Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS

Částka 97/2001
Platnost od 24.07.2001
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 30.10.2016 (125/2015 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

250

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. června 2001,

kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:


§ 1

Touto vyhláškou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy, jimiž jsou automatická vážicí zařízení určující hmotnost produktů volně ložených bez systematického členění, přičemž pohyb dopravního pásu je plynulý, a jejichž popis je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Pásové dopravníkové váhy mohou být namísto úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS schválení typu a prvotního EHS ověření, jejichž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze k této vyhlášce, které byly ověřeny postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 250/2001 Sb.

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKOVÉ VÁHY

1. KLASIFIKACE VÁŽICÍCH ZAŘÍZENÍ PODLE ZPŮSOBU JEJICH PROVOZU

1.1 Automatická vážící zařízení

Zařízení vykonávající vážící operaci bez zásahu obsluhy a uvádějící do pohybu automatický proces charakterizující toto zařízení.

1.2 Neautomatická vážící zařízení

Zařízení, která vyžadují zásah obsluhy během procesu vážení, zejména k uložení nebo sejmutí zátěže z nosiče zatížení váhy a také k určení výsledku.

2. TERMINOLOGIE

2.1 Obecně

Na pásové dopravníkové váhy se vztahují požadavky bodu 1 a 2 přílohy č. 1 zvláštního právního předpisu3), pokud tato vyhláška nestanoví jinak.

2.2 Klasifikace

2.2.1 Podle způsobu stanovení množství

2.2.1.1 Sčítací pásové dopravníkové váhy:

Pásové dopravníkové váhy, na kterých výpočtové zařízení postupně přičítá po sobě následující dílčí zátěže, přičemž každá z nich odpovídá určitému úseku dopravního pásu.

2.2.1.2 Integrační pásové dopravníkové váhy:

Pásové dopravníkové váhy, na kterých výpočtové zařízení provádí integraci součinu lineárního zatížení pásu a rychlosti pásu podle času.

2.2.2 Podle typu nosiče zatížení

2.2.2.1 Pásové dopravníkové váhy s vážícím můstkem:

Pásové dopravníkové váhy, u kterých nosič zatížení nazývaný "vážící můstek" tvoří pouze jednu část pásového dopravníku.

2.2.2.2 Pásové dopravníkové váhy spojené s celým dopravníkem:

Pásové dopravníkové váhy, u kterých celý pásový dopravník je vážícím můstkem.

2.3 Části pásových dopravníkových vah

2.3.1 Hlavní části

2.3.1.1 Pásový dopravník

Zařízení určené pro dopravování produktů pomocí pásu uloženého na válečcích otáčejících se okolo svých os.

2.3.1.1.1 Nosné válce

Válce, jejichž prostřednictvím je dopravní pás unášen v pevném rámu.

2.3.1.1.2 Vážicí válce

Válce, jejichž prostřednictvím je dopravní pás uložen na nosiči zatížení vážící jednotky.

2.3.1.2 Vážicí jednotka

Celé neautomatické vážící zařízení nebo jeho část nebo jakékoliv jiné zařízení poskytující informaci o hmotnosti vážené zátěže.

2.3.1.3 Snímač posuvu dopravního pásu

Zařízení spojené s dopravníkem poskytující buď informaci odpovídající posuvu určité délky pásu, nebo informaci úměrnou rychlosti pásu.

2.3.1.3.1 Čidlo na snímání posuvu dopravního pásu

Ta část snímače posuvu dopravního pásu, která je trvale spojena s pásem.

2.3.1.4 Výpočtové zařízení

Zařízení provádějící načítání dílčích zátěží nebo integraci součinu lineárního zatížení pásu a rychlosti pásu podle času, na základě informace dodané vážící jednotkou a snímačem posuvu dopravního pásu.

2.3.1.5 Indikátor výpočtového zařízení (počítadlo množství).

Zařízení získávající informace z výpočtového zařízení a indikující hmotnost dopravovaných produktů.

2.3.1.5.1 Počítadlo množství bez nulovacího zařízení (součtové počítadlo)

Počítadlo množství indikující celkovou hmotnost všech dopravovaných produktů.

2.3.1.5.2 Počítadlo množství s nulovacím zařízením

Počítadlo množství produktů dopravovaných za určitou vymezenou dobu.

2.3.1.5.3 Doplňkové počítadlo množství

Počítadlo množství s hodnotou dílku větší než je hodnota dílku součtového počitadla, určené pro indikaci celkové hmotnosti dopravovaných produktů za delší dobu. Toto zařízení může být vybaveno nulovacím zařízením.

2.3.1.5.4 Kontrolní počítadlo

Zařízení s hodnotou dílku menší než je hodnota dílku hlavního součtového počitadla, určené pro kontrolní účely.

2.3.1.6 Nulovací zařízení

Zařízeni, jímž lze pásové dopravníkové váhy nastavit na nulu při běhu pásu naprázdno v okamžiku jeho úplného oběhu;

Zařízení pro nastavení nuly může být buď neautomatické, poloautomatické, nebo automatické.

2.3.1.6.1 Indikační zařízení pro nastavení nuly (nulový indikátor)

Přídavné počítadlo množství příslušné k nulovacímu zařízení, jímž lze zkontrolovat nulové nastavení pásových dopravníkových vah při naprázdno běžícím pásu.

2.3.1.6.2 Neautomatické nulovací zařízení

Zařízení umožňující sledování; nastavování á kontrolování nulového nastavení pásových dopravníkových vah obsluhou.

2.3.1.6.3 Poloautomatické nulovací zařízení:

a) umožňuje na ruční povel automatické nulové nastavení pásových dopravníkových vah,

b) zařízení indikující na ruční povel hodnotu potřebnou pro justování vah na nulu.

2.3.1.6.4 Automatické nulovací zařízení

Zařízení umožňující nulové nastavení pásových dopravníkových vah při běhu pásu naprázdno bez zásahu obsluhy.

2.3.2 Přídavná zařízení

2.3.2.1 Zařízení pro indikaci okamžité zátěže

Zařízení indikující hmotnost zátěže působící na vážící jednotku v jakémkoliv daném okamžiku.

2.3.2.2 Zařízení pro indikaci vážícího výkonu

Zařízení indikující okamžitý vážící výkon buď jako hmotnost produktu dopravovaného za jednotku času, nebo jako procentovou hodnotu maximálního vážícího výkonu.

2.3.2.3 Zařízení pro kontrolu funkcí

Zařízení umožňující kontrolu určitých funkcí zejména pomocí:

- simulování účinku konstantní zátěže při prázdném pásu (zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností),

- porovnání dvou integrací při konstantním zatížení za stejný časový interval,

- indikace překročení maximální zátěže nebo maximálního vážícího výkonu,

- upozornění uživatele na chybu činnosti pásových dopravníkových vah, především v elektrickém vybavení:

2.3.2.4 Zařízení pro regulaci vážícího výkonu

Zařízení určené k zajištění naprogramovaného vážícího výkonu.

2.3.2.5 Zařízení pro předvolbu množství

Zařízení umožňující zastavení přísunu materiálu na dopravník v případě, že zvážené množství dopravovaných produktů dosáhlo předvolené hodnoty.

2.3.2.6 Simulátor posuvu pásu

Pomocné zařízení používané při zkouškách pásových dopravníkových vah bez pásového dopravníku a určené k simulaci posuvu dopravního pásu.

3. METROLOGICKÉ VLASTNOSTI

3.1 Hodnota dílku počítadla množství

Hodnota vyjádřená v jednotkách hmotnosti, která se rovná:

- v případě kontinuální (analogové) indikace hodnotě nejmenšího dílku stupnice počitadla množství (dt),

- v případě diskontinuální (digitální) indikace rozdílu mezi dvěma po sobě následujícími číselnými údaji počitadla množství (dtd).

3.2 Hodnota dílku (d0) nulového indikátoru

Hodnota dílku (d0) nulového indikátoru vyjádřená v jednotkách hmotnosti se rovná:

- v případě kontinuální (analogové) indikace hodnotě nejmenšího dílku nulového indikátoru,

- v případě diskontinuální (digitální) indikace rozdílu mezi dvěma po sobě následujícími číselnými údaji nulového indikátoru.

3.3 Účinná délka vážícího můstku (L)

Vzdálenost mezi osami vážících válečků v krajních bodech vážícího můstku zvětšená o polovinu vzdálenosti mezi osami každého z těchto válečků a osami nejbližších nosných válečků dopravního pásu před a za vážícím můstkem.

3.4 Vážící cyklus

Skupina operací vztahující se ke každému načítání zátěže, na jehož konci se všechny části výpočtového zařízení vrátí poprvé do své výchozí polohy nebo stavu.

3.5 Maximální váživost (max) a minimální váživost (min) vážící jednotky

3.5.1 Maximální váživost

Maximální okamžitá čistá zátěž na pásovém dopravníku, pro jejíž vážení je vážící jednotka určena.

3.5.2 Minimální váživost

Hodnota čisté zátěže, pod kterou může používání výsledků vážení způsobovat nadměrnou relativní chybu ve výsledku sčítání.

3.5.3 Vážící rozsah vážící jednotky

Interval mezi minimální a maximální váživostí.

3.6 Maximální vážící výkon (Qmax) a minimální vážicí výkon (Qmin)

3.6.1 Maximální vážící výkon

Maximální vážící výkon získaný z maximální váživosti vážící jednotky a maximální rychlosti pásu.

3.6.2 Minimální vážící výkon

Hodnota vážícího výkonu, pod kterou mohou být výsledky vážení zatíženy nadměrnými relativními chybami.

3.7 Střední zkušební vážicí výkon (Qe)

Podíl odvážených zátěží (C) a doby trvání zkoušky (t):

C
Qe = ——
t

3.8 Minimální sečtená zátěž

Minimální sečtená hmotnost výrobku, pod kterou může být výsledek vážení ovlivněn chybami většími než maximální dovolené chyby pro každý vážící výkon ležící mezi maximální a minimální hodnotou.

3.9 Maximální lineární zatížení pásu

Podíl maximální váživosti vážící jednotky a vážící délky:

Max
———
L

4. DEFINICE TŘÍD PŘESNOSTI

4.1 Třídy přesnosti

Pásové dopravníkové váhy jsou rozděleny do dvou tříd přesnosti:

Třída 1,

Třída 2.

4.2 Zařazení do tříd

Pásové dopravníkové váhy se třídí podle jejich metrologických charakteristik a vlastností.

4.2.1 Vlastnosti pásových dopravníkových vah třídy 1

4.2.1.1 Hodnota dílku počitadla množství:

Hodnota dílku počitadla množství musí být:

- menší nebo rovna vz. 001 odváženého množství za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu,

- větší nebo rovna vz. 002 tohoto množství

4.2.1.2 Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru (d0):

Aniž je překročena hodnota dílku počitadla množství musí být:

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice menší než nebo rovna vz. 003 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu,

- hodnota dílku diskontinuální (digitální) stupnice menší nebo rovna vz. 004 tohoto množství.

4.2.2 Vlastnosti pásových dopravníkových vah třídy 2

4.2.2.1 Hodnota dílku počitadla množství:

Hodnota dílku počitadla množství musí být:

- menší nebo rovna vz. 005 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu,

- větší nebo rovna vz. 006 tohoto množství.

4.2.2.2 Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru:

Aniž je překročena hodnota dílku počitadla množství musí být:

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice menší nebo rovna  vz. 007 množství zváženého za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu,

- hodnota dílku diskontinuální (digitální) stupnice musí být menší nebo rovna vz. 003 tohoto množství.

4.2.3 Hodnoty dílků stupnice

Hodnoty dílků musí odpovídat:

1.10n, 2.10n, 5.10n, n je kladné nebo záporné celé číslo nebo nula;

Hodnoty dílků nulového indikátoru a kontrolního indikátoru však nemusí tento požadavek splňovat.

4.2.4 Pásové dopravníkové váhy se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Podmínky dané v bodech 4.2.1.2, 4.2.2.2 a 4.2.3 vztahující se k nulovému indikátoru platí také pro indikátory kontrolních hodnot.

4.2.5 Minimální vážící výkon

Minimální vážící výkon musí činit 20 % maximálního vážícího výkonu.

5. MAXIMÁLNÍ DOVOLENA CHYBY

Pásové dopravníkové váhy, které jsou při běhu naprázdno správně vynulovány, mají pro každé vážené množství větší nebo rovné minimální sečtené zátěži níže uvedené maximální dovolené kladné nebo záporné chyby.

5.1 Maximální dovolené chyby při prvotním EHS ověření

5.1.1 Třída 1

0,5 % sečtené zátěže pro každý vážící výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážícího výkonu.

5.1.2 Třída 2

1 % sečtené zátěže pro každý vážící výkon mezi 20 a100 % maximálního vážícího výkonu.

5.2 Maximální dovolené chyby v provozu

5.2.1 Třída 1

1 % sečtené zátěže pro každý vážící výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážícího výkonu.

5.2.2 Třída 2

2 % sečtené zátěže pro každý vážící výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážícího výkonu.

6. POUŽITELNOST MAXIMÁLNÍCH DOVOLENÝCH CHYB

6.1 Indikační zařízení digitální

Jestliže je kontrolní indikační zařízení diskontinuální (digitální), musí být maximální dovolené chyby zvětšeny o hodnotu jednoho dílku stupnice tohoto zařízení.

6.2 Indikační zařízení ve vícenásobném počtu

Jestliže jsou pásové dopravníkové váhy připojeny k několika počitadlům množství, nesmějí chyby výsledků žádného z nich překročit maximální dovolené chyby

Rozdíl mezi každými dvěma výsledky vážení při témž množství zváženého produktu musí být menší nebo roven:

- hodnotě jednoho dílku diskontinuálního (digitálního) indikačního zařízení, jsou-li výsledky udávány dvěma diskontinuálními (digitálními) indikátory,

- absolutní hodnotě maximální dovolené chyby, jsou-li výsledky udávány dvěma kontinuálními (analogovými) indikátory;

- větší z těchto dvou hodnot:.

- absolutní hodnotě maximální dovolené chyby, nebo

- hodnotě jednoho dílku diskontinuální (digitální) stupnice,

jsou-li výsledky udávány jedním kontinuálním (analogovým) indikátorem a jedním diskontinuálním (digitálním) indikátorem.

6.3 Simulační zkoušky

6.3.1 Maximální dovolené kladné nebo záporné chyby při simulačních zkouškách

6.3.1.1 Třída 1:

pro každý vážící výkon mezi 5 a 20 % maximálního vážícího výkonu:

0,07 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu po dobu trvání zkoušky;

pro každý vážící výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážicího výkonu:

0,35 % sečtené zátěže.

6.3.1.2 Třída 2:

pro každý vážící výkon mezi 5 a 20 % maximálního vážícího výkonu:

0,14 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu po dobu trvání zkoušky;

pro každý vážící výkon mezi 20 a 100 % maximálního vážícího výkonu:

0,7 % sečtené zátěže.

6.3.2 Zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu

Při simulování rychlostí posuvu požadovaných pro zkoušení nesmí relativní chyba způsobená simulací, překročit 20 % maximální dovolené chyby pro sečtenou zátěž.

Tato chyba je zahrnuta v maximálních dovolených chybách.

6.3.3 Rozdíl mezi dvěma výsledky získanými z důvodu kolísání simulované rychlosti

Při každé změně rychlosti simulátoru posuvu pásu, odpovídající změně do ± 10 % rychlosti pásového dopravníku uvedené výrobcem, nesmí rozdíl relativní chyby výsledků simulačních zkoušek překročit 20 % maximální dovolené chyby uvedené v bodě 6.3.1.

6.3.4 Rozdíl mezi dvěma výsledky získanými změnou místa uložení stejné zátěže

Když se mění místo uložení stejné zátěže způsobem kompatibilním s konstrukcí vážícího můstku; nesmí být rozdíl mezi dvěma výsledky větší než absolutní hodnota maximální dovolené chyby.

6.3.5 Nastavování nuly

Pro každé zatížení, které může být při nastavení na nulu vyváženo, musí výsledky vážení po vynulování pásových dopravníkových vah vyhovovat podmínkám pro maximální dovolené chyby pro sečtenou zátěž.

6.3.6 Ovlivňující faktory

6.3.6.1 Teplota

Pásové dopravníkové váhy musí po vynulování splňovat požadavky vztahující se k maximálním dovoleným chybám při všech skutečných konstantních teplotách mezi -10 a +40 °C. Pro speciální aplikace však mohou mít tyto pásové dopravníkové váhy jiné teplotní rozsahy než je uvedeno výše. V tom případě musí být tento interval nejméně 30 °C a musí být uveden na štítku se jmenovitými hodnotami. Během zkoušek jsou považovány teploty za konstantní, pokud se nemění více než o 5 °C/hod.

Při změně o 10 °C, a pokud změna teploty není větší než 5 °C/hod, nesmí se indikace nuly, nebo v případě pásových dopravníkových vah se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností kontrolní hodnota pásových dopravníkových vah , lišit o více než:

0,07 % pro třídu 1,

0,14 % pro třídu 2

zátěže sečtené při maximálním vážícím výkonu po dobu trvání zkoušky.

6.3.6.2 Vliv elektrického napájení

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky. vztahující se k maximálním dovoleným chybám, bez mezilehlého nastavení na nulu, v následujících mezích kolísání elektrického napájení:

- od -15 do +10 % jmenovitého napětí,

- od -2 do +2 % jmenovité frekvence.

6.3.6.3 Ostatní ovlivňující faktory

Za normálních podmínek použití musí pásové dopravníkové váhy splňovat požadavky vztahující se k maximálním dovoleným chybám, jestliže jsou vystaveny účinku jiných ovlivňujících faktorů než uvedených v bodech 6.3.6.1 a 6.3.6.2 a vyplývajících z podmínek jejich instalace (vibrace, atmosférické podmínky atd.).

6.3.7 Metrologické charakteristiky

6.3.7.1 Opakovatelnost

Rozdíl mezi každými dvěma výsledky vážení, získanými se stejnou zátěží umístěnou za stejných podmínek na vážící můstek, nesmí být větší než absolutní hodnota maximální dovolené chyby.

6.3.7.2 Rozlišení výpočtového zařízení

Pro jakýkoliv vážící výkon mezi minimálním a maximálním vážícím výkonem a pro dvě zátěže lišící se navzájem o hodnotu, která se rovná maximální dovolené chybě pro danou zátěž, musí být rozdíl mezi výsledky roven alespoň jedné polovině vypočtené hodnoty odpovídající rozdílu mezi těmito zátěžemi.

6.3.7.3 Rozlišení nulového indikátoru:

pro zkoušky trvající tři minuty musí být jasně viditelný rozdíl mezi výsledky získanými bez zátěže a se zátěží uloženou nebo odebranou roven následujícím procentovým hodnotám maximální váživosti:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

6.3.7.4 Stabilita nuly

6.3.7.4.1 Krátkodobá stabilita

Rozdíl mezi nejmenším a největším výsledkem vážení získaným po pěti zkouškách tříminutových běhů naprázdno nesmí překročit následující procentové hodnoty zátěží sečtených za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu:

0,0025 % pro třídu 1,

0,005 % pro třídu 2.

6.3.7.4.2 Dlouhodobá stabilita

Zkoušky popsané v bodě 6.3.7.4.1 musí být zopakovány po třech hodinách běhu naprázdno za stálých zkušebních podmínek a bez průběžného nulování:

- rozdíl mezi nejmenším a největším získaným výsledkem vážení nesmí překročit meze uvedené v bodě 6.3.7.4.1,

- rozdíl mezi nejmenším a největším výsledkem ze všech získaných výsledků vážení (v bodě 6.3.7.4.1 a v první odrážce tohoto odstavce) nesmí být větší než následující procentové hodnoty zátěží sečtených za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu:

0,0035 % pro třídu 1,

0,007 % pro třídu 2.

6.3.7.5 Přídavná počitadla množství

Přídavná výpočtová zařízení:

- nesmějí ovlivnit činnost vah,

- musí být konstruována způsobem, který zaručuje správné výsledky.

6.3.7.6 Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností:

pro pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro běhu naprázdno s přídavnou hmotností se musí ustanovení uvedená v bodech 6.3.7.3 a 6.3.7.4 použít pro zkoušení s přídavnou hmotností; maximální dovolené odchylky od kontrolní hodnoty musí být vypočteny podle těchto ustanovení.

6.4 Zkoušky v místě použití

Maximální dovolené chyby musí platit pro každé množství produktu, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži.

6.4.1 Snímač posuvu dopravního pásu

Nesmí existovat žádný prokluz mezi snímačemi a pásem.

6.4.2 Zkušební zařízení

Zařízení používané pro přezkoušení vah s produktem nebo produkty určenými pro vážení na pásových dopravníkových vahách umožňující kontrolu sečtené zátěže s chybou nepřevyšující 20 % dovolené chyby.

6.4.3 Hodnota minimální sečtené zátěže

Minimální sečtená zátěž musí být rovna alespoň největší z následujících hodnot:

- zátěž získaná při maximálním vážícím výkonu při jednom oběhu pásu,

- 2 % zátěže sečtené za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu nebo hodnotě 200 dílků počitadla množství pro třídu 1,

- 1 % zátěže sečtené za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu nebo hodnotě 100 dílků počitadla množství pro třídu 2.

6.4.4 Metrologické charakteristiky

6.4.4.1 Rozdíly mezi relativními chybami:

Rozdíl mezi relativními chybami několika výsledků vážení, získaných při téměř shodných vážících výkonech při přibližně stejných množstvích vážených produktů za stejných podmínek, nesmí překročit absolutní hodnotu maximální dovolené chyby.

6.4.4.2 Maximální dovolené chyby u nastavení nuly

Údaj nulového indikátoru nesmí po celistvém počtu oběhů pásu překročit následující procentové hodnoty zátěže sečtené při maximálním vážícím výkonu po dobu trvání zkoušky:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

6.4.4.3 Rozlišení nulového indikátoru

Při zkouškách odpovídajících celistvému počtu oběhů pásu, jejichž trvání nepřesahuje tři minuty, musí být jasně viditelný rozdíl mezi výsledkem vážení získaným bez zátěže a výsledkem získaným pro zátěž uloženou nebo odebranou a tento rozdíl se musí rovnat následujícím procentovým hodnotám maximální váživosti:

0,1 % pro třídu 1,

0,2 % pro třídu 2.

6.4.4.4 Stabilita nuly

Po pěti zkouškách odpovídajících celistvému počtu oběhů pásu za dobu trvání co nejblíže třem minutám nesmí rozdíl mezi nejmenším a největším získaným výsledkem vážení překročit následující procentové hodnoty zátěže za jednu hodinu při maximálním vážícím výkonu:

0,0035 % pro třídu 1,

0,007 % pro třídu 2.

6.4.4.5 Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Pro pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností se musí ustanovení uvedená v bodech 6.4.4.2, 6.4.4.3 a 6.4.4.4 používat také pro zkoušení s přídavnou hmotností; maximální dovolené rozdíly hodnot musí být vypočteny podle těchto ustanovení;

Pásové dopravníkové váhy vybavené zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností odpovídající 20 % maximální váživosti vážící jednotky musí rovněž splňovat ustanovení o kontrole nastavení nuly v bodě 6.4.4.2.

6.5 Tabulkový přehled hlavních metrologických požadavků

TŘÍDA 1TŘÍDA 2
Hodnota dílku počítadla množství (dt nebo dtd) (bod 4.2)vz. 008vz. 009
Hodnota dílku stupnice nulového indikátoru (d0) (bod 4.2)Kontinuální indikace d0vz.010 Diskontinuální indikace d0vz. 011 a d0dt nebo dtdKontinuální indikace d0vz. 012 Diskontinuální indikace d0vz. 013 a d0dt nebo dtd
Maximální dovolené chyby (zkoušky s váž. produktem):
- prvotní ověření (bod 5.1)0,5 % C1 % C
- v provozu (bod 5.2)1 % C2 % C
Použitelnost maximálních dovolených chyb (viz bod 6
Simulační zkoušky (bod 6.3)
Maximální dovolené chyby (bod 6.3.1):
- pro Qmax / 20 ≤ Q ≤ Qmax / 50,07 % Qmax × t0,14 % Qmax × t
- pro Qmax / 5 ≤ Q ≤ Qmax 0,35 % C0,7 % C
Teplota (bod 6.3.6.1)
Odchylka v indikaci nuly při změně teploty o 10 °C
0,07 % Qmax × t0,14% Qmax × t
Rozlišení nulového indikátoru (bod 6.3.7.3)Rozdíl mezi výsledky získanými bez zátěže a se zátěží
0,1 % max0,2 % max
Musí být snadno rozeznatelné
Stabilita nuly (bod 6.3.7.4)Pro testy trvající tři minuty
- krátkodobá stabilita,Odchylka ≤ 0,0025 % CmaxOdchylka ≤ 0,005 % Cmax
- dlouhodobá stabilitaOdchylka ≤ 0,0035 % CmaxOdchylka ≤ 0,007 % Cmax
Zkoušky na místě použití (bod 6.4)
Hodnota minimální sečtené zátěže (bod 6.4.3)≥ 1 oběh pásu při Qmax≥ 1 oběh pásu při Qmax
≥ 2 % Cmax≥ 1 % Cmax
≥ 200 dt nebo dtd≥ 100 dt nebo dtd
Rozlišení nulového indikátoru (bod 6.4.4.3)Rozdíl mezi výsledky zkoušek získaných při nezatížení a pro zátěž:
0,1 % max0,2 % max
Musí být jasně rozeznatelné
Stabilita nuly (bod 6.4.4.4.): Pro testy v délce trvání blížící se co možná nejvíce třem minutám a odpovídajícím celistvému počtu oběhů pásu
- stability (krátkodobá)Odchylka ≤ 0,0035 % CmaxOdchylka ≤ 0,007 % Cmax

C = sečtená zátěž.

t = doba trvání zkoušky v hodinách.

Cmax = zátěž sečtená za jednu hodinu při maximálním vážicím výkonu.

7. USPOŘÁDÁNÍ

Pásové dopravníkové váhy musí zahrnovat:

- pásový dopravník;

- vážící jednotku,

- snímač posuvu dopravního pásu,

- výpočtové zařízení,

- součtové počítadlo,

- zařízení pro nastavení nuly.

Zařízení pro nastavování nuly na pásových dopravníkových vahách musí být vybaveno nulovým indikátorem součtového počitadla nebo zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností, jestliže:

- součtové počítadlo indikuje pouze kladné hodnoty nebo

- hodnota dílku součtového počitadla je větší než hodnota dílku nulového indikátoru uvedená v bodě 4.2.1.2 pro třídu 1 a v bodě 4.2.2.2 pro třídu 2.

7.1 Ochrana správnosti provozu

7.1.1 Zákaz vlastností umožňujících podvodné použití

Pásové dopravníkové váhy musí být konstruovány aby neumožňovaly neoprávněné ovlivňování výsledných údajů.

7.1.2 Nemožnost špatného seřízení nebo nahodilé poruchy

Jak mechanické, tak elektromechanické pásové váhy musí být konstruovány tak, aby nemohlo normálně dojít k špatnému nastavení nebo nahodilé poruše, aniž by účinek špatného nastavení nebo nahodilé poruchy byl snadno zjistitelný.

7.1.3 Ochrana kontrolních prvků pásových dopravníkových vah

Kontrolní prvky pásových dopravníkových vah musí být konstruovány tak, aby se za normálních okolností nemohly dostat do jiných pozic než těch, které jsou konstrukcí pro ně určeny, takže při manipulaci je znemožněna veškerá indikace nebo tisk.

7.1.4 Počitadla množství umístěná odděleně od pásových dopravníkových vah musí být opatřena zařízeními splňujícími bod 7.8.

7.2 Pásový dopravník

7.2.1 Pásové dopravníkové váhy spojené s celým dopravníkem:

Pásový dopravník musí mít masivní konstrukci a musí tvořit pevnou sestavu. Pokud se válečkový nosník používá jako jediná zatěžovací páka vážící jednotky; pak musí být produkt uložen na otočném bodě páky.

7.2.2 Pásové dopravníkové váhy s vážícím můstkem:

Kostra dopravníku musí mít masivní konstrukci. V každé přímé podélné větvi musí být válcová dráha taková, že pás je podepřen na vážících válečcích stejně, tak aby bylo zajištěno správné vážení. Pásový dopravník musí být opatřen, pokud je to nutné, zařízením na čištění pásu, jehož umístění a činnost nesmějí ovlivňovat výsledky. .

7.2.3 Speciální podmínky instalace

Pásové váhy musí být provedeny tak, aby instalace válečkové dráhy, složení a montáž pásu a uspořádání přísunu výrobku nezpůsobovaly žádné chyby ve výsledku.

7.2.3.1 Válečková dráha

Tam, kde je to nutné, musí být k dispozici účinný ochranný systém proti korozi a zadření;

horní úroveň válečků ve stejné skupině musí být prakticky ve stejné rovině;

válečková dráha musí být taková, aby nemohlo dojít k prokluzování výrobku.

7.2.3.2 Dopravní pás

7.2.3.2.1 Lineární váha pásu

Lineární váha pásu musí být konstantní; spojení nesmí způsobovat žádné poruchy činnosti.

7.2.3.2.2 Rychlost a délka pásu musí být taková, že nastavení nuly může být provedeno v čase, který nepřevyšuje tři minuty, avšak:

jestliže nemůže být toto ustanovení splněno, musí být pásové dopravníkové váhy vybaveny poloautomatickým nebo automatickým zařízením pro nastavení nuly.

7.2.3.2.3 Rychlost pásu se nesmí měnit o více než 5 % hodnoty rychlosti, na kterou jsou pásové dopravníkové váhy konstruovány:

7.2.3.3 Účinná délka vážícího můstku

Pásové váhy musí být konstruovány takovým způsobem, aby účinná délka vážícího můstku za provozu zůstávala stejná; musí být možné zaplombovat nastavovací prvky účinné délky vážícího můstku.

7.2.3.4 Napětí pásu

Napětí pásu musí být v daném bodě válečkové tratě konstantní;

napětí musí být takové, že za normálních pracovních podmínek nedochází k prokluzu mezi pásem a hnacím bubnem.

7.2.3.5 Vliv váženého produktu

Přísun váženého produktu na dopravník nesmí ovlivnit výsledky vážení.

7.3 Vážicí jednotka

7.3.1 Obecně

Vážicí jednotka musí být vhodná pro své účely. Musí být zabezpečena; tam kde je to nezbytné, proti účinku náhodných zátěží větších než maximální váživost.

Nosič zatížení musí být zkonstruován tak, aby nemohl způsobit přídavné chyby kdykoliv při přísunu zátěže.

7.3.2 Zařízení pro vyvažování zátěže

Zařízení pro vyvažování zátěže musí pracovat kontinuálně od nuly po hodnotu hmotnosti nejméně rovnou maximální váživosti. Váženi nesmí být zahájeno, dokud vážicí jednotka nepracuje za normálních pracovních podmínek.

7.4 Snímač posuvu pásu

Snímač posuvu pásu (2.3.1.3.1) musí být zkonstruován tak, aby nebyl možný prokluz, který by mohl ovlivnit výsledky, a to ani při zatíženém ani nezatíženém pásu.

Pokud je informace diskontinuální, musí odpovídat úseku pásu, který je roven nebo menší než účinná délka vážícího můstku.

Pokud je informace kontinuální; nesmí být nahrazena informací nezávislou na dopravním pásu, kromě kontrolních nebo nastavovacích operací.

7.5 Počítadlo množství

7.5.1 Jakost indikace

Počítadlo množství s tiskacím zařízením nebo bez tiskacího zařízení musí umožňovat spolehlivé, jednoduché a jednoznačné čtení výsledků vážení jednoduchým porovnáním znaků a musí nést název nebo značku příslušné jednotky hmotnosti. Součtové počítadlo nesmí být možné znovu nastavit na nulu.

7.5.2 Hodnota dílku stupnice pásových dopravníkových vah vybavených několika počitadly množství s tiskacími zařízeními nebo bez tiskacích zařízení:

Hodnota dílku stupnice kontinuálního (analogového) indikačního zařízení pásových dopravníkový vah nesmí překročit dvojnásobek hodnoty dílku diskontinuálního (digitálního) indikačního zařízení. Diskontinuální (digitální) indikační nebo tiskací zařízení pásových vah musí mít stejnou hodnotu dílku.

7.5.3 Tvary výsledků vážení při diskontinuální (digitální) indikaci

Výsledky vážení poskytované diskontinuálními (digitálními) indikačními zařízeními musí být vyjádřeny výhradně ve tvaru seřazených číslic.

7.5.4 Spolehlivost výsledků vážení

Indikované výsledky vážení nesmějí být zničeny například neúmyslným zastavením pásu nebo výpadkem elektrické energie.

7.5.5 Rozsah indikace

Součtová počitadla musí být provedena tak, aby umožňovala čtení hodnoty, která se rovná alespoň množství produktu zváženého za 10 hodin činnosti při maximálním vážícím výkonu.

7.5.6 Doplňková počitadla množství

Hodnota dílku stupnice doplňkového počitadla množství se musí rovnat alespoň 10násobku hodnoty dílku součtového počitadla uvedené na štítku se jmenovitými hodnotami. Požadavky bodu 4.2 nejsou na tato zařízení použitelné:

7.5.7 Připojení počitadel množství

Počitadla množství s tiskacími zařízeními nebo bez nich, která indikují pouze kladné hodnoty, musí být odpojena, pokud pás běží naprázdno.

Připojení a odpojení výpočtového zařízení musí být aktivováno samotnou pásovou dopravníkovou vahou vlivem zatížení pásu.

Počitadla množství s tiskacími zařízeními nebo bez nich, která indikují kladné a záporné hodnoty, musí být zapojená, pokud je pás v činnosti nezatížený, a musí být konstruována tak, aby indikované výsledky vážení nemohly být ovlivněny vibracemi.

Kontrolní počítadlo smí být v činnosti pouze během zkoušky.

7.5.8 Kontrolní počítadlo množství

Tam, kde je hodnota dílku stupnice součtového počitadla větší než

- 0,1 % minima sečtené zátěže pro třídu 1,

- 0,2 % minima sečtené zátěže pro třídu 2,

musí být pásové dopravníkové váhy vybaveny odděleným kontrolním počitadlem, jehož hodnota dílku nepřevyšuje výše uvedené procentové hodnoty.

7.6 Zařízení pro nastavování nuly

Musí být možné vyvážit hmotnost pásu běžícího naprázdno působícího na nosič zatížení.

7.6.1 Neautomatické zařízení pro nastavování nuly

Je-li nastavení nuly prováděno ručně, kontinuálním způsobem, pak lineární resp. rotační pohyb seřizovacího prvku o l0 mm nebo o polovinu otáčky za jednu hodinu nesmí překročit:

- 0,1 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,2 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Je-li nastavení nuly prováděno ručně diskontinuálním způsobem, nesmí jeden krok seřízení za jednu hodinu svým účinkem překročit:

- 0,01 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,02 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Musí být snadno zjistitelné, je-li každá provedená korekce kladná nebo záporná.

7.6.2 Poloautomatické nebo automatické zařízení pro nastavování nuly

Poloautomatická nebo automatická zařízení pro nastavování nuly musí být konstruována takovým způsobem, aby:

- nastavení na nulu nastalo po celistvém počtu oběhů pásu,

- byl indikován konec činnosti,

- byly indikovány meze nulového nastavení.

Chyba nastavení těchto zařízení za jednu hodinu činnosti nesmí překročit:

- 0,1 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 1,

- 0,2 % sečtené zátěže při maximálním vážícím výkonu za jednu hodinu pro třídu 2.

Automatická zařízení pro nastavení nuly musí být během zkoušení odpojena.

7.6.3 Zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Zařízení pro kontrolu běhu naprázdno pracuje pomocí přídavné hmotnosti buď umístěné na vážící jednotce, nebo elektricky simulované.

Zařízení musí splňovat následující požadavky:

- přídavná hmotnost musí být přidávána konstantním způsobem vhodným mechanismem,

- přidání hmotnosti musí být možné pouze tehdy, když pás obíhá nezatížený,

- přídavná hmotnost musí být chráněna proti prachu,

- kontrola běhu naprázdno musí být vždy prováděna stejným způsobem,

- kontrola běhu naprázdno musí ustat automaticky po předem nastaveném počtu celistvých oběhů pásu,

- na konci kontroly běhu naprázdno musí být indikována kontrolní hodnota na základě přídavné hmotnosti a počtu obratů pásu.

7.6.4 Pásové dopravníkové váhy se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností

Pásové dopravníkové váhy s počitadly množství, která indikují, pouze kladné hodnoty, musí být vybaveny zařízením na kontrolu běhu naprázdno, podle bodu 7.6.3. Přídavná hmotnost se musí rovnat 5 % maximální váživosti vážící jednotky.

Pásové dopravníkové váhy s počitadly množství, která indikují kladné a záporné hodnoty, mohou být vybaveny zařízením pro kontrolu běhu naprázdno, podle bodu 7.6.3. Přídavná hmotnost se musí rovnat 5 % nebo 20 % maximální váživosti vážící jednotky.

7.7 Indikační zařízení pro nastavení nuly (nulový indikátor)

Indikační zařízení pro nastavení nuly nesmí v žádném případě zasahovat do výsledků počitadla množství.

7.8 Indikace nedodržení maximální váživosti vážící jednotky nebo maximálního nebo minimálního vážícího výkonu

Jestliže byly hodnoty maximálního vážícího výkonu nebo váživosti překročeny, nebo jestliže nebyla dosažena hodnota minimálního vážícího výkonu, musí být dán vhodný signál.

7.9 Přídavná zařízení

Přídavná zařízení nesmějí ovlivňovat výsledky.

7.10 Plombování

Musí být možno zaplombovat ty části pásových dopravníkových vah, jejichž vyjmutí nebo nastavení ovlivňuje jejich metrologické vlastnosti, v souladu s podmínkami popsanými ve schválení typu.

8. ŠTÍTKY SE JMENOVITÝMI HODNOTAMI A ŠTÍTKY PRO OVĚŘOVACÍ ZNAČKY

Pásové dopravníkové váhy musí nést následující označení, v pořadí jak jsou uvedena:

8.1 Povinné základní údaje jasně vyjádřené v jazyce země určení

8.1.1 Jméno nebo značka výrobce

8.1.2 Jméno nebo značka dovozce (pro dovážená zařízení)

8.1.3 Určení pásových dopravníkových dopravníkových vah

8.1.4 Typ a výrobní číslo pásových dopravníkových vah

8.1.5 Označení vážených produktů, pro které jsou váhy určeny.

8.1.6 Minimální sečtená zátěž .......... kg nebo t.

8.1.7 Počet cyklů za hodinu (pro pásové dopravníkové váhy pracující s přičítáním)

8.1.8 Nápis: "Zařízení musí být nastaveno na nulu nejméně každé tři hodiny. Kontrola nastavení nuly musí trvat nejméně .....oběhů" (Počet oběhů při kontrole nastavení nuly je dán v EHS schválení typu podle bodu 6.4.4.4).

8.2 Základní údaje vyjádřené v kódech

8.2.1 Ve všech případech povinná:

- značka EHS schválení typu,

- označeni třídy přesnosti ve tvaru nebo ,

- hodnota dílku kontinuální (analogové) stupnice ve tvaru dt = ,

- hodnota dílku diskontinuální (číslicové) stupnice ve tvaru dtd =,

- maximální váživost ve tvaru Max....,

- maximální vážící výkon ve tvaru Qmax...,

- minimální vážící výkon ve tvaru Qmin...,

- jmenovitá rychlost pásu ve tvaru v = ... m/s,

- vážící délka ve tvaru L = ...m,

- identifikační značka na částech pásových dopravníkových vah, které nejsou přímo spojeny s hlavním tělesem.

8.2.2 Povinné v určitých případech:

- hodnota dílku stupnice indikačního zařízení pro nastavení nuly ve tvaru d0 = ,

- kontrolní hodnota s maximální odchylkou uvedenou v bodě 6.4.4.2 (u pásových dopravníkových vah se zařízením pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností).

8.3 Přídavné označení

V závislosti na konkrétním použití pásových dopravníkových vah, může být v EHS schválení typu požadováno metrologickým orgánem vydávajícím certifikát EHS schválení typu jedno nebo více přídavných označení.

8.4 Provedení identifikačních značek a popisného označení

Popisné označení a identifikační značky musí být nesmazatelné a musí mít velikost, tvar a zřetelnost, které umožňují snadné čtení za normálních podmínek použití pásových dopravníkových vah.

Musí být seskupeny dohromady na jednom jasně viditelném místě pásových dopravníkových vah, na štítku se jmenovitými hodnotami připevněném blízko zařízení pro indikaci nebo vepsáno přímo na samotném indikátoru.

Musí být možné zaplombovat štítek nesoucí tato označení.

8.5 Ověřovací značky

Štítek se jmenovitými hodnotami může mít plošku pro vyražení ověřovacích značek. Pokud tuto plošku nemá, musí být v jeho blízkostí k dispozici plocha k tomu určená.

9. EHS SCHVÁLENÍ TYPU

EHS schválení typu pásových dopravníkových vah musí být provedeno v souladu se zvláštním právním předpisem2) a těmito doplňujícími a zpřesňujícími požadavky.

9.1 Žádost o EHS schválení typu

Žádost o EHS schválení typu musí obsahovat následující informace a dokumenty:

9.1.1 Metrologické vlastnosti

9.1.1.1 Jmenovité hodnoty podle bodu 8.

9.1.1.2 Speciální vlastnosti vážící jednotky.

9.1.2 Popisné dokumenty:

- výkres nebo náčrt celé sestavy,

- všechny požadované výkresy nebo modely nebo fotografie ukazující detaily důležité z metrologického hlediska,

- popis a schematické obrázky jasně ukazující činnost pásových dopravníkových vah:

9.2 Přezkoušení pro EHS schválení typu

9.2.1 Simulační zkoušky

Tyto zkoušky musí být provedeny na pásových dopravníkových vahách s pásovým dopravníkem, k němuž mají být připojeny anebo bez něj.

Tyto zkoušky musí umožňovat posouzení vlivu ovlivňujících faktorů, které mohou ovlivnit pásové dopravníkové váhy při použití za normálních podmínek (teplota, napětí, frekvence, atd.). Z toho důvodu musí být ovlivňující faktory zkoušeny odděleně.

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky bodu 6.3.

9.2.2 Zkoušky za normálních podmínek použití

Tyto zkoušky zahrnuji zkoušky s váženým produktem v množství, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži při vážícím výkonu v rozmezí od minimální do maximální hodnoty.

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat požadavky bodu 6.4.

10. PRVOTNÍ EHS OVĚŘENÍ

Prvotní EHS ověření pásových dopravníkových vah je prováděno ve dvou stupních.

10.1 První stupeň:

- kontrola toho, zda pásové dopravníkové váhy odpovídají schválenému typu, a zkouška různých částí jejich mechanismu;

- kontrola počitadla množství pomocí zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu podle bodů 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 a 6.3.7 s výjimkou bodu 6.3.7.4.2.

U pásových dopravníkových vah spojených s celým dopravníkem (2.2.2.2) musí být zkoušky provedeny na kompletním zařízení.

U pásových dopravníkových vah s vážícím můstkem (2.2.2.1) musí být zkoušky provedeny na pásových dopravníkových vahách bez pásového dopravníku za použití zařízení pro simulaci posuvu dopravního pásu.

Tyto zkoušky musí ukázat výsledek vážení, tj. sečtenou hmotnost a buď počet cyklů nebo číslo představující teoreticky proběhlou délku pásu za dobu trvání zkoušky.

10.2 Druhý stupeň:

10.2.1 Zkoušky v místě použití

Musí být možné provést zkoušky v místě použití snadným a spolehlivým způsobem s výrobkem nebo výrobky, které jsou určeny pro vážení. Instalace pásových dopravníkových vah musí být provedena takovým způsobem, aby mohlo být ověření vykonáno bez narušení normální činnosti.

Zkušební zařízení splňující požadavky bodu 6.4.2 musí být permanentně k dispozici v dosahu pásových dopravníkových vah, které mají být ověřovány, a skladování a doprava musí být organizovány takovým způsobem, aby se předešlo jakékoliv ztrátě váženého produktu.

10.2.2 Kontrola snímače posuvu dopravního pásu

Jestliže je důvod předpokládat, že může nastat prokluzování snímače posuvu, musí být tento prokluz měřen.

10.2.3 Ověření nastavení nuly

Toto ověření musí být provedeno při celistvém počtu oběhů dopravního pásu za podmínek stanovených v bodech 6.4.4.2 a 6.4.4.5.

10.2.4 Stabilita nuly

Při zkoušení na místě použití musí stabilita nuly splňovat požadavky bodu 6.4.4.4.

U zařízení připojených na zařízení pro kontrolu běhu naprázdno s přídavnou hmotností musí být zkouška provedena nejméně pětkrát po sobě. Naměřená odchylka od kontrolní hodnoty nesmí překročit vypočtenou hodnotu podle ustanovení bodu 6.4.4.4.

10.2.5 Zkoušky s váženým produktem

Tyto zkoušky se musí za normálních podmínek použití provádět nejméně při dvou vážících výkonech mezi minimální a maximální hodnotou. Musí být provedeny s množstvím produktu, které se rovná alespoň minimální sečtené zátěži.

Kontrola hmotnosti váženého množství produktu se musí provést před jeho průchodem pásovými dopravníkovými vahami nebo po něm.

11. KONSTRUKCE

Pásové dopravníkové váhy, které splňují následující ustanovení, se považují za vyhovující příslušným oddílům předcházejících kapitol.

11.1 Speciální podmínky instalace

Pásové dopravníkové váhy musí splňovat následující podmínky instalace:

11.1.1 Válečková trať

Horní povrchové přímky válečků a sad válečků tvořících dopravníkovou trať musí být v každé skupině válečků paralelní. Ty, které jsou situovány v bezprostřední vzdálenosti od koncového bubnu, nemusí nutně tento požadavek splňovat. Sklon os krajních válečků k osám středových válečků nesmí být větší než 20° pro třídu 1 a 30° pro třídu 2.

Sklon podélného řezu rovinou horní povrchové přímky válečků nesmí být větší než 10 % pro třídu 1 a 20 % pro třídu 2 za předpokladu, že nedochází k prokluzu.

U třídy 1 musí být vážící válečky a nosné válečky, umístěné bezprostředně před a za vážicím můstkem, uloženy na kuličkových ložiscích nebo na jakémkoliv podobném typu ložisek; seřízení těchto válečků musí být při zátěži rovné přibližně polovině maximální váživosti takové, že odchylka v rovnoběžnosti činí nejvýše 0,3 mm a chyba excentricity nesmí překročit 0,2 mm.

11.1.2 Dopravní pás

11.1.2.1 Spojení částí pásu

Pás se musí skládat z jedné nebo dvou částí, které mají stejné charakteristiky; spojení musí být šikmé a ostrý úhel mezi spojením a postranní hranou pásu nesmí převyšovat 45°.

11.1.2.2 Délka

Délka nenavinutého pásu nesmí převyšovat menší z následujících dvou hodnot:

- vzdálenost uraženou jakýmkoliv bodem pásu během 1,5 minuty při nejnižší jmenovité rychlosti

- nebo 100 m.

11.1.3 Vliv váženého produktu

Vážicí plošina musí být umístěna od přísunového zařízení ve vzdálenosti dvojnásobku až pětinásobku vzdálenosti, kterou urazí jakýkoliv bod pásu za jednu sekundu při maximální rychlosti.

11.2 Snímač posuvu dopravního pásu

Měření délky odpovídající posuvu pásu nebo měření rychlosti musí být provedeno na vnitřní části pásu.

U integračních pásových dopravníkových vah musí být možno opatřit snímač posuvu pásu zařízením pro počítání oběhů nebo částečných oběhů.

11.3 Indikátory okamžité zátěže a vážícího výkonu

Části stupnice indikátoru okamžité zátěže a vážícího výkonu odpovídající hodnotám, které neleží mezi minimální a maximálním vážícím výkonem, musí být odlišeny od zbytku stupnice.

Tyto indikátory mohou být nahrazeny nebo doplněny záznamovým zařízením za předpokladu, že neovlivňuje výsledky.

Jestliže indikátor okamžité zátěže je také indikátorem vážícího výkonu, musí nést nápis:

" Vážící výkon platí pro rychlost pásu ....m/s."

11.4 Počítadlo množství s tiskacím nebo bez tiskacího zařízení

Počítadlo množství a tiskací zařízení, které indikují pouze kladné hodnoty pásu, musí být připojeny nejpozději když vážící výkon dosáhne 5% své maximální hodnoty.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS.

3) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

Přesunout nahoru