Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 154/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka 61/2001
Platnost od 03.05.2001
Účinnost od 03.05.2001
Zrušeno k 01.11.2005 (426/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

VYHLÁŠKA

Energetického regulačního úřadu

ze dne 23. dubna 2001,

kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 9 a § 7 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu jejich prokazování, způsob určení vymezeného území a podrobnosti k udělení a změně rozhodnutí o udělení licence a členění licencí pro účely regulace.

§ 2

Členění licencí

Licence se vydává na

a) výrobu elektřiny - skupina 11,

b) distribuci elektřiny - skupina 12,

c) přenos elektřiny - skupina 13,

d) obchod s elektřinou - skupina 14,

e) výrobu plynu - skupina 21,

f) distribuci plynu - skupina 22,

g) přepravu plynu - skupina 23,

h) obchod s plynem - skupina 24,

i) uskladňování plynu - skupina 25,

j) výrobu tepelné energie - skupina 31,

k) rozvod tepelné energie - skupina 32.

§ 3

Žádost o udělení licence

(1) Energetickému regulačnímu úřadu se žádost o udělení licence podává na předepsaném tiskopisu zvlášť pro každou skupinu v energetických odvětvích.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o udělení licence je přílohou č. 1.

(3) K žádosti o udělení licence podle § 2 písm. b), f) a k) se přikládá příloha s vyznačením hranice vymezeného území. K žádosti o udělení licence podle § 2 písm. c) a g) se přikládá soupis zařízení určeného k tomuto účelu, včetně specifikace počátku a konce přenosového a přepravního zařízení zákresem do mapy, adresou nebo číslem katastrálního území.

(4) Současně se žádostí o udělení licence se předkládá žádost o schválení odpovědného zástupce, na niž se připojí ověřený podpis osoby navržené ke schválení.

§ 4

Vymezené území

Vymezené území se vyznačuje

a) pro distribuci elektřiny zákresem souvislého zásobovaného území do mapy, seznamem čísel katastrů nacházejících se na obvodu vymezeného území pro výkon licencované činnosti; pokud nelze vymezit hranice výkonu licencované činnosti souvisle, budou uvedena čísla katastrů nebo parcel, na nichž se nacházejí odběrná zařízení, do kterých držitel licence dodává energii,

b) pro distribuci plynu zákresem do mapy a seznamem čísel katastrů zásobovaných území,

c) pro rozvod tepelné energie buď seznamem čísel katastrů zásobovaných území a zákresem do mapy formou zanesení rozvodů nebo zakreslením souvislého zásobovaného území nebo jen zákresem do mapy formou rozvodů nebo zakreslením souvislého zásobovaného území.

§ 5

Změny rozhodnutí o udělení licence

(1) Energetickému regulačnímu úřadu se žádost o změnu rozhodnutí o udělení licence podává na předepsaném tiskopisu zvlášť pro každou činnost v energetických odvětvích. Pokud změněné údaje vyžadují jejich prokázání přílohou k žádosti, přikládá se i tato; podpis nového odpovědného zástupce musí být ověřen.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o změnu licence je uveden v příloze č. 2.

§ 6

Finanční předpoklady a způsob jejich prokazování

(1) Objem dostupných finančních prostředků se prokazuje zejména smlouvou nebo potvrzením s peněžním ústavem o poskytnutí úvěru, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje.

(2) Podnikatelský plán se doloží splátkovým kalendářem dosavadních i nových úvěrů, propočtem peněžních toků, výhledem množství produkovaných odpadů a způsobem jejich likvidace. Dále se doloží výhledem výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů, vybavenosti technikou a zajištění odborným personálem, zajištění servisních činností na zařízení.

(3) Obsah finanční bilance žadatele o licenci je uveden v příloze č. 3.

(4) Pro skupiny 14 a 24 je nezbytné doložit na žádost smluvní strany ještě před uzavřením smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu finanční zajištění obchodu, které lze prokázat zejména smlouvou o otevření akreditivu u banky, akreditivním příslibem, smlouvou o smlouvě budoucí, bankovní zárukou doloženou záruční jistinou nebo potvrzením peněžního ústavu o finanční solventnosti obchodníka s elektřinou nebo plynem; kopie smluv o finančním zajištění obchodu se předkládají Energetickému regulačnímu úřadu na jeho vyžádání.

§ 7

Prokazování technických předpokladů

Technické předpoklady se prokazují následujícím způsobem:

a) u nových zařízení a staveb, u kterých se provádí změna dokončených staveb v rozsahu podle zvláštního právního předpisu,1) kolaudačním rozhodnutím a podklady určujícími splnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti stanovené zvláštními právními předpisy2) na úseku bezpečnosti práce a technickými normami,

b) u stávajících zařízení čestným prohlášením, že zařízení splňuje platné právní předpisy a technické normy,

c) u staveb předčasně uvedených do užívání podle zvláštního zákona1) povolením stavebního úřadu a doklady, které jsou v souladu se souvisejícími platnými právními předpisy a technickými normami,

d) u licencí na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie smluvním zajištěním dodávek vstupního média do distribučního a rozvodného zařízení,

e) u licencí pro skupiny 14 a 24 na vyzvání Energetického regulačního úřadu před zahájením obchodu předložením smlouvy o zajištění přenosu nebo přepravy a distribuce včetně smluv na dodávky elektřiny nebo plynu.


§ 8

Závěrečné ustanovení

Tiskopisy žádostí je možno obdržet na Energetickém regulačním úřadu nebo na územních inspektorátech Státní energetické inspekce. Tiskopisy jsou též zveřejňovány na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 129/1995 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Brychta, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 154/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 154/2001 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 154/2001 Sb.

Finanční bilance žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled

Přesunout nahoru