Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 252/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Částka 97/2001
Platnost od 24.07.2001
Účinnost od 24.07.2001
Zrušeno k 01.12.2005 (439/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

252

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 28. června 2001

o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 12 zákona:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou:

a) v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen "obnovitelné zdroje") a

b) ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v množství prokazatelně určeném k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro technologické účely.

(2) Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným regionálním provozovatelem distribuční soustavy.

(3) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je současnou přeměnou použité primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve stacionárním technickém zařízení pracujícím na bázi černého uhlí, hnědého uhlí, odpadů, biomasy, jakož i plynných, kapalných nebo jaderných paliv. Za tato zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla se považují parní turbíny protitlaké, parní turbíny odběrové, plynové turbíny s kotli na odpadní teplo nebo s kotli na odpadní teplo s parní turbínou, spalovací motory, parní motory a zařízení s palivovými články vyrábějící elektřinu a teplo určené k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro vlastní technologické účely. Za tepelnou energii pro vlastní technologické účely se považuje samostatně měřená dodávka tepelné energie do výrobní technologie; tím není míněn odběr pro vlastní spotřebu energetického zdroje.

§ 2

Způsob výkupu elektřiny

(1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny je jedna hodina. U výroben elektřiny, které nejsou vybaveny průběhovým měřením, může být dohodnut i jiný časový úsek.

(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny je jeden měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(3) Případy, kdy elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích a zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla nehodlá výrobce k výkupu elektřiny nabídnout, je třeba oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy nejpozději měsíc předem pro zajištění přípravy provozu distribuční soustavy.

§ 3

Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů

(1) O výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 1.

(2) Cena množství elektřiny vyrobené a odebrané z obnovitelných zdrojů se sjednává v souladu s pravidly cenové regulace podle zvláštního právního předpisu,1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv, s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě. Tato cena se vztahuje pouze na elektřinu prokazatelně vyrobenou z obnovitelných zdrojů a její zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy. V případě spalování palivových směsí se uplatnění regulované ceny vztahuje pouze na poměrnou část odpovídající podílu obnovitelné suroviny v palivu.

§ 4

Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Množství elektřiny vyrobené a skutečně dodané z kombinované výroby, pokud je prokazatelně vyrobeno v nových zařízeních vybudovaných podle zvláštního právního předpisu2) a v zařízeních s energetickým využitím primární energie vyšším než při oddělené výrobě elektřiny a tepla, je ohodnoceno cenou skládající se ze složky smluvní zohledňující nákladovost výroby s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě a ze složky regulované1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv. Zúčtovacím místem regulované složky ceny je provozovatel distribuční soustavy. Při kombinované výrobě z obnovitelného zdroje je možno použít pouze jednu regulovanou cenu podle odstavce 2 nebo podle § 3.

(2) Regulovaná složka ceny se vztahuje pouze na množství elektřiny prokazatelně vázané na výrobu tepelné energie za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám. Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny k takto vyrobené elektřině, postupy při vykazování a účtování jsou uvedeny v přílozeč. 2.

(3) O výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů zařízení a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je uveden v přílozeč. 3.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

Měsíční výkaz o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů

Měsíční výkaz o výkupu z obnovitelných zdrojů
Měsíční výkaz o výkupu z obnovitelných zdrojů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny za elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, a postupy pro vykazování a účtování

1) Regulovaná složka ceny bude účtována za kalendářní měsíc, pokud nedojde k jiné dohodě. Bude proplacena provozovatelem lokální či regionální distribuční soustavou na základě měsíčního výkazu o skutečně dodané elektřině. Zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy.

2) Stanovení množství elektřiny vázané na výrobu tepelné energie (§ 32 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.).

Maximální množství elektřiny, na které se vztahuje nárok na uplatnění regulované složky ceny se stanoví způsobem podle následujícího přehledu:

a) Protitlaká soustrojí

Veškerá elektřina vyrobená z protitlakových turbosoustrojí a dodaná do sítě je elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen Kvet) s nárokem na uplatnění regulované složky ceny. Platí zde vztah:

Ep(MWh) = Q.yp . xp (MWh)

Výpočet podle vzorce se použije pouze v případě, že dodávaná elektřina není měřena. Jinak pro protitlaká soustrojí platí, že veškerá vyrobená a na vstupu do sítě měřená elektřina je elektřinou z Kvet.

Ve vzorci

Q se rovná množství užitečné tepelné energie (dodávané z Kvet k dalšímu využití jinou fyzickou či právnickou osobou nebo pro vlastní technologickou spotřebu podle § 1 odstavec 3) na vstupu do sítě,

yp je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízení Kvet k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Výroba Kvet elektřiny přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla,

xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny (hodnoty jsou uvedeny pod písmenem b).

Hodnoty yp pro protitlaká soustrojí jsou stanoveny v následující tabulce:

p1
p21,62,02,53,56,09,013,016,0
0,080,210,230,260,280,350,400,430,44
0,120,180,200,230,260,320,370,380,39
0,250,130,150,180,200,270,310,330,34
0,50,060,100,130,150,220,270,290,30
0,7-0,060,100,130,190,230,250,26
1,3--0,050,070,140,180,200,21

p1 vstupní tlak v MPa

p2 protitlak v MPa

b) Kondenzační odběrové turbiny

Množství elektřiny vyrobené soustrojím s kondenzační odběrovou turbinou a dodané do sítě s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu

E (MWh) = Q (MWh). yko . xp ,

kde:

yko je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízeních Kvet k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Výroba Kvet elektřiny přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla,

xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny.

Hodnoty yko jsou pro kondenzační odběrové turbiny stanoveny takto:

p1
tr1,62,02,53,56,09,013,016,0
>
= 5
0,23
(0,23)
0,255
(0,255)
0,28
(0,28)
0,32
(0,32)
0,38
(0,38)
0,43
(0,43)
0,48
(0,48)
0,50
(0,50)
30,22
(0,225)
0,245
(0,25)
0,27
(0,275)
0,31
(0,315)
0,36
(0,365)
0,415
(0,420)
0,465
(0,475)
0,485
(0,495)
10,21
(0,22)
0,235
(0,245)
0,26
(0,270)
0,295
(0,305)
0,35
(0,36)
0,400
(0,41)
0,45
(0,465)
0,465
(0,480)
00,20
(0,215)
0,233
(0,240)
0,255
(0,27)
0,285
(0,30)
0,34
(0,355)
0,395
(0,41)
0,44
(0,46)
0,455
(0,48)
-10,195
(0,210)
0,220
(0,235)
0,25
(0,265)
0,28
(0,295)
0,335
(0,35)
0,385
(0,40)
0,435
(0,46)
0,455
(0,47)
-30,185
(0,205)
0,210
(0,230)
0,23
(0,260)
0,265
(0,287)
0,325
(0,345)
0,37
(0,395)
0,42
(0,45)
0,435
(0,465)
-50,175
(0,20)
0,20
(0,225)
0,225
(0,255)
0,25
(0,28)
0,31
(0,335)
0,355
(0,385)
0,40
(0,44)
0,410
(0,45)
-70,16
(0,190)
0,185
(0,215)
0,215
(0,250)
0,235
(0,270)
0,295
(0,330)
0,34
(0,375)
0,384
(0,432)
0,4
(0,44)

p1 je vstupní tlak v MPa

tr je průměrná měsíční teplota ovzduší °C

Hodnoty yko jsou pro parametry tepelné sítě 150/70° C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50° C.

Jsou uvedeny jen hodnoty pro rozmezí tr = 5° C (kdy s ohledem na ohřev TUV je nutný provoz s konstantní teplotou 70° C) a tr = -7° C. Nižší průměrné měsíční teploty se nevyskytují v tomto rozmezí teplot, průběh y prakticky lineární.

Zatížení (%)100806040
xp1,000,980,950,90

Množství elektřiny z Kvet (Ekvet) je nižší nebo max. rovno celkovému množství vyrobené elektřiny (Ec) sníženému o množství elektřiny(Eko) vyrobené kondenzačním způsobem.

Ekvet ≤ Ec - Eko

c) Spalovací turbíny

Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené soustrojím se spalovací turbinou s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu

E (MWh) = Q (MWh) . yst ,

kde

Q je hodnota shodná jako v odst. a) a

směrné číslo yst se vypočítá jako yst= y. xs. xt, při čemž xs vyjadřuje vliv teploty ovzduší,

xi vyjadřuje vliv poklesu zatížení a teploty spalin na výstupu,

y je poměr elektrického a tepelného zatížení stanovený výrobcem.

Teplota ovzduší (°C)-15-5+5+15+25
xs1,151,101,061,000,95
Zatížení (%)1009080706050
xi1,000,990,970,940,890,80

Střední zatížení v měsíci se stanoví jako Px = Ex / zx ,

kde

Ex je výroba elektřiny v daném měsíci

zx je počet provozních hodin spalovací turbiny v daném měsíci.

d) Spalovací motory

Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené soustrojím se spalovacím motorem při konstantních otáčkách a kvalitativní regulaci se stanoví podle vztahu

E (MWh) = Q (MWh) . ysm ,

kde

Q je stanoveno shodně jako v odst. a),

ysm se stanoví podle technické dokumentace kogenerační jednotky (není-li dokumentace k dispozici, uvažuje se s hodnotou 0,77).

e) Paroplynové bloky

Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené v paroplynovém bloku s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu

E (MWh) = Q (MWh). ypp kde

Q je hodnota podle odst. a)

přičemž je

Pst výkon spalovací turbiny

Pko výkon kondenzační odběrové turbíny

xs koeficient teploty ovzduší viz odst. c)

xt součinitel vlivu tepelného výkonu spalin

xi součinitel vlivu zatížení spalovací turbiny viz odst. c)

xp součinitel snížení výkonu parní turbiny

Qpp tepelný výkon soustrojí

a hodnota xt se stanoví podle teploty ovzduší takto:

pro tz= od 0° C včetně až do - 15° C = 1,05

nad 0° C až do +15° C = 1,02

Pokud je parní turbína paroplynového bloku protitlaká, lze veškerou z ní vyrobenou elektřinu brát jako elektřinu vyrobenou v Kvet.

f) Kombinace více typů Kvet v jedné výrobně

Pokud je výrobna vybavena různými typy zdrojů Kvet, které jsou osazeny samostatným měřením výroby tepelné energie, rozdělí se dodávka užitečného (fakturovaného) tepla v poměru naměřených hodnot. Vynásobením jednotlivých podílů příslušným směrným číslem a jejich sečtením se stanoví množství elektřiny, u které bude uplatněná regulovaná složka ceny. Není-li výrobna vybavena samostatným měřením tepelné energie z jednotlivých výrobních bloků, navrhne výrobce postup výpočtu dodávky elektřiny s uplatněním regulované složky ceny sám v souladu s výše uvedenými základními postupy, při čemž budou ve výpočtu upřednostněna výrobní zařízení s nižší měrnou spotřebou paliv, a nechá si postup výpočtu potvrdit Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tímto způsobem je možno řešit i případy zdrojů, jejichž technické provedení neumožňuje uplatnit postupy stanovení množství elektřiny z Kvet uvedené v této příloze vyhlášky.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 252/2001 Sb.

VZOR MĚSÍČNÍHO VÝKAZU O NÁKUPU ELEKTŘINY ZE ZDROJŮ S KOMBINOVANOU VÝROBOU ELEKTŘINY A TEPLA

Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

2) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

1) § 8 a příloha č. 3 vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Přesunout nahoru