Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 115/2001 Sb.Zákon o podpoře sportu

Částka 47/2001
Platnost od 30.03.2001
Účinnost od 30.03.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

115

ZÁKON

ze dne 28. února 2001

o podpoře sportu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

§ 1a

Priority v oblasti sportu

Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.

§ 2

Základní pojmy

(1) Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

(2) Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

(3) Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována.

(4) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

(5) Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

(6) Významnou sportovní akcí je pro účely tohoto zákona akce mezinárodního významu odehrávající se na území České republiky, zejména olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světový pohár.

(7) Významnou sportovní akcí mimořádné důležitosti je pro účely tohoto zákona akce podle odstavce 6, jejíž pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce.

§ 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

a) vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“) a předkládá jej vládě ke schválení,

b) koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,

c) zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu,

d) kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytnul,

e) vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky a jejich účast na sportovních akcích v České republice a zahraničí,

f) vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování a vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,

g) zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4),

h) zřizuje rezortní sportovní centrum a zabezpečuje jeho činnost,

i) koordinuje činnost rezortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,

j) vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c a sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí této podpory (dále jen „rejstřík“).

(2) Rezortní sportovní centrum podle odstavce 1 písm. h) je organizační složkou státu; zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce rezortních sportovních center podle odstavce 1 písm. h) a i) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.

§ 3a

Rejstřík

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. Správcem rejstříku je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c se zapíše do rejstříku.

(3) Sportovní organizace uvedená v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

a) název, sídlo a identifikační číslo sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,

b) ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,

c) údaje o sportovní organizaci, která je v ní sdružena, v rozsahu písmen a) a b),

d) jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu5) sportovce a trenéra evidovaného u sportovní organizace, která je v ní sdružena; nemá-li sportovec nebo trenér místo pobytu na území České republiky, adresu místa na území České republiky, kde se převážně zdržuje; v případě sportovce rovněž druh sportu, který sportovec vykonává; v případě cizinců rovněž státní občanství,

e) údaje v rozsahu písmene d) o sportovci nebo trenérovi u ní evidovaném, pokud tyto údaje nezapsala sportovní organizace, ve které je sdružena,

f) datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,

g) datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu f),

h) sportovní zařízení, které užívá pro činnost v oblasti sportu; do rejstříku zapíše adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportovního zařízení a údaje o výši a účelu podpory ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c, byla-li poskytnuta na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení.

(4) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení je povinen bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku údaje podle odstavce 3 písm. h).

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6) Údaje podle odstavce 3 písm. d) až g) jsou v rejstříku zapsány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v odstavci 3 písm. f).

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku.

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro účely zpracování údajů v rejstříku referenční údaje ze základního registru obyvatel. Ze základního registru obyvatel se poskytuje jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum a místo narození, datum úmrtí, státní občanství a čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů fyzické osoby.

(9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje podle odstavců 3 a 4.

§ 4

Úkoly ostatních orgánů státní správy

(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů a zřizují svá rezortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.

(2) Ministerstvo zdravotnictví ve své působnosti organizuje zdravotní služby poskytované státním sportovním reprezentantům a sportovním talentům, vytváří organizační předpoklady umožňující specifický přístup sportovních reprezentantů ke klinické péči a v zájmu podpory zdravého způsobu života vytváří podmínky pro podporu preventivní, dispenzární a posudkové zdravotní péče v oblasti sportu.

§ 5

Úkoly krajů

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,

c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,

d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.

§ 6

Úkoly obcí

(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

§ 6a

Plány v oblasti sportu

(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.

(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

§ 6b

Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programu podpory na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Okruh oprávněných příjemců a časové období, na něž je program podle věty první vyhlášen, stanoví dokumentace tohoto programu.

(4) Podporu sportu nelze poskytnout osobě, která v uplynulých třech letech opakovaně nebo závažným způsobem porušila pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozila naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, nedošlo-li k zániku účinků odsouzení pro tento trestný čin.

§ 6c

Podpora významných sportovních akcí

(1) Ústřední orgány státní správy vytvářejí na základě souhlasu vlády podmínky pro konání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti. Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládá předpokládaný rozpočet akce a studie proveditelnosti zohledňující finanční, materiální, personální a právní zajištění akce. Ze studie proveditelnosti musí být zřejmé, jaká opatření ze strany orgánů veřejné moci, zejména v oblasti bezpečnosti, ochrany života a zdraví, pobytu cizinců na území České republiky a dopravní dostupnosti, budou pro pořádání akce nezbytná. Studie proveditelnosti dále obsahuje informace, zda a v jakém rozsahu je pro pořádání akce poskytnutí podpory ze státního rozpočtu nezbytné při dodržení zásad hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, a informace o udržitelnosti provozu sportovních a jiných zařízení, na něž má být podpora poskytnuta, po skončení akce.

(3) Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

(4) Podpora ze státního rozpočtu na významné sportovní akce neuvedené v odstavci 1 je poskytována na základě programu podle § 6b.

§ 6d

Koordinace poskytování podpory

(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

(2) Podpora se neposkytne, pokud by její poskytnutí bylo v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.

§ 7

Náhrada při vyvlastnění

Má-li být za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2) vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě.

§ 7a

Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení

(1) Vlastník sportovního zařízení (dále jen „vlastník“) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen „provozovatel“) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

(2) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

(3) Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.

§ 7b

Oprávnění Ministerstva vnitra

(1) Pokud vlastník nebo provozovatel závažným způsobem poruší povinnost podle § 7a, může Ministerstvo vnitra na základě oznámení obecního úřadu nebo z vlastního podnětu rozhodnout o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků, a to až na dobu 1 roku.

(2) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele může Ministerstvo vnitra rozhodnout o zkrácení doby podle odstavce 1, pokud vlastník nebo provozovatel prokáže, že přijal odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku ve sportovním zařízení.

§ 7c

Kontrola

(1) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle § 7b.

(2) Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele podle § 7a.

§ 7d

Přestupky

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 7a odst. 1 nevydá návštěvní řád nebo jej nezveřejní,

b) v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo

c) poruší rozhodnutí podle § 7b o tom, že konkrétní sportovní podnik se uskuteční bez účasti návštěvníků.

(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3a odst. 2 nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 3.

(3) Žadatel o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje v rozsahu stanoveném v § 3a odst. 4.

(4) Fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 50000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 500000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1000000 Kč.

(5) Právnické nebo podnikající fyzické osobě lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit pokutu do 100000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 1000000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 2000000 Kč.

(6) Sportovní organizaci lze za přestupek podle odstavce 2 uložit pokutu do 100000 Kč.

(7) Žadateli o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c určenou na pořízení nebo technické zhodnocení sportovního zařízení lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 7ezrušeno

§ 7f

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d odst. 2 a 3, projednává obecní úřad.

(2) Přestupky podle § 7d odst. 2 a 3 projednává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo pokutu za přestupek neuloží, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

(3) Pokuty, s výjimkou pokut za přestupky uvedené v § 7d odst. 2 a 3, vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuty za přestupky uvedené v § 7d odst. 2 a 3 vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad.

§ 7g

Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.


§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 274/2008 Sb. Čl. II

Vlastník sportovního zařízení je povinen vydat a zveřejnit návštěvní řád podle § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 230/2016 Sb. Čl. II

1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, je povinna splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní sportovní organizace, které nebyly zapsány podle věty první, jsou povinny tyto povinnosti splnit do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel o podporu je povinen splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 4 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby stanovené v bodu 2, ve které měla sportovní organizace splnit povinnosti stanovené v § 3a odst. 2 a 3 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Plán podle § 6a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vládě poprvé do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Plán rozvoje sportu v kraji podle § 5 písm. d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje kraj poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Plán rozvoje sportu v obci podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zpracuje obec poprvé do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

2) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.

5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru