Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 141/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 57/2001
Platnost od 26.04.2001
Účinnost od 01.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

ZÁKON

ze dne 3. dubna 2001,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu

Čl. IIIzrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Čl. IV, Čl. Vzrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o cenách

Čl. VI

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 6 se za slovy "mimořádná tržní situace" vkládají slova "a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)".

2. Poznámka pod čarou č. 2a) zní:

"2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.".

3. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. VII

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. o) se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu".

2. V § 45 odstavec 6 zní:

"(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.".


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru