Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Částka 52/2001
Platnost od 18.04.2001
Účinnost od 18.04.2001
Zrušeno k 01.06.2008 (165/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 4. dubna 2001,

kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a lhůty jejich předkládání.

§ 2

(1) Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu sděluje správcům kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol") minimální objem celkových příjmů kapitoly státního rozpočtu (dále jen "kapitola"), nepřekročitelný objem celkových výdajů kapitoly a z toho výši výdajů na výzkum a vývoj, případně i výši dalších ukazatelů rozpočtu kapitoly a výchozí ekonomické parametry stanovených objemů.

(2) Součástí sdělení podle odstavce 1 je určení, zda správce kapitoly předloží ministerstvu údaje uvedené v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2; k těmto údajům předloží správce kapitoly podrobný komentář.

§ 3

(1) Správce kapitoly předkládá ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30 dnů ode dne doručení sdělení ministerstva podle § 2.

(2) Státní fond, který požaduje prostředky ze státního rozpočtu, předkládá ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 15. června roku, který předchází roku, na který je tento návrh sestavován, v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3; k těmto údajům předloží podrobný komentář. Návrh požadavků státního fondu na prostředky ze státního rozpočtu může být předložen jen se souhlasem orgánu, do jehož věcné působnosti státní fond náleží.

(3) Kraje předloží ministerstvu do 30 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce1) v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.

(4) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 15. června roku, který předchází roku, na který je tento návrh sestavován, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5.

(5) Požadavky na změnu údajů sdělených ministerstvem podle § 2 předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 včetně podrobného zdůvodnění současně s předložením přílohy č. 1 nebo přílohy č. 2.

(6) Pokud ministerstvo stanoví povinnost předložení dalších údajů, stanoví současně i lhůty jejich předložení.

(7) Písemné údaje pro vypracování návrhu státního rozpočtu obsahující utajované skutečnosti se předávají ministerstvu v příslušném stupni utajení. Údaje v elektronické formě nesmějí obsahovat utajované skutečnosti.

(8) Při zpracování návrhu nouzového státního rozpočtu2) v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného státního rozpočtu3) v případě vyhlášení válečného stavu se lhůty uvedené v § 3 odst. 1 a 3 zkracují na 10 dnů. Stejná lhůta platí i pro státní fondy a jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu.

§ 4

(1) Změní-li se podmínky, za kterých byly stanoveny a správcům kapitol sděleny objemy ukazatelů, stanoví ministerstvo při sdělení změněných objemů pro předložení nových údajů jinou lhůtu než podle § 3 odst. 1.

(2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky vysloven souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu, může ministerstvo požadovat další údaje od správců kapitol a stanovit lhůty pro jejich předložení za účelem zpracování nového návrhu zákona o státním rozpočtu.

§ 5

(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, mezi kapitolou Všeobecná pokladní správa a příslušnou kapitolou, která mají trvalý charakter, nebo údaje o změnách rozpočtu kapitoly na základě právních předpisů předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 7 včetně jejich podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.

(2) Navrhuje-li správce kapitoly přesuny mezi kapitolou Všeobecná pokladní správa a příslušnou kapitolou, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 včetně jejich podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1. Totéž platí, dojde-li ke změnám v rozpočtu kapitoly na základě právních předpisů.

§ 6

Uplatňuje-li správce kapitoly v souladu s § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 9 včetně jeho podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.

§ 7

(1) Správce kapitoly předkládá údaje o financování reprodukce majetku v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem4) včetně podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.

(2) Navrhují-li se v roce, na který je sestavován návrh zákona o státním rozpočtu, převody akcí registrovaných v Informačním systému financování reprodukce majetku mezi kapitolou a kraji, předloží správce kapitoly ministerstvu údaje podle přílohy č. 10 včetně podrobného zdůvodnění, a to ve lhůtě uvedené v § 3 odst. 1.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) § 31 zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 32 zákona č. 218/2000 Sb.

4) Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu

I. Základní formuláře

1. Na základě zadaného minimálního objemu celkových příjmů a nepřekročitelného objemu celkových výdajů kapitoly podle § 2 vyhlášky předávají správci kapitol tyto vyplněné formuláře:

a) formulář č. 2/1 "Příjmy státního rozpočtu" (dále jen "příjmy"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek) a podle tříd rozpočtové skladby,1) podle přiloženého vzoru,

b) formulář č. 2/2 "Výdaje státního rozpočtu" (dále jen "výdaje"); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek) a podle tříd rozpočtové skladby,1) ve sloupcích v členění podle pododdílů (z toho podle vybraných paragrafů), podle oddílů a podle skupin rozpočtové skladby1) podle přiloženého vzoru.

2. Formuláře č. 2/1 a č. 2/2 předává Ministerstvo financí k vyplnění správcům kapitol na technickém nosiči dat.

3. Ve formulářích se vyplňují číselné údaje v celých tisících Kč.

4. Formuláře příjmů a výdajů jsou dále členěny na jednotlivé listy. Jednotlivé listy označí správce kapitoly takto: obsah, souhrn za kapitolu a další listy v členění příjmů podle bodu II. 1. a v členění výdajů podle bodu II. 2. písm. a) a b).

5. Správci kapitol vyplňují formuláře na rok "N" (tj. rok, na který je sestavován návrh zákona o státním rozpočtu).

II. Členění údajů ve vyplněných základních formulářích

1. Příjmy za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly uvede správce kapitoly vždy samostatně.

2. Výdaje

a) v případě, že resort nemá žádné výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie a České republiky – Phare, Ispa a Sapard

aa) výdaje za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,

ab) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,

ac) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým apod. organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list); v komentáři správce kapitoly uvede členění podle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí;

b) v případě, že resort má výdaje spojené s financováním společných projektů (programů) Evropské unie České republiky – Phare, Ispa a Sapard

ba) výdaje bez výdajů na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,

bb) výdaje na financování společných projektů (programů) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) uvede správce kapitoly vždy samostatně,

bc) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly bez výdajů na financování společných projektů (programů),

bd) příspěvek každé příspěvkové organizaci, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly na financování společných projektů (programů),

be) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí (vždy jeden list) bez výdajů na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,

bf) dotace vysokým školám, dotace občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na financování společných projektů (programů); v komentáři správce kapitoly uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací a obcí;

c) pokud má resort výdaje na společné programy, pak výdaje uvedené v části II. bodu 2 písm. b) v podbodech bb), bd) a bf) označí správce kapitoly v případě nástrojů pomoci Phare a ISPA číslem projektu podle fiančního memoranda, u Komunitárních programů číslem označujícím ve finančním memorandu Komunitární programy nebo u programu SAPARD zkratkou "RFD" (Roční finanční dohoda) s označením příslušného roku a v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování, současně evidenčním číslem programu.

III. Další formuláře

Správci kapitol předkládají tyto vyplněné formuláře:

1. formulář č. 2/3 "Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti",

2. formulář č. 2/4 "Ukazatele kapitoly na rok N". Struktura specifických dílčích ukazatelů pro rok "N" vychází ze schváleného rozpočtu na rok "N-1". Případné změny navrhuje správce kapitoly a předkládá Ministerstvu financí pokud ministerstvo nestanoví jinak,

3. formulář č. 2/5 "Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování na rok N",

4. formulář č. 2/6 "Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) na rok N",

5. formulář č. 2/7 "Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje" za jednotlivé příspěvkové organizace, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,

6. formulář č. 2/8 A "Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb rozpočtových kapitol za rok N-1" (celoroční předpokládané čerpání) a formulář č. 2/8 B "Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb rozpočtových kapitol za rok N". Jde zejména o finanční prostředky na:

a) odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 1997 a v roce 1998,

b) řešení důsledků kosovské krize podle zákona č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize,

c) prostředky na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 21/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 246/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů,

d) prostředky ke zmírnění následků škod způsobených suchem v roce 2000 podle zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000,

e) případně další prostředky vedené na účtech v kapitole Operace státních finančních aktiv a určené na financování výdajů kapitol,

7. formulář č. 2/9 "Výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků Evropské unie".

IV. Další údaje

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ministerstvu údaje o příjmech jaderného účtu z titulu odvodů od původců radioaktivních odpadů a údaje o výdajích z jaderného účtu na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok N-1 a za rok N včetně komentáře.

1) Opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě (vyhlášené v částce 91/1997 Sb.), ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 111/52 030/1998 (vyhlášeného v částce 68/1998 Sb.), č. j. 111/60 840/1998 (vyhlášeného v částce 71/1998 Sb.), č. j. 114/6 188/2000 (vyhlášeného pod č. 8/2000 Sb.), č. j. 114/11 7849/2000 (vyhlášeného pod č. 58/2000 Sb.).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 131/2001 Sb.

Přesunout nahoru