Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 41/2001
Platnost od 21.03.2001
Účinnost od 21.03.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

ZÁKON

ze dne 22. února 2001,

kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "založeného ministerstvem" zrušují.

2. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu.1)

1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

3. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, s nímž má podnik právo hospodařit při svém vzniku.".

4. V § 2 odst. 4 se slova "Obchodním jměním" nahrazují slovem "Jměním".

5. V § 3 odst. 2 se slovo "zřizovány" nahrazuje slovem "zakládány".

6. V nadpisu části druhé se slovo "STÁTNÍHO" zrušuje.

7. V § 4 odst. 3 písmeno e) zní:

"e) určení a ocenění majetku státu,2) s nímž má podnik právo hospodařit,".

8. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) doklad o ocenění majetku, s nímž má podle zakládací listiny podnik právo hospodařit v okamžiku svého založení, provedeném podle zvláštních právních předpisů,2)".

9. V § 6 odst. 3 písm. e) se slova "k němuž má právo hospodaření" zrušují.

10. V § 7 odst. 4 se slova "právo hospodaření" nahrazují slovy "právo hospodařit".

11. V § 8 odst. 3 druhá věta zní: "Vzájemně se podniky vypořádají v poměru, v jakém na ně přešlo právo hospodařit s majetkem zaniklého podniku.".

12. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro zápis sloučení, splynutí a rozdělení podniku do obchodního rejstříku platí obdobně úprava platná pro obchodní společnosti.".

13. V § 9 se na konci textu odstavce 3 doplňují tato slova: "s přihlédnutím k vyjádření zakladatele určí způsob stanovení jeho odměny".

14. V § 9 odst. 6 se slova "§ 70 až 75 obchodního zákoníku" nahrazují slovy "úprava platná pro likvidaci obchodní společnosti".

15. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ředitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala, týkají se podniku a jsou v působnosti dozorčí rady podle § 13 odst. 1.".

16. V § 15 písmeno e) zní:

"e) může měnit zakládací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny zakládací listiny do obchodního rejstříku, nestanoví-li tento zákon jinak.".

17. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Obchodním majetkem podniku je souhrn věcí, práv a jiných majetkových hodnot státu, s nimiž má podnik právo hospodařit.".

18. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Nabývá-li podnik majetek od jiné osoby než od státu, nabývá jej pro stát a podniku vzniká právo s tímto majetkem hospodařit.".

19. V § 16 odstavec 8 zní:

"(8) Majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, může zakladatel podniku odejmout pouze v případech a za podmínek stanovených zákonem.".

20. V § 18 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12a) zní:

"(1) Podnik vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.12a) Účetní závěrka podniku musí být ověřena auditorem.13)

12a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 18 odst. 2 se za slovo "sdělí" vkládají slova "písemně zakladateli a dozorčí radě".

22. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který včetně poznámek pod čarou č. 17a) a 17b) zní:

"§ 20a

(1) Před vydáním rozhodnutí o zrušení podniku podle § 20 odst. 4 si soud vyžádá stanovisko zakladatele o současných majetkových a právních poměrech podniku.

(2) Oprávnění zakladatele podle § 20 odst. 2 a 3 není dotčeno, jestliže uplynula lhůta podle § 20 odst. 4 marně proto, že

a) nebyla dokončena privatizace podniku,

b) nebylo pravomocně ukončeno správní či soudní řízení, které má zásadní význam pro stanovení majetku, s nímž má podnik právo hospodařit,

c) nebylo pravomocně ukončeno restituční řízení podle zvláštních právních předpisů,17a)

d) nemohl být zjištěn nebo oceněn majetek, s nímž má podnik právo hospodařit, nebo

e) podnik nesplnil podmínky nezbytné pro jeho zrušení vyplývající ze zvláštních právních předpisů.17b)

(3) Ustanovení odstavce 2 nelze použít, pokud soud již vydal rozhodnutí podle § 20 odst. 4.

17a) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

17b) Například zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru