Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 120/2001 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Cílem návrhu je systémově upravit nově chráněný účet, který by měl zabránit neoprávněným exekucím na účty povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a snížit administrativní zátěž zaměstnavatelům.

Poslední změna: 23.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů

Cílem návrhu je zrušení exekučního řádu a předpisů, které jej provádějí. Motivací navrhovatele je omezení moci vlivové skupiny, která se vytvořila okolo exekutorů po přijetí exekučního řádu, návrat k vymáhání soudních rozhodnutí státními úředníky a zlepšení postavení dlužníků.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 19.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu

Zákon obsahuje některé urgentní změny na poli práva procesního, insolvenčního, exekučního a obchodních korporací, jejichž cílem je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci při epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.04.2020 pod číslem 191/2020 Sb. s účinností od 24.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a další související zákony

Zákon posiluje zároky zákonnosti zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku. Dále je cílem zvýšení efektivity řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to prostřednictvím více opatření.

Poslední změna: 19.12.2019 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony

Řešení problému vícečetných exekucí a změna právní úpravy práv účastníků řízení o výkonu rozhodnutí a exekučního řízení.

Poslední změna: 06.11.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Novela zákona zavádí krajskou místní příslušnost exekutorů (princip teritoriality) a slučování exekucí povinného u jednoho exekutora (princip “jeden dlužník - jeden; exekutor”).

Poslední změna: 06.11.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Novela řeší nadměrné zadlužení některých osob ústící do tzv. dluhové pasti, a to zpřístupněním institutu oddlužení pro širší okruh dlužníků. Dále provádí dílčí změny v právní úpravě institutu oddlužení a odstraňuje některé nedostatky úpravy, na něž ukázala aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 31/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Cílem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků v občanském soudním řádu a exekučním řádu, které jsou vymezeny v důvodové zprávě.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Návrh zákona zavádí místní příslušnost soudních exekutorů a upravuje pravidla pro výběr exekutora.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Zákon umožňuje exekuci pozastavením řidičského oprávnění při vymáhání nedoplatku na výživném pro zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 298/2017 Sb. s účinností od 04.10.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii

Cílem návrhu zákona je zajistit, aby profesi advokáta vykonával pouze odborník na vysoké teoretické i praktické úrovni a posílit kontrolní pravomoci České advokátní komory.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 258/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb.,zákon č. 99/1963 Sb., zákon č. 182/2006 Sb.

Návrh zákona je zaměřen zejména na úpravu ustanovení týkajících se součinnosti třetích osob exekučních návrhů, exekučního titulu, exekučního příkazu, způsob provedení exekuce a jejich nákladů. K návrhu jsou připojeny i související úpravy občanského soudního řádu a insolvenčního zákona.

Návrh neprošel 09.03.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb.

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu (a exekučního řádu) týkajících se nákladů řízení a jejich náhrady.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech

Cílem návrhu zákona je úprava některých ustanovení občanského soudního řádu týkajících se účastníků řízení v souvislosti s výkonem rozhodnutí, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

Návrh neprošel 08.10.2015 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše náhrady hotových výdajů účastníka pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu

Návrh této vyhlášky stanoví výši paušální náhrady hotových výdajů účastníkům řízení, kteří nejsou zastoupeni zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu a nedoloží výši hotových výdajů, které jim v souvislosti se soudním řízením vznikly. Podle zákona jim v takových případech náleží náhrada hotových výdajů v paušální výši.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.10.2015 pod číslem 254/2015 Sb. s účinností od 06.10.2015
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Novela zavádí nový model výčtu věcí, který jsou vyloučeny z výkonu rozhodnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.07.2015 pod číslem 164/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Hlavním principem, který sleduje navrhovaná úprava, je tak do jisté míry srovnat postavení účastníka řízení nezastoupeného zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. s účastníkem takto zastoupeným. Dále návrh zákona upravuje problematikou postižení majetkových hodnot manžela povinného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.06.2015 pod číslem 139/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015