Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 199/2001 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji

Částka 75/2001
Platnost od 20.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 01.10.2005 (361/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

199

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 5. června 2001

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:


§ 1

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se nevztahuje na dohody splňující podmínky stanovené v této vyhlášce, které jejím stranám umožňují provádět společný výzkum a vývoj nebo společně využívat výsledků tohoto výzkumu a vývoje.

(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje také na ustanovení obsažená v dohodách o výzkumu a vývoji, která netvoří předmět těchto dohod, za předpokladu, že se přímo týkají a jsou nezbytná pro provedení těchto dohod (např. závazek neprovádět jiný výzkum a vývoj v oblasti, které se týká uzavřená dohoda).

§ 2

Pro účely této vyhlášky

a) výzkumem a vývojem se rozumí proces získávání know-how týkajícího se zboží nebo postupů a provádění teoretických analýz, systematického studia a experimentů, včetně experimentální výroby, technického testování výrobků a postupů, zajišťování zařízení a získávání práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví pro zamýšlené výsledky,

b) smluvními postupy se rozumí technologie nebo postupy vyvíjené v rámci společného výzkumu a vývoje,

c) smluvním zbožím se rozumí výrobky nebo služby vyvíjené v rámci společného výzkumu a vývoje nebo vyrobené či poskytované s využitím smluvních postupů,

d) využíváním výsledků výzkumu a vývoje se rozumí výroba, prodej, distribuce nebo propagace smluvního zboží nebo využívání smluvních postupů, převod nebo poskytnutí licence na práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo předání know-how nezbytného pro takovou výrobu nebo využití,

e) technickými poznatky se rozumí know-how nebo poznatky, které jsou chráněny na základě práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,

f) know-how se rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace, které jsou nezbytné pro výrobu smluvního zboží nebo aplikaci smluvních postupů. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možné ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti. Popis know-how může být součástí dohody o výzkumu a vývoji, samostatné dohody nebo zaznamenán jinou vhodnou formou,

g) společným výzkumem nebo využíváním výsledků výzkumu a vývoje se rozumí činnost prováděná společně stranami dohody, společně svěřená třetí osobě nebo činnost, kterou si mezi sebe strany dohody rozdělily,

h) aktivním prodejem se rozumí činnost prodávajícího spočívající ve vyhledávání zájemců o koupi určitého zboží zejména propagací, udržováním distribučního skladu nebo vytvářením poboček,

i) pasivním prodejem se rozumí přijímání objednávek učiněných zájemci o koupi určitého zboží, aniž by však tito zájemci byli prodávajícím vyhledáváni,

j) kontrolou se rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby,

k) konkurujícím soutěžitelem se rozumí soutěžitel dodávající zboží, které může být vylepšeno nebo nahrazeno smluvním zbožím, nebo soutěžitel, který by po uskutečnění trvalého zvýšení cen takového zboží vynaložil nezbytné investice nebo jiné nezbytné náklady tak, aby toto zboží mohl dodávat.

§ 3

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody o výzkumu a vývoji, pokud

a) všechny strany dohody mají přístup k výsledkům výzkumu a vývoje za účelem dalšího vývoje nebo využívání; výzkumné ústavy, vysoké školy nebo jiní obdobní soutěžitelé provádějící výzkum a vývoj jako svou obvyklou činnost a nevyužívající tyto výsledky mohou souhlasit s omezením vlastního využití výsledků za účelem dalšího výzkumu,

b) v případě, že dohoda upravuje pouze společný výzkum a vývoj, a nikoliv společné využívání výsledků tohoto výzkumu a vývoje, jsou všechny strany dohody oprávněny využívat těchto výsledků a veškerého dříve existujícího know-how nutného pro účely takového využívání samostatně; právo na využití výsledků výzkumu a vývoje může být omezeno na jeden nebo více oborů činnosti v případě, kdy strany dohody nejsou v době uzavření dohody konkurujícími si soutěžiteli,

c) společné využívání výsledků výzkumu a vývoje se vztahuje pouze na výsledky tvořící průmyslové nebo jiné duševní vlastnictví nebo tvořící know-how, které podstatně přispívá technickému či hospodářskému rozvoji a které je rozhodující pro výrobu smluvního zboží nebo použití smluvních postupů,

d) osoby, které strany dohody pověřily výrobou s využitím výsledků výzkumu a vývoje, jsou povinny poptávku stran dohody uspokojovat; toto ustanovení neplatí v případě dohod o společné distribuci,

e) v případě, že stranami dohody nejsou vzájemně si konkurující soutěžitelé a výsledky výzkumu a vývoje jsou využívány společně, doba takového využívání nepřesáhne 7 let od prvého uvedení smluvního zboží na trh a po uplynutí této doby společný podíl všech stran dohody na trhu takového zboží nepřesáhne 25 %, a

f) v případě, že stranami dohody jsou vzájemně si konkurující soutěžitelé a výsledky výzkumu a vývoje jsou využívány společně, doba takového využívání nepřesáhne 7 let od prvého uvedení smluvního zboží na trh a společný podíl všech stran dohody v době jejího uzavření nepřesáhne 25 % na trhu takového zboží.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. e) a f) se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona rovněž nevztahuje na dohody o výzkumu a vývoji, pokud společný podíl všech stran dohody na trhu daného zboží v době uzavření dohody nepřesahuje 25 % a následně se zvýší nad tuto hranici za předpokladu, že

a) nepřesáhne 30 %, a to po dobu dvou kalendářních roků následujících po roce, kdy došlo k překročení hranice 25 % poprvé, nebo

b) přesáhne 30 %, a to po dobu jednoho kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k překročení hranice 30 % poprvé.

(3) Pravidla pro určení podílu na trhu daného zboží podle odstavce 2 nesmějí být kombinována tak, aby doba trvání obecné výjimky přesáhla v těchto případech dva kalendářní roky.

§ 4

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na dohody o výzkumu a vývoji, které

a) omezují strany dohody v provádění výzkumu a vývoje nezávisle nebo ve spolupráci se třetími osobami v oboru nesouvisejícím s oborem, na který se výzkum a vývoj vztahuje, nebo je takto omezují po jeho dokončení v oboru, na který se tento výzkum a vývoj vztahuje, či v oboru souvisejícím,

b) zakazují stranám dohody po ukončení výzkumu a vývoje namítat neexistenci práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejících s tímto výzkumem a vývojem nebo po skončení platnosti dohody o výzkumu a vývoji namítat neexistenci takových práv, která mají strany dohody a kterými chrání výsledky výzkumu a vývoje; tímto ustanovením není dotčeno právo vypovědět dohodu o výzkumu a vývoji v případě, kdy jedna ze stran dohody namítá neexistenci těchto práv,

c) omezují strany dohody po skončení výzkumu a vývoje v množství vyráběného nebo prodávaného smluvního zboží nebo v rozsahu smluvních postupů, ledaže by strany dohody využívaly výsledky výzkumu a vývoje společně,

d) přímo nebo nepřímo určují ceny smluvního zboží, ledaže by se jednalo o společnou distribuci smluvního zboží v rámci společného využívání výsledků výzkumu a vývoje,

e) po uplynutí 7 let od prvého uvedení smluvního zboží na trh určují stranám dohody osoby, kterým je možno smluvní zboží dodávat,

f) v případě, že si strany dohody po skončení výzkumu a vývoje stanoví území, na něž budou smluvní zboží dodávat, zakazují stranám dohody pasivní prodej smluvního zboží nebo tento prodej ztěžují, zejména výkonem práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, anebo po uplynutí 7 let od prvého uvedení smluvního zboží na trh zakazují aktivní prodej smluvního zboží, nebo

g) v případě, kdy alespoň jedna ze stran dohody nevyužívá výsledků společného výzkumu a vývoje, zakazují stranám dohody poskytovat licence třetím osobám na výrobu smluvního zboží nebo na využívání smluvních postupů.

§ 5

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případy, kdy

a) dohoda podstatně omezuje rozsah provádění výzkumu a vývoje v příslušném odvětví třetím osobám v důsledku omezené výzkumné kapacity,

b) dohoda podstatně omezuje přístup třetích osob ke smluvnímu zboží,

c) strany dohody nevyužívají bez objektivně ospravedlnitelného důvodu výsledků společného výzkumu a vývoje,

d) zboží tvořící předmět dohody není vystaveno na trhu účinné soutěži ze strany konkurenčního zboží, nebo

e) dohoda vylučuje účinnou soutěž na příslušném trhu v oblasti výzkumu a vývoje.

§ 6

Pro účely této vyhlášky se stranou dohody rozumí i osoby s ní spojené. Spojenými osobami se rozumí osoby, které

a) stranu dohody kontrolují a které jsou stranou dohody kontrolovány,

b) kontroluje stejná osoba, jež kontroluje stranu dohody,

c) jsou kontrolovány jednou nebo společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a) a b), nebo

d) jsou společně kontrolovány jednou nebo více osobami uvedenými v písmenech a) až c) a jednou nebo více třetími osobami.

§ 7

Podíly na trhu vycházejí z poměru objemu prodeje zboží tvořícího předmět dohody za předcházející kalendářní rok k celkovému objemu prodeje zboží na relevantním trhu. Pokud nejsou informace o hodnotě objemu prodeje zboží nebo služeb na daném trhu dostupné, může být použit pro zjištění podílů na trhu odhad založený na jiných spolehlivých informacích o trhu.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Předseda:

Ing. Bednář v. r.

Přesunout nahoru