Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Částka 84/2001
Platnost od 29.06.2001
Účinnost od 01.01.2002
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001,

kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 88 odst. 4 zákona:


§ 1

Rozsah, způsob a podmínky omezení nebo přerušení dodávek

(1) Rozsah a způsob omezení dodávky pro případ vzniku nebo při předcházení stavu nouze je stanoven držitelem licence na výrobu tepelné energie či na rozvod tepelné energie (dále jen "držitel licence") ve formě regulačních stupňů.

(2) Při zařazování odběrných míst do regulačních stupňů se přihlíží k naléhavosti dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství, subjektů hospodářské mobilizace nebo dalších subjektů podle krizových plánů. Zařazení odběrných míst do regulačních stupňů se provádí po projednání s územně příslušnými krizovými orgány.

§ 2

Odstraňování následků stavu nouze

Postup při odstraňování následků stavu nouze a obnovení dodávek se řídí podle opatření zpracovaných držitelem licence v havarijních plánech. Havarijní plány se zpracovávají pro soustavy nad 10 MW.

§ 3

Havarijní plán

(1) Havarijní plán držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie obsahuje

a) popis a uspořádání zařízení zdrojů a rozvodů tepelné energie,

b) pravomoci a povinnosti zaměstnanců držitele licence pověřených vedením na jednotlivých stupních řízení,

c) popis typických a předpokládaných pracovních režimů při stavech nouze,

d) plán omezení odběru tepla ze zdrojů a rozvodů tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa,

e) postup při omezování spotřeby,

f) postup obnovení dodávek,

g) způsob oznámení o vyhlášení stavu nouze určeným zaměstnancům držitele licence, odběratelům a územně příslušným krizovým orgánům a územně příslušným orgánům veřejné správy.

(2) Havarijní plány se ukládají u držitele licence na výrobu a rozvod tepelné energie a poskytují se v písemné nebo elektronické formě operačnímu středisku integrovaného záchranného systému a zpracovateli krizového plánu.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 155/1996 Sb., o řešení stavů nouze v teplárenství.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v . r.

Přesunout nahoru