Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 114/2001 Sb.Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Částka 45/2001
Platnost od 30.03.2001
Účinnost od 30.03.2001
Zrušeno k 01.07.2004 (364/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. března 2001

o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 3 až 5 k provedení § 2 odst. 5 a § 12 odst. 3 až 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví produkční kvóty cukru pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem a podmínky systému produkčních kvót cukru.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) cukrem výrobek z cukrovky, obsahující nejméně 85 hmotnostních procent sacharózy v suchém stavu, přepočtený u výrobků v pevném skupenství koeficientem 1 a u výrobků v kapalném skupenství způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení na cukr bílý,1)

b) cukrovkou cukrová řepa k výrobě cukru, která vykazuje v přepočtu nejméně 16 % cukernatosti, rovnající se výtěžnosti 130 kg cukru z 1 tuny cukrovky, vypěstovaná na území České republiky,

c) pěstitelem podnikatel,2) který pěstuje cukrovku na území České republiky,

d) cukrovarem individuálně určený soubor nezbytného movitého a nemovitého majetku, provozního a technologického zařízení nacházejícího se na území České republiky, který ve své komplexnosti, propojení jeho jednotlivých částí a plné funkčnosti tohoto souboru umožňuje vyrábět průmyslovým způsobem cukr z cukrovky,

e) producentem cukru fyzická nebo právnická osoba provozující výlučně na základě vlastnického nebo z něj odvozeného práva cukrovar, které byla přidělena individuální produkční kvóta cukru (dále jen "kvóta"),

f) kvótovým rokem období od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku,

g) vývozem cukru

1. vývoz cukru,

2. vývoz cukru obsaženého ve výrobku uvedeném v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

3. vývoz cukru obsaženého ve výrobku neuvedeném v příloze č. 7 k tomuto nařízení, pokud je v tomto výrobku obsah cukru prokázán chemickým rozborem provedeným akreditovanou laboratoří,2a)

4. vývoz cukru užitého při výrobě výrobku uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení,

ke spotřebě mimo území České republiky,

h) uvedením na trh v České republice prodej cukru nebo jiný převod

1. cukru,

2. cukru obsaženého ve výrobku, producentem cukru nebo jinou osobou další osobě, aniž jde o vývoz cukru podle tohoto nařízení nebo o prodej cukru z dovozu,

i) kvótou producentem cukru vyrobené množství cukru, stanovené, popřípadě změněné v souladu s tímto nařízením, jež producent cukru za podmínek stanovených tímto nařízením v průběhu kvótového roku

1. uvede na trh v České republice (dále jen "tuzemský podíl kvóty"), a

2. vyveze [písmeno g)] (dále jen "vývozní podíl kvóty"),

j) kapacitou výroby cukru nejvyšší průměrné množství cukru vyrobené producentem cukru za 24 hodin v cukrovaru, v němž vyráběl cukr v listopadu 2001 nebo v říjnu 2002, pokud v tomto cukrovaru vyráběl cukr v kvótovém roce 2002/2003, nejvýše však v prokazatelném množství, odpovídajícím maximálnímu dennímu výkonu strojně technologického zařízení cukrovaru (dále jen "maximální denní výkon") nebo u žadatele o novou kvótu z rezervy maximální denní výkon, ověřený znaleckým posudkem,

k) melasou sirupovitý produkt vzniklý v souvislosti s výrobou cukru z cukrovky.

ČÁST DRUHÁ

NÁRODNÍ ROČNÍ KVÓTA CUKRU, REZERVA, KVÓTA A JEJICH STANOVENÍ

§ 3

Národní roční kvóta

Národní roční kvóta pro kvótové roky 2003/2004 a 2004/2005 činí 454 862 tun cukru pro každý jednotlivý kvótový rok.

§ 4

Rezerva

(1) Rezerva je množství cukru určené ke stanovení nové kvóty z rezervy žadateli o novou kvótu nebo ke zvýšení již stanovené kvóty producentům cukru.

(2) Pro kvótový rok 2003/2004 se stanovuje rezerva ve výši 39 862 tun cukru s tím, že tuto rezervu Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") rozdělí fyzickým nebo právnickým osobám, které podaly ve lhůtě žádost o zvýšení kvóty nebo žádost o stanovení nové kvóty a splňují podmínky a kritéria podle § 11 a 12.

(3) Rezerva se zvyšuje o množství cukru,

a) o něž byla snížena kvóta podle § 9 odst. 5 a 7,

b) jež odpovídá kvótě, jejíž účinky zanikly podle § 7 odst. 4 a § 12 odst. 7.

§ 5

Žádost o kvótu

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat žádost o kvótu (dále jen "žádost"), pokud

a) předmětem jeho činnosti je výroba cukru,

b) má trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo, jde-li o právnickou osobu, na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

c) prokáže, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru,

d) prohlásí, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru a že tímto provozovatelem bude nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,

e) v období od začátku kvótového roku 2002/2003 vyráběl cukr z cukrovky vypěstované v roce 2002 v cukrovaru jako jediný a výlučný provozovatel tohoto cukrovaru,

f) má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, závazky související s příspěvkem na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodanou cukrovku se všemi pěstiteli,

g) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d), f) a g) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Žádost bude doložena nezbytnými doklady, jejichž výčet je uveden v bodu 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Žadatel, který je jediným a výlučným provozovatelem více cukrovarů, uvede v žádosti kapacitu výroby cukru podle jednotlivých cukrovarů, jakož i souhrnnou kapacitu výroby cukru těchto cukrovarů (dále jen "strukturální členění kvóty").

(4) Žadatel doručí žádost Fondu nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Doručením žádosti Fondu dochází k zahájení správního řízení o stanovení kvóty příslušnému žadateli.

Stanovení kvóty

§ 6

(1) Zjistí-li Fond, že žádost nebyla vyplněna úplně, případně že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost do 10 dnů ode dne jejího doručení Fondu vrátí s výzvou k doplnění chybějících údajů, případně dokladů ve Fondem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny a delší než 10 dnů od doručení výzvy.

(2) Zjistí-li Fond, že

a) žádost nebyla doručena ve stanoveném termínu,

b) žadatel nesplňuje ustanovení § 5 odst. 1,

c) žadatel nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost, nebo

d) vrácená žádost neobsahuje doplněné údaje, popřípadě doklady,

žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

§ 7

(1) Fond žadateli, jehož žádost nebyla zamítnuta podle § 6 odst. 2, vypočte kapacitu výroby cukru na základě zjištěných a ověřených skutečností podle § 14 odst. 1 písm. c).

(2) Fond vypočte koeficient pro stanovení kvóty jednotlivým žadatelům jako podíl kapacity výroby cukru žadatele a souhrnu kapacit výroby cukru žadatelů podle odstavce 1.

(3) Fond stanoví žadateli kvótu jako součin koeficientu podle odstavce 2 a množství 415 000 tun cukru, s přesností na 3 desetinná místa; u žadatele provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).

(4) Fond přidělí kvótu podle odstavce 3 podmínečně s tím, že žadatel do 30 dnů ode dne přidělení kvóty prokáže, že od pěstitelů smluvně zajistil dodávky cukrovky, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % objemu jemu přidělené kvóty na příslušný kvótový rok. Pokud žadatel tuto skutečnost neprokáže, účinky stanovení kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli.

§ 8

Způsob nakládání s kvótovanou produkcí a podmínky systému produkčních kvót

(1) Fond zveřejní vzájemný poměr tuzemského podílu kvóty a vývozního podílu kvóty ve Věstníku Ministerstva zemědělství (dále jen "Věstník").

(6) Vývoz cukru v příslušném kvótovém roce lze prokázat jednotným celním dokladem2b) nejpozději do 30 dnů ode dne uskutečnění vývozu; vývoz cukru může producent cukru uskutečnit rovněž prostřednictvím jiné osoby. K vývozu cukru, který producent cukru neprokáže do 30 dnů po skončení příslušného kvótového roku, se nepřihlíží.

(3) Překročí-li podíl cukru uvedený producentem cukru při vývozu výrobků obsahujících cukr, případně výrobků, při jejichž výrobě byl cukr užit, podíl cukru uvedený v příloze č. 7 k tomuto nařízení, může Fond požadovat, aby producent cukru podíl cukru doložil, s tím, že jinak bude vycházet z podílu cukru uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(4) Producent cukru neprodleně oznámí Fondu ukončení výroby cukru v jím provozovaném cukrovaru (dále jen "uzavřený cukrovar").

(5) Část kvóty producenta cukru připadající na uzavřený cukrovar se ponechá producentovi cukru, který uzavřel cukrovar, pokud do 15 dnů ode dne uzavření cukrovaru prokáže Fondu, že dodávky cukrovky od pěstitelů, kteří dodávali cukrovku do uzavřeného cukrovaru, smluvně převedl na jiný cukrovar, jehož je jediným a výlučným provozovatelem.

(6) Jestliže se část kvóty neponechá producentovi cukru uvedenému v odstavci 4, stává se tato část kvóty součástí rezervy. Fond následně tuto část kvóty přidělí

a) producentovi cukru, který převzal závazky vůči pěstitelům cukrovky dodávajícím cukrovku do uzavřeného cukrovaru, v rozsahu, v jakém tyto závazky odpovídají části kvóty, nebo

b) podle § 11 a 12, jestliže část kvóty nepřidělil producentovi cukru uvedenému v písmenu a).

(7) Producent cukru Fondu neprodleně písemně oznámí prodej, pronájem nebo fúzi podniku anebo jeho části, prodej nebo pronájem anebo fúzi výrobního zařízení na výrobu cukru, případně na výrobu melasy, dále převod nebo přechod obchodního jmění na společníka, jakož i rozdělení obchodního jmění.

(8) Fond ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 7 producentovi cukru písemně sdělí, které skutečnosti uvedené v odstavci 7 mu byly oznámeny.

§ 9

Snížení kvóty

(1) Fond po skončení kvótového roku sníží producentovi cukru kvótu, pokud producent cukru v průběhu bezprostředně předcházejícího kvótového roku (dále jen "uplynulý rok")

a) neuvedl na trh v České republice množství cukru, které odpovídá tuzemskému podílu kvóty stanovenému pro uplynulý rok podle § 8 a zvýšenému o množství cukru, které producentovi cukru v uplynulém roce dodala jiná osoba, anebo

b) nevyvezl mimo území České republiky množství cukru, které odpovídá vývoznímu podílu kvóty stanovenému pro uplynulý rok podle § 8.

(2) Fond sníží producentovi cukru kvótu podle odstavce 1 o množství cukru, které odpovídá součtu

a) kladného rozdílu mezi tuzemským podílem kvóty tohoto producenta cukru zvýšeným o množství cukru, které tomuto producentovi cukru v uplynulém roce dodala jiná osoba, a množstvím cukru uvedeném tímto producentem cukru na trh v České republice v průběhu uplynulého roku, a

b) 1,15násobku kladného rozdílu mezi vývozním podílem kvóty tohoto producenta cukru a množstvím cukru vyvezeném producentem cukru mimo území České republiky v průběhu uplynulého roku.

(3) Fond do snížení kvóty podle odstavce 2 nezahrne

a) rozdíl mezi tuzemským podílem kvóty producenta cukru zvýšeným o množství cukru dodaného producentovi cukru v uplynulém kvótovém roce jinou osobou a množstvím cukru, uvedeným tímto producentem cukru na trh v České republice v uplynulém kvótovém roce, pokud producent cukru v uplynulém kvótovém roce vyrobil z cukrovky alespoň takové množství cukru, které odpovídá jeho kvótě, a současně vyvezl alespoň takové množství cukru, jež odpovídá nejméně vývoznímu podílu jím disponované kvóty,

b) kladný rozdíl podle odstavce 2 písm. a) a b), pokud tento rozdíl je nižší než 100 tun.

(4) Fond snížení kvóty neprovede, jestliže ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), případně odstavci 1 písm. b) došlo v důsledku příčin, které producent cukru nemohl ovlivnit, a pokud producent cukru tuto skutečnost neprodleně oznámil Fondu.

(5) Fond provede snížení kvóty s účinkem od počátku kvótového roku bezprostředně následujícího po kvótovém roce, ve kterém došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), případně odstavci 1 písm. b).

(6) Producentovi cukru, který neprokáže skutečnosti uvedené v § 7odst. 4 a § 12 odst. 7, sníží Fond kvótu o množství cukru, které činí rozdíl mezi producentovi cukru stanovenou kvótou a množstvím cukru, odpovídajícím smluvně zajištěným dodávkám cukrovky.

(7) Fond sníží kvótu producentovi cukru podle odstavce 6 s účinností od začátku příslušného kvótového roku.

(8) Přesáhne-li snížení kvóty producentovi cukru podle odstavců 5 až 7 v souhrnu 20 000 tun cukru, oznámí Fond tuto skutečnost ve Věstníku a současně zveřejní informaci o možnosti požádat o stanovení nové kvóty nebo požádat o zvýšení kvóty, přičemž uvede

a) množství rezervy určené k rozdělení,

b) lhůtu pro doručení žádosti Fondu, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne zveřejnění informace Fondem ve Věstníku.

(9) Na řízení o žádosti podané podle odstavce 8 se vztahují ustanovení § 11 a 12.

§ 10zrušeno

§ 11

Žádost o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty z rezervy

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel o rezervu") může podat žádost o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty (dále jen "žádost o rezervu"), pokud

a) předmětem jeho činnosti je výroba cukru,

b) má trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo, jde-li o právnickou osobu, na území České republiky, a jde-li o zahraničního žadatele, doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

c) prokáže, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru,

d) prohlásí, že je jediným a výlučným provozovatelem příslušného cukrovaru a bude jím nejméně do konce kvótového roku 2004/2005,

e) má vypořádány ke dni podání žádosti o rezervu splatné závazky k Fondu, ministerstvu, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky, závazky související s příspěvkem na sociální zabezpečení a s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, závazky související se všeobecným zdravotním pojištěním, závazky související s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodanou cukrovku se všemi pěstiteli,

f) splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,5)

g) nebylo pravomocně rozhodnuto o snížení jeho kvóty v uplynulých 12 měsících,

h) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Vzor žádosti o rezervu je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Žadatel o rezervu stvrzuje splnění podmínek stanovených v odstavci 1 písm. d), e) a h) čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v bodu 3 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti o rezervu žadatel o rezervu přiloží doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, jejichž výčet je uveden v bodu 4 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V žádosti o rezervu žadatel o rezervu uvede

a) výši nové kvóty, kterou požaduje stanovit, nebo

b) výši kvóty ke dni podání žádosti o rezervu a množství cukru, o které požaduje zvýšit kvótu.

(4) Žadatel o rezervu doloží žádost o rezervu dokladem prokazujícím opodstatněnost jeho požadavku nebo příslušným znaleckým posudkem.

(5) Žadatel o rezervu, který je jediným a výlučným provozovatelem více cukrovarů, uvede ve své žádosti o rezervu strukturální členění kvóty.

(6) Žadatel o rezervu Fondu doručí žádost o rezervu nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku. Doručením žádosti o rezervu Fondu dochází k zahájení správního řízení o zvýšení nebo o stanovení kvóty příslušnému žadateli.

§ 12

Zvýšení kvóty z rezervy a stanovení nové kvóty z rezervy

(1) Zjistí-li Fond, že žádost o rezervu nebyla vyplněna úplně, případně že neobsahuje všechny nezbytné doklady, žádost o rezervu do 10 dnů ode dne jejího doručení Fondu vrátí s výzvou k doplnění chybějících údajů, případně dokladů ve Fondem stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny a delší než 10 dnů od doručení výzvy.

(2) Zjistí-li Fond, že

a) žádost o rezervu nebyla doručena ve stanoveném termínu,

b) žadatel o rezervu nesplňuje ustanovení § 11 odst. 1,

c) žadatel o rezervu nedoručil ve stanoveném termínu vrácenou žádost o rezervu,

d) vrácená žádost o rezervu neobsahuje doplněné údaje, případně doklady,

e) žádost o rezervu obsahuje nepravdivé údaje, nebo

f) žadatel o rezervu požádal o stanovení nové kvóty odpovídající množství cukru, které prokazatelně nelze vyrobit v průběhu kvótového roku v cukrovaru, jehož je jediným a výlučným provozovatelem,

žádost o rezervu zamítne a tuto skutečnost žadateli o rezervu písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Fond uspokojí požadavky žadatelů o rezervu, kterým nebyla zamítnuta žádost o rezervu podle odstavce 2, které ve svém souhrnu přesáhnou množství určené pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 4 odst. 3), poměrně. U žadatele o rezervu provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).

(4) Nenastane-li skutečnost uvedená v odstavci 3, Fond rozhodne o stanovení nové kvóty nebo o zvýšení kvóty podle požadavku žadatele uvedeného v žádosti o rezervu, nejvýše však v množství určeném pro rozdělení v příslušném kvótovém roce (§ 4 odst. 2). U žadatele o rezervu provozujícího více cukrovarů Fond uvede v rozhodnutí strukturální členění kvóty (§ 5 odst. 3).

(5) Fond zvýší žadateli o rezervu kvótu nebo stanoví novou kvótu od počátku kvótového roku, který bezprostředně následuje po kvótovém roce, ve kterém Fond rozhodl o zvýšení kvóty nebo o stanovení nové kvóty.

(6) Fond zvýší kvótu nebo stanoví novou kvótu podle odstavců 3 až 5 podmínečně s tím, že žadatel o rezervu prokáže Fondu

a) do 30 dnů ode dne zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty, že smluvně zajistil od pěstitelů dodávky cukrovky potřebné k výrobě cukru, a to v množství odpovídajícím nejméně 90 % objemu jemu zvýšené kvóty nebo nově stanovené kvóty na příslušný kvótový rok v období do skončení kvótového roku 2004/2005,

b) do 31. ledna příslušného kvótového roku, že v cukrovaru, který uvedl v žádosti o rezervu, vyrobil v příslušném kvótovém roce množství cukru odpovídající nejméně 90 % přidělené kvóty.

(7) Pokud skutečnosti uvedené v odstavci 6 žadatel o rezervu neprokáže, účinky zvýšení kvóty nebo stanovení nové kvóty zanikají. Fond tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí žadateli o rezervu.

(8) Fond rovněž zvýší kvótu producentovi cukru, jestliže tento prokazatelně přispěl svým jednáním ke stabilizaci pěstitelů cukrovky v regionu, kde došlo k ohrožení pěstitelů cukrovky v důsledku uzavření cukrovaru jiným producentem cukru, jinak přispěl svým aktivním jednáním ke stabilizaci trhu s cukrem, provedl zásadní změny v restrukturalizaci nebo modernizaci výroby cukru v jím provozovaném cukrovaru za předpokladu, že tato restrukturalizace nebo modernizace pozitivně ovlivnila kvalitu výroby cukru nebo přispěla ke snížení nadměrných zásob cukru, a splňuje-li tento producent cukru podmínky stanovené v § 11 odst. 1 písm. a) až h); pro zvýšení kvóty se ustanovení odstavce 6 písm. a) použije přiměřeně. V kvótovém roce 2003/2004 Fond může použít rezervu především pro obnovení kvótového systému cukru s přihlédnutím ke stanoveným kritériím.

ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

Stanovení cen cukrovky, cukru a melasy

(1) Minimální cena6) cukrovky se stanoví ve výši 980 Kč za 1 tunu čisté hmotnosti cukrovky při cukernatosti 16 %. Minimální cena cukrovky se vztahuje na cukrovku, která splňuje jakostní znaky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Minimální cena cukrovky nezahrnuje náklady spojené s dopravou cukrovky, které hradí kupující cukrovky.

(2) Minimální cena cukrovky podle odstavce 1 se vztahuje pouze na množství cukrovky potřebné pro výrobu množství cukru odpovídající tuzemskému podílu kvóty a vývoznímu podílu kvóty producenta cukru.

§ 14

Poskytování informací

(1) Producent cukru poskytne Fondu informace o

a) odhadu nákupu cukrovky a odhadu objemu výroby cukru v kvótovém roce k datu zahájení příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. září příslušného kalendářního roku,

b) nákupu cukrovky a zpracování cukrovky v kvótovém roce k 31. lednu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10. února příslušného kalendářního roku,

c) výrobě cukru, zásobě cukru, nákupu cukru, uvádění cukru na trh České republiky a vývozu cukru za příslušný kalendářní měsíc; informace se podává do konce následujícího kalendářního měsíce,

d) inventurní zásobě cukru k 30. dubnu a k 31. srpnu příslušného kvótového roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,

e) zahájení a ukončení zpracování cukrovky; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrovky,

f) podkladech pro kalkulaci ceny bílého cukru za příslušný kalendářní rok; informace se podává do 25. dubna následujícího kalendářního roku,

g) vývozu cukru obsaženého ve výrobcích, případně užitého při výrobě vyvážených výrobků uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení; informace se podává spolu s informací podle písmena c).

(2) Vzory tiskopisů pro poskytování informací podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Fond informace získané podle odstavce 1 poskytne ministerstvu.


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 15, § 16zrušeno

§ 16a

(1) Žádost o rezervu pro kvótový rok 2003/2004 nutno podat do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Kvóty stanovené před účinností tohoto nařízení zanikají nejpozději dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 16b

(1) Pro kvótový rok 2003/2004 se za kvótový rok považuje období od 1. září 2003 do 30. dubna 2004.

(2) Vývoz cukru podle § 8 odst. 2 za kvótový rok 2003/2004 lze prokázat nejpozději do 15. května 2004.

(3) Po skončení kvótového roku 2003/2004 se při snížení kvóty podle § 9 použije množství cukru, které odpovídá nejméně dvěma třetinám tuzemského podílu kvóty stanoveného pro kvótový rok 2003/2004 a zvýšenému o množství cukru, které tomuto producentovi dodala jiná osoba, a množství cukru, které odpovídá nejméně dvěma třetinám vývozního podílu kvóty, stanoveného pro kvótový rok 2003/2004.

(4) Za kvótový rok 2003/2004 provede Fond snížení kvóty podle § 9 s účinkem od 1. července 2004.

(5) Minimální cena6) cukrovky vypěstované v roce 2004 se stanoví ve výši 1 470 Kč za 1 tunu čisté hmotnosti cukrovky při cukernatosti 16 %.

(6) Pro minimální cenu cukrovky podle odstavce 5 se použije ustanovení § 13 odst. 1 obdobně.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 17

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31. srpna 2005. Práva a povinnosti vzniklé podle tohoto nařízení se řídí dosavadními předpisy.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Vzor žádosti o kvótu

Vzor žádosti o kvótu

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Vzor žádosti o zvýšení kvótu nebo stanovení nové kvóty

Vzor žádosti o zvýšení kvótu nebo stanovení nové kvóty

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Vzory poskytovaných informací

Vzory poskytovaných informací

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Jakostní znaky cukrovky vztahující se k minimální ceně cukrovky

Minimální cena cukrovky se vztahuje na cukrovku, která splňuje následující jakostní znaky:

1. Cukernatost nejméně 15 %.

2. Obsah minerálních nečistot nejvýše 20 %.

3. Obsah rostlinných příměsí nejvýše 1 %.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Způsob přepočtu výrobků z cukrovky v kapalném skupenství na cukr bílý

BC = hmotnost bílého cukru

H = hmotnost výrobku v kapalném skupenství

PC = obsah cukru v hmotnostních procentech

Inv = obsah invertního cukru v hmotnostních procentech

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 114/2001 Sb.

Vyvážené výrobky obsahující cukr, případně vyvážené výrobky, u kterých je při jejich výrobě užit cukr

1. Vyvážené výrobky obsahující cukr

Položka celního sazebníkuOznačení výrobku a jeho specifikaceObsah cukru ve výrobcích v procentech*)
0402 10 91Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr v obalu nepřesahujícím 2,5 kg35
0402 10 99Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr35
0402 29 11Speciální mléka „pro kojence" s obsahem převyšujícím 10 % hmotnostních tuku27
0402 29 15Speciální mléka ostatní v obalu nepřesahujícím 2,5 kg38
0402 29 19Ostatní speciální mléka35
0402 29 91Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 27 % hmotnostních tuku v obalu nepřesahujícím 2,5 kg38
0402 29 99Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 27 % hmotnostních tuku v ostatních obalech38
0402 99 11Mléko a smetana s obsahem nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních tuku v obalu do 2,5 kg43
0402 99 19Mléko a smetana s obsahem nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních tuku v ostatních obalech43
0402 99 31Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 9,5 % avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních tuku v obalu nepřesahujícím 2,5 kg43
0402 99 39Mléko a smetana s obsahem převyšujícím 9,5 % avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních tuku v ostatních obalech43
0402 99 91Mléko a smetana s obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních v obalu nepřesahujícím 2,5 kg43
0402 99 99Mléko a smetana s obsahem tuku převyšujícím 45 % hmotnostních v ostatních obalech43
0403 10 31Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních32
0403 10 33Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních35
0403 10 39Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních34
0403 10 51Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao ve formě granulí nebo jiné pevné formě s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních10
0403 10 53Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao ve formě granulí nebo jiné pevné formě s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních10
0403 10 59Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao ve formě granulí nebo jiné pevné formě s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních10
0403 10 91Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních10
0403 10 93Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao s obsahem tuku převyšujícím 3 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních10
0403 10 99Jogurt ochucený nebo obsahující ovoce, ořechy nebo kakao s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních10
0403 90 31Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních27
0403 90 33Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních27
0403 90 39Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních ostatní27
0403 90 61Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních ostatní43
0403 90 63Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních ostatní43
0403 90 69Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních43
0403 90 71Jogurt ochucený s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních10
0403 90 73Jogurt ochucený s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních ostatní10
0403 90 79Jogurt ochucený s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních ostatní10
0403 90 91Jogurt s obsahem tuku nepřesahujícím 3 % hmotnostních20
0403 90 93Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 3 % avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních20
0403 90 99Jogurt s obsahem tuku převyšujícím 6 % hmotnostních20
0404 10 26Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních20
0404 10 28Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních27
0404 10 32Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních27
0404 10 34Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních27
0404 10 36Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních27
0404 10 38Syrovátka v prášku, granulích nebo jiné pevné formě s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních27
0404 10 72Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních43
0404 10 74Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních43
0404 10 76Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin nepřesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních43
0404 10 78Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních43
0404 10 82Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních43
0404 10 84Syrovátka ostatní s obsahem bílkovin přesahujícím 15 % hmotnostních a s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních43
0404 90 81Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních35
0404 90 83Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních35
0404 10 89Ostatní výrobky na bázi syrovátky s obsahem tuku převyšujícím 27 % hmotnostních35
0811 10 11Jahody s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních20
0811 10 19Jahody s obsahem cukru20
0811 20 11Maliny, ostružiny, moruše, rybíz a angrešt s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních20
0811 20 19Maliny, ostružiny, moruše, rybíz a angrešt s obsahem cukru20
0811 90 11Tropické ovoce a tropické ořechy s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních20
0811 90 19Tropické ovoce a tropické ořechy s obsahem cukru20
1702 90 60Umělý med80
1702 90 71Karamel obsahující v sušině 50 % hmotnostních nebo více sacharózy80
1702 90 75Karamel v prášku též aglomerovaný80
1702 90 79Karamel v jiné podobě80
1702 90 99Ostatní cukry včetně invertního cukru80
1704 10 11Plátková žvýkací guma s obsahem sacharózy méně než 60 % hmotnostních58
1704 10 19Žvýkací guma ostatní též obalená cukrem s obsahem sacharózy méně než 60 % hmotnostních58
1704 10 91Plátková žvýkací guma s obsahem sacharózy 60 % hmotnostních nebo více70
1704 10 99Žvýkací guma ostatní též obalená cukrem s sacharózy obsahem 60 % hmotnostních nebo více70
1704 90 10Výtažky z lékořice s obsahem sacharózy více než 10% hmotnostních70
1704 90 30Bílá čokoláda45
1704 90 51Těsta a pasty, včetně marcipánu60
1704 90 55Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli60
1704 90 61Dražé a podobné cukrovinky60
1704 90 65Gumovité cukrovinky typu želé včetně ovocných součástí60
1704 90 71Tvrdé bonbóny též plněné60
1704 90 75Karamely a podobné cukrovinky60
1704 90 81Ostatní vyrobené kompresí60
1704 90 99Ostatní cukrovinky neobsahující kakao vyrobené jinak než kompresí60
1806 10 15Kakaový prášek neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy4
1806 10 20Kakaový prášek obsahující 5 % nebo více, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy60
1806 10 30Kakaový prášek obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy75
1806 10 90Kakaový prášek obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy90
1806 2010Přípravky s obsahem 31 % hmotnostních kakaového másla, v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti větší než 2 kg35
1806 20 30Přípravky s obsahem 25 % hmotnostních kakaového másla nebo více avšak méně než 31 %, v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnostních větší než 2 kg35
1806 20 50Přípravky obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla35
1806 20 70Čokoládová mléčná drobenka35
1806 20 80Čokoládové polevy35
1806 20 95Výrobky s obsahem kakaa jinde neuvedené v balení s obsahem vyšším než 2 kg35
1806 31 00Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao plněné35
1806 32 10Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao neplněné s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů20
1806 32 90Čokoláda a jiné výrobky obsahující kakao v tabulkách nebo tyčinkách, neplněné35
1806 90 11Čokoláda a čokoládové cukrovinky obsahující alkohol10
1806 90 19Čokoláda a čokoládové cukrovinky též plněné35
1806 90 31Čokoláda a jiné čokoládové výrobky plněné35
1806 90 39Čokoláda a jiné čokoládové výrobky neplněné35
1806 90 50Cukrovinky a jejich náhražky obsahující kakao35
1806 90 60Pasty a pomazánky obsahující kakao35
1806 90 70Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao35
1806 90 90Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao jinde nespecifikované35
1901 10 00Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej33
1901 20 00Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva č. 190530
1901 90 11Sladový výtažek s obsahem 90 % hmotnostních nebo více suchého výtažku25
1901 90 19Sladový výtažek ostatní10
1901 90 91Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků s obsahem tuku méně než 1,5 % hmotnostních, s výjimkou přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 040433
1901 90 99Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků jinde nespecifikované30
1904 10 10Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením z kukuřice10
1904 10 30Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením z rýže10
1904 10 90Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením z ostatních obilovin10
1904 20 10Přípravky typu „músli" z nepražených obilných vloček10
1904 20 91Přípravky z kukuřice10
1904 20 95Přípravky z rýže10
1904 20 99Přípravky z ostatních obilovin10
1904 30 00Pšenice bulgur10
1904 90 10Výrobky z rýže nespecifikované10
1904 90 80Výrobky z ostatních obilovin jinde nespecifikované10
1905 10 00Křupavý chléb zvaný „knackebrot"3
1905 20 10Perník s obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy25
1905 20 30Perník s obsahem 30 % nebo vyšším avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy45
1905 20 90Perník s obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy65
1905 31 11Sladké sušenky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou v balení pro okamžitou spotřebu27
1905 31 19Sladké sušenky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou20
1905 31 30Sladké sušenky obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku27
1905 31 91Sladké sušenky dvojité (slepované) sušenky plněné27
1905 31 99Sladké sušenky výše nespecifikované27
1905 32 11Oplatky a malé oplatky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou v balení pro okamžitou spotřebu27
1905 32 19Oplatky a malé oplatky zcela nebo částečně polévané nebo potažené čokoládou27
1905 32 91Oplatky a malé oplatky též plněné27
1905 32 99Oplatky a malé oplatky jinde nespecifikované27
1905 40 10Suchary13
1905 40 90Opékaný chléb13
1905 90 40Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10 %21
1905 90 45Sušenky15
1905 90 55Výrobky vytlačované nebo pěnové20
1905 90 60Sušenky slazené38
2001 90 10„Chutney" z manga25
2006 00 10Zázvor konzervovaný cukrem45
2006 00 31Třešně konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních57
2006 00 35Tropické ovoce a ořechy konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních57
2006 00 38Ostatní druhy ovoce konzervované cukrem, s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních30
2006 00 91Tropické ovoce a ořechy10
2006 00 99Ovoce, ořechy, ovocné kůrky a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem, jinde nespecifikované10
2007 10 10Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky a protlaky (pyré) s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních10
2007 10 91Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky a protlaky (pyré) s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních z tropického ovoce10
2007 10 99Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky a protlaky (pyré) s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních z ostatních druhů10
2007 91 10Citrusové ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních55
2007 91 30Citrusové ovoce s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních avšak nepřesahujícím 30 % hmotnostních15
2007 91 90Citrusové ovoce s přídavkem cukru5
2007 99 10Protlaky (pyré) a pasty ze švestek s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních60
2007 99 20Protlaky (pyré) a pasty z jedlých kaštanů s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních47
2007 99 31Protlaky (pyré) a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních55
2007 99 33Protlaky (pyré) a pasty z jahod s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních55
2007 99 35Protlaky (pyré) a pasty z malin s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních55
2007 99 39Protlaky (pyré) a pasty z ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních55
2007 99 51Protlaky a pasty z jedlých kaštanů s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahující 30 % hmotnostních20
2007 99 55Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahující 30 % hmotnostních20
2007 99 58Protlaky (pyré) z ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 13 % avšak nepřesahujícím 30% hmotnostních20
2007 99 91Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů jinde nespecifikované20
2007 99 93Protlaky (pyré) z tropického ovoce a ořechů jinde nespecifikované20
2007 99 98Protlaky (pyré) z ostatních druhů s přídavkem cukru3
2008 20 11Ananasy s přísadou alkoholu s obsahem cukru v obalu přesahujícím 1 kg6
2008 20 19Ananasy s přísadou alkoholu s přídavkem cukru v obalu přesahujícím 1 kg6
2008 20 31Ananasy s přísadou alkoholu s obsahem cukru v obalu nepřesahujícím 1 kg6
2008 20 39Ananasy s přísadou alkoholu s přídavkem cukru v obalu nepřesahujícím 1 kg6
2008 20 51Ananasy bez přísady alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % v obalu převyšujícím 1 kg15
2008 20 59Ananasy bez přísady alkoholu s přídavkem cukru v obalu převyšujícím 1 kg6
2008 20 71Ananasy bez přísady alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % nepřesahujícím 1 kg15
2008 20 79Ananasy bez přísady alkoholu s přídavkem cukru nepřesahujícím 1 kg6
2008 30 11Citrusové plody s přísadou alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 30 19Citrusové plody s přísadou alkoholu a s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 30 31Citrusové plody s přísadou alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru10
2008 30 39Citrusové plody s přísadou alkoholu jinde nespecifikované10
2008 30 51Grapefruity bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg15
2008 30 55Mandarinky bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 30 59Ostatní citrusové ovoce bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 30 71Grapefruity bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg15
2008 30 75Mandarinky bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 30 79Ostatní citrusové ovoce, bez přísady alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 40 11Hrušky s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 40 19Hrušky s přísadou alkoholu a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 40 21Hrušky s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních přísadou cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 40 29Hrušky s přísadou alkoholu a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg,10
2008 40 31Hrušky s obsahem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 40 39Hrušky ostatní, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 40 51Hrušky bez alkoholu s obsahem cukru 13 % hmotnostních, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 40 59Hrušky bez alkoholu s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 40 71Hrušky bez alkoholu s obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg15
2008 40 79Hrušky bez alkoholu s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 50 11Meruňky s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 50 19Meruňky s přísadou alkoholu a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 50 31Meruňky s obsahem alkohol nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 50 39Meruňky s přísadou alkoholu, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 50 51Meruňky s obsahem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 50 59Meruňky.ostatní, v obalu nepřesahujícími kg10
2008 50 61Meruňky bez alkoholu a s obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních, v obalu převyšujícím 1 kg15
2008 50 69Meruňky bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 50 71Meruňky bez alkoholu a s obsahem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg15
2008 50 79Meruňky bez alkoholu, s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 60 11Třešně s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 60 19Třešně s přísadou alkoholu a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 60 31Třešně s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg8
2008 60 39Třešně s přísadou alkoholu, v obalu převyšujícím 1 kg8
2008 60 51Višně s obsahem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 60 59Třešně ostatní s obsahem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 60 61Višně bez alkoholu a s přídavkem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 60 69Třešně ostatní bez alkoholu, s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 11Broskve s přísadou alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 19Broskve s přísadou alkoholu a s obsahem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 31Broskve s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s přísadou cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 39Broskve ostatní s přísadou alkoholu, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 51Broskve s obsahem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 70 59Broskve ostatní, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 70 61Broskve bez alkoholu a s přídavkem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 69Broskve bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 70 71Broskve bez alkoholu a s přídavkem cukru převyšujícím 15 % hmotnostních, v obalu nepřesahujícím 1 kg16
2008 70 79Broskve bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 80 11Jahody s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 80 19Jahody s přísadou alkoholu a s obsahem cukru a s obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 80 31Jahody s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních10
2008 80 39Jahody s přísadou alkoholu10
2008 80 50Jahody bez alkoholu a s přídavkem cukru, v balení pro okamžitou spotřebu převyšujícím 1 kg10
2008 80 70Jahody bez alkoholu a s přídavkem cukru, v balení pro okamžitou spotřebu nepřesahujícím 1 kg10
2008 91 00Palmová jádra10
2008 92 12Směsi z tropického ovoce s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a obsahem cukru převyšujícím 9 %10
2008 92 14Směsi z jiných druhů ovoce s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních a obsahem cukru převyšujícím 9 %10
2008 92 16Směsi z tropického ovoce s přísadou alkoholu a obsahem s cukrem převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 92 18Směsi z jiných druhů ovoce s přísadou alkoholu a obsahem cukru převyšujícím 9 % hmotnostních10
2008 92 32Směsi z tropického ovoce s přísadou alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních10
2008 92 34Směsi z jiných druhů ovoce, s přísadou alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních10
2008 92 36Směsi z tropického ovoce s přísadou alkoholu, jinde nespecifikované10
2008 92 38Směsi z jiných druhů ovoce s přísadou alkoholu, jinde nespecifikované10
2008 92 51Směsi z tropického ovoce bez alkoholu a s přídavkem cukru,10
2008 92 59Směsi z jiných druhů ovoce bez alkoholu a s přídavkem cukru10
2008 92 72Směsi z tropického ovoce v nichž žádný druh nepřesahuje 50 % hmotnostních bez alkoholu a s přídavkem cukru,10
2008 92 74Směsi z jiných druhů ovoce v nichž žádný druh nepřesahuje 50 % hmotnostních bez alkoholu a s přídavkem cukru10
2008 92 76Směsi z tropického ovoce s přídavkem cukru bez alkoholu, jinde nespecifikované,10
2008 92 78Směsi z jiných druhů ovoce ostatní s přídavkem cukru bez alkoholu, jinde nespecifikované10
2008 99 11Zázvor s obsahem alkoholu nepřesahující 11,85 % hmotnostních20
2008 99 19Zázvor s přísadou alkoholu20
2008 99 21Hrozny s obsahem cukru nepřevyšujícím 13 % hmotnostních10
2008 99 23Hrozny s přísadou cukru10
2008 99 25Kvajava, mučenky, s obsahem alkoholu nepřesahující 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru10
2008 99 26Mango, mangostany, papaje, s obsahem alkoholu nepřesahující 11,85 % hmotnostních s obsahem cukru10
2008 99 28Ostatní druhy ovoce s obsahem cukru alkohol nepřesahující 11,85 % hmotnostních a s obsahem cukru10
2008 99 32Kvajava, mučenky s obsahem cukru10
2008 99 33Mango, mangostany, papaje s obsahem cukru10
2008 99 34Ostatní druhy ovoce s obsahem cukru10
2008 99 36Tropické ovoce s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních5
2008 99 37Ostatní druhy ovoce s obsahem alkoholu nepřesahujícím 11,85 % hmotnostních5
2008 99 38Tropické ovoce jinde nespecifikované5
2008 99 40Ostatní druhy ovoce jinde nespecifikované5
2008 99 41Zázvor bez obsahu alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 99 43Hrozny bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšující 1 kg9
2008 99 45Švestky bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšující 1 kg10
2008 99 46Kvajava, mučenky bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšující 1 kg10
2008 99 47Mango, mangostany, papaje, bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu převyšující 1 kg10
2008 99 49Ostatní druhy ovoce, bez alkoholu a s přídavkem cukru v obalu převyšujícím 1 kg10
2008 99 51Zázvor bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahujícím 1 kg10
2008 99 53Hrozny bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahující 1 kg9
2008 99 55Švestky bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahující 1 kg10
2008 99 61Kvajava, mučenky bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahující 1 kg10
2008 99 68Ostatní druhy ovoce bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahující 1 kg10
2008 99 62Ostatní druhy ovoce bez alkoholu a s přídavkem cukru, v obalu nepřesahující 1 kg10
2009 11 11Pomerančová šťáva zmrazená s hodnotou Brix převyšující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 11 19Pomerančová šťáva zmrazená s hodnotou Brix převyšující 6749
2009 11 91Pomerančová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg, obsah cukru převyšující 30 %49
2009 11 99Pomerančová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg5
2009 12 00Pomerančová šťáva nezmražená s hodnotou Brix nepřesahující 205
2009 19 11Pomerančová šťáva nezmražená s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 19 19Pomerančová šťáva nezmražená jinde nespecifikovaná5
2009 19 91Pomerančová šťáva s hodnotou Brix přesahující 20 avšak nepřevyšující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30%33
2009 19 98Pomerančová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 675
2009 29 11Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 29 19Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 6749
2009 29 91Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg s obsahem cukru převyšujícím 30 %49
2009 29 99Grapefruitová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 6716
2009 31 11Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 31 51Citrónová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 31 91Šťávy z ostatních citrusových plodů z jakéhokoliv jednoho druhu s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 39 11Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 39 19Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 6730
2009 39 31Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřevyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 39 51Citrónová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních.49
2009 39 55Citrónová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahující 30 % hmotnostních12
2009 39 91Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 39 95Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu ostatního citrusového ovoce s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2009 41 10Ananasová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 41 91Ananasová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 a s přidaným cukrem12
2009 49 11Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 49 19Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 6749
2009 49 30Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 49 91Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 49 93Ananasová šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2009 50 10Šťáva z rajských jablek s přidaným cukrem12
2009 61 10Hroznová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 30 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg30
2009 61 90Hroznová šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 30 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg12
2009 69 11Hroznová šťáva v hodnotě nepřesahující 22 Eur za 100 kg30
2009 69 19Hroznová šťáva jinde nespecifikovaná30
2009 69 51Koncentrovaná hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg,30
2009 69 59Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg30
2009 69 71Koncentrovaná hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních,49
2009 69 79Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšující 30 avšak nepřesahující 67 v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 69 90Hroznová šťáva s hodnotou Brix převyšujícím 30 avšak nepřesahující 67, v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg12
2009 71 10Jablečná šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 71 91Jablečná šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 20 a s přidaným cukrem12
2009 79 11Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 20 Euro za 100 kg49
2009 79 19Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 6720
2009 79 30Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 79 91Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s cukrem převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 79 93Jablečná šťáva s hodnotou Brix převyšující 20 avšak nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s cukrem nepřesahující 30 % hmotnostních12
2009 80 11Hrušková šťáva s hodnotou Brix převyšující 67 v hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg49
2009 80 19Hrušková šťáva, s hodnotou Brix převyšující 6749
2009 80 32Šťáva z kvajavy a mučenky v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 80 33Šťáva z manga, mangostanu, papájí v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 80 35Šťáva z jiných druhů ovoce v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 80 36Šťáva z tropického ovoce30
2009 80 38Šťáva z jiných druhů ovoce15
2009 80 50Hrušková šťáva s hodnotou Brix nepřesahující 67 v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 80 61Hrušková šťáva v hodnotě převyšující 18 Euro za100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 80 63Hrušková šťáva v hodnotě převyšující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2009 80 71Třešňová šťáva v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 80 73Šťáva z tropického ovoce v hodnotě převyšujícím 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 80 79Šťáva z ostatního ovoce v hodnotě převyšující 30 Euro za 100 kg a s přidaným cukrem12
2009 80 83Šťáva z kvajavy, mučenky s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 80 84Šťáva z manga, mangostanu, papájí s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 80 86Šťáva z ostatního ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 80 88Šťáva z tropického ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 80 89Šťáva z jednoho ovoce jinde nespecifikovaná10
2009 90 11Směsi šťáv jablečné a hruškové v hodnotě nepřesahující 22 Euro za 100 kg49
2009 90 19Směsi šťáv jablečné a hruškové v jiné hodnotě10
2009 90 21Směsi šťáv ostatní v hodnotě nepřesahující 30 Euro za 100 kg30
2009 90 29Směsi šťáv z ostatních druhů s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostní49
2009 90 31Směsi šťáv jablečné a hruškové v hodnotě nepřesahující 18 Euro za 100 kg a s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostní49
2009 90 39Směsi šťáv jablečné a hruškové v jiné hodnotě12
2009 90 41Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu s přidaným cukrem12
2009 90 51Směsi šťáv ostatních druhů ovoce s přidaným cukrem10
2009 90 71Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 90 73Směsi šťáv citrusových plodů a ananasu, s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2009 90 92Směsi šťáv z tropického ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 90 94Směsi šťáv ostatních druhů ovoce s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních49
2009 90 95Směsi šťáv z tropického ovoce s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2009 90 96Směsi šťáv ostatní ostatních druhů ovoce s obsahem cukru nepřesahujícím 30 % hmotnostních12
2101 11 11Výtažky, esence a koncentráty z kávy s obsahem kávy v sušině 95 % hmotnostních nebo více3
2101 11 19Výtažky, esence a koncentráty z kávy20
2101 12 92Přípravky se základem z výtažků esencí nebo koncentrátů z kávy20
2101 12 98Přípravky na bázi výtažků nebo koncentrátů na bázi kávy nespecifikované20
2101 20 20Výtažky, esence nebo koncentráty z čaje nebo maté20
2101 20 92Přípravky na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté20
2101 20 98Přípravky na bázi výtažků nebo koncentrátů na bázi čaje nebo maté, nespecifikované20
2103 20 00Kečup a jiné omáčky z rajčat12
2103 90 30Aromatické hořké přípravky z hořce, koření apod. přísad a 4 až 10 % hmotnostních cukru12
2105 00 10Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3 % hmotnostních mléčných tuků20
2105 00 91Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky s obsahem mléčných tuků 3 % nebo více avšak méně než 7 % hmotnostních20
2105 00 99Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky s obsahem více než 7 % hmotnostních20
2106 10 20Bílkovinné koncentráty, obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharózy5
2106 10 80Bílkovinné koncentráty jinde nespecifikované29
2106 90 10Sýrové fondues10
2106 90 20Složené alkoholické přípravky, založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů10
2106 90 30Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva z izoglukózy10
2106 90 51Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva z laktózy10
2106 90 55Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva z glukózy a maltodextrinu10
2106 90 59Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva jinde nespecifikované55
2106 90 92Přípravky ostatní neobsahující mléčné tuky s obsahem méně než 5 % hmotnostních sacharózy3
2106 90 98Přípravky ostatní neobsahující mléčné tuky jinde nespecifikované26
2202 10 00Voda, včetně minerálních vod a sodovek s přídavkem cukru10
2202 90 10Výrobky neobsahující výrobky čísla 0401 až 040410
2202 90 91Výrobky, s hmotnostním obsahem tuku nižším než 0,2 %10
2202 90 95Výrobky s hmotnostním obsahem tuku 0,2 % nebo vyšším avšak nižším než 2%10
2202 90 99Výrobky s hmotnostním obsahem tuku vyšším než 2 %10
2205 10 10Vermut a ostatní víno připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek s obsahem alkoholu nepřesahující 18 % obj., v nádobách nepřesahující 2 litry5
2205 10 90Vermut a ostatní víno připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek s obsahem alkoholu převyšující 18 % obj., v nádobách nepřesahující 2 litry5
2205 90 10Vermut a ostatní víno připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek s obsahem alkoholu nepřesahující 18 % obj.5
2205 90 90Vermut a ostatní víno připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek s obsahem alkoholu převyšující 18 % obj.5
2208 70 10Likéry a cordialy v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry25
2208 70 90Likéry a cordialy v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry25
2208 90 11Arak v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry25
2208 90 19Arak v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry25
2208 90 41Ouzo25
2208 90 69Ostatní lihové nápoje25
2208 90 71Destiláty z ovoce25
2208 90 78Ostatní lihové nápoje z ovoce20

2. Vyvážené výrobky, u kterých je při jejich výrobě užit cukr

Položka celního sazebníkuOznačení výrobku a jeho specifikaceSpotřeba cukru na 100 kg výrobku v kg
2917 11 00Kyselina šťavelová, její soli a estery150
2918 14 00Kyselina citrónová120
2939 41 00Efedrin a jeho soli726

Poznámky pod čarou

*) Jestliže vývozce neuvede obsah cukru ve vyváženém výrobku obsahující cukr bude obsah cukru určen podle obsahu uvedeného v tabulce

1) Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, ve znění vyhlášky č. 94/2000 Sb.

2) § 2 obchodního zákoníku.

2b) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

4) § 663 a násl. občanského zákoníku.
§ 488b a násl. obchodního zákoníku.

5) Například § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., § 8 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, § 5 odst. 1 písm. k) a § 20 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., § 2 vyhlášky č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby.

6) § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

7) § 2 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb.

Přesunout nahoru