Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

Částka 64/2001
Platnost od 18.05.2001
Účinnost od 18.05.2001
Zrušeno k 01.04.2005 (114/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 24. dubna 2001,

kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 64 odst. 7 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

K zajištění úkolů vyplývajících pro Ústřední plynárenský dispečink ze zákona se stanoví podrobnosti v oblasti tvorby informací, tvorby havarijního plánu, technického vyhodnocování a přebírání údajů z technických částí smluv.

§ 2

Tvorba informací

V oblasti tvorby informací o celostátní bilanci zdrojů a spotřeby plynu za Českou republiku jde o

a) provádění dlouhodobého analytického hodnocení vývoje spotřeby plynu a jeho zajištění zdroji,

b) zpracovávání střednědobých výhledů vývoje spotřeby plynu,

c) přebírání ročních, čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí dodávek plynu podle jednotlivých zdrojů plynu, včetně výroby plynu, přepravy plynu podle jednotlivých zahraničních partnerů, těžby či vtláčení plynu podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu a spotřeby plynu podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků stanovených zvláštním právním předpisem,1) zpracovaných plynárenskými podnikateli a obchodníky s plynem,

d) poskytování souhrnné roční bilance plynárenské soustavy ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, plynárenským podnikatelům a obchodníkům s plynem,

e) přebírání údajů o skutečné a případně též volné kapacitě vysokotlakých plynovodů, výkonech jednotlivých předávacích stanic, změnách ve vedení a délce vysokotlakých plynovodů přepravní soustavy a jednotlivých distribučních soustav vždy k 30. dubnu každého roku, stavech provozních zásob a příslušných denních těžebních výkonech jednotlivých podzemních zásobníků plynu od plynárenských podnikatelů a zpracovávání údajů o souhrnné kapacitě plynárenské soustavy vždy k 30. červnu každého roku,

f) přebírání nepřetržitých dispečerských hodinových údajů o dodávkách a předávacích tlacích jednotlivých předávacích stanic přepravní soustavy a jednotlivých distribučních soustav, těžbě či vtláčení plynu jednotlivých podzemních zásobníků plynu a údajů o kvalitě plynu (údaje o spalném teple, Wobbeho indexu, rosném bodu a obsahu metanu) prostřednictvím přenosů automatizovaného sběru informací od provozovatele přepravní soustavy a jednotlivých provozovatelů distribučních soustav, jakož i od jednotlivých provozovatelů podzemních zásobníků plynu a výrobců plynu,

g) zpracovávání souhrnných ročních, čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí plynárenské soustavy, včetně analýzy zajištění rovnováhy mezi zdroji a spotřebou plynu, a navrhování opatření pro předcházení stavu nouze,

h) sledování vývoje zásobování plynem podle vydané roční, čtvrtletní, měsíční a denní bilance plynárenské soustavy,

i) vyhlašování kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeb plynu jednou až dvakrát ročně.

§ 3

Havarijní plán

V oblasti tvorby havarijního plánu plynárenské soustavy jde o

a) přebírání havarijních plánů vypracovaných plynárenskými podnikateli,

b) vypracovávání souhrnného havarijního plánu plynárenské soustavy a jeho předávání ministerstvu a plynárenským podnikatelům,

c) vyhodnocování aktuálnosti souboru opatření pro řešení stavu nouze a každoroční aktualizování havarijního plánu plynárenské soustavy.

§ 4

Technické vyhodnocování

V oblasti technického vyhodnocování provozu plynárenské soustavy se zajišťuje:

a) přebírání údajů o skutečných dodávkách do přepravní soustavy a odběrů z přepravní soustavy v členění na den, měsíc a rok podle jednotlivých dodavatelů a odběratelů plynu, množství plynu pro pohon kompresních stanic, těžby či vtláčení plynu podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu, dodávek konečným zákazníkům napojeným na přepravní soustavu, změny akumulace přepravní soustavy a údajů o kvalitě plynu z míst pro sledování kvality plynu od provozovatele přepravní soustavy,

b) přebírání údajů o skutečných dodávkách do distribuční soustavy a odběrů z distribuční soustavy v členění na den, měsíc a rok podle jednotlivých předávacích míst dodávek do distribuční soustavy a jednotlivých kategorií konečných zákazníků distribuční soustavy včetně regionálního členění odběru a podle užití plynu pro technologické a otopové účely a užití plynu pro skupiny zákazníků z hlediska statistického výkaznictví od jednotlivých provozovatelů distribučních soustav a obchodníků s plynem,

c) zpracovávání výsledné zprávy a realizované bilance zdrojů, dodávek a spotřeb plynu v členění na měsíc a rok a jejich poskytování ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, plynárenským podnikatelům a obchodníkům s plynem, zpracovávání předběžného denního vyhodnocení dodávek a spotřeb plynu a jeho poskytování plynárenským podnikatelům a obchodníkům s plynem,

d) přebírání výsledků kontrolního hodinového odečtu od plynárenských podnikatelů podle dodávek z jednotlivých zdrojů přepravní soustavy, dodávek z jednotlivých předávacích míst distribučních soustav, dodávek výrobců plynu a těžby či vtláčení plynu podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,

e) vyhodnocování výsledků kontrolního hodinového odečtu dodávek a spotřeb plynu v České republice a jejich předávání plynárenským podnikatelům,

f) vyhodnocování pravidelných meteorologických zpráv a prognóz se zřetelem na očekávaný a skutečný vývoj spotřeby plynu,

g) zpracování analytických informací a jejich předávání ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jako nezbytných pro výkon jejich práv a povinností vyplývajících ze zákona.

§ 5

Přebírání údajů z technických částí smluv

V oblasti přebírání údajů z technických částí smluv od obchodníků s plynem, provozovatelů přímých plynovodů a oprávněných zákazníků jde o

a) údaje o celkovém množství plynu v členění na rok, čtvrtletí, měsíc a den,

b) údaje o předávacích tlacích a maximálních denních množstvích plynu v jednotlivých smluvních obdobích a údaje o předávacích místech dodávek plynu.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky.

Přesunout nahoru