Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 305/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce

Částka 117/2001
Platnost od 30.08.2001
Účinnost od 30.08.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (256/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

305

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 27. srpna 2001

o makléřské zkoušce

Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry stanoví podle § 49 odst. 7 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah makléřské zkoušky (dále jen "zkouška"), její kategorie a organizaci.

§ 2

Rozsah zkoušky

(1) Zkouška prověřuje znalosti

a) právních předpisů upravujících poskytování investičních služeb a právních předpisů souvisejících,

b) burzovního řádu, burzovních pravidel,1)

c) tržního řádu organizátora mimoburzovního trhu,2)

d) provozního řádu Střediska cenných papírů,3)

e) všeobecně uznávaných postupů obchodování s investičními instrumenty,

f) finančního trhu a jeho fungování, a

g) investičních instrumentů.4)

(2) Seznam právních předpisů podle odstavce 1 písm. a), seznam tématických okruhů ke zkoušce, skupin tématických okruhů a seznam vzorových otázek ke zkoušce členěný podle tématických okruhů uveřejní Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") ve Věstníku Komise pro cenné papíry (dále jen "věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internet) nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem.

§ 3

Kategorie zkoušky

(1) Zkouška se dělí podle druhu odborné specializace makléře na čtyři kategorie označené číslicemi I. až IV.

(2) Zkouška kategorie I. prověřuje znalosti podle § 2 odst. 1 ohledně provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů s výjimkou derivátů.

(3) Zkouška kategorie II. prověřuje znalosti podle § 2 odst. 1 ohledně obhospodařování portfolií, jejichž součástí jsou investiční instrumenty s výjimkou derivátů, a ohledně poradenské činnosti týkající se investování do investičních instrumentů s výjimkou derivátů.

(4) Zkouška kategorie III. prověřuje znalosti o výkonu činností podle odstavců 2 a 3 týkajících se derivátů.

(5) Uchazeč může vykonat zkoušku kategorie III. až po úspěšném vykonání zkoušky kategorie I. nebo II.

(6) Zkouška kategorie IV. prověřuje znalosti podle § 2 odst. 1 ohledně přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů.

Organizace zkoušky

§ 4

(1) Přihláška se podává na adresu Komise. Uchazeč je povinen zaplatit úplatu spojenou se zkouškou ve výši 4 000 Kč, v případě zkoušky kategorie III. ve výši 2 000 Kč na účet podle odstavce 5.

(2) V přihlášce uvede uchazeč

a) příjmení, jméno, titul, rodné příjmení,

b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) datum narození,

d) obec a okres narození; narodil-li se uchazeč v cizině, uvede pouze stát narození,

e) státní občanství,

f) adresu místa trvalého pobytu, u cizích státních příslušníků též místa pobytu v České republice,

g) adresu pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu, popř. místa pobytu v České republice u cizích státních příslušníků,

h) kategorii zkoušky, k jejímuž vykonání se hlásí, a

i) požadovaný termín zkoušky.

(3) Uchazeč přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii dokladu o zaplacení úplaty. Uchazeč, který se hlásí k vykonání zkoušky kategorie III., přiloží dále k přihlášce úředně ověřenou kopii osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky kategorie I. nebo II.

(4) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč nejpozději 21 dnů před zkušebním termínem na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky.

(5) Zkušební termín, místo konání zkoušek, název a číslo účtu, na který se hradí úplata, uveřejní Komise nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem ve věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internet).

§ 5

Výbor pro makléřské zkoušky a zkušební komise

(1) Výbor pro makléřské zkoušky (dále jen "výbor") se skládá z předsedy a dalších 10 členů. Předsedou výboru jmenuje prezidium Komise předsedu Komise nebo člena prezidia Komise. Další členy výboru jmenuje prezidium Komise z řad odborníků, zástupců poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a zaměstnanců Komise.

(2) Výbor stanovuje tematické okruhy ke zkoušce a jejich obsah, zajišťuje tvorbu, revizi a obměnu souboru otázek ke zkoušce a rozhoduje o vzorových otázkách ke zkoušce určených k uveřejnění.

(3) Zkušební komise se skládá z předsedy a dalších 8 členů. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje prezidium Komise. Předseda a alespoň další 4 členové zkušební komise musí být zaměstnanci Komise. Členem zkušební komise může být jmenován člen výboru. Členové zkušební komise zajišťují dozor nad řádným průběhem zkoušky.

(4) Výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo zkušební komise končí, jestliže

a) skončí jeho pracovní poměr ke Komisi,

b) skončí výkon jeho funkce předsedy Komise nebo člena prezidia Komise,

c) jej prezidium Komise z funkce odvolá,

d) na funkci rezignuje, nebo

e) funkci nevykonává déle než 6 měsíců; funkce nezaniká v případě, že předseda nebo člen výboru nebo zkušební komise nevykonával funkci proto, že během 6 měsíců se zkoušky nekonaly.

(5) Rezignuje-li předseda nebo člen výboru nebo zkušební komise na funkci [odstavec 4 písm. d)], skončí výkon jeho funkce doručením rezignace předsedovi Komise. Rezignuje-li na funkci předsedy výboru předseda Komise, skončí výkon jeho funkce doručením rezignace tajemníkovi prezidia Komise.

§ 6

(1) Zkušební komise zašle pozvánku k vykonání zkoušky každému uchazeči, který podal přihlášku se všemi náležitostmi ve lhůtě pro její podání a na předepsaném formuláři, nejpozději 14 dnů před zkušebním termínem.

(2) Uchazeč, který se nemůže ke zkoušce dostavit ve stanoveném zkušebním termínu a požádá Komisi o jeho změnu nejméně 2 pracovní dny před stanoveným zkušebním termínem, může vykonat zkoušku v jiném zkušebním termínu určeném Komisí. V takovém případě úplatu znovu neplatí. Jestliže uchazeč nechce vykonat zkoušku v jiném zkušebním termínu a požádá o vrácení úplaty, Komise úplatu vrátí.

(3) Uchazeči, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví, svoji neúčast do 10 dnů ode dne zkušebního termínu řádně omluví a požádá o vrácení úplaty, Komise úplatu vrátí. Uchazeči, který místo žádosti o vrácení úplaty požádá o vykonání zkoušky v jiném zkušebním termínu, Komise určí jiný zkušební termín.

(4) Uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví a řádně se neomluví do 10 dnů ode dne zkušebního termínu, může zkoušku vykonat po podání nové přihlášky a novém zaplacení úplaty.

Zkouška

§ 7

(1) Uchazeč vykoná zkoušku formou testu v elektronické podobě. Doba trvání zkoušky kategorií I. a II. nesmí přesáhnout 4 hodiny, zkouška kategorií III. a IV. nesmí přesáhnout 2,5 hodiny.

(2) Průběh zkoušky je neveřejný. Kromě uchazečů a členů zkušební komise mohou být průběhu zkoušky přítomny též osoby, které předseda zkušební komise pověřil výkonem administrativních činností.

§ 8

(1) Uchazeč je povinen dodržovat zkušební řád (§ 13 odst. 1).

(2) Člen zkušební komise přítomný průběhu zkoušky může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky využil cizí pomoci, použil pomocné materiály nepovolené zkušební komisí, komunikoval s jiným uchazečem, pořizoval opisy testu nebo výpisy z něj, použil telekomunikační zařízení nebo jinak rušil průběh zkoušky. Vyloučenému uchazeči Komise úplatu nevrací.

§ 9

(1) Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem, každá nezodpovězená nebo nesprávně zodpovězená otázka není bodově hodnocena.

(2) Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky kategorií I., II. a IV. je dosažení alespoň 75 % nejvyššího možného bodového hodnocení v celé zkoušce a alespoň 60 % nejvyššího možného bodového hodnocení v každé skupině tematických okruhů. Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky kategorie III. je dosažení alespoň 75 % nejvyššího možného bodového hodnocení v celé zkoušce.

§ 10

(1) O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů po zkušebním termínu protokol, ve kterém uvede

a) jméno a příjmení předsedy a členů zkušební komise, kteří dohlíželi na řádný průběh zkoušky,

b) datum a místo konání zkoušky,

c) dobu zahájení a ukončení zkoušky, a

d) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vyloučení uchazeče ze zkoušky podle § 8 odst. 2.

(2) Nedílnou součást protokolu tvoří seznam uchazečů a tištěný výstup obsahující hodnocení výsledků zkoušky. Protokol podepíší předseda zkušební komise a všichni členové zkušební komise, kteří dohlíželi na řádný průběh zkoušky.

(3) Protokol a data na nosiči dat v elektronické podobě vztahující se ke zkoušce Komise uloží v souladu s předpisy o archivnictví.

§ 11

(1) Zkušební komise vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 14 dnů po jejím vykonání.

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o složení zkoušky (dále jen "osvědčení"). V osvědčení zkušební komise uvede jeho pořadové číslo, kategorii vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení v celé zkoušce a v každé skupině tematických okruhů. Osvědčení podepisují předseda a další člen zkušební komise.

(3) Uchazeči, který zkoušku nevykonal úspěšně, vydá zkušební komise oznámení o výsledku zkoušky (dále jen "oznámení"). V oznámení zkušební komise uvede jeho pořadové číslo a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení v celé zkoušce a v každé skupině tematických okruhů. Oznámení podepisují předseda a další člen zkušební komise. Uchazeč podle věty první může vykonat další zkoušku nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

§ 12

(1) Uchazeč může do 7 dnů od doručení osvědčení nebo oznámení podat odůvodněnou žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. K přezkoumání je příslušný výbor.

(2) Uchazeč může proti vyloučení ze zkoušky podle § 8 odst. 2 podat odůvodněný protest. K posouzení protestu je příslušná zkušební komise.

(3) Komise písemně oznámí uchazeči výsledek přezkoumání podle odstavce 1 nebo posouzení podle odstavce 2 do 30 dnů od doručení žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky nebo protestu proti vyloučení ze zkoušky.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1) Podrobnosti o průběhu konání zkoušky upraví zkušební řád. Zkušební řád schvaluje prezidium Komise.

(2) Podrobnosti o jednání a rozhodování výboru upraví jednací řád. Jednací řád schvaluje prezidium Komise.

(3) Komise uveřejní zkušební a jednací řád ve věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. internet) nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem.

§ 14

Přechodné ustanovení

(1) Zkouška složená podle vyhlášky č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce, ve znění účinném do 30. června 1997, se považuje za zkoušku podle této vyhlášky v rozsahu kategorií I. a II. Zkouška složená podle čl. II vyhlášky č. 120/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce, se považuje za zkoušku podle této vyhlášky v rozsahu kategorie III. Zkouška složená podle vyhlášky č. 87/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb., se považuje za zkoušku podle této vyhlášky v rozsahu kategorií I., II. a III.

(2) Činnost zkušební komise jmenované podle dosavadních právních předpisů končí dnem účinnosti vyhlášky.

§ 15

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce.

(2) Zrušuje se vyhláška č. 120/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.

2) § 50 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 56 odst. 7 zákona č. 591/1992 Sb., ve znění zákona č. 362/2000 Sb.

4) § 8a zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 305/2001 Sb.

Přihláška k makléřské zkoušce

Přihláška k makléřské zkoušce

Přesunout nahoru