Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Částka 3/2001
Platnost od 11.01.2001
Účinnost od 11.01.2001
Zrušeno k 01.01.2003 (531/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 22. prosince 2000,

kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje zásady a termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

a) příspěvkových organizací,

b) ostatních právnických a fyzických osob, kterým byly ze státního rozpočtu nebo ze státních finančních aktiv poskytnuty dotace nebo návratné finanční výpomoci na stanovený účel, (dále jen "příjemci dotací").

(2) Účastníci programu, správci programu a Ministerstvo financí podílející se na stanovení a čerpání výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku postupují při jejich finančním vypořádání podle zvláštního právního předpisu.

(3) Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem subjektů uvedených v odstavci 1 musí být provedeno vždy nejpozději k 31. prosinci za období celého příslušného rozpočtového roku.

§ 2

(1) Příspěvkové organizace

a) předloží podle působnosti příslušnému zřizovateli v termínu do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání odvodů a příspěvků na provoz týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) současně ve stejném termínu převedou na běžný účet cizích prostředků (dále jen "depozitní účet") zřizovatele případný dodatečný odvod a případnou vratku příspěvku na provoz.

(2) Zřizovatel příspěvkové organizace

a) po obdržení údajů podle odstavce 1 v termínu do 1. března následujícího rozpočtového roku potvrdí výši případného dodatečného odvodu a případné vratky příspěvku na provoz převedených na jeho depozitní účet,

b) v termínu do 15. března následujícího rozpočtového roku

1. převede ze svého depozitního účtu na účet Ministerstva financí Vypořádací účet ČR za rok 2... číslo 772-14529001/0710 (dále jen "vypořádací účet") celkovou výši prostředků poukázanou jednotlivými příspěvkovými organizacemi podle odstavce 1 písm. b),

2. zašle Ministerstvu financí podrobný rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový převod provedený podle bodu 1,

3. vypracuje z předložených údajů podle odstavce 1 písm. a) souhrny za všechny příspěvkové organizace v jeho působnosti. K jednotlivým souhrnům připojí zdůvodnění navrhovaných výsledků (komentář). Souhrny včetně komentářů podepsané vedoucím organizační složky státu předloží Ministerstvu financí ve třech vyhotoveních.

(3) Příjemci dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, kromě kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv,

a) předloží podle působnosti příslušnému správci kapitoly (dále jen "poskytovatel") údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, v termínu do 15. února následujícího rozpočtového roku,

b) současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet poskytovatele případnou vratku dotace.

(4) Poskytovatel

a) po obdržení podkladů a případných vratek dotací podle odstavce 3 v termínu do 1. března následujícího rozpočtového roku

1. potvrdí výši případných vratek dotací převedených na jeho depozitní účet,

2. stanoví výši nároku na dotaci ze státního rozpočtu na minimální příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb státních podniků,1)

b) v termínu do 15. března následujícího rozpočtového roku

1. převede ze svého depozitního účtu na vypořádací účet celkovou výši prostředků poukázaných podle odstavce 3 jednotlivými příjemci dotací,

2. zašle Ministerstvu financí podrobný rozpis jednotlivých částek, ze kterých se skládá celkový odvod provedený podle bodu 1,

3. vypracuje z předložených údajů podle odstavce 3 souhrny za všechny příjemce dotací v jeho působnosti. K jednotlivým souhrnům připojí zdůvodnění navrhovaných výsledků (komentář). Souhrny včetně komentářů podepsané vedoucím organizační složky státu předloží Ministerstvu financí ve třech vyhotoveních.

(5) Příjemci dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa

a) předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) současně ve stejném termínu převedou na vypořádací účet případnou vratku dotace.

(6) Příjemci dotací ze státních finančních aktiv

a) předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) současně ve stejném termínu převedou na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv, ze kterého jim byla dotace poskytnuta, případnou vratku dotace.

(7) Jednotlivé kraje

a) předloží Ministerstvu financí v termínu do 28. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) současně ve stejném termínu převedou na vypořádací účet případnou vratku dotace.

(8) Jednotlivé obce

a) předloží příslušnému okresnímu úřadu v termínu do 28. února následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) současně ve stejném termínu převedou na depozitní účet příslušného okresního úřadu případnou vratku dotace.

(9) Jednotlivé okresní úřady

a) předloží Ministerstvu financí v termínu do 1. března následujícího rozpočtového roku údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky,

b) ve stejném termínu převedou ze svého depozitního účtu na vypořádací účet případné vratky dotace poukázané jednotlivými příjemci v jejich působnosti,

c) předloží Ministerstvu financí v termínu do 15. března následujícího rozpočtového roku souhrnné údaje o finančním vypořádání dotací týkající se předchozího rozpočtového roku předložené jednotlivými obcemi podle odstavce 8 písm. a),

d) převedou ve stejném termínu ze svého depozitního účtu na vypořádací účet případné vratky dotace poukázané jednotlivými obcemi podle odstavce 8 písm. b).

(10) Po obdržení údajů podle odstavců 2, 4, 5, 6, 7 a 9 Ministerstvo financí

a) odsouhlasí částky případných vratek dotací, příspěvků na provoz a dodatečných odvodů uvedených v souhrnech s jejich stavem na vypořádacím účtu a účtu kapitoly Operace státních finančních aktiv,

b) upozorní zřizovatele, poskytovatele, příjemce dotací a územní samosprávné celky na případně zjištěné nedostatky v předložených souhrnech a požádá o provedení jejich opravy.

§ 3

Podle této vyhlášky se poprvé postupuje při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2001.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků.


Příloha k vyhlášce č. 12/2001 Sb.

Vzory tiskopisů

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnostFV - 1 - PS
Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizacíFV - 2 - PO
Finanční vypořádání dotací poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na nepodnikatelskou činnostFV - 3 - NPS
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územním samosprávným celkůmFV - 4 - ÚSC

Přesunout nahoru