Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 221/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení

Částka 84/2001
Platnost od 29.06.2001
Účinnost od 29.06.2001
Zrušeno k 01.04.2010 (80/2010 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. června 2001

o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 40 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení, kterými jsou náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení, včetně vzorů žádostí, a podrobnosti podmínek pro posuzování těchto žádostí.

§ 2

Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení

(1) Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každé přímé vedení zvlášť.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu přímého vedení

(1) Žádost o prodloužení státní autorizace na výstavbu přímého vedení se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každé přímé vedení zvlášť.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o prodloužení státní autorizace na výstavbu přímého vedení, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 2.

§ 4

Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení

(1) Žádost o zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení se podává ministerstvu na předepsaném tiskopisu pro každé přímé vedení zvlášť.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o zrušení státní autorizace na výstavbu přímého vedení, včetně podrobností podmínek pro vyplňování žádosti, je uveden v příloze č. 3.

§ 5

Oznamování změn

Změny údajů uvedených v žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu přímého vedení či jiné závažné údaje vztahující se k udělené státní autorizaci se oznamují ministerstvu na předepsaném tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. Změněné údaje je třeba prokázat.

§ 6

Posuzování žádostí

Při posuzování žádostí podle § 2 až 4 se přihlíží vždy

a) k souladu se státní energetickou koncepcí,

b) k souladu s územní energetickou koncepcí, není-li územní energetická koncepce zpracována k vyjádření místně nebo územně příslušného orgánu státní správy a samosprávy,

c) k úrovni ochrany životního prostředí včetně ochrany ovzduší,

d) k technické úrovni navrženého přímého vedení,

e) k vlivu přímého vedení na spolehlivost a bezpečnost provozu elektrizační soustavy,

f) k účelnosti a efektivnosti navržené výstavby včetně způsobu financování výstavby a k finančním schopnostem žadatele uskutečnit tuto výstavbu,

g) ke správnosti, průkaznosti a úplnosti předložených dokladů.


§ 7

Závěrečná ustanovení

Tiskopisy žádostí, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách této vyhlášky, je možno obdržet na ministerstvu nebo na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Tiskopisy jsou rovněž zveřejněny na internetové stránce ministerstva.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v . r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 221/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 221/2001 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 221/2001 Sb.

Přesunout nahoru