Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 198/2001 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod

Částka 75/2001
Platnost od 20.06.2001
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 01.10.2005 (361/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 5. června 2001

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 26 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže:


§ 1

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, (dále jen "zákon") se nevztahuje na dohody splňující podmínky stanovené v této vyhlášce, které jsou uzavírány mezi dvěma nebo více soutěžiteli působícími pro účely dohody na různých úrovních výroby nebo distribučního řetězce a které se týkají podmínek, za nichž strany dohody mohou nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží, (dále jen "vertikální dohody").

§ 2

Pro účely této vyhlášky

a) konkurujícími soutěžiteli se rozumí současní nebo možní budoucí soutěžitelé dodávající na trh zboží, které je spotřebiteli považováno za zastupitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlený způsob užití,

b) závazkem nekonkurovat se rozumí jakýkoliv, přímý nebo nepřímý závazek zakazující vyrábět, nakupovat nebo prodávat zboží, které konkuruje zboží tvořícímu předmět dohody, nebo jakýkoliv závazek ukládající odebírat od dodavatele nebo od jiného soutěžitele určeného dodavatelem více než 80 % odběrů zboží tvořícího předmět dohody, vypočtených v předchozím kalendářním roce,

c) závazkem výhradní dodávky se rozumí jakýkoliv, přímý nebo nepřímý závazek ukládající prodávat zboží tvořící předmět dohody výhradně určité osobě,

d) selektivním distribučním systémem se rozumí distribuční systém, ve kterém se dodavatel zavazuje prodávat zboží tvořící předmět dohody pouze odběratelům vybraným na základě určitých předem stanovených kritérií a kdy se tito odběratelé zavazují dále neprodávat takové zboží jiným než dodavatelem určeným osobám,

e) know-how se rozumí soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné. Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s dohodnutými postupy zejména výroby, prodeje nebo distribuce smluvního zboží. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možno ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti. Popis know-how může být součástí vertikální dohody, samostatné dohody nebo zaznamenán jinou vhodnou formou,

f) aktivním prodejem se rozumí činnost prodávajícího spočívající ve vyhledávání zájemců o koupi určitého zboží, zejména propagací, udržováním distribučního skladu nebo vytvářením poboček,

g) pasivním prodejem se rozumí přijímání objednávek učiněných zájemci o koupi určitého zboží, aniž by však tito zájemci byli prodávajícím vyhledáváni,

h) kontrolou se rozumí držení obchodního podílu nebo podílu na základním kapitálu vyššího než 50 % nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby nebo možnost jinak vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby,

i) celkovým ročním obratem se rozumí čistý obrat stran dohody. Do celkového ročního obratu stran dohody se nezahrnuje ta část obratu, která byla dosažena prodejem zboží mezi stranami dohody a s nimi spojenými osobami nebo mezi těmito spojenými osobami navzájem.

§ 3

Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody

a) uzavřené mezi sdružením soutěžitelů a jeho členy nebo mezi sdružením soutěžitelů a jeho dodavateli za předpokladu, že členové sdružení jsou prodejci zboží tvořícího předmět dohody a roční obrat jednotlivých členů sdružení nepřevýší 50 milionů Kč, nebo

b) jejichž součástí, ale nikoliv předmětem, je převod nebo poskytnutí práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví, a to pro účely použití, prodeje nebo opětovného prodeje určitého zboží nebo poskytování určitých služeb.

§ 4

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody, jestliže

a) podíl dodavatele na trhu daného zboží nepřesahuje 30 %, nebo

b) v případě, že dohoda obsahuje závazek výhradní dodávky, podíl odběratele na trhu daného zboží nepřesahuje 30 %.

(2) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se rovněž nevztahuje na vertikální dohody v případě, kdy podíl dodavatele nebo odběratele na trhu daného zboží v době uzavření dohody nepřesahuje 30 % a následně se zvýší nad tuto hranici za předpokladu, že

a) nepřesáhne 35 %, a to po dobu dvou kalendářních roků následujících po roce, kdy došlo k překročení hranice 30 % poprvé, nebo

b) přesáhne 35 %, a to po dobu jednoho kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k překročení hranice 35 % poprvé.

(3) Pravidla pro určení podílu na trhu daného zboží dle odstavce 2 nesmějí být kombinována tak, aby doba trvání obecné výjimky přesáhla v těchto případech dva kalendářní roky.

§ 5

(1) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však vztahuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo

a) omezují odběratele v určování cen zboží pro jeho další prodej; tímto není dotčena možnost dodavatele určit nejvyšší prodejní ceny nebo určit doporučené prodejní ceny,

b) omezují území nebo okruh osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží tvořící předmět dohody, s výjimkou

1. omezení aktivních prodejů na území nebo vůči určité skupině osob, které si dodavatel vyhradil sobě nebo jinému odběrateli, pokud nejsou omezeny prodeje zákazníků odběratele,

2. omezení odběratele působícího na velkoobchodní úrovni trhu prodávat konečným spotřebitelům,

3. omezení prodeje členů, kteří působí v rámci selektivního distribučního systému, odběratelům, kteří působí mimo tento systém, a

4. omezení odběratele prodávat součástky, které jsou dodávány za účelem jejich dalšího zpracování, osobě, která by je použila k výrobě stejného zboží, které je vyráběno dodavatelem,

c) omezují odběratele působícího na maloobchodní úrovni trhu, který je členem selektivního distribučního systému, aktivně nebo pasivně prodávat konečným spotřebitelům; tímto není dotčena možnost uložení zákazu členu selektivního distribučního systému neprodávat z jiných než dodavatelem schválených prodejních prostor,

d) omezují odběratele, kteří působí v rámci selektivního distribučního systému, ve vzájemných dodávkách zboží tvořícího předmět dohody; to platí i pro odběratele působící na různých úrovních trhu,

e) omezují dodavatele součástek nebo odběratele, jemuž jsou součástky dodávány za účelem dalšího zpracování, v prodeji součástek jako náhradních dílů konečným spotřebitelům nebo třetím osobám, které nejsou odběratelem pověřeny k provádění oprav,

f) obsahují závazek nekonkurovat po dobu přesahující 5 let. Doba 5 let neplatí v případě, že zboží tvořící předmět dohody je odběratelem dále prodáváno z prodejních prostor nebo na pozemcích, které dodavatel vlastní nebo si je pronajal od třetích osob, které nejsou spojeny s odběratelem, za předpokladu, že trvání závazku nekonkurovat nepřesáhne dobu, po kterou odběratel užívá tyto prostory nebo pozemky,

g) zakazují odběrateli po skončení účinnosti dohody vyrábět, nakupovat nebo prodávat stanovené zboží, ledaže se takový zákaz týká zboží tvořícího předmět dohody nebo konkurenčního zboží či prodejních prostor, které odběratel využíval po dobu účinnosti dohody, anebo jej dodavatel považuje za nezbytný k ochraně předaného know-how. Délka trvání takového zákazu nesmí přesáhnout, s výjimkou zákazu vztahujícího se k ochraně know-how, dobu 1 roku, nebo

h) zakazují odběrateli, který je členem selektivního distribučního systému, prodávat stanovené konkurenční zboží.

(2) Pokud závazek podle odstavce 1 písm. f) až h) podléhá zákazu podle § 3 odst. 1 zákona a pokud z povahy a obsahu takového závazku vyplývá, že jej lze od ostatního obsahu dohody oddělit, zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se vztahuje jen na část dohody obsahující takový závazek.

(3) Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se však také vztahuje na vertikální dohody, které byly uzavřeny mezi soutěžiteli, kteří si vzájemně konkurují, s výjimkou případů nerecipročních vertikálních dohod, kdy

a) celkový roční obrat odběratele nepřevýší 100 milionů Kč nebo kdy ve dvou po sobě následujících účetních obdobích nebyla tato hranice obratu překročena o více než 10 %,

b) dodavatel je výrobcem i prodejcem zboží, zatímco odběratel je pouze prodejcem zboží, které zboží tvořícímu předmět dohody nekonkuruje, nebo

c) dodavatel poskytuje služby na více úrovních jejich poskytování, zatímco odběratel neposkytuje konkurenční služby na té úrovni, na které tyto služby odebírá.

§ 6

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může svým rozhodnutím výhody obecné výjimky stanovené touto vyhláškou odejmout, pokud v důsledku vývoje na trhu účinky dohody podléhající obecné výjimce nebudou splňovat podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8 zákona. Zejména se může jednat o případ, kdy je přístup na trh a soutěž na tomto trhu podstatně omezena v důsledku kumulativního účinku paralelních sítí podobných vertikálních omezení hospodářské soutěže realizovaných konkurujícími si dodavateli nebo odběrateli. Podstatným omezením se rozumí, kdy paralelní sítě podobných vertikálních omezení pokrývají více než 50 % trhu.

§ 7

Podíly na trhu vycházejí z poměru objemu prodeje zboží tvořícího předmět dohody za předcházející kalendářní rok společně s dalším zbožím prodaným dodavatelem, které je považováno z hlediska odběratele za zaměnitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlené užití, k celkovému objemu prodeje zboží na relevantním trhu. Pokud nejsou informace o hodnotě objemu prodeje zboží na daném trhu dostupné, může být použit pro zjištění podílů na trhu odhad založený na jiných spolehlivých informacích o trhu.

§ 8

Pro účely této vyhlášky každá strana dohody zahrnuje i s ní spojené osoby. Spojenými osobami se rozumí osoby, které

a) stranu dohody kontrolují a které jsou stranou dohody kontrolovány,

b) kontroluje stejná osoba, jež kontroluje stranu dohody,

c) jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v písmenech a) a b), nebo

d) jsou společně kontrolovány jednou nebo více osobami uvedenými v písmenech a) až c) a jednou nebo více třetími osobami.


§ 9

Zrušuje se vyhláška č. 5/2000 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Předseda:

Ing. Bednář v. r.

Přesunout nahoru