Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 282/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací

Částka 106/2001
Platnost od 07.08.2001
Účinnost od 01.09.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. července 2001

o evidenci geologických prací

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah evidovaných údajů a postup evidence geologických prací.

§ 2

Rozsah evidovaných údajů

(1) Evidence geologických prací (dále jen "evidence") obsahuje základní údaje o organizacích provádějících geologické práce1) (dále jen "organizace") podle projektu geologických prací a údaje o geologických úkolech.2)

(2) Evidence obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu nebo název a sídlo u právnických osob; obchodní firmu nebo jméno a příjmení a místo podnikání u fyzických osob,

b) identifikační číslo, pokud bylo organizaci přiděleno,

c) název geologického úkolu,

d) označení druhu a etapy geologických prací,3)

e) cíl geologických prací,

f) hlavní druhy projektovaných prací,

g) název a kód katastrálního území, na kterém nebo na jehož části bude geologický úkol řešen; nevztahuje se na úkoly řešené na více než pěti katastrálních územích,

h) název kraje, na jehož území bude geologický úkol řešen,

i) datum zahájení a plánovaného ukončení geologických prací,

j) souhrnnou projektovanou cenu prací se zaokrouhlením na tisíce Kč u prací hrazených plně z prostředků státního rozpočtu; u ostatních geologických prací finanční rozpětí, pod které spadá rozpočet geologického úkolu, a to v intervalech do 10 000 Kč, od 10 000 Kč do 100 000 Kč, od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč, od 1 000 000 Kč do 5 000 000 Kč a nad 5 000 000 Kč,

k) rozlišení zdroje financování geologického úkolu na státní rozpočet a ostatní zdroje.

§ 3

Postup při vedení evidence

(1) Evidenci provádí Česká geologická služba.4)

(2) Podklady k evidenci (dále jen "podklady") zpracovává organizace podle projektu geologických prací na tiskopise evidenčního listu uvedeného v příloze k této vyhlášce.

(3) U geologických prací geologického výzkumu, které nejsou prováděny podnikatelsky nebo nejsou financovány ze státního rozpočtu, a u geologických prací, které jsou součástí výuky na středních školách, vyšších odborných školách a vysokých školách, uvede organizace v evidenčním listu jednorázově údaje uvedené v § 2 odst. 2 písm. a).

(4) K evidenčnímu listu organizace přiloží vymezení zkoumaného území na výřezu mapy vhodného měřítka, ne však většího než 1 : 10 000.

(5) Evidenční list podepisuje odpovědný řešitel geologických prací1) (dále jen "odpovědný řešitel"). Jestliže geologický úkol nemusí být řešen prostřednictvím odpovědného řešitele5) podepisuje evidenční list ten odpovědný řešitel, od jehož odborné způsobilosti odvozuje organizace oprávnění projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce.

(6) Podklady doručí organizace ve dvojím vyhotovení České geologické službě do třiceti dnů před zahájením geologických prací poštou, v elektronické podobě nebo přímo pověřenému zaměstnanci v sídle České geologické služby.

(7) Jestliže údaje v odevzdaných podkladech nejsou úplné, vyžádá si Česká geologická služba jejich doplnění. Do doby doplnění nebudou geologické práce zaevidovány.

(8) Česká geologická služba zaeviduje geologické práce v den podání úplných podkladů a vydá o tom organizaci do čtrnácti dnů potvrzení.

§ 4

Změna evidence

(1) Dojde-li ke změně evidovaného geologického úkolu, doručí organizace potřebné podklady pro změnu evidovaných údajů do třiceti dnů od této změny České geologické službě, a to v případě, že

a) se podstatně rozšíří nebo přemístí území geologického úkolu,

b) se změní cíl geologického úkolu nebo druh a etapa geologických prací,

c) geologické práce neskončí do jednoho roku po uplynutí plánovaného termínu jejich ukončení uvedeného v evidenčním listě,

d) byl geologický úkol zrušen,

e) se změní údaje uvedené v § 2 odst. 2 písm. a).

(2) Česká geologická služba vyznačí oznámené změny v evidenci a vydá o tom organizaci potvrzení.

(3) Jestliže se evidované geologické práce neuskuteční, oznámí organizace tuto skutečnost České geologické službě do třiceti dnů od rozhodnutí o jejich neuskutečnění.

§ 5

Zpřístupňování informací

Česká geologická služba zpřístupňuje prostřednictvím Internetu roční souhrnné údaje o evidovaných geologických pracích.

§ 6

Přechodné ustanovení

Geologické práce, které Geofond České republiky zaregistroval před počátkem účinnosti této vyhlášky, se považují nadále za zaevidované.


ČÁST TŘETÍ

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2001.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.


Příloha k vyhlášce č. 282/2001 Sb.

Evidenční list geologických prací

Evidenční list geologických prací

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

2) § 14 vyhlášky č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu.

3) § 2 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

4) § 17 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

5) § 3 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., ve znění zákona č. 366/2000 Sb.

Přesunout nahoru