Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky

Částka 64/2001
Platnost od 18.05.2001
Účinnost od 18.05.2001
Zrušeno k 01.01.2006 (481/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 24. dubna 2001

o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, k provedení § 57 odst. 5 písm. j) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky (dále jen "plynárenská soustava") pro

a) dispečink přepravní soustavy,

b) dispečinky distribučních soustav,

c) dispečinky podzemních zásobníků plynu,

d) dispečinky výrobců,

e) Ústřední plynárenský dispečink.

(2) Obsahem Dispečerského řádu plynárenské soustavy je

a) příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy,

b) operativní řízení provozu plynárenské soustavy,

c) technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy.

§ 2

Příprava dispečerského řízení provozu plynárenské soustavy

(1) Příprava dispečerského řízení provozu přepravní soustavy zahrnuje

a) projednávání ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních bilancí mezinárodní přepravy plynu vyplývajících z uzavřených přepravních kontraktů se zahraničními partnery včetně zpracovávání a projednávání programu odstávek zařízení ovlivňujících kapacitu přepravní soustavy,

b) projednávání ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních bilancí nákupu, přepravy a dodávek plynu s oprávněnými odběrateli a s příslušnými obchodníky s plynem připojenými na přepravní soustavu a předávání zpracovaných bilancí Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

c) účast při projednávání technických částí mezinárodních smluv na přepravu a dovoz plynu,

d) stanovení a hodnocení reálné kapacity přepravní soustavy a poskytování těchto údajů Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

e) provádění systematické analýzy přepravy, zdrojů a dodávek plynu na přepravní soustavě jako podklad pro přípravu ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních bilancí provozu přepravní soustavy,

f) přípravu a projednávání dohody o vzájemné dispečerské výpomoci realizované přepravní soustavou s dispečinky zahraničních partnerů,

g) vypracování havarijního plánu přepravní soustavy a jeho předávání ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

h) projednávání ročních, čtvrtletních, měsíčních, týdenních a denních režimů dovozu plynu a jeho přepravy přepravní soustavou se zahraničními dodavateli plynu,

i) zpracování ročních bilancí přepravní soustavy s vyhodnocením zabezpečení rovnováhy mezi zdroji a spotřebou a jejich předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

(2) Příprava dispečerského řízení provozu distribučních soustav zahrnuje

a) zabezpečování zpracování čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí plynu dodávaného distribučními soustavami, které se projednávají s dispečinkem provozovatele přepravní soustavy nebo s dispečinkem provozovatele distribuční soustavy, se kterým je jeho soustava propojena, s dispečinky provozovatelů podzemních zásobníků a s dispečinky výrobců, pokud jsou na distribuční soustavu připojeni, a předávání zpracovaných bilancí Ústřednímu plynárenskému dispečinku. Dále vypracování roční bilance distribuční soustavy, která je společně s vyhodnocením zajištění rovnováhy mezi dodávkami a odběry předávána Ústřednímu plynárenskému dispečinku. Bilance stanoví výši dodávek a odběrů plynu pro krytí odběrového diagramu distribuční soustavy na území vymezeném licencí, plán odstávek podstatně ovlivňujících distribuci plynu a soubor opatření k řešení stavu nouze,

b) pravidelné hodnocení kapacity distribuční soustavy, jeho předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku a vyjadřování se ke koncepci rozvoje distribuční soustavy,

c) zpracování havarijních plánů distribučních soustav a jejich předávání ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

d) projednávání a přípravu dohody o vzájemné dispečerské výpomoci realizované navazujícími distribučními soustavami s dispečinky jiných provozovatelů distribučních soustav.

(3) Příprava dispečerského řízení provozu podzemních zásobníků zahrnuje

a) zpracování harmonogramů těžby či vtláčení plynu včetně plánovaných termínů oprav a odstávek zařízení pro skladování plynu a jejich projednávání s dispečinky provozovatelů soustav, na které jsou zásobníky připojeny, a jejich předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

b) stanovení kapacity a výkonu podzemních zásobníků plynu, jejich předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku a vyjadřování se ke koncepci rozvoje kapacity a výkonu podzemních zásobníků plynu,

c) zpracování havarijních plánů podzemních zásobníků plynu a jejich předávání ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

d) zpracování roční bilance uskladňování plynu a její předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

(4) Příprava dispečerského řízení provozu výrobců zahrnuje

a) zpracování čtvrtletních, měsíčních a denních bilancí výroby plynu a jejich předávání podle způsobu napojení zařízení pro výrobu plynu na plynárenskou soustavu dispečinku provozovatele přepravní soustavy nebo dispečinku provozovatele distribuční soustavy a Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

b) zpracování roční bilance výroby plynu a její předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

c) přípravu střednědobého programu připravenosti výroby plynu a jeho předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

d) zpracování havarijního plánu výroben plynu a jeho předávání ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

§ 3

Operativní řízení provozu plynárenské soustavy

(1) Operativní řízení provozu přepravní soustavy zahrnuje

a) denní projednávání režimu přepravy plynu přes území České republiky se zahraničními partnery a s obchodníky s plynem, režimu dodávek plynu do České republiky se zahraničními partnery,

b) denní projednávání režimu dodávek plynu do České republiky s příslušnými obchodníky s plynem,

c) operativní řízení provozu přepravní soustavy podle případných změn denních režimů přepravy a dodávek plynu,

d) zajišťování smluvních předávacích tlaků plynu v hraničních předávacích stanicích a v předávacích místech do distribučních soustav,

e) řízení výše akumulace v plynovodech přepravní soustavy,

f) realizaci přepravy smluvně zajištěných i mimořádných dodávek plynu do České republiky a jejich vnitrostátní přepravy přepravní soustavou podle sjednaného režimu do jednotlivých předávacích míst distribuční soustavy,

g) zabezpečování rovnováhy mezi množstvím plynu vstupujícím do přepravní soustavy a vystupujícím z přepravní soustavy v souladu s uzavřenými smlouvami,

h) stanovování objemu vtláčení a těžby plynu z podzemních zásobníků plynu připojených na přepravní soustavu a operativní řízení průběhu těchto činností v souladu se stanovenými ročními, sezonními, čtvrtletními, měsíčními a denními režimy tvorby sezonních zásob plynu a jejich těžbou,

i) koordinaci a odsouhlasování částečného a úplného odstavení zdrojů plynu, podzemních zásobníků plynu a velmi vysokotlakých plynovodů ovlivňujících provoz přepravní soustavy,

j) rozhodování o provedení provozních akcí, změnách toku plynu a změnách provozních parametrů přepravní soustavy,

k) realizaci pravidelného dispečerského styku s dispečinky provozovatelů distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a výrobců plynu připojených na přepravní soustavu a operativní projednávání a řešení případných změn denních režimů v souladu s uzavřenými smlouvami,

l) přebírání pravidelných informací o průběhu přepravy a dodávek plynu od dispečinků provozovatelů distribučních soustav z jimi řízené distribuční soustavy a dále informace o úrovni tlaků plynu v určených bodech distribuční soustavy, o poruchách ovlivňujících provoz a o zahájení, průběhu a ukončení plánovaných a mimořádných prací na zařízeních distribuční soustavy,

m) vykonávání celostátního nepřetržitého sledování a vyhodnocování stavu plynárenské soustavy pro zajištění rovnováhy mezi dodávkami a spotřebou plynu zabezpečované dispečinky na vymezených úsecích plynárenské soustavy, a to za účelem předcházení stavu nouze,

n) posuzování změn v rovnováze mezi dodávkou a spotřebou nebo závažné situace narušující plynulé dodávky plynu v České republice a přípravu analytických podkladů pro rozhodnutí k použití opatření stanovených pro stavy nouze,

o) vyhlašování celostátně platných odběrových stupňů a otopových křivek prostřednictvím Českého rozhlasu včetně opatření omezujících či přerušujících dodávky plynu zákazníkům ve stavech nouze s celostátní nebo územně omezenou působností,

p) přebírání celostátního dispečerského řízení a řízení plynárenské soustavy ve stavech nouze vyhlášených pro celou plynárenskou soustavu a prostřednictvím dispečinků plynárenských podnikatelů koordinování likvidace havárií a obnovení dodávek,

r) dávání pokynů k realizaci výpomocných a havarijních dodávek plynu pro zásobování České republiky ve stavech nouze,

s) zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na přepravní soustavě a informování příslušných dispečinků plynárenských podnikatelů,

t) řešení, koordinaci a rozvíjení automatizovaného sběru informací z přepravní soustavy a informačního systému pro potřeby dispečerského řízení a jeho zabezpečení výpočetní a řídicí technikou.

(2) Operativní řízení provozu distribučních soustav zahrnuje

a) řízení distribuce plynu distribuční soustavou chráněným a oprávněným zákazníkům podle sjednaného množství a časového průběhu odběru plynu, vývoje odběrů a podmínek pro operativní řízení v souladu s ustanoveními dispečerského řádu, s odpovědností za zajištění rovnováhy mezi dodávkami a odběrem,

b) projednávání denních požadavků na přepravu plynu do řízené distribuční soustavy a podle vývoje odběrů plynu a operativní upřesňování těchto požadavků s dispečinkem provozovatele přepravní soustavy nebo s dispečinkem jiné distribuční soustavy, je-li soustava na ni napojena; projednávání změn provozních parametrů v jednotlivých předávacích místech, dodávky plynu do distribuční soustavy, důsledků poruch nebo neplánovaných oprav ovlivňujících přepravu plynu do řízené distribuční soustavy a opatření pro obnovení spolehlivosti přepravy plynu,

c) rozhodování o provedení provozních prací, změnách toku plynu a změnách provozních parametrů distribuční soustavy,

d) projednávání a koordinaci operativních dodávek s dispečinky navazujících distribučních soustav, s dispečinky výrobců a s dispečinky podzemních zásobníků plynu připojených na řízenou distribuční soustavu,

e) předávání pravidelných informací dispečinku provozovatele přepravní soustavy o průběhu přepravy a dodávek plynu z jimi řízené distribuční soustavy, o úrovni tlaků v dohodnutých místech distribuční soustavy a o poruchách ovlivňujících provoz distribuční soustavy, o zahájení, průběhu a ukončení plánovaných i mimořádných prací na plynovodech a zařízeních distribuční soustavy majících vliv na provoz přepravní soustavy,

f) zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na distribučních soustavách a informování dispečinku provozovatele přepravní soustavy a příslušných dispečinků provozovatelů navazujících distribučních soustav, podzemích zásobníků plynu či výrobců plynu,

g) vyhlašování územně vymezené účinnosti omezujících odběrových stupňů a otopových křivek po projednání situace v zásobování plynem a vyplývajících opatření s dispečinkem provozovatele přepravní soustavy,

h) realizaci dodávky plynu ve smyslu dohod o vzájemné dispečerské výpomoci uzavřených s provozovateli navazujících distribučních soustav,

i) koordinaci likvidace poruch a obnovení dodávek plynu opatřeními stanovenými havarijním plánem,

j) respektování pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy při řízení plynárenské soustavy po vyhlášení celostátně platných omezovacích odběrových stupňů a otopových křivek a celostátně platného stavu nouze,

k) řešení, koordinaci a rozvíjení automatizovaného shromažďování informací z distribuční soustavy a informačních systémů pro potřeby procesu dispečerského řízení a jejich zabezpečení výpočetní a řídicí technikou, spolupráci v této oblasti s dalšími dispečinky plynárenské soustavy a s Ústředním plynárenským dispečinkem.

(3) Operativní řízení provozu podzemních zásobníků plynu zahrnuje

a) zajišťování těžby a vtláčení plynu na základě uzavřených smluv a podle operativních pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy či dispečinků provozovatelů distribučních soustav, na které jsou podzemní zásobníky plynu připojeny, v souladu se stanovenými ročními, čtvrtletními, měsíčními, denními harmonogramy tvorby zásob plynu a jejich těžby,

b) předávání pravidelných informací o průběhu těžby či vtláčení plynu, předávacích tlacích, o poruchách ovlivňujících provoz podzemních zásobníků plynu a o zahájení, průběhu a ukončení plánovaných i mimořádných prací na zařízeních podzemních zásobníků plynu dispečinku provozovatele přepravní soustavy či dispečinkům provozovatelů distribučních soustav, na které jsou podzemní zásobníky plynu připojeny,

c) projednávání rozsahu a termínů odstávek zařízení podzemních zásobníků plynu a předpokládaného snížení uskladňovací kapacity s dispečinkem provozovatele přepravní soustavy či dispečinky provozovatelů distribučních soustav, na které jsou podzemní zásobníky plynu připojeny,

d) zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací na podzemních zásobnících plynu a informování o tom dispečinku provozovatele přepravní soustavy či příslušných dispečinků provozovatelů distribučních soustav, na které jsou podzemní zásobníky plynu připojeny,

e) respektování dispečerských pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy při celostátním vyhlášení omezovacích odběrových stupňů a otopových křivek; při územně vymezeném vyhlášení respektování pokynů dispečinku toho plynárenského podnikatele, na jehož zařízení jsou zásobníky připojeny.

(4) Operativní řízení provozu výrobců zahrnuje

a) zajišťování výroby plynu na základě uzavřených smluv a podle operativních pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy či dispečinků provozovatelů distribučních soustav, na které jsou výrobny plynu připojeny, v souladu se stanovenými ročními, čtvrtletními, měsíčními, denními bilancemi výroby plynu,

b) předávání pravidelných informací o průběhu výroby plynu, předávacích tlacích, poruchách ovlivňujících výrobu plynu a o plánovaných i mimořádných pracích s vlivem na výši výroby plynu dispečinku provozovatele přepravní soustavy či dispečinkům provozovatelů distribučních soustav, na které jsou výrobny plynu připojeny,

c) projednávání rozsahu a termínu odstávek výrobního zařízení a předpokládaného snížení výrobní kapacity s dispečinkem provozovatele přepravní soustavy či s dispečinky provozovatelů distribučních soustav, na které jsou výrobny plynu připojeny,

d) zajišťování nezbytných opatření stanovených havarijním plánem pro likvidaci poruch, havárií a mimořádných situací při výrobě plynu a informování dispečinku provozovatele přepravní soustavy či dispečinků provozovatelů distribučních soustav, na které jsou výrobny plynu připojeny,

e) respektování dispečerských pokynů dispečinku provozovatele přepravní soustavy při celostátním vyhlášení omezovacích odběrových stupňů a otopových křivek; při územně vymezeném vyhlášení respektování pokynů dispečinku plynárenského podnikatele, na jehož zařízení jsou výrobny plynu připojeny.

§ 4

Technické vyhodnocování provozu plynárenské soustavy

(1) Technické vyhodnocování provozu přepravní soustavy zahrnuje

a) vyhodnocování reálného pohotového výkonu přepravní soustavy,

b) vedení evidence údajů o přepravě plynu realizované pro jednotlivé zahraniční partnery a pro ostatní účastníky trhu s plynem,

c) zpracování výsledné zprávy a bilance přepravní soustavy v členění den, měsíc, rok a její předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

d) vyhodnocování průběhu a vývoje přepravy v přepravní soustavě včetně vyhodnocování bilanční rovnováhy mezi vstupy a výstupy přepravní soustavy,

e) vyhodnocování mimořádné situace v přepravě plynu, vzniku příčin a rozsahu omezení dodávek,

f) vyhodnocování řízení provozu přepravní soustavy, časového a kapacitního vytížení, provozních ztrát plynu,

g) vedení evidence kvalitativních ukazatelů a předávacích tlaků plynu přepravovaného přepravní soustavou,

h) zpracování studie předpokládaného vývoje přepravy v přepravní soustavě včetně opatření k zajištění bilanční rovnováhy mezi vstupy a výstupy z přepravní soustavy,

i) vyhodnocování mimořádných situací v zásobování státu, na jejichž základě bylo nutno celostátně vyhlásit omezovací odběrové stupně a otopové křivky, případně stav nouze, vznik příčin, průběh likvidace stavu a rozsah omezení dodávek,

j) vyhodnocování aktuálnosti opatření pro řešení stavu nouze a předcházení jeho vzniku na přepravní soustavě a na plynárenské soustavě a vypracovávání změn havarijního plánu a jejich předávání ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

k) vyhodnocování průběhu a přepokládaného vývoje odběru plynu v plynárenské soustavě,

l) zpracování teplotně přepočítané bilance spotřeby plynu v plynárenské soustavě.

(2) Technické vyhodnocování provozu distribučních soustav zahrnuje

a) zpracování výsledných zpráv a bilancí dodávek a odběru plynu distribučních soustav v členění den, měsíc, rok a jejich předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

b) vyhodnocování průběhu a vývoje odběru plynu a souvisejícího pohotového výkonu jimi řízené distribuční soustavy,

c) vyhodnocování mimořádných situací v přepravě a dodávkách plynu, jejich příčiny a rozsah omezení dodávek,

d) vyhodnocování řízení provozu distribuční soustavy, časového a kapacitního vytížení a provozních ztrát plynu,

e) vyhodnocování aktuálnosti opatření pro řešení stavu nouze a předcházení jeho vzniku v distribuční soustavě a vypracovávání podkladů pro úpravu havarijního plánu distribuční soustavy; upravený havarijní plán je předáván ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

(3) Technické vyhodnocování provozu podzemních zásobníků plynu zahrnuje

a) zpracování výsledné zprávy a bilance těžby a vtláčení plynu v členění den, měsíc, rok a její poskytování Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

b) vyhodnocování reálného vtláčecího a těžebního pohotového výkonu a provozní kapacity podzemního zásobníku plynu,

c) vyhodnocování mimořádných situací při těžbě a vtláčení plynu, jejich příčin a rozsahu omezení provozu podzemního zásobníku plynu,

d) vyhodnocování aktuálnosti opatření pro řešení stavů nouze a předcházení jejich vzniku a vypracovávání podkladů pro úpravu havarijního plánu podzemních zásobníků plynu; upravený havarijní plán je předáván ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku.

(4) Technické vyhodnocování provozu výrobců zahrnuje

a) zpracování výsledných bilancí výroby plynu v členění den, měsíc, rok a jejich předávání Ústřednímu plynárenskému dispečinku,

b) vyhodnocování reálného pohotového výkonu a kapacity výroby plynu,

c) vyhodnocování mimořádných situací ve výrobě, jejich příčin a rozsahu omezení výroby plynu,

d) vyhodnocování aktuálnosti opatření pro řešení stavu nouze a vypracování podkladů pro úpravu havarijního plánu výrobny plynu a poskytování upraveného havarijního plánu ministerstvu a Ústřednímu plynárenskému dispečinku.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru