci ledvin, avšak s občasným patologickým obsahem v moči při dobrém celkovém stavu.DA-CA-C
N20-N23UrolitiázaDg N22 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkými a Častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústroji a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení).DDD
b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocnění.DDC
c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií).DC-DA-C
d) Pří ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-lí porušena funkce močového ústrojí.DA-CA-C
e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkce.AAA
N13Obstruktivní a refluxní uropatie
N25-N29Jiné nemoci ledvin a močovodůDg N29 s přihlédnutím k základnímu onemocněni
a) Těžké formy při značných poruchách funkce a při špatném celkovém stavu (po neúspěšném Léčení).DDD
b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocnění0DC-D
c) I lehké formy ústavně prokázané do 3 let po ukončení léčení. Lehké formy po ukončeni léčení s následnou lehkou poruchou funkce a při dobrém celkovém stavu po 3 letech po prodělaném onemocněni.DC-DC-D
d) Klinicky vyhojené formy bez poruchy funkce a při dobrém celkovém stavu, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocnění.DA-CA-C
e) Klinicky vyhojené formy akutních zánětů bez poruchy funkce s opakovaně negativním močovým nálezem po 3 letech po prodělaném onemocnění.AAA
N30-N39Jiné nemoci močové soustavyDg N33. N37 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném Léčení) pro značných poruchách funkce.DDD
b) často recidivující nebo vleklé formy a lokální cystitidy s mírnou poruchou funkce.DDA-CDg N39.1 -přetrvávající Proteinurie a Dg N39.2 - ortostatická Proteinurie hodnotit pod položkou
c) Lehké formy (po ukončeni léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavu.DA-CA-C
d) Následné stavy bez poruch funkce.AAADg R80 - izolovaná Proteinurie
N40-N51Nemoci mužských pohlavních orgánůMimo Dg N46, Dg N51 s přihlédnutím k základním onemocněním
a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách moče. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formy.DDC-D
b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů.DA-CA-C
c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů, Ostatní formy a následné stavy.AAA
N60-N64Nemoci prsu
N70-N77Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánůDg. N74 a N77 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N80-N98Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústroji
N99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde
a) Těžké recidivující formy se značnými poruchami funkce nebo rozsáhlým palpačním nálezem (po ukončeni léčení) nebo stavy po jejich operaci se závažnými poruchami funkce.DDC-D
b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném Léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operací se zřejmými poruchami funkce, připouštějící při malém zatížení výkon služby bez obtíží.DA-CA-C
c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů a bez palpačního nálezu nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu.AAA
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00-P96)
Posuzují se následné stavy po skončeném Léčení podle závažnosti následků
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
Q00-Q07Vrozené vady nervové soustavy
Q10-Q18Vrozené vady oka,ucha, obličeje a krku
Q20-Q28Vrozené vady oběhové soustavy
Q30-Q34Vrozené vady dýchací soustavy
Q35-Q37Rozštěp rtu a rozštěp patra
Q38-Q45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q65-Q79Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
Q80-Q89Jiné vrozené vady.
Q90-Q99Abnormality chromosomů nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce a to i po operativní léčbě, stavy špatné reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcí.DDD
b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušuji-li vzhled nebo řeč.DDD
c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév í s dobrou funkcí oběhového ústrojí.DC-DA-C
d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušujíc! vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t. č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojí.AAA
Q50-Q56Vrozené vady pohlavních orgánů
Q60-Q64Vrozené vady močové soustavy
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina) na vrozeném podkladě. Jiné vývojové vady dolních močových cest způsobující neschopnost zachovávat tělesnou čistotu (nevyléčitelné formy). Vyústěni roury močové v zadní polovině pyje nebo na hrázi. Rozštěp močového měchýře. Stavy špatně reagující na léčbu.DDD
b) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Vývojová anomálie ledvin se známkami rozšíření dutého systému a prokazatelně snížené funkci ledviny a s patologickým nálezem v moči.DDD
c) Vývojové anomálie ledvin bez rozšíření dutého systému při normální funkci ledviny a bez patologického nálezu v moči. Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlete (kryptorchismus) v kanále tříselném se současnou kýlou, působí-li obtíže při chůzi.DDD
d) Jednostranné nebo oboustranné zadržení varlat v břišní dutině nebo v tříselném kanále i s kýlou, nepůsobí-li obtíže při zatížení.DA-CA-C
e) Nezávažné vady a stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu. Vyústění roury močové poblíž žaludu (hypospadia glandis penis).AAA
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
R00-R09Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavyPodle uvedených kritérii hodnotit jen tehdy jde-li o Dg která není uvedena jinde. Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních Dg. Mimo Dg R31 -neurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg N02. Mimo Dg R61 Podle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpáni všech Dg možností
R10-R19Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20-R23Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
R25-R29Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy
R30-R39Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40-R46Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chování
R50-R69Celkové příznaky a znaky
a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatnění. Těžké, zdlouhavé, Léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkými omezením funkce.DDD
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.DA-CA-C
d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.AAA
R47Poruchy řeči, nezařazené jindePatři sem choroby, vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod polož. Dg F98.5-Koktavost a Dg F98.6 Breptavost
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R49Poruchy hlasu
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná).DDD
b) Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).DDD
c) Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě.DA-CA-C
d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti.AAA
Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření.
R61Nadměrné pocení - hyperhidróza
a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné.DC-DA-C
b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formy.DA-C-A
R70-R79Abnormálni nálezy při vyšetření krve bez diagnózyDg R75-Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience posuzovat podle Dg B20-B24 -Onemocnění vírem lidské imunodeficience Dg R73 -Zvýšenou hladinu krev. gluk. posuzovat podle Dg E10-E14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg R81 -Glykosurie. Dg R83 -R89 hodnotit dle níže uved. krit. až po vyčerpání všech ost. diagnost. možností.
R80-R82Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
R83-R89Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy
R90-R94Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
a) Závažného rázu, vzdorující léčení, spojené s těžkou poruchou funkce organismu nebo značně ztěžující společenské uplatněni. Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce. Nálezy léčiv, drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.DDD
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Lehké nebo závažnější, vleklé a ustálené formy s částečným funkčním nebo anatomickým postižením. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-DA-C
c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu.DA-CA-C
d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkce.AAA
R80Izolovaná Proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
N39.1Přetrvávající Proteinurie, NS
N39.2Ortostatická Proteinurie, NS
a) Nálezy léčiv , drog, jejich metabolitů a jiných látek normálně v tělních tekutinách nepřítomných.DDD
b) Proteinurie (opakovaně zjišťovaná bílkovina v moči) bez zřejmé poruchy funkce ledvin, vyžadující však Časté kontroly. Trvalý či opakovaný nález. Občasný či přechodný nález vyžadující dispenzarizaci.DA-CA-C
c) Ojedinělý nález bílkoviny v moči, bez známek poškození ledvin, vždy po odborném vyšetření. Jednorázový či ojedinělý nález.DPosoudit dle stanovené Dg.
d) Hemoglobinurie (krevní barvivo v moči).D
e) Glykosurie (cukr v moči).D
0 Jiný patologický nález v moči.D
R95-R99Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
S00Povrchní poraněni hlavy
S01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy (po ukončení léčení) s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce, postižených orgánů nebo části těla, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDDPosuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků. Posuzování odstraněni meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg S39
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo časti těla, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivitu.DC-DA-C
d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů nebo bez nápadnějšího zohaveni.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažnějších zraněních bez poruch funkce či omezení pohybů a bez zohavení.AAA
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S03Vymknut i,podvrtnutí a nataženi kloubů a vazů hlavy
S04Poranění mozkových nervůMimo Dg S05
S06Nitrolební poranění
S07Drtivé poranění hlavy
S08Traumat.amputace části hlavy
S09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelisti.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohavení.DC-DC-D
d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelisti.DA-CA-C
e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy.DA-CA-C
f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném Léčení.DA-CA-C
g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo mozkových nervů či bez omezeni pohybů, stavy bez zohavení.AAA
S05Poranění oka a očniceNásledné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka (Dg H00 -H59)
a) Následné stavy po skončeném léčení.
b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci).DDD
c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci).DODC
S10Povrchní poranění krku
S11Otevřená rána krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu, stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen směně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen smírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveni.AAA
S12Zlomenina krku
S13Vymknutí,podvrknutí a nataženi kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC-DC
d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezeni pohybů.AAA
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčení.DDC-D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pleten i nebo periferních nervů.DA-CA-CZdravotní klasifikaci A stanovit u osob nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subjektivních obtíži
e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčení.AAA
S15Poraň, krev.cév v úrovni krkuDg S18 traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S17Drtivé poranění krku
S19Jiná a neurčená poraněni krku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybů.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybů, stavy bez zohavení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.AAA
S20Povrchní poraněni hrudníku
S21Otevřená rána hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybů.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčení.AAA
S22Zlomenina žebra,hrudní kosti a hrudní páteře
S23Vymknutí .podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteře.DA-CA-C
e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném Léčení.AAA
S24Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.D0D
c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
S25Poranění krevních cév hrudníku
S26Poranění srdce
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníku.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybu a bez subjektivních potíží.AAA
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S31Otevřená rána břicha,dolní části zad a pánve
S32Zlomenina bederní páteře a pánve
S33Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti a vnitřních orgánů postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v postižené oblasti či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce čí omezeni pohybů a bez subjektivních potíží.AAA
S34Poraněni nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni Léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivující.DDC-D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S36Poraněni nitrobřišních orgánů
S37Poranění pánevních orgánů
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní časti zad a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomií. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve.DA-CA-C
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez subjektivních potíží.AAA
S40Povrchní poraň.ramene a paže
S41Otevřená rána ramene a paže
S42Zlomenina ramene a paže
S43Vymknuti, podvrtnuti a natažení kloubů a vazů ramenního plátěnce
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DD0
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezeni pohybů.AAA
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC-D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném Léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkceAAA
S45Poranění krevních cév v úrovni Ramene a paže
S46Poranění svalu a šlachy ramene a pažeMimo Dg S48
S47Rozdrcení ramene a paže
S49Jiná a neurčená poraň.ramene a paže
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.D0C-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybů.DA-CA-C
e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potíži,AAA
S48Traumatická amputace ramene a paže
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC-D
S50Povrch.poraň.lokte a předloktí
S51Otevřená rána předloktí
S52Zlomenina lokte a předloktí
S53Vymknutí .podvrtnuti .natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů a bez subjektivních potíží.AAA
S54Poranění nervů předloktí
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktí.AAA
S55Poraň, krevních cév předloktí
S56Poraň.svalu a šlachy předloktí
S57Drtivé poranění předloktíMimo Dg S58
S59Jiné a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen smírnou poruchou funkce lokte a předloktí čí omezením pohybů po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezeni pohybu po skončeném léčení.AAA
S58Traumatická amputace předloktí
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC-D
S60Povrch.poranění zápěstí a ruky
S61Otevřená rána zápěstí a ruky
S62Zlomenina zápěstí a ruky
S63Vymknuti .podvrtnuti kloubů ,vazů zápěstí a ruky
S65Poranění krevních cév zápěstí a ruky
S66Poranění svalu a šlachy zápěstí a rukyMimo Dg
S67Drtivé poranění zápěstí a ruky364 a 368.
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a) Akutní stavy.LéčeníDg. S60-S69 posuzovat individuálně po prověřeni motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených na jemnou motoriku při výkonu zaměstnání
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a vice prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů na obou rukou.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky. stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformaci 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák pravé ruky, u leváka levé) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachována.DCA
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohaveni. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně snížena.DA-CA
e) Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím. zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformaci nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohavení.AAA
S64Poranění nervů zápěstí a ruky
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivující.DDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky.AAA
S68Traumatická amputace zápěstí a ruky
a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostranná.DDD
b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec).DDD
c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazeni zachována.DC-DA-C
d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech í s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně snížena.DA-CA-C
e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) smírným omezením nebo bez snížení výkonnosti ruky.AAA
S70Povrch.poraněni kyčle a stehna
S71Otevřená rána kyčle a stehna
S72Zlomenina kosti stehenní
S73Vymknutí,podvrtnuti .natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubu.DDC-D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkce.AAA
S74Poraněni nervů kyčle a stehna
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna.AAA
S75Poranění krevních cév kyčle a stehna
S76Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna
S77Drtivé poranění kyčle a stehnaMimo Dg S78
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
S78Traumatická amputace kyčle a stehna
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDD
S80Povrchní poraněni bérce
S81Otevřená rána bérce
S82Zlomenina bérce, vč. kotníku
S83Vymknutí,podvrtnutí,natažení kloubů ,vazů kolena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubu.DDD
c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku čí s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.AAA
S84Poranění nervů v úrovni bérce
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DC-DC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující Léčení a často recidivujicí stavy.DC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérce.DA-CA-C
e) Následné stavy í po závažných zraněních anatomicky í funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérce.AAA
S85Poranění krevních cév bérce
S86Poranění svalu a šlachy bérce
S87Drtivé poraněni bérceMimo Dg S88
S89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
S88Traumatická amputace bérce
a) Oboustranná.DDD
b) Jednostranná.DDC-D
S90Povrchní poranění kotníku a nohy
S91Otevřená rána kotníku a nohy
S92Zlomenina nohy pod kotníkem
S93Vymknutí, podvrknuti a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod nim, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce.AAA
S94Poraněni nervů kotníku a nohy
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavy.DDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavy.DC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod ní.AAA
S95Poraněni krevních cév kotníku a nohy
S96Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy
S97Drtivé poranění kotníku a nohyMimo Dg S98
S99Jiná a neurčená poraněni kotníku a nohy
a} Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce komiku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce.DC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezeni pohybů, po skončeném léčení.AAA
S98Traumatická amputace kotníku a nohy
a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná.DDD
b) Traumatická amputace nohy v úrovni komiku nebo pod kotníkem jednostranná. Ztráta 2 a více prstů na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta palce na jedné noze nebo na obou nohách.DC-DC-D
c) Ztráta 1 prstu na jedné noze nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku na několika prstech jedné nohy nebo na obou nohách. Ztráta nehtového článku palce na jedné noze nebo na obou nohách.DA-CA
d) ztráta nehtového článku na jednom prstu nebo na dvou prstech (mimo palec) jedné nohy nebo na obou nohách.AAA
T00Povrchni poranění postihující vice částí těla
T01Otevřené rány postihující více částí těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveni.DC-DA-C
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch a bez zohaveni.AAA
T02Zlomeniny více části těla
T03Vymknutí,podvrtnutí a natažení vice částí těla
T04Rozdrcení více částí těla
T05Traumatická amputace více částí těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce čí omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtíží.AAA
T06Jiná poranění více části těla, nezařazené jinde
T06.0Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku
T06.1Poraněni nervů a míchy postihující mnohočetné části těla
T06.2Poranění nervů postihující více části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pleteni nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pleteni nebo periferních nervů, recidivující stavy.DDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce michy, nervových pletení nebo periferních nervů.AAA
T06.3Poranění cév postihující vice častí těla
T06.4Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T06.5Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními
T06.8Jiná určená poraněni postihující vice části těla
T07Neurčená mnohočetná poranění
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.D0C-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveni.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném Léčení.AAA
T08Zlomenina páteře,úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení Léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.AAA
T09Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena
T09.0Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená
T09.1Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T09.2Vymknuti, podvrtnuti a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupu.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném Léčení.AAA
T09.3Poraněni míchy, úroveň neurčena
T09.4Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pleteni nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti pátere nebo kloubů.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující.DC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném Léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybů.AAA
T09.5Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T09.6traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T09.8Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T09.9Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupu.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupu.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.0Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.1Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T11.2Vymknutí, podvrtnuti a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T11.4Poraněni neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.5Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.8Jiná určená poraněni horní končetiny, úroveň neurčena
T11.9Neurčené poraněni horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončeni Léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněni.DC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení.AAA
T11.3Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčenaLéčení
a) Akutní stavy.
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčení.DDC-D
d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetiny.AAA
T11.6Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
a) oboustranná.DDD
b) jednostranná.DDD
T12Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena
T13J. poraněni dolní končetiny úroveň neurčena
T13.0Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.1Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčení.AAA
T13.3Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavy.DDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetiny.AAA
T13.4Poraněni neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.5Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.8Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.9Neurčená poraněni dolní končetiny, úroveň neurčena
T14Poranění neurčené části těla
T14.0Poranění neurčené části těla
T14.1Otevřená rána neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavením.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohaveni.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen smírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezeni pohybů po skončeném Léčení, stavy bez zohavení.AAA
T13.6Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Oboustranná.D0D
b) Jednostranná.DDD
T14.2Zlomenina neurčené části těla
T14.3Vymknutí, podvrtnuti a natažení neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů.DA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T14.4Poranění nervu(ů) neurčené části těla
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pleteni nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelné.DDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pleteni nebo nervů, stavy recidivující.DDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pleteni nebo nervů.AAA
T14.5Poranění cév(y) neurčené části těla
T14.6Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T14.7Drtivé poranění (rozdrceni) a traumatická amputace neurčené části těla
T14.8Jiná poranění neurčených částí těla
T14.9Poraněni, NS
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující' úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění.DDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčení.AAA
T15-T19Očinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T20-T32Popáleniny a poleptáni
T33-T35Omrzliny
T36-T50Otrava léky.léčivy, návykovými a biologickými látkami
T51-T65Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T66-T78Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T79Některé časné komplikace úrazů
T81.1Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
a) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části těla.DDD
b) Následné stavy po závažnějším postiženi do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivující.DDC-D
c) Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohavení.DA-CA-C
d) Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezeni pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohavení.AAA
T80-T88Komplikace zdravotní péče nezařazené jindeMimo DgT81.1 uvedena výše.
T90-T98Následky poraněni, otravy a jiných následků vnějších příčinNásledné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg S00 - T 78

Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST1234567
pod 0,050,05-0,060,100,160,250,33-0,661,0
pod 3/603/60-5/606/606366/246/18-6/96/6
pod 2,5/502,5/50-4/505/505/305/205/15-5/7,55/5
1pod 0,05IDDDDDDD
pod 3/60IIDDDDDDD
pod 2,5/50IIIDDDDDC-DC-D
20,05-0,08IDDDDDDD
3/60-5/60IIDDDDDDD
2,5/50-4/50IIIDDDDDC-DC-D
30,10IDDDDDDD
6/60IIDDDDDDD
5/50IIIDDDDDC-DC-D
40,16IDDDDDDD
636IIDDDDDC-DC-D
5/30IIIDDDDDC-DC-D
50,25IDDDDDDD
6/24IIDDDDC-DC-DC-D
5/20IIDDDDC-DC-DC-D
60,33-0,66IDDDDDDD
6/18-6/9IIDDDC-DC-DA-CA-C
5/15-5/7,5IIIC-DC-DC-DC-DC-DAA
71,0IDDDDDDA
6/6IIDDDC-DC-DA-CA
5/5IIIC-DC-DC-DC-DC-DAA

Používáni tabulky pro posuzováni refrakčních vad

Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 7, druhého oka ve sloupcích I - 7.

V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace, která platí pro snížení zrakové ostrosti již korigované.

Pokud rozdíl síly skel pro jedno a druhé oko přesahuje - 3,0 D, platí vždy zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší, než je pro zjištěnou zrakovou ostrost v tabulce stanovena.

Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plic

VC %FEV 1 %PaO2PaCO2pHPapPorucha
90-8079-6079-60Okolo 557,35-7,30> 20-30Lehká
79-6059-45Okolo 60Okolo 607,29> 40Středně těžká
59-40< 45< 60> 60< 7,29> 40Těžká

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 324/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 238/2000 Sb.

2) § 2 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
§ 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.

3) § 9 odst. 2, § 18a, § 35a a § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
§ 63 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 186/1992 Sb.
§ 10 zákona č. 238/2000 Sb.

4) § 3 písm. c) zákona č. 186/1992 Sb.

5) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.
§ 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 238/2000 Sb.
§ 29 zákona č. 32/1957 Sb., ve znění zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 308/1993 Sb. a zákona č. 113/1997 Sb.
§ 29 vyhlášky č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).

6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.

7) Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 352/2000 Sb.

8) Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.

9) § 41 odst. 2 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

10) § 31 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

11) § 17 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb.

12) § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 238/2000 Sb.

Přesunout nahoru