Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Částka 9/2001
Platnost od 23.01.2001
Účinnost od 23.01.2001
Zrušeno k 01.01.2010 (448/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 8. ledna 2001

o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 2 až 5, § 27, 28 a 29 zákona:


Hygienické požadavky na kosmetické prostředky

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) hygienické požadavky na složení a vlastnosti kosmetických prostředků,

b) značení kosmetického výrobku a vybavení návodem k použití,

c) požadavky na rozsah uchovávaných údajů o kosmetických prostředcích,

d) náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku,

e) náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených.

§ 1a

Složení kosmetických prostředků

(1) K výrobě kosmetických prostředků lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi v koncentracích použitých v receptuře výrobku vedou k výrobě takového kosmetického prostředku, který nezpůsobí poškození zdraví fyzických osob. Příkladmý výčet takových kosmetických prostředků stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(2) Kosmetické prostředky nesmějí obsahovat látky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Povolená je pouze přítomnost stopových množství těchto látek, je-li i při dodržení správného technologického postupu technicky nevyhnutelná a výrobek nezpůsobí poškození zdraví.

(3) Vybrané látky mohou být v kosmetických prostředcích přítomny jen v množství, čistotě a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 až 7 k této vyhlášce, přičemž

a) příloha č. 3 v části 1 stanoví seznam látek povolených v kosmetických prostředcích jen s omezením, jakož i nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam látek, které jsou povoleny v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, dále nejvyšší přípustné koncentrace těchto látek, podmínky jejich použití, povinné značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto látek povoleno;

b) příloha č. 4 v části 1 stanoví seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených barviv, jichž lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a datum, do kdy je použití těchto barviv povoleno. Seznam povolených barviv stanovených přílohou č. 4 se nevztahuje na kosmetické prostředky určené výhradně k barvení vlasů;

c) příloha č. 5 stanoví seznam látek vyloučených z působnosti této vyhlášky. Pokud kosmetický prostředek obsahuje některou z látek uvedených v příloze č. 5, nejde o kosmetický prostředek podle této vyhlášky;

d) příloha č. 6 v části 1 stanoví seznam látek, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků za účelem potlačování růstu mikroorganismů v kosmetických prostředcích (dále jen "konzervační přísada"), dále nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví seznam dočasně povolených konzervačních přísad, jejich nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je použití těchto konzervačních přísad povoleno;

e) příloha č. 7 v části 1 stanoví látky, které je povoleno přidávat do kosmetických prostředků z důvodu ochrany pokožky spotřebitele před škodlivými účinky ultrafialového záření (dále jen "filtry ultrafialového záření"), nejvyšší přípustné koncentrace a podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele; v části 2 pak stanoví filtry ultrafialového záření dočasně povolené do kosmetických prostředků, nejvyšší přípustné koncentrace, podmínky jejich použití včetně povinného značení na obalech určených pro spotřebitele a datum, do kdy je jejich použití povoleno.

§ 2

(1) Na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce1a) a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popř. jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Tyto údaje mohou být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují identifikaci výrobce nebo dovozce;

b) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je počet balení uveden na obalu. Tento údaj se nemusí uvádět, je-li počet balení snadno viditelný z vnějšku, nebo je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě;

c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek zachovává svoji původní funkci a je bezpečný. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "spotřebujte nejlépe do...", za kterými následuje vyznačení data nebo údaj, kde je datum uvedeno na obalu. Datum musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, a to v tomto pořadí. Je-li to třeba, musí se informace o trvanlivosti doplnit údajem o podmínkách, které je třeba dodržet, aby byla uvedená trvanlivost zachována. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém, uvedeným v příloze č. 8a, a údajem o době v měsících nebo rocích;

d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání, zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci "Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu" v přílohách č. 3, 4, 6 a 7, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem na příslušném obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8;

e) identifikace výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho uvést pouze na vnějším obalu;

f) funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli v českém jazyce;

g) seznam ingrediencí (přísad) v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet slovo "Ingredients". Seznam ingrediencí může být uveden jen na vnějším obalu. Pokud z praktických důvodů nelze seznam ingrediencí uvést na obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. Přítomnost parfémů se označuje slovem "parfum" a přítomnost aromat slovem "aroma". Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v souladu s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších než 1% mohou být uvedeny vjakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace překračuje 1%. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoliv pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv nebo názvem podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech mohou být uvedena všechna barvicí činidla použitá ve škále pod podmínkou, že jsou připojena slova "může obsahovat" nebo symbol "+/-". Název ingredience musí být uveden podle společného názvosloví INCI přijatého jako společná nomenklatura Komisí Evropských společenství1b) (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to možné, chemickým názvem, názvem podle CTFA ( ), názvem podle Evropského lékopisu, názvem INN (International Non-proprietary Names) doporučeným WHO, číslem EINEX, IUPAC, CAS nebo číslem CI (colour index). U mýdla, koupelových kuliček a dalších malých kosmetických prostředků lze seznam ingrediencí uvést jako upozornění v bezprostřední blízkosti místa, na kterém je výrobek vystaven k prodeji.

(2) Vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, výrobce nebo dovozce uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.

(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,

c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

(4) Uvedením údajů podle odstavce 1 písm. d) není dotčena povinnost nahradit škodu.

§ 3

Rozsah uchovávaných údajů o kosmetickém prostředku

O kosmetickém prostředku musí být uchovávány tyto údaje:

a) kvalitativní a kvantitativní složení výrobku; u parfémových kompozic a parfémů je nutno uvést název a kódové číslo složení a označení dodavatele;

b) fyzikální, chemická a mikrobiologická specifikace surovin a konečného výrobku a kontrolní kritéria kvality a mikrobiologické čistoty u kosmetického výrobku. Názvy surovin musí být v označení obvyklém v mezinárodním styku, dále například podle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients;

c) doklady o výrobní metodě vyhovující správné výrobní praxi;

d) zhodnocení bezpečnosti pro zdraví fyzických osob v rozsahu stanoveném zákonem1c);

e) jméno, příjmení, adresa a kvalifikace osoby, která je odpovědná za hodnocení podle písmene d);

f) údaje o nežádoucích účincích na fyzické osoby plynoucí z používání kosmetického prostředku;

g) důkaz o účincích, které jsou u kosmetického prostředku deklarovány, pokud to povaha účinků nebo výrobku vyžaduje;

h) údaje o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli, které má souvislost s vývojem nebo hodnocením bezpečnosti kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí, včetně údajů o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném s cílem splnit požadavky právních předpisů nebo opatření zemí, které nejsou členy Evropské unie.

§ 4

Náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku

(1) V žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku musí být uvedeny tyto údaje:

a) obchodní jméno a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

b) přesná identifikace ingredience podle zvláštních předpisů pro klasifikaci chemických látek, popřípadě dle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí ingredience (například rozpouštědla);

c) zhodnocení bezpečnosti ingredience při použití ve finálním výrobku pro zdraví člověka s uvedením toxikologického profilu ingredience, chemické struktury a hladiny expozice;

d) předpokládané použití ingredience, zejména kategorie výrobků, ve kterých bude použita;

e) podrobné zdůvodnění, proč je utajení požadováno;

f) názvy všech výrobků, které obsahují danou ingredienci, jsou-li známy, a názvy, pod kterými je výrobek prodáván na trhu v zahraničí, jakož i podrobné údaje o každém z těchto výrobků;

g) prohlášení, ve kterém se uvede, zda byla žádost o utajení dané ingredience předložena v jiném státě, a informace o výsledku takové žádosti.

(2) Pokud není údaj podle odstavce 1 písm. f) znám, může být uveden nejpozději 15 dnů před uvedením výrobku na trh. Je-li ingredience používána v několika kosmetických prostředcích, postačí jedna žádost za předpokladu, že jsou výrobky příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví písemně sděleny.

§ 5

Náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek

(1) V žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených v přílohách č. 3, 4, 6 a 7, výrobce nebo dovozce uvede

a) obchodní jméno a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu;

b) přesnou identifikaci látky podle zvláštních předpisů pro klasifikaci chemických látek, popřípadě dle International Nomenclature for Cosmetic Ingredients. Jde-li o látku, kterou nelze takto uvést, musí být uveden název základního materiálu, název použité části rostliny nebo živočicha a názvy součástí látky, jako jsou například rozpouštědla;

c) zhodnocení bezpečnosti látky při použití ve finálním výrobku pro zdraví člověka s uvedením toxikologického profilu látky, chemické struktury a hladiny expozice;

d) předpokládané použití látky a její funkci;

e) kategorie výrobků, ve kterých bude použita;

f) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhovaných výrobků, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost výrobku sama či reakcí nebo interakcí s výrobkem, obalem nebo jinými látkami, které jsou ve výrobku použity, popřípadě i jejich znečištění;

g) technologické zdůvodnění použití látky v průběhu výroby kosmetického prostředku;

h) množství látky použité ve výrobě a její množství ve výsledném výrobku;

i) dostupnou tuzemskou i zahraniční dokumentaci k látce a výrobku.

§ 6zrušeno


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 268/2001 Sb. Čl. II

Kosmetické prostředky, uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, musí být uvedeny do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) nejpozději do 30. června 2002.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 126/2005 Sb. Čl. II

Kosmetické prostředky, které nesplňují požadavky uvedené v bodech 7 až 9 této vyhlášky, nesmějí být uváděny na trh po uplynutí 3 měsíců a nesmějí být prodávány ani jinak nabízeny spotřebiteli po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 104/2006 Sb. Čl. II

Kosmetické prostředky, které byly vyrobeny nebo budou uvedeny na trh, distribuovány, prodávány nebo jinak nabízeny spotřebiteli přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Kosmetické prostředky, které nevyhovují bodům 2 a 5 čl. I, budou posuzovány podle věty první nejdéle do 31. března 2006.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 260/2006 Sb. Čl. II

Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 2 až 7, se při uvedení na trh nebo při dovozu posuzují podle dosavadních právních předpisů do 22. srpna 2006. Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 2 až 7, se při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli posuzují podle dosavadních právních předpisů do 22. listopadu 2006.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 474/2006 Sb. Čl. II

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 3 a 4, se do 1. prosince 2006 při uvedení na trh, distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Kosmetické prostředky uvedené na trh, distribuované, prodávané nebo nabízené spotřebiteli přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, na jejichž obalu je název ingredience uveden podle vyhlášky č. 75/2003 Sb., se považují za kosmetické prostředky, na nichž je název ingredience uveden v souladu s touto vyhláškou, a to až do doby vyprodání jejich zásob.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 112/2007 Sb. Čl. II

Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 4 až 6, se při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli posuzují do 20. února 2008 podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 230/2007 Sb. Čl. II

(1) Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 2, 4 až 8 a 10, se při uvedení na trh nebo dovozu posuzují podle dosavadních právních předpisů do 22. března 2008; při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 23. června 2008.

(2) Kosmetické prostředky, které nevyhovují čl. I bodům 3, 9 a 11, se při uvedení na trh nebo dovozu posuzují podle dosavadních právních předpisů do 17. října 2008; při distribuci, prodeji nebo nabízení spotřebiteli se posuzují podle dosavadních právních předpisů do 18. dubna 2009.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 369/2008 Sb. Čl. II

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodech 2, 4, 5 a 7 lze uvádět na trh nejdéle do 3. dubna 2009. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 3. října 2009.

2. Kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s bodem 3, lze uvádět na trh nejdéle do 30. 9. 2012.

3. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodu 6 lze uvádět na trh nejdéle do 15. listopadu 2008. Tyto kosmetické prostředky lze prodávat nebo nabízet konečnému spotřebiteli nejdéle do 15. února 2009.

4. V příloze č. 3 části 1 položky pod referenčními čísly 26 až 43 a referenčními čísly 47 a 56 v kolonce f věty „pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: „Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře.“.“ nabývají účinnosti dnem 19. března 2009.

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 99/2009 Sb. Čl. II

1. Kosmetické prostředky, které nevyhovují požadavkům stanoveným v čl. I bodě 4, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do dne 13. října 2009.

2. Kosmetické prostředky, které obsahují látku stanovenou v čl. I bodě 8, se posuzují podle dosavadních právních předpisů do dne 7. října 2009.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Příkladmý výčet kosmetických prostředků

- Krémy, emulze, lotiony, gely, oleje a roztoky na kůži ( určené pro ruce, obličej, nohy) a podobné výrobky.

- Pleťové masky a zábaly s výjimkou prostředků určených pro chemický peeling (snímání vrchních částí pokožky chemickou cestou).

- Základy s obsahem pigmentů (tekuté, pasty, prášky).

- Pudry pro líčení (make-up v pudru), pudry po koupeli, hygienické pudry, zásypy a podobné výrobky.

- Mýdla (toaletní, deodorační a další).

- Parfémy, toaletní vody, kolínské vody.

- Prostředky do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely a další výrobky).

- Prostředky k depilaci.

- Prostředky deodorační (deodoranty), prostředky k omezování pocení (antiperspiranty).

- Prostředky určené pro péči o vlasy:

•  prostředky k barvení a odbarvování,

• prostředky k trvalé ondulaci, prostředky pro takzvanou studenou vlnu, prostředky k rovnání vlasů a fixaci,

•  prostředky k formování účesu a péči o vlasy (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky),

•  čisticí prostředky (šampony, lotiony, prášky),

•  kondicionéry (lotiony, krémy, oleje),

•  kadeřnické výrobky (lotiony, laky, brilantiny a další).

- Přípravky k holení (krémy, pěny, lotiony a podobné výrobky), před i po holení.

- Prostředky k líčení a odličování obličeje a očí.

- Prostředky určené pro aplikaci na rty.

- Prostředky pro péči o zuby a dutinu ústní.

- Prostředky k úpravě nehtů a péči o nehty.

- Prostředky pro vnější osobní intimní hygienu.

- Prostředky k péči o vousy, řasy a obočí (roztoky, emulze, pěny, brilantiny, laky a další prostředky).

- Prostředky ke slunění (ochranné i po opalování).

- Prostředky pro tmavnutí pokožky bez účasti slunečního záření.

- Prostředky pro zesvětlení pokožky.

- Prostředky proti vráskám.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků

1. N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid•;

N-5-Chlorbenzoxazol-2-ylacetamid°

2. (2-Acetoxyethyl)trimethylamonium-hydroxid•(acetylcholin a jeho soli);

ß-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine and its salts)°

3. Deanol aceglumát; Deanol aceglumate*

4. Spironolakton; Spironolactone*

5. Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-dijodfenyl]octová• a její soli;

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophfenyl] acetic acid and its salts°

6. Metotrexát; Methotrexate*

7. Kyselina aminokapronová• a její soli; Aminocaproic acid* and its salts

8. Cinchofen, jeho soli, deriváty a soli těchto derivátů;

Cinchophen* , its salts, derivatives and salts of these derivatives

9. Kyselina trijodthyropropionová• a její soli;

Thyropropic acid• and its salts

10. Kyselina trichloroctová•;

Trichloroacetic acid and its salts°

11. Aconitum napellus L. (listy, kořeny a přípravky z nich vyrobené)

12. Akonitin (hlavní alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli;

Aconitine and its salts°

13. Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

14. Epineřrin; Epinephrine*

15. Alkaloidy z Rauwolfia serpentina (Rauwolfie plazivá) a jejich soli

16. Alkynoly, jejich estery, ethery a soli;

Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts°

17. Isoprenalin; Isoprenaline*

18. Allylisothiokyanát•;

Allyl isothiocyanate°

19. Amid kyseliny allocholanové• a jeho soli;

Alloclamide* and its salts

20. Nalorfin, jeho soli a ethery;

Nalorphine*, its salts and ethers

21. Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervovou soustavu:

všechny léčivé látky a léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis;

22. Anilin•, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty;

Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives°

23. Betoxykain a jeho soli; Betoxycaine* and its salts

24. Zoxazolamin; Zoxazolamine*

25. Prokainamid, jeho soli a deriváty; Procainamide*, its salts and derivatives°

26. Benzidin•; Benzidine°

27. Tuaminoheptan, jeho isomery a soli; Tuaminoheptane*, its isomers and salts

28. Oktodrin a jeho soli; Octodrine* and its salts

29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyfenyl)ethan-1-ol• a jeho soli;

2-Amino-l,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts°

30. 1,3-Dimethylpentylamin• a jeho soli;

1,3-Dimethylpentylamine and its salts°

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-amino-2-hydroxýbenzoová)• a její soli;

4-Aminosalicylic acid and its salts°

32. Toluidiny•, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives°

33. Xylidiny•, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives°

34. Imperatorin (9-[(3-methoxybut-2-en-1 -yl)oxy]furo[3,2-g]chromen-7-on)•;

Imperatorin [9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)furo(3,2-g)chromen-7-one]°

35. Ammi majus a přípravky z něj vyrobené;

36. 2,3-Dichlor-2-methylbutan•;

2,3-Dichloro-2-methylbutane°

37. Látky s androgenním účinkem

38. Anthracenový olej; Anthracene oil°

39. Antibiotika

40. Antimon a jeho sloučeniny; Antimony and its compounds°

41. Apocynum cannabinum L. (toješť konopný) a přípravky z něj vyrobené

42. Apomorfm (6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibezol[de,g]chinolin/10,11-diol•) a jeho soli;

Apomorphine (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de,g)-quinoline-10,11-dihydric alcohol) and its salts°

43. Arsen a jeho sloučeniny; Arsenic and its compounds°

44. Atropa belladonna L. a přípravky z něj vyrobené

45. Atropin, jeho soli a deriváty; Atropine, its salts and derivatives°

46. Barnaté soli (Barium salts°) s výjimkou síranu barnatého, sirníku barnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3, část 1, a komplexů, solí a pigmentů připravených z barviv uvedených s odkazem (3) v příloze č. 4.

47. Benzen•; Benzene°

48. Benzimidazol-2(3H)-on•; Benzimidazol-2(3H)-one°

49. Benzazepiny a benzodiazepiny; Benzazepines and benzadiazepines°

50. 1-[(Dimemylamino)memyl]-1-methylpropyl-benzoát•(amylokain) a jeho soli;

1 -Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts°

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoát• (benzamin) a jeho soli;

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts°

52. Isokarboxazid; Isocarboxazide*

53. Bendroflumethiazid a jeho deriváty; Bendroflumethiazide* and its derivatives

54. Berylium a jeho sloučeniny; Beryllium and its compounds°

55. Brom, elementární; Bromine, elemental°

56. Bretylium-tosylát; Bretylium tosilate*

57. Karbromal; Carbromal*

58. Bromisoval; Bromisoval*

59. Bromfeniramin a jeho soli; Brompheíúramine* and its salts

60. Benzilonium-bromid; Benzilonium bromide*

61. Tetrylamonium-bromid; Tetrylammonium bromide*

62. Brucin; Brucine°

63. Tetrakain a jeho soli; Tetracaine* and its salts

64. Mofebutazon; Mofebutazone*

65. Tolbutamid; Tolbutamide*

66. Karbutamid; Carbutamide*

67. Fenylbutazon; Phenylbutazone*

68. Kadmium a jeho sloučeniny; Cadmium and its compounds°

69. Cantharides, Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-1,2-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydroftalanhydrid• (3α,7α-dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion, kantharidin);

(1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphtalic anhydride (cantharidin)°

71. Fenprobamat; Phenbrobamate*

72. Nitroderiváty karbazolu•; Nitroderivatives of carbazol°

73. Sirouhlík•; Carbon disulphide°

74. Kataláza; Catalase°

75. Kefaelin a jeho soli; Cephaeline and its salts°

76. Chenopodium ambrosioides (esenciální olej)

77. 2,2,2-Trichlorethan-1,1-dior• (chloralhydrát); 2,2,2-Trichloroemane-1,1-diol°

78. Chlor; Chlorine°

79. Chlorpropamid; Chlorpropamide*

80. Difenoxylát-hydrochlorid; Diphenoxylate* hydrochloride

81. 4-(Fenylazo)-1,3 -fenylendiamin-citrát-hydrochlorid• (chiysoidin-citrát-hydrochlorid);

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citráte hydrochloride (chrysoidine citráte hydrochloride)°

82. Chlorzoxazon; Chlorzoxazone*

83. 2-Chlor-4-dimemylamino-6-memylpyrimidin• (krimidin - ISO);

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine - ISO)°

84. Chlorprothixen a jeho soli; Chlorprothixene* and its salts

85. Klofenamid; Clofenamide*

86. Bis(2-Chlorethyl)methylaminoxid• a jeho soli;

N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts

87. Chlormethin a jeho soli; Chlormethine* and its salts

88. Cyklofosfamid a jeho soli; Cyclophosphamide* and its salts

89. Mannomustin a jeho soli; Mannomustine* and its salts

90. Butanilikain a jeho soli; Butanilicaine* and its salts

91. Chlormezanon; Chloromezanone*

92. Triparanol; Triparanol*

93. 2-[2-(4-Chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion* (chlorfacinon-ISO);

2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl)indan -1,3-dione (chlorophacinone-ISO)°

94. Chlorfenoxamin; Chlorphenoxamine*

95. Fenaglykodol; Phenaglycodol*

96. Chlorethan•; Cloroethane°

97. Chrom, kyselina chromová a její soli; Chromium, Chromic acid and its salts°

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a přípravky z nich vyrobené;

99. Conium maculatum L. (plody, prášek, přípravky z nich vyrobené)

100. Glycyklamid; Glycyclamide*

101. Benzensulfonát kobaltnatý; Cobalt benzenesulphonate°

102. Kolchicin, jeho soli a deriváty; Colchicine, its salts and derivatives°

103. Kolchikosid a jeho deriváty; Colchicoside and its derivatives°

104. Colchicum autumnale L. a přípravky z něj vyrobené;

105. Konvallatoxin; Convallatoxin°

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium L. ( krotonový olej)

108. (E)-1 -[4-(But-2-enamido)benzensulfonyl]-3-butylmočovina•;

1 -Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea°

109. Kurare a kurarin; Curare and curarine°

110. Synthetické kurarizanty; Synthetic curarizants°

111. Kyanovodík a jeho soli; Hydrogen cyanide and its salts°

112. 2-[Cyklohexyl(fenyl)methyl]-N,N,N,ʻN'-tetraethylpropan-1,3-diamin• (fenetamin);

2-a-Cyclohexylbenzyl(N,N,Nʻ,N'-tetraemyl)trimemylenemamine (phenetamine)°

113. Cyklomenol a jeho soli; Cyclomenol* and its salts

114. Hexacyklonát sodný; Sodium hexacyclonate*

115. Hexapropymát; Hexapropymate*

116. Dextropropoxyfen; Dextropropoxyphene*

117. O,O'-diacetyl-N-allyl-N-normorfin•; O,O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine°

118. Pipazetát a jeho soli; Pipazetate* and its salts

119. 5-(1,2-Dibrom-2-fenylethyl)-5-methylhydantoin•;

5-(α,ß-Dibromphenethyl)-5-methylhydantoin°

120. Pentan-1,5-diylbis(trimethylamoniové soli)•, např. Pentamethonium-bromid;

N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts°, e.g.Penthamethonium bromide*

121. [(Memylimino)diethylen]bis(ethyldimethylamoniové soli)•, např. Azamethonium-bromid;

N,N'-[(Memylimino)diethylene]bis(emyldimemylammomum) salts°, e.g. Azamethonium bromide*

122. Cyklarbamát; Cyclarbamate*

123. Klofenotan; Clofenotane*, (DDT-ISO)

124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamomové soli)•,např.Hexamethonium-bromid;

Hexamemylenebis(trimethylammonium) salts°, e.g. Hexamethonium bromide*

125. Dichlorethany (ethylenchloridy) •;

Dichloroethanes (ethylene chlorides)°

126. Dichloretheny (acetylenchloridy) •;

Dichloroethylenes (acetylene chlorides)°

127. Lysergid a jeho soli; Lysergide* and its salts

128. [2-(Diethylamino)ethyl]-3-hydroxy-4-fenylbenzoát• a jeho soli;

2- Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts°

129. Cinchokain a jeho soli; Cinchocaine* and its salts

130. [3-(Diethylamino)propyl]-3-fenylprop-2-enoát•;

3- Diethylaminopropyl cinnamate°

131. O,O-Diethyl-0-(4-nitrofenyl)-fosforothioát• (parathion-ISO);

O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO )°

132. [Oxalylbis(iminoethylen)]bis[(2-chlorbenzyl)diethylamoniové soli]•, např. Ambenomium-chlorid;

[(Oxalylbis-(iminoethylene)]bis[(O-chloroberizyl)diethylammonium] salts°, e.g.Ambenomium chloride*

133. Methyprylon a jeho soli; Methyprylon* and its salts

134. Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.;

Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.°

135. 7-{2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl}-1,3-dimethyl-l,2,3,6-tetrahydro-9H-purin-2,6-dion• (xanthinol)

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl] theophylline (xanthinol)°

136. Dioxethedrin a jeho soli; Dioxethedrin* and its salts

137. Piprokurarium; Piprocurarium*

138. Propyfenazon; Propyphenazone*

139. Tetrabenazin a jeho soli; Tetrabenazine* and its salts

140. Kaptodiam; Captodiame*

141. Mefeklorazin a jeho soli; Mefeclorazine* and its salts

142. Dimethylamin•; Dimethylamine°

143. 1,1-Bis[(dimethylamino)methyl]propyl-benzoát• (amydrikain, alypin) a jeho soli;

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts°

144. Methapyrilen a jeho soli; Methapyrilene* and its salts

145. Metamfepramon a jeho soli; Metamfepramone* and its salts

146. Amitriptylin a jeho soli; Amitriptyline* and its salts

147. Metformin a jeho soli; Metformin* and its salts

148. Isosorbid-dinitrát; Isosorbide dinitrate*

149. Malononitril; Malononitrile°

150. Sukcinonitril (nitril kyseliny jantarové); Succinonitrile°

151. Izomery dinitrofenolů*; Dinitrophenol isomers°

152. Inprokvon; Inproquone*

153. Dimevamid a jeho soli; Dimevamide* and its salts

154. Difenylpyralin a jeho soli; Diphenylpyraline* and its salts

155. Sulfmpyrazon; Sulfinpyrazone*

156. (3,3-Difenyl-3-karbamoylpropyl)diisopropyl(methyl)amomové soli•, např. Isopropamid- jodid;

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylanimonium salts°, e.g. Isopropamide iodide*

157. Benaktyzin; Benactyzine*

158. Benzatropin a jeho soli; Benzatropine* and its salts

159. Cyklizin a jeho soli; Cyclizine* and its salts

160. 5,5-Difenylimidazolidin-4-on•; 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone°

161. Probenecid; Probenecid*

162. Disulfiram; Disulfiram* (thiram - ISO)

163. Emetin, jeho soli a deriváty; Emetine, its salts and derivatives°

164. Efedrin a jeho soli; Ephedrine and its salts°

165. Oxanamid a jeho deriváty; Oxanamide* and its derivatives

166. Eserin nebo physostigmin a jejich soli; Eserine or physostigmine and its salts°

167. kyselina 4-aminobenzoová a její estery s volnou aminoskupinou

168. Soli a estery cholinu, např. cholin-chlorid;

Choline salts and their esters, e.g. choline chloride°

169. Karamifen a jeho soli; Caramiphen* and its salts

170. Diethyl(4-nitrofenyl) fosfát•; Diethyl 4-nitrophenyl phosphate°

171. Metethoheptazin a jeho soli; Metethoheptazine* and its salts

172. Oxfeneridin a jeho soli; Oxpheneridine* and its salts

173. Ethoheptazin a jeho soli; Ethoheptazine* and its salts

174. Metheptazin a jeho soli; Metheptazine* and its salts

175. Methylfenidát a jeho soli; Methylphenidate* and its salts

176. Doxylamin a jeho soli; Doxylamine* and its salts

177. Tolboxan; Tolboxane*

178. 4-(Benzyloxy)fenol a 4-ethoxyfenol•;

4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol°

179. Parethoxykain a jeho soli; Parethoxycain* and its salts

180. Fenozolon; Fenozolone*

181. Glutethimid a jeho soli; Gluthetimide* and its salts

182. Ethylenoxid•; Ethylene oxide°

183. Bemegrid a jeho soli; Bemegride* and its salts

184. Valnoktamid; Valnoctamide*

185. Haloperidol; Haloperidol*

186. Paramethason; Paramethasone*

187. Fluanison; Fluanisone*

188. Trifluperidol; Trifluperidol*

189. Fluoreson; Fluoresone*

190. Fluoruracil; Fluorouracil*

191. Kyselina fluorovodíková, její normální soli, její komplexy a hydrogenfluoridy (Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides°), s výjimkou danou v příloze č. 3, část 1.

192. Furfuryl(trimethyl)amoniové• soli, např. Furtrethonium-jodid;

Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. Furtrethonium iodide*

193. Galantamin; Galantamine*

194. Progestogeny; Progestogens°

195. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan• (BHC - ISO)(lindan);

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexane (lindane)°

196. (1R,4S,5R,8S)/1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen• (endrin - ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10 -Hexachloro -6,7-epoxy-1,4,4a,5, 6,7,8,8a- oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalene°

197. Hexachlorethan•; Hexachloroethane°

198. (1R,4S,5R,8S)/1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen• (isodrin - ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10 -Hexachloro -1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene °

199. Hydrastin, hydrastimn a jejich soli; Hydrastine, hydrastinine and their salts°

200. Hydrazidy a jejich soli; Hydrazides and their salts°

201. Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli; Hydrazine, its derivatives and their salts°

202. Oktamoxin a jeho soli; Octamoxin* and its salts

203. Warfarin a jeho soli; Warfarin* and its salts

204. Ethyl-bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetát• a soli odpovídající kyseliny;

Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid°

205. Methokarbamol; Methocarbamol*

206. Propatyl-nitrát; Propatylnitrate*

207. 4,4'-Dihydroxy-3,3'-[3-(memylsulfanyl)propan-1,1-diyl]bis(2H-chromen-2-on)•

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-memylthiopropylidene) dicoumarin°

208. Fenadiazol; Fenadiazole*

209. Nitroxolin a jeho soli; Nitroxoline and its salts°

210. Hyoscyamin, jeho soli a deriváty; Hyoscyamine, its salts and derivatives°

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semena, prášek a přípravky z nich vyrobené)

212. Pemolin a jeho soli; Pemoline* and its salts

213. Jod; Iodine°

214. Dekan-1,10-diylbis(trimethylamoniové) soli•, např. Dekamethonium-bromid;

Decamemylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. Decamethomum bromide°

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy ) (kořeny, prášek a přípravky z nich vyrobené)

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl)močovina• (apronalid);

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)°

217. α-Santonin, (3S,5aR,9bS)-3,5a,9-trimemyl-3a,5,5a,9b-tetrahydronaflo[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion•; (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-dione°

218. Lobelia inflata L. a přípravky z ní vyrobené;

219. Lobelin a jeho soli; Lobeline* and its salts

220. Barbituráty; Barbiturates°

221. Rtuť a její sloučeniny (Mercury and its compounds°), vyjma speciálních případů zahrnutých v příloze č. 6, část 1.

222. (3,4,5-Trimethoxyfenethyl)amin• a jeho soli; 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts°

223. Metaldehyd•; Metaldehyde°

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyfenoxy)-A^V-diethylacetamid• a jeho soli;

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide and its salts°

225. Kumetarol; Coumetarol*

226. Dextromethorfan a jeho soli; Dextromethorphan* and its salts

227. 2-Methylheptylamin• a jeho soli; 2-Methylheptylamine and its salts°

228. Isomethepten a jeho soli; Isometheptene* and its salts

229. Mekamylamin; Mecamylamine*

230. Guaifenesin; Guaifenesin*

231. Dikumarol; Dicoumarol*

232. Fenmetrazin, jeho deriváty a soli; Phenmetrazine*, its derivatives and salts

233. Thiamazol; Thiamazole*

234. 4-Fenyl-2-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,2-c]chromen-5-on• (cyklokumarol);

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H- pyrano (3,2-c)-(1)benzopyran-5-one (cyclocoumarol)°

235. Karisoprodol; Carisoprodol*

236. Meprobamat; Meprobamate*

237. Tefazolin a jeho soli; Tefazoline* and its salts

238. Arekolin; Arecoline°

239. Poldin-methylsulfát; Poldine methylsulfate*

240. Hydroxyzin; Hydroxyzine*

241. 2-Naftol•; 2-Naphthol°

242. 1 a 2-Naftylaminy• a jejich soli; 1- and 2-Naphthylamines and their salts°

243. 4-Hydroxy-3-(1-naftyl)-2H-chromen-2-on•; 3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin°

244. Nafazolin a jeho soli; Naphazoline* and its salts

245. Neostigmin a jeho soli, např. neostigmin-bromid;

Neostigmine and its salts, e.g. Neostigmine bromide*

246. Nikotin a jeho soli; Nicotine and its salts°

247. Amylnitrity•; Amyl nitrites°

248. Anorganické dusitany s výjimkou dusitanu sodného;

Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite°

249. Nitrobenzen•; Nitrobenzene°

250. Nitrokresoly• a jejich soli s alkalickými kovy;

Nitrocresols and their alkali metal salts°

251. Nitrofurantoin; Nitromrantoin*

252. Furazolidon; Furazolidone*

253. Propan-1,2,3-triol-trinitrát•; Propane-l,2,3-triyl-trinitrate°

254. Acenokumarol; Acenocoumarol*

255. Pentakyanonitrosylželezitany• (2-) alkalických kovů;

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)°

256. Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty;

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives°

257. Noradrenalin a jeho soli; Noradrenaline and its salts°

258. Noscapin a jeho soli; Noscapine* and its salts

259. Guanethidin a jeho soli; Guanethidine* and its salts

260. Estrogeny; Oestrogens°

261. Oleandrin; Oleandrin°

262. Chlortalidon; Chortalidone*

263. Pelletierin a jeho soli; Pelletierine and its salts°

264. Pentachlorethan•; Pentachloroethane°

265. 2,2-bis(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrát•, Pentaerithritol-tetranitrát; Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral; Petrichloral*

267. Oktamylamin a jeho soli; Octamylamine* and its salts

268. Kyselina pikrová, 2,4,6-trinitrofenol•; Picric acid°

269. Fenacemid; Phenacemide*

270. Difenkloxazin; Difencloxazine*

271. 2-Fenylindan-1,3-dion•(fenindion); 2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)°

272. Ethylfenacemid; Ethylphenacemide*

273. Fenprokumon; Phenprocoumon*

274. Fenyramidol; Fenyramidol*

275. Triamteren a jeho soli; Triamterene* and its salts

276. Tetraethyl-pyrofosfát, tetraethyl-difosfát•; Tetraethyl pyrophosphate° (TEPP-ISO)

277. Tritolyl-fosfát•; Tritolyl phosphate°

278. Psilocybin; Psilocybine*

279. Fosfor a fosfidy kovů; Phosphorus and metal phosphides°

280. Thalidomid a jeho soli; Thalidomide* and its salts

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxin; Picrotoxin°

283. Pilokarpin a jeho soli; Pilocarpine and its salts°

284. [Fenyl(2-piperidyl)methyl]-acetát•, levotočivá threo-forma (Levophacetoperan) a jeho soli;

α-Piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotary threoform (Levophacetoperane) and its salts°

285. Pipradrol a jeho soli; Pipradrol* and its salts

286. Azacyklonol a jeho soli; Azacyclonol* and its salts

287. Bietamiverin; Bietamiverine*

288. Butopiprin a jeho soli; Butopiprine* and its salts

289. Olovo a jeho sloučeniny

290. Koniin; Coniine°

291. Prunus laurocerasus L. („višňová voda");

Prunus laurocerasus L. („cherry laurel water")°

292. Metyrapon; Metyrapone*

293. Radioaktivní látky1); Radioactive substances°

294. Juniperus sobina L. (listy, esenciální olej a přípravky z nich vyrobené)

295. Hyoscin, jeho soli a deriváty; Hyoscine, its salts and derivatives°

296. Soli zlata; Gold salts°

297. Selen a jeho sloučeniny, s výjimkou sulfidu seleničitého (Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide°) za podmínek daných v položce č. 49, příloha č. 3, části.

298. Solanum nigrům L. a přípravky z něj vyrobené;

299. Spartein a jeho soli; Sparteine and its salts°

300. Glukokortikoidy; Glucocorticoids°

301. Datura stramonium L. a přípravky z něj vyrobené;

302. Strofantiny, jejich aglukonáty a jejich deriváty; Strophantines, their aglucones and their respective derivatives°

303. Strophantus species a přípravky z nich vyrobené;

304. Strychnin a jeho soli; Strychnine and its salts°

305. Strychnos species a přípravky z nich vyrobené;

306. Omamné a psychotropní látky2) Narcotics, natural and synthetic°

307. Sulfonamidy (sulfanilamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli; Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives) and their salts°

308. Sultiam; Sultiame*

309. Neodym a jeho soli; Neodymium and its salts°

310. Thiotepa; Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes (mrštnoplod peřenolistý) a přípravky z něj vyrobené;

312. Telur a jeho sloučeniny; Tellurium and its compounds°

313. Xylometazolin a jeho soli; Xylometazoline* and its salts

314. Tetrachlorethen•; Tetrachloroethylene°

315. Tetrachlormethan•; Carbon tetrachloride°

316. Hexaethyl-tetrafosfát; Hexaethyl tetraphosphate°

317. Thallium a jeho sloučeniny; Thallium and its compounds°

318. Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

319. Ethionamid; Ethionamide*

320. Fenothiazin a jeho sloučeniny; Phenothiazine* and its compounds

321. Thiomočovina• a její deriváty (Thiourea and its derivatives°), s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 3, část 1.

322. Mefenesin a jeho estery; Mephenesin* and its esters

323. Vakcíny, toxiny a séra určená k přípravě léčivých přípravků3); Vaccines, toxins or serums°

324. Tranylcypromin a jeho soli; Tranylcypromine* and its salts

325. Trichlornitromethan• (chlorpikrin); Trichloronitromethane (chloropicrine)°

326. 2,2,2-Tribromethan-1-ol• (tribromethylalkohol); 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)°

327. Trichloimethin a jeho soli; Trichlormethine* and its salts

328. Tretamin; Tretamine*

329. Gallamin triethiodid; Gallamine triethiodide*

330. Urginea scilla Stern, a galenické přípravky

331. Veratrin, jeho soli a galenické přípravky; Veratrine, its salts and galenical preparations°

332. Schoenocaulon officinale Lind. (semena a přípravky z nich vyrobené);

333. Veratrum species, a jejich přípravky;

334. Vinylchlorid monomer; Vinyl chloride monomer°

335. Ergokalciferol a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3); Ergocalciferol* and cholecalciferol°

336. Soli O-alkyl-dithiokarboxylových kyselin•; Salts of O-alkyldithiocarbonic acids°

337. Yohimbin a jeho soli; Yohimbine and its salts°

338. Dimethylsulfoxid; Dimethyl sulfoxide*

339. Difenhydramin a jeho soli; Diphenhydramine* and its salts

340. 4-terc-Butylfenol•; 4-tert-Butylphenol°

341. 4-terc-Butylpyrokatechol•; 4-tert-Butylpyrocatechol°

342. Dihydrotachysterol; Dihydrotachysterol•

343. Dioxan; Dioxane°

344. Morfolin a jeho soli; Morpholine and its salts°

345. Pyrethrum album L. a přípravky z něj vyrobené;

346. N-(4-Methoxyfenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethan-1,2-diamin-maleát•;

2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino) ethyldimethylamine maleate°

347. Tripelennamin; Tripelennamine*

348. Tetrachlorsalicylanilidy•; Tetrachlorosalicylanilides°

349. Dichlorsalicylanilidy•; Dichlorosalicylanilides°

350. Tetrabromsalicylanilidy•; Tetrabromosalicylanilides°

351. Dibromsalicylanilidy•; Dibromosalicylanilides°

352. Bithionol; Bithionol*

353. Ttaurammonosulfidy•; Thiuram monosulphides°

354. Thiuramdisulfidy•; Thiuram disulphides°

355. Dimethylformamid•; Dimethylformamide°

356. 4-Fenylbut-3-en-2-on•; 4-Phenylbut-3-en-2-one°

357. Estery kyseliny benzoové a 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-en-1-olu• (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol°), kromě jejich přirozeného obsahu v přírodních esencích

358. Furokumariny• (např. trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) s výjimkou jejich obsahu v přírodních esencích;

Furocoumarines (e.g.trioxysalan•, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen)°

V opalovacích ochranných prostředcích a v prostředcích na zhnědnutí pokožky musí být obsah furokumarinů z přírodních esencí menší než 1 mg/kg.

359. Olej ze semen Laurus nobilis L.

360. Safřol (Safrole°) s výjimkou přirozeného obsahu v éterických olejích za předpokladu, že jeho koncentrace nepřesáhne 100 ppm ve finálním produktu a 50 ppm v prostředcích pro hygienu dutiny ústní. V zubních pastách pro děti je nepřípustný.

361. 5,5'-Diisopropyl-2,2'-dimethylbifenyl-4,4'-diyl-dihypojodit•;

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite°

362. 1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on•, nebo 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen;

3'-Ethyl-5 ',6 ',7,8 '-tetrahydro-5 ',6 ',8 ',8 '-tetramethyl-2 '-acetonaphthone or

1,1,4,4-tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphtalene (acethyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT)°

363. 1,2-Fenylendiamin• a jeho soli; o-Phenylenediamine and its salts°

364. 4-Methyl-1,3-fenylendiamin• a jeho soli; 4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts°

365. Kyselina aristolochová a její soli; Aristolochic acid and its salts°;

Aristolochia species a jejich přípravky

366. Chloroform; Chloroform°

367. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin•; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin°

368. 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát•(dimethoxan);

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate(Dimethoxane)°

369. Sodná sůl pyrithionu (INNM); Pyrithione sodium (INNM)°

370. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid• (kaptan);

N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan)°

371. 3,3',5,5',6,6'-Hexachlor-2,2'-dihydroxydifenylmethan• (hexachlorofen);

2,2 '-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6' -hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)°

372. 6-Piperidinopyrimidin-2,4-diamin-3-oxid•(Minoxidil) a jeho soli;

6-(Piperidmyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and his salts and derivatives°

373. 3,4',5-Tribromsalicylanilid• (tribromsalan); 3,4',5-Tribromsalicylanilide (Tribromsalan)°

374. Phytolacca species a jejich přípravky

375. Tretinoin (kyselina retinová a její soli); Tretinoin* (retinoic acid and its salts)

376. 4-Methoxybenzen-l,3-diamin• (2,4-diaminoanisol - CI 76050) a jejich soli;

1-Methoxy-2,4- diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050 ) and their salts°

377. 2-Methoxybenzen-l,4-diamin• (2,5-diaminoanisol) a jejich soli;

1-Methoxy-2,5- diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts°

378. Barvivo CI 12140

379. Barvivo CI 26105

380. Barvivo CI 42555

Barvivo CI 42555-1

Barvivo CI 42555-2

381. Pentyl-4-(dimethylamino)benzoát•, směs isomerů;

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimat A - INN)°

382. Položka neobsazena.

383. 2-Amino-4-nitrofenol•; 2-Amino-4-nitrophenol°

384. 2-Amino-5-nitrofenol•; 2-Amino-5-nitrophenol°

385. 11α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion• a jeho estery;

11α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters°

386. Barvivo CI 42640

387. Barvivo CI 13065

388. Barvivo CI 42535

389. Barvivo CI 61554

390. Antiandrogeny steroidní struktury; Antiandrogens with steroid structure°

391. Zirkonium a jeho sloučeniny (Zirconium and its compounds°), s výjimkou látek uvedených pod položkou č.50 příloha č. 3, část 1. a s výjimkou komplexů, solí a pigmentů s obsahem zirkoma specifikovaných v odkazu 3) v příloze č. 4, část 1.

392. Thyrothricin; Thyrothricine°

393. Acetonitril•; Acetonitríle°

394. Tetrahydrozolin a jeho soli; Tetrahydrozoline and its salts°

395. Chinolin-8-ol• a jeho sulfát (Hydroxy-8-quinoline and its sulphate°), vyjma použití uvedeného pod položkou č.51 v příloze č. 3, část 1.

396. 2,2'-Disulfandiylbis(pyridin-1-oxid)• (additiv s trihydrátem síranu hořečnatého) (pyrithiondisulfid + síran horečnatý);

Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)°

397. Barvivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty, soli

398. Barvivo CI 45170 a CI 45170 : 1

399. Lidokain; Lidocaine°

400. 1,2-Epoxybutan•; 1,2-Epoxybutane°

401. Barvivo CI 15585

402. Mléčnan strontnatý, stroncium-laktát•; Strontium lactate°

403. Dusičnan strontnatý; Strontium nitrate°

404. Polykarboxylát strontnatý•; Strontium polycarboxylate°

405. Pramokain; Pramocaine°

406. 4-Emoxy-1,3-fenylendiamin• a jeho soli; 4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts°

407. (2,4-Diaminofenyl)ethanol• a jeho soli; 2,4-Diaminophenylethanol and its salts°

408. Pyrokatechol•; Catechol°

409. Pyrogallol; Pyrogallol°

410. Nitrosarniny•; Nitrosamines°

411. Sekundární alkyl- a alkanolaminy a jejich soli•; Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts°

412. 4-Amino-2-nitrofenol•; 4-Amino-2-nitrophenol°

413. 2-Methyl-l,3-fenylendiamin•; 2-Methyl-m-phenylenediamine°

414. 1-terc-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen•;

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)°

415. Položka neobsazena;

416. Buňky, tkáně a produkty lidského původu;

417. 3,3-Bis(4-hydroxyfenyl)ftalid•(fenolflalein);

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide° (Phenolphthalein•)

418. Kyselina 3-(hnidazol-4-yl)akrylová• (urokanová kyselina)a její ethylester;

3-Imidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester°

419. Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a z něho získané přísady.

420. Surové a čištěné uhelné dehty; Crude and refined coal tars°

421. 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindan•;

1,1,3,3,5-Pentamethyl- 4,6-dinitroindane (moskene)°

422. 1-terc-Butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen•;

5-tert-Butyl-l,2,3-trimemyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)°

423. Olej z omanu pravého (Inula helenium) (CAS 97676-35-2), při použití jako vonná přísada.

424. Fenylacetonitril (benzylkyanid) • (CAS 140-29-4), při použití jako vonná přísada.

425. Cyklamenalkohol (2-(4-isopropylbenzyl)propan-1-ol) • (CAS 4756-19-8), při použití jako vonná přísada.

426. Diethyl-maleinát• (CAS 141-05-9), při použití jako vonná přísada.

427. Chroman-2-on, 3,4-dihydrokumarin • (CAS 119-84-6), DIHYDROCOUMARIN •, při použití jako vonná přísada.

428. 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd• (CAS 6248-20-0), při použití jako vonná přísada.

429. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) • (CAS 40607-48-5), při použití jako vonná přísada.

430. 4,6-Dimemyl-8-terc-butylchromen-2-on (4,6-dimethyl-8-terc-butylkumarin) • (CAS 17874-34-9), při použití jako vonná přísada.

431. 2-Isopropylmaleinát• (CAS 617-54-9), při použití jako vonná přísada.

432. 7,11 -Dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on• (CAS 26651 -96-7), při použití jako vonná přísada.

433. 6,10-Dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on • (CAS 141-10-6), při použití jako vonná přísada.

434. Difenylamin• (CAS 122-39-4), při použití jako vonná přísada.

435. Ethyl-akrylát • (CAS 140-88-5), při použití jako vonná přísada.

436. Čistý extrakt (absolut) ze smokvoně ovocné (Ficus caricá) (CAS 68916-52-9), při použití jako vonná přísada.

437. (E)-Hept-2-enal• (CAS 18829-55-5), při použití jako vonná přísada.

438. (E)-Hex-2-enal-diethylacetal • (CAS 67746-30-9), při použití jako vonná přísada.

439. (E)-Hex-2-enal-dimethylacetar (CAS 18318-83-7), při použití jako vonná přísada.

440. 7-Isopropyl-1,4a-dimemyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1-methanol (hydroabietylalkohol) • (CAS 13393-93-6), při použití jako vonná přísada.

441. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol• (CAS 34131 -99-2), při použití jako vonná přísada.

442. 7-Methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin) • (CAS 531-59-9), při použití jako vonná přísada.

443. 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on• (CAS 943-88-4), při použití jako vonná přísada.

444. 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on• (CAS 104-27-8), při použití jako vonná přísada.

445. Methyl-(E)-but-2-enoát• (CAS 623-43-8), při použití jako vonná přísada.

446. 7-Methylchromen-2-on (7-methylkumarin) • (CAS 2445-83-2), při použití jako vonná přísada.

447. 5-Methylhexan-2,3-dion• (CAS 13706-86-0), při použití jako vonná přísada.

448. 2-Pentylidencyklohexan-1-on• (CAS 25677-40-1), při použití jako vonná přísada.

449. 3,6,10-Trimethylundeka-3,5,9-trien-2-on• (CAS 1117-41-5), při použití jako vonná přísada.

450. Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada.

451. Methyleugenol• (CAS 93-15-2), kromě normálního obsahu v používaných přírodních esencích a za předpokladu, že nebudou překročeny tyto koncentrace:

(a) 0,01 % v parfémech

(b) 0,004 % v toaletních vodách

(c) 0,002 % v parfémech ve formě krému

(d) 0,001 % v prostředcích, které se oplachují

(e) 0,0002 % v ostatních prostředcích, které se neoplachují, a ve výrobcích pro ústní hygienu.

452. 6-(2-Chlorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan (CAS 37894-46-5)

453. Chlorid kobaltnatý (CAS 7646-79-9)

454. Síran kobaltnatý (CAS 1012443-3)

455. Oxid nikelnatý (CAS 1313-99-1)

456. Oxid niklitý CAS 1314-06-3)

457. Oxid nikličitý (CAS 12035-36-8)

458. Trinikldisulfid (CAS 12035.72-2)

459. Tetrakarbonyl niklu (CAS 13463-39-3)

460. Sulfid nikelnatý (CAS 16812-54-7)

461. Bromičnan draselný (CAS 7758-01-2)

462. Oxid uhelnatý (CAS 630-08-8),

463. Buta-1,3-dien (CAS 106-99-0)

464. Isobutan (CAS 75-28-5) pokud obsahuje ≥ 0,1 hmotn. % butadienu

465. Butan (CAS 106-97-8), pokud obsahuje ≥ 0,1 hmotn. % butadienu

466. Plyny (ropné) C3,4 (CAS 68131-75-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

467. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru frakcionace katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68307-98-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

468. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky polymerizováného benzinu (CAS 68307-99-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

469. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu zbavený sirovodíku (CAS 68308-00-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

470. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenační rafinace krakovaného destilátu (CAS 68308-01-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

471. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru katalytického krakování plynového oleje (CAS 68308-03-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

472. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace plynu (CAS 68308-04-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

473. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru regenerace plynu (CAS 68308-05-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

474. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného destilátu a z frakcionace hydrogenačně odsířeného benzinu, zbavený kyselin (CAS 68308-06-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

475. Zbytkový plyn (ropný) ze stripovací kolony hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-07-6), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

476. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace izomerizovaného benzinu (CAS 68308-08-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

477. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-09-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

478. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního destilátu, zbavený sirovodíku (CAS 68308-10-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

479. Zbytkový plyn (ropný) z deethanizéru při přípravě propan-propylenového alkylačního nástřiku (CAS 68308-11-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

480. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného vakuového plynového oleje, zbavený sirovodíku (CAS 68308-12-3), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

481. Plyny (ropné) z katalyticky krakovaných předních frakcí (CAS 68409-99-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

482. Alkany C1,2 (CAS 68475-57-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

483. Alkany C2,3 (CAS 68475-58-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

484. Alkany C3,4 (CAS 68475-59-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

485. Alkany C4,5 (CAS 68475-60-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

486. Topné plyny (CAS 68476-26-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

487. Topné plyny z ropných destilátů (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

488. Uhlovodíky C3,4 (CAS 68476-29-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

489. Uhlovodíky C4.5 (CAS 68476-42-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

490. Uhlovodíky C2.4, bohaté na C3 (CAS 68476-49-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

491. Ropné plyny, zkapalněné (CAS 68476-85-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

492. Ropné plyny, zkapalněné, zbavené merkaptanů (CAS 68476-86-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

493. Plyny (ropné) C3.4, bohaté na isobutan (CAS 68477-33-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

494. Destiláty (ropné) C3.6, bohaté na piperylen (CAS 68477-35-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

495. Plyny (ropné) z nástřiku do aminového systému (CAS 68477-65-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

496. Plyny (ropné) z benzenové jednotky, hydrogenačně odsířené (CAS 68477-66-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

497. Plyny (ropné) z recyklu benzenové jednotky, bohaté na vodík (CAS 68477-67-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

498. Plyny ropné ze směsi olejů, bohatých na vodík a dusík (CAS 68477-68-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

499. Plyny (ropné) z předních frakcí při oddělování butanu (CAS 68477-69-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

500. Plyny (ropné) C2,3 (CAS 68477-70-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

501. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z depropanizéru katalyticky krakovaného plynového oleje bohaté na C4, zbavené kyselin (CAS 68477-71-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

502. Plyny (ropné) z destilačních zbytků z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu, bohaté na C3-5 (CAS 68477-72-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

503. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru katalyticky krakovaného benzinu bohaté na C3 zbavené kyselin (CAS 68477-73-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

504. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68477-74-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

505. Plyny (ropné) z katalytického krakování bohaté na C1-5 (CAS 68477-75-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

506. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stabilizátoru katalyticky polymerizovaného benzinu bohaté na C2.4 (CAS 68477-76-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

507. Plyny (ropné) z předních frakcí ze stopovací kolony katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68477-77-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

508. Plyny (ropné) z katalytického reformování, bohaté na C1-4 (CAS 68477-79-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

509. Plyny (ropné) C6.8 z recyklu katalytického reformování (CAS 68477-80-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

510. Plyny (ropné) C6-8 z katalytického reformování (CAS 68477-81 -6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

511. Plyny (ropné) C6-8 z recyklu katalytického reformování, bohaté na vodík (CAS 68477-82-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

512. Plyny (ropné) C3-5 z olefmového-parafmového alkylačního nástřiku (CAS 6847783-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

513. Plyny (ropné), zpětný proud C2 (CAS 68477-84-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

514. Plyny (ropné) bohaté na C4 (CAS 68477-85-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

515. Plyny (ropné), přední frakce z deethanizéru (CAS 68477-86-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

516. Plyny (ropné), přední frakce z deizobutanizéru (CAS 68477-87-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

517. Plyny (ropné) z depropanizéru suché, bohaté na propylen (CAS 68477-90-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

518. Plyny (ropné), přední frakce z depropanizéru (CAS 68477-91 -8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

519. Plyny (ropné) suché, kyselé, výstup z jednotky koncentrace plynů (CAS 6847792-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

520. Plyny (ropné) z reabsorbéru koncentrace plynů (CAS 68477-93-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

521. Plyny (ropné) z předních frakcí z depropanizéru regenerace plynu (CAS 6847794-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

522. Plyny (ropné) z nástřiku Girbatolovy jednotky (CAS 68477-95-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

523. Plyny (ropné) z absorbéru vodíku (CAS 68477-96-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

524. Plyny (ropné) bohaté na vodík (CAS 68477-97-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

525. Plyny (ropné) z recyklu hydrogenace směsi olejů, bohatého na vodík a dusík (CAS 68477-98-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

526. Plyny (ropné) z frakcionace izomerizovaného benzinu, bohaté na C4, zbavené sirovodíku (CAS 68477-99-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

527. Plyny (ropné) z recyklu, bohaté na vodík (CAS 68478-00-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

528. Plyny (ropné) přiváděné do reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

529. Plyny (ropné) z hydrogenační rafinace při reformování (CAS 68478-02-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

530. Plyny (ropné) z hydrogenační rafínace při reformování, bohaté na vodík a methan (CAS 68478-03-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

531. Plyny (ropné) přiváděné do hydrogenační rafinace při reformování, bohaté na vodík (CAS 68478-04-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

532. Plyny (ropné) z destilace po tepelném krakování (CAS 68478-05-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

533. Zbytkový plyn (ropný), z nádrže zpětného toku pň frakcionaci katalyticky krakovaného vyčištěného oleje a tepelně krakovaného vakuového zbytku (CAS 68478-21-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

534. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru stabilizace katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68478-22-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

535. Zbytkový plyn (ropný) z katalytického krakování, katalytického reformování a frakcionace kombinované s hydrogenačním odsířením (CAS 68478-24-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

536. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru reířakcionace po katalytickém krakování (CAS 6847-25-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

537. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-26-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

538. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky reformo váného benzinu (CAS 68478-27-3),), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

539. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky reformovaného benzinu (CAS 68478-28-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

540. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenační rafínace krakovaného destilátu (CAS 68478-29-5), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

541. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68478-30-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

542. Zbytkový plyn (ropný) ze směsného proudu nasyceného plynu, bohatý na C4 (CAS 68478-32-0), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

543. Zbytkový plyn (ropný) z regenerace nasyceného plynu, bohatý na Cj ,2 (CAS 68478-33-1), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

544. Zbytkový plyn (ropný) z tepelného krakování vakuových zbytků (CAS 68478-342), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

545. Uhlovodíky bohaté na C3,4 z ropných destilátů (CAS 68512-91-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

546. Plyny (ropné) z předních podílů ze stabilizátoru katalyticky reformovaného primárního benzinu (CAS 68513-14-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

547. Plyny (ropné) z dehexanizéru primárního benzinu s plným teplotním rozsahem varu (CAS 68513-15-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

548. Plyny (ropné) z depropanizéru hydrogenačního krakování, bohaté na uhlovodíky (CAS 68513-16-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

549. Plyny (ropné) ze stabilizátoru lehkého primárního benzinu (CAS 68513-17-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

550. Plyny (ropné) z nádrže vysokotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-18-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

551. Plyny (ropné) z nádrže nízkotlaké mžikové destilace po reformování (CAS 68513-19-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

552. Zbytky (ropné) ze separace po alkylaci, bohaté na C4 (CAS 68513-66-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

553. Uhlovodíky C1-4 (CAS 68514-31-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

554. Uhlovodíky C1-4, odsířené (CAS 68514-36-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

555. Plyny (ropné) z destilace plynů při rafmaci ropy (CAS 68527-15-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

556. Uhlovodíky C1-3 (CAS 68527-16-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

557. Uhlovodíky C1-4, frakce z debutanizéru (CAS 68527-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

558. Plyny (ropné) z předních frakcí z depentanizéru benzenové jednotky (CAS 68602-82-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

559. Plyny (ropné) C1-5, vlhké (CAS 68602-83-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

560. Plyny (ropné) ze sekundárního absorbéru z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování (CAS 68602-84-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

561. Uhlovodíky C2.4 (CAS 68606-25-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

562. Uhlovodíky C3 (CAS 68606-26-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

563. Plyny (ropné) z alkylačního nástřiku (CAS 68606-27-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

564. Plyny (ropné) z depropanizéru z frakcionace destilačních zbytků (CAS 68606-38), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

565. Ropné výrobky, rafinérské plyny (CAS 68607-11-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

566. Plyny (ropné) z nízkotlakého separátoru hydrokrakování (CAS 68783-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

567. Plyny (ropné), rafinérská směs (CAS 68783-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

568. Plyny (ropné) z katalytického krakování (CAS 68783-64-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

569. Plyny (ropné) C2.4, odsířené (CAS 68783-65-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

570. Plyny (ropné) rafinérské (CAS 68814-67-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

571. Plyny (ropné) ze separátoru produktů reformování benzinu na platinovém katalyzátoru (CAS 68814-90-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

572. Plyny (ropné) ze stabilizátoru depentanizéru hydrogenačně rafinovaného kyselého petroleje (CAS 68911-58-0) pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

573. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže hydrogenačně rafinovaného petroleje bohatého na merkaptany (CAS 68911-59-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

574. Plyny (ropné) z frakční destilace ropy (CAS 68918-99-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

575. Plyny (ropné) z dehexanizéru (CAS 68919-00-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

576. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po odsíření destilátu postupem Unifming (CAS 68919-01-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

577. Plyny (ropné) z frakcionace produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-02-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

578. Plyny (ropné) z vypíracího sekundárního absorbéru produktů fluidního katalytického krakování (CAS 68919-03-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

579. Plyny (ropné) ze stripovací kolony po hydrogenačním odsíření těžkého destilátu (CAS 68919-04-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

580. Plyny (ropné) ze stabilizátoru frakcionace lehkého primárního benzínu (CAS 68919-05-1), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

581. Plyny (ropné) ze stripovací po odsíření benzinu postupem Unifming (CAS 68919-06-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

582. Plyny (ropné) ze stabilizátoru reformování benzinu na platinovém katalyzátoru, z frakcionace nízkovroucích podílů (CAS 68919-07-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

583. Plyny (ropné) z odpařovací kolony na lehčí podíly při destilaci ropy (CAS 6891908-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

584. Plyny (ropné) z katalytického reformování primárního benzinu (CAS 68919-095), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

585. Plyny (ropné) ze stabilizátoru primárního benzinu (CAS 68919-10-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

586. Plyny (ropné) z vyhánění dehtu (CAS 68919-11-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

587. Plyny (ropné) ze stripovací kolony při postupu Unifming (CAS 68919-12-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

588. Plyny (ropné) z předních frakcí ze separační kolony po fluidním katalytickém krakování (CAS 68919-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

589. Plyny (ropné) z debutanizéru katalyticky krakovaného benzinu (CAS 68952-761), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

590. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru katalyticky krakovaného destilátu a benzinu (CAS 68952-77-2), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

591. Zbytkový plyn (ropný) ze separátoru katalyticky hydrogenačně odsířeného benzinu (CAS 68952-79-4), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

592. Zbytkový plyn (ropný) z hydrogenačně odsířeného primárního benzinu (CAS 68952-80-7), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

593. Zbytkový plyn (ropný) z absorbéru tepelně krakovaného destilátu, plynového oleje a benzinu (CAS 68952-81-8), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

594. Zbytkový plyn (ropný) ze stabilizátoru frakcionace tepelně krakovaných uhlovodíků z koksování ropy (CAS 68952-82-9), pokud obsahuje > 0,1 hmotn. % butadienu

595. Plyny (ropné) z lehkých produktů parního krakování z koncentrace butadienu (CAS 68955-28-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

596. Plyny (ropné) z houbovitého absorbéru, z frakcionace předních frakcí z fluidního katalytického krakování a odsířování plynového oleje (CAS 68955-33-9), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

597. Plyny (ropné), přední podíly ze stabilizátoru po katalytickém reformování primárního benzinu (CAS 68955-34-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

598. Plyny (ropné) z destilace ropy a katalytického krakování (CAS 68989-88-8), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

599. Uhlovodíky C4 (CAS 87741-01-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

600. Alkany C1-4, bohaté na C3 (CAS 90622-55-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

601. Plyny (ropné) z diethanolaminové pračky plynového oleje (CAS 92045-15-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

602. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-16-4), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

603. Plyny (ropné) z hydrogenačního odsíření plynového oleje (CAS 92045-17-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

604. Plyny (ropné) z uvolňovací nádrže po hydrogenaci (CAS 92045-18-6), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

605. Plyny (ropné) zbytkové z vysokotlakého parního krakování benzinu (CAS 9204519-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

606. Plyny (ropné) z krakování k snížení viskozity zbytků (CAS 92045-20-0), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

607. Plyny (ropné) z krakování parou, bohaté na C3 (CAS 92045-22-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

608. Uhlovodíky C4 z destilátů z krakování parou (CAS 92045-23-3), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

609. Ropné plyny, zkapalněné, odsířené, frakce C4 (CAS 92045-80-2), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

610. Uhlovodíky C4 zbavené butadienu a isobutylenu (CAS 95465-89-7), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

611. Rafínáty (ropné) z krakování parou, frakce C4 po extrakci octanem měďnoamonným, C3-5 a nenasycené C3-5, zbavené butadienu (CAS 97722-19-5), pokud obsahují > 0,1 hmotn. % butadienu

612. Benzo[def]chrysen (benzo[a]pyren) (CAS 50-32-8)

613. Kamenouhelný nebo ropný dehet (CAS 68187-57-5), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

614. Destiláty (uhelné, ropné) obsahující aromáty s kondenzovanými kruhy (CAS 68188-48-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

617. Kreozotový olej, acenaftenová frakce, zbavené acenaftenu (CAS 90640-85-0), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

618. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní (CAS 90669-5 7-1), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

619. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, tepelně upravený (CAS 90669-58-2), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

620. Kamenouhelný dehet nízkoteplotní, oxidovaný (CAS 90669-59-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

621. Zbytky po extrakci uhlí, hnědé (CAS 91697-23-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

622. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu (CAS 92045-71 -1), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

623. Parafinové vosky, z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-72-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

624. Tuhé odpady z koksování kamenouhelného dehtu (CAS 92062-34-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

625. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní sekundární (CAS 94114-13-3), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

626. Zbytky (uhelné), po extrakci rozpouštědly (CAS 94114-46-2), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

627. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-47-3), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

628. Roztoky z extrakce uhlí rozpouštědly (CAS 94114-48-4), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

629. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafinaci aktivním uhlím (CAS 97926-76-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

630. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafmaci hlinkou (CAS 97926-77-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

631. Parafinové vosky z hnědouhelného vysokoteplotního dehtu, po rafmaci kyselinou křemičitou (CAS 97926-78-8), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

632. Absorpční oleje pro bicyklické aromatická uhlovodíky a heterocyklické podíly (CAS 101316-45-4),. pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

633. Aromatické uhlovodíky C20-28 polycyklické z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu, polyethylenu a polypropylenu (CAS 101794-74-5), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

634. Aromatické uhlovodíky C20-28, polycyklické, z pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polyethylenu (CAS 101794-75-6), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

635. Aromatické uhlovodíky C20-28, polycyklické,, pyrolýzy směsi kamenouhelného dehtu a polystyrenu (CAS 101794-76-7), pokud obsahují > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

636. Kamenouhelný dehet vysokoteplotní, tepelně zpracovaný (CAS 121575-60-8), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

637. Dibenzo[a,h]antliracen (CAS 53-70-3)

638. Benzo[a]anthracen (CAS 56-55-3)

639. Benzo[e]pyren (CAS 192-97-2)

640. Benzo[j]fluoranthen (CAS 205-82-3)

641. Benzo[e]acefenanthrylen (CAS 205-99-2)

642. Benzo[k]fluoranthen (CAS 207-08-9)

643. Chrysen (CAS 218-01-9)

644. 2-Brompropan (CAS 75-26-3)

645. Trichlorethen, trichlorethylen (CAS 79-01 -6)

646. 1,2-Dibrom-3-chlorpropan (CAS 96-12-8)

647. 2,3-Dibrompropan-1-ol (CAS 96-13-9)

648. 1,3-Dichlorpropan-2-ol (CAS 96-23-1)

649. (Trichlorniethyl)benzen (CAS 98-07-7)

650. Benzylchlorid (CAS 100-44-7)

651. 1,2-Dibromethari (CAS 106-93-4)

652. Hexachlorbenzen (CAS 118-74-1)

653. Bromethen, vinylbromid (CAS 593-60-2)

654. 1,4-Dichlorbut-2-en (CAS 764-41 -0)

655. Methyloxiran (CAS 75-56-9)

656. (Epoxyethyl)benzen (CAS 96-09-3)

657. 1-chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 106-89-8)

658. (R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, epichlorhydrin (CAS 51594-55-9)

659. 1,2-epoxy-3-fenoxypropan (CAS 122-60-1)

660. 2,3-epoxypropan-1-ol, glycidol (CAS 556-52-5)

661. (R)-2,3-epoxypropan-l-ol (CAS 57044-25-4)

662. 2,2'-bioxiran (CAS 1464-53-5)

663. (22RS,33RS)-3-(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl] oxiran; epoxikonazol (CAS č. 133855-98-8)

664. (Chlormethyl)methylether (CAS 107-30-2)

665. 2-Methoxyethan-1-ol(CAS 109-86-4)

666. 2-Ethoxyethan-1-ol(CAS 110-80-5)

667. Bis(chlormethyl)ether (CAS 542-88-1)

668. 2-Methoxypropan-1-ol(CAS 1589-47-5)

669. Propiolakton (CAS 57-57-8)

670. Dimethylkarbamoylchlorid (CAS 79-44-7)

671. Ethyl-karbamát (urethan) (CAS 51 -79-6)

672. 2-Methoxyethyl-acetát (CAS 110-49-6)

673. 2-Ethoxyethyl-acetát (CAS 111-15-9)

674. Methoxyoctová kyselina (CAS 625-45-6)

675. Dibutyl-ftalát (CAS 84-74-2)

676. Bis(2-methoxyethyl)ether (CAS 111 -96-6)

677. Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (CAS 117-81 -7)

678. Bis(2-methoxyethyl)-ftalát (CAS 117-82-8)

679. 2-Methoxypropyl-acetát (CAS 70657-70-4)

680. 2-ethylhexyl-[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)sulfanyl]acetát (CAS 8038797-9)

681. Akrylamid, pokud není zmíněn na jiném místě této směrnice (CAS 79-06-1)

682. Akrylonitril (CAS 107-13-1)

683. 2-Nitropropan (CAS 79-46-9)

684. Dinoseb (CAS 88-85-7), jeho soli a estery s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiném místě tohoto seznamu

685. 2-Nitroanisol, 1-methoxy-2-nitrobenzen (CAS 91-23-6)

686. 4-Nitrobifenyl (CAS 92-93-3)

687. Dinitrotoluen, technický (CAS 121-14-2)

688. Binapakryl (CAS 485-31-4)

689. 2-Nitronaftalen (CAS 581-89-5)

690. 2,3-Dinitrotoluen, l-methyl-2,3-dinitrobenzen (CAS 602-01-7)

691. 5-Nitroacenaften (CAS 602-87-9)

692. 2,6-Dinitrotoluen, 2-methyl-1,3-dinitrobenzen (CAS 606-20-2)

693. 3,4-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,4-dmitrobenzen (CAS 610-39-9)

694. 3,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-3,5-dinitrobenzen (CAS 618-85-9)

695. 2,5-Dinitrotoluen, 1-methyl-2,5-dinitrobenzen (CAS 619-15-8)

696. Dinoterb (CAS 1420-07-1), jeho soli a estery

697. Nitrofen (CAS 1836-75-5)

698. Dinitrotoluen, methyldinitrobenzen (CAS 25321-14-6)

699. Diazomethan (CAS 334-88-3)

700. 1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon, disperzní modř 1 (CAS 2475-45-8)

701. Dimethylnitrosamin (CAS 62-75-9)

702. 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS 70-25-7)

703. N-Nitrosodipropylamin (CAS 621 -64-7)

704. 2,2'-(Nitrosoimino)diethan-1-ol (CAS 1116-54-7)

705. 4,4'-Methylendianilin (CAS 101-77-9)

706. 4,4'-[(4-Iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-dihydrochlorid (CAS 569-61-9)

707. 4,4'-Methylendi-o-toluidin, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 838-88-0)

708. o-Anisidin, 2-methoxyanilin (CAS 90-04-0)

709. 3,3'-Dimethoxybenzidin (CAS 119-90-4)

710. Soli o-dianisidinu, soli 3,3'-dimethoxybenzidinu

711. Azobarviva na bázi o-dianisidinu, azobarviva na bázi 3,3'-dimethoxybenzidinu

712. 3,3'-Dichlorbenzidin (CAS 91-94-1)

713. Benzidin-dihydrochlorid (CAS 531-85-1)

714. Bifenyl-4,4'-diyldiamonium sulfát, benzidin-sulfát (CAS 531-86-2)

715. 3,3'-Dichlorbenzidin-dihydrochlorid (CAS 612-83-9)

716. Benzidin-sulfát (CAS 21136-70-9)

717. Benzidin-acetát (CAS 36341-27-2)

718. 3,3'-Dichlorbenzidin-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-34-2)

719. 3,3'-Dichlorbenzidin-sulfát (CAS 74332-73-3)

720. Azobarviva na bázi benzidinu

721. 3,3'-Dimethylbenzidin (CAS 119-93-7)

722. 4,4'-Bi-o-toluidin-dihydrochlorid (CAS 612-82-8)

723. 3.3'-Dimethylbifenyl-4,4'-diyldiamonium-bis(hydrogensulfát) (CAS 64969-36-4)

724. 3,3'-dimethylbenzidin-sulfát (CAS 74753-18-7)

725. Barviva na bázi 3,3'-dimethylbenzidinu

726. Bifenyl-4-ylamin (CAS 92-67-1) a jeho soli

727. Azobenzen (CAS 1(13-33-3)

728. (Methyl-OAW-azoxy)methyl-acetát (CAS 592-62-1)

729. Cykloheximid (CAS 66-81 -9)

730. 2-Methylaziridin (CAS 75-55-8)

731. Imidazolidin-2-thion (CAS c 96-45-7)

732. Furan (CAS 110-00-9)

733. Aziridin (CAS 151-56-4)

734. Kaptafol (CAS 2425-116-1)

735. Karbadox (CAS 6804-07-5)

736. Flumioxazin (CAS 103361-119-7)

737. Tridemorf (CAS 24602-86-6)

738. Vinklozolin (CAS 50471-44-8)

739. Fluazifop-butyl (CAS 69806-50-4)

740. Flusilazol (CAS 85509-19-9)

741. 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-l,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (CAS 2451-62-9)

742. Thioacetamid (CAS 62-55-5)

743. N,N-Dimethylformamid (CAS 68-12-2)

744. Formamid (CAS 75-12-7)

745. N-Methylacetamid (CAS 79-16-3)

746. N-Methylformamid (CAS 723-39-7)

747. N-Dimethylacetamid (CAS 127-19-5)

748. Hexamethylphosphortriamid (CAS 680-31-9)

749. Diethyl-sulfát (CAS 64-67-5)

750. Dimethyl-sulfát (CAS 77-78-1)

751. 1,3-Propansulton (CAS 1120-71 -4)

752. Dimethylsulfamoylchlorid (CAS 13360-57-1)

753. Sulfalát (CAS 95-06-7)

754. Směs: 4-{[bis(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl}-4H-1,2,4-triazol a 1-{[bis(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl}-1H-1,2,4-triazol (EC 403-250-2)

755. (±)-Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoál (CAS 119738-06-6)

756. 5-{[4-(Fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-karbonitril (CAS 85136-74-9)

757. N,N'- {[6-({5-Hydroxy-6-[(2-methoxyfenyl)azo]-7-sulfonato-2-naftyl} amino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl]bis[imino(methylethylen)}diamonium-diformiát (CAS 108225-03-2)

758. 4-[(8-Acetamido-l-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naftyl)azo]-4'-[(6-benzamido-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]bifenyl-3,3'-diol, měďnatý komplex, trisodná sůl (ES 413-590-3)

759. Směs: methakrylamid, N-[(2,3-dihydroxypropoxy)methyl]methakrylamid, N,N'-(oxybismethylen)dimethakrylamid, N,N'-[(S-hydroxypropan-1,2-diyl)bis(oxymethylen)]dimethakrylamid, N,N',N'-[propan-1,2,3-triyltris(oxymethylen)]trimethakrylamid (ES 412-790-8)

760. 1,3,5-Tris((RS-2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H-3H,5H)-trion(CAS 59653-74-6)

761. Erionit ((CAS 12510-42-8)

762. Azbest (CAS 12001-28-4)

763. Ropa (CAS 8002-05-9)

764. Destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované (CAS 64741-76-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

765. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-88-4), pokud obsahují > 3 hmotn. extraktu DMSO

766. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-89-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

767. Těžké topné oleje (ropné) odasfaltované rozpouštědly (CAS 64741-95-3), pokud obsahují - >3 hmotn. % extraktu DMSO

768. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-96-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

769. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované rozpouštědly (CAS 64741-97-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

770. Těžké topné oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS (64742-01-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

771. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-36-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

772. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, rafinované hlinkou (CAS (64742-37-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

773. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou (CAS (64742-41-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

774. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-44-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

775. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, rafinované hlinkou (CAS 64742-45-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

776. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-52-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

777. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-53-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

778. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-547), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

779. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-558), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

780. Destiláty (ropné) lehké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474256-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

781. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 64742-57-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

782. Těžké topné oleje (ropné) odparafinované rozpouštědly (CAS 64742-62-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

783. Destiláty (ropné) těžké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474263-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

784. Destiláty (ropné) lehké, naftenické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474264-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

785. Destiláty (ropné) těžké, parafinické, odparafinované rozpouštědly (CAS 6474265-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

786. Vypocený olej (ropný) (CAS 64742-67-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

787. Naftenické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-68-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

788. Naftenické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-69-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

789. Parafinické oleje (ropné) těžké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-70-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

790. Parafinické oleje (ropné) lehké, katalyticky odparafinované (CAS 64742-71 -8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

791. Naftenické oleje (ropné) těžké, komplexně odparafinované (CAS 64742-75-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

792. Naftenické oleje (ropné) lehké, komplexně odparafinované (CAS 64742-76-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

793. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, aromatický koncentrát (CAS 68783-00-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

794. Extrakty (ropné) těžký parafmický destilát rafinovaný rozpouštědly, extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 68783-04-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

795. Extrakty (ropné) těžké, parafinické destiláty, odasfaltované rozpouštědly (CAS 68814-89-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

796. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje s vysokou viskozitou (CAS 72623-85-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

797. Mazací oleje (ropné) C15-30 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-86-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

798. Mazací oleje (ropné) C20-50 na bázi hydrogenačně rafinovaného neutrálního oleje (CAS 72623-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

799. Mazací oleje (CAS 74869-22-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

800. Destiláty (ropné) těžké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-91 -8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

801. Destiláty (ropné) lehké parafinické, komplexně odparafinované (CAS 90640-929), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

802. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-94-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

803. Uhlovodíky C20-50 těžké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-95-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

804. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 90640-96-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

805. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované (CAS 90640-97-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

806. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-07-9), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

807. Extrakty (ropné) těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

808. Extrakty (ropné) lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 90641-09-1), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

809. Těžké topné oleje (ropné) hydrogenačně rafinované, odparafinované rozpouštědly (CAS 90669-74-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

810. Těžké topné oleje (ropné) katalyticky odparafinované (CAS 91770-57-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

811. Destiláty (ropné) těžké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-39-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

812. Destiláty (ropné) lehké parafinické, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-40-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

813. Destiláty (ropné) hydrokrakované, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 91995-45-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

814. Destiláty (ropné) lehké naftenické, hydrogenačně rafinované (CAS 91995-54-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

815. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát, hydrogenačně rafinovaný, extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-73-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

816. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-75-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

817. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný kyselinou (CAS 91995-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

818. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 91995-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

819. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej, extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně rafinovaný (CAS 91995-79-8), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

820. Vypocený olej (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92045-12-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

821. Mazací oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenačně rafinované (CAS 92045-42-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

822. Mazací oleje (ropné) hydrokrakované, odparafinované nearomatickými rozpouštědly (CAS 92045-43-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

823. Těžké topné oleje (ropné) hydrokrakované, rafinované kyselinou, odparafinované rozpouštědly (CAS 92061-86-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

824. Parafinické oleje (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, odparafinované (CAS 92129-09-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

825. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 92704-08-0), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

826. Mazací oleje (ropné), základové oleje parafinické (CAS 93572-43-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

827. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-10-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

828. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát, odparafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 93763-11-2), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

829. Uhlovodíky, hydrokrakované parafinické destilační zbytky, odparafinované rozpouštědly, (CAS 93763-38-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

830. Vypocený olej (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 93924-31-3), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

831. Vypocený olej (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 93924-32-4), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

832. Uhlovodíky C20-50 vakuový destilát z hydrogenace těžkého topného oleje (CAS 93924-61-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

833. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenačně rafinované, hydrogenované (CAS 94733-08-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

834. Destiláty (ropné) lehké, rafinované rozpouštědly, hydrokrakované (CAS 9473309-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

835. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi destilátu odparafinovaného rozpouštědly a hydrokrakovaného (CAS 94733-15-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

836. Mazací oleje (ropné) C18-40, na bázi rafinátu odparafinovaného rozpouštědly, hydrogenovaného (CAS 94733-16-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

837. Uhlovodíky C13-30, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-04-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

838. Uhlovodíky C16.32, naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly, bohatý na aromáty (CAS 95371-05-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

839. Uhlovodíky C37-68, odparafinované, odasfaltované, hydrogenačně rafinované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-07-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

840. Uhlovodíky C37-65, hydrogenačně rafinované, odasfaltované zbytky z vakuové destilace (CAS 95371-08-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

841. Destiláty (ropné) lehké, hydrokrakované, rafinované rozpouštědly (CAS 9748873-8), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

842. Destiláty (ropné) těžké, rafinované rozpouštědly, hydrogenované (CAS 9748874-9), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

843. Mazací oleje (ropné) C18-27, hydrokrakované, odparafinované rozpouštědly (CAS 97488-95-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

844. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované zbytky z atmosférické destilace, odasfaltované rozpouštědly, lehké (CAS 97675-87-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

845. Uhlovodíky C17-40, destilační zbytky hydrogenačně rafinované, odasfaltované rozpouštědly, předky z vakuové destilace (CAS 97722-06-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

846. Uhlovodíky C13-27, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-093), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

847. Uhlovodíky C14-29, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-106), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

848. Vypocený olej (ropný), rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97862-76-5), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

849. Vypocený olej (ropný), rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97862-77-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

850. Uhlovodíky C27-42, odaromatizované (CAS 97862-81-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

851. Uhlovodíky C17-30, hydrogenačně rafinované destiláty, předky z destilace (CAS 97862-82-3), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

852. Uhlovodíky C27-45, naftenické, vakuově destilované (CAS 97862-83-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

853. Uhlovodíky C27-45, odaromatizované (CAS 97926-68-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

854. Uhlovodíky C20-58, hydrogenačně rafinované (CAS 97926-70-0), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

855. Uhlovodíky C27-42, naftenické (CAS 97926-71-1), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

856. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát, extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-02-4), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

857. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly, rafinované hlinkou (CAS 100684-03-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

858. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-04-6), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

859. Extrakty (ropné), lehký vakuový plynový olej extrahovaný rozpouštědly, rafinovaný hlinkou (CAS 100684-05-7), pokud obsahuje > 3 hmotn. % extraktu DMSO

860. Těžké topné oleje (ropné) rafinované aktivním uhlím, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-37-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

861. Těžké topné oleje (ropné) rafinované hlinkou, odparafinované rozpouštědly, (CAS 100684-38-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

862. Mazací oleje (ropné) C > 25, extrahované rozpouštědly, odasfaltované, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-69-2), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

863. Mazací oleje (ropné) C17-32, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-70-5), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

864. Mazací oleje (ropné) C20-35, extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-71-6), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

865. Mazací oleje (ropné) C24-50,extrahované rozpouštědly, odparafinované, hydrogenované (CAS 101316-72-7), pokud obsahují > 3 hmotn. % extraktu DMSO

866. Destiláty (ropné) střední, odsířené (CAS 64741-86-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

867. Plynové oleje (ropné) rafinované rozpouštědly (CAS 64741-90-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

868. Destiláty (ropné) střední, rafinované rozpouštědly (CAS 64741 -91 -9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

869. Plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou (CAS 64742-12-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

870. Destiláty (ropné) střední, rafinované kyselinou (CAS 64742-13-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

871. Destiláty (ropné) lehké, rafinované kyselinou (CAS 64742-14-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

872. Plynové oleje (ropné) chemicky neutralizované (CAS 64742-29-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

873. Destiláty (ropné) střední, chemicky neutralizované (CAS 64742-30-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

874. Destiláty (ropné) střední, rafinované hlinkou (CAS 64742-38-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

875. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně rafinované, (CAS 64742-46-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

876. Plynové oleje (ropné), hydrogenačně odsířené (CAS 64742-79-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

877. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-80-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

878. Destiláty (ropné), vysoko vroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-29-2), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

879. Destiláty (ropné), středněvroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

880. Destiláty (ropné), nízkovroucí zbytek z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68477-30-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

881. Alkany C12-26, rozvětvené a lineární (CAS 90622-53-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

882. Destiláty (ropné) střední, vysoce rafinované (CAS 90640-93-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

883. Destiláty (ropné), těžké aromatické koncentráty z katalytického reformování (CAS 91995-34-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

884. Plynové oleje parafinické (CAS 93924-33-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

885. Benzin (ropný) těžký, rafinovaný rozpouštědly, hydrogenačně odsířený (CAS 97488-96-5), s výjimkou takového, u kterého je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

886. Uhlovodíky C16-20, střední destilát, hydrogenačně rafinovaný, předky z destilace (CAS 97675-85-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

887. Uhlovodíky C12-20, parafinické, hydrogenačně rafinované, lehké destiláty (CAS 97675-86-0), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

888. Uhlovodíky C11-17, lehké naftenické, extrahované rozpouštědly (CAS 97722-082), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

889. Plynové oleje, hydrogenačně rafinované (CAS 97862-78-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

890. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-974), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

891. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované aktivním uhlím (CAS 100683-98-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

892. Destiláty (ropné) přechodné parafinické, rafinované hlinkou (CAS 100683-99-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

893. Mazací tuky (CAS 74869-21-9), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

894. Parafinový gáč (ropný) (CAS 64742-61-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

895. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný kyselinou (CAS 90669-77-5), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

896. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný hlinkou (CAS 90669-78-6), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

897. Parafinový gáč (ropný) hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-09-4), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

898. Parafinový gáč (ropný) nízkotající (CAS 92062-10-7), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

899. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, hydrogenačně rafinovaný (CAS 92062-11-8), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

900. Parafínový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný aktivním uhlím (CAS 97863-042), s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

901. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný hlinkou CAS 97863-05-3), s

tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

902. Parafinový gáč (ropný) nízkotající, rafinovaný kyselinou křemičitou (CAS 97863-06-4), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

903. Parafinový gáč (ropný) rafinovaný aktivním uhlím (CAS 100684-49-9), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

904. Petrolatum (CAS 8009-03-8), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

905. Petrolatum (ropné) oxidované (CAS 64743-01-7), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

906. Petrolatum (ropné) rafinované oxidem hlinitým (CAS 85029-74-9), s

tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

907. Petrolatum (ropné) hydrogenačně rafinované (CAS 92045-77-7) s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

908. Petrolatum (ropné) rafinované aktivním uhlím (CAS 97862-97-0), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

909. Petrolatum (ropné) rafinované kyselinou křemičitou (CAS 97862-98-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafinace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

910. Petrolatum (ropné) rafinované hlinkou (CAS 100684-33-1), s tou výjimkou, kdy je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábí, není karcinogenní

911. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované (CAS 64741-59-9)

912. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované (CAS 64741 -60-2)

913. Destiláty (ropné) lehké, tepelně krakované (CAS 64741-82-8)

914. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-25-5)

915. Destiláty (ropné), lehký benzin krakovaný parou (CAS 68475-80-9)

916. Destiláty (ropné) krakované parou (CAS 68477-38-3)

917. Plynové oleje (ropné) krakované parou (CAS 68527-18-4)

918. Destiláty (ropné) střední, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 85116-53-6)

919. Plynové oleje (ropné) tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 92045-29-9)

920. Zbytky (ropné), hydrogenovaný benzin krakovaný parou (CAS 92062-00-5)

921. Zbytky (ropné) z destilace benzinu krakovaného parou (CAS 92062-04-9)

922. Destiláty (ropné) lehké, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-60-0)

923. Zbytky (ropné), benzin krakovaný parou a temperovaný (CAS 93763-85-0)

924. Plynové oleje (ropné) lehké vakuové, tepelně krakované, hydrogenačně odsířené (CAS 97926-59-5)

925. Destiláty (ropné) z koksování,střední, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-59-0)

926. Destiláty (ropné) těžké, krakované parou (CAS 101631 -14-5)

927. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony (CAS 64741-45-3)

928. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové (CAS 64741-57-7)

929. Destiláty (ropné) těžké, katalyticky krakované (CAS 64741-61-3)

930. Vyčištěné oleje (ropné) katalyticky krakované (CAS 64741-62-4)

931. Zbytky (ropné) z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 64741-67-9)

932. Zbytky (ropné) hydrokrakované (CAS 64741 -75-9)

933. Zbytky (ropné) tepelně krakované (CAS 64741-80-6)

934. Destiláty (ropné) těžké, tepelně krakované (CAS 64741-81-7)

935. Plynové oleje (ropné) vakuové, hydrogenačně rafinované (CAS 64742-59-2)

936. Zbytky (ropné) z atmosférické kolony, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-78-5)

937. Plynové oleje (ropné) těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 64742-86-5)

938. Zbytky (ropné) krakované parou (CAS 64742-90-1)

939. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace (CAS 68333-22-2)

940. Vyčištěné oleje (ropné) hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-26-6)

941. Destiláty (ropné) střední, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-27-7)

942. Destiláty (ropné) těžké, hydrogenačně odsířené, katalyticky krakované (CAS 68333-28-8)

943. Topný olej, zbytky z primárních plynových olejů s vysokým obsahem síry (CAS 68476-32-4)

944. Topný olej, zbytkový (CAS 68476-33-5)

945. Zbytky (ropné), destilační zbytky z frakcionace po katalytickém reformování (CAS 68478-13-7)

946. Zbytky (ropné) z koksování, těžký plynový olej a vakuový plynový olej (CAS 68478-17-1)

947. Zbytky (ropné) z koksování, těžké a lehké vakuové (CAS 68512-61 -8)

948. Zbytky (ropné) lehké vakuové (CAS 68512-62-9)

949. Zbytky (ropné) lehké z krakování parou (CAS 68513-69-9)

950. Topný olej 6.6 (CAS 68553-00-4)

951. Zbytky (ropné) z atmosférické destilace, s nízkým obsahem síry (CAS 68607-30-7)

952. Plynové oleje (ropné) těžké, z atmosférické destilace (CAS 68783-08-4)

953. Zbytky (ropné) z pračky po koksování, obsahující kondenzované aromáty (CAS 68783-13-1)

954. Destiláty (ropné), vakuové zbytky (CAS 68955-27-1)

955. Zbytky (ropné) po krakování parou, pryskyřičné (CAS 68955-36-2)

956. Destiláty (ropné) střední vakuové (CAS 70592-76-6)

957. Destiláty (ropné) lehké vakuové (CAS 70592-77-7)

958. Destiláty (ropné) vakuové (CAS 70592-78-8)

959. Plynové oleje (ropné) z koksování, těžké vakuové, hydrogenačně odsířené (CAS 85117-03-9)

960. Zbytky (ropné) krakované parou, destiláty (CAS 90669-75-3)

961. Zbytky (ropné) vakuové lehké (CAS 90669-76-4)

962. Topný olej těžký, s vysokým obsahem síry (CAS 92045-14-2)

963. Zbytky (ropné) katalyticky krakované (CAS 92061 -97-7)

964. Destiláty (ropné) střední, katalyticky krakované, tepelně degradované (CAS 92201-59-7)

965. Těžké topné oleje (ropné) (CAS 93821-66-0)

966. Zbytky, krakované parou, tepelně zpracované (CAS 98219-64-8)

967. Destiláty (ropné) střední s plným teplotním rozsahem varu, hydrogenačně odsířené (CAS 101316-57-8)

968. Destiláty (ropné) lehké parafinické (CAS 64741-50-0)

969. Destiláty (ropné) těžké parafinické (CAS 64741-51-1)

970. Destiláty (ropné) lehké naftenické (CAS 64741-52-2)

971. Destiláty (ropné) těžké naftenické (CAS 64741-53-3)

972. Destiláty (ropné) těžké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-18-3)

973. Destiláty (ropné) lehké naftenické, rafinované kyselinou (CAS 64742-19-4)

974. Destiláty (ropné) těžké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-20-7)

975. Destiláty (ropné) lehké parafinické, rafinované kyselinou (CAS 64742-21 -8)

976. Destiláty (ropné) těžké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-27-4)

977. Destiláty (ropné) lehké parafinické, chemicky neutralizované (CAS 64742-28-5)

978. Destiláty (ropné) těžké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-34-3)

979. Destiláty (ropné) lehké naftenické, chemicky neutralizované (CAS 64742-35-4)

980. Extrakty (ropné), lehký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-03-6)

981. Extrakty (ropné), těžký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-04-7

982. Extrakty (ropné), lehký parafmický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-05-8)

983. Extrakty (ropné), těžký naftenický destilát extrahovaný rozpouštědly (CAS 64742-11-6)

984. Extrakty (ropné), lehký plynový olej extrahovaný rozpouštědly (CAS 91995-78-7)

985. Uhlovodíky C26-55, bohaté na aromáty (CAS 97722-04-8)

986. Dinatrium-3,3'-[(bifenyl-4,4'-diyl)bisazo]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonát) (CAS 573-58-0)

987. Dinatrium-4-amino-3-({4'-[(2,4-diaminofenyl)azo]bifenyl-4-yl}azo)-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CAS 1937-37-7)

988. Tetranatrium-3,3'-(bifenyl-4,4'-diyl)bis(5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7- disulfonát)

989. 2-Methyl-4-[(2-methylfenyl)azo]anilin (CAS 97-56-3)

990. 4-Aminoazobenzen (CAS 60-09-3)

991. Dinatrium-5-{[4'-({2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfonatofenyl)azo]fenyl} azo)bifenyl-4-yl]azo} salicylát, měďnatý komplex (CAS 101-90-6)

992. Resorcinoldiglycidether (CAS 101 -90-6)

993. 1,3-Difenylguanidin (CAS 102-06-7)

994. Heptachlorepoxid (CAS 1024-57-3)

995. 4-Nitrosofenol (CAS 104-91-6)

996. Karbendazim (CAS 10605-21 -7)

997. Allyl(glycidyl)ether (CAS 106-92-3)

998. Chloracetaldehyd (CAS 107-20-0)

999. Hexan (CAS 110-54-3)

1000. 2-(2-Methoxyethoxy)ethan-1-ol (CAS 111-77-3)

1001. [(±)-2-(2,4-Dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl)ether (CAS 112281-77-3)

1002. 1-[4-(l ,3-Dihydroxypropan-2-yl)anilino]-4,5-dihydroxy-8-nitro-9,10-antrachinon (CAS 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-Tetrachlor-1H,8H-anthra[2,1,9-def:6,5,10-d',e',f']diisochinolin-l,3,8,10(2H,9H)-tetron (CAS 115662-06-1)

1004. Tris(2-chlorethyl)-fosfát (CAS 115-96-8)

1005. 4'-Ethoxybenzimidazol-2-karboxanilid(CAS 120187-29-3)

1006. Hydroxid nikelnatý (CAS 12054-58-7)

1007. N-Dimethylanilin (CAS 121-69-7)

1008. Simazin (CAS 122-34-9)

1009. Bis(η5-cyklopentadienyl)bis[2,6-difluor-3-(pyrrol-1-yl)fenyl]titan (CAS 125021-32-3)

1010. N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldifenylmethan, bis[4-(diglycidylamino)-3-ethylfenyl]methan, bis{4-[bis(2,3-epoxypropyl)amino]-3-ethylfenyl}methan (CAS 130728-76-6)

1011. Oxid vanadičný (CAS 1314-62-1)

1012. Alkalické soli pentachlorfenolu (CAS 131-52-2 a 7778-73-6)

1013. Fosfamidon (CAS 13171-21-6)

1014. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid (CAS 133-07-3)

1015. N-Fenyl-2-naftylamin (CAS 135-88-6)

1016. Ziram (CAS 137-30-4)

1017. 5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen (CAS 138526-69-9)

1018. Propazin(CAS 139-40-2)

1019. 3-(4-Chlorfenyl)-1,1-dimethyluronium-trichloracetát, monuron-TCA (CAS 140-41-0)

1020. Isoxaflutol (CAS 141112-290)

1021. Kresoximmethyl (CAS 143390-89-0)

1022. Chlordekon (CAS 143-50-0)

1023. 9-Vinylkarbazol (CAS 1484-13-5)

1024. Kyselina 2-ethylhexanová (CAS 149-57-5)

1025. Monuron (CAS 150-68-5)

1026. Morfolin-4-karbonylchlorid (CAS 15159-40-7)

1027. Daminozid (CAS 1596-84-5)

1028. Alachlor(CAS 15972-60-8)

1029. Produkt kondenzace tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-chloridu, močoviny a destilovaného hydrogenovaného aminu C16-18 odvozeného od mastných kyselin loje o neznámém složení (CAS 166242-53-1)

1030. Ioxynil (CAS 1689-83-4)

1031. 3,5-Dibrom-4-kyanbenzonitril (CAS 1689-84-5)

1032. 2,6-Dibrom-4-kyanfenyl-oktanoát(CAS 1689-99-2)

1033. [4-([4-(Dimethylamino)fenyl] {4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]ethyl(3-sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl (CAS 1694-09-3)

1034. 5-Chlor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS 17630-75-0)

1035. Benomyl (CAS 17804-35-2)

1036. Chlorthalonil (CAS 1897-45-6)

1037. N'-(4-Chlor-2-me hylfenyl)-N,N-dimethylfonnamidin-hydrochlorid (CAS 19750-95-9)

1038. 4,4'-Methylenbis(2-ethylanilin) (CAS 19900-65-3)

1039. Valinamid (CAS 20108-78-5)

1040. [(4-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-24-5)

1041. [(3-Methylfenoxy)methyl]oxiran (CAS 2186-25-6)

1042. (2,3-Epoxypropyl)-o-tolylether (CAS 2210-79-9)

1043. [(Methylfenoxy)methyl]oxiran, kresylglycidylether (CAS 26447-14-3)

1044. Dialát(CAS 2303-16-4)

1045. Benzyl-2,4-dibrombutanoát (CAS 23085-60-1)

1046. Trifluorjodmethan (CAS 2314-97-8)

1047. Thiofanat-methyl (CAS 23564-05-8)

1048. Dodekachlorpentacyklo[5.2.1.02,6.03,9.05'8]dekan (CAS 2385-85-5)

1049. Propyzamid (CAS 23950-58-5)

1050. Butyl(glycidyl)ether, butyl(2,3-epoxypropyl)ether (CAS 2426-08-6)

1051. 2,3,4-Trichlorbut-1-en (CAS 2431-50-7)

1052. Chinomethionát (CAS 2439-01-2)

1053. ((R)-1-Fenylethyl)amonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxypropyl)fosfonát monohydrát (CAS 25383-07-7)

1054. 5-Ethoxy-3-(trichlormethyl)-1,2,4-thiadiazol (CAS 2593-15-9)

1055. Disperzní žluť 3 (CAS 2832-40-8)

1056. 1,2,4-Triazol (CAS 288-88-0)

1057. Aldrin (CAS 309-00-2)

1058. Diuron (CAS 330-54-1)

1059. Linuron (CAS 330-55-2)

1060. Uhličitan nikelnatý (CAS 3333-67-3)

1061. 3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina(CAS 34123-59-6)

1062. Iprodion (CAS 36734-19-7)

1063. 2,6-Dijod-4-kyanfenyl-oktanoát (CAS 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-Dioxo-l,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3-fluor-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran (CAS 41107-56-6)

1065. Krotonaldehyd (CAS 4170-30-3)

1066. Hexahydro-2H-cyklopenta[c]pyrrol-2-ium-N-(ethoxykarbonyl)-N-tosylazanid (EC 418-350-1)

1067. 4,4'-Karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilin) (CAS 492-80-8)

1068. 2-Methyl-4,6-dinitrofenol, DNOC (CAS 534-52-1)

1069. Toluidin-hydrochlorid (CAS 540-23-8)

1070. Toluidin-sulfát (CAS 540-25-0)

1071. 2-(4-terc-Butylfenyl)ethan-1-ol (CAS 5406-86-0)

1072. Fenthion (CAS 55-38-9)

1073. Chlordan(CAS 57-74-9)

1074. Hexan-2-on (CAS 591-78-6)

1075. Fenarimol (CAS 60168-88-9)

1076. Acetamid (CAS 60-35-5)

1077. N-Cyklohexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-3-furamid (CAS 60568-05-0)

1078. Dieldrin (CAS 60-57-1)

1079. 4,4'-(1,3-Dimethylbutan-1,1-diyl)difenol (CAS 6807-17-6)

1080. Chlordimeform (CAS 6164-98-3)

1081. Amitrol (CAS 61-82-5)

1082. Karbaryl (CAS 63-25-2)

1083. Destiláty (ropné) lehké, hydrogenačně krakované (CAS 64741-77-1)

1084. 1-Ethyl-1-methylmorfolin-hydrobromid

1085. (3-Chlorfenyl)(4-methoxy-3-nitrofenyl)methanol (CAS 66938-41-8)

1086. Paliva dieselová (CAS 68334-30-5) s výjimkou těch, u nichž je známý celý průběh rafínace a lze prokázat, že látka, ze které se vyrábějí, není karcinogenní

1087. Topný olej č. 2 (CAS 68476-30-2)

1088. Topný olej č. 4 (CAS 68476-31-3)

1089. Paliva dieselová č. 2 (CAS 68476-34-6)

1090. 2,2-Dibrom-2-nitroethan-1-ol (CAS 69094-18-4)

1091. 1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium-bromid (CAS 69227-51 -6)

1092. Monokrotofos (CAS 6923-22-4)

1093. Nikl

1094. Brommethan (CAS 74-83-9)

1095. Chlormethan (CAS 74-87-3)

1096. Jodmethan (CAS 74-88-4)

1097. Bromethan (CAS 74-96.4)

1098. Heptachlor (CAS 76-44-8)

1099. Fentinhydroxid (CAS 76-87-9)

1100. Síran nikelnatý (CAS 7786-81-4)

1101. 3,5,5-Trimethylcyklohex-2-en-1-on(CAS 78-59-1)

1102. 2,3-Dichlorpropen (CAS 78-88-6)

1103. Fluazifop-P-butyl (CAS 79241-46-6)'

1104. (S)-Indolin-2-karboxylová kyselina (CAS 79815-20-6)

1105. Toxafen(CAS 8001-35-2)

1106. N-(4-Hydrazinofenyl)-N-methylmethansulfonamid hydrochlorid (CAS 81880-96-8)

1107. Rozpustná žluť; C. I Solvent yellow 14 (CAS 842-07-9)

1108. Chlozolinat (CAS 84332-86-5)

1109. Chlorované alkany C10-13 (CAS 85535-84-8)

1110. Pentachlorfenol (CAS 87-86-5)

1111. 2,4,6-Trichlorfenol (CAS 88-06-2

1112. Diethylkarbamoylchlorid (CAS 88-10-8)

1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS 88-12-0)

1114. Myklobutanil, 2-(4-chlorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexannitril (CAS 88671-89-0)

1115. Fentinacetát (CAS 900-95-8)

1116. Bifenyl-2-ylamin, bifenyl-2-amin (CAS 911-41-5)

1117. trans-4-Cyklohexyl-L-prolin-hydrochlorid (CAS 90657-55-9)

1118. 2-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 91-08-7)

1119. 4-Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 584-84-9)

1120. Methyl-1,3-fenylendiisokyanát (CAS 26471-62-5)

1121. Paliva pro proudová letadla, z extrakce uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-58-6)

1122. Paliva dieselová, z extrace uhlí rozpouštědly, hydrokrakovaná, hydrogenovaná (CAS 94114-59-7)

1123. Živice (CAS 61789-60-4), pokud obsahuje > 0,005 hmotn. % benzo[a]pyrenu

1124. Butan-2-on-oxim (CAS 96-29-7)

1125. Uhlovodíky C16-20, hydrokrakovaný parafmický destilační zbytek odparafmovaný rozpouštědly, (CAS 97675-88-2)

1126. (Dichlormethyl)benzen (CAS 98-87-3)

1127. Minerální vlny, s výjimkou minerální vlny uvedené na jiných místech této přílohy [umělá skelná (silikátová) vlákna s různou orientací, s obsahem alkalických oxidů a oxidů alkalických zemin (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) vyšším než 18 hmotn. %]

1128. Reakční produkt acetofenonu, formaldehydu, cyklohexylaminu, methanolu a kyseliny octové (ES 406-230-1)

1129. Soli 4,4'-karbonimidoylbis(N,N-dimethylanilinu)

1130. 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexany s výjimkou těch, které jsou uvedeny na jiných místech této přílohy

1131. Bis{7-acetamido-2-[(4-nitro-2-oxidofenyl)azo]-3-sulfonato-1-naftolato}chromitan trisodný (ES č. 400-810-8)

1132. Směs: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2- {3-[4-allyl -2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl} -6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-[(2,3-epoxypropyl)fenoxy]fenol a 4-allyl-2-{3-[4-allyl-2-{3-[4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenoxy]-2-hydroxypropyl}-6-(2,3-epoxypropyl)fenol (ES č. 417-470-1)

1133. Olej z kořene rostliny costus, chrpovník (Saussurea lappa Clarke) (CAS 8023-88-9), při použití jako vonná přísada

1134. 7-ethoxy-4-methylkumarin (CAS 87-05-8), při použití jako vonná přísada

1135. Hexahydrokumarin (CAS 700-82-3), při použití jako vonná přísada

1136. Pryskyřice stromu Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (peruánský balzám, surový); CAS 8007-00-9, při použití jako vonná přísada.

1137. Isobutyl-nitrit (CAS 542-56-3)

1138. Isopren (stabilizovaný), 2-methylbuta-1,3-dien (CAS 78-79-5)

1139. 1-brompropan, propylbromid (CAS 106-94-5)

1140. 2-chlorbuta-l,3-dien (stabilizovaný), chloropren (CAS 126-99-8)

1141. 1,2,3-trichlorpropan ( CAS 96-18-4)

1142. 1,2-dimethoxyethan, dimethylglykol, EGDME (CAS 110-71-4)

1143. Dinokap (ISO) (CAS 39300-45-3)

1144. o-toluendiamin, technický - směs 4-methylbenzen-1,3-diaminu a 2-methylbenzen-1,3-diaminu, methylbenzendiamin (CAS 25376-45-8)

1145. 1-chlor-4-(trichlormethyl)benzen,p-chlorbenzotrichlorid (CAS 5216-25-1)

1146. Oktabromdifenylether (CAS 32536-52-0)

1147. 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethan, triethylenglykoldimethylether (TEGDME) (CAS 112-49-2)

1148. Tetrahydrothiopyran-3-karbaldehyd (CAS 61571-06-0)

1149. Bis[4-(dimethylamino)fenyl]methanon, Michlerův keton (CAS 90-94-8)

1150. (S)-oxiranylmethyl-tosylát, 2,3-epoxypropyl-tosylát (CAS 70987-78-9)

1151. Dipentyl-ftalát (rozvětvený a nerozvětvený) (CAS 84777-06-0), isopentyl-pentyl-ftalát, dipentyl-ftalát (CAS 131-18-0 ), diisopentyl-ftalát (CAS 605-50-5)

1152. Benzyl-butyl-ftalát, BBP (CAS 85-68-7)

1153. Dialkyl-ftaláty (alkyly C7-C11, nerozvětvené i rozvětvené) (CAS 68515-42-4)

1154. Směs: dinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4-{5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden} -5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yljbenzen-1 -sulfonát a trinatrium-4-[3-(ethoxykarbonyl)-4- {5-[3-(ethoxykarbonyl)-5-oxido-1 -(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yl]penta-2,4-dien-1-yliden}-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-l-yl]benzen-1-sulfonát (ES č.402-660-9)

1155.1,1'- {methylenbis[(4,1-fenylen)azo {1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-5,3-diyl} ]} dipyridinium-dichlorid-dihydrochlorid (ES č. 401-500-5)

1156. 2-({3-[(2-chlorfenyl)karbamoyl]-2-hydroxy-1-naftyl}azo)-7-({2-hydroxy-3-[(3-methylfenyl)karbamoyl]-1-naftyl}azo)fluoren-9-on (ES č. 420-580-2)

1157. Azafenidin (CAS 68049-83-2)

1158. 2,4,5-trimethylanilin (CAS 137-17-7), 2,4,5-trimethylanilin-hydrochlorid (CAS 21436-97-5)

1159. 4,4'-sulfandiyldianilin a jeho soli (CAS 139-65-1)

1160. 4,4'-oxydianilin ( bis(4-aminofenyl)ether) a jeho soli (CAS 101-80-4)

1161. N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianilin (CAS 101-61-1)

1162. 2-methoxy-5-methylanilin (CAS 120-71-8)

1163. 3-ethyl-2-isopentyl- 2-methyloxazolidin (CAS 143860-04-2)

1164. směs: 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion a směs oligomerů 1,3,5-tris[3-(aminomethyl)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (ES č. 421-550-1)

1165. 1-methyl-2-nitrobenzen , 2-nitrotoluen (CAS 88-72-2)

1166. Tributyl-fosfát (CAS 126-73-8)

1167. Naftalen (CAS 91-20-3)

1168. Nonylfenol (CAS 25154-52-3), 4-nonylfenol, rozvětvený (CAS 84852-15-3)

1169. 1,1,2-trichlorethan (CAS 79-00-5)

1170. Pentachlorethan (CAS 76-01-7)

1171. 1,1-dichlorethen, vinylidenchlorid (CAS 75-35-4)

1172. 3-chlorprop-1-en, allylchlorid (CAS 107-05-1)

1173. 1,4-dichlorbenzen, p-dichlorbenzen (CAS 106-46-7)

1174. Bis(2-chlorethyl)ether (CAS 111-44-4)

1175. Fenol (CAS 108-95-2)

1176. 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan, bisfenol A (CAS 80-05-7)

1177. 1,3,5-trioxan,trioxymethylen (CAS 110-88-3)

1178. Propargit (ISO) (CAS 2312-35-8)

1179. 1-chlor-4-nitrobenzen (CAS 100-00-5)

1180. Molinat (ISO) (CAS 2212-67-1)

1181. Fenpropimorf (CAS 67564-91-4)

1183. Methyl-isokyanát (CAS 624-83-9)

1184. N,N-dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)borát (CAS 118612-00-3)

1185. O,O' -(methylvinylsilandiyl)bis(4-methylpentan-2-on-oxim) (ES č. 421-870-1)

1186. Směs (2:1): 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethylchroman-2-yl)benzen-1,3-diol-bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát)

(CAS 140698-96-0)

1187. Směs: 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát) a 4,4'-methylenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol]- tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalen-1-sulfonát (ES č. 417-980-4)

1188. Malachitová zeleň, hydrochlorid (CAS 569-64-2)

Malachitová zeleň, oxalát (CAS 18015-76-4)

1189. 1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-l,2,4-triazol-l-yl)methyl]pentan-3-ol

(CAS 107534-96-3)

1190. 5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)- 2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on (CAS 138164-12-2)

1191. trans-4-fenyl-L-prolin (CAS 96314-26-0)

1192. Bromoxynil heptanoát (ISO) (CAS 56634-95-8)

1193. směs: 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5- diethoxyfenyl}azo)-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina a 5-({4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5- diethoxyfenyl}azo)-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoová kyselina (CAS 163879-69-4)

1194. 2-amino-2-({4-[(2-amoniopropyl)amino]-6-({5-hydroxy-6-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfamoylfenyl)azo]-7-sulfonato-2- naftyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl}amino)propyl-formát (ES č. 424-260-3)

1195. 2-methyl-5-nitroanilin (CAS 99-55-8)

2- methyl-5-nitroanilin-hydrochlorid (CAS 51085-52-0)

1196. 1-(1-naftylmethyl)chinolinium-chlorid(CAS 65322-65-8)

1197. (R)-5-brom-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl) methyl]indol (CAS 143322-57-0)

1198. Pymetrozin (ISO) (CAS 123312-89-0)

1199. Oxadiargyl (ISO) (CAS 39807-15-3)

1200. Chlorotoluron

3-(3-chlor-4-methylfenyl)-1,1-dimethylmočovina (CAS 15545-48-9)

1201. N-{2-[(3-acetyl-5-nitro-2-thienyl)azo]-5-(diethylamino)fenyl} acetamid (ES č. 416-860-9)

1202. 2,2'-bis(vinylsulfonyl)-N,N'-(propan-1,3-diyl) diacetamid (CAS 93629-90-4)

1203. 4-ethoxyanilin (CAS 156-43-4)

1204. m-fenylendiamin a jeho soli (CAS 108-45-2)

1205. Zbytky z destilace kreozotového oleje, obsahují-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 92061-93-3)

1206. Acenaftenová frakce kreozotového oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 90640-84-9)

1207. Kreozotový olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 61789-28-4)

1208. Kreozot, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 8001-58-9)

1209. Vysokovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-79-8)

1210. Extrakční zbytky (černouhelné), kyselina kreozotového oleje, zbytek po extrakci pracího oleje, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 122384-77-4)

1211. Nízkovroucí destilát kreozotového oleje, prací olej, obsahuje-li > 0,005 % hmot. benzo[a]pyrenu (CAS 70321-80-1)

1212. 6-methoxypyridin-2,3-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcíchna barvení vlasů (CAS 94166-62-8)

1213. Naftalen-2,3-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 92-44-4)

1214. N-1-fenylbenzen-1,2,4-triamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 136-17-4)

1215. 2,6-bis(2-hydroxyethoxy)pyridin-3,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcíchna barvení vlasů (CAS 117907-42-3)

1216. 4-amino-2-(methoxymethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 29785-47-5)

1217. 1-methylpyrazol-4,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 20055-01-0)

1218. 1-[(4-chlorfenyl)methyl]pyrazol-4,5-diamin-sulfít (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-00-4)

1219. 2-amino-4-chlorfenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 95-85-2)

1220. indol-4-ol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 2380-94-1)

1221. 2-methoxy-5-methylbenzen-1,4-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 56496-88-9)

1222. 5-amino-4-fluor-2-methylfenol-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 163183-01-5)

1223. 3-(diethylamino)fenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 91-68-9)

1224. N, N'-dimethylpyridin-2,6-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů

1225. 3-(cyklopentylamino)fenol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 104903-49-3)

1226. N-(2-methoxyethyl)-1,4-fenylendiamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 72584-59-9)

1227. 4-ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 113715-25-6)

1228. Naftalen-1,7-diol, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 575-38-2)

1229. 3,4-diaminobenzoova kyselina, je-li používána jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 619-05-6)

1230. 4-amino-2-(aminomethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 79352-72-0)

1231. 1-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftol (Solvent Red 1, CI 12150), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1229-55-6)

1232. natrium-4-({3-[(dimethylfenyl)azo]-2,4-dihydroxyfenyl}azo)benzen-1-sulfonít (Acid Orange 24, CI 20170), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 1320-07-6)

1233. natrium-8-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxynaftalen-1,3-disulfonít (Acid Red 73, CI 27290), je-li používán jako látka v prostředcích na barvení vlasů (CAS 5413-75-2).

1234. 2,2'-[ethylenbis(oxyethylenoxy)]bis(1,4-fenylendiamin),

PEG-3 2,2'-DI-P-PHENYLENEDIAMINE (CAS 144644-13-3)

1235. 2-methyl-6-nitroanilin, 6-NITRO-o-TOLUIDINE (CAS 570-24-1)

1236. HC žluť č. 11, HC YELLOW NO. 11 (CAS 73388-54-2)

1237. HC oranž č. 3, HC ORANGE NO. 3 (CAS 81612-54-6)

1238.HC zeleň č. 1, HC GREEN NO. 1 (CAS 52136-25-1) 1239. HC červeň č. 8 a její soli, HC RED NO. 8 a její soli (CAS 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. 6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli (CAS 158006-54-3,41959-35-7)

1241. Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je v Disperzní violeti 1 přítomna jako nečistota (CAS 116-85-8)

1242. 4-amino-3-fluorfenol (CAS 399-95-1)

1243. N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N'-bis(hexadecyl) -propandiamid, bis-hydroxyethyl bis-cetyl malonamide (CAS 149591-38-8)

1244. 1-methyl-2,4,5-trihydroxybenzen (CAS 1124-09-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1245. 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridin (CAS 4664-16-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1246. 5-hydroxy-1,4-benzodioxan (CAS 10288-36-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1247. 3,4-Methylenedioxyphenol (CAS 533-31-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1248. 3,4-Methylenedioxyaniline (CAS 14268-66-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1249. Hydroxypyridinone (CAS 822-89-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředích k barvení vlasů

1250. 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (CAS 50982-74-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1251. 2-methoxy-4-nitrofenol (CAS 3251-56-7) (4-Nitroguajakol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1252. Čerň C.1. Acid Black 131 (CAS 12219-01-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1253. 1,3,5-trihydroxybenzen (CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1254. 1,2,4-Benzenetriacetate (CAS 613-03-6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1255. Produkty reakce 2,2'-iminobisethanolu s epichlorhydrinem a 2-nitro-1,4-benzendiaminem (CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1256. Produkty reakce N-methyl-l,4-diaminoantrachinonu, epichlorhydrinu a monoethanol aminu (CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1257. 4-aminobenzensulfonová kyselina (CAS 121-57-3) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1258. 3,3'-(sulfonylbis(2-nitro-4,1-fenylen)imino)bis(6-(fenylamino)) benzensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1259. 3(nebo 5)-((4-(benzylmethylamino)fenyl)azo)-1,2-(nebo 1,4)-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1260. 2,2'-((3-chlor-4-((2,6-dichlor-4-nitrofenyl)azo)fenyl)imino)bisethanol (CAS 23355-648) (Disperse Brown 1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1261. 2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenyl]azo]-6-methoxy-3-methyl-benzothiazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1262. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl)azo]-N-(2-methoxyfenyl)-3-oxobutanamid (CAS 13515-40-7) Pigment Yellow 73) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1263. 2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenylbutanamid] (CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1264. 2,2'-(1,2-ethendiyl)bis[5-((4-ethoxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1265. 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[(4-(fenylazo)-1-naftalenyl)azo]-1H-pyrimidin (CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1266. 3(nebo 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naftyl)azo]-1-naftyl]azo]salicylová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v postředcích k barvení vlasů

1267. 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1268. (μ-((7,7'-iminobis(4-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-(N-methylsulfamoyl)fenyl)azo)naftalen-2-sulfonáto))(6-)))dikuprát(2-) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1269. 3-[(4-(acetylamino)fenyl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(fenylazo)-7-sulfo-2-naftalenyl]amino]karbonyl]amino]-2-naftalensulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1270. 7,7'-(karbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenyl)azo]fenyl]azo]-2-naftalensulfonová kyselina (CAS 25188-41-4) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1271. N-(4-[bis[4-(diethylamino)fenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-ylidene)-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v postředcích k barvení vlasů

1272. 2-[[(4-methoxyfenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1273. 2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)ethenyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1274. Nigrosin rozpustný v lihu (CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1275. 3,7-bis(diethylamino)-fenoxazin-5-ium (CAS 47367-75-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1276. 9-(dimethylamino)-benzo[a]fenoxazin-7-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1277. 6-amino-2-(2,4-dimethylfenyl)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dion (CAS 2478-208) (Solvent Yellow 44) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1278. l-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]fenyl]amino]antrachinon (CAS 12217-43-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1279. Laccaic Acid (červeň Cl Natural Red 25) (CAS 60687-93-6) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1280. 5-[(2,4-dinitrofenyl)amino]-2-(fenylamino)-benzensulfonová kyselina (CAS 1534752-1) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1281. 4-[(4-nitrofenyl)azo]anilin (CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1282. 4-Nitro-m-phenylenediamine (CAS 5131-58-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1283. 1-amino-4-(methylamino)-9,10-antracendion (CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1284. N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 2973-21-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1285. N1-(2-hydroxyethyl)-4-nitro-o-fenylendiamin (CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1286. N1-(tris(hydroxymethyl))methyl-4-nitro-l,2-fenylendiamin (CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1287. 2-nitro-N-hydroxyethyl-p-anisidin (CAS 57524-53-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1288. N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (CAS 10228-03-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1289. 3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrofenyl)amino)propan-1,2-diol (CAS 93633-795) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1290. 4-ethylamino-3-nitrobenzoová kyselina (CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1291. (8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl)trimethylamom a jeho soli, s výjimkou Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) jako nečistota v Basic Brown 17, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1292. 5-((4-(dimethylamino)fenyl)azo)-l,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazol a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1293. 4-(fenylazo)-m-fenylendiamin (CAS 495-54-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1294. 4-methyl-6-(fenylazo)-1,3-benzendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1295. 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-((2-methylfenyl)azo)-2,7-naftalendisulfonová kyselina a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1296. 4,4'-[(4-methyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiamin] (CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1297. 3-[[4-[[diamino(fenylazo)fenyl]azo]-2-methylfenyl]azo]-N,N,N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1298. 3- [[4- [[diamino(fenylazo)fenyl] azo]-1-naftalenyl]azo] -N,N,N-trimethyl-benzenamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1299. N-[4-[(4-(diethylamino)fenyl)fenylmethylen]-2,5-cyklohexadien-l-yliden]-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1300. 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-(methylamino)-9,10-antracendion (CAS 86722-66-9) a jeho deriváty a soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1301. 1,4-diamino-2-methoxy-9,10-antracendion (CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1302. 1,4-dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyethyl)amino]antrachinon (CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1303. 1-[(3-aminopropyl)amino]-4-(methylamino)antrachinon a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1304. N-[6-[(2-chlor-4-hydroxyfenyl)imino]-4-methoxy-3-oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl] acetamid (CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1305. [6-[[3-chlor-4-(methylamino)fenyl]imino]-4-methyl-3-oxocyklohexa-1,4-dien-1-yl] močovina (CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9) a její soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1306. 3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1307. 4,6-Bis(2-hydroxyethoxy)-m-fenylendiamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1308. 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (CAS 104333-03-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1309. 4,4'-Diaminodiphenylamine (CAS 537-65-5) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1310. 4-diethylamino-o-toluidin (CAS 148-71-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1311. N,N-diethyl-p-fenylendiamin (CAS 93-05-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1312. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (CAS 99-98-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1313. Toluene-3,4-Diamine (CAS 496-72-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1314. 2,4-diamino-5-methylfenoxyethanol (CAS 141614-05-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1315. 6-Amino-o-cresol (CAS 17672-22-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1316. Hydroxyethylaminomethyl-p-aminofenol (č. CAS 110952-46-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1317. 2-Amino-3-nitrophenol (CAS 603-85-0) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1318. 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (CAS 50610-28-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1319. 2-Nitro-p-phenylenediamine (CAS 5307-14-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1320. Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (CAS 122252-11-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1321. 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (CAS 69825-83-8) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1322. 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-fenyl-fenazin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1323. 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonová kyselina (CAS 16279-54-2) a je jí soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1324. 3-[(2-nitro-4-(trifluormethyl)fenyl)amino]propan-1,2-diol (CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1325. 2-[(4-chlor-2-nitrofenyl)amino]ethanol (CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1326. 3-[[4-[(2-hydroxyethyl)methylamino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS 173994-75-7) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1327. 3-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]-1,2-propandiol (CAS 114087-41-1) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1328. N-[4-[[4-(diethylamino)fenyl][4-(ethylamino)-l-naftalenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-ethanamin a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů

1329.4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-o-toluidin (č. CAS 3248-93-9; č. EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová sůl (Basic Violet 14; CI 42510) (č. CAS 632-99-5; č. EINECS 211-189-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1330.4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzensulfonová kyselina (č. CAS 2050-34-2; č. EINECS 218-087-0) a její sodná sůl (Acid Orange 6; CI 14270) (č. CAS 547-57-9; č. EINECS 208-924-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů;
1331.3-hydroxy-4-(fenylazo)-2-naftoová kyselina (č. CAS 27757-79-5; č. EINECS 248-638-0) a její vápenatá sůl (Pigment Red 64:1; CI 15800) (č. CAS 6371-76-2; č. EINECS 228-899-7), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1332.2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoová kyselina; fluorescein (č. CAS 2321-07-5; č. EINECS 219-031-8) a jeho disodná sůl (Acid yellow 73 sodná sůl; CI 45350) (č. CAS 518-47-8; č. EINECS 208-253-0), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1333.4',5'-dibrom-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthenl-3-on; 4',5'-dibrom fluorescein; (Solvent Red 72) (č. CAS 596-03-2; č. EINECS 209-876-0) a jeho disodná sůl (CI 45370) (č. CAS 4372-02-5; č. EINECS 224-468-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1334.2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromxanthen-9-yl)-benzoová kyselina; fluorescein, 2',4',5',7-tetrabroni; (Solvent Red 43) (č. CAS 15086-94-9; č. EINECS 239-138-3), jeho disodná sůl (Acid Red 87; CI 45380) (č. CAS 17372-87-1; č. EINECS 241-409-6) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (č. CAS 15876-39-8; č. EINECS 240-005-7), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1335.9-(2-karboxyfenyl)-3-(2-methylanilino)-6-(2-methyl-4-sulfonatoanilino) xanthylium, vnitřní sůl (č. CAS 10213-95-3); a její sodná sůl (Acid Violet 9; CI 45190) (č. CAS 6252-76-2; č. EINECS 228-377-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1336.3',6'-dihydroxy-4',5'-dijodspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-on; (Solvent Red 73) (č. CAS 38577-97-8; č. EINECS 254-010-7) a jeho sodná sůl (Acid Red 95; CI 45425) (č. CAS 33239-19-9; č. EINECS 251-419-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1337.2',4',5',7'-tetrajodfluorescein (č. CAS 15905-32-5; č. EINECS 240-046-0), jeho disodná sůl (Acid Red 51; CI 45430) (č. CAS 16423-68-0; č. EINECS 240-474-8) a jeho hlinitá sůl (Pigment Red 172 Aluminium lake) (č. CAS 12227-78-0; č. EINECS 235-440-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1338.2,4-diaminofenol (č. CAS 95-86-3; č. EINECS 202-459-4) a jeho dihydrochloridová sůl (2,4-diaminofenol-dihydrochlorid) (č. CAS 137-09-7; č. EINECS 205-279-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1339.1,4-dihydroxybenzen (hydrochinon) (č. CAS 123-31-9; č. EINECS 204-617-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1340.[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methyliden]cyklohexa-2.5-dien-1-yliden]dimethylamonium-chlorid (Basic Blue 26; CI 44045) (č. CAS 2580-56-5; č. EINECS 219-943-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1341.Dinatrium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-1 -sulfonát (Ponceau SX; CI 14700) (č. CAS 4548-53-2; č. EINECS 224-909-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1342.Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaftalen-2-sulfonato(2-)-N5. O6] železitan trisodný (Acid Green 1; CI 10020) (č. CAS 19381-50-1; č. EINECS 243-010-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1343.4-(fenylazo)resorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) (č. CAS 2051-85-6; č. EINECS 218-131-9) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1344.4-[(4-ethoxyfenyl)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) (č. CAS 6535-42-8; č. EINECS 229-439-8) a jeho soli. používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1345.1-[(2-chlor-4-nitrofenyl)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) (č. CAS 2814-77-9; č. EINECS 220-562-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1346.3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorfenyl)azo]naftalen-2-karboxamid (Pigment Red 112; CI 12370) (č. CAS 6535-46-2; č. EINECS 229-440-3) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1347.N-(5-chlor-2,4-dimethoxyfenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulfonyl]-2-methoxyfenyl]azo]-3-hydroxynaftalen-2-karboxamid (Pigment Red 5; CI 12490) (č. CAS 6410-41-9; č. EINECS 229-107-2) a jeho soli, používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1348.Dinatrium 4-[(5-chlor-4-methyl-2-sulfonatofenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoát (Pigment Red 48; CI 15865) (č. CAS 3564-21-4; č. EINECS 222-642-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1349.Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naftyl)azo]-2-naftoát (Pigment Red 63:1; CI 15880) (č. CAS 6417-83-0; č. EINECS 229-142-3), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1350.Trinatrium 3-hydroxy-4-(4'-sulfonatonaftylazo)naftalen-2.7-disulfonát (Acid Red 27; CI 16185) (č. CAS 915-67-3; č. EINECS 213-022-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1351.2,2'-[(3,3'-dichlor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylfenyl)-3-oxobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (č. CAS 5102-83-0; č. EINECS 225-822-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1352.2,2'-[cyklohexylidenbis[(2-methyl-4,1-fenylen)azo]]bis[4-cyklohexylfenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (č. CAS 6706-82-7; č. EINECS 229-754-0), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1353.1-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100) (č. CAS 85-86-9; č. EINECS 201-638-4), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1354.Tetranatrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenyl)azo]-1-naftyl]azo]naftalen-2,7-disulfonát (Food Black 2; CI 27755) (č. CAS 2118-39-0; č. EINECS 218-326-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1355.Natrium-diethyl(4-{[4-(diethylamino)fenyl](2,4-disulfonatofenyl) methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, sodná sůl (Acid Blue 1; CI 42045) (č. CAS 129-17-9; č. EINECS 204-934-1), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1356.Kalcium-diethyl({[4-(diethylamino)fenyl](5-hydroxy-2,4-disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)amonium, hydroxid, vnitřní sůl, vápenatá sůl (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (č. CAS 3536-49-0; č. EINECS 222-573-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1357.Dinatrium-ethyl{4-[{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]fenyl}(4-hydioxy-2-sulfonatofenyl)methyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden}(3-sulfonatobenzyl) amonium, hydroxid, vnitřní sůl, disodná sůl (Fast Green FCF; CI 42053) (č. CAS 2353-45-9; č. EINECS 219-091-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1358.Produkt reakce 1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dionu s methylchinolinem a chinolinem (Solvent Yellow 33; CI 47000) (č. CAS 8003-22-3; č. EINECS 232-318-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1359.Nigrosin (CI 50420) (č. CAS 8005-03-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1360.8,18-dichlor-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioxazin (Pigment Violet 23; CI 51319) (č. CAS 6358-30-1; č. EINECS 228-767-9), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů
1361.1,2-dihydroxyanthrachinon (Pigment Red 83; CI 58000) (č. CAS 72-48-0; č. EINECS 200-782-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1362.Trinatrium 8-hydroxypyren-1,3,6-trisulfonát (Solvent Green 7; CI 59040) (č. CAS 6358-69-6; č. EINECS 228-783-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1363.1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725) (č. CAS 81-48-1; č. EINECS 201-353-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1364.l,4-bis(p-tolylamino)anthrachinon (Solvent Green 3; CI 61565) (č. CAS 128-80-3; č. EINECS 204-909-5), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1365.6-chlor-2-(6-chlor-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-yliden)-4-methylbenzo[b]thiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360) (č. CAS 2379-74-0; č. EINECS 219-163-6), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1366.5,12-dihydrochino[2,3-b]akridin-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900) (č. CAS 1047-16-1; č. EINECS 213-879-2), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1367.[29H,31H-ftalocyaninato(2-)-N29,N30,N31.N32]měď (Pigment Blue 15; CI 74160) (č. CÁS 147-14-8; č. EINECS 205-685-1), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1368.Dinatrium[29H,31 H-ftalocyanindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]měďnatan (2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (č. CAS 1330-38-7; č. EINECS 215-537-8), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.
1369.Polychlorftalocyanin, měďnatý komplex (Pigment Green 7; CI 74260) (č. CAS 1328-53-6; č. EINECS 215-524-7), používá-li se jako látka v prostředcích k barvení vlasů.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Část 1

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
1aKyselina boritá, boritany a tetraboritany s výjimkou látky č. 1184 v příloze č. 2
/Boric acid, borates and tetraborates/°
a) talek, pudry, zásypya) 5,0% (jako kyselina boritá)a) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn.% jako kyselina boritá).a) 1. Nepoužívat pro děti do tří let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
b) prostředky pro hygienu dutiny ústníb)0,1 % (jako kyselina boritá)b) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.b) 1. Nepolykat. 2. Nepoužívat pro děti do 3 let.
c) ostatní prostředky (s výjimkou prostředků do koupele a prostředků k trvalé ondulaci vlasů)c) 3,0 % (jako kyselina boritá)c) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn.% jako kyselina boritá).c) 1. Nepoužívat pro děti do tří let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
1bTetraboritany /Tetraborates/°a) prostředky do koupele b) prostředky k trvalé ondulaci vlasůa) 18% (jako kyselina boritá)
b) 8% (jako kyselina boritá)
Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.a) Nepoužívat do koupele u dětí do 3 let.
b) Dobře opláchněte.
2aKyselina thioglykolová a její soli; Kyselina sulfanyloctová a její soli•/Thioglycollic acid and its salts/°a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů - obecné použitíVyjádřeno v přepočtu na kyselinu:8% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-9,5
a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.a) Obsahuje thioglykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- profesionální použití11% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-9,5
a), c) - Používejte vhodné ochranné rukavice.Jen pro profesionální použití.
b)depilační prostředky5% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-12,7
b), c) Obsahuje thiogykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňované2% v aplikační formě prostředku pH: 7,0-9,5
2bEstery kyseliny thioglykolové; Estery kyseliny sulfanyloctové• /Thioglycollic acid esters/°prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů - obecné použitíprofesionální použitíVyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku
pH: 6,0-9,5 11 % v aplikační formě prostředku
pH: 6,0-9,5
Návod k použití musí obsahovat:
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Obsahuje thioglykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Jen pro profesionální použití.
3Kyselina šťavelová•, její estery a alkalické soli /Oxalic acid, its esters and alkaline salts/°prostředky k péči o vlasy5%Jen pro profesionální použití.
4Amoniak /Ammonia/°6%
v přepočtu na NH3
Pro více než 2 %:
Obsahuje amoniak.
5Tosylchloramid sodný; N-chlor-4-metyl-benzensulfonamid, sodná sůl• /Tosylchloramide sodium/°
6Chlorečnany alkalických kovů /Chlorates of alkali metals/°a) zubní pasty b) ostatní použitía) 5% b) 3%
7Dichlormethan; Methylenchlorid• /Dichloromethane/°35% (ve směsi s 1,1,1-trichlorethanem nesmí celková koncentrace překročit 35 %)0,2 % max. obsah nečistot
8p-Fenylendiamin, jeho N-substituované deriváty a jeho soli; N-substituované deriváty o-fenylendiaminu, s výjimkou derivátů uvedených na jiném místě této přílohy a pod referenčními čísly 1309, 1311 a 1312 v příloze č. 2oxidační vlasová barviva a) pro obecné použitíb) pro profesionální použití 6%jako volná basea) Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Používejte vhodné ochranné rukavice.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
9Methyl-fenylendiaminy, jejich N-substituované deriváty a jejich soli, s výjimkou látek pod referenčními čísly 364, 1310 a 1313 v příloze č. 2 /Methylphenylenedi-amines, their N- substituted derivates and their salts /° (1)oxidační vlasová barviva a) pro obecné použitíb) pro profesionální použití10% v přepočtu na volnou basia) Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci..
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
112,2-mehylenbis(4- chlorfenol• Dichlorophen*0,5%Obsahuje dichlorofen.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
12Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny a směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně peroxidu močoviny a peroxidu zinečnatého /Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide/°a) prostředky k péči o vlasy b) prostředky k péči o pokožkuc) prostředky pro tvrzení nehtůd) prostředky pro hygienu úst12% H2O2 přítomného nebo uvolněného 4 % H2O2 přítomného nebo uvolněného 2 % H2O2 přítomného nebo uvolněného 0,1 % H2O2 přítomného nebo uvolněnéhoa) Používejte vhodné ochranné rukavice. a),b),c) Obsahuje peroxid vodíku.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
13Formaldehyd• /Formaldehyde/°na tvrzení nehtů5 % v přepočtu na formaldehydObsahuje formaldehyd (2).
Nehtovou kůžičku chraňte tukem nebo olejem.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

(2) Pouze jestliže koncentrace přesahuje 0,05%.

abcdef
14Hydrochinon• (1)/Hydroquinone/° (1)b) systémy umělých nehtů0,02% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použití.b) Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku kůží.
Čtěte pečlivě návod k použití.
15aHydroxid sodný nebo draselný/Potassium or sodium hydroxide/°a) odstraňovače nehtové kůžičkya) 5 % váhově (3)a) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) 1.- Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. - Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
c) Zamezte styku s očima.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) prostředky pro rovnání vlasůb)
1. pro obecné použití1. 2% váhově (3)
2. pro profesionální použití2. 4,5 % váhově (3)
c) k úpravě pH pro depilační prostředkyc) až do pH 12,7
d) k úpravě pH jiných prostředkůd) až do pH 11,0
15bHydroxid lithný LITHIUM HYDROXIDE•
/Lithium hydroxide/°
a) pro rovnání vlasů
1. pro obecné použití
a)
1. 2% váhově (3)
a) 1.Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

(3) Množství hydroxidu sodného, draselného a lithného je vyjádřeno jako váha hydroxidu sodného. V případě směsí suma nesmí přesáhnout limity dané ve sloupci d.

2. pro profesionální použití2. 4,5 %váhově(3)2.Jen pro profesionální použití
Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima
b) k úpravě pH pro depilační prostředkyb) až do pH 12,7
c) ostatní použití -jako regulátor pH (pouze do prostředků, které se oplachují)c) až do pH 11
15cHydroxid vápenatý/Calcium hydroxide/°CALCIUM HYDROXIDE•a) pro prostředky pro rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinua) 7 % váhově v přepočtu na hydroxid vápenatýa) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) k úpravě pH pro depilační prostředkyb) až do pH 12,7b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima
c) ostatní použití (např. jako regulátor pH, pomocná látka)c)až do pH 11
161-naftol•(CAS 90-15-3) a jeho soli
/1-naphthol/°and its salts
1-NAPHTHOL ■
oxidační barvící činidlo pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alegickou reakci.
17Dusitan sodný /Sodium nitrite/°inhibitor koroze0,2 %Nepoužívejte spolu se sekundárními nebo terciárními aminy nebo jinými látkami tvořícími nitrosaminy.
18Nitromethan• /Nitromethane/°inhibitor koroze0,3 %
20Položka neobsazena
21Chinin a jeho soli /Quinine and its salt/°a) šampony b) vlasové lotiony0,5 % v přepočtu na chininovou bazi
0,2 % v přepočtu na chininovou bazi
22Resorcinol• (1)/Resorcinol/° (1)a) oxidační činidlo pro barvení vlasů5%a) 1. Obsahuje resorcinol.
Vlasy po aplikaci dobře opláchněte.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje resorcinol
Při zasažení očí okamžitě důklaně vypláchněte vodou,
b) Obsahuje resorcinol.
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
b) vlasové lotiony a šampony0,5%
23a)Alkalické sulfidy /Alkali sulphides/°a) depilatoria2%v přepočtu na síru pH do 12,7a), b) Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
b)Sulfídy kovů alkalických zemin /Alkaline earth sulphides/°b) depilatoria6%v přepočtu na síru pH do 12,7

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
24Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxybenzen -sulfonátu zinečnatého a zinečnaté soli pyrithionu• /Water-soluble zinc salts with the exception of zinc-4-hydroxy-benzenesulphonate and zinc pyrithione/°1%v přepočtu na Zn
254-hydroxybenzen -sulfonát zinečnatý• /Zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate/°deodoranty, antiperspiranty, adstringentní lotiony6% v přepočtu na bezvodou substanciZamezte styku s očima.
26Monofluorofosforečnan amonný /Ammonium monofluorophosphate/°prostředky pro ústní hygienu0,15 % v přepočtu na F.
Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%.
Obsahuje monofluorofosforečnan amonný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
27Monofluorofosforečnan sodný /Sodium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje monofluorofosforečnan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
28Monofluorofosforečnan draselný /Potassium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje monofluorofosforečnan draselný.
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
29Monofluorofosforečnan vápenatý /Calcium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje monofluorofosforečnan vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
30Fluorid vápenatý /Calcium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid vápenatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
31Fluorid sodný /Sodium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
32Fluorid draselný /Potassium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
33Fluorid amonný /Ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
34Fluorid hlinitý /Aluminium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid hlinitý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
35Fluorid cínatý /Stannous fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorid cínatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
36Hexadecylamonium-fluorid• /Hexadecyl ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje hexadecylamonium-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
37N-hexadecyl-N,N',N'- tris(2-hydroxyethyl)propan-l,3-diamin-bis(hydrogenfluorid)• /3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl)ammo-nium dihydrofluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
38N-hexadecyl-N,N',N'-tris [poly(oxyethylen)] propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid)• /N,N',N'-Tris(poly-oxyethylene)-N-hexa-decylpropylenediamine dihydrofluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris[poly(oxyethylen)] propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid). Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
39Oktadecenylamonium-fluorid• /Octadecenyl-ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje oktadecenylamonium-fluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
40Fluorokřemičitan sodný /Sodium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorokřemičitan sodný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
41Fluorokřemičitan draselný /Potassium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorokřemičitan draselný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
abcdef
42Fluorokřemičitan amonný /Ammonium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorokřemičitan amonný. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
43Fluorokřemičitan horečnatý /Magnesium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26.Obsahuje fluorokřemičitan horečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
44l,3-Bis(hydroxy-methyl)-imidazolidin-2-thion•/l,3-Bis(hydroxy-methyl) imidazoline-2-thione/°a) prostředky pro péči o vlasya) do 2 %a) zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích)Obsahuje 1,3 -Bis(hydroxymethyl) -imidazolidin-2-thion.
b) prostředky pro péči o nehtyb) do 2 %b) pH aplikační formy prostředku musí být nižší než 4
45Benzyl alcohol (*) CAS 100-51-6a) rozpouštědlo b) parfém/ aromatické kompozice/jejich suroviny b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje :
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01 %
v prostředcích, které se oplachují
466-metyl-2H-chromen- 2-on•; 6-metylkumarin /6-metylcoumarin/°prostředky pro ústní hygienu0,003 %
47Nikomethanol-hydrogenfluorid• / Nicomethanol hydrofluoride/°prostředky pro ústní hygienu0,15%v přepočtu na F Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%.Obsahuje nikomethanol-hydrogenfluorid. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
48Dusičnan stříbrný /Silver nitráte/°jen pro prostředky pro barvení řas a obočí4%Obsahuje dusičnan stříbrný.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
49Sulfid seleničitý /Selenium disulphide/°šampony proti lupům1%Obsahuje sulfid seleničitý
Zamezte styku s očima a poškozenou kůží.
50Chloro(hydroxo)komplexy hliníku a zirkonia AlxZr(OH)yClz a chloro(glycinato)hydroxokomplexy hliníku a zirkonia• /Aluminium zirconiumchloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycene complexes/°antiperspiranty20% v přepočtu na bezvodý komplex5,4% v přepočtu na zirkonium1. Poměr počtu atomů AI k atomům Zr musí být mezi 2 a 10.
2. Poměr počtu atomů (Al+Zr) k počtu atomů Cl musí být mezi 0,9a2,1.
3. Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).
Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.
51Chinolin-8-ol• a bis (chinolin-8-ol)-sulfát• /Quinolin-8-ol and bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate/°Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se oplachují.
Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se neoplachují
0,3 % v přepočtu na bazi0,03 % v přepočtu na bazi
52Methanol• /Methanol/°denaturační přísada pro ethyl- a isopropylalkohol5%v přepočtu na % ethyl- a izopropyl-alkoholu
53Kyselina etidronová a její soli; kyselina 1-hydroxyethan-1,1-diyldifosfonová a její soli•/Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidenediphosphonic acid and its salts 1°a) prostředky pro péči o vlasya) 1,5% vyjádřeno jako kyselina etidronová
b) mýdlab) 0,2 % vyjádřeno jako kyselina etidronová
541 -Fenoxypropan-2-ol* /1 -Phenoxy-propan-2-ol/°jen pro prostředky, které se oplachují, zakázáno ve výrobcích ústní hygieny2%jako konzervační přísada, viz příloha č.6, část 1, položka č.43
56Fluorid hořečnatý /Magnesium fluoride/°prostředky pro ústní hygienu0,15 % v přepočtu na F ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou, celková koncentrace F nesmí překročit 0,15 %.Obsahuje fluorid hořečnatý. Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1 - 0,15 % fluoru, pokud nenese na obalu označení, které zakazuje použití u dětí (například pouze pro použití u dospělých osob), je povinné následující označení na obalu: "Děti do 6 let včetně pod dohledem dospělého. Pro čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujte zubního lékaře nebo praktického lékaře."
57Chlorid strontnatý hexahydrát /Strontium chloride hexahydrate/°a) zubní pasty b) šampony a prostředky k péči o obličeja) 3,5 % v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 % b) 2,1% v přepočtu na stroncium. Pokud jde o směs s jinými povolenými sloučeninami stroncia, pak celkový obsah stroncia nesmí přesáhnout 2,1%.Obsahuje chlorid strontnatý.
Časté použití dětmi se nedoporučuje.
58Octan strontnatý hemihydrát• /Strontium acetate hemihydrate/°zubní pasty3,5 % v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 %Obsahuje octan strontnatý.
Časté použití dětmi se nedoporučuje.
59Talek (hydratovaný křemičitan hořečnatý) /Talc:Hydrated magnesium silicate/°a) pudry a zásypy určené pro děti do 3 let b) ostatní výrobkya) Uchovávejte pudr z dosahu nosu a úst dětí.
60Dialkylamidy mastných kyselin a dialkanolamidy• /Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides/°max. obsah sekundárních aminů: 0,5 %Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Max. obsah sekundárních aminů :
5% (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů : 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
61Monoalkylaminy, monoalkanolaminy a jejich soli• /Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts/°max. obsah sekundárních aminů: 0,5 %Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Minimální čistota: 99%.
Max. obsah sekundárních aminů:
0,5% (týká se surovin),
Max. obsah nitrosaminů : 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
62Trialkylaminy, Trialkanolaminy a jejich soli• / Trialkanolamines and their salts/°a) prostředky, které se neoplachují b) ostatní prostředkya) 2,5 %a),b)
Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem. Minimální čistota: 99%.
Max. obsah sekundárních aminů:
0,5% (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
63Hydroxid strontnatý /Strontium hydroxide/°Regulátor pH v prostředcích k depilaci3,5 % v přepočtu na stroncium max. pH 12,7Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
64Peroxid strontnatý / Strontium peroxide/°Jen do vlasových prostředků pro profesionální použití, které se oplachují.4,5% v přepočtu na stroncium v aplikační formě prostředkuVšechny výrobky musí splňovat požadavky na uvolňování peroxidu vodíku.Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
65Alkyl(C8-C18) (benzyl)dimethylamo-nium-chlorid, -bromid a sůl cukerné kyselinyi• (benzalkonium-chlorid, -bromid a sůl cukerné kyseliny)/Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate/°prostředky k péči o vlasy (hlavu), které se oplachujía) 3% (jako benzalkonium-chlorid)a) Ve finálních výrobcích koncentrace benzalkonium-chloridu, benzalkonium-bromidu a soli benzalkonia s cukernou kyselinou s alkylovým řetězcem C14 nebo kratším nesmí přesáhnout 0,1%
(jako benzalkonium-chlorid)
a) Zamezte styku s očima.
b) ostatní výrobkyb) 0,1% (jako benzalkonium-chlorid)b) Zamezte styku s očima.
66Polyakrylamidyi• /Polyacrylamides/ °a) Prostředky k péči o tělo, které se neoplachují b) Ostatní kosmetické prostředkya) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,1 mg/kg b) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,5 mg/kg
672-benzylidenheptanali• (CAS 122-40-7) /Amyl cinnamal/°AMYL CINNAMAL■Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle §2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
693-fenylprop-2-en-1-ol• (CAS 104-54-1) /Cinnamyl alcohol/°CINNAMYL ALCOHOL■Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
703,7-dimethylokta-2,6-dienal•
(CAS 5392-40-5) /Citral/°CITRAL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
712-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol•
(CAS 97-53-0) /Eugenol/°EUGENOL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje :
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
72Hydroxycitronellal CAS 107-75-5a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 1,0 %a)b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
73Isoeugenol
CAS 97-54-1
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 0,02%a)b)
Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích, které se neoplachují
0,01 %
v prostředcích, které se oplachují
743 -fenyl-2-pentylprop-2-en-1-or•
(CAS 101-85-9) / Amylcin namyl alcohol/°
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
75Benzyl-salicylát•
(CAS 118-58-1) /Benzyl salicylate/°BENZYL SALICYLATE■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
763-fenylprop-2-enal• (CAS 104-55-2) /Cinnamal/°CINNAMAL■Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
77Kumarin•
(CAS 91-64-5) /Coumarin/° COUMARTN■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
78(E) -3,7-dimethylokta-2,6-dien-l-ol•
(CAS 106-24-1) /Geraniol/°GERANIOL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
794-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3 -en-1-karbaldehyd• (CAS 31906-04-4) /Hydroxy-methylpentyl-cyclohexenecarbox-aldehyde/°Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
804-methoxy benzylalkohol•
(CAS 105-13-5) /Anisyl alcohol/°
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostíedcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
81Benzyl-(3-fenylpropenoát) •
(CAS 103-41-3) /Benzyl cinnamate/°BENZYL CINNAMATE■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
823,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-l-ol•
(CAS 4602-84-0) /Farnesol/°FARNESOL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
832-(4-terc-butylbenzyl)propanal•
(CAS 80-54-6) /2-(4-tert-Butylbenzyl)propionald ehyde/°
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
843,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol•
(CAS 78-70-6) /Linalool/°LINALOOL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
85Benzyl-benzoát•
(CAS 120-51-4) /Benzyl benzoate/°BENZYL BENZOATE■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
863,7-dimethylokt-6-en-l-ol•
(CAS 106-22-9) /Citrolellol/°CITRONELLOL■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
872-benzylidenoktana•l
(CAS 101-86-0) /Hexyl cinnam-aldehyde/°
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
88d-Limonene CAS 5989-27-5Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují
- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/1 (**)
89Methyl 2-octynoate CAS 111-12-6 methyl-okt-2-ynoáta) Prostředky pro péči o dutinu ústní

b) Jiné prostředky
b) 0,01% použije-li se samostatně Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-non-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01% (z čehož by methyl-non-ynoát neměl tvořit více než 0,002%)a)b) Přítomnost látky musí být vyznačena v seznamu přísad podle § 2 písm. g), pokud její koncentrace překračuje:- 0,001%
v prostředcích, které se neoplachují- 0,01%
v prostředcích, které se oplachují
903-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1 -yl)but-3-en-2-on•
(CAS 127-51-5) α-isomethyljonon
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
91Výtažek z větvičníku slívového, Evernia prunastri
(CAS 90028-68-5) /Oak moss extract/°EVERNIA PRUNASTRI■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
92Výtažek z terčovky otrubičnaté, Evernia řurfuracea
(CAS 90028-67-4) / Treemoss extract/°EVERNIA FURFURACEA■
Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
932,4-Diaminopyrimidin-3-oxid•
(CAS 74638-76-9)
/2,4-Diamino-pyrimidine-3 -oxide/°
Prostředky pro péči o vlasy1,5%

* Jako konzervační přísada, viz. příloha č. 6 část 1, položka číslo 34.
** Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.
94Dibenzoylperoxid•
/Benzoyl peroxide/°
Systémy umělých nehtů0,7% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použitíJen pro profesionální použití. Zamezte styku kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.
95Hydrochinon(methyl) ether•
/Hydroquinone methylether/°
Systémy umělých nehtů0,02% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použitíJen pro profesionální použití. Zamezte styku kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.
Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a
varování, které musí být vytištěny na etiketě
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn.%)
ve finálním výrobku
Další omezení
abcdef
96Mošusový xylol
5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
(CAS 81-15-2)
/Musk xylene/°
MUSK XYLENE▪
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,0 % v parfémech
b) 0,4 % v toaletních vodách
c) 0,03 % v ostatních výrobcích
97Mošusový keton
1-(4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on
(CAS 81-14-1)
/Musk ketone/°
MUSK KETONE▪
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,4 % v parfémech
b) 0,56 % v toaletních vodách
c) 0,042 % v ostatních výrobcích
98Kyselina salicylová (4) (CAS 69-72-7)a) vlasové prostředky, které se oplachují b) jiné prostředkya) 3,0 % b) 2,0 %Nepoužívat v prostředcích pro děti do tří let, s výjimkou šamponů. Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobkuNepoužívat pro děti do tří let (5).
99Anorganické siřičitany a hydrogensiřičitany (6)a) oxidační prostředky k barvení vlasů b) prostředky k rovnání vlasůc) samoopalovací prostředky na obličejd) jiné samoopalovací prostředkya) 0,67 % vyjádřeno jako volný SO2 b) 6,7 %, vyjádřeno jako volný SO2c) 0,45 % vyjádřeno jako volný SO2d) 0,40 % vyjádřeno jako volný SO2Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
100 Triklokarban (7) (CAS 101-20-2)prostředky, které se oplachují1,5% Kritéria čistoty: 3,3',4,4'-tetrachlorazobenzen < 1 ppm3,3',4,4'-tetrachlorazoxybenzen < 1 ppmPro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku
101Pyrithion zinečnatý (8) (CAS 13463-41-7)vlasové prostředky, které se neoplachují0,1 %Pro jiné účely než potlačení růstu mikroorganismů v prostředcích. Tento účel musí být zřejmý ze způsobu obchodní úpravy výrobku.
102Glyoxal 100 mg/kg
Glyoxal (INCI)
CAS
107-22-2
EINECS
203-474-9
Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
103Abies Alba Cone Oil a Extract
CAS 90028-76-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
104Abies Alba Needle Oil a Extract
CAS 90028-76-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
105Abies Pectinata Needle Oil a Extract č.
CAS 92128-34-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
106Abies Sibirica Needle Oil a Extract
CAS 91697-89-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
107Abies Balsamea Needle Oil a Extract
CAS 85085-34-3
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
108Pinus Mugo Pumilio Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-73-8
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
109Pinus Mugo Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-72-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
110Pinus Sylvestris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 84012-35-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
111Pinus Nigra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-74-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10
112Pinus Palustris Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97435-14-8
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
113Pinus Pinaster Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 90082-75-0
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
114Pinus Pumila Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 97676-05-6
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
115Pinus Species Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 94266-48-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
116Pinus Cembra Leaf a Twig Oil a Extract
CAS 92202-04-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
117Pinus Cembra Leaf a Twig Extract Acetylated
CAS 94334-26-6
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
118Picea Mariana Leaf Oil a Extract
CAS 91722-19-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
119Thuja Occidentalis Leaf Oil a Extract
CAS 90131-58-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
120Thuja Occidentalis Stem Oil
CAS 90131-58-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
1213-Carene
CAS 13466-78-9 3,7,7- trimethylbicyklo[4.1.0]h ept-3-en (isodipren)
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
122Cedrus Atlantica Wood Oil a Extract
CAS 92201-55-3
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
123Cupressus Sempervirens Leaf Oil a Extract
CAS 84696-07-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10
124Turpentine gum {Pinus spp.)
CAS 9005-90-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
125Turpentine Oil a rectified oil
č. CAS 8006-64-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
126Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)
CAS 8006-64-2
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
127Terpene alcohols acetates
CAS 69103-01-1
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
128Terpene hydrocarbons
CAS 68956-56-9
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
129Terpenes a Terpenoids s výjimkou limonene (d-, 1-, a dl-isomers) uvedených pod referenčními čísly 167 a 168 a 88 této přílohy č.3, části 1
CAS 65996-98-7
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
130Terpene Terpenoids Sinpine
CAS 68917-63-5
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
131α-Terpinene
CAS 99-86-5
p-mentha-1,3-diene
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
132γ-Terpinene
CAS 99-85-4
p-mentha-1,4-diene
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
133Terpinolene
CAS 586-62-9
p-mentha-1,4(8)-dien
Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l (*)
134Acetyl hexamethyl indan
CAS 15323-35-0
a) Prostředky, které se neoplachujía) 2 %
1,1,2,3,3,6-(hexamethylindan-5-yl)methylketonb) Prostředky, které se oplachují
135Allyl butyrate
CAS 2051-78-7
prop-2-en-1-yl-butanoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
136Allyl cinnamate
CAS 1866-31-5
prop-2-en-1-yl-3-fenylprop-2-enoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
137Allyl cyclohexylacetate
CAS 4728-82-9
prop-2-en-1-yl-cyklohexanacetát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
138Allyl cyclohexylpropionate
CAS 2705-87-5
prop-2-en-1-yl-cyklohexanpropanoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
139Allyl heptanoate
CAS 142-19-8
prop-2-en-1-yl-heptanoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
140Allyl caproate
CAS 123-68-2
allyl-hexanoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
141Allyl isovalerate
CAS 2835-39-4
prop-2-en-1-yl-3-methylbutanoát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
142Allyl octanoate
CAS 4230-97-1
allyl-kaprylát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
143Allyl phenoxyacetate
CAS 7493-74-5
prop-2-en-1-yl-fenoxyacetát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
144Allyl phenylacetate
CAS 1797-74-6
prop-2-en-1-yl-fenylacetát
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
145Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
CAS 71500-37-3
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
146Allyl cyclohexyloxyacetate
CAS 68901-15-5
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
147Allyl isoamyloxyacetate
CAS 67634-00-8
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
148Allyl 2-methylbutoxyacetate
CAS 67634-01-9
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
149Allyl nonanoate
CAS 7493-72-3
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
150Allyl propionate
CAS 2408-20-0
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
151Allyl trimethylhexanoate
CAS 68132-80-9
Koncentrace volného allyl alkoholu v esteru by měla být nižší než 0,1 %
152Allyl heptine carbonate
CAS 73157-43-4
(allyl-okt-2-ynoát)
0,002 %Tento materiál by se neměl používat v kombinaci s jakýmkoli jiným 2-alkynoickým esterem kyseliny, např. methyl okt-2-ynoátem
153Amylcyclopentenone
CAS 25564-22-1
2-pentylcyklopent-2-en-1-on
0,1 %
154Myroxylon balsamum var. pereirae extracts and distillates
CAS 8007-00-9
peruánský balzám, absolutní a bezvodý (peruánský balzám)
0,4 %
155A-tert-Butyldihydrocinnamalde hyde
CAS 18127-01-0
3-(4-terc-butylfenyl)propanal
0,6 %
156Cuminum Cyminum Fruit Oil a Extract
CAS 84775-51-9
a) Prostředky, které se neoplachují
b) Prostředky, které se oplachují
a) 0,4 % kmínového oleje
157cís-Rose ketone-1(**)
CAS 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (cis-a-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
158trans-Rose ketone-2(**)
CAS 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-2-en-1-on (trans-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
159trans-Rose ketone-5(**)
CAS 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on (isodamaskon)
0,02 %
160Rose ketone-4(**)
CAS 23696-85-7
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
1-(2,6,6-trimethylcyklohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-on (damascenon)b) Jiné prostředkyb) 0,02 %
161Rose ketone-3(**)
CAS 57378-68-4
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3 -en-1-yl)but-2-en-1-on (δ-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
162cis-Rose ketone-2(**)
CAS 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-en-1-yl) but-2-en-1-on (cis-ß-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
163trans-RosQ ketone-1(**)
CAS 24720-09-0
1-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-2-en-1-yl) but-2-en-1-on (trans-α-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
164Rose ketone-5(**)
CAS 33673-71-1
1-(2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-on
0,02 %
165trans-RosQ ketone-3(**)
CAS 71048-82-3
1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3 -en-1-yl)but-2-en-1-on (trans-(5-damaskon)
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,02 %
166trans-2-hexenal
CAS 6728-26-3
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,002 %
167I-Limonene
CAS 5989-54-8
(S)-p-mentha-1,8-dien
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (*)
168dl-Limonene (racemický)
CAS 138-86-3
1,8(9)-p-menthadien; p-mentha-1,8-dien (dipenten)
Koncentrace peroxidu nižší než 20 mmol/l (*)
169Perillaldehyde
CAS 2111-75-3
p-mentha-1,8-dien-7-al
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,1 %
170Isobergamate
CAS 68683-20-5
menthadien-7-methyl-formát
0,1 %
171Methoxydicyklopentadie nkarbaldehyd
CAS 86803-90-9
5-methoxyoktahydro-4,7-methano-1H-inden-2-karbaldehyd
0,5 %
1723-methylnon-2-ennitril
CAS 53153-66-5
0,2 %
173Methyl octine carbonate
CAS 111-80-8
methyl -non-2-y noát
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,002 % použije-li se samostatně. Pokud se vyskytuje v kombinaci s methyl-okt-2-ynoátem, neměla by celková koncentrace obou látek v hotovém výrobku překročit 0,01 % (z čehož by methyl-non-2-ynoát neměl tvořit více než 0,002 %)
174Amylvinylcarbinyl acetate
CAS 2442-10-6
okt-1-en-3-yl-acetát
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,3 %
175Propylidenephthalide
CAS 17369-59-4
3-propylidenftalid
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné prostředky
b) 0,01 %
176Isocyclogeraniol
CAS 68527-77-5
2,4,6-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol
0,5 %
1772-Hexylidene cyclopentanone
CAS 17373-89-6
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní b) Jiné prostředkyb) 0,06 %
178Methyl heptadienone
CAS 1604-28-0
6-methylhepta-3,5-dien-2-on
a) Prostředky pro péči o dutinu ústní
b) Jiné
b) 0,002 %
179p-methylhydrocinnamic aldehyde
CAS 5406-12-2
kresylpropionaldehyd p- methyldihydrocinnamald ehyd
0,2 %
180Liquidambar Orientalis Balsam Oil a Extract
CAS 94891-27-7
(styrax)
0,6 %
181Liquidambar Styraciflua Balsam Oil a Extract
CAS 8046-19-3
(styrax)
0,6 %
182Acetyl hexamethyl tetralin
CAS 21145-77-7
CAS 1506-02-1
1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on (AHTN)
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) Prostředky, které se neoplachují:
0,1 % kromě : vodně-alkoholických výrobků: 1 %
parfémů" 2,5 %
vonného krému: 0,5 %
b) prostředky, které se oplachují: 0,2 %
183Commiphora Erythrea Engler var. glabrescens Engler Gum Extract a Oil
CAS 93686-00-1
0,6 %
184Opopanax Chironium Resin
CAS 93384-32-8
0,6 %
(*) Toto omezení se vztahuje na příslušnou látku a nikoliv na hotový kosmetický prostředek.
(**) Celkový součet těchto látek by neměl překročit limity stanovené ve sloupci d.

(4) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním číslem 3).

(5) Pouze pro kosmetické prostředky, které by mohly být použity pro děti ve věku do tří let a které zůstávají v delším styku s kůží.

(6) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním číslem 9).

(7) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním číslem 23).

(8) Jako konzervační přísada (příloha č.6, část 1, látka pod referenčním číslem 8).

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.

Část 2

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek, podmínky použití a datum, do kdy je použití povoleno.

Ref. čísloLátkaOmezeniPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketěPovoleno do
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn.%) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdefg
34-Amino-3-nitrofenol•
(CAS 610-81-1) a jeho soli
/4-Amino- 3-nitrophenol and its salts/°
4-AMINO-3-NTTROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 %a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
4Naftalen-2,7-diol•
(CAS 582-17-2)a jeho soli
/2,7-Naphthalenediol and its salts/°
2,7-NAPHTHALENEDIOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,5 %31. prosince 2009
53-Aminofenol•
(CAS 591-27-5) a jeho soli
/m-Aminophenol and its salts/°
m-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
62,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridin•
(CAS 84540-47-6)a jeho soli
/2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
74-Hydroxy-2-nitro-N-(3 -hydroxypropyl)anilin •
(CAS 92952-81-3) a jeho soli/4-Hydroxypropylamino-3 -nitrophenol and its salts/° 4-HYDROXYPROPYLAMIN 0-3 -NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 5,2%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
2,6 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,6%
94-[bis(2 hydroxyethyl) amino] -l-[(2-methoxyethyl) amino] -2-nitrobenzen•
(CAS 23920-15-2) a jeho soli/HC Blue No 11 and its salts/°HC BLUE NO. 11■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
10N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-nitroanilin•
(CAS 100418-33-5) a jeho soli
/Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine and its salts/°
HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinacis peroxidem vodíkupovolena maximálníkoncentracev aplikační formě1,0%a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
112-[(2-Hydroxyethyl)amino] -4,6-dinitrofenol•
(CAS 99610-72-7) a jeho soli
/2-Hydroxyethylpicramic acid and its salts/°
2-HYDROXYETHYL-PICRAMIC ACID■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
124-(Methylamino)fenol•
(CAS 150-75-4) a jeho soli
/p-Methylaminophenol and its salts/°
p-METHYL-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
144-[bis(2-hydroxyethyl)amino] -1 -[(3 -hydroxypropyl)amino]-2-nitrobenzen•
(CAS 104226-19-9) a jeho soli
/HC Violet No 2 and its salts/°
HC VIOLET NO. 2■
Přímé neoxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů2,0%31. prosince 2009
164-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-l -[(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen•
(CAS 104516-93-0) a jeho soli
/HC Blue No12 and its salts/°
HC BLUE NO. 12■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 1,5%V kombinacis peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,75 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,5 %
184,4'-(Propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin•
(CAS 81892-72-0) a jeho soli
/l,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane and its salts/°
1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)-PROPAN■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
193-Amino-2,4-dichlorfenol•
(CAS 61693-43-4) a jeho soli
/3-Amino-2,4-dichlorophenol and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
201-Fenyl-3-methyl-2,5-dihydropyrazol-5 -on•
(CAS 89-25-8) a jeho soli
/Phenyl methyl pyrazolone and its salts/°
PHENYL METHYL PYRAZOLONE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
31. prosince 2009
215 - [(2-Hy droxyethyl)amino] -o-kresol•
(CAS 55302-96-0) a jeho soli
/2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol and its salts/°
2-METHYL-5-HYDROXYETHYL-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
223,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol•
(CAS 26021-57-8) a jeho soli
/Hydroxybenzomorpholine and its salts/°
HYDROXYBENZOMORPHOLINE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
241-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen•
(CAS 109023-83-8) a jeho soli
/HC Yellow No 10 and its salts/°
HC YELLOW NO. 10■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,2%31. prosince 2009
252,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin•
(CAS 85679-78-3) a jeho soli
/2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
261-[(2-aminoethyl)amino]-4-(2-hydroxyethoxy)-2-nitrobenzen•
(CAS 85765-48-6) a jeho soli
/HC Orange No 2 and its salts/°
HC ORANGE NO. 2 ■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%31. prosince 2009
272-(4-amino-2-methyl-5-nitroanilino)ethan-1-ol •
(CAS 82576-75-8) a jeho soli
/HC Violet No 1 and its salts/°
HC VIOLET NO. 1■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
282- [3 -(Methylamino)-4-nitrofenoxy]ethan-1 -ol•
(CAS 59820-63-2) a jeho soli
/3 -Methylamino-4-nitro-phenoxy-ethanol and its salts/°
3- METHYLAMINO-4-NITRO-PHENOXYETHANOL■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%31. prosince 2009
292-(2-Methoxy-4-nitroanilino)ethan-1 -ol•
(CAS 66095-81-6) a jeho soli
/2-Hydroxy-ethylamino-5 -nitro-anisole and its salts/°
2-HYDROXYETHYLAMINO -5-NITROANISOLE■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%31. prosince 2009
31HC Red No 13 (CAS 9415813-1) a jeho soli
/HC Red No 13 and its salts/°
HC RED NO. 13■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,25%
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,5 %
32Naftalen-1,5-diol•
(CAS 83-56-7) a jeho soli
/1,5-Naphthalenediol and its salts/°
1,5-NAPHTHALENEDIOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,5 %
31. prosince 2009
33Hydroxypropylbis(N-hydroxyethylfenyl-1,4-diamin) •
(CAS 128729-30-6) a jeho soli
/Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
Může způsobit alergickou reakci31. prosince 2009
342-Aminofenol•
(CAS 95-55-6) a jeho soli
/o-Aminophenol and its salts/°
o-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
31. prosince 2009
355 -Amino-2-methylfeno•1
(CAS 2835-95-2) a jeho soli
/4-Amino- 2-hydroxytoluene and its salts/°
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
31. prosince 2009
362-(2,4-Diaminofenoxy)ethan-1-ol•
(CAS 66422-95-5) a jeho soli
/2,4-Diaminophenoxyeťhanol and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů4,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
2,0 %
31. prosince 2009
372-Methylbenzen-1,3-diol•
(CAS 608-25-3) a jeho soli
/2-Meťhylresorcinol and its salts/°
2-METHYLRESORCINOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0 %
31. prosince 2009
384-Amino-3 -methylfenol •
(CAS 2835-99-6) a jeho soli
/4-Amino-m-cresol and its salts/°
4-AMINO-m-CRESOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
31. prosince 2009
392-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol•
(CAS 83763-47-7) a jeho soli
/2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole and its salts/°
2-AMINO-4-HYDROXYETHYL AMINO ANISOLE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
31. prosince 2009
442-[(1,3 -Benzodioxol-5-yl)amino]ethan-1-ol•
(CAS 81329-90-0) a jeho soli
/Hydroxyethyl- 3,4-methylenedioxyaniline and its salts/°
HYDROXYETHYL-3 4-METHYLENEDIOXY-ANILINE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
31. prosince 2009
472,2'-({4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl}imino)diethan-1-ol•
(CAS 33229-34-4) a jeho soli
/HC Blue No 2 and its salts/°
HC BLUE NO. 2■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,8 %31. prosince 2009
484-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenol•
(CAS 65235-31-6) a jeho soli
/3-Nitro-p-hydroxy-ethylaminophenol and its salts/°
3-NTTRO-p-HYDROXYETHYL AMINO PHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 6,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
3,0 %
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 6,0%
491-[2-(4-Nitroanilino)ethyl]močovina•
(CAS 27080-42-8) a její soli
/4-Nitrophenyl aminoethylurea and its salts/°
4-NITROPHENYL-AMINOETHYLUREA■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
501-amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitro-benzen a l,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino] -2-chlor-5 -nitrobenzen a
1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen•
(CAS 95576-89-9 + 9557692-4) a soli
/HC Red No 10 + HC Red No 11 and its salts/°
HC RED NO. 10 + HC RED NO. 11■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
552-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol•
(CAS 131657-78-8) a jeho soli
/2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol and its salts/°
2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
562-Amino-6-chlor-4-nitrofenol• (CAS 6358-09-4) a jeho soli
/2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol and its salts/°
2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
31. prosince 2009
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
58dinatrium-5 -amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát •
(CAS 3567-66-6)
(CI 17200) a jeho soli
/Acid Red 33 and its salts/°
ACID RED 33■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%31. prosince 2009

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EbC , Colipa, Brussels,v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Část 1

Seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace a požadavky na čistotu vybraných barviv (1)

Oblast použití:

Oblast 1 : Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích

Oblast 2 : Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích kromě těch, které jsou určeny k aplikaci do blízkosti očí. Týká se zvláště prostředků určených k líčení a odličování očí.

Oblast 3 : Barviva povolená pouze pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.

Oblast 4 : Barviva povolená pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen krátce.

Colour index nebo označeníOblast použitíBarevný odstínDalší omezení a požadavky (2)
10 0064zelená
10 0203zelená
10 316 (3)2žlutá
11 6803žlutá
11 7103žlutá
11 7254oranžová
11 9201oranžová
120103červená
12 085 (3)1červenámax. 3 % v hotovém výrobku
12 1204červená
12 3704červená
12 4204červená
12 4804hnědá
12 4901červena
12 7004žlutá
13 0151žlutáE 105
14 2701oranžováE 103
14 7001červená
14 7201červenáE 122
14 8151červenáF. 125
15 510 (3)2oranžová
15 5251červená
15 5801červená
15 6204červená
15 630 (3)1červenámax. 3% ve finálním výrobku
15 8003červená
15 850 (3)1červená
15 865 (3)1červená
15 8801červená
15 9801oranžováE 111
15 985 (3)1žlutáE 110
16 0351červená
16 1851červenáE 123
16 2303oranžová
16 255 (3)1červenáE 124
16 2901červenáE 126
17 200 (3)1červená
18 0503červená
18 1304červená
18 6904žlutá
18 7364červená
18 8204žlutá
18 9651žlutá
19 140 (3)1žlutáE 102
20 0404žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu •;
/3,3'- dimethylbenzidine/° v barvivu max. 5ppm
20 4704černá
21 1004žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu •;
/3,3'- dimethylbenzidinu/° v barvivu max. 5 ppm.
21 1084žlutáobsah 3,3'- dimethylbenzidinu •;
/3,3'- dimethylbenzidinu/° v barvivu max. 5 ppm.
21 2303žlutá
24 7904červená
26 1003červenáanilin •; /aniline/° max. 0,2%
2-naftol •; /2-naphtol/° max. 0,2%,
4-aminoazobenzen•;
/4-aminoazobenzene/° max. 0,1 %
1-(fenylazo)-2-naftol •;
/1-(phenylazo)-2-naphtol /° max.3%
1-[2-(fenylazo)fenylazo]-2-naftol•;
/1-[2-(phenylazo)phenylazo]-2-naphtalenol/°
max. 2%
27 7551černáE 152
28 4401černáE 151
40 2154oranžová
40 8001oranžová
40 8201oranžováE 160e
40 8251oranžováE 160f
40 8501oranžováE 161g
42 0453modrá
42 051 (3)1modráE 131
42 0531zelená
42 0804modrá
42 0901modrá
42 1004zelená
42 1704zelená
42 5103fialová
42 5204fialovámax. koncentrace 5 ppm ve finálním výrobku
42 7353modrá
44 0453modrá
44 0901zelenáE 142
45 1004červená
45 1904fialová
45 2204červená
45 3501žlutámax. 6% ve finálním výrobku
45 370 (3)1oranžovámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny•;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny•;
/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%
45 380 (3)1červenámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny •;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny•;
/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3II-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%
45 3961oranžovápři použití do rtěnek je barvivo povoleno jen ve formě volné kyseliny a v maximální konc. 1%
45 4052červenámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny •;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny•;
/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%
45 410 (3)1červenámax. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny •;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny•;
/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3 H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%
45 430 (3)1červenáE 127
max. obsah 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoové kyseliny•;
/2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen -9-yl) benzoic acid/° 1% a
2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoové kyseliny•;
/ 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic acid/° 2%
47 0003žlutá
47 0051žlutáE 104
50 3254fialová
50 4203černá
51 3194fialová
58 0001červená
59 0403zelená
60 7244fialová
60 7251fialová
60 7303fialová
61 5651zelená
61 5701zelená
61 5854modrá
62 0454modrá
69 8001modráE 130
69 8251modrá
71 1053oranžová
73 0001modrá
73 0151modráE 132
73 3601červená
73 3851fialová
73 9004fialová
73 9154červená
74 1004modrá
74 1601modrá
74 1804modrá
74 2602zelená
75 1001žlutá
75 1201oranžováE 160b
75 1251žlutáE 160d
75 1301oranžováE 160a
75 1351žlutáE 161d
75 1701bílá
75 3001žlutáE 100
75 4701červenáE 120
75 8101zelenáE 140
E 141
77 0001bíláE 173
77 0021bílá
77 0041bílá
77 0071modrá
77 0151červená
77 1201bílá
77 1631bílá
77 2201bíláE 170
77 2311bílá
77 2661černá
77 2671černá
77 268:11černáE 153
77 2881zelenábez chromanových iontů
77 2891zelenábez chromanových iontů
77 3461zelená
77 4001hnědá
77 4801hnědáE 175
77 4891oranžováE 172
77 4911červenáE 172
77 4921žlutáE 172
77 4991černáE 172
77 5101modrábez kyanidových iontů
77 7131bílá
77 7421fialová
77 7451červená
77 8201bíláE 174
77 8911bíláE 171
77 9471bílá
Riboflavin
/Lactoflavin/°
1žlutáE 101
Karamel
/Caramel/°
1hnědáE 150
Kapsanthin
/Capsanthin/°,
kapsorubín
/capsorubin/°
(paprikový extrakt)
oranžováE 160c
Betanin,
betalainová
červeň /Beetroot
red/° včetně
extraktů
z červené řepy
1červenáE 162
Anthokyany
/Anthocyanins/°
1červenáE 163
Stearát Al, Zn, Mg, Ca
/Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates/°
1bílá
Bromthy molova modř
/Bromothymol blue/°
4modrá
Bromkresolová zeleň
/Bromocresol green/°
4zelená
Kyselá červeň 195,
/Acid Red 195/°.
3červená

(1) Povoleny jsou rovněž komplexy nebo soli těchto barviv s použitím látek, které nejsou zakázány přílohou č. 2 nebo nejsou vyloučeny z působnosti této vyhlášky přílohou č. 5.

(2) Barviva, jejichž číslu předchází písmeno „E“, musí splňovat požadavky na barviva pro potraviny a požadavky na čistotu pro toto použití.4)

(3) Nerozpustné komplexy, soli a pigmenty s obsahem barya, stroncia a zirkonia jsou v těchto barvivech rovněž povoleny, pokud vyhoví zkoušce nerozpustnosti: 10 g barviva v 200 ml HCl pH 2,0; 30 minut extrakce při 37 °C uvolní méně než 0,035 % rozpustných podílů barya, stroncia a zirkonia.

() V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)“, Academia, Praha 2000.

() V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC“, Colipa, Brussels, March 2000.

Část 2

Seznam dočasně povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických prostředků, oblast použití a nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných barviv a datum, do kdy je použití povoleno (1)

Oblast použití.

Oblast 1 : Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích

Oblast 2 : Barviva povolená ve všech kosmetických prostředcích kromě těch, které jsou určeny k aplikaci do blízkosti očí. Týká se zvláště prostředků určených k líčení a odličování očí.

Oblast 3 : Barviva povolená pouze pro kosmetické prostředky, které nepřicházejí do kontaktu se sliznicí.

Oblast 4 : Barviva povolená pro kosmetické prostředky, které přicházejí do kontaktu s pokožkou jen krátce.

Colour index Oblast použití Barevný odstín Další omezení a požadavky (2) Povoleno do

Poznámka : V současné době není v této příloze uvedeno žádné barvivo.

(1) Povoleny jsou rovněž komplexy nebo soli těchto barviv s použitím látek, které nejsou zakázány přílohou č. 2 nebo nejsou vyloučeny z působnosti této vyhlášky přílohou č. 5.

(2) Barviva, jejichž číslu předchází písmeno „E“, musí splňovat požadavky na barviva pro potraviny a požadavky na čistotu pro toto použití.4)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Seznam látek vyloučených z působnosti této vyhlášky

Stroncium a jeho sloučeniny, s výjimkou mléčnanu strontnatého, dusičnanu strontnatého a polykarboxylátu strontnatého uvedených v příloze č. 2, sulfidu strontnatého, chloridu strontnatého, octanu strontnatého, hydroxidu strontnatého a peroxidu strontnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3 část 1, a komplexů, pigmentů a solí stroncia jako součást barviv s odkazem (3) v příloze č. 4 část 1.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Část 1

Seznam konzervačních přísad povolených v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití

Za konzervační přísady se považují i soli látek, uvedených v příloze č. 6, a to soli draselné, sodné, vápenaté, horečnaté, amonné, ethanolaminové a dále chloridy, bromidy, sírany, octany i methyl-, ethyl-, propyl, isopropyl-, butyl-, isobutyl- a fenylestery.

Látky označené symbolem (+) lze přidávat do kosmetického prostředku rovněž v koncentraci jiné, než je v příloze č. 6 uvedeno, ale jen pro specifické účely, které jsou zřejmé z deklarované funkce, případně účelu použití kosmetického prostředku, například jako dezodoranty do mýdel nebo přísady proti lupům do šamponů.

Ostatní látky používané do receptury kosmetického prostředku mohou mít rovněž anti-mikrobiální vlastnosti a mohou tak napomáhat konzervaci výrobku. Jde například o řadu éterických olejů a některé alkoholy. Tyto látky nejsou zahrnuty do přílohy č. 6.

Všechny finální kosmetické prostředky, které obsahují formaldehyd nebo látky formaldehyd uvolňující, musí být na obalu označeny varováním „obsahuje formaldehyd“, pokud koncentrace formaldehydu ve finálním výrobku překročí 0,05 procent.

Ref. čísloLátkaMaximální povolená koncentraceOmezení a požadavkyPodmínky použití a varování, která musí být vytištěna na obalu
abcde
1Kyselina benzoová (CAS 65-85-0) a její sodná sůl (CAS 532-32-1)prostředky, které se oplachují, s výjimkou prostředků pro péči o dutinu ústní: 2,5 % (v přepočtu na kyselinu)prostředky pro péči o dutinu ústní: 1,7 % (v přepočtu na kyselinu)prostředky, které se neoplachují: 0,5 % (v přepočtu na kyselinu).
1aJiné soli kyseliny benzoové než ty, jež jsou uvedeny pod referenčním číslem 1, a estery kyseliny benzoové0,5 % (v přepočtu na kyselinu).
2Kyselina propionová;
/Propionic acid/ a její soli
2 % v přepočtu na kyselinu
3Kyselina salicylová●;
/Salicylic acid/ a její soli(+)
0,5 % v přepočtu na kyselinuNesmí být použito do výrobků pro děti do 3 let s výjimkou šamponu.Nepoužívat pro děti do 3 let(1).
4Kyselina sorbová (hexa- 2,4- dienová kyselina);
/Sorbic acid (hexa -2,4- dienoic acid)/ a její soli
0,6 % v přepočtu na kyselinu
5Formaldehyd●;
/Formaldehyde/ a paraformaldehyd●;
/Paraformaldehyde/(+)
0,2% (mimo prostředky pro hygienu úst)
0,1% (prostředky pro hygienu úst) v přepočtu na volný formaldehyd
Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).
6položka neobsazena
7Bifenyl-2-ol (o-fenylfenol);
/ Biphenyl-2-ol (o-phenylphenol) / a jeho soli
0,2 % v přepočtu na fenol
8Pyrithion zinečnatý (+)
(CAS 13463-41-7)
vlasové prostředky: 1,0 %
jiné prostředky: 0,5 %
Jen prostředky, které se oplachují.
Zakázáno v prostředcích pro ústní hygienu.
9Anorganické siřičitany a hydrogensiřičitany
/ Inorganic sulphites and hydrogensulphites/ (+)
0,2 % v přepočtu na volný SO2
11Chlorbutanol
/Chlorbutanol/*
0,5 %Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).Obsahuje chlorbutanol.
12Kyselina 4-hydroxybenzoová;
/4-Hydroxybenzoic acid/ a její soli a estery
0,4% jako kyselina pro jeden ester
0,8% jako kyselina pro směs esterů
133-Acetyl-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-2,4-dion; /Acetyl-6-methyl-pyran-2,4(3H)-dione (Dehydroacetic acid)/ a jeho soli0,6 % v přepočtu na kyselinuZakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).
14Kyselina mravenčí;/Formic acid/ a její sodná sůl0,5 % v přepočtu na kyselinu
153,3'-Dibrom-4,4'-(hexan-1,6-diyldioxy) dibenzimidamid (Dibromhexamidin);
/3,3'-Dibromo-4,4'-hexamethylenc-dioxydibenzamidine (Dibromhexamidinc/ a jeho soli včetně isethionátu
/isetiiionate/(2-hydroxyethan-1 -sulfonátu)
0,1 %
16Merthiolát
/Thiomersal/*
0,007 % (jako Hg) ve směsi s ostatními sloučeninami rtuti povolenými touto vyhláškou zůstává maximální povolená koncentrace 0,007% HgPouze pro prostředky k líčení a odličování očí.Obsahuje thiomersal.
17Fenylrtuťnaté soli (včetně borátu)
/Phenylmercuric salts (including boráte)/
0,007 % (jako Hg) ve směsi s ostatními sloučeninami rtuti povolenými touto vyhláškou zůstává maximální povolená koncentrace 0,007% HgPouze pro prostředky k líčení a odličování okolí očí.Obsahuje fenyltruťnaté sloučeniny.
18Kyselina undec-10-enová;
/Undec-10-enoic acid/ a její soli
0,2 % v přepočtu na kyselinu
19Hexetidin
/Hexetidine/*
0,1 %
205-brom-5-nitro-l,3-dioxan (Bronidox)
/5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane/
0,1 %Jen do prostředků, které se oplachují. Zamezit tvorbě nitrosaminů.
21Bronopol
/Bronopol /*
0,1 %Zamezit tvorbě nitrosaminů.
222,4-Dichlor-benzylalkohol
/2,4-Dichlorobenzyl alcohol/
0,15%
23Triklokarban
/Triclocarban/*(+)+
0,2 %Kriteria čistoty: 3,3', 4,4' -
tetrachlorazobenzen méně než 1 ppm 3,3', 4,4' -
tetrachlorazoxy-benzen méně než 1 ppm
244-Ch!or-m-kresol
/4-Chloro-m-kresol/
0,2 %Zakázán v prostředcích přicházejících do kontaktu se sliznicí.
25Triklosan
/Triclosan /*
0,3 %
264-Chlor-3,5-xylenol (4-chlor-3,5-dimethylfenol)
/4-Chloro-3,5-xylenol/
0,5 %
273,3'-Bis[l-(hydroxy-methyl)-2,5-dioxoimid-azolidin-4-yl]-1,1'-methy lendimočovina (imidazolidinylmočovi-na)
/3,3'-Bis(l-hydroxy-methyl-2,5-dioxoimid-azolidin-4-yl) -1,1' -methylenediurea („Imidazolidinyl urea“)/
0,6 %
28Poly-1-hexamethylen biguanid-hydrochlorid●
/ Poly-(l-hexamethylen-biguanide hydrochloride/
0,3 %
292-Fenoxyethan-1-ol
/2-Phenoxyethanol/
1 %
30Hexamethylentetramin (methenamin, urotropin)
/Hexamethylentetramine (methenamine*)/
0,15 %
31Methenamin-3-chloro-allylchlorid
/Methenamine-3-chloro-allylchloride/(INNM)
0,2 %
321-(4-Chlorfenoxy)-l-(itnidazol-l-yl)-3,3-dimethylbutan-2-on
/1-(4-Chlorphenoxy )-1-(imidazol-1-yl)3,3-di-methylbutan-2one/
0,5 %
331,3-Bis(hydroxy-methyl)-5,5-dimethyl-imidazolidin-2,4-dion
/1,3-Bis (hydroxy-methyl)-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione/
0,6 %
34Benzylalkohol
/ Benzyl alcohol/(+)
1 %
351-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) pyridin-2(1H)-on;1 %Pro prostředky, které se oplachují
/1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethyl-pentyl)2-pyridon / a jeho komplex s monoethanolaminem (octopirox)0,5 %Pro ostatní prostředky.
376,6'-Dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylen-difenol (Bromochlorofen)
/ 6,6-Dibromo-4,4-dichloro-2,2'-methylenediphenol (Bromochlorophen)/
0,1 %
384-Isopropyl-m-kresol (4-isopropyl -3-methylfenol)
/4-Isopropyl-m-cresol/
0,1 %
39Směs 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-onu
/5-chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one/ a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu
/ 2-methylisothiazol-3(2H)-one/ s chloridem horečnatým /magnesium chloride/ a dusičnanem horečnatým /magnesium nitráte/
0,0015% (Směs v poměru 3:1 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3 (2H)-on
a
2-methylisothiazol-3(2H)-on.
402-Benzyl-4-chlorfenol (Chlorofen)
/2-Benzyl-4-chlorphenol (Chlorophene)/
0,2 %
41Chloracetamid
/2-Chloracetamide/
0,3 %Obsahuje chloracetamid.
42Chlorhexidin
/Chlorhexidine/* a jeho diglukonát,
/digluconate/, diacetát
/diacetate/a dihydrochlorid
/dihydrochloride/
0,3 % v přepočtu na chlorhexidin
431-Fenoxypropan-2-ol /1-Phenoxypropan-2-ol/(+)1,0 %Jen pro prostředky, které se oplachují
44Alkyl(C12 - C22) trimethylamoniumbromi a -chlorid
/Alkyl(Cl2 - C22) trimethyl ammonium-bromide a chloride/(+)
0,1 %
454,4-Dimethyl-l,3-oxazolidin
/4,4-Dimethy 1-1,3-oxazolidine/
0,1 %pH konečného produktu nesmí být nižší než 6.
461-[1,3-Bis(hydroxy-methyl)-2,5-dioxoimid-azolidin-4-yl]-l,3-bis(hydroxymethyl) močovina
/N-(Hydroxymethyl)-N-(dihydroxymethyl-1,3-dioxo-2,5-imid-azolinidyl-4)-N'-(hydroxymethyl)urea/)
0,5 %
474,4'-(Hexan-1,6-diyl-dioxy)dibenzimidamid
/1,6-Di(4-amidino-phenoxy)-n-hexane (Hexamidine)/) a jeho soli včetně isethionátu (2-hydroxy-ethan-1 -sulfonátu)
/ isethionate/) a 4-hydroxybenzoátu
/p-hydroxybenzoate/
0,1 %
48Glutaraldehyde (pentandial)
/ Glutaraldehyde (Pentane-l,5-dial)/
0,1 %Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).Obsahuje glutaraldehyd. (při obsahu glutaraldehydu v konečném produktu vyšším než 0,05 %)
495-Ethyl-3,7-dioxa-l-azabicyklo[3.3.0]oktan
/5-Ethyl-3,7-dioxa-l-azabicyclo [3.3.0] octane/
0,3 %Zakázán v prostředcích ústní hygieny a v prostředcích přicházejících do kontaktu se sliznicí.
503-(4-Chlorfenoxy)-propan-1,2-diol (Chlorfenesin)
/3-(p-Chlorphenoxy)-propane-l,2-diol (Chlorphenesin)/
0,3 %
51[(Hydroxymethyl)ami-nojacetát sodný, N-(hydroxymethyl)-glycinát sodný
/Sodium hydroxy-methylaminoacetate, (Sodium hydroxy-methylglycinate)/
0,5 %
52Chlorid stříbrný zakotvený na oxidu titaničitém
/Silver chloride deposited on Titanium dioxide/
0,004% v přepočtu na AgCl20% (hmotn.)AgCl na TiO2 Zakázán v prostředcích pro děti do 3 let, v prostředcích ústní hygieny a v prostřed-cích aplikovaných do okolí očí a na rty.
53Benzyl{2-[2-
(diisobutylfenoxy)etho-xy]ethyl} dimethylamonium-chlorid
Benzethonium-chlorid
BENZETHONIUM CHLORIDE▪
0,1 %a) prostředky, které se oplachují;
b) prostředky, které zůstávají na kůži, vyjma prostředků pro péči o dutinu ústní
54Alkyl(C8 - C18) (benzyl)dimethylamo-nium-chlorid, -bromid a sůl s cukernou kyselinou (benzalkonium- chlorid, -bromid a sůl s cukernou kyselinou)
/Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate/ (+)
0,1 % v přepočtu na benzalkonium -chloridZamezte styku s očima.
55Benzylhemiformal (benzyloxymethanol)
/Benzylhemiformal/
0,15%Jen pro výrobky, které se odstraňují oplachováním.
563-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát(IPBC)CAS 55406-53-6a) prostředky, které se oplachují: 0,02 %b) prostředky, které se neoplachují: 0,01%, s výjimkou deodorantů/ antiperspirantů: 0,0075 %Nepoužívat v prostředcích pro ústní hygienu a v prostředcích pro péči o rty
a) Nepoužívat v přípravcích pro děti do tří let, s výjimkou prostředků do koupele/ sprchových gelů a šamponů
b) - Nepoužívat v tělových lotionech a tělových krémech (**)
- Nepoužívat v přípravcích pro děti do tří let
a) Nepoužívat pro děti do tří let (***)b) Nepoužívat pro děti do tří let (****).
57 2-methylisothiazol-
-3(2H)-on
METHYLISOTHIAZO-
LINONE▪
0,01 %"

(**) Týká se všech kosmetických prostředků, které se mají aplikovat na velkou část těla.
(***) Pouze pro jiné kosmetické prostředky než prostředky do koupele/sprchové gely a šampony, které by mohly být použity pro děti do tří let.
(****) Pouze pro prostředky, které by mohly být použity pro děti do tří let.

(1) Platí pouze pro výrobky, které by mohly být použity pro děti do 3 let a které zůstávají v prodlouženém kontaktu s kůží.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN“, WHO, Geneva, August 1975.

() V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)“, Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, March 2000.

Část 2

Seznam konzervačních přísad dočasně povolených v kosmetických prostředcích, nejvyšší přípustné koncentrace, požadavky na čistotu vybraných konzervačních přísad a podmínky použití

Ref. čísloLátkaMaximální povolená koncentraceOmezení a požadavkyPodmínky použití a varování, která musí být vytištěna na obalu
abCde

Poznámka : V současné době tato příloha neobsahuje žádnou látku.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Část 1

Seznam filtrů ultrafialového záření (UV filtry) povolených pro kosmetické prostředky

Tyto UV filtry smějí být přidávány do kosmetických prostředků v limitech a za podmínek uvedených v této příloze.

Ostatní UV filtry, které jsou používány v kosmetických prostředcích pouze za účelem chránit výrobek proti UV paprskům, nejsou zahrnuty do seznamu.

Ref. čísloLátkaMaximální povolená koncentraceOmezení a požadavkyPodmínky použití a varování, která musí být vytištěna na obalu
abcde
2N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobi-cyklo[2.2.1]heptan-2-yliden)methyl]anilinium-methylsulfát
/N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3 -ylidenmethyl) anilinium methyl sulphate/
6 %
33,3,5-Trimethylcyklohexyl-salicylát
/Homosalate/*
10 %
42-Hydroxy-4-melhoxybenzo-fenon; 2-benzoyl-5-methoxyfenol Oxybenzon
/Oxybenzone/*
10 %Obsahuje Oxybenzon(1)
6Kyselina 2-fenylbenzimidazol-5-sulfonová;
/ 2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid/ a její draselné /potassium/, sodné /sodium/ a triethanolaminové / triethanolamine/ soli
8 % v přepočtu na kyselinu
73,3'-(1,4-Fenylendi-methylen)bis(7,7-dimethyl-2-oxobicyklo-[2.2.1] heptan-1 -methansulfonová kyselina);
/3,3'-(1,4-Phenylendi-methylene) bis(7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo-[2.2.1 ]hept-1 -ylmethanesulphonic acid)/ a její soli
10 % v přepočtu na kyselinu
81-(4-terc-Butylfenyl)-3-(4-methoxyfenyl)propan-1,3-dion
/1-(4-Tert-buty lphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-ione/
5 %
94-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobi-cyklo[2.2.1] yliden)methyl]ben-zen-1-sulfonová kyselina;
/ alpha-(2-Oxoborn-3-ylidene)toluene-4-sulphonic acid/ a její soli
6 % v přepočtu na kyselinu
102-Ethylhexyl-(2-kyan-3,3-difenylakrylát)
/2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (Octocrylene)/
10 % v přepočtu na kyselinu
11Poly(N-{2(4)-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo[2.2.1]heptan-2-yliden)methyl]benzyl} akryl-amid)
/Polymer of N-{(2 and 4)-[(2-oxoborn-3-ylidene) methyl] benzyl} acrylamide/
6 %
12Oktyl-3 -(methoxy fenyl)prope-noát
/Octyl methoxycinnamate/
10 %
13Ethoxylovaný ethyl-4-aminobenzoát; Ethyl-4-{[oligo(oxyethylen)]amino} benzoát (PEG-25 PABA) / Ethoxylated ethyl-4-aminobenzoate (PEG-25 PABA)/10 %
14Isopentyl-3-(4-methoxy-fenyl)propenoát; Isopentyl-3-(4-methoxy-fenyl)akrylát
/Isopentyl-4-methoxy-cinnamate (Isoamyl p-methoxycinnamate)/
10 %
15N2,N4,N6-Tris[4-(2-ethylhexyloxy)fenyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
/2,4,6-Trianilino-(p-carbo-2'-ethylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)/
5 %
162-(2H/-Benzotriazol-2-yl)-6-{[3-0,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl]-2-methylpropyl}-4-methylfenol
/Phenol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-l-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl) (Drometrizole Trisiloxane)/
15 %
17Bis(2-ethylhexyl)-4,4'-({6-[4-(N-terc-butylkarbamo-yl)anilino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl}diimino)dibenzoát
/Benzoic acid, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino)carbo-nyl)phenyl)amino)-1,3,5-tri-azine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-ethylhexyl)ester)/
10 %
183-(4-Methylbenzyliden)-dl-kafr;
/3-(4'-Methylben-zylidene)-d-l camphor/3-(4-Methylbenzyliden)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hep-tan-2-on
/ (4-Methylbenzylidene Camphor)/
4 %
193-Benzylidenkafr
3-Benzyliden-1,7,7-trimethyl-bicyklo{2.2.1]heptan-2-on
/3-Benzylidene Camphor/
2 %
202-Ethylhexyl-salicylát /2-Ethylhexyl salicylate/2-ethylhexyl-2-hydroxy-benzoát
/(Octyl-salicylate)/
5 %
212-Ethylhexyl - 4-(dimethyl-amino)benzoát
/4-Dimethyl-amino-benzoate of ethyl-2-hexyl (octyl dimethyl PABA)/
8 %
222-Hydroxy-4-methoxybenzo-fenon-5-sulfonová kyselina;
/2-Hydroxy-4-methoxybenzo-phenone-5-sulfonic acid/; 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonová kyselina; /(Benzophenone-4)/ a její sodná sůl /(Benzophenone-5)/
5 % (v přepočtu na kyselin)
232,2'-Methylenbis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)fenol]
/2,2'-Methylene-bis-6-(2H-benzotriazol-2yl)-4-(tetra-methyl-butyl)-1,1,3,3-phenol/
10 %
242,2'-(l,4-Fenylen)bis(1H-benzimidazol-4,6-disulfonová kyselina), monosodná sůl
/Monosodium salts of 2-2'-bis-(1,4-phenylene) 1 H-benz-imidazole-4,6-disulphonic acid/
10 % (v přepočtu na kyselinu)
252,4-Bis[4-(2-ethylhexyloxy)-2-hydroxyfenyl]-6-(4-methoxyfenyl)-l,3,5-triazin
/ (1,3,5)-Triazine-2,4-bis((4-(2-ethyl-hexyloxyl)-2-hydroxy)-phenyl)-6-(4-methoxyphenyí)/
10 %
26Dimethikodiethylbenzalmalonát
(CAS 207574-74-1)
/Dimethicodiethylbenzalmalonate/°
10 %
27Oxid titaničitý
CI 77891
/Titanium dioxide/°
TITANIUM DIOXIDE▪
25 %
28hexyl-2-[4-(diethylamino)-2-
hydroxybenzoyl] benzoát
(INCI název: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate;
CAS číslo 302776-68-7)
10 %

(1) Upozornění se neuvádí, jestliže použitá koncentrace je rovná nebo nižší než 0,5 procenta a látka slouží pouze pro ochranu výrobku.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

() V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)“, Academia, Praha 2000.

() V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu "The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, March 2000.

Část 2

Seznam UV filtrů dočasně povolených pro kosmetické prostředky

Ref. čísloLátkaMaximální povolená koncentraceOmezení a požadavkyPodmínky použití a varování, která musí být vytištěna na obaluPovoleno do
abCdef

Poznámka : Tato příloha neobsahuje v současné době žádnou látku.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Příloha č. 8a k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Symbol představující otevřenou nádobku na krém

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Validované alternativní metody nahrazující zkoušení na zvířatech.

Tato příloha je určena pro alternativní metody validované Evropským střediskem pro validaci alternativních metod (ECVAM) Společného výzkumného střediska, které splňují požadavky směrnice Rady 76/768/EHS a které nejsou uvedeny v příloze V směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek s uvedením, zda konkrétní alternativní metoda nahrazuje zkoušení na zvířatech zcela nebo částečně.

Referenční čísloValidované alternativní metodyRozsah nahrazení zcela nebo částečně
ABC

Poznámka : V současné době není v této příloze uvedena žádná metoda.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 24. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/87/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/88/ES ze dne 7. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2004/94/ES ze dne 15. září 2004, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, pokud jde o přílohu IX.
Směrnice Komise 2005/9/ES ze dne 28. ledna 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy VII technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/42/ES ze dne 20. června 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II, IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/52/ES ze dne 9. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2005/80/ES ze dne 21. listopadu 2005, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh II a III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Rady č. 93/35/EHS ze dne 14. června 1993, kterou se pošesté mění směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků.
Směrnice Komise 2006/78/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/17/ES ze dne 22. března 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh III a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/22/ES ze dne 17. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2007/67/ES ze dne 22. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení její přílohy III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/88/ES ze dne 23. září 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
Směrnice Komise 2008/123/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a VII technickému pokroku.

1a) § 2 odst. 11 a 13 zákona č. 258/2000 Sb.

1b) Rozhodnutí Komise (ES) 96/335/ES ze dne 8. května 1996, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.
Rozhodnutí Komise (ES) 2006/257/ES ze dne 9. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích.

1c) § 29 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1) Směrnice Euratom č. 96/29 Úředního věstníku č. L 159, 29. 6. 1996, s. 1., kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Přítomnost přírodních radionuklidů a přítomnost radioaktivních látek způsobená uměle z životního prostředí je přípustná za předpokladu, že radioaktivní látky nejsou přidávány pro výrobu kosmetických prostředků a jejich koncentrace vyhovuje zvláštnímu právnímu předpisu.

2) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.

3) Dle § 2, odst.6 zákona č.79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné.

Přesunout nahoru