Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 216/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.

Částka 83/2001
Platnost od 29.06.2001
Účinnost od 29.06.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 12. června 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2 odst. 2 a § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, odst. 5 a odst. 7 zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 11 se za slova "Kulatým razítkem ministerstva" vkládají slova "a podpisem úřední osoby".

2. V § 5 se zrušuje odstavec 12 a odstavce 13 až 15 se označují jako odstavce 12 až 14.

3. V § 6 odst. 2 se ve větě druhé zrušuje slovo "přednostně".

4. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Vlastník registrovaného exempláře ohlásí příslušnému orgánu, který provedl registraci exempláře, změny týkající se tohoto exempláře, jako je jeho rozmnožení, úhyn, prodej nebo přenechání jinému držiteli, ztráta, zničení, předání ke komisnímu prodeji, nový způsob označení či identifikace exempláře apod., bez zbytečného odkladu. V případě prodeje nebo přenechání exempláře oznámí jméno, příjmení a adresu nebo název a sídlo nového nabyvatele, v případě úhynu, ztráty nebo zničení exempláře odevzdá příslušnému orgánu registrační list pro tento exemplář.".

5. § 9 zní:

"§ 9

Stanovení druhů podléhajících povinnosti označení a stanovení způsobu značení

(K § 23 odst. 5 zákona)

(1) Povinnost označení živých exemplářů podle § 23 odst. 5 zákona (dále jen "nezaměnitelné označení") se vztahuje na všechny savce (Mammalia), ptáky (Aves), plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) a ryby (Pisces), na něž se vztahuje povinná registrace (§ 23 zákona).

(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(3) Nezaměnitelné značení bude provedeno alespoň jednou z následujících metod:

a) nesnímatelný kroužek, tj. kroužek umístěný na noze, který nelze sejmout bez poškození kroužku anebo označeného zvířete, nebo jiná nesnímatelná značka umístěná šetrným způsobem na těle živočicha; na kroužku nebo značce je vyraženo identifikační číslo sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem,

b) nesnímatelný kroužek nebo značka jako podle písmene a), ale s jiným číslem v případě zvířete označeného před platností zákona anebo před dovozem do České republiky; v případě podezření na duplicitu nebo možnost záměny evidenčního čísla je třeba exemplář přeznačit jinou metodou podle tohoto odstavce, aby bylo označení věrohodné,

c) injekční transpondér (tzv. mikročip) pro elektronickou identifikaci živých zvířat s pevným a neměnným kódem, který bude aplikován předepsaným způsobem veterinárním lékařem; trvalost zavedení transpondéru je třeba ověřit kontrolou minimálně sedm dní po označení; aplikace transpondéru spolu s identifikačním číslem bude písemně potvrzena veterinárním lékařem,

d) jiný způsob nezaměnitelného označení anebo popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře, pokud by označení ve smyslu tohoto ustanovení podle potvrzení veterinárního lékaře způsobilo trvalou újmu na zdraví zvířete nebo by bylo nevhodné či neproveditelné. Takové potvrzení, které žadatel předkládá, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si orgán ochrany přírody vyžádá od vlastníka exempláře přezkoumání potvrzení jiným veterinárním lékařem, který je podle doporučení ministerstva odborníkem v oblasti nezaměnitelného značení živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů pak ministerstvo na žádost registrujícího orgánu určí, zda je exemplář možno považovat za označitelný, či nikoliv. Pokud exemplář není v tomto smyslu označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře (vždy dvě fotografie znaku). Fotografie individuálního odlišovacího znaku bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu a druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registrujícího orgánu. V odůvodněných případech může registrující orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(4) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů podle odstavce 2 a případů podle odstavce 3 písm. d), kdy není označitelný. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrující orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 13 registračního listu.".

6. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. a) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 1

Seznam druhů patřících do přílohy č. 1

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ) 
CHORDATA (STRUNATCI) 
MAMMALIA (SAVCI) 
DASYUROMORPHIA (KUNOVCI) (a) 
Dasyuridae (kunovcovití)Sminthopsis longicaudata (vakomyš dlouhoocasá, vakorejsec)
Sminthopsis psammophila (vakomyš dunová, vakorejsec)
Thylacinidae (vakovlkovití)Thylacinus cynocephalus p.e. (vakovlk)
PERAMELEMORPHIA (BANDIKUTI) (a) 
Peramelidae (bandikutovití)Chaeropus ecaudatus p.e. (bandikut dvouprstý)
Macrotis lagotis (bandikut kralíkovitý)
Macrotis leucura (bandikut běloocasý)
Perameles bougainville (bandikut páskovaný, vakojezevec)
DIPROTODONTIA (DVOJITOZUBCI) (a) 
Vombatidae (vombatovití)Lasiorhinus krefftii (vombat Krefftův)
Macropodidae (klokanovití)Lagorchestes hirsutus (klokan kosmatý)
Lagostrophus fasciatus (klokan páskovaný)
Onychogalea fraenata (klokan uzdičkový)
Onychogalea lunata (klokan měsíčitopásý)
Potoroidae (klokánkovití)Bettongia spp (klokánek)
Caloprymnus campestris p.e. (klokánek pouštní, k stepní)
CHIROPTERA (LETOUNI) 
Pteropodidae (kaloňovití)Acerodon jubatus (kaloň zlatotemenný)
Acerodon lucifer p.e. (kaloň panajský)
Pteropus insularis (kaloň mikronéský)
Pteropus mariannus (kaloň mariánsky)
Pteropus molossinus (kaloň karolínský)
Pteropus phaeocephalus (kaloň Mortlockův)
Pteropus pilosus (kaloň palausky)
Pteropus samoensis (kaloň samojský)
Pteropus tonganus (kaloň ostrovní)
(a) dříve označováno jako MARSUPIALIA (VAČNATCI) 
PRIMATES (PRIMÁTI) 
Lemuridae (lemurovití denní)Lemundae spp.(lemurovití denní)
Megaladapidae (lemurovití noční)Megaladapidae spp.=303 (lemurovití noční)
Cheirogaleidae (makiovití)Cheirogaleidae spp (makiovití)
Indridae (indriovití)Indridae spp.(indriovití)
Daubentoniidae (ksukolovití)Daubentonia madagascariensis (ksukol ocasatý)
Callithricidae (kosmanovití, opice drápkaté)Callimico goeldii (tamarín skákavý, kalimiko Goeldův)
Callithrix aurita =304 (kosman ušatý)
Calhthrix flaviceps =304 (kosman žlutohlavý)
Leontopithecus spp.=305 (lvíček)
Saguinus bicolor (tamarín pestrý)
Saguinus geoffroyi =306 (tamarín Geoffroyův)
Saguinus leucopus (tamarín běloruký)
Saguinus oedipus (tamarín pinčí)
Cebidae (malpovití)Alouatta coibensis =307 (vřešťan)
Alouatta palliata (vřešťan pláštíkový)
Alouatta pigra =308 (vřešťan mono)
Ateles geoffroyi frontatus (chápan středoamerický, poddruh frontatus)
Ateles geoffroyi panamensis (chápan středoamerický, poddruh panamensis)
Brachyteles arachnoides (chápan pavoučí)
Cacajao spp.(uakari)
Chiropotes albinasus (chvostan bělonosý)
Lagothrix flavicauda (chápan hnědý)
Saimiri oerstedii (kotul rudohřbetý)
Cercopithecidae (kočkodanovití)Cercocebus galeritus galeritus (mangabej chocholatý, poddruh galeritus)
Cercopithecus diana =309 (kočkodan Dianin)
Macaca silenus (makak lví, vanderu)
Mandrdlus leucophaeus =310 (dril)
Mandrillus sphinx =310 (mandril)
Nasalis concolor =311 (kahau mentavejský)
Nasalis larvatus (kahau nosatý, opice nosatá)
Presbytis potenziani (hulman mentavejský)
Procolobus pennantii kirkii =312 (guereza Pennantova, poddruh kirkii)
Procolobus rufomitratus =313 (guereza červenohlavá)
Pygathrix spp. =314 (langur)
Semnopithecus entellus =315 (hulman posvátný)
Trachypithecus geei =316 (hulman zlatý)
Trachypithecus pileatus =317 (hulman chocholatý)
Hylobatidae (gibonovití)Hylobatidae spp.(gibonovití)
Hominidae (hominidi)Gorilla gorilla (gorila)
Pan spp.(šimpanz)
Pongo pygmaeus (orangutan)
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ) 
Dasypodidae (pásovcovití)Priodontes maximus =319 (pásovec velký, p. obrovský)
LAGOMORPHA (ZAJÍCI) 
Leporidae (zajícovití)Caprolagus hispidus (králík štětinatý)
Romerolagus diazi (králík lávový)
RODENTIA (HLODAVCI) 
Sciuridae (veverkovití)Cynomys mexicanus (psoun Merriamův, p. mexický)
Muridae (myšovití)Leporillus conditor (krysa zajícová)
Pseudomys praeconis (myška pobřežní, pseudomys)
Xeromys myoides (krysa pobřežní, xeromys)
Zyzomys pedunculatus (skálomyš tlustoocasá, myš skalní)
Chinchillidae (činčilovití)Chinchilla spp.°602 (činčila)
CETACEA (KYTOVCI) 
Platanistidae (delfínovcovití)Lipotes vexillifer (delfínovec čínský)
Platanista spp. (delfínovec)
Ziphiidae (vorvaňovcovití)Berardius spp. (vorvaňovec)
Hyperoodon spp. (vorvaňovec, anarnak)
Physeteridae (vorvaňovití)Physeter catodon =320 (vorvaň, v. obrovský, v. tuponosý)
Delphinidae (delfinovití)Sotalia spp. (delfín)
Sousa spp. (delfín)
Phocoenidae (sviňuchovití)Neophocoena phocaenoides (sviňucha hladkohřbetá, delfín bezploutvý, d. hladkohřbetý)
Phocoena sinus (sviňucha kalifornská)
Eschrichtidae (plejtvákovcovití)Eschrichtius robustus =321 (plejtvákovec šedý, plejtvák šedý, velryba šedá)
Balaenopteridae (plejtvákovití)Balaenoptera acutorostrata** -101 (plejtvák malý, p. štikovitý, p. ostronosý, minke)
Balaenoptera bonaerensis = 473 (plejtvák)
Balaenoptera borealis (plejtvák sejval, p. severní)
Balaenoptera edeni (plejtvák Brydeův)
Balaenoptera musculus (plejtvák obrovský, p. sírový, velryba modrá, kyt sírový)
Balaenoptera physalus (plejtvák myšok, kyt myší, velryba myšok, tunolik)
Megaptera novaeangliae (keporkak, k.dlouhoploutvý, plejtvák keporkak, p. dlouhoploutvý)
Balaenidae (velrybovití)Balaena mysticetus (velryba grónská, kyt obecný)
Eubalaena spp. =322 (velryba)
Neobalaenidae (velrybkovití)Caperea marginata (velrybka malá, velryba malá)
CARNIVORA (ŠELMY) 
Canidae (psovití)Canis lupus** +201 (vlk obecný)
Speothos venaticus (pes pralesní)
Ursidae (medvědovití)Ailuropoda melanoleuca (panda velká)
Ailurus fulgens (panda červená, panda malá)
Helarctos malayanus (medvěd malajský)
Melursus ursinus (medvěd pyskatý)
Tremarctos ornatus (medvěd brýlatý)
Ursus arctos** +202 (medvěd hnědý, brtník)
Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý)
Ursus thibetanus =326 (medvěd ušatý)
Mustelidae (lasicovití) 
Lutrinae (vydry)Aonyx congicus** +203 =327 (vydra konžská, v malozubá)
Enhydra lutris nereis (vydra mořská, kalan, poddruh nereis)
Lontra felina =328 (vydra pobřežní)
Lontra longicaudis =329 (vydra středoamerická)
Lontra provocax =328 (vydra jižní)
Lutra lutra (vydra říční, v. evropská)
Pteronura brasiliensis (vydra obrovská, v. brazilská, lontra)
Mustelinae (kuny)Mustela nigripes (tchoř černonohý)
Viverridae (cibetkovití)Prionodon pardicolor (linsang skvrnitý)
Felidae (kočkovití)Acinonyx jubatus °603 (gepard štíhlý)
Caracal caracal** +204 =332 (karakal)
Catopuma temmincki =333 (kočka Temminckova)
Fehs nigripes (kočka černonohá)
Herpailurus yaguarondi** +205 =333 (jaguarundi)
Leopardus pardalis =333 (ocelot velký, ocelot)
Leopardus tigrinus =333 (ocelot stromový)
Leopardus wiedii =333 (margay)
Lynx pardinus =334 (rys pardálový)
Neofelis nebulosa (levhart obláčkový)
Oncifelis geoffroyi =333 (kočka slaništní)
Oreailurus jacobita =333 (kočka horská)
Panthera leo persica (lev perský)
Panthera onca (jaguár)
Panthera pardus (levhart, leopard)
Panthera tigris (tygr)
Pardofelis marmorata =333 (kočka mramorovaná)
Prionailurus bengalensis bengalensis** +206 =333 (kočka bengálská, poddruh bengalensis)
Prionailurus planiceps =333 (kočka plochočelá)
Prionailurus rubiginosus** +207 =333 (kočka cejlonská)
Puma concolor coryi =333 (puma, poddruh coryi)
Puma concolor costaricensis =333 (puma, poddruh costaricensis)
Puma concolor couguar =333 (puma, poddruh couguar, puma východní)
Uncia uncia =335 (írbis, levhart sněžný)
Otariidae (lachtanovití)Arctocephalus townsendi (lachtan guadalupský)
Phocidae (tuleňovití)Monachus spp.(tuleň, tuleni šedí)
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI) 
Elephantidae (slonovití)Elephas maximus (slon indický)
Loxodonta africana** -103 (slon africký)
SIRENIA (SIRÉNY) 
Dugongidae (dugongoviti)Dugong dugon (dugong indický, moroň indický)
Trichechidae (kapustňákoviti)Trichechus inunguis (kapustňák jihoamerický)
Trichechus manatus (kapustňák širokonosý, lamantin)
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNÍCI) 
Equidae (koňovití)Equus africanus =336 (osel africký)
Equus grevyi (zebra Grévyho)
Equus hemionus hemionus (džigetaj)
Equus onager khur =337 (khur)
Equus przewalskii =338 (kůň Převalského)
Equus zebra zebra (zebra kapská)
Tapiridae (tapírovití)Tapiridae spp. ** (tapírovití)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)Rhinocerotidae spp. ** (nosorožcovití)
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI) 
Suidae (prasatovití)Babyrousa babyrussa (babirusa)
Sus salvanius (prase zakrslé)
Tayassuidae (pekariovití)Catagonus wagneri (pekari Wagnerův)
Camelidae (velbloudovití)Vicugna vicugna** -106 (vikuňa)
Moschidae (kabarovití)Moschus spp. ** +212 (kabar)
Cervidae (jelenovití)Axis calamianensis =340 (axis kalamianský)
Axis kuhlii =341 (axis baveánský)
Axis porcinus annamiticus =342 (axis vepří, poddruh annamiticus)
Blastocerus dichotomus (jelenec bahenní, jelen bahenní)
Cervus duvaucelii (barasinga)
Cervus elaphus hanglu (jelen hanglu)
Cervus eldii (jelen lyrorohý, thamin)
Dama mesopotamica =343 (daněk mezopotámský)
Hippocamelus spp.(huemul)
Megamuntiacus vuquanghensis (muntžak obrovský)
Muntiacus crinifrons (muntžak tmavý)
Ozotoceros bezoarticus (jelenec pampový, jelen guazni)
Pudu puda (pudu jižní, jelínek pudu)
Antilocapridae (vidlorohovití)Antilocapra americana +213 (vidloroh)
Bovidae (turovití)Addax nasomaculatus (adax)
Bos gaurus =344 °602 (gaur)
Bos mutus =345 °602 (jak divoký)
Bos sauveli =346 (kuprej)
Bubalus depressicornis =347 (anoa)
Bubalus mindorensis =347 (tamarau, arni tamarau, buvol mindorský)
Bubalus quarlesi =347 (anoa horský)
Capra falconeri (koza šrouborohá)
Cephalophus jentinki (chocholatka čabraková, ch. Jentinkova)
Gazella dama (gazela dama, gazela addra)
Hippotragus niger variani (antilopa obrovská)
Naemorhedus baileyi =349 (goral červený)
Naemorhedus caudatus =349 (goral východní)
Naemorhedus goral (goral tmavý)
Naemorhedus sumatraensis =350 (serau velký, serov)
Oryx dammah =351 (přímorožec šavlorohý)
Oryx leucoryx (přímorožec arabský, bělušina)
Ovis ammon hodgsonii (argali tibetský)
Ovis ammon nigrimontana (argah turkestánský)
Ovis orientalis ophion =352 (ovce kruhorohá, poddruh ophion)
Ovis vignei vignei =353 (ovce kašmírská, poddruh vignei)
Pantholops hodgsonii (orongo, antilopa čiru)
Pseudoryx nghetinhensis (saola)
Rupicapra pyrenaica ornata =354 (kamzík apeninský)
AVES (PTÁCI) 
STRUTHIONIFORMES (PŠTROSI AFRIČTÍ) 
Struthionidae (pštrosovití)Struthio camelus +214 (pštros dvouprstý)
RHEIFORMES (NANDUOVÉ) 
Rheidae (nanduovití)Rhea pennata ** -110 =355 (nandu Darwinův)
TINAMIFORMES (TINAMY) 
Tinamidae (tinamovití)Tinamus solitarius (tinama pruhovaná)
SPHENISCIFORMES (TUČŇACI) 
Spheniscidae (tučňakovití)Sphemscus humboldti (tučňák Humboldtův)
PODICIPEDIFORMES (POTÁPKY) 
Podicipedidae (potápkovití)Podilymbus gigas (potápka obrovská)
PROCELLARIIFORMES (TRUBKONOSÍ) 
Diomedeidae (albatrosovití)Diomedea albatrus (albatros Stellerův, albatros bělohřbetý)
PELECANIFORMES (VESLONOZÍ) 
Pelecanidae (pehkánovití)Pelecanus crispus (pelikán kadeřavý)
Sulidae (terejovití)Papasula abbotti =356 (terej Abbottův)
Fregatidae (fregatkovití)Fregata andrewsi (fregatka bělobřichá)
CICONIIFORMES (BRODIVÍ) 
Ciconndae (čápovití)Ciconia boyciana =357 (čáp černozobý)
Jabiru mycteria (čáp jabiru)
Mycteria cinerea (nesyt bílý)
Threskiornithidae (íbisovití)Geronticus eremita (ibis skalní)
Nipponia nippon (ibis japonský)
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ) 
Anatidae (kachnovití)Anas aucklandica =358 (kachna auklandská)
Anas laysanensis =359 (kachna laysanská)
Anas oustaleti =360 (kachna mariánská)
Branta canadensis leucopareia (berneška velká aleutská)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Cairina scutulata (pižmovka bělohlavá)
Rhodonessa caryophyllacea p.e. (kachna růžohlavá)
FALCONIFORMES (DRAVCI) 
Cathartidae (kondorovití)Gymnogyps californianus (kondor kalifornský)
Vultur gryphus (kondor velký)
Accipitridae (krahujcovití)Aquila adalberti =361 (orel Adalbertův)
Aquila heliaca (orel královský)
Chondrohierax uncinatus wilsonii =362 (jestřáb hákozobý)
Haliaeetus albicilla (orel mořský)
Haliaeetus leucocephalus (orel bělohlavý)
Harpia harpyja (harpya, harpie)
Pithecophaga jefferyi (orel opičí)
Falconidae (sokolovití)Falco araea (poštolka seychellská)
Falco jugger (sokol laggar)
Falco newtoni** +215 (poštolka madagaskarská)
Falco pelegrinoides =363 (sokol šahin)
Falco peregrinus (sokol stěhovavý)
Falco punctatus (poštolka skvrnitá)
Falco rusticolus (raroh lovecký)
GALLIFORMES (HRABAVÍ) 
Megapodiidae (tabonovití)Macrocephalon maleo (tabon přilbový)
Cracidae (hokovití)Crax blumenbachii (hoko červenozobý)
Mitu mitu =364 (hoko mitu)
Oreophasis derbianus (hoko horský)
Penelope albipennis (guan bělokřídlý)
Pipile jacutinga =365a (guan černočelý)
Pipile pipile =365b (guan modrohrdlý)
Phasianidae (bažantovití)Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus ridgwayi (křepelka virginská neboli křepel virginský, poddruh ridgwayi)
Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský, bažant ušatý tibetský)
Crossoptilon harmani =366 (bažant ušatý)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský, bažant ušatý mandžuský)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophophorus lhuysii (bažant zelenoocasý)
Lophophorus sclateri (bažant Sclaterův)
Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)
Lophura imperialis (bažant císařský)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý, b. Swinhoeův)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský, páv palavanský)
Rheinardia ocellata =368 (bažant perlový)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tetraogallus caspius (velekur kaspický)
Tetraogallus tibetanus (velekur tibetský)
Tragopan blythii (satyr Blythův)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
Tragopan melanocephalus (satyr černohlavý)
Tympanuchus cupido attwateri (kur prériový, tetřívek prériový)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘÍDLÍ) 
Gruidae (jeřábovití)Grus americana (jeřáb americký)
Grus canadensis nesiotes (jeřáb kanadský, poddruh nesiotes)
Grus canadensis pulla (jeřáb kanadský, poddruh pulla)
Grus japonensis (jeřáb mandžuský)
Grus leucogeranus (jeřáb sibiřský, j.bílý)
Grus monacha (jeřáb šedý)
Grus nigricollis (jeřáb černokrký)
Grus vipio (jeřáb východoasijský, j. daurský)
Rallidae (chřástalovití)Gallirallus sylvestris =369 (chřástal ostrovní)
Rhynochetidae (kaguovití)Rhynochetos jubatus (kagu chocholatý)
Otididae (dropovití)Ardeotis nigriceps =370 (drop černohlavý)
Chlamydotis undulata (drop obojkový, drop chocholatý)
Eupodotis bengalensis =371 (drop bengálský)
CHARADRIIFORMES (BAHŇÁCI) 
Scolopacidae (slukovití)Numenius borealis (koliha severní)
Numenius tenuirostris (koliha tenkozobá)
Tringa guttifer (vodouš ochotský)
Laridae (rackovití)Larus relictus (racek reliktní)
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ) 
Columbidae (holubovití)Caloenas nicobarica (holub hřívnatý)
Ducula mindorensis (holub mindorský)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI) 
Psittacidae (papouškovití)Amazona arausiaca (amazoňan červenokrký, a. modrohlavý)
Amazona barbadensis (amazoňan žlutoramenný)
Amazona brasiliensis (amazoňan rudoocasý)
Amazona guildingii (amazoňan ohnivý, a. Gouildingův)
Amazona imperialis (amazoňan královský)
Amazona leucocephala (amazoňan kubánský)
Amazona pretrei (amazoňan nádherný)
Amazona rhodocorytha =372 (amazoňan červenočelý)
Amazona tucumana (amazoňan tukumana)
Amazona versicolor (amazoňan mnohobarvý)
Amazona vinacea (amazoňan vínorudý)
Amazona viridigenalis (amazoňan zelenolící)
Amazona vittata (amazoňan portorický)
Anodorhynchus spp. (ara)
Ara ambigua (ara zelený, a žlutozelený)
Ara glaucogularis =373 (ara modrý, ara kaninda)
Ara macao (ara arakanga, arakanga)
Ara maracana (ara marakana)
Ara militaris (ara vojenský, a. červenočelý)
Ara rubrogenys (ara červenouchý)
Aratinga guarouba (aratinga žlutý, papoušek zlatý)
Cacatua goffini (kakadu gofin, k. Goffinův)
Cacatua haematuropygia (kakadu filipínský)
Cacatua moluccensis (kakadu molucký)
Cyanopsitta spixii (ara škraboškový, ara Spixův)
Cyanoramphus auriceps forbesi (kakariki žlutočelý, papoušek novozélandský žlutočelý)
Cyanorhamphus cookii =374 (kakariki norfolský)
Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý, papoušek novozélandský rudočelý)
Cyclopsitta diophthalma coxeni =375 (loríček žlutoboký neboli papoušek žlutoboký, poddruh coxeni)
Eos histrio (lori modroprsý)
Eunymphicus cornutus =331 (kakariki chocholatý)
Geopsittacus occidentalis p.e. =376 (papoušek noční)
Neophema chrysogaster (neoféma žlutobřichá, papoušek travní žlutobřichý)
Ognorhynchus icterotis (papoušek žlutouchý)
Pezoporus wallicus (papoušek zemní)
Pionopsitta pileata (amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý)
Probosciger aterrimus (kakadu palmový, kakadu arový)
Psephotus chrysopterygius (papoušek žlutoramenný)
Psephotus dissimilis =377 (papoušek)
Psephotus pulcherrimus p.e. (papoušek překrásný)
Psittacula echo =378 (alexander mauricijský)
Pyrrhura cruentata (pyrura modrobradý, papoušek modrobradý)
Rhynchopsitta spp. (arara)
Strigops habroptilus (kakapo soví, papoušek soví, kakapo)
Vini ultramanna (lori modrý)
STRIGIFORMES (SOVY) 
Tytonidae (sovovití)Tyto soumagnei (sova madagaskarská)
Strigidae (puštíkovití)Athene blewitti (sýček lesní)
Mimizuku gurneyi =380 (výreček Gurneyův)
Ninox novaeseelandiae undulata =381 (sovka bubuk, kulíšek kukaččí, poddruh undulata)
Ninox squamipila natalis (sovka molucká, kulíšek, poddruh natalis)
APODIFORMES (SVIŠŤOUNI) 
Trochilidae (kolibříkovití)Ramphodon dohmii =382 (kolibřík bronzovoocasý)
TROGONIFORMES (TROGONI) 
Trogonidae (trogonovití)Pharomachrus mocinno (kvesal chocholatý)
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTÍ) 
Bucerotidae (zoborožcovití)Aceros nipalensis (zoborožec himalájský)
Aceros subruficolis (zoborožec)
Buceros bicornis (dvojzoborožec indický)
Buceros vigil =384 (zoborožec štítnatý)
PICIFORMES (ŠPLHAVCI) 
Picidae (datlovití)Campephilus imperialis (datel císařský)
Dryocopus javensis richardsi (datel jávský, poddruh richardsi)
PASSERIFORMES (PĚVCI) 
Cotingidae (kotingovití)Cotinga maculata (kotinga skvrnitá)
Xipholena atropurpurea (kotinga bělokřídlá)
Pittidae (pitovití)Pitta gurneyi (pita Gurneyova)
Pitta kochi (pita luzonská)
Atnchornithidae (křováčkovití)Atrichornis clamosus (křováček zvučný)
Hirundinidae (vlaštovkovití)Pseudochelidon sirintarae (břehule bělooká, lasolet)
Muscicapidae (lejskovití)Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (střízlíkovec pobřežní, lejsek pobřežní)
Dasyornis longirostris =387 (střízlíkovec dlouhozobý, lejsek dlouhozobý)
Picathartes gymnocephalus (vranule bělokrká)
Picathartes oreas (vranule šedokrká)
Zosteropidae (kruhoočkovití)Zosterops albogularis (kruhoočko stříbrooké)
Meliphagidae (medosavkovití)Lichenostomus melanops cassidix =388 (medosavka žlutochocholatá, poddruh cassidix)
Icteridae (vlhovcovití)Agelaius flavus =389 (vlhovec paraguajský)
Fringillidae (pěnkavovití)Carduelis cucullata =390 (čížek ohnivý)
Sturnidae (špačkovití)Leucopsar rothschildi (majna Rothschildova)
REPTILIA (PLAZI) 
TESTUDINATA (ŽELVY) 
Emydidae (emydovití, sladkovodní želvy)Batagur baska (želva malajská)
Clemmys muhlenbergi (želva Muhlenbergova)
Geoclemys hamiltonii =391 (želva Hamiltonova)
Kachuga tecta =392 (želva střechovitá, želva dura, tekta indická pravá)
Melanochelys tricarinata =393 (želva tricarinata)
Morenia ocellata (želva birmská)
Terrapene coahuila (klapavka, želva coahuila)
Testudinidae (želvovití)Geochelone nigra =394 (želva sloní)
Geochelone radiata =395 (želva paprsčitá)
Geochelone yniphora =395 (želva madagaskarská)
Gopherus flavomarginatus (želva pouštní)
Psammobates geometricus =395 (želva kreslená)
Testudo kleinmanni (želva Kleinmannova)
Cheloniidae (karetovití)Cheloniidae spp. (karetovití)
Dermochelyidae (kožatkovití)Dermochelys coriacea (kožatka velká)
Trionychidae (kožnatkovití)Apalone ater =396 (kožnatka černá)
Aspendetes gangeticus =396 (kožnatka ganžská)
Aspendetes hurum =396 (kožnatka hnědá)
Aspendetes nigricans =396 (kožnatka tmavá)
Chelidae (matamatovití)Pseudemydura umbrina (želva, dlouhokrčka západoaustralská)
CROCODYLIA (KROKODÝLOVÉ) 
Alligatoridae (ahgátorovití)Alligator sinensis (aligátor čínský)
Caiman crocodilus apaponensis (kajman brýlový, poddruh apaponensis)
Caiman latirostris** -110 (kajman šíronosý)
Melanosuchus niger** -111 (kajman černý)
Crocodylidae (krokodýlovití)Crocodylus acutus (krokodýl americký)
Crocodylus cataphractus (krokodýl štítnatý)
Crocodylus intermedius (krokodýl orinocký)
Crocodylus moreletii (krokodýl středoamerický)
Crocodylus niloticus** -112 (krokodýl nilský)
Crocodylus navaeguineae mindorensis =399 (krokodýl mindorský)
Crocodylus palustris (krokodýl bahenní)
Crocodylus porosus** -113 (krokodýl mořský)
Crocodylus rhombifer (krokodýl kubánský)
Crocodylus siamensis (krokodýl siamský)
Osteolaemus tetraspis (krokodýl pralesní)
Tomistoma schlegelii (krokodýl úzkohlavý)
Gavialidae (gaviálovití)Gavialis gangeticus (gaviál indický)
RHYNCHOCEPHALIA (HATÉRIE) 
Sphenodontidae (hatériovití)Sphenodon spp.(hatérie)
SAURIA (JEŠTĚŘI) 
Iguanidae (leguánovití)Brachylophus spp.(leguán)
Cyclura spp.(leguán)
Sauromalus varius (leguán pestrý)
Lacertidae (ještěrkovití)Gallotia simonyi (ještěrka kanárská)
Varanidae (varanovití)Varanus bengalensis (varan bengálský)
Varanus flavescens (varan žlutavý)
Varanus griseus (varan pustinný, varan pouštní)
Varanus komodoensis (varan komodský)
SERPENTES (HADI) 
Pythonidae (krajtovití)Python molurus molurus =406 (krajta tygrovitá světlá)
Boidae (hroznýšovití)Acrantophis spp.(hroznýš)
Boa constrictor occidentalis =405 (hroznýš královský západní)
Epicrates inornatus (hroznýšovec Reinhartův)
Epicrates monensis (hroznýšovec panenský)
Epicrates subflavus (hroznýšovec jamajský)
Sanzinia madagascariensis =407 (hroznýš madagaskarský, psohlavec m.)
BolyeriidaeBolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Viperidae (zmijoviti)Vipera ursinii +216 (zmije menši)
AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI) 
ANURA (ŽÁBY) 
Bufonidae (ropuchovití)Altiphrynoides spp. =412 (ropucha)
Atelopus varius zeteki (atelopa, nosatka panamská)
Bufo periglenes (ropucha zlatá, ropucha monteverdeská)
Bufo superciliaris (ropucha pestrá)
Nectophrynoides spp.(ropucha)
Nimbaphrynoides spp. =412 (ropucha)
Spinophrynoides spp. =412 (ropucha)
MicrohylidaeDyscophus antongilii (parosnička červená)
CAUDATA (OCASATÍ, MLOCI) 
Cryptobranchidae (krytožábrovití)Andnas spp =411 (velemlok)
PISCES (RYBY) 
COELACANTHIFORMES (LATIMÉRIE) 
LatimeriidaeLatimeria spp. (latimérie)
ACIPENSERIFORMES (JESETEŘI) 
Acipenseridae (jeseterovití)Acipenser brevirostrum (jeseter krátkonosý)
Acipenser sturio (jeseter velký)
OSTEOGLOSSIFORMES 
OsteoglossidaeScleropages formosus
CYPRINIFORMES (MÁLOOSTNÍ) 
Cyprinidae (kaprovití)Probarbus jullieni
CatostomidaeChasmistes cujus
SILURIFORMES 
PangasiidaePangasianodon gigas
PERCIFORMES (OSTNOPLOUTVÍ) 
SciaenidaeCynoscion macdonaldi
ARTHROPODA (ČLENOVCI) 
INSECTA (HMYZ) 
LEPIDOPTERA (MOTÝLI) 
Papilionidae (otakárkovití)Ornithoptera alexandrae (ptákokřídlec Alexandřin, otakárek Alexandřin)
Papilio chikae (otakárek)
Papilio homerus (otakárek)
Papilio hospiton (otakárek)
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI) 
BIVALVIA (MLŽI) 
UNIONOIDA 
Unionidae (velevrubovití)Conradilla caelata (velevrub)
Dromus dromas =418 (velevrub)
Epioblasma curtisi =419 (velevrub)
Epioblasma florentina =419 (velevrub)
Epioblasma sampsoni =419 (velevrub)
Epioblasma sulcata perobliqua =419 (velevrub)
Epioblasma torulosa gubernaculum =419 (velevrub)
Epioblasma torulosa torulosa =419 (velevrub)
Epioblasma turgidula =419 (velevrub)
Epioblasma walkeri =419 (velevrub)
Fusconaia cuneolus (velevrub)
Fusconaia edgariana (velevrub)
Lampsilis higginsii (velevrub)
Lampsilis orbiculata orbiculata (velevrub)
Lampsilis satur (velevrub)
Lampsilis virescens (velevrub)
Plethobasus cicatricosus (velevrub)
Plethobasus cooperianus (velevrub)
Pleurobema plenum (velevrub)
Potamilus capax =420 (velevrub)
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =421
Unio nickliniana =422 (velevrub)
Unio tampicoensis tecomatensis =423 (velevrub)
Viilosa trabalis =424 (velevrub)
GASTROPODA (PLŽI) 
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCÍ) 
AchatinellidaeAchatinella spp.
FLORA (FLÓRA - ROSTLINY) 
AGAVACEAE (AGÁVOVITÉ)Agave arizonica (agáve arizonská)
Agave parviflora (agáve malokvětá)
Nolina interrata
APOCYNACEAE (TOJEŠŤOVITÉ)Pachypodium ambogense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
ARAUCARIACEAE (BLAHOČETOVITÉ)Araucaria araucana ** +219 (blahočet chilský, araukárie)
CACTACEAE (KAKTUSOVITÉ)Ariocarpus spp. =428 (kaktus)
Astrophytum asterias =429 (astrofyt ježovkový, astrofytum)
Aztekium ritteri (kaktus)
Coryphantha werdermannii =430 (kaktus)
Discocactus spp. (kaktus)
Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi =432
Echinocereus schmollii =433 (kaktus)
Escobaria minima =434 (kaktus)
Escobaria sneedii =435 (kaktus)
Mammillaria pectinifera =436 (mamilárie)
Mammillaria solisioides (mamilárie)
Melocactus conoideus (kaktus)
Melocactus deinacanthus (kaktus)
Melocactus glaucescens (kaktus)
Melocactus paucispinus (kaktus)
Obregonia denegru (kaktus)
Pachycereus militaris =437 (kaktus)
Pediocactus bradyi =438 (kaktus)
Pediocactus knowltonii (kaktus)
Pediocactus paradinei (kaktus)
Pediocactus peeblesianus =440 (kaktus)
Pediocactus sileri =441 (kaktus)
Pelecyphora spp. =442 (sekerovec)
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii =443 (kaktus)
Sclerocactus erectocentrus =444 (kaktus)
Sclerocactus glaucus =445 (kaktus)
Sclerocactus mariposensis =446 (kaktus)
Sclerocactus mesae-verdae =447 (kaktus)
Sclerocactus papyracanthus =448 (kaktus)
Sclerocactus pubispinus =449 (kaktus)
Sclerocactus wrightiae =450 (kaktus)
Strombocactus spp. (kaktus)
Turbinicarpus spp. =451 (kaktus)
Uebelmannia spp. =431 (kaktus)
COMPOSITAE (ASTERACEAE) (SLOŽNOKVĚTÉ, HVĚZDICOVITÉ)Saussurea costus =452 (chrpovník)
CRASSULACEAE (TUČNOLISTOVITÉ)Dudleya traskiae
CUPRESSACEAE (CYPŘIŠOVITÉ)Fitzroya cupressoides (cypřiš chilský, alerce, lahuan)
Pilgerodendron uviferum
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)Cycas beddomei (cykas)
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)Euphorbia ambovombensis (pryšec, euforbie)
Euphorbia capsaintemariensis =453 (pryšec, euforbie)
Euphorbia cremersii =454 (pryšec, euforbie)
Euphorbia cylindrifolia =455 (pryšec, euforbie)
Euphorbia decaryi =456 (pryšec, euforbie)
Euphorbia francoisii (pryšec, euforbie)
Euphorbia moratii =457 (pryšec, euforbie)
Euphorbia parvicyathophora (pryšec, euforbie)
Euphorbia quartziticola (pryšec, euforbie)
Euphorbia tulearensis =458 (pryšec, euforbie)
FOUQUIERIACEAEFouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
LEGUMINOSAE (FABACEAE) (BOBOVITÉ)Dalbergia nigra (brazilské růžové dřevo)
LILIACEAE (LILIOVITÉ)Aloe albida (aloe)
Aloe albiflora (aloe)
Aloe alfredii (aloe)
Aloe bakeri (aloe)
Aloe bellatula (aloe)
Aloe calcairophila (aloe)
Aloe compressa (aloe) =460
Aloe delphinensis (aloe)
Aloe descoingsii (aloe)
Aloe fragilis (aloe)
Aloe haworthioides (aloe) =461
Aloe helenae (aloe)
Aloe laeta (aloe) =462
Aloe parallelifolia (aloe)
Aloe parvula (aloe)
Aloe pillansii (aloe)
Aloe polyphylla (aloe)
Aloe rauhii (aloe)
Aloe suzannae (aloe)
Aloe thorncroftii (aloe)
Aloe versicolor (aloe)
Aloe vossii (aloe)
NEPENTHACEAE (LAČKOVKOVITÉ)Nepenthes khasiana (láčkovka indická)
Nepenthes rajah (láčkovka obrovská)
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITÉ)Cattleya trianaei °610 (orchidea)
Dendrobium cruentum °610 (orchidea)
Laelia jongheana °610 (orchidea)
Laelia lobata °610 (orchidea)
Paphiopedilum spp. °610 (střevičník)
Peristeria elata °610 (orchidea)
Phragmipedium spp. °610 (orchidea)
Renanthera imschootiana °610 (orchidea)
Vanda coerulea °610 (tučnopysk)
PINACEAE (BOROVICOVITÉ)Abies guatemalensis (jedle guatemalská)
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)Podocarpus parlatorei (manio)
RUBIACEAE (MOŘENOVITÉ)Balmea stormiae
SARRACENIACEAE (ŠPIRLICOVITÉ)Sarracenia alabamensis ssp. alabamensis =466 (špirlice)
Sarracenia jonesii =467 (špirlice)
Sarracenia oreophila (špirlice)
STANGERIACEAEStangeria eriopus =469
ZAMIACEAE (ZAMIOVITÉ)Ceratozamia spp.
Chiqua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1 a 2 jsou uvedeny za přílohou č. 2.".

7. Příloha č. 2 včetně vysvětlivek společných pro přílohu č. 1 a 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. b) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 2

Seznam druhů patřících do přílohy č. 2

FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ) 
CHORDATA (STRUNATCI) 
MAMMALIA (SAVCI) 
MONOTREMATA (PTAKOŘITNÍ) 
Tachyglossidae (ježurovití)Zaglossus spp. (paježura)
DIPROTODONTIA (DVOJITOZUBCI) (*) 
Phalangendae (kuskusovití)Phalanger onentahs (kuskus pruhovaný)
Spilocuscus maculatus =301 (kuskus skvrnitý)
Macropodidae (klokanovití)Dendrolagus inustus (klokan hnědý)
Dendrolagus ursinus (klokan medvědí)
CHIROPTERA (LETOUNI) 
Pteropodidae (kaloňovití)Acerodon spp.* (kaloň)
Pteropus spp.* (kaloň)
PRIMATES (PRIMÁTI)PRIMATES spp.* =302 (PRIMÁTI)
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ) 
Myrmecophagidae (mravenečníkovití)Myrmecophaga tridactyla (mravenečník velký, m. tříprstý)
Bradypodidae (lenochodovití)Bradypus variegatus =318 (lenochod hnědokrký)
Dasypodidae (pásovcovití)Chaetophractus nationi °601 (pásovec bolivijský)
PHOLIDOTA (LUSKOUNI) 
Manidae (luskounovití)Manis spp °612 (luskoun)
RODENTIA (HLODAVCI) 
Sciuridae (veverkovití)Ratufa spp. (ratufa)
CETACEA (KYTOVCI)CETACEA spp. * (KYTOVCI)
CARNIVORA (ŠELMY) 
Canidae (psovití)Canis lupus* -102 (vlk obecný)
Cerdocyon thous =323 (maikong)
Chrysocyon brachyurus (pes hřívnatý, vlk hřívnatý, guara)
Cuon alpinus (dhoul, vlk rudý)
Pseudalopex culpaeus =323 (pes horský)
Pseudalopex griseus =324 (pes argentinský)
Pseudalopex gymnocercus =323 (pes pampový)
(*) dříve označováno jako MARSUPIALIA (VAČNATCI) 
 Vulpes cana (liška kana)
Vulpes zerda =325 (fenek, f. berberský)
Ursidae (medvědovití)Ursidae spp * (medvědovití)
Mustehdae (lasicovití) 
Lutrinae (vydry)Lutrinae spp.* (vydry)
Mephitinae (skunkové)Conepatus humboldtii (skunk jižní)
Viverridae (cibetkovití)Cryptoprocta ferox (fosa)
Cynogale bennettii (mampalon)
Eupleres goudotii =330 (puchol malý, falanuk malý)
Fossa fossana (fanaloka)
Hemigalus derbyanus (puchol žíhaný)
Prionodon linsang (linsang pruhovaný)
Felidae (kočkovití)Felidae spp.* °602 (kočkovití)
Otariidae (lachtanovití)Arctocephalus spp.* (lachtan)
Phocidae (tuleňovití)Mirounga leonina (rypouš sloní)
PROBOSCIDEA (CHOBOTNATCI) 
Elephantidae (slonovití)Loxodonta africana* +208 °604 (slon africký)
SIRENIA (SIRÉNY) 
Trichechidae (kapustňakoviti)Trichechus senegalensis (kapustňák senegalský)
PERISSODACTYLA (LICHOKOPYTNÍCI) 
Equidae (koňovití)Equus hemionus* (osel asijský, poloosel)
Equus kiang =337 (kiang)
Equus onager* =337 (onager)
Equus zebra hartmannae (zebra Hartmannové)
Tapindae (tapirovití)Tapirus terrestris (tapír jihoamerický)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)Ceratotherium simum simum* +210 °605 (nosorožec tuponosý, jižní forma)
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI) 
Tayassuidae (pekariovití)Tayassuidae spp.* -105 (pekariovití)
Hippopotamidae (hrochovití)Hexaprotodon liberiensis =339 (hrošík liberijský)
Hippopotamus amphibius (hroch obojživelný)
Camelidae (velbloudovití)Lama guanicoe (guanako, huanako, lama divoká)
Vicugna vicugna* +211 °606 (vikuňa)
Moschidae (kabarovití)Moschus spp.* -107 (kabar)
Cervidae (jelenovití)Cervus elaphus bactrianus (jelen bucharský)
Pudu mephistophiles (pudu severní)
Bovidae (turovití)Ammotragus lervia (paovce hřivnatá)
Bison bison athabascae (bizon lesní)
Budorcas taxicolor (takin)
Cephalophus dorsalis (chocholatka černohřbetá)
Cephalophus monticola (chocholatka modrá)
Cephalophus ogilbyi (chocholatka Ogilbyova)
Cephalophus silvicultor (chocholatka žlutohřbetá)
Cephalophus zebra (chocholatka páskovaná, ch. zebrovaná)
Damaliscus pygargus pygargus =348 (buvolec bělořitný, antilopa bělořitná, poddruh pygargus)
Kobus leche (voduška červená, voduška lečve)
Ovis ammon* (argah, ovce středoasijská)
Ovis canadensis +213 (ovce tlustorohá)
Ovis vignei * (ovce stepni, arkal)
Saiga tatarica (sajga)
AVES (PTÁCI) 
RHEIFORMES (NANDUOVÉ) 
Rheidae (nanduovití)Rhea americana (nandu pampový)
Rhea pennata pennata * +209 =355 (nandu Darwinův)
SPHENISCIFORMES (TUČŇACI) 
Spheniscidae (tučňákovití)Spheniscus demersus (tučňák brýlatý)
CICONIIFORMES (BRODIVÍ) 
Balaenicipitidae (člunozobcovití)Balaemceps rex (člunozobec velký)
Ciconiidae (čápovití)Ciconia nigra (čáp černý)
Threskiornithidae (ibisovití)Eudocimus ruber (ibis rudý)
Geronticus calvus (ibis jihoafricky)
Platalea leucorodia (kolpík bílý)
Phoenicoptendae (plameňákovití)Phoenicopteridae spp. (plameňákovití)
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ) 
Anatidae (kachnovití)Anas bernieri (kachna černoskvrnná, k Bernierova)
Anas formosa (čirka dvouskvrnná, č. východoindická)
Branta ruficollis (berneška rudokrká)
Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)
Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)
Dendrocygna arborea (husička stromová, kachna stromová)
Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)
Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá)
FALCONIFORMES (DRAVCI)FALCONIFORMES spp.* -108 (DRAVCI)
GALLIFORMES (HRABAVÍ) 
Phasianidae (bažantovití)Argusianus argus (argus okatý, bažant argus)
Gallus sonneratii (kur Sonneratův, kur čárkovaný)
Ithaginis cruentus (bažant krvavý)
Pavo muticus (páv japonský, p zelený)
Polyplectron bicalcaratum (bažant páví, páv zrcadlový)
Polyplectron germaini (bažant hnědý)
Polyplectron malacense (bažant malajský)
Polyplectron schleiermacheri =367 (bažant)
GRUIFORMES (KRÁTKOKŘIDLÍ) 
Gruidae (jeřabovití)Gruidae spp.* (jeřabovití)
Otididae (dropovití)Otididae spp.* (dropovití)
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ) 
Columbidae (holubovití)Gallicolumba luzonica (holub krvavý)
Goura spp. (korunáč)
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)PSITTACIFORMES spp.* -109 (PAPOUŠCI)
CUCULIFORMES (KUKAČKOVITÍ) 
Musophagidae (turakovití)Musophaga porphyreolopha =379 (turako purpurový, banánovec)
Tauraco spp. (turako)
STRIGIFORMES (SOVY)STRIGIFORMES spp.* (SOVY)
APODIFORMES (SVIŠŤOUNI) 
Trochilidae (kolibříkovití)Trochilidae spp.* (kolibříkovití)
CORACIIFORMES (SROSTLOPRSTÍ) 
Bucerotidae (zoborožcovití)Aceros spp.* (zoborožec)
Anorrhinus spp. =383 (zoborožec)
Anthracoceros spp. (zoborožec)
Buceros spp. * (dvojzoborožec)
Penelopides spp. (zoborožec)
PICIFORMES (ŠPLHAVCI) 
Ramphastidae (tukanovití)Pteroglossus aracari (arasari červený, arasari černohrdlý)
Pteroglossus viridis (arasari zelený)
Ramphastos sulfuratus (tukan žlutoprsý, tukan Fischerův)
Ramphastos toco (tukan obrovský, tukan toko)
Ramphastos tucanus (tukan rudozobý)
Ramphastos vitellinus (tukan bělolící)
PASSERIFORMES (PĚVCI) 
Cotingidae (kotingovití)Rupicola spp. (skalňák)
Pittidae (pitovití)Puta guajana (pita páskovaná)
Pitta nympha =385 (pita nádherná)
Pycnonotidae (bulbulovití)Pycnonotus zeylandicus (bulbul korunkatý)
Muscicapidae (lejskovití)Cyornis ruckii =386 (lejsek Rueckův)
Garrulax canorus (sojkovec zpěvný)
Leiothrix argentauris (timálie střibrouchá)
Leiothrix lutea (timálie zlatá)
Liocichla omeiensis (sojkovec sečchuanský)
Emberizidae (strnadovití)Gubernatrix cristata (kardinál zelený)
Paroaria capitata (kardinál černohřbetý)
Paroaria coronata (kardinál šedý)
Tangara fastuosa (tangara nádherná)
Fringillidae (pěnkavovití)Carduelis yarrellii =390 (čížek Yarrellův)
Estrildidae (astrildovití)Amandava formosa (tygříček olivový)
Padda oryzivora (rýžovník šedý)
Poephila cincta cincta (pásovník krátkoocasý, poddruh cincta)
Sturnidae (špačkovití)Gracula religiosa (loskuták posvátný)
Paradisaeidae (rajkovití)Paradisaeidae spp. (rajkovití)
REPTILIA (PLAZI) 
TESTUDINATA (ŽELVY) 
Dermatemydidae (dlouhohlavcovití)Dermatemys mawii (dlouhohlavec mexický, dlouhohlávka mexická)
Emydidae (emydovití, sladkovodní želvy)Callagur borneoensis (želva bornejská)
Clemmys insculpta (želva hrbolatá)
Cuora spp. (želva)
Terrapene spp.* (klapavka)
Testudinidae (želvovití)Testudinidae spp.* °613 (želvovití)
Trionychidae (kožnatkovití)Lissemys punctata (kožnatka indická)
Pelomedusidae (terekovití)Erymnochelys madagascanensis =397 (tereka madagaskarská)
Peltocephalus dumeriliana =397 (tereka velkohlavá)
Podocnemis spp. (tereka)
CROCODYLIA (KROKODÝLOVÉ)CROCODYLIA spp. *=398@2(KROKODÝLOVÉ)
SAURIA (JEŠTĚŘI) 
Gekkonidae (gekonovití)Cyrtodactylus serpensinsula =400 (gekon)
Phelsuma spp. =401 (felsuma)
Agamidae (agamovití)Uromastyx spp. (trnorep)
Chamaeleonidae (chameleónovití)Bradypodion spp. =402 (chameleón)
Calumma spp. =402 (chameleón)
Chamaeleo spp. (chameleón)
Furcifer spp. =402 (chameleón)
Iguanidae (leguánovití)Amblyrhynchus cristatus (leguán mořský)
Conolophus spp. (leguán)
Iguona spp. (leguán)
Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský)
Lacertidae (ještěrkovití)Podarcis lilfordi (ještěrka Lilfordova)
Podarcis pityusensis (ještěrka)
Cordylidae (kruhochvostovití)Cordylus spp. (kruhochvost)
Pseudocordylus spp. (kruhochvost)
Teiidae (tejovití)Cnemidophorus hyperythrus (teju oranžovohrdlý)
Crocodilurus lacertinus (teju ještěrkovitý)
Dracaena spp. (teju)
Tupinambis spp. =472@2 (žakruaru, teju)
Scincidae (scinkovití)Corucia zebrata (scink šalamounský)
Xenosaundae (krokodýlcovití)Shinisaurus crocodilurus (krokodýlovec čínský)
Helodermatidae (korovcovití)Heloderma spp (korovec)
Varanidae (varanovití)Varanus spp.*@2 (varan)
SERPENTES (HADI) 
LoxocemidaeLoxocemidae spp. =404@2
Pythonidae (krajtovití)Pythonidae spp.* =404@2 (krajtovití)
Boidae (hroznýšovití)Boidae spp.*@2 (hroznýšovití)
BolyeriidaeBolyeriidae spp.* =404@2
TropidophiidaeTropidophiidae spp.=404@2
Colubridae (užovkovití)Clelia clelia =408 (bojga musurana)
Cyclagras gigas =409 (užovka obrovská)
Elachistodon westermanni (vejcožrout indický)
Ptyas mucosus @2 (ptyas velkooký)
Elapidae (korálovcovití)Hoplocephalus bungaroides (korálovec širokohlavý)
Naja naja =410 (kobra indická)
Ophiophagus hannah (kobra královská)
Vipendae (zmijovití)Vipera wagneri (zmije Wagnerova)
AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍCI) 
ANURA (ŽÁBY) 
DendrobatidaeAllobates spp. =413 (žába šípová)
Dendrobates spp. (žába šípová, dendrobátka)
Epipedobates spp. =413 (žába šípová)
Minyobates spp. =413 (žába šípová)
Phobobates spp. =413 (žába šípová)
Phyllobates spp. (žába šípová, fylobátka)
Myobatrachidae (hvízdalkovití)Rheobatrachus spp. (hvízdalka)
Ranidae (skokanovití)Mantella spp. („skokani zlatí")
Euphlyctis hexadactylus =414 (skokan)
Hoplobatrachus tigerinus =414 (skokan)
CAUDATA (OCASATÍ, MLOCI) 
Ambystomidae (axolotlovití)Ambystoma dumerilii (axolotl Dumerilův)
Ambystoma mexicanum (axolotl mexický)
PISCES (RYBY) 
CERATODONTIFORMES (BAHNÍCI) 
Ceratodontidae (bahníkovití)Neoceratodus forsteri (bahník australský)
ACIPENSERIFORMES (JESETEŘI)ACIPENSERIFORMES spp. * @1 (JESETEŘI)
OSTEOGLOSSIFORMES 
OsteoglossidaeArapaima gigas (arapaima obrovská)
CYPRINIFORMES (MALOOSTNÍ) 
Cypnnidae (kaprovití)Caecobarbus geertsi (parmička slepá)
ARTHROPODA (ČLENOVCI) 
INSECTA (HMYZ) 
LEPIDOPTERA (MOTÝLI) 
Papilionidae (otakárkovití)Bhutanitis spp. (pestrokřídlec)
Ornithoptera spp.* =415 (ptákokřídlec, otakárek)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Teinopalpus spp. (otakárek)
Trogonoptera spp. =415 (otakárek)
Troides spp. =415 (otakárek)
ARACHNIDA (PAVOUKOVCI) 
SCORPIONES (ŠTÍŘI) 
Scorpionidae (veleštírovití)Pandinus dictator (veleštír)
Pandinus gambiensis (veleštír)
Pandinus imperator =416 (veleštír císařský)
ARANEAE (PAVOUCI) 
Theraphosidae (sklípkanovití) 
 Aphonopelma albiceps =417 (sklípkan)
Aphonopelma pallidum =417 (sklípkan)
Brachypelma spp. =417 (sklípkan)
Brachypelmides klaasi =417 (sklípkan)
ANNELIDA (KROUŽKOVCI) 
HIRUDINOIDEA 
ARHYNCHOBDELLAE 
Hirudinidae (pijavicovití)Hirudo medicinalis (pijavka lékařská)
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI) 
BIVALVIA (MLŽI) 
VENEROIDA 
Tndacnidae (zévovité)Tridacnidae spp. (zévovití)
UNIONOIDA 
Unionidae (velevrubovití)Cyprogenia aberti (velevrub)
Epioblasma torulosa rangiana =419 (velevrub)
Pleurobema clava (velevrub)
GASTROPODA (PLŽI) 
STYLOMMATOPHORA (STOPKOOCÍ) 
CamaenidaePapustyla pulcherrima =425
MEZOGASTROPODA 
Strombidae (křídlatcovití)Strombus gigas (křídlatec velký)
CNIDARIA (ŽAHAVCI) 
ANTHOZOA (KORÁLNATCI) 
COENOTHECALIA (MODRÉ KORÁLY)COENOTHECALIA spp. =426 °607 (MODRÉ KORÁLY)
STOLONIFERA 
Tubiporidae (varhanitkovití)Tubipondae spp. °607 (varhanitkovití)
ANTIPATHARIA (TRNATCI, ČERNÉ KORÁLY)ANTIPATHARIA spp. (TRNATCI, ČERNÉ KORÁLY)
SCLERACTINIA (VĚTEVNÍCI)SCLERACTINIA spp. °607 (VĚTEVNÍCI, „tvrdé korály")
HYDROZOA (POLYPOVCI) 
MILLEPORINA 
Milleporidae (hydrokorálovcovití)Milleporidae spp. °607 (hydrokorálovcovití)
STYLASTERINA 
StylasteridaeStylasteridae spp. °607
FLORA (FLÓRA - ROSTLINY) 
AGAVACEAE (AGÁVOVITÉ)Agáve victoriae-reginae # 1 (agáve královská)
AMARYLLIDACEAE (AMARYLKOVITÉ)Galanthus spp. # 1 (sněženka)
Sternbergia spp. # 1 (sternbergie)
APOCYNACEAE (TOJEŠŤOVITÉ)Pachypodium spp.* # 1
Rauvolfia serpentina #2 (rauwolfie plazivá)
ARALIACEAE (ARALKOVITÉ)Panax ginseng +217 #3 (všehoj, ženšen)
Panax quinquefolius #3 (všehoj americký, ženšen americký)
ARAUCARIACEAE (BLAHOČETOVITÉ)Araucana araucana* -114 #1 (blahočet chilský, araukárie)
BERBERIDACEAE (DŘIŠŤÁLOVITÉ)Podophyllum hexandrum =427 #2
BROMELIACEAE (BROMÉLIOVITÉ)Tillandsia harrisii #1 (tilandsie)
Tillandsia kammii # 1 (tilandsie)
Tillandsia kautskyi #1 (tilandsie)
Tillandsia mauryana # 1 (tilandsie)
Tillandsia sprengeliana #1 (tilandsie)
Tillandsia sucrei #1 (tilandsie)
Tillandsia xerographica # 1 (tilandsie)
CACTACEAE (KAKTUSOVITÉ)CACTACEAE spp.* °608 #4
CARYOCARACEAECaryocar costanriense #1 (aji, cagui, almendrillo)
CRASSULACEAE (TUČNOLISTOVITE)Dudleya stolonifera
CYATHEACEAECyathea spp. =439 #1 („stromové kapradiny")
CYCADACEAE (CYKASOVITÉ)CYCADACEAE spp.* #1 (CYKASOVITÉ)
DIAPENSIACEAEShortia galacifolia # 1
DICKSONIACEAECibotium barometz # 1 („stromová kapradina")
Dicksonia spp. +218 #1 (diksonie, „stromové kapradiny")
DIDIEREACEAEDIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE (SMLDINCOVITÉ)Dioscorea deltoidea #1
DROSERACEAE (ROSNATKOVITÉ)Dionaea muscipula #1 (mucholapka podivná)
EUPHORBIACEAE (PRYŠCOVITÉ)Euphorbia spp. * -115 °609 #1 (pryšec, euforbie)
FOUQUIERIACEAEFouquieria columnaris # 1
JUGLANDACEAE (OŘEŠÁKOVITÉ)Oreomunnea pterocarpa =459 #1
LEGUMINOSAE (FABACEAE) (BOBOVITÉ)Pericopsis elata =403 #5 (afrormosia, krokrodu, assamela)
Platymiscium pleiostachyum #1 (trebol, macawood, granadillo)
Pterocarpus santalinus #6 (santal)
LILIACEAE (LILIOVITÉ)Aloe spp * -116#1 (aloe)
MELIACEAESwietenia humilis # 1 (svitenie honduraská, mahagon honduraský)
Swietenia mahagoni #5 (svitenie mahagonová, mahagon kubánský)
NEPENTHACEAE (LÁČKOVKOVITÉ)Nepenthes spp. * # 1 (láčkovka)
ORCHIDACEAE (VSTAVAČOVITÉ)ORCHIDACEAE spp. * =463 #7 (VSTAVAČOVITÉ)
OROBANCHACEAE (ZÁRAZOVITÉ)Cistanche deserticola #3
PALMAE (ARECACEAE) (PALMY, AREKOVITÉ)Chrysahdocarpus decipiens # 1
Neodypsis decaryi # 1
PORTULACACEAE (ŠRUCHOVITÉ)Anacampseros spp. =464 #1
Avonia spp. =465 #1
Lewisia maguirei # 1
Lewisia serrata # 1
PRIMULACEAE (PRVOSENKOVITÉ)Cyclamen spp. °611 #1 (brambořík, cyklámen)
PROTEACEAE (PROTEOVITÉ)Orothamnus zeyheri # 1
Protea odorata # 1
RANUNCULACEAE (PRYSKYŘNÍKOVITÉ)Adonis vernalis #2 (hlaváček jarní)
Hydrastis canadensis #3
ROSACEAE (RŮŽOVITÉ)Prunus afncanattl (slivoň)
SARRACENIACEAE (ŠPIRLICOVITÉ)Sarracema spp * #1 (špirlice)
SCROPHULARIACEAE (KRTIČNÍKOVITÉ)Picrorhiza kurrooa #3
STANGERIACEAEBowenia spp =468 # 1
TAXACEAE (TISOVITÉ)Taxus walhchiana =470 #2 (tis himalájský)
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) (LÝKOVCOVITÉ)Aquilana malaccensis#l (malajské orlí dřevo, Lignum Aloes)
VALERIANACEAE (KOZLÍKOVITÉ)Nardostachys grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE (WELWITSCHIOVITÉ)Welwitschia mirabilis =471 #1 (welwitschie podivná)
ZAMIACEAE (ZAMIOVITÉ)ZAMIACEAE spp.* #1 („cykasy")
ZINGIBERACEAE (ZÁZVORNÍKOVITÉ)Hedychium philippinense #1
ZYGOPHYLLACEAE (KACIBOVITÉ)Guaiacum officinale #1 (lignum vitae, guayacan, palo santo)
Gumacum sanctum # 1 (lignum vitae, guayacan, palo santo)"

Vysvětlivky k přílohám č  1 a 2 znějí

„Vysvětlivky k přílohám č. 1 a 2

1.  Druhy zařazené v těchto přílohách jsou uváděny:

a) jménem druhu, nebo

b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu anebo jeho určené části.

2.  Zkratka „spp." se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3.  Jiné odkazy na taxony vyšší nežli druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení. Směrodatná jsou pouze vědecká („latinská") jména druhů a ostatních biologických taxonů České názvy taxonů jsou uvedeny pouze jako doplňující informace.

4.  Pro taxony rostlin nižší úrovně než druh se používají následující zkratky:

a) zkratka „ssp." se používá na označení poddruhu,

b) zkratka „var(s)." se používá na označení variety (variet) a

c) zkratka „fa." se používá na označení formy.

5. Zkratka „p.e." se používá na označení druhů, které )sou pravděpodobně vyhynulé („possibly extinct").

6. Hvězdička „*" uvedená u jména druhu anebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více geograficky oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu |sou zařazeny v příloze č. 1 a že tyto populace, poddruhy nebo druhy jsou vyřazeny z přílohy č 2

7.  Dvě hvězdičky „**" uvedené u jména druhu anebo vyššího taxonu značí, že jedna nebo více geograficky oddělených populací, poddruhů nebo druhů daného druhu či taxonu jsou zařazeny v příloze č 2 a že tyto populace, poddruhy nebo druhy jsou vyřazeny z přílohy č 1

8. Symbol „-", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu, značí, že určité geograficky oddělené populace, druhy, skupiny druhů nebo čeledi daného druhu či taxonu jsou vyřazeny z dotyčné přílohy, a to následovně:

-101 Populace v západním Grónsku.

-102 Populace v Bhútánu, Indu, Nepálu a Pákistánu.

-103 Populace v Botswaně, Namibn, Jihoafrické republice a Zimbabwe.

-104 Vysvětlivka se již nepoužívá.

-105 Populace Pecari tajacu (pekari páskovaný) v Mexiku a Spojených státech amerických.

-106-Argentina populace v provincii Jujuy a polodivoká populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan.

- Bolívie populace v chráněných oblastech Maun-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas.

- Chile část populace v provincii Paranicota, 1 a oblast Tarapacá.

- Peru celá populace.

-107 Populace v Afghánistánu, Bhútanu, Indii, Myanmaru (Barma), Nepálu a Pákistánu.

-108 Cathartidae (kondorovití).

-109 Melopsittacus undulatus (andulka vlnkovaná), Nymphicus hollandicus (korela chocholatá) a Psittacula krameri (alexandr malý, viz též přílohu č 3).

-110 Populace Rhea pennata pennata v Argentině.

-111 Populace v Ekvádoru s nulovými ročními vývozními kvótami do té doby, než budou roční vývozní kvóty schváleny sekretariátem mezinárodní úmluvy1) a skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC.

-112 Populace v Botswaně, Etiopii, Keni, Madagaskaru, Malawi, Mosambiku, Jihoafrické republice, Ugandě, Tanzanii (podléhá roční vývozní kvótě 1600 exemplářů z volné přírody včetně loveckých trofejí a mimo exempláře z farem s tzv ranchingem), Zambii a Zimbabwe.

(Poznámka „Ranching" je komerční chov nebo pěstování exemplářů, které byly odebrány z přírody, přičemž tento chov nebo pěstování má pozitivní vliv na ochranu dotčeného druhu. Např. v případě krokodýlů jde o inkubaci vajec a chov mláďat z přírody, přičemž část krokodýlů je po čase znovu vypuštěna do přírody pro posilování volně žijících populací.)

-113 Populace v Austrálii, Indonésii a Papui-Nové Guineji.

-114 Populace v Argentině a v Chile.

- 115 Všechny druhy, které nejsou sukulenty.

- 116 Aloe vera, označováno též jako Aloe barbadensis.

9. Symbol „+", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu, poddruhu nebo vyššího taxonu značí, že pouze určené geograficky oddělené populace daného druhu, poddruhu či taxonu jsou zařazeny v dotyčné příloze, a to následovně:

+201 Populace v Bhútánu, Indu, Nepálu a Pákistánu.

+202 Populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku.

+203 Populace v Kamerunu a Nigérii.

+204 Populace v Asii.

+205 Populace ve Střední a Jižní Americe.

+206 Populace v Bangladéši, Indii a Thajsku.

+207 Populace v Indii.

+208 Populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe.

+209 Populace v Argentině.

+210 Populace v Jihoafrické republice.

+211 - Argentina populace v provincii Jujuy a polodivoká populace v provinciích Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan.

- Bolívie populace v chráněných oblastech Maun-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas s nulovými ročními vývozními kvótami.

- Chile část populace v provincii Paranicota, 1a oblast Tarapacá.

- Peru celá populace.

+212 Populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru (Barma), Nepálu a Pákistánu.

+213 Populace v Mexiku.

+214 Populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauretánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu.

+215 Populace ze Seychel.

+216 Populace v Evropě s výjimkou území, které dříve tvořilo Svaz sovětských socialistických republik.

+217 Populace v Ruské federaci.

+218 Populace v Amerikách (Severní i Jižní).

+219 Populace v Argentině a Chile.

10. Symbol „=", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu, poddruhu nebo vyššího taxonu značí, že jméno daného druhu, poddruhu či taxonu je nutno vykládat následovně:

=301 Uváděný též jako Phalanger maculatus.

=302 Zahrnuje čeleď Tupaiidae.

=303 Dříve řazený do čeledi Lemuridae.

=304 Dříve řazený jako poddruh Callithrix jacchus.

=305 Zahrnuje rodové synonymum Leontideus.

=306 Dříve řazený do druhu Saguinus oedipus.

=307 Dříve řazený jako Alouatta palliata.

=308 Dříve řazený jako Alouatta palliata (villosa).

=309 Zahrnuje synonymum Cercopithecus roloway.

=310 Dříve řazený v rodu Papio.

=311 Zahrnuje rodové synonymum Simias.

=312 Zahrnuje synonymum Colobus badius kirkii.

=313 Zahrnuje synonymum Colobus badius rufomitratus.

=314 Zahrnuje rodové synonymum Rhinopithecus.

=315 Uváděný též jako Presbytis entellus.

=316 Uváděný též jako Presbytis geei a Semnopithecus geei.

=317 Uváděný též jako Presbytis pileata a Semnopithecus pileatus.

=318 Zahrnuje synonymum Bradypus boliviensis a Bradypus griseus.

=319 Zahrnuje synonymum Priodontes giganteus.

=320 Zahrnuje synonymum Physeter macrocephalus.

=321 Zahrnuje synonymum Eschrichtius glaucus.

=322 Dříve řazený do rodu Balaena.

=323 Dříve řazený do rodu Dusicyon.

=324 Zahrnuje synonymum Dusicyon fulvipes.

=325 Zahrnuje rodové synonymum Fennecus.

=326 Uváděný též jako Selenarctos thibetanus.

=327 Uváděný též jako Aonyx microdon nebo Paraonyx microdon.

=328 Dříve řazený do rodu Lutra.

=329 Dříve řazený do rodu Lutra, zahrnuje synonyma Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum a Lutra platensis.

=330 Zahrnuje synonymum Eupleres major.

=331 Zahrnuje Eunymphicus cornutus cornutus a E.c. uvaeensis.

=332 Uváděný též jako Felis caracal a Lynx caracal.

=333 Dříve řazený do rodu Felis.

=334 Uváděný též jako Felis pardina nebo Felis lynx pardina.

=335 Dříve řazený do rodu Panthera.

=336 Uváděný též jako Equus asinus.

=337 Dříve řazený do druhu Equus hemionus.

=338 Uváděný též jako Equus caballus przewalskii.

=339 Uváděný též jako Choeropsis liberiensis.

=340 Uváděný též jako Cervus porcinus calamianensis.

=341 Uváděný též jako Cervus porcinus kuhlii.

=342 Uváděný též jako Cervus porcinus annamiticus.

=343 Uváděný též jako Cervus dama mesopotamicus.

=344 S výjimkou domestikované formy Bos gaurus uváděné jako Bos frontalis.

=345 S výjimkou domestikované formy Bos mutus uváděné jako Bos grunniens.

=346 Zahrnuje rodové synonymum Novibos.

=347 Zahrnuje rodové synonymum Anoa.

=348 Uváděný též jako Damaliscus dorcas dorcas.

=349 Dříve řazený do druhu Naemorhedus goral.

=350 Uváděný též jako Capricornis sumatraensis.

=351 Zahrnuje synonymum Oryx tao.

=352 Zahrnuje synonymum Ovis aries ophion.

=353 Dříve řazený jako Ovis vignei.

=354 Uváděný též jako Rupicapra rupicapra ornata.

=355 Uváděný též jako Pterocnemia pennata.

=356 Uváděný též jako Sula abbotti.

=357 Uváděný též jako Ciconia ciconia boyciana.

=358 Zahrnuje synonyma Anas chlorotis a Anas nesiotis.

=359 Uváděný též jako Anas platyrhynchos laysanensis.

=360 Pravděpodobně kříženec mezi Anas platyrhynchos a Anas superciliosa.

=361 Uváděný též jako Aquila heliaca adalberti.

=362 Uváděný též jako Chondrohierax wilsonii.

=363 Uváděný též jako Falco peregrinus babylonicus a Falco peregrinus pelegrinoides.

=364 Uváděný též jako Crax mitu mitu.

=365a Dříve řazený do rodu Aburria.

=365b Dříve řazený do rodu Aburria, uváděný též jako Pipile pipile pipile.

=366 Dříve řazený do druhu Crossoptilon crossoptilon.

=367 Dříve řazený do druhu Polyplectron malacense.

=368 Zahrnuje synonymum Rheinardia nigrescens.

=369 Uváděný též jako Tncholimnas sylvestris.

=370 Uváděný též jako Choriotis nigriceps.

=371 Uváděný též jako Houbaropsis bengalensis.

=372 Uváděný též jako Amazona dufresniana rhodocorytha.

=373 Často obchodován pod nesprávným označením Ara caninde.

=374 Uváděný též jako Cyanoramphus novaezelandiae cookii.

=375 Uváděný též jako Opopsitta diophthalma coxeni.

=376 Uváděný též jako Pezoporus occidentalis.

=311 Dříve řazený do druhu Psephotus chrysopterygius.

=378 Uváděný též jako Psittacula krameri echo.

=379 Dříve řazený do rodu Gallirex, uváděný též jako Tauraco porphyreolophus.

=380 Uváděný též jako Otus gurneyi.

=381 Uváděný též jako Ninox navaeseelandiae royana.

=382 Dříve řazený do rodu Glaucis.

=383 Zahrnuje rodové synonymum Ptilolaemus.

=384 Dříve řazený do rodu Rhinoplax.

=385 Uváděný též jako Pitta brachyura nympha

=386 Uváděný též jako Muscicapa ruecki nebo Niltava ruecki.

=387 Uváděný též jako Dasyornis brachypterus longirostris.

=388 Uváděný též jako Meliphaga cassidix.

=389 Zahrnuje rodové synonymum Xanthopsar.

=390 Dříve řazený do rodu Spinus.

=391 Uváděný též v rodu Damonia.

=392 Dříve řazený jako Kachuga tecta tecta.

=393 Zahrnuje rodová synonyma Nicoria a Geoemyda (zčásti).

=394 Uváděný též jako Geochelone elephantopus, také označován jako rod Testudo.

=395 Uváděný též jako rod Testudo.

=396 Dříve řazený do rodu Trionyx.

=397 Dříve řazený do Podocnemis spp.

=398 Zahrnuje čeledi Alligatoridae, Crocodylidae a Gavialidae.

=399 Uváděný též jako Crocodylus mindorensis.

=400 Uváděný též jako rod Nactus.

=401 Zahrnuje rodové synonymum Rhoptropella.

=402 Dříve řazený do Chamaeleo spp.

=403 Také uváděný v rodu Afrormosia.

=404 Dříve řazený v čeledi Boidae.

=405 Uváděný též jako Constrictor constrictor occidentalis.

=406 Zahrnuje synonymum Python molurus pimbura.

=407 Zahrnuje synonymum Sanzinia manditra.

=408 Zahrnuje synonymum Pseudoboa cloelia.

=409 Uváděný též jako Hydrodynastes gigas.

=410 Zahrnuje synonyma Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja samarensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana.

=411 Zahrnuje synonymum Megalobatrachus.

=412 Dříve řazený do Nectophrynoides spp.

=413 Dříve řazený do Dendrobates spp.

=414 Uváděný též jako rod Rana.

=415 Sensu ďAbrera.

=416 Zahrnuje synonyma Pandinus africanus a Heterometrus roeseli.

=417 Dříve řazený do rodu Brachypelma.

=418 Uváděný též jako Conchodromus dromas.

=419 Označované též jako rody Dysnomia a Plagiola.

=420 Zahrnuje rodové synonymum Proptera.

=421 Uváděný též jako rod Carunculina.

=422 Uváděný též jako Megalonaias nickliniana.

=423 Uváděný též jako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis a Lampsilis tampicoensis tecomatensis.

=424 Zahrnuje rodové synonymum Micromya.

=425 Zahrnuje rodové synonymum Papuina.

=426 Zahrnuje pouze čeleď Helioporidae s jediným druhem Heliopora coerulea.

=427 Uváděný též jako Podophyllum emodi a Sinopodophyllum hexandrum.

=428 Zahrnuje rodová synonyma Neogomesia a Roseocactus.

=429 Uváděný též jako rod Echinocactus.

=430 Zahrnuje synonymum Cotyphantha densispina.

=431 Také uváděný v rodu Parodia.

=432 Uváděný též jako Echinocereus lindsayi.

=433 Také uváděný v rodu Wilcoxia, zahrnuje Wilcoxia nerispina.

=434 Také uváděný v rodu Coryphantha, zahrnuje synonymum Escobaria nellieae.

=435 Také uváděný v rodu Coryphantha, zahrnuje Escobana leei jako poddruh.

=436 Zahrnuje synonymum Solisia pectinata.

=437 Také uváděný v rodech Backebergia, Cephalocereus a Mitrocereus; zahrnuje synonymum Pachycereus chrysomallus.

=438 Zahrnuje Pediocactus bradyi ssp. despainii a Pediocactus bradyi ssp. winkleri a synonyma Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi a Pediocactus winkleri, také uváděný v rodu Toumeya.

=439 Zahrnuje rody Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris.

=440 Také uváděný v rodech Navajoa, Toumeya a Utahia; zahrnuje synonyma Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii a Navajoa fickeisenii.

=441 Také uváděný v rodech Echinocactus a Utahia.

=442 Zahrnuje rodové synonymum Encephalocarpus.

=443 Také uváděný v rodu Pediocactus, zahrnuje synonyma Ancistrocactus tobuschii a Ferocactus tobuschii.

=444 Také uváděný v rodech Echinomastus, Neolloydía a Pediocactus; zahrnuje synonyma Echinomastus acunensis a Echinomastus krausei.

=445 Zahrnuje synonyma Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus a Sclerocactus wetlandicus ssp. ilsae, také uváděný v rodu Pediocactus.

=446 Také uváděný v rodech Echinocactus, Neolloydía a Pediocactus.

=447 Také uváděný v rodech Coloradoa, Ferocactus a Pediocactus

=448 Také uváděný v rodech Pediocactus a Toumeya.

=449 Také uváděný v rodech Ferocactus a Pediocactus.

=450 Také uváděný v rodech Ferocactus a Pediocactus.

=451 Zahrnuje rodová synonyma Gymnocactus a Normanbokea, také uváděný v rodech Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus a Toumeya.

=452 Uváděný též jako Saussurea lappa.

=453 Uváděný též jako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis.

=454 Zahrnuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia a Euphorbia cremersii var. rakotozafyi.

=455 Zahrnuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera.

=456 Zahrnuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii a spirosticha.

=457 Zahrnuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis a multiflora.

=458 Uváděný též jako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis.

=459 Uváděný též jako Engelhardia pterocarpa.

=460 Zahrnuje Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila a paucituberculata.

=461 Zahrnuje Aloe haworthioies var. aurantiaca.

=462 Zahrnuje Aloe laeta var. maniaensis.

=463 Zahrnuje čeledi Apostasiaceae a Cypripediaceae jako podčeledi Apostasioideae a Cypripedioideae.

=464 Anacampseros australiana a A. kurtzii jsou také uváděné v rodu Grahamia.

=465 Dříve řazený do Anacampseros spp.

=466 Uváděný též jako Sarracenia rubra ssp. alabamensis.

=467 Uváděný též jako Sarracenia rubra ssp. jonesii.

=468 Dříve řazený v ZAMIACEAE spp.

=469 Zahrnuje synonymum Stangeria paradoxa.

=470 Uváděný též jako Taxus baccata ssp. wallichiana.

=471 Zahrnuje synonymum Welwitschia bainesii.

=472 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) byl až do 1 srpna 2000 uveden v přílohách k mezinárodní úmluvě1) jako T teguixin (Linnaeus, 1758) (Rozšíření: severní Argentina, Uruguay, Paraguay, jižní Brazílie, zasahující do brazilské jižní Amazonie) Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) byl až do 1 srpna 2000 uveden v přílohách k mezinárodní úmluvě1) jako Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Rozšíření: Kolumbie, Venezuela,Guayany, amazonské povodí v Ekvádoru, Peru, Bolívii a Brazílii, v Brazílii na jih až do státu Sao Paulo.)

=473 Dříve řazený do Balaenoptera acutorostrata.

11 Symbol „°", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu je nutno vykládat následovně:

°601 Byly stanoveny nulové roční vývozní kvóty Všechny exempláře budou považovány za exempláře druhu zařazeného v příloze č 1 a obchod s nimi bude podle toho regulován.

°602 Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona.

°603 Povolené roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje podle následujícího přehledu:

Botswana: 5

Namibie: 150

Zimbabwe: 50

Obchod s těmito exempláři podléhá ustanovení článku III mezinárodní úmluvy1) a ustanovení zákona, které se týkají vývozu a dovozu exemplářů druhů podle § 2 odstavce 1 písmene a) zákona.

°604 Populace v Botswaně, Namibii a Zimbabwe

Výlučně pro umožnění:

1) vývozu loveckých trofejí pro nekomerční účely,

2) vývozu živých zvířat do vhodných a přijatelných míst určení (Namibie pouze pro nekomerční účely),

3) vývozu kůží (pouze Zimbabwe) a

4) vývozu koženého zboží a řezeb ze slonoviny pro nekomerční účely (pouze Zimbabwe).

[ ] (viz poznámku 1)

Všechny ostatní exempláře budou považovány za exempláře zařazené do přílohy č 1 a obchod s nimi bude podle toho regulován.

Aby se zajistilo tam, kde je to požadováno, že a) místa určení pro živé exempláře jsou „vhodná a přijatelná" a/nebo b) účel dovozuje „nekomerční", povolení k vývozu a potvrzení o reexportu (tj povolení k opětovnému vývozu podle § 11 zákona) může být vydáno pouze poté, co vydávající výkonný orgán obdržel od výkonného orgánu státu dovozu potvrzení o tom, že v případě a), analogicky k článku III odst 3 písm b) mezinárodní úmluvy1), bylo místo určení zkontrolováno příslušným vědeckým orgánem a předpokládaný příjemce byl uznán jako vhodně vybavený k umístění zvířat a péči o ně, a/nebo v případě b), analogicky k článku III odst 3 písm c) mezinárodní úmluvy1), byl výkonný orgán ubezpečen o tom, že exempláře nebudou používány přednostně pro obchodní účely.

Poznámka 1: Následující text byl vypuštěn z textu vysvětlivky, protože jej již nelze uplatňovat [Žádný mezinárodní obchod se slonovinou není povolen v období před uplynutím 18 měsíců od data, kdy přesun do přílohy II k mezinárodní úmluvě1) vstoupí v platnost, tj do 18 března 1999. Poté může být vyvezena surová slonovina v rámci zkušebních kvót, které nepřesáhnou 25,3 tuny (Botswana), 13,8 tuny (Namibie) a 20 tun (Zimbabwe), surová slonovina může být vyvezena do Japonska za podmínek stanovených v Rozhodnutí konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) týkající se slonoviny č 10 1.]

Populace v Jihoafrické republice

Výlučně pro umožnění:

1) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely,

2) obchodu s živými zvířaty pro účely reintrodukce do chráněných území, které byly jako takové formálně vyhlášeny v souladu se zákony dovážející země,

3) vývozu kůží a koženého zboží Obchod se surovou slonovinou se týká celých klů ze zásob vlastněných státem, které pocházejí z Krugerova národního parku, s nulovými kvótami.

Všechny ostatní exempláře budou považovány za exempláře zařazené do přílohy č 1 a obchod s nimi bude podle toho regulován.

°605 Výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných míst určení a s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře budou považovány za exempláře zařazené do přílohy č 1 a obchod s nimi bude podle toho regulován.

°606 Výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní z populací zahrnutých v příloze č 2 (viz +211) a se zásobou 3 249 kg vlny jsoucí v Peru k době konání deváté konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) (listopad 1994), jakož i s látkami a položkami z nich vyrobenými, včetně luxusních ručně vyrobených výrobků a pleteného zboží. Rubová strana textilie musí být opatřena značkou schválenou státem, na jehož území se vikuně vyskytují a který je signatářem Úmluvy o ochraně a obhospodařování vikuní („Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuňa"), a tkaná obruba textilie musí nést nápis „VICUŇA - název země původu" v závislosti na zemi původu. Všechny ostatní exempláře budou považovány za exempláře zařazené do přílohy č 1 a obchod s nimi bude podle toho regulován.

°607 Fosilie nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona.

°608 Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů nebo kultivarů nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona:

Hatiora x graeseri,

Schlumbergera x buckleyi,

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata,

Schlumbergera truncata (kultivary),

Gymnocalycium mihanovichii (kultivary), formy postrádající chlorofyl roubované na roubech následujících taxonů Harrisia „Jusbertii", Hylocereus trigonus nebo Hylocereus undatus,

Opuntia microdasys (kultivary).

°609 Uměle vypěstované exempláře kultivarů Euphorbia trigona nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy 1) a zákona.

°610 Semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážené ve sterilních nádobách nepodléhají ustanovením mezinárodni úmluvy1) a zákona.

°611 Uměle vypěstované exempláře kultivarů Cyclamen persicum nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona. Tato výjimka však neplatí pro exempláře, které jsou obchodovány jako dormantní hlízy.

°612 Nulové roční vývozní kvóty byly stanoveny pro Manis crassicaudata (luskoun tlustoocasý), M javanica (1.ostrovní) a M pentadactyla (1. krátkoocasý) pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované přednostně pro komerční účely.

°613 Nulové roční vývozní kvóty byly stanoveny pro Geochelone sulcata pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované přednostně pro komerční účely.

12 V souladu s článkem I písmenem b) pododstavcem (iii) mezinárodní úmluvy1) symbol „#", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného v příloze č 2, označuje části nebo odvozeniny, které jsou pro účely mezinárodní úmluvy1) a zákona specifikovány níže:

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek),

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních nádobách a

c) řezaných květů uměle vypěstovaných rostlin.

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu,

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních nádobách,

c) řezaných květů uměle vypěstovaných rostlin a

d) chemických derivátů a hotových farmaceutických výrobků.

#3 Označuje celé a nakrájené kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin (výrobků), jako jsou pudry, pilulky, extrakty, toniky, čaje a cukrářské zboží.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu s výjimkou semen mexických kaktusů pocházejících z Mexika (tj semena mexických kaktusů pocházejících z Mexika podléhají ustanovení mezinárodní úmluvy1) a zákona),

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních nádobách,

c) řezaných květů uměle vypěstovaných rostlin,

d) plodů a jejich částí a odvozenin z nich získaných, a to z naturalizovaných (člověkem introdukovaných, pozn české red.) nebo uměle vypěstovaných rostlin, a

e) jednotlivých článků lodyhy („listů") a jejich částí či odvozenin z nich, a to z naturalizovaných (člověkem introdukovaných, pozn české red.) nebo uměle vypěstovaných opuncií rodu Opuntia podrodu Opuntia.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, dřevěné štěpky (piliny) a nezpracovaný vytěžený materiál (klesť).

#7 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu (včetně brylek),

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních nádobách,

c) řezaných květů uměle vypěstovaných rostlin a

d) plodů a jejich částí a odvozenin z nich, a to z uměle vypěstovaných rostlin rodu Vanilla.

13 Jelikož u žádného druhu nebo vyššího taxonu rostlin (FLORA) z přílohy č 1 není uvedena poznámka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s ustanoveními článku III mezinárodní úmluvy1), znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy pocházejícími z jednoho nebo více těchto druhů či taxonů je možné obchodovat, pokud mají potvrzení o tom, že byly vypěstovány člověkem [viz ustanovení § 17 odst 1 písm c) zákona] a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květy, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážené ve sterilních nádobách, těchto hybridů nepodléhají ustanovením mezinárodní úmluvy1) a zákona.

14 Kříženci (hybridi) nebo jinak geneticky manipulovaní jedinci, jejichž alespoň jeden „rodič" či jiný „předek" je jedním z druhů vyjmenovaných v příloze č 1, 2 nebo 3, jsou považováni za exempláře ve smyslu § 3 písm a) zákona. V případech, kdy „rodiče" nebo „předci" takového živočicha nebo rostliny patří mezi druhy uvedené v různých přílohách, se uplatňují ustanovení restriktivnější přílohy. Analogicky k definici exempláře podle § 3 písm a) zákona se toto ustanoveni uplatňuje pouze tehdy, je-li přítomnost genů nebo znaků „rodičů" či „předků" v kříženci rozpoznatelná obecně dostupnými prostředky, exemplář je za křížence označen v doprovodné dokumentaci či balení anebo je to zřejmé z dalších okolností, např ze známého rodokmenu křížence. [Poznámka: Ustanovení této vysvětlivky se v České republice uplatňuje na základě usnesení konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) č Conf. 10.17.]

15 Symbol „@", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu nebo vyššího taxonu znamená, že na základě doporučení nebo rozhodnutí konference smluvních stran mezinárodní úmluvy1) se v České republice uplatňují určité výjimky, které jsou pro účely zákona specifikovány níže:

[Upozornění: Uvedené výjimky mají právní závaznost pouze pro území České republiky Výjimky nemusejí automaticky platit i v jiných smluvních státech mezinárodní úmluvy1) anebo mohou být v těchto státech interpretovány odlišným způsobem. Před vývozem dotčených exemplářů z České republiky se doporučuje, aby se vývozce informoval u příslušných orgánů země dovozu.]

@1 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu kaviár ve spotřebitelském originálním balení v množství do 250 g na osobu, nebude takový kaviár považován za zařazený do příloh ve smyslu § 2 odst 2 zákona.

@2 Pokud fyzická osoba dováží nebo vyváží pro svoji potřebu 1 kus náramkových hodinek s páskem zhotoveným z kůže dotčeného druhu živočicha, nebudou takové hodinky s páskem považovány za zařazené do příloh ve smyslu § 2 odst 2 zákona.".

8. Příloha č. 3 včetně vysvětlivek zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy 3.

 Seznam druhů patřících do přílohy č. 3Země
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)  
CHORDATA (STRUNATCI)  
MAMMALIA (SAVCI)  
CHIROPTERA (LETOUNI)  
Phyllostomidae (listonosovití, vampýrovití)Platyrrhinus lineatus =4013 (listonos bělopásý, vampýr b.)Uruguay
XENARTHRA (CHUDOZUBÍ)  
Myrmecophagidae (mravenečníkovití)Tamandua mexicana =4023 (mravenečník mexický)Guatemala
Megalonychidae (lenochodovití)Choloepus hoffmanni (lenochod krátkokrký, lenochod středoamerický)Kostarika
Dasypodidae (pásovcovití)Cabassous centralis (pásovec středoamerický)Kostarika
Cabassous tatouay =4033 (pásovec dlouhouchý)Uruguay
RODENTIA (HLODAVCI)  
Sciuridae (veverkovití)Epixerus ebii (veverka velká)Ghana
Marmota caudata (svišť dlouhoocasý)Indie
Marmota himalayana (svišť himalájský)Indie
Sciurus deppei (veverka Deppeova)Kostarika
Anomaluridae (šupinatkovití)Anomalurus beecrofti (šupinatka palmová)Ghana
Anomalurus derbianus (šupinatka Derbyho)Ghana
Anomalurus pelii (šupinatka západoafrická)Ghana
Idiurus macrotis (šupinatka ušatá)Ghana
Hystricidae (dikobrazovití)Hystrix cristata (dikobraz obecný)Ghana
Erethizontidae (ursonovití)Sphiggurus mexicanus =4043 (kuandu mexický)Honduras
Sphiggurus spinosus =4043 (kuandu dlouhosrstý, k.ostnatý)Uruguay
Agoutidae (pakovití)Agouti paca =4053 (paka nížinná)Honduras
Dasyproctidae (agutiovití)Dasyprocta punctata (aguti středoamerický, a.skvrnitý)Honduras
CARNIVORA (ŠELMY)  
Canidae (psovití)Canis aureus (šakal obecný)Indie
Vulpes bengalensis (liška džunglová)Indie
Vulpes vulpes gnffithi (liška obecná, poddruh griffithi)Indie
Vulpes vulpes montana (liška obecná, poddruh montana)Indie
Vulpes vulpes pusilla =4063 (liška obecná, poddruh pusilla)Indie
Procyonidae (medvídkovití)Bassaricyon gabbii (olingo štíhlý)Kostarika
Bassariscus sumichrasti (fret malý)Kostarika
Nasua narica =4073 (nosál bělohubý)Honduras
Nasua nasua solitaria (nosál červený, poddruh solitara)Uruguay
Potos flavus (kynkažu)Honduras
Mustelidae (lasicovití)Eira barbara (hyrare)Honduras
Galictis vittata =4083 (grizon velký)Kostarika
Martes flavigula (charza žlutohrdlá, kuna charsa)Indie
Martes foina intermedia (kuna skalní, poddruh intermedia)Indie
Martes gwatkinsii =4093 (charza jižní)Indie
Mellivora capensis (medojed kapský)Botswana, Ghana
Mustela altaica (lasice horská)Indie
Mustela erminea ferghanae (hranostaj, poddruh ferghanae)Indie
Mustela kathiah (lasice žlutobřichá)Indie
Mustela sibirica (kolonok, norek sibiřský)Indie
Viverndae (cibetkovití)Arctictis binturong (binturong)Indie
Civettictis civetta =4103 (cibetka africká)Botswana
Paguma larvata (oviječ maskovaný, oviječ zakuklený)Indie
Paradoxurus hermaphroditus (oviječ skvrnitý, oviječ malajský, musang)Indie
Paradoxurus jerdoni (oviječ tmavý)Indie
Viverra civettina =4113 (cibetka pobřežní)Indie
Viverra zibetha (cibetka asijská)Indie
Viverricula indica (cibetka malá)Indie
Herpestidae (promykovití)Herpestes brachyurus fuscus =4133 (promyka krátkoocasá, poddruh fuscus)Indie
Herpestes edwardsi (promyka mungo, p. indická)Indie
Herpestes javanicus auropunctata =4123 (promyka zlatá, poddruh auropunctata)Indie
Herpestes smithii (promyka rudá)Indie
Herpestes urva (promyka krabová)Indie
Herpestes vitticollis (promyka pruhovaná)Indie
Hyaenidae (hyenovití)Proteles cristatus (hyena hřívnatá, hyena cibetkovitá)Botswana
Odobenidae (mrožovití)Odobenus rosmarus (mrož lední)Kanada
ARTIODACTYLA (SUDOKOPYTNÍCI)  
Traguhdae (kančiloviti)Hyemoschus aquaticus (kančil vodní, kančil africký)Ghana
Cervidae (jelenovití)Cervus elaphus barbarus (jelen berberský)Tunisko
Mazama americana cerasina (mazama červený, poddruh cerasina)Guatemala
Odocoileus virginianus mayensis (jelenec běloocasý, poddruh mayensis)Guatemala
Bovidae (turovití)Antilope cervicapra (antilopa jelení)Nepál
Bubalus arnee =4143 (arni, buvol arni)Nepál
Damaliscus lunatus (buvolec modrý)Ghana
Gazella cuvien (gazela atlaská)Tunisko
Gazella dorcas (gazela dorkas)Tunisko
Gazella leptoceros (gazela písková)Tunisko
Tetracerus quadricornis (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga)Nepál
Tragelaphus eurycerus =4153 (bongo, b. lesní)Ghana
Tragelaphus spekii (sitatunga, antilopa bahenní, lesoň bahenní)Ghana
AVES (PTÁCI)  
CICONIIFORMES (BRODIVÍ)  
Ardeidae (volavkovití)Ardea goliath (volavka obrovská, v. goliáš)Ghana
Bubulcus ibis =4163 (volavka rusohlavá)Ghana
Casmerodius albus =4173 (volavka bílá)Ghana
Egretta garzetta (volavka stříbřitá)Ghana
Ciconiidae (čápovití)Ephippiorhynchus senegalensis (čáp sedlatý)Ghana
Leptoptilos crumeniferus (čáp marabu, marabu africký)Ghana
Threskiornithidae (íbisovití)Bostrychia hagedash =4183 (ibis hagedaš)Ghana
Bostrychia rara =4193 (ibis kropenatý)Ghana
Threskiornis aethiopicus (ibis posvátný)Ghana
ANSERIFORMES (VRUBOZOBÍ)  
Anatidae (kachnovití)Alopochen aegyptiacus (husice nilská)Ghana
Anas acuta (ostralka štíhlá)Ghana
Anas capensis (čírka kapská)Ghana
Anas clypeata =4203 (lžičák pestrý)Ghana
Anas crecca (čírka obecná)Ghana
Anas penelope (hvízdák euroasijský)Ghana
Anas querquedula (čírka modrá)Ghana
Aythya nyroca =42 l3 (polák malý)Ghana
Cairina moschata (pižmovka velká, kachna pižmová)Honduras
Dendrocygna autumnalis (husička podzimní, kachna podzimní)Honduras
Dendrocygna bicolor =4223 (husička dvoubarvá)Ghana, Honduras
Dendrocygna viduata (husička vdova, kachna vdova)Ghana
Nettapus auritus (kačenka běloboká)Ghana
Plectropterus gambensis (kachna ostruhatá)Ghana
Pteronetta hartlaubii =4233 (pižmovka konžská, kachna k.)Ghana
FALCONIFORMES (DRAVCI)  
Cathartidae (kondorovití)Sarcoramphus papa (kondor královský)Honduras
GALLIFORMES (HRABAVÍ)  
Cracidae (hokovití)Crax alberti (hoko modrozobý)Kolumbie
Crax daubentoni (hoko žlutolaločný)Kolumbie
Crax globulosa (hoko korunkatý)Kolumbie
Crax rubra (hoko černý)Kolumbie,
Kostarika,
Guatemala,
Honduras
Ortalis vetula (guan hnědokřídlý, chachalaka hnědokřídlá)Guatemala, Honduras
Pauxi pauxi =4243 (hoko přílbový)Kolumbie
Penelope purpurascens (guan rezavobřichý)Honduras
Penelopina nigra (guan malý)Guatemala
Phasianidae (bažantovití)Agelastes meleagrides (perlička červenohlavá)Ghana
Agriocharis ocellata (krocan paví)Guatemala
Arborophila charltonii (koroptev kaštanovoprsá)Malajsie
Arborophila orientalis =4253 (koroptev bělohrdlá)Malajsie
Caloperdix oculea (křepelka lesní)Malajsie
Lophura erythrophthalma (bažant červenolící)Malajsie
Lophura ignita (bažant ohnivý)Malajsie
Melanoperdix nigra (křepelka černá)Malajsie
Polyplectron inopinatum (bažant horský)Malajsie
Rhizothera longirostris (křepelka dlouhozobá)Malajsie
Rollulus rouloul (křepelka korunkatá, křepel korunkatý)Malajsie
Tragopan satyra (satyr obecný)Nepál
CHARADRIIFORMES (BAHŇÁCI)  
Burhinidae (dytíkovití)Burhinus bistriatus (dytík pruhovaný)Guatemala
COLUMBIFORMES (MĚKKOZOBÍ)  
Columbidae (holubovití)Columba guinea (holub guinejský)Ghana
Columba iriditorques =4263 (holub bronzovokrký)Ghana
Columba livia (holub skalní)Ghana
Columba mayeri =4273 (holub růžový)Mauritius
Columba unicincta (holub šedý)Ghana
Oena capensis (holoubek kapský)Ghana
Streptopelia decipiens (hrdlička šedoocasá)Ghana
Streptopelia roseogrisea (hrdlička chechtavá)Ghana
Streptopelia semitorquata (hrdlička červenooká)Ghana
Streptopelia senegalensis (hrdlička senegalská, h. palmová)Ghana
Streptopelia turtur (hrdlička divoká)Ghana
Streptopelia vinacea (hrdlička vínorudá)Ghana
Treron calva =4283 (treron, holub africký)Ghana
Treron waalia (treron, holub waalia)Ghana
Turtur abyssinicus (holoubek habešský)Ghana
Turtur afer (holoubek modroskvrnný)Ghana
Turtur brehmeri =4293 (holoubek Brehmerův)Ghana
Turtur tympanistria =4303 (holoubek tamburínský)Ghana
PSITTACIFORMES (PAPOUŠCI)  
Psittacidae (papouškovití)Psittacula krameri (alexandr malý)Ghana
CUCULIFORMES (KUKAČKY)  
Musophagidae (turakovití)Corythaeola cristata (turako velký)Ghana
Crinifer piscator (turako šedý, spárák)Ghana
Musophaga violacea (turako fialový, banánovec obecný)Ghana
PICIFORMES (ŠPLHAVCI)  
Capitonidae (vousákovití)Semnornis ramphastinus (vousák tukaní)Kolumbie
Ramphastidae (tukanovití)Baillonius bailloni (arasari zlatý)Argentina
Pteroglossus castanotis (arasari hnědouchý)Argentina
Ramphastos dicolorus (tukan pestrý)Argentina
Selenidera maculirostris (arasari skvrnozobý)Argentina
PASSERIFORMES (PĚVCI)  
Cotingidae (kotingovití)Cephalopterus ornatus (vranucha ozdobná)Kolumbie
Cephalopterus penduliger (vranucha dlouholaločnatá)Kolumbie
Muscicapidae (lejskovití)Bebrornis rodericanus (lejsek rodrigézský)Mauritius
Terpsiphone bourbonnensis =4313 (lejskovec bourbonský)Mauritius
Fringillidae (pěnkavovití)Serinus camcapillus =4323 (zvonohlík západoafrický)Ghana
Serinus leucopygius (zvonohlík šedý)Ghana
Serinus mozambicus (zvonohlík mozambický)Ghana
Estnldidae (astnldovití)Amadina fasciata (amadina páskovaná, a. obojková)Ghana
Amandava subflava =4333 (zlatoprska malá)Ghana
Estrilda astrild (astrild vlnkovaný)Ghana
Estrilda caerulescens (modroušek rudoocasý)Ghana
Estrilda melpoda (astrild oranžolící)Ghana
Estrilda troglodytes (astrild šedý)Ghana
Lagonosticta rara (amarant černobřichý)Ghana
Lagonosticta rubricata (amarant tmavý)Ghana
Lagonosticta rufopicta (amarant tečkovaný)Ghana
Lagonostwta senegala (amarant malý)Ghana
Lagonosticta vinacea =4343 (amarant škraboškový)Ghana
Lonchura bicolor =4353 (stračka dvoubarvá)Ghana
Lonchura cantans =4363 (stříbrozobka zpěvná)Ghana
Lonchura cucullata =4353 (stračka malá)Ghana
Lonchura fringilloides =4353 (stračka velká)Ghana
Mandingoa nitidula =4373 (vločkovník zelenohřbetý)Ghana
Nesocharis capistrata (oliváček bíločelý)Ghana
Nigrita bicolor (černoušek hnědoprsý)Ghana
Nigrita canicapilla (černoušek šedohřbetý)Ghana
Nigrita fusconota (černoušek pláštíkový)Ghana
Nignta luteifrons (černoušek žlutočelý)Ghana
Ortygospiza atricollis (astrild černohrdlý, a. křepelčí)Ghana
Parmoptila rubrifrons =4383 (astrild mravenčí)Ghana
Pholidornis rushiae (astrild skřivanový)Ghana
Pyrenestes ostrinus =4393 (rudoušek černobřichý)Ghana
Pytiha hypogrammica (astrild rudočelý, astrild červenočelý)Ghana
Pytilia phoenicoptera (astrild rudokřídlý)Ghana
Spermophaga haematina (louskáček červenoprsý)Ghana
Uraeginthus bengalus =4403 (motýlek rudouchý)Ghana
Ploceidae (snovačovití)Amblyospiza albifrons (snovač bělozobý)Ghana
Anaplectes rubriceps =4413 (snovatec červenohlavý)Ghana
Anomalospiza imberbis (přádelník kukaččí)Ghana
Bubalornis albirostris (tkalčík bělozobý)Ghana
Euplectes afer (přádelník zlatý, snovač Napoleonův)Ghana
Euplectes ardens =4423 (přádelník límcový, snovač)Ghana
Euplectes franciscanus =4433 (přádelník, snovač oranžový)Ghana
Euplectes hordeaceus (přádelník korunkatý, snovač)Ghana
Euplectes macrourus =4443 (přádelník žlutohřbetý, snovač žlutoramenný)Ghana
Malimbus cassini (snovatec černohrdlý)Ghana
Malimbus malimbicus (snovatec chocholatý)Ghana
Malimbus nitens (snovatec rudokrký)Ghana
Malimbus rubricollis (snovatec červenočapkový)Ghana
Malimbus scutatus (snovatec štítnatý)Ghana
Pachypantes superciliosus =4453 (snovač nádherný)Ghana
Passer griseus (vrabec šedohlavý)Ghana
Petronia dentata (vrabec bušový)Ghana
Plocepasser superciliosus (vrabec hnědohlavý)Ghana
Ploceus albinucha (snovač běločapkový)Ghana
Ploceus aurantius (snovač oranžový)Ghana
Ploceus cucullatus =4463 (snovač zahradní)Ghana
Ploceus heuglini (snovač Heuglinův)Ghana
Ploceus luteolus =4473 (snovač malý)Ghana
Ploceus melanocephalus =4483 (snovač černohlavý)Ghana
Ploceus nigerrimus (snovač černý)Ghana
Ploceus nigricollis (snovač černokrký)Ghana
Ploceus pelzelni (snovač tenkozobý)Ghana
Ploceus preussi (snovač zlatohřbetý)Ghana
Ploceus tricolor (snovač třibarvý)Ghana
Ploceus vitellinus =4493 (snovač žlutavý)Ghana
Quelea erythrops (snovač červenohlavý)Ghana
Sporopipes frontalis (astrildovec uzdičkový)Ghana
Vidua chalybeata =4503 (vdovka malá)Ghana
Vidua interjecta (vdovka uelle)Ghana
Vidua larvaticola (vdovka baka)Ghana
Vidua macroura (vdovka dominikánská, v. černobílá)Ghana
Vidua orientalis =4513 (vdovka širokoocasá)Ghana
Vidua raricola (vdovka jambandu)Ghana
Vidua togoensis (vdovka tožská)Ghana
Vidua wilsoni (vdovka světlokřídlá)Ghana
REPTILIA (PLAZI)  
TESTUDINATA (ŽELVY)  
Trionychidae (kožnatkovití)Trionyx triunguis (kožnatka africká)Ghana
Pelomedusidae (terekovití)Pelomedusa subrufa (tereka africká)Ghana
Pelusios adansonii (tereka Adansonova)Ghana
Pelusios castaneus (tereka hnědá, t. západoafrická)Ghana
Pelusios gabonensis =4523 (tereka východoafrická, t. gabunská)Ghana
Pelusios niger (tereka černá)Ghana
SERPENTES (HADI)  
Colubridae (užovkovití)Atretium schistosumIndie
Cerberus rhynchopsIndie
Xenochrophis piscator =4533 (užovka rybářská)Indie
Elapidae (korálovcovití)Micrurus diastema (korálovec atlantický)Honduras
Micrurus nigrocinctus (korálovec středoamerický)Honduras
Viperidae (zmijovití)Agkistrodon bilineatus (ploskolebec kantil)Honduras
Atropoides nummifer =4553 (křovák, křovinář skákavý)Honduras
Bothriechis schlegelii =4563 (křovák, křovinář ostnitý)Honduras
Bothrops asper (křovák, křovinář terciopolo)Honduras
Crotalus durissus (chřestýš brazilský)Honduras
Daboia russellii =4573 (zmije řetízková)Indie
Porthidium nasutum =4583 (křovák, křovinář nosatý)Honduras
Porthidium ophryomegas =4593 (křovák, křovinář štíhlý)Honduras
PISCES (RYBY)  
LAMNIFORMES (ŽRALOCI)  
CetorhinidaeCetorhinus maximus (žralok veliký) #33Spojené království (Velká Británie)
ARTHROPODA (ČLENOVCI)  
INSECTA (HMYZ)  
COLEOPTERA (BROUCI)  
Lucanidae (roháčovití)Colophon spp.Jihoafrická republika
FLORA (FLÓRA - ROSTLINY)  
GNETACEAE (LIÁNOVCOVITÉ)Gnetum montanum #13 (liánovec horský)Nepál
MAGNOLIACEAE (ŠÁCHOLANOVITÉ)Magnolia liliifera var. obovata =4543 #l3Nepál
MELIACEAESwietenia macrophylla #23 (svietenie brazilská, mahagon brazilský)Bolívie+2013
Brazílie +2023
Kostarika +2033
Mexiko +2043
PAPAVERACEAE (MAKOVITÉ)Meconopsis regia # 13Nepál
PODOCARPACEAE (PODOKARPOVITÉ)Podocarpus neriifolius # 13Nepál
TETRACENTRACEAETetracentron sinense # 13Nepál

Vysvětlivky k příloze č. 3

(Poznámka: V seznamu jsou čísla vysvětlivek u jednotlivých taxonů označena horním indexem 3, kvůli odlišení od číslování vysvětlivek v přílohách č 1 a 2.)

1. Odkazy na taxony vyšší nežli druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení. Směrodatná jsou pouze vědecká („latinská") jména druhů a ostatních biologických taxonů. České názvy taxonů jsou uvedeny pouze jako doplňující informace.

2. Symbol „+", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu, značí, že do přílohy č 3 |sou zařazeny pouze níže vyjmenované geograficky oddělené populace daného druhu:

+2013 Populace tohoto druhu z Bolívie.

+2023 Populace tohoto druhu z Brazílie.

+2033 Všechny populace tohoto druhu v Amerikách [Severní i Jižní].

+2043 Populace tohoto druhu z Mexika.

3. Symbol „= „ za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu značí, že jméno daného druhu či taxonu je nutno vykládat následovně:

=4013 Uváděný též jako Vampyrops lineatus.

=4023 Dříve řazený jako Tamandua tetradactyla (zčásti).

=4033 Zahrnuje synonymum Cabassous gymnurus.

=4043 Zahrnuje rodové synonymum Coendu.

=4053 Zahrnuje rodové synonymum Cuniculus.

=4063 Zahrnuje synonymum Vulpes vulpes leucopus.

=4073 Dříve řazený jako Nasua nasua.

=4083 Zahrnuje synonymum Galictis allamandi.

=4093 Dříve řazený jako Martes flavigula.

=4103 Zahrnuje rodové synonymum Viverra.

=4113 Dříve řazeny jako Viverra megaspila.

=4123 Dříve řazený jako Herpestes auropunctatus.

=4133 Dříve řazený jako Herpestes fuscus.

=4143 S výjimkou domestikované formy Bubalus arnee uváděné jako Bubalus bubalis.

=4153 Uváděný též jako Boocercus eurycerus, zahrnuje rodové synonymum Taurotragus.

=4163 Uváděný též jako Ardeola ibis.

=4173 Uváděný též jako Egretta alba a Ardea alba.

=4183 Uváděný též jako Hagedashia hagedash.

=4193 Uváděný též jako Lampribis rara.

=4203 Uváděný též jako Spatula clypeata.

=4213 Uváděný též jako Nyroca nyroca.

=4223 Zahrnuje synonymum Dendrocygna fulva.

=4233 Uváděný též jako Cairina hartlaubii.

=4243 Uváděný též jako Crax pauxi.

=4253 Dříve řazený jako Arborophila brunneopectus (zčásti).

=4263 Uváděný též jako Turturoena iriditorques; dříve řazený jako Columba malherbii (zčásti).

=4273 Uváděný též jako Nesoenas mayeri.

=4283 Dříve řazený jako Treron australis (zčásti).

=4293 Uváděný též jako Calopelia brehmeri, zahrnuje synonymum Calopeha puella.

=4303 Uváděný též jako Tympanistria tympanistria.

=4313 Uváděný též jako Tchitrea bourbonnensis.

=4323 Dříve řazený jako Serinus gularis (zčásti).

=4333 Uváděný též jako Estrilda subflava nebo Sporaeginthus subflavus.

=4343 Uváděný též jako Lagonosticta larvata (zčásti).

=4353 Zahrnuje rodové synonymum Spermestes.

=4363 Uváděný též jako Euodice cantans; dříve řazený jako Lonchura malabarica (zčásti).

=4373 Uváděný též jako Hypargos nitidulus.

=4383 Dříve řazený jako Parmoptila woodhousei (zčásti).

=4393 Zahrnuje synonyma Pyrenestes frommi a Pyrenestes rothschildi.

=4403 Uváděný též jako Estrilda bengala.

=4413 Uváděný též jako Malimbus rubriceps nebo Anaplectes melanotis.

=4423 Uváděný též jako Coliuspasser ardens.

=4433 Dříve řazený jako Euplectes orix (zčásti).

=4443 Uváděný též jako Coliuspasser macrourus.

=4453 Uváděný též jako Ploceus superciliosus.

=4463 Zahrnuje synonymum Ploceus nigriceps.

=4473 Uváděný též jako Sitagra luteola.

=4483 Uváděný též jako Sitagra melanocephala.

=4493 Dříve řazený jako Ploceus velatus.

=4503 Uváděný též jako Hypochera chalybeata; zahrnuje synonyma Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis a Vidua ultramarina.

=4513 Dříve řazený jako Vidua paradisea (zčásti).

=4523 Uváděný též jako Pelusios subniger.

=4533 Dříve řazený v rodu Natrix.

=4543 Dříve řazený jako Talauma hodgsonii; uváděný též jako Magnolia hodgsonii a Magnolia candollii var. obovata.

=4553 Dříve řazený jako Bothrops nummifer.

=4563 Dříve řazený jako Bothrops schlegelii.

=4573 Dříve řazený jako Vipera ruselli.

=4583 Dříve řazený jako Bothrops nasutus.

=4593 Dříve řazený jako Bothrops ophryomegas.

4. Jména zemí uvedená u jména druhu jsou jména těch smluvních stran mezinárodní úmluvy1), které navrhly zařazení daného druhu do přílohy č 3 [viz § 2 odstavec 1 písmeno c) zákona].

5. Ustanovení mezinárodní úmluvy1) a zákona se vztahují na jakéhokoliv živého nebo mrtvého živočicha druhu uvedeného v této příloze a rovněž na jakoukoli zjevně rozpoznatelnou část nebo odvozeninu z nich [viz § 3 písmeno a) zákona], pokud ovšem v souladu s článkem I písmenem b) pododstavci (ii) a (iii) mezinárodní úmluvy1) symbol „#", za kterým následuje číslo, uvedený u jména druhu zařazeného v příloze č 3, neoznačuje ve vztahu k nim pro účely mezinárodní úmluvy1) a zákona části nebo odvozeniny, a to následovně:

#13 Označuje všechny zřetelně rozpoznatelné části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen, výtrusů a pylových zrn (včetně brylek),

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích, převážených ve sterilních nádobách, a

c) řezaných květů uměle vypěstovaných rostlin

#23 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#33 Označuje navíc k celým živočichům ještě pouze ploutve a části ploutví.

6. Pro křížence (hybridy) platí vysvětlivka č 14 uvedená za přílohou č 2.".

9. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

10. V příloze č. 8 seznam v písmenu c) zní:

"c) všechny živé exempláře následujících druhů ptáků:

Agapornis cana (papoušík šedohlavý)

Agapornis fischeri (papoušík Fišerův)

Agapornis nigrigenis (papoušík hnědohlavý)

Agapornis personata (papoušík škraboškový)

Agapornis roseicollis (papoušík růžohrdlý)

Agapornis taranta (papoušík etiopský)

Alisterus scapularis (papoušek královský)

Amandava formosa (tygříček olivový)

Amazona aestiva (amazoňan modročelý)

Anas formosa (čírka dvojskvrnná)

Aprosmictus erythropterus (papoušek červenokřídlý)

Aratinga jandaya (aratinga jendaj)

Argusianus argus (argus okatý, bažant argus)

Barnardius barnardi (barnard zelený)

Barnardius zonarius (barnard límcový)

Bolborhynchus lineola (aymara pruhovaný)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Carduelis yarrellii (čížek Yarrellův)

Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)

Cyanoliseus patagonus (papoušek patagonský)

Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)

Dendrocygna arborea (husička stromová)

Forpus coelestis (papoušíček šedokřídlý)

Forpus conspicillatus (papoušíček brýlatý)

Forpus cyanopygius (papoušíček modravý)

Forpus passerinus (papoušíček vrabčí)

Forpus xanthops (papoušíček žlutolící)

Forpus xanthopterygius (papoušíček modrohřbetý)

Gallicolumba luzonica (holub krvavý)

Gallus sonneratii (kur Sonneratův)

Gracula religiosa (loskuták posvátný)

Leiothrix argentauris (timálie stříbrouchá)

Leiothrix lutea (timálie čínská)

Liocichla omeiensis (sojkovec sečchuanský)

Myiopsitta monachus (mníšek šedý)

Nandayus nenday (nandej černohlavý)

Neophema chrysostoma (neoféma modrokřídlá)

Neophema elegans (neoféma ozdobná)

Neophema pulchella (neoféma tyrkysová)

Neophema splendida (neoféma modrohlavá)

Neopsephotus (Neophema) bourkii (papoušek Bourkův)

Nyctea scandiaca (sovice sněžní)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

Paroaria coronata (kardinál šedý)

Padda oryzivora (rýžovník šedý)

Pavo muticus (páv japonský, p. zelený)

Platycercus spp. (rozela)

Poephila cincta (pásovník krátkoocasý)

Poicephalus senegalus (papoušek senegalský)

Polyplectron bicalcaratum (bažant páví)

Polyplectron germanii (bažant hnědý)

Polyplectron malacense (bažant malajský)

Polyplectron schleiermacheri (bažant)

Pólytelis spp. (papoušek roku Polytelis)

Psephotus dissimilis (synonymum P.chrysopterygius dissimilis, papoušek černočapkový)

Psephotus haematonotus (papoušek zpěvavý)

Psephotus varius (papoušek mnohobarvý)

Psittacula alexandri (alexandr růžový)

Psittacula cyanocephala (alexandr rudohlavý)

Psittacula eupatria (alexandr velký)

Purpureicephalus spurius (papoušek červenotemenný)

Pycnonotus zeylandicus (bulbul korunkatý)

Pyrrhura frontalis (pyrura hnědouchý)

Rhea americana (nandu pampový)

Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá)

Tangara fastuosa (tangara nádherná)

Trichoglossus haematodus (lori mnohobarvý)".

11. V příloze č. 8 se za písmenem j) mění tečka v čárku a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) živá zvířata, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže povolený dovoz exempláře na tuto dobu kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.".

12. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb.

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře (K § 23 odst. 2 zákona)

1. Registrační povinnost podle § 23 odst. 2 zákona se vztahuje na všechny neživé exempláře, včetně jakékoli části těla nebo výrobku ve smyslu definice exempláře podle § 3 písm. a) zákona, což zahrnuje i skořápky ptačích vajec, (dále jen "předměty") živočišných druhů stanovených v § 2 odst. 1 písm. a) zákona (příloha č. 1 k této vyhlášce) s výjimkou

a) mrtvých exemplářů druhů vyjmenovaných v příloze č. 8 k této vyhlášce,

b) předmětů prokazatelně vyrobených nebo jinak získaných v České republice anebo dovezených do České republiky před 1. 6. 1992,

c) předmětů dovezených do České republiky v období od 1. 6. 1992 do 1. 4. 1997 s povolením ministerstva vydaným podle § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v tehdy platném znění,

d) předmětů dovezených do České republiky po 1. 4. 1997, pokud se majitel nebo držitel předmětu prokáže potvrzením ministerstva o povoleném dovozu vydaným podle § 21 odst. 3 zákona,

e) katalogizovaných sbírkových předmětů v muzeích, pracovištích Akademie věd České republiky, vysokých, středních a základních školách (dále jen "sbírka"), pokud byly součástí sbírky před 1. 4. 1997 a pokud zůstávají součástí sbírky, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

f) katalogizovaných předmětů v depozitářích zoologických zahrad evidovaných u ministerstva podle § 19 odst. 4 zákona (dále jen "zoo"), které byly získány před 1. 4. 1997 z původních živých exemplářů chovaných v těchto zoo, pokud exempláře zůstávají v držení těchto zoo, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

g) předmětů, které byly získány nebo odvozeny z původně živých exemplářů registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud je majitel předmětu totožný s držitelem onoho původního živého exempláře a doloží tuto skutečnost originálem registračního listu vydaným pro původní živý exemplář, ve smyslu bodu 2 této přílohy,

h) peří, vaječných skořápek a dalších předmětů vyrobených z peří nebo vajec ptáků registrovaných podle § 23 odst. 1 zákona, pokud držitel takového předmětu doloží tuto skutečnost kopií registračního listu a potvrzením držitele registrovaného ptáka, ze kterého peří, vaječná skořápka nebo předmět pochází. Tato výjimka neplatí pro ptačí kožky a preparované ptáky; anebo

i) exemplářů, které jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem v zahraničí, která cestuje s exempláři dočasně do České republiky na dobu ne delší než 90 dní, pokud dovozce prokáže původ exempláře kopií č. 1 (modrá) dokladu CITES vydaného pro dovoz ministerstvem podle zákona, která je potvrzena razítkem české celnice, originálem dokladu CITES vydaného ministerstvem podle zákona na budoucí opakovaný vývoz anebo originálem potvrzení ministerstva o povoleném dovozu vydaném podle § 21 odst. 3 zákona.

2. Registrace exempláře spadajícího pod písmena e), f) nebo g) se neprovádí při přenechání exempláře jiné sbírce nebo zoo, pokud bude původ doložen potvrzením sbírky nebo zoo, odkud exemplář původně pochází, a v případě exempláře podle písmene g) potvrzením majitele původního živého exempláře a originálem nebo kopií registračního listu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru