Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence

Částka 88/2001
Platnost od 10.07.2001
Účinnost od 10.07.2001
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 19. června 2001,

kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 4 a § 32 odst. 7 zákona:


§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) příslušným rokem kalendářní rok, za který se předkládá zúčtování prokazatelné ztráty,

b) ztrátovými službami činnosti uvedené v příloze č. 1.

§ 2

Způsob výpočtu prokazatelné ztráty

(1) Prokazatelnou ztrátu vypočítá poskytovatel univerzální služby1) jako rozdíl mezi součtem tržeb a výnosů z poskytování ztrátových služeb na jedné straně a součtem ekonomicky oprávněných nákladů na poskytování těchto služeb a přiměřeného zisku na straně druhé. Výpočet prokazatelné ztráty poskytovatel univerzální služby předkládá na formuláři vydaném Úřadem.

(2) K posouzení ekonomické oprávněnosti nákladů je poskytovatel univerzální služby Úřadu povinen předkládat oddělenou evidenci nákladů a výnosů služeb poskytovaných v rámci univerzální služby podle § 34 odst. 2 písm. a) zákona, a to do 31. května každého kalendářního roku.

§ 3

Doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy

(1) Poskytovatel univerzální služby předkládá Úřadu spolu s výpočtem prokazatelné ztráty za příslušný rok

a) účetní závěrku sestavenou podle zvláštního právního předpisu,2)

b) analytickou účetní evidenci nákladů a výnosů,

c) výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 34 odst. 2 písm. a) zákona a způsobů pro stanovení výše ekonomicky oprávněných nákladů. Údaje o ztrátových službách se člení podle jednotlivých nákladových a výnosových položek a podle struktury uvedené v příloze č. 1,

d) přehled zařazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin včetně použití koeficientu pro zrychlené odepisování, včetně způsobů pro přiřazení vlastního kapitálu na pořízení tohoto majetku,

e) přehled poskytnutých slev podle druhů.3)

(2) Poskytovatel univerzální služby umožní Úřadu na požádání ověřit údaje v rozsahu výpočtu prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku, zejména z technické dokumentace, ze statistických dokladů a z prvotních účetních dokladů.

(3) Zúčtování prokazatelné ztráty, doklady předané poskytovatelem univerzální služby a doklady použité pro ověření výpočtu prokazatelné ztráty uchovává Úřad po dobu pěti let od konce příslušného roku.

§ 4

Vymezení přiměřeného zisku

Přiměřený zisk se pro účely zúčtování prokazatelné ztráty určí vzhledem k účetní hodnotě vlastního kapitálu, který poskytovatel univerzální služby přiřadil na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k poskytování ztrátových služeb. Přiměřený zisk poskytovatel univerzální služby vypočítá podle postupu uvedeného v příloze č. 3.

Způsob stanovení výše finančního příspěvku na účet univerzální služby

§ 5

(1) Finanční příspěvek držitele telekomunikační licence na účet univerzální služby (dále jen "účet") určuje Úřad podle postupu uvedeného v příloze č. 2. Pro výpočet použije údaje za příslušný rok.

(2) Držitel telekomunikační licence předkládá Úřadu do 30. června roku následujícího po příslušném roce

a) účetní závěrku sestavenou podle zvláštního právního předpisu2) za příslušný rok,

b) roční zprávu podle § 79 odst. 3 zákona za příslušný rok.

§ 6

Jestliže je ověřená prokazatelná ztráta poskytovatele univerzální služby vyšší než jeho příspěvek na účet, poskytovatel univerzální služby platbu příspěvku na účet neprovede a Úřad odečte tento příspěvek z ověřené výše prokazatelné ztráty poskytovatele univerzální služby.

Pravidla přidělování finančních prostředků z účtu

§ 7

Stanovení výše plateb

Na základě ověřené výše prokazatelné ztráty Úřad stanovuje podle § 5 výši plateb, které jsou jednotliví držitelé telekomunikační licence povinni provést na účet do 14 dnů od vyzvání Úřadem k provedení platby.

§ 8

Povinnosti Úřadu

Úřad je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy stanovil držitelům telekomunikační licence platbu podle § 7, vystavit poskytovateli univerzální služby doklady opravňující jej čerpat z účtu částku určenou k úhradě ověřené výše prokazatelné ztráty.

§ 9

Měna

Platby na účet a čerpání částek z účtu určené k úhradě prokazatelné ztráty poskytovatele univerzální služby se provádí v české měně.


§ 10

Závěrečná a přechodná ustanovení

(1) Do zúčtování prokazatelné ztráty, včetně přiměřeného zisku, nelze zahrnout náklady související s plněním povinností, které byly stanoveny v pověření nebo povolení vydaném podle právních předpisů platných před účinností zákona a které byly nebo měly být splněny před 1. lednem 2001.

(2) Jestliže se platné pověření nebo povolení vydané podle právních předpisů platných před účinností zákona vztahuje na činnosti, pro které je podle zákona potřebná telekomunikační licence, takovéto pověření nebo povolení se pro účely této vyhlášky považuje za telekomunikační licenci a držitel takového pověření nebo povolení za držitele telekomunikační licence.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 30 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 29 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 151/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 235/2001 Sb.

Ztrátové služby pro účely výpočtu prokazatelné ztráty

1. Poskytování nepřetržitého a bezplatného přístupu, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání prostřednictvím veřejných telefonních automatů.

2. Slevy osobám uvedeným v § 29 odst. 2 písm. g) a h) zákona:

2.1. zřízení, přeložení nebo přeměna koncového bodu se slevami fyzickým osobám,

2.2. používání koncového bodu se slevami fyzickým osobám,

2.3. pronájem speciálně vybavených koncových telefonních zařízení podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona.

3. Činnosti podle § 35 odst. 2 zákona:

3.1. poskytování identifikačních údajů o účastnících veřejné telefonní služby držitelům přidělených čísel tísňového volání jak technickými prostředky, tak prostřednictvím operátora,

3.2. poskytování údajů o poloze koncového zařízení nepevné (mobilní) telekomunikační sítě držitelům při dělených čísel tísňového volání jak technickými prostředky, tak prostřednictvím operátora,

3.3. připojení koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání na příslušných pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému,

3.4. provozování koncového bodu určeného pro příjem tísňových volání na příslušných pracovištích základních složek integrovaného záchranného systému.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 235/2001 Sb.

Příspěvek na účet

1. Výše příspěvku na účet se vypočítá podle vzorce:

P = PD × Z

V tomto vzorci je:

P - výše příspěvku jednotlivého držitele telekomunikační licence na účet,

PD - podíl jednotlivého držitele telekomunikační licence,

Z - ověřená výše prokazatelné ztráty.

2. Podíl jednotlivého držitele telekomunikační licence se vypočítá podle vzorce:

V tomto vzorci je:

VPZ - výnosy jednotlivého držitele telekomunikační licence z telekomunikačních činností uvedených v § 14 odst. 1 zákona (dále jen "činnosti") spolu s výnosy za propojení sítí a výnosy od zahraničních operátorů, které odpovídají činnostem,

NPZ - výše úhrad za propojení sítí jednotlivého držitele telekomunikační licence placených jiným držitelům telekomunikačních licencí spolu s výší nákladů jednotlivého držitele telekomunikační licence placených zahraničním operátorům, které odpovídají činnostem,

CVPZ - celková výše výnosů držitelů telekomunikačních licencí z činností spolu s výnosy za propojení sítí a výnosy od zahraničních operátorů, které odpovídají činnostem,

CNPZ - celková výše úhrad za propojení sítí držitelů telekomunikačních licencí placených jiným držitelům telekomunikačních licencí a nákladů placených zahraničním operátorům, které odpovídají činnostem.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 235/2001 Sb.

Výpočet přiměřeného zisku

1. Přiměřený zisk vypočítá poskytovatel univerzální služby podle vzorce:

PZ = 0,145 × VJZS

V tomto vzorci je:

PZ - přiměřený zisk

VJZS - účetní hodnota vlastního kapitálu, který byl přiřazen na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sloužícího k poskytování ztrátových služeb.

2. Účetní hodnota vlastního kapitálu se stanoví podle právních předpisů o účetnictví.

Přesunout nahoru