Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 202/2001 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví

Částka 75/2001
Platnost od 20.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 01.10.2005 (361/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 5. června 2001

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:


§ 1

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se nevztahuje na dohody uzavřené mezi pojistiteli, jejichž obsahem je stanovení společných sazeb rizikového pojistného na základě kolektivně zjištěných statistik nebo na počtu škodných událostí, stanovení standardních pojistných podmínek, společné pojištění určitých typů pojistných rizik nebo stanovení společných pravidel pro testování a schvalování zabezpečovacích zařízení za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v této vyhlášce.

§ 2

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody, jejichž obsahem je

a) metoda výpočtu průměrných nákladů na krytí pojistného rizika nebo sestavení a vzájemné poskytnutí tabulek úmrtnosti, tabulek vyjadřujících frekvenci onemocnění, nehod a invalidity vzniklých v souvislosti s pojištěním zahrnujícím kapitalizační prvek, jestliže takové tabulky jsou založeny na sběru dat za určitý počet let zvolený jako období zkoumání (dále jen "zvolené období"), přičemž tyto údaje se vztahují k týmž nebo srovnatelným rizikům v dostatečném počtu tak, aby mohly vytvořit základ vhodný ke statistickému zpracování

1. počtu pojistných událostí ve zvoleném období,

2. počtu jednotlivých pojistných rizik pojištěných v každém roce zvoleného období,

3. celkových částek vyplacených nebo splatných z nároků vzniklých z pojistných událostí ve zvoleném období, nebo

4. celkové výše pojistné částky v každém roce zvoleného období, nebo

b) vypracování studií o pravděpodobném dopadu všeobecných vnějších okolností na počet a rozsah pojistných nároků nebo na návratnost jednotlivých druhů investic a vzájemné poskytnutí jejich výsledků.

(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však nevztahuje na dohody uvedené v odstavci 1 pouze za předpokladu, že

a) ve výpočtech, tabulkách a studiích je výslovně uvedeno, že mají pouze informativní charakter a neidentifikují jednotlivé pojistitele, a

b) ve výpočtech a tabulkách nejsou obsaženy v jakékoliv formě údaje o rizikových přirážkách, výnosech plynoucích z rezerv, obchodních a správních nákladech zahrnujících provize zprostředkovatelů, daních a poplatcích nebo očekávaných ziscích zúčastněných pojistitelů.

(3) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na dohody, které zakazují stranám dohody, jejich sdružením nebo jiným soutěžitelům používat výpočty nebo tabulky odlišné od těch, které jsou upraveny v odstavci 1 písm. a), nebo jim zakazují odchýlit se od výsledků studií podle odstavce 1 písm. b).

§ 3

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, jejichž obsahem je tvorba standardních pojistných podmínek pro přímé pojištění nebo jejichž předmětem je zhotovení a vzájemné poskytnutí obecných modelů znázorňujících zisky z pojišťovací činnosti obsahující prvek kapitalizace za předpokladu, že tyto standardní podmínky pro přímé pojištění jsou zhotovovány a poskytovány s výslovným ustanovením o jejich informativní povaze, výslovně uvedenou možností sjednat jiné podmínky, a že jsou na požádání poskytovány každé osobě, a že obecné modely jsou považovány pouze za doporučující.

(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na dohody upravující standardní podmínky pro přímé pojištění uvedené v odstavci 1, pokud

a) vylučují z pojištění škody běžně související s určitým druhem pojištění, aniž by bylo výslovně uvedeno, že každý pojistitel má možnost rozšířit pojištění i na takováto rizika,

b) podmiňují pojistná plnění určitými podmínkami, aniž by bylo výslovně uvedeno, že každý pojistitel má možnost tyto podmínky odmítnout,

c) zavádějí sdružené pojištění vztahující se na rizika, kterým není převážná část pojištěných současně vystavena, aniž by bylo výslovně uvedeno, že tato rizika mohou být pojištěna samostatně,

d) uvádějí pojistnou částku nebo spoluúčast pojistníka,

e) umožňují pojistiteli zachovat pojistnou smlouvu v případě, že zruší část pojistné ochrany, zvýší pojistné aniž se změní riziko nebo rozsah pojištění, s výjimkou doložky o indexaci, anebo jinak změní pojistné podmínky bez výslovného souhlasu pojistníka,

f) umožňují pojistiteli změnit dobu trvání pojistné smlouvy bez výslovného souhlasu pojistníka,

g) stanovují pro jiné než životní pojištění pojistné období delší než tři roky,

h) stanovují automatické prodlužování pojistného období o více než jeden rok pro případ, že pojistka nebude zrušena pojistníkem před jejím uplynutím,

i) zavazují pojistníka k obnovení pojistné smlouvy, která zanikla z důvodu odpadnutí pojištěného rizika, jestliže je pojistník znovu vystaven riziku obdobné povahy,

j) zavazují pojistníka k uzavření pojistné smlouvy pro různé druhy pojistného rizika s jedním pojistitelem,

k) zavazují pojistníka v případě prodeje nebo jiného převodu pojištěné věci převést práva a povinnosti plynoucí z pojistné smlouvy na nabyvatele pojištěné věci, nebo

l) vylučují určité kategorie pojištěných z pojištění určitých pojistných rizik; tímto nejsou dotčeny specifické pojistné podmínky pojistných smluv pro určité sociální a zaměstnanecké kategorie pojištěných.

(3) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále vztahuje také na dohody uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že

a) pojistitelé nebo jejich sdružení se dohodnou nebo zavazují jiné pojistitele nepoužívat jiné pojistné podmínky, než které jsou předmětem dohody, či neužívat jiné modely znázorňující zisky z pojišťovací činnosti, než které jsou uvedeny v odstavci 1, nebo

b) obecné modely obsahují pouze určité úrokové sazby nebo údaje o správních nákladech.

§ 4

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, kterými jsou zakládány skupiny tvořené soutěžiteli poskytujícími pojištění, a na dohody, které zakládají skupiny tvořené soutěžiteli poskytujícími pojištění a soutěžiteli poskytujícími zajištění, obojí za účelem společného krytí určitého druhu pojistného rizika formou společného pojištění a společného zajištění, a upravují jejich činnost.

(2) Dohody podle odstavce 1 mohou určit povahu a charakteristiku pojistného rizika krytého společným pojištěním nebo společným zajištěním, podmínky pro přijetí do skupiny, podíly účastníka skupiny na společně pojištěném nebo společně zajištěném riziku, podmínky pro vystoupení ze skupiny a pravidla činnosti a správy skupiny.

(3) Dohody vedoucí k založení zajišťovací skupiny a upravující její činnost mohou dále určit u jednotlivých účastníků podíly na jimi pojištěných rizicích, které nebudou společně zajištěny, a cenu za zajištění zahrnující jak provozní náklady zajišťovací skupiny, tak náhradu jednotlivým účastníkům za jejich činnost v postavení zajišťovatele.

(4) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody podle odstavce 1 vedoucí k založení pojišťovacích skupin a upravující jejich činnost pouze za předpokladu, že neobsahují jiné závazky způsobilé omezit hospodářskou soutěž, než závazek

a) uskutečnit preventivní opatření, používat obecné nebo zvláštní pojistné podmínky odsouhlasené pojišťovací skupinou anebo komerční pojistné stanovené skupinou, přičemž až splněním těchto závazků vzniká nárok na pojistné krytí ve skupině,

b) předložit pojišťovací skupině k odsouhlasení pojistné plnění z každé společně pojištěné pojistné události,

c) pověřit pojišťovací skupinu sjednáváním zajišťovacích dohod jménem všech pojistitelů, kteří jsou v této skupině sdruženi, nebo

d) nezajišťovat individuální podíl na společně pojištěném riziku.

(5) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody podle odstavce 1 vedoucí k založení zajišťovacích skupin a upravující jejich činnost pouze za předpokladu, že neobsahují jiné závazky způsobilé omezit hospodářskou soutěž, než závazek

a) uskutečnit preventivní opatření, používat obecné nebo zvláštní pojistné podmínky odsouhlasené zajišťovací skupinou nebo pojistné stanovené zajišťovací skupinou, přičemž teprve splněním těchto závazků vzniká nárok na zajišťovací krytí ve skupině,

b) používat společnou sazbu pro rizikové pojištění vypočtenou skupinou, přičemž se bere ohled na pravděpodobnou cenu rizikového krytí, nebo v případě, kdy k sestavení takového tarifu není k dispozici dostatek zkušeností, pojistné schválené zajišťovací skupinou, přičemž až splněním těchto závazků vzniká nárok na zajišťovací krytí,

c) předložit zajišťovací skupině ke schválení vypořádání nároků vztahujících se k zajištěným rizikům a převyšujících vymezenou částku nebo jí takové nároky postoupit k vypořádání,

d) podílet se na nákladech plynoucích ze společného zajištění částkou určenou zajišťovací skupinou, přičemž až splněním tohoto závazku vzniká nárok na zajišťovací krytí, nebo

e) pověřit zajišťovací skupinu sjednáváním dohod o postoupení jménem všech pojistitelů, kteří jsou v této skupině sdruženi.

(6) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vždy vztahuje na dohody podle odstavce 1 v případě, kdy

a) zúčastněné strany mají na trhu společný podíl v případě dohod o pojišťovacích skupinách vyšší než 10 % nebo v případě dohod o zajišťovacích skupinách vyšší než 15 %; tento podíl se zjišťuje na trhu pojistných produktů, které jsou shodné nebo vzájemně zaměnitelné z hlediska pojištěného rizika a poskytovaného plnění; do podílu zúčastněných stran se zahrnou i pojistné produkty dohodnuté třetími osobami na účet zúčastněných stran, nebo

b) dohoda neumožňuje pojistiteli vystoupit ze skupiny ve lhůtě kratší než šest měsíců bez uložení sankce.

(7) U pojišťovacích nebo zajišťovacích skupin, které pojišťují nebo zajišťují rizika živelných nehod, kde se pojistné nároky vyskytují zřídka, ale jsou rozsáhlé, nebo zvýšená rizika, u kterých je z důvodu jejich povahy vyšší pravděpodobnost vzniku pojistných nároků a u kterých žádná ze stran dohody není členem jiné skupiny pojišťující rizika na stejném trhu, a pokud pojišťují zvýšená rizika, pojistné produkty realizované prostřednictvím skupiny nepředstavují více než 15 % ze všech shodných nebo zaměnitelných pojistných produktů na trhu sjednaných stranami dohody nebo na jejich účet, se k výpočtu podílu na trhu uvedeného v odstavci 6 písm. a) vezmou v úvahu pouze pojistné produkty realizované prostřednictvím skupiny a nikoli shodné nebo podobné pojistné produkty uzavřené stranami nebo na jejich účet, které prostřednictvím skupiny realizovány nejsou.

(8) Pro účely této vyhlášky

a) pojišťovací skupinou se rozumí skupina jednotlivých pojistitelů, která se dohodne, že bude uzavírat pojištění určitého druhu pojistného rizika jménem a na účet všech pojistitelů sdružených v rámci pojišťovací skupiny, nebo může pověřit uzavřením pojistné smlouvy a správou pojištění určitého druhu pojistného rizika jménem a na účet všech pojistitelů jednu osobu nebo společný orgán ustavený za tímto účelem,

b) zajišťovací skupinou se rozumí skupina vytvořená jednotlivými pojistiteli, případně s účastí jednoho nebo více soutěžitelů poskytujících zajištění, za účelem vzájemného zajištění celkového nebo částečného ručení za své závazky pro určitý druh pojistného rizika anebo přijetí zajištění stejného druhu pojistných rizik jménem a na účet všech pojistitelů sdružených v rámci zajišťovací skupiny.

§ 5

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, které upravují pravidla pro stanovení, uznávání a vzájemné poskytování technických specifikací pro zabezpečovací zařízení, podmínky pro certifikaci zabezpečovacích zařízení, souladu jejich instalace a údržby s technickými specifikacemi, popř. příslušnými technickými normami, nebo pravidla pro schválení a hodnocení osob, které provádějí jejich instalaci a údržbu, za předpokladu, že

a) technické specifikace a postupy pro hodnocení souladu jsou přesné, technicky odůvodnitelné a přiměřené výkonu, jehož má být dosaženo užitím daného zabezpečovacího zařízení,

b) pravidla pro hodnocení osob, které provádějí instalaci a údržbu, jsou objektivní, zaměřená na technickou způsobilost a jsou uplatňována nediskriminačním způsobem,

c) technické specifikace a pravidla jsou zhotovovány a vydány s výslovným prohlášením, že pojistitelé mají možnost zvolit si i jiná zabezpečovací zařízení nebo osoby provádějící instalaci a údržbu,

d) technické specifikace a pravidla jsou poskytovány na požádání každé osobě,

e) žádost o posouzení souladu s příslušnými technickými normami může být podána kdykoliv jakoukoliv osobou a posouzení souladu žadatele neúměrně nezatíží,

f) zařízení a osoby provádějící jejich instalaci a údržbu, které splňují hodnotící kritéria, budou bez jakékoliv diskriminace schváleny ve lhůtě nejvýše 6 měsíců ode dne, kdy o schválení bylo požádáno, s výjimkou případů, kdy technické okolnosti vyžadují pro posouzení žádosti delší lhůtu,

g) bude písemně osvědčeno, že zařízení jsou v souladu s příslušnými technickými normami a že osoby provádějící jejich instalaci a údržbu byly schváleny,

h) bude písemně zdůvodněno odmítnutí vydání osvědčení podle písmene g), a to společně s kopií výsledků provedených testů a kontrol, a

i) bude písemně zdůvodněno odmítnutí schválení nebo odmítnutí provedení posouzení souladu s příslušnými technickými normami.

§ 6

(1) Ustanovení této vyhlášky se použijí i v případech, kdy strany v dohodách ukládají povinnosti nebo stanovují práva spojeným osobám.

(2) Pro účely této vyhlášky každá strana dohody zahrnuje i s ní spojené osoby. Spojenými osobami se rozumí osoby, které

a) stranu dohody kontrolují a které jsou stranou dohody kontrolovány,

b) kontroluje stejná osoba, jež kontroluje stranu dohody,

c) jsou kontrolovány jednou nebo společně dvěma či více osobami uvedenými pod písmeny a) a b).

(3) Kontrolou se pro účely této vyhlášky rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby.

§ 7

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případy, kdy

a) standardní pojistné podmínky obsahují jiná ustanovení než ta, která jsou uvedena v § 3 odst. 2, a tato ustanovení způsobují značnou nerovnováhu mezi smluvními právy a povinnostmi v neprospěch pojistníka,

b) v případě skupinového pojištění nebo zajištění jeden nebo více zúčastněných pojistitelů vykonává podstatný vliv na obchodní politiku více než jedné skupiny na shodném relevantním trhu nebo tyto skupiny pojišťující nebo zajišťující rizika ve smyslu § 4 odst. 7 získají takový podíl na trhu, že pojistník má podstatně omezen přístup k pojištění stejného druhu rizika mimo tuto skupinu,

c) pojistitelé zúčastnění na skupinovém pojištění nebo zajištění by neměli s ohledem na povahu, vlastnosti a rozsah pojištěných rizik žádné podstatné obtíže, pokud by působili na daném relevantním trhu samostatně bez založení pojišťovací nebo zajišťovací skupiny,

d) založení nebo působení pojišťovací nebo zajišťovací skupiny může způsobit, v důsledku podmínek pro přistoupení do skupiny, vymezení pojistného rizika, dohod o postoupení nebo jiným způsobem, rozdělení trhů daných pojistných produktů nebo obdobných pojistných produktů, nebo

e) studie podle § 2 odst. 1 písm. b) jsou založeny na neodůvodnitelných hypotézách.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Předseda:

Ing. Bednář v. r.

Přesunout nahoru