Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 245/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Částka 94/2001
Platnost od 20.07.2001
Účinnost od 20.07.2001
Zrušeno k 01.01.2013 (452/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. června 2001

o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 67 odst. 13 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen "autorizace na výstavbu"), kterými jsou náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace, včetně vzorů žádostí a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí.

§ 2

Žádost o udělení autorizace na výstavbu

(1) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se podává ministerstvu pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť.

(2) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení se podává na všechna nová zařízení včetně plynovodů, kterými jsou připojeny na distribuční soustavu regulační stanice, a v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení kapacity vybraných plynových zařízení. Na přeložky vybraných plynových zařízení se tato povinnost nevztahuje.

(3) Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami je uveden v příloze č. 3, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 a vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3 je uveden v příloze č. 7.

§ 3

Oznamování změn

(1) Změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu či změna investora, ať již k ní dojde před zahájením stavby nebo v jejím průběhu, vztahující se k udělené autorizaci na výstavbu, oznamuje držitel autorizace písemně ministerstvu, a to bezodkladně. Ministerstvo tyto změny údajů eviduje.

(2) Za změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace na výstavbu se považuje změna termínu dokončení, prodloužení či zkrácení trasy plynovodu, změna kapacitních parametrů a změna provozního tlaku vybraných plynových zařízení.

§ 4

Žádost o prodloužení autorizace na výstavbu

(1) Žádost o prodloužení autorizace na výstavbu se podává ministerstvu pro každé jednotlivé vybrané plynové zařízení zvlášť s uvedením důvodů prodloužení.

(2) Vzor žádosti o prodloužení autorizace na výstavbu je uveden v příloze č. 5.

§ 5

Žádost o zrušení autorizace na výstavbu

(1) Žádost o zrušení autorizace na výstavbu se podává se zdůvodněním ministerstvu.

(2) Vzor žádosti o zrušení autorizace na výstavbu je uveden v příloze č. 6.

§ 6

Posuzování žádostí

Při posuzování žádostí podle § 2 až 5 se přihlíží vždy

a) k souladu se státní energetickou koncepcí,

b) k souladu s územní energetickou koncepcí,

c) k účelnosti a efektivnosti navržené výstavby včetně způsobu financování výstavby,

d) k ochraně životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis na ochranu životního prostředí1),

e) ke správnosti, průkaznosti a úplnosti předložených dokladů.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělené státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu
Vzor Žádost o udělené státní autorizace na výstavbu přímého plynovodu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu podzemního zásobníku plynu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení
Vzor Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení
Vzor Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu vybraného plynového zařízení

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2001 Sb.

Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3
Vzor Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru