Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 211/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

Částka 81/2001
Platnost od 27.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

211

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 15. června 2001,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 459/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška stanoví

a) výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami1) (dále jen "seznam výkonů"),

b) výše úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen "lůžková zařízení"), se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou,

b) podle seznamu výkonů, nebo

c) na návrh lůžkového zařízení dohodnutým způsobem úhrady kombinovaným s platbou za diagnózu.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh lůžkového zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.2)

(5) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(6) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

(7) Pokud ve 2. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna celkovou výši úhrady stanovenou v příloze č. 1 této vyhlášky o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Takto vypočtené zvýšení úhrady se vynásobí číslem 0,9. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 31. května 2002.

(8) Provádí-li se úhrada paušální sazbou podle odstavce 1 písm. a), zdravotní pojišťovna poskytuje nad rámec paušální sazby ve 2. pololetí 2001 zvlášť úhradu

a) za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené v seznamu výkonů), které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001,

b) za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k této vyhlášce [periferní nervová stimulace (PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta ve 2. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu výkonů, které byly poskytnuty ve 2. pololetí 2001, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001;3) pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky pro léčbu HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí) poskytnuté ve 2. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce; antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha ve 2. pololetí 2001,

i) za ošetřovací dny resuscitační a intenzivní péče č. 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068 podle seznamu výkonů, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin ve 2. pololetí 2001, v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, přičemž cena bodu pro úhradu těchto výkonů stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001,4)

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 8 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté ve 2. pololetí 2001 u onkologicky nemocných dětí léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou, nebo

b) kombinovaným způsobem podle přílohy č. 2 části B).

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b) a odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna se na návrh odborného léčebného ústavu na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.5)

(5) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 2. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotní pojišťovna se na návrh léčebny dlouhodobě nemocných na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.6)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený v seznamu výkonů se ve 2. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů.

(2) Jiný způsob úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, je možný, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 a zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna se na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly.

(3) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.7)

(4) Hodnota režie dohodnutá ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného v seznamu výkonů, se zvyšuje o 60 bodů oproti 2. pololetí 2000.

(5) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 12 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 2. pololetí 2000.

§ 6

(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se ve 2. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 2. pololetí 2001,

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě zákona8) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 2. pololetí 2001.9)


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb.

2) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.

3) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. e) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

4) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 2 odst. 7 písm. i) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

5) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
Příloha č. 2 bod B) 1. nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

6) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

7) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 5 odst. 2 nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

8) § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

9) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb.
§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

A) Postup při stanovení úhrady paušální sazbou:

1. Úhrada zdravotní péče poskytované lůžkovými zařízeními zahrnuje:

a) úhradu akutní lůžkové péče vykazované na hospitalizačních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „hospitalizační úhrada"),

b) úhradu ambulantní péče vykazované na ambulantních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „ambulantní úhrada"),

c) úhradu výkonů zdravotní dopravy (dále jen „dopravní úhrada"),

d) úhradu jiných výkonů zdravotní péče, pokud je lůžkové zařízení poskytuje, výkony komplementu pro jiná zdravotnická zařízení, popřípadě další nasmlouvané výkony (dále jen „jiná úhrada").

Pokud některý z uvedených druhů zdravotní péče lůžkové zařízení neposkytuje, pak není součástí úhrady.

2. Postup stanovení paušální sazby pro 1. pololetí 2001:

Paušální sazba se počítá pro jednotlivé druhy zdravotní péče uvedené v bodu 1 písm. a) až d) z objemu výkonů za 2. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.července 2000 do 31. května 2001, takto:

Celkový objem výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v lůžkovém zařízení poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát lůžkové zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý druh úhrady podle bodu 1 písm. a) až d).

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce, v Kč.

2.1 Paušální sazba hospitalizační

∑BH∑ZH
PHB =———PHZ =———
∑UH∑UH

kde:

PHB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000

BH = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony při hospitalizaci, včetně bodů za kategorii pacienta, za 2. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PHZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 hospitalizovaným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZH = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 hospitalizovaným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UH = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli ve 2. pololetí 2000 hospitalizováni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

2.2 Paušální sazba ambulantní

∑BA∑ZA
PAB =———PAZ =———
∑UA∑UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000.

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích, za 2. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli ve 2. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

3. Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑BD∑ZD
PDB =———PDZ =———
∑UD∑UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě ve 2. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

2.4 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

∑BJ∑ZJ
PJB =———PJZ =———
∑UJ∑UJ

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony ve 2. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl lůžkovým zařízením vykázán a zdravotní pojišťovnou uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly ve 2. pololetí 2000 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

3. Výpočet výše paušální úhrady za 1 bod

Při výpočtu výše paušální úhrady za 1 bod se vychází z individuální výše úhrady za 1 bod ve 2. pololetí 2000, která se upravuje o diferencovaný nárůst úhrady ve 3 pásmech (podle bodu 3.2).

3.1 Individuální výše úhrady za 1 bod (IVUB) za 2. pololetí 2000 představuje podíl celkové úhrady bez zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu na 1 bod. Stanoví se podle následujícího vzorce:

∑ ÚHRADA2. pol. 2000 — Z2. pol. 2000
IVUB2. pol. 2000 = ———————————————
∑ BODY2. pol. 2000

kde:

ÚHRADA2. pol. 2000 = úhrada za veškeré poskytnuté zdravotní výkony, včetně kategorie pacienta, poskytnuté daným lůžkovým zařízením ve 2. pololetí 2000, které byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001; do této úhrady se nezapočítávají zdravotní výkony, které jsou ve 2. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby.

Z2. pol. 2000 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, hrazených nad rámec paušální sazby, poskytnutých ve 2. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

BODY2. pol. 2000 = počet bodů za zdravotní výkony a za kategorii pacienta poskytnuté daným lůžkovým zařízením ve 2. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001; do těchto bodů se nezapočítávají body za zdravotní výkony, které jsou ve 2. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby.

3.2 Paušální úhrada za 1 bod (PUB) pro 2. pololetí 2001 vychází z individuální výše úhrady za 1 bod, zjištěné za 2. pololetí 2000. Stanoví se následovně:

a) jestliže vypočtená IVUB je nižší než 0,89 Kč, pak PUB pro 2. pololetí 2001 činí 0,89 Kč,

b) jestliže vypočtená IVUB je rovna 0,89 Kč nebo nižší nebo rovna 0,99 Kč, připočte se k této IVUB 0,01 Kč (PUB = IVUB + 0,01),

c) jestliže vypočtená IVUB je rovna nebo vyšší než 1 Kč, použije se vypočtená IVUB (PUB = IVUB).

4. Výpočet celkové úhrady za poskytnutou zdravotní péči

4.1 Paušální úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod (PUB) a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) pro 2. pololetí 2001 je následující:

PHU = (PHB × PUB) + PHZ

PAU = (PAB × PUB) + PAZ

PDU = (PDB × PUB) + PDZ

PJU = (PJD × PUB) + PJZ

kde:

PHU = paušální hospitalizační úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

4.2 Úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) se vypočítá tak, že se paušální úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

HU = PHC × UHV

AU = PAC × UAV

DU = PDC × UDV

JU = PJC × UJV

kde:

HU = hospitalizační úhrada

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UHV = počet hospitalizovaných unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní péče poskytnuta, vykázána ve 2. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána ve 2. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána ve 2. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly jiné výkony poskytnuty, vykázány ve 2. pololetí 2001 a uznány zdravotní pojišťovnou

4.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = HU + AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 2 odst. 6 této vyhlášky.

5. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 2. pololetím 2000 a 2. pololetím 2001. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

5.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce

5.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2001 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 2. pololetí 2001 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

6. Poskytnutí měsíční zálohy

Zdravotní pojišťovna poskytne lůžkovému zařízení měsíční zálohu ve výši 106 % jedné šestiny objemu úhrad, které byly tomuto lůžkovému zařízení uhrazeny ve 2. pololetí 2000.

B) Při stanovení úhrady podle seznamu výkonů

1. Způsob úhrady podle § 2 odst. 1 písm. b) lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za referenční období z důvodu malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují jedné zdravotní pojišťovně více než 300 000 Kč za kalendářní čtvrtletí.

2. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka kolísavého objemu poskytnuté zdravotní péče.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

A) Postup při stanovení úhrady paušální sazbou za zdravotní péči

Úhrada činí 110 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím 2. pololetí 2000, vykázanou a uznanou od 1.července 2000 do 31. května 2001, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v odborném léčebném ústavu poskytována, či je hrazena jinak.

1. Úhrada ve výši 110 % náleží jen za podmínky, že vykázaný počet ošetřovacích dnů ve 2. pololetí 2001 činí alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných ve 2. pololetí 2000. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 2. pololetí 2001 za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.

2. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

2.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

2.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2001 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 2. pololetí 2001 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

B) Při stanovení úhrady kombinovaným způsobem;

Kombinovaný způsob úhrady se použije pro odborné léčebné ústavy, které mají v lůžkové péči nasmlouvány pouze zdravotní výkony typu ošetřovací den, popřípadě výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů:

1. Lůžková péče bude hrazena platbou za ošetřovací den a za výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

2. Ambulantní péče, zdravotní doprava a jiné zdravotní výkony budou hrazeny paušální sazbou. Paušální sazba se počítá z objemu výkonů za 2. pololetí 2000, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, takto:

Celkový objem zdravotních výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v odborném léčebném ústavu poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát odborný léčebný ústav vykázal na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony.

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v Kč.

2.1 Paušální sazba ambulantní

∑ BA∑ ZA
PAB =———PAZ =———
∑ UA∑ UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích ve 2. pololetí 2000 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2001 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli ve 2. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

2.2 Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑ BD∑ ZD
PDB =———PDZ =———
∑ UD∑ UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě ve 2. pololetí 2000 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveným, případně ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při výkonech ve zdravotní dopravě, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli ve 2. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

2.3 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

∑ BJ∑ ZJ
PJB =———PJZ =———
∑ UJ∑ UJ

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 2. pololetí 2000 BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony ve 2. pololetí 2000 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené ve 2. pololetí 2001 nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve 2. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, který byl vykázán a uznán od 1. července 2000 do 31. května 2001, kromě zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků:

a) hrazených nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnutých do jiné paušální sazby,

b) poskytnutých při jiných zdravotních výkonech v odbornostech, které již nejsou pro 2. pololetí 2001 nasmlouvány.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly ve 2. pololetí 2000 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly vykázány a uznány od 1. července 2000 do 31. května 2001.

3. Výpočet úhrady za poskytnutou zdravotní péči

Paušální úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

3.1 Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče pro 2. pololetí 2001 je následující:

PAU = (PAB × CB) + PAZ

PDU = (PDB × CB) + PDZ

PJU = (PJB × CB) + PJZ

kde:

PAU = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDU = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJU = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

CB = cena bodu dle § 3 odst. 4 této vyhlášky

3.2 Úhrada za ambulantní péči, zdravotní dopravu a jiné zdravotní výkony se vypočítá tak, že se paušální úhrada vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

AU = PAU × UAV

DU = PDU × UDV

JU = PJU × UJV

kde:

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána ve 2. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána ve 2. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byly jiné výkony poskytnuty, vykázány ve 2. pololetí 2001 a uznány zdravotní pojišťovnou

3.3 Celková úhrada (CU) je součtem ambulantní úhrady (AU), dopravní úhrady (DU) a jiné úhrady (JU):

CU = AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 3 odst. 4 této vyhlášky.

4. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 2. pololetím 2000 a 2. pololetím 2001. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

4.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

4.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2.pololetí 2001 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce ve 2. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 2. pololetí 2001 navýšena 0 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

č.Název lůžkového zařízeníSídlo
1.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
2.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
3.61383082Ústřední vojenská nemocnice PrahaPraha 6
4.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
5.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků pro léčbu hemofílie

Účinná látkaKódNázevDoplněk názvu
Koagulační faktor VIII53360ANTIHEM.F.(LIDSKÝ),HEMOFIL MINJ SIC 1X1000UT+SO
93006ANTIHEM.F.(LIDSKÝ),HEMOFIL MINJ SIC 1X250UT+SOL
53359ANTIHEM.F.(LIDSKÝ),HEMOFIL MINJ SIC 1X500UT+SOL
87240FANHDI1000 IUINJ SIC 1X1KU+SOLV.
87238FANHDI 250 IUINJ SIC 1X250UT+SOL
87239FANHDI 500 IUINJ SIC 1X500UT+SOL
60381HAEMOCTINSDH 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
60379HAEMOCTIN SDH 250INJ SIC 1X250UT+SOL
60380HAEMOCTIN SDH 500INJ SIC 1X500UT+SOL
89029IMMUNATE STIM PLUS 1000INJ SIC 1X1KU+SOLV.
89027IMMUNATE STIM PLUS 250INJ SIC 1X250UT+SOL
89028IMMUNATE STIM PLUS 500INJ SIC 1X500UT+SOL
Koagulační faktor IX75080IMMUNINE 1200 I.E.INJ SIC 1.2KU+10ML
75079IMMUNINE 600 I.E.INJ SIC 1X600UT+5ML
Jiná kombinace přípravků pro výživu83535MCT OILOLE 1X946ML

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno - Bohuniceklinika infekčních chorob
2.00179906Fakultní nemocniceHradec Královéinfekční klinika
3.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Porubáklinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS
4.00669806Fakultní nemocnicePlzeňAIDS centrum infekční kliniky
5.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8AIDS centrum infekční kliniky
6.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labemoddělení přenosných nemocí
7.00072711Nemocnice České BuděíoviceČeské Budějoviceinfekční oddělení nemocnice

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky pro komplexní léčbu oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS

Účinná látkaKódNázevDoplněk
tikarcilin a inhibitor enzymu93169TIMENTIN 1.6GMINJ SIC 4X1.6GM
93170TIMENTIN 3.2GMINJ SIC 4X3.2GM
piperacilin12336PIPRAKSINJ SIC 1X2GM+10ML
94251PIPRIL 2GMINJ SIC 1X2GM
58182PIPRIL 4GMINF SIC 1X4GM
94252PIPRIL 4GMINJ SIC 1X4GM
ceftazidim55867KEFADIM 1GMINJ SIC 1X1GM
55868KEFADIM 2GMINJ SIC 1X2GM
76353FORTUMINJ 1X1GM
76354FORTUMINJ 1X2GM
76355FORTUMINJ 1X500MG
ceftriaxon53722CEFAXONE 1000MGINJ SIC 1X1000MG
83958CEFAXONE 250MGINJ SIC 1X250MG
53719CEFAXONE 500MGINJ SIC 1X500MG
01645CEFTRIAXON 1000-SLINJ SIC 5X1GM
01649CEFTRIAXON 2000-SLINF SIC 1X2GM
01648CEFTRIAXON 2000-SLINJ SIC 5X2GM
01647CEFTRIAXON 500-SLINJ SIC 5X0.5GM
80662LENDACIN 1GINJ SIC 5X1GM
93491LONGACEPH 1GMINJ SIC 10X1GM
93492LONGACEPH 1GMINJ SIC 50X1GM
93489LONGACEPH 250MGINJ SIC 10X250MG
54086NOVOSEF 1G I.M.INJ SIC 1X1GM+SOLV.
54085NOVOSEF 1G I.V.INJ SIC 1X1 GM+SOLV.
cefoperazon75039CEFOBID 1 GMINJ SIC 1X1 GM
cefepim87199MAXIPIME 1 GMINJ SIC 1X1 GM
87200MAXIPIME 2 GMINJ SIC 1X2GM
87198MAXIPIME 500 MGINJ SIC 1X500MG
celpirom86597CEFROM 1GMINJ SIC 1X1GM
86699CEFROM 1GMINJ SIC 1X1GM
86598CEFROM 2GMINJ SIC 1X2GM
86700CEFROM 2GMINJ SIC 1X2GM
cefixim76233SUPRAXTBL OBD 10X200MG
76235SUPRAXPLV SUS 1X50ML/1GM
cefotaxim83955CEFANTRAL 1GMINJ SIC 1X1GM
94176CEFOTAXIME LEK 1GMINJ SIC 1X1GM
94177CEFOTAXIME LEK 2GMINJ SIC 1X2GM
93715CLAFORANINJ 1X1GM
11354CLAFORAN 1.0 G I.V.,I.M.INJ SIC 1X1GM
53235SEFOTAK 0.5GMINJ SIC 1X0.5GM+SOL
53236SEFOTAK 1GMINJ SIC 1X1 GM+SOL V.
05770TAXCEFINJ SIC 1X1 GM
05768TAXCEFINJ SIC 1X500MG
05748TAXCEF 2GINJ SIC 1X2GM
amoxicilin96415AMOKSIKLAVGTT 1X20ML
74991AMOKSIKLAVPLV SUS 1X100ML
72972AMOKSIKLAV 1.2GMINJ SIC 5X1.2GM
05951AMOKSIKLAV 1GTBL OBD 14X1GM
85524AMOKSIKLAV 375MGTBL OBD 21X375MG
72973AMOKSIKLAV 600MGINJ SIC 5X600MG
85525AMOKSIKLAV 625MGTBL OBD 21X625MG
96416AMOKSIKLAV FORTEPLV SUS 1X100ML/5GM
97660AUGMENTIN 1.2GINJ SIC 5X1.2GM
66020AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 10X1.2GM
92207AUGMENTIN 1.2GMINJ SIC 5X1.2GM
91002AUGMENTIN 156MG/5MLPLV SUS 1X100ML
97658AUGMENTIN 156MG/5MLSIR SIC 1X100ML
12494AUGMENTIN 1GTBL OBD 14X1GM
53959AUGMENTIN 1GMTBL OBD 14X1GM
96070AUGMENTIN 312MG/5MLPLV SUS 1X100ML
83739AUGMENTIN 312MG/5MLSIR SIC 1X100ML
93709AUGMENTIN 375MGTBL OBD 21X375MG
97657AUGMENTIN 375MGTBL OBD 21X375MG
92206AUGMENTIN 600MGINJ SIC 10X600MG
83738AUGMENTIN 625MGTBL OBD 21X625MG
89852AUGMENTIN 625MGTBL OBD 21X625MG
44793AUGMENTIN DUOPLV SUS 1X140ML
84791AUGMENTIN DUOPLV SUS 1X35ML
84792AUGMENTIN DUOPLV SUS 1X70ML
53567CURAM 156.25MG/5MLPLV SUS 1X100ML
53571CURAM 312.5MG/5MLPLV SUS 1X100ML
53577CURAM 625MGTBL OBD 21X625MG
46093ENHANCIN 250/125MGTBL OBD 21X250MG
46094ENHANCIN 500/125MGTBL OBD 21X500MG
46710KLAMOXIN 625TBL OBD 16X500/125MG
59289KLAMOXIN 625TBL OBD21X500/125MG
59290KLAMOXIN 625TBL OBD30X500/125MG
cefoperazon+ sulbaktam94756SULPERAZON 2GM IM/IVINJ SIC 1X(1GM+1GM)
piperacilin a enzymový inhibitor84783TAZOCIN 2.25GMINJ SIC 1X2.25GM
84784TAZOCIN 4.5GMINJ SIC 1X4.5GM
aztreonam86412AZACTAM 1GINJ SIC 1X1GM
meropenem83417MERONEMINJ SIC 10X1GM
83487MERONEMINJ SIC 10X500MG
linkomycin01835LINCOCININJ 1X2ML/600MG
97565NELORENINJ 10X2ML/600MG
91997NELORENCPS 16X500MG
klindamycin04234DALACIN CINJ 1X2ML/300MG
08807DALACIN CINJ 1X4ML/600MG
98212DALACIN CINJ 3X6ML/900MG
91193DALACIN C 150MGCPS 100X150MG
03365DALACIN C 150MGCPS 16X150MG
83458DALACIN C 300MGCPS 16X300MG
97878KLIMICININJ 10X2ML/300MG
64630KLIMICININJ 10X4ML/600MG
94574KLIMICIN 150MGCPS 16X150MG
56867KLIMICIN 300MGCPS 16X300MG
netilmicin90485NETROMYCIN 200MG/2MLINJ 1X2ML/200MG
83736NETROMYCIN 400MG/2MLINJ 1X2ML/400MG
76494NETROMYCIN 50MG/2MLINJ 1X2ML/50MG
amikacin11785AMIKIN 1GINJ 1X4ML/1GM
12334AMIKOZIT 100MGINJ 1X2ML
12335AMIKOZIT 500MGINJ 1X2ML
03951AMIKIN 100MGINJ 1X2ML/100MG
03952AMIKIN 500MGINJ 1X2ML/500MG
gentamycin55680GARAMYCIN SCHWAMMSPN 1X130MG
72970GENTAMICIN BIOCHEMIE 40MGINJ 50X1ML/40MG
72971GENTAMICIN BIOCHEMIE 80MGINJ 50X2ML/80MG
96413GENTAMICIN LEK 40MG/2MLINJ 10X2ML/40MG
96414GENTAMICIN LEK 80MG/2MLINJ 10X2ML/80MG
91138SEPTOPAL-10ER MINIKETTEIMP 1X10 KS
91139SEPTOPAL-10ER MINIKETTEIMP 5X10 KS
91145SEPTOPAL-20ER MINIKETTEIMP 1X20 KS
91142SEPTOPAL-20ER MINIKETTEIMP 5X20 KS
06195SEPTOPAL-30ER KETTEIMP 1X30KS
91140SEPTOPAL-30ER KETTEIMP 5X30KS
vankomycin92289EDICIN 0.5GMINJ SIC 1X500MG
58375VANCOLEDINJ SIC 1X500MG
01619VANCOCIN CP 500MGINJ SIC 1X500MG
58376VANCOLEDINJ SIC 10X500MG
92290EDICIN 1GMINJ SIC 1X1GM
teikoplanin05114TARGOCID 200MGINJ SIC 1X200MG+SOL
05113TARGOCID 400MGINJ SIC 1X400MG+SOL
sulfametoxazol a trimetoprim98100BERLOCID 240SUS 1X100ML
03378BISEPTOL 120TBL 20X120MG-BLI
11706BISEPTOL 480INJ 10X5ML
03377BISEPTOL 480TBL 20X480MG
12917BISMORAL 480TBL 20X480MG
75022COTRIMOXAZOL AL FORTETBL 10X960MG
75023COTRIMOXAZOL AL FORTETBL 20X960MG
96417NOPIL FORTETBL 10
99883NOPIL PRO INFANTSIR 1X100ML
87758ORIPRIMTBL 100X480MG
97868ORIPRIMTBL 20X480MG
91281PRIMOTRENINJ 10X5ML
91291SUMETROLIMSIR 100ML 240MG/5ML
06264SUMETROLIMTBL 20X480MG
ofloxacin66137OFLOXIN INFINF 1X100ML/200MG
12349ZANOCIN 200MGTBL OBD 10X200MG
92740TARIVID I.V. 200INF 5X100ML/200MG
54391TAROFLOX 200TBL OBD 10X200MG
55636OFLOXIN 200TBL OBD 10X200MG
pefloxacin94155ABAKTALINJ 10X5ML/400MG
94156ABAKTALTBL OBD 10X400MG
ciprofloxacin53715CIFLOXINALTBL OBD 200X250MG
53921CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
59829CIPRINOL 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
59830CIPRINOL 200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
69195CIPROBID 250TBL OBD 10X250MG
69196CIPROBID 500TBL OBD 10X500MG
64698QUINTOR 250MGTBL OBD 10X250MG
80539QUINTOR 250MGTBL OBD 50X250MG
64699QUINTOR 500MGTBL OBD 10X500MG
80540QUINTOR 500MGTBL OBD 20X500MG
96040CIPRINOL 250MG/10MLINJ 5X10ML/100MG
94453CIPRINOL 250TBL OBD 10X250MG
96039CIPRINOL 500TBL OBD 10X500MG
56830CIPLOX 200MG/100MLINF 1X100ML (PLAST)
44988CIPLOX 250TBL OBD 10X250MG
44989CIPLOX 250TBL OBD 50X250MG
44985CIPLOX 500TBL OBD 10X500MG
44986CIPLOX 500TBL OBD 50X500MG
86636CIPROBAY 100INF 5X50ML/100MG
86637CIPROBAY 200INF 5X100ML/200MG
91155CIPROBAY 250TBL OBD 10X250MG
91156CIPROBAY 500TBL OBD 10X500MG
53201CIPHIN 250TBL OBD 10X250MG
53202CIPHIN 500TBL OBD 10X500MG
53203CIPHIN 750TBL OBD 10X750MG
53922CIPHIN PRO INFUSION.INF 1X100ML/200MG
87104CIFLOXINALTBL OBD 10X250MG
87105CIFLOXINALTBL OBD 20X250MG
flukonazol58431DIFLAZONINF 1X100ML/200MG
59787DIFLAZON 100CPS 28X100MG
59788DIFLAZON 150CPS 1X150MG
59790DIFLAZON 200CPS 20X200MG
59789DIFLAZON 200CPS 7X200MG
59786DIFLAZON 50CPS 7X50MG
53917FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMACPS 1X150MG
53918FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMACPS 2X150MG
53915FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 10X50MG
55397FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 14X50MG
53916FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 20X50MG
55396FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 7X50MG
46979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFINF 1X100ML/200MG
66031MYCOMAX SIRSIR 1X100ML/500MG
59872MYCOSYSTINF 10X100ML 2MG/ML
59871MYCOSYSTINF 1X100ML 2MG/ML
59874MYCOSYST 100 MGCPS 28X100MG
59875MYCOSYST 150 MGCPS 1X150MG
59876MYCOSYST 150 MGCPS 2X150MG
10743MYCOSYST 150 MGCPS 4X150MG
59873MYCOSYST 50 MGCPS 7X50MG
64942DIFLUCANCPS 28X100MG
64940DIFLUCANCPS 7X50MG
64949DIFLUCAN 200MG/5MLPLV SUS 1X35ML
64950DIFLUCAN 50MG/5MLPLV SUS 1X35ML
64946DIFLUCAN I.V.INF 1X100 ML 2MG/ML
66036MYCOMAX 100CPS 28X100MG
66037MYCOMAX 100CPS 7X100MG
66039MYCOMAX 150CPS 1X150MG
66033MYCOMAX 50CPS 28X50MG
66032MYCOMAX 50CPS 7X50MG
65989MYCOMAX INF.INF 1X100 ML/200MG
itrakonazol58871SPORANOXCPS 15X100MG
58872SPORANOXCPS 28X100MG
58870SPORANOXCPS 4X100MG
56067SPORANOXSOL 1X150ML/1.5GM
amfotericin44141ABELCETINF 10X10ML/50MG
44148ABELCETINF 10X10ML/50MG
44142ABELCETINF 10X20ML/100MG
44149ABELCETINF 10X20ML/100MG
01293AMPHOCIL 100MGINJ SIC 10X100MG
01291AMPHOCIL 100MGINJ SIC 1X100MG
01295AMPHOCIL 50MGINJ SIC 10X50MG
01294AMPHOCIL 50MGINJ SIC 1X50MG
57548AMPHOTERICIN B SQUIBBINJ SIC 1X50MG
zidovudin86100RETROVIRINF CNC5X20ML/200MG
58860RETROVIRSIR 200ML 50MG/5ML
58729RETROVIR 100CPS 100X100MG
58728RETROVIR 250CPS 40X250MG
86100RETROVIR I.V. PRO INFUS.INF 50X20ML/200MG
lamivudin47158EPIVIRTBL OBD 60X150MG
47159EPIVIR PERORALNI ROZTOKSOL 1X240ML 10MG/ML
02085ZEFFIX 100 MGTBL OBD 28X100MG
02086ZEFFIX 100 MGTBL OBD 84X100MG
02087ZEFFIX 5 MG/MLSOL 1X240ML/1.2G
zidovudin + lamivudin57852COMBIVIRTBL OBD 60 (BLISTR)
59221COMBIVIRTBL OBD 60 (LAHV.)
didanosin57422VIDEX 100MGCTB 60X100MG
57423VIDEX 150MGCTB 60X150MG
zalcitabin66733HIVID 0.375MGTBL OBD 100X0.375MG
66734HIVID 0.75MGTBL OBD 100X0.75MG
stavudin53209ZERIT 40MGCTB 56X40MG
abakavir58396ZIAGENTBL OBD 60X300MG
nevirapin57777VIRAMUNETBL 60X200MG
efavirenz58246STOCRIN 100MGCPS 30X100MG
58245STOCRIN 50MGCPS 30X50MG
59948STOCRINCPS 90X200MG
sakvinavir55688INVIRASECPS 270X200MG
ritonavir57784NORVIRCPS 2X84=168X100MG
53271NORVIR ROZTOKSOL 5X90ML 80MG/ML
indinavir44124CRIXIVAN 200CPS 360X200MG
44126CRIXIVAN 400CPS 180X400MG
nelfinavir59903VIRACEPT 250MGTBL 180X250MG
59852VIRACEPT 50MG/GMPLV SUS 1X144GM
ganciklovir02064CYMEVENEINF SIC 1X500MG
59653CYMEVENE 250MGCPS 84X250MG
foskarnet62698FOSCAVIR 24MG/ML I.V.INF 1X250ML 24MG/ML
acyklovir57068ACICLOVIR AL 200TBL 25X200MG
56079ACICLOVIR AL 400TBL 35X400MG
54031PROVIRSANTBL 30X200MG
54213RANVIR 200TBL 25X200MG
54216RANVIR 400TBL 25X400MG
93988VIROLEXINF SIC 5X250MG
53608XOROX 200MGTBL 25X200MG
53607XOROX 250MGINF SIC 5X250MG
53610XOROX 400MGTBL 60X400MG
53611XOROX 800MGTBL 35X800MG
64953ZOVIRAX 250MGINJ SIC 5X250MG
64952ZOVIRAX 500MGINJ SIC 5X500MG
66010ZOVIRAX 800MGTBL 35X800MG
88303ZOVIRAXTBL 25X200MG
96448ZOVIRAXTBL 70X400MG
93191ZOVIRAX 200MG/5MLSUS 1X125ML
84128HERPESIN 400TBL 25X400MG
84127HERPESIN 200TBL 25X200MG
93260HERPESIN 250INJ SIC 10X250MG
93987VIROLEXTBL 20X200MG
93990VIROLEXUNG OPH 1X4.5GM 3%
87911ZOVIRAXUNG OPH 1X4.5GM
valaciklovir53075VALTREXTBL OBD 10X500MG
87205VALTREXTBL OBD 42X500MG
03002VALTREX 250mgTBL OBD 60X250MG
59947VALTREX 250mgTBL OBD 60X250MG
interferon alfa59047INFERGENINJ 12X0.3ML/9RG
59043INFERGENINJ 1X0.3ML/9RG
59046INFERGENINJ 6X0.3ML/9RG
59222INTRON A 10MIL.M.J.INJ SIC 1X10MU+SOLV
59228INTRON A 10 MIL.M.J.INJ SIC 30X10MU+SOL
59225INTRON A 10 MIL.M.J.INJ SIC 6X10MU+SOLV
91639INTRON A 3 MIL.M.J.INJ SIC 1X3MU
59226INTRON A 3 MIL.M.J.INJ SIC 30X3MU+SOLV
59223INTRON A 3 MIL.M.J.INJ SIC 6X3MU+SOL V.
54372INTRON A 3 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X0.5ML-LAHV.
53197INTRON A 30 MIL.M.J.INJ SIC 1X30MU
83394INTRON A 5 MIL.M.J.INJ SIC 1X5MU+SOL V.
59227INTRON A 5 MIL.M.J.INJ SIC 30X5MU+SOLV
59224INTRON A 5 MIL.M.J.INJ SIC 6X5MU+SOL V.
54374INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X0.5ML-LAHV.
54375INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X1ML-LAHV.
54402ROFERON-A 18 MIU/0.6MLINJ 3X0.6ML/18MU
89225ROFERON-A 18MIU/3MLINJ 1X3ML/18MU
54400ROFERON-A 3 MIU/0.5MLINJ 5X0.5ML/3MU+STR
89224ROFERON-A 3MIU/1MLINJ 1X1ML/3MU
93101WELLFERON 10MUINJ 1X1ML/10MU
93100WELLFERON 3MUINJ 1X1ML/3MU
56672WELLFERON 5MUINJ 1X1ML/5MU
54563INTRON A3 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X0.5ML+SOUPR.
54560INTRON A5 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X0.5ML+SOUPR.
54561INTRON A5 MIL.M.J./0.5 MLINJ 1X1ML+SOUPR.
54474INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/60MU
54472INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/18MU
54473INTRON A REDIPEN 5MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/30MU
filgrastim69026NEUPOGENINJ 5X1ML/0.3MG
57864NEUPOGENINJ 5X1.6ML
98297NEUPOGENINJ 5X1.6ML
57863NEUPOGENINJ 5X1ML
erytropoetin57340EPREX 1 000IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/5KU+STR
57341EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.6ML/6KIJ+STR
57342EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.7ML/7KU+STR
57343EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.8ML/8KU+STR
57344EPREX 1 000 IU/0.1MLINJ 6X0.9ML/9KU+STR
85530EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X0.3ML/3KU+STR
85531EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X0.4ML/4KU+STR
85532EPREX 1000 IU/0.1MLINJ 6X1ML/10KU+STR.
85528EPREX 200 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/1KU+STR
93579EPREX 200 IU/0.1MLINJ 6X1ML/2KU-LAHV.
85529EPREX 400 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/2KU+STR
02267EPREX 40000INJ 1X1ML/40KU-LAHV
64816NEORECORMON 1000 IUINJ 6X0.3ML/1KU
58451NEORECORMON 10000 IUINJ 6X0.6ML/10KU
64812NEORECORMON 2000 IUINJ 6X0.3ML/2KU
58453NEORECORMON 20000 IUINJ 6X0.6ML/20KU
64818NEORECORMON 3000 IUINJ 6X0.3ML/3KU
06221NEORECORMON 4000IUINJ SOL 6X4000 IU
64814NEORECORMON 500 IUINJ 6X0.3ML/500UT
58449NEORECORMON 5000 IUINJ 6X0.3ML/5KU
58686NEORECORMON MULTIDOSE 100000INJ SIC 1X100KU+SOL
58685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ SIC 1X50KU+SOLV
58688NEORECORMON PRO RECOPEN 10000INJ SIC 3X10KU+SOLV
58744NEORECORMON PRO RECOPEN 20000INJ SIC 3X20KU+SOLV
45355RECORMON S 10000INJ SIC 5X10KU+STR.
45354RECORMON S 5000INJ SIC 5X5KU+STR.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu popálenin

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10Klinika popáleninové medicíny
2.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - PorubáPopáleninové centrum
3.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoCentrum (klinika) popálenin a rekonstrukční chirurgie

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu cystické fibrózy

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 52. Dětská klinika, TRN
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoInfekční klinika DFN
3.00179906Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové Dětská klinika
4.00669806Fakultní nemocnice PlzeňPlzeňDětská klinika
5.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomoucDětská klinika a klinika TRN

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu cystické fibrózy

ATCKódNázevDoplněk
ciprofloxa cin87104CIFLOXINALTBL OBD 10X250MG
53715CIFLOXINALTBL OBD 200X250MG
87105CIFLOXINALTBL OBD 20X250MG
53201CIPHIN 250TBL OBD 10X250MG
53202CIPHIN 500TBL OBD 10X500MG
53203CIPHIN 750TBL OBD 10X750MG
53922CIPHIN PRO INFUSION.200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
53921CIPHIN PRO INFUSIONE 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
56830CIPLOX 200MG/100MLINF 1X100ML (PLAST)
44988CIPLOX 250TBL OBD 10X250MG
44989CIPLOX 250TBL OBD 50X250MG
44985CIPLOX 500TBL OBD 10X500MG
44986CIPLOX 500TBL OBD 50X500MG
96040CIPRINOL 100MG/10MLINF 5X10ML/100MG
59829CIPRINOL 100MG/50MLINF 1X50ML/100MG
59830CIPRINOL 200MG/100MLINF 1X100ML/200MG
94453CIPRINOL 250TBL OBD 10X250MG
96039CIPRINOL 500TBL OBD 10X500MG
86636CIPROBAY 100INF 5X50ML/100MG
86637CIPROBAY 200INF 5X100ML/200MG
91155CIPROBAY 250TBL OBD 10X250MG
91156CIPROBAY 500TBL OBD 10X500MG
69195CIPROBID 250TBL OBD 10X250MG
69196CIPROBID 500TBL OBD 10X500MG
64698QUINTOR 250MGTBL OBD 10X250MG
80539QUINTOR 250MGTBL OBD 50X250MG
64699QUINTOR 500MGTBL OBD 10X500MG
80540QUINTOR 500MGTBL OBD 20X500MG
flukonazol58431DIFLAZONINF 1X100ML/200MG
59787DIFLAZON 100CPS 28X100MG
59788DIFLAZON 150CPS 1X150MG
59790DIFLAZON 200CPS 20X200MG
59789DIFLAZON 200CPS 7X200MG
59786DIFLAZON 50CPS 7X50MG
64942DIFLUCAN 100MGCPS 28X100MG
64949DIFLUCAN 200MG/5MLPLV SUS 1X35ML
64940DIFLUCAN 50MGCPS 7X50MG
64950DIFLUCAN 50MG/5MLPLV SUS 1X35ML
64946DIFLUCAN I.V.INF 1X100ML 2MG/ML
53917FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMACPS 1X150MG
53918FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMACPS 2X150MG
53915FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 10X50MG
55397FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 14X50MG
53916FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 20X50MG
55396FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMACPS 7X50MG
46979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFINF 1X100ML/200MG
66036MYCOMAX 100CPS 28X100MG
66037MYCOMAX 100CPS 7X100MG
66039MYCOMAX 150CPS 1X150MG
66033MYCOMAX 50CPS 28X50MG
66032MYCOMAX 50CPS 7X50MG
65989MYCOMAX INFINF 1X100ML/200MG
66031MYCOMAX SIRSIR 1X100ML/500MG
59872MYCOSYSTINF 10X100ML 2MG/ML
59871MYCOSYSTINF 1X100ML 2MG/ML
59874MYCOSYST 100MGCPS 28X100MG
59875MYCOSYST 150MGCPS 1X150MG
59876MYCOSYST 150MGCPS 2X150MG
10743MYCOSYST 150MGCPS 4X150MG
59873MYCOSYST 50MGCPS 7X50MG
tuky, sacharidy, proteiny, minerály, vitamíny, kombinace53321ADVERA-VANILKOVA PRICHUTSOL 1X237ML
44012ENRICH COKOLADOVA PRICHUTSOL 1X250ML
75585ENRICH VANILKOVA PRICHUTSOL 1X250ML
83371ENSURE PLUSSOL 1X250ML
83372ENSURE PLUSSOL 1X500ML
53447ENSURE PLUS HNSOL 1X200ML
86109ENSURE VANILLASOL 1X250ML
59109FRESUBIN 750 MCTSOL 12X500ML
87173FRESUBIN 750 MCTSOL 1X500ML
53322GLUCERNA RTH-VANILKOVA PRICHUTSOL 1X1000ML
53323GLUCERNA RTH-VANILKOVA PRICHUTSOL 1X1500ML
53318GLUCERNA-VANILKOVA PRICHUTSOL 1X237ML
56245INKODIET FIBRESUS POR 1X500ML
56244INKODIET STANDARDSUS POR 12X500ML
56246INKOPEPTID SONDESUS POR 12X500ML
59688ISOSOURCE MCT HIMBEERPLV 6X80GM
59685ISOSOURCE MCT ORANGEPLV 6X80GM
59683ISOSOURCE MCT OXTAILPLV 6X80GM
59681ISOSOURCE MCT VANILLEPLV 6X80GM
86766NEPRO S PRICHUTI VANILKOVOUSOL 1X237ML
75091NUTRODRIP STANDARD COKOLADASOL 12X500ML
75090NUTRODRIP STANDARD KAVASOL 12X500ML
94090NUTRODRIP STANDARD NEUTRALSOL 12X500ML
94091NUTRODRIP STANDARD VANILKASOL 12X500ML
59044OSMOLITESOL 1X1000ML
59045OSMOLITESOL 1X1500ML
75586OSMOLITESOL 1X250ML
75587OSMOLITESOL 1X500ML
58677PAEDIASURESOL 1X250ML
59041PERATIVESOL 1X1000ML
86783PERATIVESOL 1X227.2ML
57432PREGESTIMILPLV 1X450GM
57433PREGESTIMILPLV 1X450GM
84477PULMOCARESOL 1X250ML (AL)
58131PULMOCARESOL 1X500ML (PP)
86784SUPLENASOL 1X227.2ML
57357SURVIMED OPD NEUTRALSOL 12X500ML
12470SURVIMED OPD NEUTRALSOL 1X500ML

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro léčbu onkologicky nemocných dětí

č.Název lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5Klinika dětské onkologie
2.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoOddělení dětské onkologie

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 211/2001 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu onkologicky nemocných dětí

Účinná látkaKódNázevDoplněk
erytropoetin85530EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.3ML/3KU+STR
85531EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X0.4ML/4KU+STR
85532EPREX1000 IU/0.1MLINJ 6X1ML/10KU+STR.
85528EPREX200 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/1KU+STR
93579EPREX200 IU/0.1MLINJ 6X1ML/2KU-LAHV.
85529EPREX400 IU/0.1MLINJ 6X0.5ML/2KU+STR
64816NEORECORMON 1000 IUINJ 6X0.3ML/1KU
64812NEORECORMON 2000 IUINJ 6X0.3ML/2KU
64818NEORECORMON 3000 IUINJ 6X0.3ML/3KU
64814NEORECORMON 500 IUINJ 6X0.3ML/500UT
58685NEORECORMON MULTIDOSE 50000INJ SIC 1X50KU+SOL
45355RECORMONS 10000INJ SIC 5X10KU+STR.
45354RECORMON S 5000INJ SIC 5X5KU+STR.
interferon alfa59222INTRONA10 MIL.M.J.INJ SIC 1X10MU+SOLV
83393INTRON A 3 MIL.M.J.INJ SIC 1X3MU+SOLV.
54563INTRON A 3 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X0.5ML+ SOUPR.
54372INTRON A 3 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X0.5ML-LAHV.
83394INTRON A 5 MIL.M.J.INJ SIC 1X5MU+SOLV.
54560INTRON A 5 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X0.5ML+SOUPR.
54374INTRON A 5 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X0.5ML-LAHV.
54561INTRON A 5 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X1ML+SOUPR.
54375INTRON A 5 MIL.M.J./0.5MLINJ 1X1ML-LAHV.
54474INTRONAREDIPEN10 MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/60MU
54472INTRON A REDIPEN 3 MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/18MU
54473INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J.INJ 1X1.2ML/30MU
54402ROFERON-A 18 MIU/0.6MLINJ 3X0.6ML/18MU
89225ROFERON-A 18 MIU/3MLINJ 1X3 ML/18MU
54400ROFERON-A 3 MIU/0.5MLINJ 5X0.5ML/3MU+STR
93101WELLFERON 10MUINJ 1X1ML/10MU
93100WELLFERON 3MUINJ 1X1 ML/3 MU
56672WELLFERON 5MUINJ 1X1ML/5MU
amifostin12457ETHYOLINJ SIC 3X500MG
amfotericin44141ABELCETINF 10X10ML/50MG
44148ABELCETINF 10X10ML/50MG
44142ABELCETINF 10X20ML/100MG
44149ABELCETINF 10X20ML/100MG
01293AMPHOCIL 100MGINJ SIC 10X100MG
01291AMPHOCIL 100MGINJ SIC 1X100MG
01295AMPHOCIL 50MGINJ SIC 10X50MG
01294AMPHOCIL 50MGINJ SIC 1X50MG
Přesunout nahoru