Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Částka 84/2001
Platnost od 29.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (229/2004 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 22. června 2001,

kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 77 odst. 2 až 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49,

b) motorovou naftou plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 1941 a střední oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 1929,

c) biopalivem methylestery řepkového oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 99,

d) směsným palivem směsi biopaliva s ropnými složkami obsahující více než 30 hmotnostních procent biopaliv určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, které jsou uvedeny v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 99.

e) zkapalněnými ropnými plyny plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2711 12 19, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97 (dále jen "LPG"),

f) stlačeným zemním plynem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený v podpoložce celního sazebníku2) 2711 21 00 (dále jen "CNG"),

g) ropnými složkami vybrané ropné výrobky užívané pro výrobu pohonných hmot pro spalovací vznětové motory.

§ 3

Jakost pohonných hmot

(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorový benzin příslušné české technické normě.3) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky.

(2) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorová nafta příslušné české technické normě.4) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky.

(3) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li biopalivo příslušné české technické normě.5) Užití biopaliva je možné jen se souhlasem výrobce daného motoru.

(4) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li směsné palivo příslušné české technické normě.6) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky. Užití směsi biopaliva s ropnými složkami s obsahem biopaliva větším než 5 hmotnostních procent je možné jen se souhlasem výrobce daného motoru.

(5) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li LPG příslušné české technické normě.7)

(6) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li CNG příslušné české technické normě.8)

§ 4

Způsob sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot

(1) Sledování jakostních ukazatelů pohonných hmot se provádí pomocí rozborů odebraných vzorků. Odběr vzorků se provádí na všech výrobních, skladovacích a prodejních místech.

(2) Odběr vzorků a porovnání výsledků zkoušek musí u jednotlivých pohonných hmot odpovídat příslušné české technické normě.9)

(3) Při každém odběru vzorku se sepíše protokol, který musí obsahovat

a) evidenční číslo protokolu evidovaného Českou obchodní inspekcí (dále jen "inspekce"),

b) označení kontrolované osoby

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení (dále jen "jméno"), popřípadě obchodní firmu, identifikační číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo,

c) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,

d) označení výdejního stojanu nebo skladovací nádrže, ze které byl vzorek odebrán,

e) druh pohonné hmoty s určením dle příslušných českých technických norem,3), 4), 5), 6), 7), 8)

f) číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,

g) jméno, číslo služebního průkazu a podpis inspektora a jméno a podpis přizvané pověřené odborně způsobilé osoby provádějící odběr vzorku,

h) jména ostatních přizvaných osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy.

(4) Protokol se pořizuje ve třech vyhotoveních, která musí být podepsána inspektorem, kontrolovanou osobou, přizvanou pověřenou odborně způsobilou osobou provádějící odběr vzorku a ostatními přizvanými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá inspekce. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Třetí vyhotovení musí být přiloženo k odebranému vzorku jako jeho součást.

(5) Četnost odběru minimálního počtu vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti je stanovena v příloze č. 5.

(6) Sledování jakosti používaných pohonných hmot se provádí metodami stanovenými příslušnými českými technickými normami. Od 1. ledna 2003 se sledování jakosti motorového benzinu provádí také metodami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také metodami stanovenými v příloze č. 3 této vyhlášky. Od 1. ledna 2003 se sledování jakosti motorové nafty provádí také metodami stanovenými v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také metodami stanovenými v příloze č. 4 této vyhlášky.

(7) Při sledování jakosti se sleduje

a) u motorového benzinu:

1. oktanové číslo výzkumnou metodou,

2. obsah olova,

3. obsah síry,

4. obsah benzenu,

5. tlak par podle Reida,

6. destilace,

7. obsah aromatických uhlovodíků,

b) u motorové nafty:

1. cetanové číslo,

2. cetanový index,

3. obsah síry,

4. destilace,

5. hustota,

6. bod vzplanutí,

7. teplota vylučování parafínů,

c) u směsného paliva:

1. obsah síry,

2. destilace,

3. hustota,

4. bod vzplanutí,

5. teplota vylučování parafínů,

6. obsah biopaliva,

7. cetanový index,

d) u biopaliva:

1. hustota,

2. viskozita,

3. teplota vylučování parafínů,

4. číslo kyselosti,

5. esterové číslo,

6. obsah vody,

7. obsah fosforu,

e) u zkapalněných ropných plynů:

1. složení zjištěné chromatografickým rozborem,

2. obsah síry,

3. obsah dienů,

4. korozivní působení na měď.

§ 5

Dávkování aditivačních přísad

Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se používá aditivační přísada, kterou je draselná sůl alkylované sulfojantarové kyseliny. Aditivační přísada se dávkuje tak, aby 1 litr benzinu obsahoval nejméně 5 mg a nejvíce 26 mg draslíku.

§ 6

Monitorování jakosti pohonných hmot

Výsledky sledování jakostních ukazatelů pro jednotlivé druhy pohonných hmot za předešlý měsíc zasílá inspekce Ministerstvu průmyslu a obchodu vždy k patnáctému dni následujícího měsíce na monitorovacích přehledech. Vzor monitorovacího přehledu je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001 s výjimkou příloh č. 1 až 4. Příloha č. 1 a příloha č. 2 této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003 a pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004. Příloha č. 3 a příloha č. 4 této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v . r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Motorový benzin

Jakostní ukazatelJednotkaMezní hodnotyZkouší se podle
MinimumMaximumMetodaRok vydání
Oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou-95-ČSN EN 251641993
Oktanové číslo stanovené motorovou metodou-85-ČSN EN 251631993
Tlak par podle Reida, letní obdobíkPa-60,0pr. EN 13016-1 (DVPE)1997
Destilace: pr. EN ISO 34051998
-odpařené množství při 100 °C% obj.46,0-
-odpařené množství při 150 °C% obj.75,0-
Rozbor uhlovodíků:
-olefiny% obj.-18,0(1)ASTMD 13191995
-aromáty% obj.-42,0ASTMD 13191995
-benzen% obj.-1,0ČSN EN 121771998
ČSN EN 2381996
Obsah kyslíku% hm.-2,7ČSN EN 16011997
pr. EN 131321998
Kyslíkaté komponenty: ČSN EN 16011997
pr. EN 131321998
-methylalkohol, musí být přidány stabilizátory% obj.-3,0
-ethylakohol, mohou být potřebné stabilizátory% obj.-5,0
-isopropylalkohol% obj.-10,0
-terc-butylalkohol% obj.-7,0
-isobutylalkohol% obj.-10,0
-ethery obsahující 5 nebo více atomů uhlíku v molekule% obj.-15,0
Jiné kyslíkaté komponenty% obj.-10,0
Obsah sírymg/kg-150,0ČSN EN ISO 145961998
ČSN EN ISO 87541995
ČSN EN 242601994
Obsah olovag/litr-0,005ČSN EN 2371996

Poznámka:

(1) S výjimkou bezolovnatého benzinu Normál minimální oktanové číslo motorovou metodou 81 a minimální oktanové číslo výzkumnou metodou 91, pro který je maximální obsah olefinů 21 % objemových. Tyto mezní hodnoty nevylučují uvedení jiného bezolovnatého benzinu s nižším oktanovým číslem, než je v této příloze, na trh členských států.

Vysvětlivky:

pr. - preliminary, což znamená „předběžný"

DVPE - Dry Vapour Pressure Equivalent, což znamená „ekvivalent suchých par za tlaku"

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

JAKOSTNÍ UKAZATELE A METODY SLEDOVÁNÍ JAKOSTI PRO PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA VYBAVENÁ VZNĚTOVÝMI MOTORY

Motorová nafta

Jakostní ukazatelJednotkaMezní hodnotyZkouší se podle
MinimumMaximumMetodaRok vydání
Cetanové číslo-51,0-CSN EN ISO 51651998
Hustota při 15 °Ckg/m3-845,0ČSN EN ISO 36751998
ČSN EN ISO 121851996
Destilace: 95% - ní bod°C-360,0pr. EN ISO 34051998
Polycyklické aromatické uhlovodíky% hm.-11,0IP 3911995
Obsah sírymg/kg-350,0ČSN EN ISO 145961998
CSN EN ISO 87541995
ČSN EN 242601994

Vysvětlivka:

IP 391 - Institut of Petroleum, London

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

Motorový benzin

pr. - preliminary, což znamená „předběžný"

DVPE - Dry Vapour Pressure Equivalemt, což znamená „ekvivalent suchých par za tlaku"

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

Motorová nafta

IP 391 - Institut of Petroleum, London

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

ČETNOST ODBĚRU MINIMÁLNÍHO POČTU VZORKŮ POHONNÝCH HMOT ZA ROK PRO POSOUZENÍ JEJICH JAKOSTI

motorové benzinymotorové naftysměsné pohonné hmoty a biopalivoLPG1)
letní období (1. dubna - 31. října)400 odběrů200 odběrů100 odběrů100 odběrů
zimní období (1. listopadu - 31. března)400 odběrů200 odběrů100 odběrů100 odběrů

1) od 1. ledna 2003

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 227/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty, která novelizuje Směrnici Rady č. 93/12/EHS, a Směrnice Komise č. 2000/71/ES ze dne 7. listopadu 2000 o přizpůsobení měřících metod stanovených v přílohách I, II, III a IV směrnice č. 98/70/ES Evropského parlamentu a Rady technickému pokroku ve smyslu článku 10 uvedené směrnice.

2) Nařízení vlády č. 480/2001 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

3) ČSN EN 228 (65 65 05).

4) ČSN EN 590 (65 65 06).

5) ČSN 65 65 07.

6) ČSN 65 65 08.

7) ČSN EN 589 (65 65 03).

8) ČSN 38 61 10.

9) ČSN EN ISO 3170, ČSN 65 60 05, ČSN EN ISO 42 57 (65 64 80), ČSN 01 51 13, ČSN EN ISO 42 59 (65 60 03).

Přesunout nahoru