Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

Částka 4/2001
Platnost od 12.01.2001
Účinnost od 12.01.2001
Zrušeno k 01.01.2010 (449/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 22. prosince 2000

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob, termíny a rozsah údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“).

§ 2

Pro účely této vyhlášky se údajem rozumí účetní výkazy, finanční výkazy a doplňující údaje.

§ 3

Účetní výkazy

(1) Účetními výkazy jsou

a) rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

(2) Účetní výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 správci kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol"), organizační složky státu, příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí,

b) podle odstavce 1 písm. a) a c) státní fondy.

§ 4

Finanční výkazy

(1) Finančními výkazy jsou

a) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, včetně komentáře,

b) výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí, včetně komentáře,

c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.

(2) Finanční výkazy sestavují

a) podle odstavce 1 písm. a) správci kapitol, organizační složky státu a státní fondy,

b) podle odstavce 1 písm. b) územní samosprávné celky, regionální rady a dobrovolné svazky obcí,

c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.

§ 5

Doplňující údaje

(1) Doplňujícími údaji jsou

a) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací a další doplňující údaje,

b) rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle paragrafů a položek rozpočtové skladby jednotlivých organizačních složek státu,

c) přehled rozpočtových opatření,

d) příloha ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance".

(2) Doplňující údaje sestavují správci kapitol.

§ 6

Způsob a termíny předkládání údajů

(1) Správci kapitol, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a státní fondy předkládají údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 1.

(2) Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace předkládají údaje pro hodnocení svých rozpočtů způsobem a v termínech uvedených v příloze č. 2.

(3) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí stanovuje příloha č. 3.

(4) Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému stanovuje příloha č. 4.

Rozsah a způsob sestavení údajů

§ 7

(1) Rozsah a způsob sestavení účetních výkazů stanovuje zvláštní právní předpis.1)

(2) Rozsah a způsob sestavení finančních výkazů a doplňujících údajů

a) uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) a v § 5 odst. 1 písm. b), c) a d) stanovuje příloha č. 5,

b) finančního výkazu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. b) stanovuje příloha č. 6,

c) přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje stanovuje příloha č. 7,

d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.

(3) Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů stanovuje příloha č. 8.

§ 8

(1) Finanční výkazy pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí předkládaných v závěru roku (období 12) se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí.

(2) Údaje všech výkazů uvedených v odstavci 1 jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi za období 12 jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.

§ 9

(1) Pro účely sledování hodnocení plnění státního rozpočtu se stanovuje termín pro uvolňování účelových dotací a půjček do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí, tj. tak, aby poskytnutí i přijetí dotací a půjček bylo evidováno ve stejném čtvrtletí.

(2) K zajištění sledování finančních toků dotací a půjček zveřejňuje Ministerstvo financí číselník účelových znaků platný pro příslušný rozpočtový rok, a to ve Finančním zpravodaji č. 12 roku předchozího. Struktura účelového znaku je dána dvoumístným číslem kódu poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.

§ 10

Pokud údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu obsahují utajované informace, předkládají se v písemné podobě v příslušném stupni utajení. Příslušné datové soubory nesmějí obsahovat utajované informace. Ministerstvo financí k tomu dohodne se správci kapitol způsob nezbytné agregace údajů.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 544/2004 Sb. Čl. II

Výkazy za období leden až prosinec roku 2004 (roční výkazy) se v roce 2005 předkládají v termínech podle této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 22/2007 Sb. Čl. II

Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu správci kapitol, organizačními složkami státu, státními příspěvkovými organizacemi a státními fondy

1. Organizační složky státu předkládají zřizovateli

1.1 čtvrtletně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,

b) přehled rozpočtových opatření;

1.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

1.3 ročně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu);

1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.

2. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli

2.1 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

2.2 ročně přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

3. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období předkládají Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací; komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.

4.1 čtvrtletně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů,

b) přehled rozpočtových opatření včetně komentáře,

c) přílohu ke komentáři k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance";

4.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

4.3 ročně

a) finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů, pouze s údaji schváleného rozpočtu (rozpis schváleného rozpočtu),

b) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje a v sumáři za kapitolu celkem v členění podle způsobu odměňování;

4.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.

5. Státní fondy předkládají Ministerstvu financí

5.1 čtvrtletně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů;

5.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

6. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) organizační složky státu a příspěvkové organizace předkládají výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví;

b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

7. Pro zajištění předložení údajů Ministerstvu financí správce kapitoly zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem

a) výkazů za jednotlivé organizační složky státu,

b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.

8. Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí

a) předání sumáře za kapitolu celkem v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a ve dvou vyhotoveních opisu sumáře za kapitolu schválených a podepsaných statutárním zástupcem; Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji správci kapitoly, který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předaných údajů a odevzdá sestavu příslušnému odboru Ministerstva financí;

b) předání datového souboru údajů rozpočtových opatření podle přílohy č. 3 (podle § 25 odst. 10 a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů);

c) předání datových souborů s údaji výkazů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací včetně zrušených provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému k zařazení do centrální databáze podle přílohy č. 4, a to do dvou dnů po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem příslušným odborem Ministerstva financí;

d) předání datových souborů s údaji přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, případně jejich sumáře podle přílohy č. 3; správce kapitoly potvrdí opis zpracovaného sumáře za kapitolu a v jednom vyhotovení předá příslušnému odboru Ministerstva financí.

9. Správce kapitoly dále předává Ministerstvu financí v komentáři k finančnímu výkazu rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Předložením údajů Ministerstvu financí státním fondem se rozumí předložení výkazu v elektronické podobě podle přílohy č. 3 a ve dvou vyhotoveních opisu schválených a podepsaných statutárním zástupcem fondu příslušným odborům Ministerstva financí.

11. Pro předání datového souboru státním fondem platí ustanovení přílohy č. 3 s tím, že položka KAPITOLA obsahuje číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu:

502 Státní fond životního prostředí ČR

504 Státní fond kultury ČR

505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

506 Státní fond dopravní infrastruktury

507 Státní fond rozvoje bydlení

511 Státní zemědělský intervenční fond

12. Státní fondy předkládají přehled rozpočtových opatření pouze v elektronické podobě, opis se nepředkládá.

13. Termíny předložení údajů :

a) sumáře za kapitolu celkem a výkazy státního fondu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 20. kalendářním dnem následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

b) výkazy jednotlivých organizačních složek státu a příspěvkových organizací se předkládají do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí;

c) sumáře finančních výkazů za kapitolu s rozpisem schváleného rozpočtu budou předloženy nejpozději poslední pracovní den před 31. březnem, pokud usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný rok nestanoví jinak; pro předložení finančních výkazů s rozpisem schváleného rozpočtu za jednotlivé organizační složky státu platí ustanovení odst. b);

d) přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů za kapitolu celkem v termínu podle usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok;

e) pro předložení výkazů a jejich sumářů za kapitolu za období leden až prosinec je stanoven termín nejpozději poslední pracovní den před 1. únorem následujícího roku s tím, že datový soubor s údaji části IX. "Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně" sumáře finančního výkazu za kapitolu bude předložen Ministerstvu financí ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3 nejpozději do 20. ledna;

f) datový soubor údajů části IX sumáře finančního výkazu za kapitolu za období leden až listopad bude předložen Ministerstvu financí nejpozději poslední pracovní den před 15. prosincem ve standardním formátu souboru vstupních dat podle přílohy č. 3;

g) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.

14. Ministerstvo financí poskytuje

a) všem správcům kapitol, uskutečňujícím transfery a půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně, "Přehled o čerpání investičních dotací prostřednictvím vybrané banky v třídění podle správců kapitol, programů, jednotlivých investorů a jmenovitých akcí", a to po 10. dni následujícího měsíce;

b) všem krajům čtvrtletně přehled uvedený v písmenu a) doplněný o třídění podle jednotlivých krajů.

15. Ministerstvo financí neprodleně předává správcům kapitol a státním fondům čtvrtletní přehledy přijatých dotací a půjček územními samosprávnými celky k předběžné kontrole jimi vykazovaných údajů o poskytnutých dotacích a půjčkách v části IX. sumářů finančních výkazů.

16. Správce kapitoly a státní fondy v případě zjištění rozdílů mezi poskytnutými a přijatými dotacemi nebo půjčkami neprodleně zajistí, v součinnosti s příslušnými územními samosprávnými celky jejich dohledání a opravu standardním způsobem, eventuelně zdůvodní nesoulad údajů v komentáři k finančním výkazům.

17. Předkladatel údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu zodpovídá za jejich správnost, to znamená, že zabezpečí, aby ve stanoveném termínu byly předkládány správné údaje po provedení všech kontrol a po případných opravách.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí

1. Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

2. Příspěvkové organizace zrušené v průběhu běžného účetního období překládají Ministerstvu financí v nejbližším stanoveném termínu platném pro účetní výkazy příspěvkových organizací

a) účetní závěrku ke dni zrušení v souladu s ustanoveními § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

b) na účetních výkazech rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad, výkaz zisku a ztráty a příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad“ a slova „příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací musí být vyznačeno, že jde o závěrku zrušených organizací, komentář k jednotlivým účtům převáděným na zřizovatele či nástupnickou organizaci bude připojen k příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

3. Obce předkládají Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy (dále jen "výkazy") za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu

3.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

3.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

4. Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených prostřednictvím krajského úřadu, na jehož území má svazek sídlo

4.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

4.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

5. Kraje předkládají Ministerstvu financí údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených

5.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí;

5.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztráty,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

6. Způsob předložení údajů zřizovateli

a) příspěvkové organizace předkládají účetní výkazy svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví,

b) předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě a jejich opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky.

7. Pro zajištění předložení údajů obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu předloží

7.1 obce

a) výkazy za vlastní hospodaření, v případě statutárních měst se předkládá jeden výkaz, který obsahuje údaje za město jako celek, i včetně městských částí; tento výkaz v sobě zahrnuje i údaje za hospodaření městských částí,

b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací jejichž je zřizovatelem;

7.2 dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli.

7.3 Předkladatelé kromě výše uvedených výkazů předají další potřebné údaje vztahující se k finančním a účetním výkazům krajskému úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví krajský úřad.

7.4 Předložením údajů se rozumí předložení dat výkazů v elektronické podobě v termínech stanovených v bodě 10. této přílohy. Předložení opisu schváleného statutárním zástupcem účetní jednotky a jeho periodicitu stanoví krajský úřad podle svých potřeb.

7.5 Krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů.

8. Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření

8.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;

8.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztrát,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.

9. Předložením údajů Ministerstvu financí obcemi, kraji, regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí, včetně údajů za příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí, se rozumí

a) předložení souboru výkazů v elektronické podobě provozovateli Automatizovaného rozpočtového informačního systému podle přílohy č. 4, kde bude v územní datové bázi Automatizovaného rozpočtového informačního systému provedena sumarizace za dané území a pro sumární údaje finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen "sumáře") zajištěna kontrola dotačních vztahů;

b) kraj po kontrole sumářů dá souhlas k předání dat za kraj k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle kraj příslušným odborům Ministerstva financí:

c) regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;

d) provozovatel Automatizovaného rozpočtového informačního systému zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů do požadovaných úrovní sumarizace;

e) krajský úřad si vzhledem k odpovědnosti za kompletnost a správnost výkazů stanoví způsob a určí metodu, jakou zabezpečí kontrolu správnosti předkládaných výkazů při respektování vztahů mezi obcemi a jimi zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

10. Termíny předložení údajů :

a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;

b) výkazy předkládané čtvrtletně do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí;

c) za období leden až prosinec jsou stanoveny termíny pro předložení výkazů s měsíční periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 10. únorem následujícího roku, pro výkazy se čtvrtletní periodicitou nejpozději poslední pracovní den před 18. únorem následujícího roku;

d) za období leden se výkazy nepředkládají;

e) údaje o schváleném rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí budou uvedeny ve finančních výkazech za období leden až duben příslušného rozpočtového roku, pokud nebude uvedeno jinak.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí

1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a doplňujících údajů za kapitoly státního rozpočtu /dále jen "sumáře"/ a výkazů státních fondů, kterými jsou aktualizovány databáze Automatizovaného rozpočtového informačního systému. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data. Správci kapitol a státní fondy předávají data v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení přílohy č. 1.

1.2 Odpovědnost za předávání dat

Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese správce kapitoly či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí správce kapitoly či státní fond příslušnému útvaru Ministerstva financí, který je příjemcem dat.

1.3 Příjemce dat

Příjemcem datových souborů předávaných správci kapitol a státními fondy je příslušný útvar Ministerstva financí.

1.4 Způsob předání datových souborů

Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci Automatizovaného rozpočtového informačního systému "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty pro ústředně řízené organizace".

1.5 Režimy zpracování předávaných dat

Režim zpracování vstupních dat je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 4 bod 2.5.1).

Zpracování předaných dat ke zpracování na Ministerstvu financí probíhá pouze v režimu "nahrávání výkazových informací", to jest položka REŽIM obsahuje kód "0".

1.6 Systém kontrol

Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací zpracovaných u provozovatele systému ARIS jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly zpracovány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.

V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědnému pracovníkovi správce kapitoly či státního fondu předána kontrolní sestava, podle které správce kapitoly či státní fond zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.

1.7 Financování zpracování

Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí správce kapitoly či státní fond ze svého rozpočtu.

2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY

2.1 Název datových souborů

Označení souborů přenášených elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.

2.2 Struktura datových souborů

Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 4 v bodech 2.3 až 2.5.

V položce ČÍSLO_VÝKAZU se pro sumáře výkazů uvádí:

420 - výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),

440 - výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

441 - přehled rozpočtových opatření,

409 - údaje části IX. výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

460 - rozvaha organizačních složek státu a státních fondů,

461 - výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu,

462 - příloha organizačních složek státu a státních fondů, 465 - rozvaha příspěvkových organizací,

467 - výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,

468 - příloha příspěvkových organizací,

469 - přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

V položce OBDOBÍ se uvádí číslo měsíce vykazovaného období takto:

a) pro datový soubor 440 s rozpisem schváleného rozpočtu se uvádí hodnota "01",

b) pro datový soubor 469 se uvádí hodnota "01",

c) pro datový soubor 409 za období leden až listopad se uvádí hodnota "11".

d) v ostatních případech se uvádí období předkládání příslušného výkazu, tj. 03, 06, 09, 12, s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.

V ostatních případech se uvádí období dle periodicity předkládání příslušného výkazu, tj. 03,06,09,12 s výjimkou kapitoly 380 Okresní úřady, která předkládá sumář 440 a 441 v měsíční periodicitě počínaje obdobím 02.

Správce kapitoly nebo státního fondu má možnost předávat datové soubory 409 i mimo stanovená období, tj. měsíčně, pokud má zájem o zpracování kontrolní sestavy "409M - Kontrola poskytnutých a přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů". Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.

Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanoveným zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly.

Způsob zaokrouhlení údajů je uveden v příloze č. 8.

3. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem.

Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH_ROP v příloze č. 4 bod 2.5.2).

Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:

- číslo paragrafu a položky,

- datum realizace opatření,

- druh opatření.

V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.

Z důvodu snadnějšího popisu se pro hodnotu rozpočtového opatření zavádí označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označen (ROP)§,pol.

Správnost předaných údajů rozpočtových opatření je kontrolována s údaji sumáře finančního výkazu podle algoritmu (RZ = SR + ROP)§,pol , kde RZ je údaj rozpočtu po změnách, SR je údaj schváleného rozpočtu.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Organizační a technologické podmínky pro předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele

Automatizovaného rozpočtového informačního systému

1. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

1.1 Předmět předávání údajů

Předmětem předávání údajů Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému /dále jen "systém ARIS"/ jsou datové soubory obsahující výkazové informace. V dalším textu se pro údaje v digitální formě používá termín data.

Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.

1.2 Odpovědnost za předávání dat

Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese krajský úřad, případně Magistrát hlavního města Prahy za územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí na území své působnosti; úřad regionální rady, správce kapitoly za organizační složky státu a příspěvkové organizace příslušné kapitoly.

Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno, telefonní spojení a elektronickou adresu odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí provozovateli příslušný odbor krajského úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy a správci kapitol.

Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelským pracovištěm, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávaní dat za vykazované období.

1.3 Naplnění a aktualizace registru

Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, který se nazývá RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje orgán odpovědný za správnost a úplnost předávaných dat (správci kapitol, krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad). Předkladatel údajů je povinen poskytnout neprodleně správci registru RARIS potřebné údaje pro naplnění registru RARIS před prvním předáním dat a při jakékoliv změně.

Registr RARIS je přístupný na internetových stránkách Ministerstva financí a lze zde získat informace o aktuálním stavu obsahu jednotlivých atributů v záznamu organizace.

1.4 Periodicita a termíny předávání dat

Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z příloh č. 1 a č. 2.

Na základě termínů předávaní dat rozpracuje provozovatel systému ARIS závazný harmonogram zpracování a organizuje proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.

1.5 Režimy zpracování předávaných dat

Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:

a) nahrávání výkazových informací,

b) opravy výkazových informací.

Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota.

Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).

Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz bod 2.5.1).

1.6 Systém kontrol

Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly vnitrovýkazových a mezi výkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.

1.7 Financování zpracování

Výdaje na vyhotovení a předložení dat hradí správci kapitol a územní samosprávné celky ze svého rozpočtu.

Zpracování předaných dat včetně předepsaných kontrol a případných oprav je realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem financí a provozovatelem systému ARIS.

2. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY

2.1 Způsob předávání datových souborů

Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu1). Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.

2.2 Označení souborů

Označení souborů přenášených provozovateli systému ARIS elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.

2.3 Struktura souboru

Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13,10).

Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA_45, VĚTA_46, VĚTA_47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA_47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY_46. Soubor může obsahovat data i více organizací. Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:

VĚTA_45 VĚTA_46 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_47 VĚTA_46 VĚTA_47

2.4 Struktura vět souboru

2.4.1 VĚTA_45
název údajerozsahobsah
DRUH VĚTY3"45/"
VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE8num
KAPITOLA3num
ROK4num
OBDOBÍ2num
REŽIM1num
ZRUŠENÁ ORGANIZACE1num
rezerva6mezery
celkem28
2.4.2 VĚTA_46
název údajerozsahobsah
DRUH_VĚTY3"46/"
ČÍSLO_VÝKAZU3num
ČÁST_VÝKAZU4num
NACE6num
DRUH_ROP1num
ZOD1num
rezerva10mezery
celkem28
2.4.3 VĚTA_47
název údaierozsahobsah
DRUH_VĚTY3"47/"
INDIKACE_UKAZATELE12char
HODNOTA12num
ZNAMÉNKO_HODNOTY1"+" nebo "-"
(mezera je chápána jako "+")
celkem28

2.5 Popis údajů

2.5.1 Popis údajů VĚTA-45

VÝKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE

- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl výkaz sestaven;

- u sumářů má hodnotu "00003000";

- v ostatních případech obsahuje nuly.

KAPITOLA

- obsahuje číslo kapitoly, pro organizace územních rozpočtů je vyplněna konstantou "700".

ROK

- označuje rok vykazovaného období.

OBDOBÍ

- označuje vykazované období (číslo měsíce); u výkazů s roční periodicitou je hodnota "01".

REŽIM

- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:

kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní data příslušné dávky nahrána.

kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci.

Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu, u kterých je prováděna oprava. Ukazatele součtových řádků a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají automatizovaně.

ZRUŠENÁ ORGANIZACE

- rozlišuje, zda předávaná data jsou data za aktivní organizaci, nebo za organizaci, která zanikla v průběhu běžného účetního období /dále jen zrušená organizace/;

kód "0" - data výkazů aktivní organizace;

kód "1" - data výkazů zrušené organizace.

Pozn.: pro vstup sumářů za ústředně řízené organizace je význam údaje následující:

kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizací;

kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací.

2.5.2 Popis údajů VĚTA-46

ČÍSLO_VÝKAZU

- označuje číslo výkazu či sumáře podle následujících konvencí:

0xx ... výkaz za organizaci,

4xx ... sumář kapitoly,

x20 ... výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),

040 ... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M),

x40... výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U),

409 ... měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440 (Fin 2-04 U),

441 ... přehled rozpočtových opatření,

x60 ... rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x61 ... výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x62 ... příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,

x65 ... rozvaha příspěvkových organizací,

x67 ... výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací,

x68 ... příloha příspěvkových organizací,

x69 ... přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje.

ČÁST_VÝKAZU

- kódové označení části výkazu mající strukturu :

XX YY , kde:

XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného římskou číslicí (např. Fin 2-12 M část VII. Vybrané záznamové položky -je XX = 07). Pro ostatní výkazy je XX = 00.

YY - číslo fondu organizační složky státu uváděné v části V. finančních výkazů, přičemž

YY = 01 pro rezervní fond,

YY = 02 pro ostatní vkladové bankovní účty,

YY = 09 pro rekapitulaci.

Pro jiné části výkazu je YY = 00.

NACE

- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.

DRUH_ROP

- používá se pouze pro údaje rozpočtových opatření (ČÍSLO_VÝKAZU = 441), v ostatních případech má hodnotu "0";

vyjadřuje kódové rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena a může nabývat těchto hodnot:

1 - rozpočtová opatření provedená v kompetenci organizačních složek státu,

(jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu Ministerstva financí);

3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu kapitoly schvalovaná Ministerstvem financí

(jedná se o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem);

5 - rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu České republiky (tento kód se použije dle dispozic Ministerstva financí).

ZOD

- kód způsobu odměňování; používá se pouze pro údaje přehledu o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a dalších doplňujících údajů (ČÍSLO_VÝKAZU = x69), v ostatních případech má hodnotu "0"; u výkazů organizace je programově zajištěna kontrola ZOD na shodu s týmž atributem uvedeným v záznamu organizace v registru RARIS;
vyjadřuje kódové rozlišení způsobu odměňování v příspěvkových organizacích a nabývá těchto hodnot:

1 - organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

4 - organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2.5.3 Popis údajů VĚTA-47

INDIKACE_KAZATELE

- vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře XXXXYYYYSSSS

Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje :

a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce, pak

XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),

YYYY - číslo položky rozpočtové skladby,

SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak

XXXX - obsahuje nuly,

YYYY - číslo řádku výkazu s vedoucími nulami,

SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami;

c) údaje rozpočtových opatření

XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvového členění, obsahuje nuly),

YYYY - číslo položky rozpočtové skladby,

SSSS = MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo rozpočtové opatření provedeno;

d) údaje části VIII. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

FFFFFFPPPPSS, kde

FFFFFF - číselný kód programu (podle stanoveného kódu programu v systému ISPROFIN),

PPPP - číslo položky rozpočtové skladby,

SS - číslo sloupce části VIII. výkazu Fin 2-04 U;

e) údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

UUUUUZZZPPPP, kde

UUUUU - číselný kód účelového znaku (podle číselníku účelových znaků),

ZZZ - číslo územního celku (podle číselníků územních jednotek);

číselník vychází z klasifikace CZ-NUTS a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4) s tím, že se vynechávají úvodní znaky "CZO", tj. uvádí se poslední tri místa kódu LAU 1 (okresu) u transferů a půjček obcí nebo dobrovolných svazků obcí; u transferů a půjček poskytovaných (přijímanými) kraji se uvádí číslo kraje, které má obdobnou konstrukci podle kódu NUTS 3 s tím, že dvoumístné číslo je z kontrolních důvodu doplněno nulou; u transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;

PPPP - číslo položky rozpočtové skladby;

f) údaje části X. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:

KKOOBBBBSSSS, kde

KK - 2 místný kód bankovního účtu podle přílohy č. 5,

OO - 2 místný kód druhu organizace podle přílohy č. 5,

BBBB - 4 místný kód banky používaný v platebním styku,

SSSS - číslo sloupce části X. výkazu Fin 2-04 U s vedoucí nulou.

HODNOTA

- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj včetně dvou desetinných míst (max. zobrazená hodnota je 9999999999,99);

- v režimu nahrávání výkazových informací se uvádí hodnota ukazatele;

- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+ zvýšení, - snížení);

- vykazují se pouze nenulové hodnoty.

Příklad:

Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344";

hodnota údaje schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000000156700";

hodnota předaného údaje schváleného rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575 tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota "000000000800".

ZNAMÉNKO-HODNOTY

- vyjadřuje znaménko hodnoty"+" nebo mezera je chápána jako "+";

g) údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci ve struktuře: XXXXYYYYNNZS, kde XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové členění, obsahuje nuly), YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, NN - 2místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, Z - 1místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, S - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M;

h) údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:

RRPPPPPPPPSS, kde

RR - číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;

PPPPPPPP - kód identifikace nástroje/programu/účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku;

SS - číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.

2.5.4 Konvence pro označení čísel řádků a sloupců v účetních výkazech (platnost od účetního roku 2005)

a) Rozvaha (bilance)

Číslo řádku odpovídá číslu položky rozvahy s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. – kód "0001“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. – kód "0002“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1.1. – kód "0003",
údaje finančního stavu položek pasiv k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. – kód "0004".

aa) Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód „xx01“,

údaje finančního stavu položek

aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx02“,

údaje finančního stavu položek pasiv k1. 1. - kód „xx03“,

údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx04“,

kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:

xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;

xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:

xx = 00 podle § 5 odst. 1 a 2,

xx =10 podle § 5 odst. 3 a 4,

xx = 50 podle § 5 odst. 5 a 6,

xx = 96 podle § 5 odst. 7 a 8,

xx = 97 podle § 5 odst. 9 a 10,

xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12.

Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře 460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy za organizační složky státu příslušné kapitoly ve struktuře uvedené v tomto písmenu.

b) Výkaz zisku a ztráty

Číslo řádku odpovídá číslu položky výkazu zisku a ztráty s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje položek za hlavní činnost – kód "0001",
údaje položek za hospodářskou činnost – kód "0002".

c) Příloha

Číslo řádku odpovídá číslu položky přílohy s vedoucími nulami.

Číslo sloupce:

údaje stavu k 1.1. pro položky č. 20 až 49, 52 až 54 – kód "0001",
údaje stavu k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. pro všechny položky – kód "0002".

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů

(Fin 2-04U)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních § 24 až 26 tohoto zákona.

5. Rozpočet po změnách se uvádí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

7. Rozpočtová opatření provedená podle § 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. uvedou správci kapitol v komentáři k finančnímu výkazu.

8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu

224 - Běžné účty státních fondů

225 - Běžné účty finančních fondů

235 - Příjmový účet

9. Část I. - Rozpočtové příjmy

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby.

10. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování

10.1 v této části výkazu se uvádějí:

a) rozpočtové výdaje v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového tříděni u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby;

b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění.

Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
ŘádekNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-
+
platba
inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-
+
snížení
zvýšení

10.2 v této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, t.j. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu

- na řádku 5020 - Příjmy celkem a

- na řádku 5040 - Výdaje celkem.

11. Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

a) v této části výkazu se uvádějí:

- úhrny příjmů jednotlivých tříd,

- úhrny výdajů jednotlivých tříd,

- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),

- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

- úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv);

b) vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:

součet příjmů v části I. ∑ (třídy 1 až 4) sl. 1,2,3 = r. 3010 sl. 31,32,33

součet výdajů v části II. ∑ (třídy 5 a 6) sl. 1,2,3 = r. 3060 sl. 31,32,33

součet údajů financování v části II. ∑ (třída 8) sl. 1,2,3 = r. 3200 sl. 31,32,33

c) vazby v části III. výkazu:

– obecně platné

r. 3010sl.31,32,33 = r. (3011 + 3012 + 3013 + 3014)sl.31,32,33

r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl.31,32,33

r. 3050sl.31,32,33 = r. (3010 – 3020)sl.31,32,33

r. 3060sl.31,32,33 = r. (3061 + 3062)sl.31,32,33

r. 3070sl.31,32,33 = r. (3072 + 3073 + 3074 + 3075)sl.31,32,33

r. 3090sl.31,32,33 = r. (3060 – 3070)sl.31,32,33

r. 3100sl.31,32,33 = r. (3050 – 3090)sl.31,32,33

r. 3300sl.31,32,33 = r. (3010 – 3060)sl.31,32,33

– s vyhrazenou platností

platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem r. 3300sl.31,32,33 = – r. 3200sl.31,32,33;

12. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů :

- rezervního fondu

- ostatních vkladových bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn)

- bankovní účty k limitům organizačních složek státu

- příjmových účtů

- příslušný bankovní účet státního fondu

státní fondy vykazují pouze údaje na ř. 4040 "Bankovní účty státního fondu celkem";

b) vazby v této části výkazu:

- r. 4010 sl. 41,42,43 = r. (4001 + 4002) sl. 41,42,43

- pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040, 4050

sl.43 = sl. 41 - sl. 42 s respektováním znaménka

- pro řádek 4030

sl.43 = - sl.42

13. Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu

a) v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje v členění podle rozpočtové skladby) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu;

b) bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):

finanční fondy (účet 225 - Běžné účty finančních fondů - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let;

c) součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky :

8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a

8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech;

uvedené položky mají tato znaménka:

znaménko minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1. 1.;

d) vazby mezi částí V. - rekapitulace (x=9) a částí IV. tohoto výkazu:

r. 5010 sl. 53 = r. 4010 sl. 41

r. 5060 sl.53 = r. 4010 sl. 42

e) vazby v této části výkazu:

r. 5070 sl.53 = r. (5040 - 5020) sl.53

14. Část VI. Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů:

záznamová jednotka 023 - Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).

15. Část VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu.

16. Část VIII. Výdaje na financování programů

a) v této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, které jsou stanoveny pro každou kapitolu státního rozpočtu v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 6místnému kódu programu používaného v systému ISPROFIN, v případě transferů se uvádí číslo programu jeho správce;

b) tuto část předkládají správci kapitol v sumáři za kapitolu; předkládání údajů této části za jednotlivé organizační složky státu je obligatorní.

17. Část IX Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) vazby mezi částí IX a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části IX platí:

∑údaj sl.93 UZ,územní celek = ∑údaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části IX musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;

d) údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté příslušným odborem (oddělením) Ministerstva financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 14, budou zpětně vykázány (doplněny) do finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím číslem územního celku, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 13;

e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající LAU 1, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni LAU 1 i NUTS 3, tj. „100“; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;

f) pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům, kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.

18. Část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

a) tuto část vyplňuje správce kapitoly, v návaznosti na § 33, odst. 2, 6, 7, 8 zákona č. 218/2000 Sb., jako sumář z podkladů získaných od jím řízených organizací;

b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací);

c) sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků:

KódNázev bankovního účtu
01Běžné účty státních fondů
02Rezervní fond
03Fond reprodukce majetku
04Fond kulturních a sociálních potřeb
05Účet cizích prostředků (depozitní)
06Běžný účet
07Ostatní běžné účty
08Běžné účty v cizí měně v přepočtu na Kč dle platného kurzu
09Fond odměn
KódDruh organizace
02Organizační složky státu
03Příspěvkové organizace
04Státní fondy
05Ostatní organizace

d) ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku;

e) vazba v této části výkazu

sl. 103 = sl. 101- sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období.

19. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle níže uvedených číselníků:

Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ

KódNázevZkratkaFond
A. Předvstupní nástroje
01PHAREPHAREEU
02ISPAISPAEU
03SAPARDSAPARDEU
B. Nástroje programů spolufinancovaných EU
B1. Programovací období 2004 až 2006
04OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělstvíOP RVMZEAGGF+FIFG
05Horizontální plán rozvoje venkovaHRDPEAGGF
06Společný regionální operační programSROPERDF+ESF
07OP Průmysl a podnikáníOP PPERDF
08OP InfrastrukturaOP IERDF
09OP Rozvoj lidských zdrojůOP RLZESF
10Fond soudržnosti (Kohezní fond)CFCF
11Jednotný programový dokument pro cíl 2JPD2ERDF
12Jednotný programový dokument pro cíl 3JPD3ESF
13Program Iniciativy Společenství Interreg IIIAINTREG IIIAERDF
14Program Iniciativy Společenství Interreg IIIBINTREG IIIBERDF
15Program Iniciativy Společenství Interreg IIICINTREG IIICERDF
16Program Iniciativy Společenství EsponESPONERDF
17Program Iniciativy Společenství InteractINTERACTERDF
18Iniciativa Společenství EqualEQUALESF
19Twinning OutTwOut1EU
20Fond solidarityFoS1FoS
21Transition FacilityTFEU
22Jiné programy/projekty EUJiné 1EU
23Komunitami programyKoP1EU
24Přímé platby zemědělcůPP1EAGGF
B2. Programovací období 2007 až 2013
25Přímé platby zemědělcůmPPEAGF
26Společná organizace trhuSOTEAGF
27Program rozvoje venkovaPR VEAFRD
28OP RybářstvíOP REFF
30OP Podnikání a inovaceOP PIERDF
31OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP VaVpIERDF
32OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP VpKESF
33OP Lidské zdroje a zaměstnanostOP LZaZESF
36Integrovaný operační programIOPERDF
37OP Technická pomocOP TPERDF
38Regionální operační programyROPERDF
39OP Praha KonkurenceschopnostOP PKERDF
40OP Praha AdaptabilitaOP PAESF
41OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚSOP PSERDF
42OP Meziregionální spolupráceOP MSERDF
43OP Nadnárodní spolupráceOP NSERDF
44OP ESPON pro cíl EÚSOP ESPONERDF
45OP INTERACT pro cíl EÚSOP INTERACTERDF
46Jiné programy/projekty EUJinéEU
47Komunitami programyKoPEU
48Twinning OutTwOutEU
49Fond SolidarityFoSFoS
50Transition FacilityTFEU
51OP Doprava - ERDFOP Doprava SFERDF
52OP Doprava - CFOP Doprava CFCF
53OP Životní prostředí - ERDFOP ŽP SFERDF
54OP Životní postředí - CFOP ŽP CFCF
C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
60Finanční mechanismyFMEHP
70Prostředky NATONATONATO
D. Pomocné nástroje
87Program rozvoje venkova - účetní operacePRV P

Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ ZDROJ

KódZdroj financováníZkratka
1Prostředky CZCZ
5Prostředky EUEU
6Prostředky z rozpočtu EUEUB
7Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtůEUP
8Prostředky NATONATO
9Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismyFM

Poznámky k číselníkům:

a) V případě transferu finančních prostředků EU a souvisejících transferů je nutné, aby kód atributu ZDROJ zůstal nezměněn po celý průběh tohoto transferu mezi jeho jednotlivými úrovněmi.

b) Prostředky EU kód 5 zahrnují financování z rozpočtu EU i jejich předfinancování z veřejných rozpočtů.

c) Kód 6 a 7 používají kapitoly státního rozpočtu a státní fondy, protože jsou schopny odlišit předfinancování. Součet údajů s kódy 6 a 7 bude zajištěn automatizovaně a bude označen kódem 5. Kód 5 používají územní samosprávné celky a regionální rady.

20. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včlenění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafu odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 19.

21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;

b) kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156 = sl. (151 + 152 – 153 – 154)

ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)

ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)

ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U

Část XV.Část V.
ř. 1515sl. 151= ř. 5010sl. 53
ř. 1515sl. 152= ř. 5020sl. 53
ř. 1515sl. 156= ř. 5060sl. 53;

d) význam sloupců:

sl. 152 – je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,

sl. 153 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,

sl. 154 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.

22. Komentář"k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.

23. Příloha ke komentáři "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance" zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce. Příloha se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu sumáře.

Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů
Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(Fin2-12M)

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavují obce, kraje, regionální rady a dobrovolné svazky obcí.

2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.

3. Údaji o schváleném rozpočtu územního samosprávného celku, regionální rady a dobrovolného svazku obcí na příslušný rok se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem územního samosprávného celku.

4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu územního samosprávného celku, regionální rady upraveného o rozpočtová opatření provedená podle § 16 zákona č.250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům

223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu,

231 - Základní běžný účet,

232 - Vkladový výdajový účet,

235 - Příjmový účet,

236 - Běžné účty peněžních fondů,

281 - Krátkodobé bankovní úvěry,

951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.

6. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje

V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:

- podle druhového třídění podle příjmových a výdajový položek a

- podle odvětvového třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.

Tištěná podoba těchto částí výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby.

7. Část III. - Financování

a) V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou; jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v níže uvedeném přehledu;

b) u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje, se postupuje takto:

úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 951 v třídě 5 a 6; splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4; koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 951, od počátku roku.

PoložkaNázevZnaménko
8111, 8211Krátkodobé vydané dluhopisy+
8112, 8212Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů-
8121, 8221Dlouhodobé vydané dluhopisy+
8122, 8222Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů-
8113, 8213Krátkodobé přijaté půjčené prostředky+
8114, 8214Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků-
8123, 8223Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky+
8124, 8224Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-
8117, 8217Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8118, 8218Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje-
8127, 8227Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy+
8128, 8228Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje-
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8115, 8215Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
8125, 8225Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech-
+
(stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.)
(stav ke konci vykazovaného období) < (stav k 1.1.)
PoložkaNázevZnaménkoPodmínka
8901Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru-
+
platba
inkaso
8902Nerealizované kurzové rozdíly-
+
snížení
zvýšení

8. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

a) v této části výkazu se uvádějí:

- úhrny příjmů jednotlivých tříd,

- úhrny výdajů jednotlivých tříd,

- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,

- úhrny záznamových jednotek 024 až 029, 035 a 036,

- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,

- úhrn třídy 8 - Financování;

b) konsolidace peněžních operací se provádí:

- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,

- na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů;

pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;

c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajerepubliky
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji,obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků k od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajerepubliky
5321 - Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji,obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341 - Investiční transfery obcímneanoanoano
6342 - Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;

d) vazby v této části výkazu:

obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43

r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = r.(4200 - 4430) sl. 41,42,43

r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 1,2,3

r. 4470 sl. 41,42,43 = r.(4450 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 +4290+ 4300 +4310) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380)sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 +7431 + 7450 + 7490 + 7520)sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 '+ 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520)sl. 41,42,43 - r. 7380sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170+ 4180 +4190) sl. 41,42,43 - r. ( 4193 + 4194) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 +4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r.4424sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni republiky:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +4081 + 4090 + 4100 + 4110 + 4111 + 4120 + 4130+ 4140 + 4150+ 4170 + 4180 + 4181 + 4190) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 +4341 + 4350 + 4360 + 4370 + 4371 + 4380 + 4400 + 4410 +4411 + 4420) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 + 4411 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41,42,43

e) vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.: .:r. 4191 sl. 41,42,43 = r. 7090 sl.71,72,73

r. 4192 sl. 41,42,43 = r. 7140 sl.71,72,73

r. 4193 sl. 41,42,43 = r. 7290 sl.71,72,73

r. 4194 sl. 41,42,43 = r. 7360 sl.71,72,73

r. 4421 sl. 41,42,43 = r. 7170 sl.71,72,73

r. 4422 sl. 41,42,43 = r. 7220 sl.71,72,73

r. 4423 sl. 41,42,43 = r. 7400 sl.71,72,73

r. 4424 sl. 41,42,43 = r. 7470 sl.71,72,73

9. Část V. - Tato část výkazu se nevyplňuje plňuje

10. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech

a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů

- limity výdajů,

- základních běžných účtů,

- vkladových výdajových účt- běžných účtů peněžních fondů,

- bankovní účty k limitům OSS,

- příjmových účtů;

údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že údaj má znaménko:

minus (-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1.,

plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1; v k 1.1;

b) vazba mezi touto částí výkazu a částí III.:

r. (6040 + 6060)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3.

11. Část VII. Vybrané záznamové jednotky

V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů. Záznamové jednotky 024 až 029, 035 a 036 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů a půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a krajů a krajů obcím, příp. krajem na území jiného kraje; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých jednotek, kterých se záznamové jednotky týkají.

12. Část VIII. - Doplňující ukazatele

Obsahová náplň této části výkazu bude stanovena v případě potřeby samostatnými opatřeními.

13. Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček

- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a regionální rady (tj. subjekty uvedené v příloze č. 2. v bodech 3., 4., 5. a 8.) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I. , resp. III. sloupce 3 tohoto finančního výkazu;

c) obce a dobrovolné svazky obcí uvádí číslo územního celku v rozsahu NUTS 4; kraje uvádí číslo územního celku podle NUTS 3 a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.

14. Část X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441,6442, 6443 a 6449,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) vazby mezi částí X. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části X. platí:

∑údaj sl. 103 UZ,územní celek = ∑údaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;

d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100";pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku NUTS 2.

15. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 5.

16. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včlenění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafu odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 5.

17. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky. Komentář se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu.

Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Vzor Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Příloha č. 7 kvyhlášce č.16/2001 Sb.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů

1. Způsob zaokrouhlování údajů ve výkazech, které jsou vykazovány v tisících Kč na dvě desetinná místa, je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle této vyhlášky.

2. Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obec, krajský úřad, dobrovolný svazek obcí) je stanoven následující postup.

2.1 Běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč. Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:

a) údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka,

b) údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9-Rekapitulace v části V.,

c) údaje záznamových jednotek s výjimkou ZJ 024 až ZJ 029 a ZJ 035 až ZJ 036,

d) údaje běžných řádků výkazu.

2.2. Součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů.

Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, neboje agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.

3. Pro sumáře výkazů kapitol státního rozpočtu platí ustanovení bodu 2.2. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám zákonem o státním rozpočtu na příslušný rak. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám odsouhlasených Ministerstvem financí.

4. Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována.

V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu.

Přípustná míra tolerance +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách je stanovena pro sumáře výkazů za územní celky na úrovni NUTS 4 (okresu) a pro sumáře výkazů za vlastní krajský úřad a jím zřizovaných příspěvkových organizací na úrovni NUTS 3.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

1. Údaje v tomto výkaze v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají Ministerstvu financí správci kapitol za organizační složky státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.

2. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.

3. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. Výkazu Fin 2.04 U.

4. Význam si. 3 a si. 23 - konečný rozpočet je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu-část I.:

ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9+10+11);
ř. 2 = ř. (3 + 4);
ř. 5 = ř. (6 + 7);
ř. 13 = ř. (1 + 12);
sl. 5 = sl. (3-4);
sl. 7 = sl. (5 + 6);
sl. 11 = si. (8 + 9+10);
sl. 12 = sl. (7-11).

6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek-část II.:

sl. 25 = sl. (23-24);
sl. 27 = sl. (25 + 26);
sl. 31 = sl. (28 + 29 + 30);
sl. 32 = sl. (27-31).

7. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:

ř. 3 části I. = součtu údajů za „a = 3“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;

ř. 4 části I. = součtu údajů za „a = 4“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 5, resp. 6 a 7;

ř. 6 části I. = součtu údajů za „a = 6“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJs kódem 1;

ř. 7 části I. = součtu údajů za „a = 7“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ s kódem 9;

ř. 9 části I. = součet údajů za „a = 9“ v části II. dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.;

ř. 11 části I. = součtu údajů za „a =11“ části II., tj. výdajů účelově určených podle § 21 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, členěných podle kódu účelu.

8. Číselník účelů podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mít podobu osmimístného kódu s tím, že bude mít povinnou strukturu:

rr kkk ccc

rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;

kkk - číslo kapitoly;

ccc - pořadové číslo účelu v daném roce;

Číselník bude zveřejňován a průběžně aktualizován ve Finančním zpravodaji.

Vzor Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajú organizačních složek státu
Vzor Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajú organizačních složek státu

Poznámky pod čarou

1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

Přesunout nahoru