Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o36/c89/2000 Sb.36. Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

Částka 89/2000
Platnost od 20.09.2000
Zrušeno k 01.01.2003 (514/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

OPATŘENÍ

České národní banky

ze dne 25. srpna 2000,

kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad

Česká národní banka stanoví podle § 36 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

Peněžní úhradou se rozumí inkasa, platby, převody, vklady a výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku.

§ 2

(1) Klienti, banky a pobočky zahraničních bank (dále jen "účastníci platebního styku") označují odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupině 1 až 8 přílohy č. 1 peněžní úhrady:

a) mezi tuzemci a cizozemci a mezi tuzemci navzájem a cizozemci navzájem do a ze zahraničí v české i cizí měně,

b) v České republice mezi tuzemci a cizozemci v cizí měně.

(2) Banky, pobočky zahraničních bank a případně klienti označí peněžní úhrady prováděné v České republice v cizí měně mezi tuzemci navzájem a mezi cizozemci navzájem odpovídajícími platebními tituly uvedenými ve skupině 9 přílohy č. 1.

(3) Peněžní úhrady prováděné v České republice mezi tuzemci a cizozemci v české měně označí účastníci platebního styku konstantními symboly, které odpovídají příslušným platebním titulům dle přílohy č. 2.

§ 3

Postup při provádění úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly je stanoven zvláštním předpisem.1)

§ 4

Platební tituly podléhající oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu2) jsou uvedeny v příloze č. 3.


§ 5

Zrušuje se opatření České národní banky č. 276/1998 Sb., kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad.

§ 6

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Guvernér:

doc. Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Opatření České národní banky č. 312/1996 Sb., kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly.

2) Vyhláška č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.


Příloha č. 1

PLATEBNÍ TITULY

SKUPINA 1. INKASA A PLATBY ZA ZBOŽÍ

Skupina 1 se vztahuje na inkasa a platby spojené s vývozem a dovozem zboží, zpracováním a opravami zboží a finančním pronájmem.

110 VÝVOZ ZBOŽÍ - inkasa za vyvezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj.,úroky), upravená o korigující položky (vratký, storna, slevy aj.). Zahrnují se inkasa a platby v rámci faktoringu a forfaitingu.

112 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - VÝVOZ - inkasa a případné platby spojené s vývozem statků formou jejich pronájmu s následným prodejem (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde k následnému prodeji); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 225, 255,352).

120 DOVOZ ZBOŽÍ - platby za dovezené zboží ve sjednané paritě včetně nákladů spojených s dodáním zboží, které jsou součástí fakturované ceny (náklady na přepravu, skladování, pojištění, provize, montáže aj.,úroky), upravené o korigující položky (vratký, storna, slevy aj.). Zahrnují se inkasa a platby v rámci faktoringu a forfaitingu.

122 FINANČNÍ PRONÁJEM (LEASING) - DOVOZ - platby a případná inkasa spojená s dovozem statků formou jejich pronájmu s následnou koupí (příp. vrácení již uhrazených splátek, pokud nedojde ke koupi); nezahrnují se inkasa a platby související s provozním pronájmem (viz platební titul 225, 255,352).

130 REEXPORT - inkasa a platby za dodávky zboží, které bylo nakoupeno a dovezeno ze zahraničí a bez následné úpravy a změny vlastní kvality prodáno a vyvezeno.

132 ZPRACOVÁNÍ - inkasa a platby spojené se zpracováním zboží (v rámci aktivního a pasivního zušlechťovacího styku).

135 OPRAVY - inkasa a platby spojené s prováděním oprav zboží.

190 TRANSAKCE Z POUŽITÍ SMĚNEK A ŠEKŮ - inkasa a platby spojené s neidentifikovatelným použitím směnek a šeků (převoditelné instrumenty nezjistitelné popisem).

195 ČASOVĚ NEIDENTIFIKOVANÉ PLATEBNÍ TITULY - inkasa a platby spojené s dodatečným upřesňováním platebních titulů (zejména inkas). Jedná se o náhradní platební titul, který přiděluje korespondentská banka zprostředkující operace pro klienta jiné banky i pro své vlastní operace.

SKUPINA 2. DOPRAVNÍ SLUŽBY A CESTOVNÍ RUCH

Část skupiny 2 - dopravní služby - se týká dopravních služeb spojených s pohybem zboží (s výjimkou nákladů zakalkulovaných do ceny zboží - např. přeprava, skladování, pojištění, aj. - spadajících pod skupinu 1) a přepravou osob.

Část skupiny 2 - cestovní ruch - se týká nákupu a prodeje prostředků v cizí měně fyzickým a právnickým osobám, cizoměnových a korunových inkas a plateb subjektů podnikajících v oblasti zahraničního cestovního ruchu.

NÁKLADNÍ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou zboží po železnici.

215 NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou zboží.

218 ŘÍČNÍ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou zboží.

220 LETECKÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou zboží.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÍ - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou zboží.

225 OSTATNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s kosmickou dopravou (např. doprava telekomunikačních družic na oběžnou dráhu) a s ostatními službami v nákladní dopravě (služby poskytované na hraničních přechodech, letištích a v přístavech -manipulace s nákladem, uskladnění, balení, záchranné akce, služby lodivoda, údržba dopravních zařízení, poplatky na celnici, celní jistoty apod.), pronájem dopravních prostředků s posádkou (na omezenou dobu - zpravidla jednotlivou jízdu) pro přepravu nákladů.

230 ŽELEZNIČNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží po železnici přes území ČR.

232 AUTOMOBILOVÝ A OSTATNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží prostřednictvím automobilové dopravy a ostatními dopravními prostředky přes území ČR.

235 POTRUBNÍ TRANZIT - inkasa a platby spojené s tranzitem zboží potrubím přes území ČR.

OSOBNÍ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s přepravou osob po železnici.

242 NÁMOŘNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s námořní přepravou osob.

243 ŘÍČNÍ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s říční přepravou osob.

245 LETECKÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s leteckou přepravou osob.

250 AUTOMOBILOVÁ OSOBNÍ - inkasa a platby spojené s automobilovou přepravou osob.

255 OSTATNÍ OSOBNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBY - poplatky za další služby poskytované na letištích, v přístavech, na hraničních přechodech, pronájem dopravních prostředků s posádkou (na omezenou dobu - zpravidla jednotlivou jízdu) pro přepravu cestujících.

CESTOVNÍ RUCH

Platební tituly 260 až 295 se týkají pouze cestovního ruchu. Šeky, směnky, nákupy a prodeje cizí měny a platební karty, vztahující se k obchodní činnosti, jsou označovány platebními tituly podle povahy transakce.

260 NÁKUP CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou nákupů prováděných s mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285. Na straně plateb jsou evidovány vratký nespotřebovaných Kč.

262 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET FYZICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta.

265 NÁKUP CIZÍ MĚNY S PŘIPSÁNÍM NA ÚČET PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - nákup valut a šeků v cizí měně za českou měnu s připsáním směněné částky na korunový účet klienta. Zahrnují se též odvody z kasina na korunový účet.

270 PRODEJ CIZÍ MĚNY ZA HOTOVOST - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu ve formě bankovek, mincí a šeků s výjimkou prodejů prováděných mimobankovními směnárnami - viz platební titul 285. Na straně inkas jsou evidovány vratký nespotřebované cizí měny.

272 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU FYZICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta. Na straně inkas jsou evidovány vratký nespotřebované cizí měny.

275 PRODEJ CIZÍ MĚNY S ODEPSÁNÍM Z ÚČTU PRÁVNICKÉ OSOBY V KČ - prodej valut a šeků v cizí měně za českou měnu s odepsáním směněné částky z korunového účtu klienta (zpravidla prodej prostředků na pracovní cesty). Na straně inkas jsou evidovány vratký nespotřebované cizí měny.

280 AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - inkasa a platby (příp. vratký) fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v ČR apod.

282 PASIVNÍ CESTOVNÍ RUCH - platby a inkasa (příp. vratký) fyzických a právnických osob (cestovní kanceláře, hotely aj.) spojené s přijímanými službami v oblasti cestovního ruchu, bezhotovostní zúčtování mezi cestovními kancelářemi, úhrady pobytů v zahraničí apod.

285 MIMOBANKOVNÍ SMĚNÁRNY - převody peněžních prostředků v cizí měně nakoupených mimobankovními směnárnami.

295 TRANSAKCE Z POUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET - inkasa a platby plynoucí ze zúčtování platebních karet.

Na straně inkas se zachycuje použití platebních karet cizozemci v tuzemsku a na straně plateb použití platebních karet tuzemci v zahraničí (při nákupech v maloobchodní síti, úhradách v restauracích, hotelích aj. potřeb souvisejících s cestovním ruchem).

SKUPINA 3. JINÉ SLUŽBY

Pod platebními tituly skupiny 3 se evidují inkasa a platby spojené s poskytováním všech druhů služeb obchodní a neobchodní povahy s výjimkou dopravních služeb a cestovního ruchu.

310 POŠTOVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poštovními a kurýrními službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÍ A RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s telekomunikačními a radiokomunikačními službami.

315 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

318 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE V TUZEMSKU - inkasa a platby spojené se stavebními a montážními pracemi včetně projektové přípravy (s výjimkou stavebních a montážních nákladů zahrnutých v ceně zboží).

320 ZISKOVÉ OPERACE SE ZBOŽÍM - inkasa a platby za zboží, které bylo v zahraničí zakoupeno a opět odprodáno, aniž překročilo celní hranici.

3325 OPRAVY - inkasa a platby za opravy zboží, které nepřekročilo celní hranici (není zahrnuto ve skupině 1).

326 POJIŠTĚNÍ ZBOŽÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním zboží proti poškození nebo ztrátě v průběhu dopravy (při vývozu a dovozu). Nezahrnuje se pojištění zboží, pokud je součástí ceny tohoto zboží (viz platební tituly 110,120).

327 ZAJIŠTĚNÍ (POJIŠŤOVEN) - inkasa a platby související s převody pojistného a pojistných náhrad (plnění) mezi pojišťovnami a zajišťovnami.

328 POMOCNÉ SLUŽBY PŘI POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby za ostatní služby spojené s pojištěním (provize agentům, poplatky za zprostředkovatelské a konzultační služby při posuzování a vyhodnocování rizik, likvidaci škod a vymáhání pohledávek).

330 OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s pojištěním majetku a osob proti nahodilým událostem (tj. se všemi druhy pojištění, kromě pojištění zahrnutého v ceně zboží a služeb, životního a penzijního pojištění) - úrazové a zdravotní pojištění, pojištění dopravních prostředků, cestovní pojištění, úvěrové pojištění, pojištění vztahující se k platebním kartám apod.

332 ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ - inkasa a platby spojené s životním pojištěním (např. na dožití určitého věku nebo úmrtí) a s penzijním pojištěním.

335 FINANČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za finanční služby (kromě úroků a služeb v oblasti pojištění) poskytované bankami a jinými finančními institucemi. Jedná se o služby ve vztahu ke klientům i bankám (poplatky za služby spojené např. s otevřením akreditivu, operacemi s cennými papíry a finančními deriváty, za vedení účtů, poskytování úvěrů, správu aktiv, cenných papírů apod.).

340 REKLAMA - inkasa a platby za reklamní, propagační a inzertní služby, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění.

345 PRÁVNÍ SLUŽBY - inkasa a platby spojené s poskytováním právních služeb.

346 ÚČETNICKÉ A AUDITORSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám v oblasti účetnictví a provádění auditu, daňové poradenství.

347 PORADENSTVÍ V PODNIKÁNÍ A ŘÍZENÍ, SLUŽBY V OBLASTI "PUBLIC RELATIONS" - inkasa a platby vztahující se k poradenské činnosti a pomoci při podnikání a při vytváření vztahu k veřejnosti a institucím (podnikatelská politika a strategie, řízení projektové, výrobní a finanční, marketing, personální oblast, technické a odborné studie apod.).

348 NÁJEMNÉ - inkasa a platby za pronájem budov a zařízení (např. sezónní nájemné).

350 PRONÁJEM NEHMOTNÝCH STATKŮ - inkasa a platby za pronájem filmů, zvukových a obrazových záznamů a jiných nehmotných statků.

352 PRONÁJEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - inkasa a platby za pronájem strojů a zařízení (provozní pronájem) s výjimkou pronájmu dopravních prostředků s posádkou (viz platební tituly 225 a 255).

355 VÝZKUM A VÝVOJ - inkasa a platby spojené s poskytováním služeb v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje (v technických a společenských oborech včetně rozvoje operačních systémů představujících technologický pokrok).

360 AUTORSKÉ HONORÁŘE, LICENČNÍ POPLATKY AJ. - inkasa a platby spojené s využíváním nehmotných nevyráběných nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy, aj.

365 SLUŽBY VÝPOČETNÍ TECHNIKY - inkasa a platby za služby výpočetní techniky -vývoj programového vybavení, jeho instalace, podpora programového vybavení, provozovatelské služby, konzultace a semináře spojené s provozem a koncepcí výpočetní techniky aj.

368 INFORMAČNÍ SLUŽBY - inkasa a platby za služby spojené s poskytováním informací (tiskové agentury, sdělovací prostředky, prezentování informací prostřednictvím Internetu, půjčování knih, individuální předplatné novin a časopisů aj.).

370 DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ ČR V ZAHRANIČÍ - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení v zahraničí.

372 ZAHRANIČNÍ DIPLOMATICKÁ ZASTOUPENÍ V ČR - převody prostředků v souvislosti s činností diplomatických a konzulárních zastoupení cizích států.

375 VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby v souvislosti s účastí v mírových silách OSN, NATO apod.

376 OSTATNÍ VLÁDNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE - inkasa a platby související s administrativními výdaji, s vysíláním humanitárních aj. misí do zahraničí (nevojenského charakteru ), s činností informačních a propagačních středisek a kanceláří v zahraničí apod.

378 ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SLUŽBY - inkasa a platby za zprostředkování obchodů se zbožím a službami (provize), s výjimkou služeb zprostředkovaných bankami, finančními institucemi a pojišťovnami.

380 OSTATNÍ SLUŽBY OBCHODNÍ POVAHY - inkasa a platby za nákup a prodej služeb překladatelských a tlumočnických, služeb spojených s činností personálních agentur, bezpečnostních a pátracích agentur, s činností realitních kanceláří, údržbou objektů, služeb fotoateliérů a studií apod.

382 AUDIOVIZUÁLNÍ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se k filmovým a hudebním záznamům, televizním a rozhlasovým programům (odměny a honoráře herců, režisérů, hudebníků a producentů divadelních, hudebních, cirkusových představení, sportovních akcí apod., poplatky za distribuční práva).

385 SLUŽBY V OBLASTI KULTURY, ZÁBAVY, SPORTU, REKREACE A VZDĚLÁVANÍ - inkasa a platby spojené se službami zaměřenými na kulturní, sportovní, rekreační, zábavnou a vzdělávací činnost apod. (knihovny, musea, archivy, výstavy, lektorská činnost, poplatky za účast na seminářích, konferencích, za korespondentské kurzy, školné apod.).

386 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ - inkasa a platby spojené s lékařským ošetřením, s laboratorními službami, převody prostředků zdravotnickým zařízením do a ze zahraničí.

387 SLUŽBY V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ - inkasa a platby spojené se zemědělskou činností (poskytování zemědělské mechanizace, ochrana proti hmyzu a nemocem, zvyšování výnosů, šlechtitelství, plemenářství), lesnictvím, rybářstvím a lovem.

388 SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - inkasa a platby vztahující se k likvidaci odpadu (včetně jaderného), odstraňování škod způsobených na životním prostředí těžební a průmyslovou činností, dekontaminační a asanační práce.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasa a platby vztahující se ke službám technického charakteru (např. projekční, konstruktérské a designerské práce, stavební dozor, testování a certifikace výrobků, technická inspekce apod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU - inkasa a platby spojené s těžbou a zpracováním surovin (geologický průzkum, dobývání surovin). Nezahrnují se inkasa a platby za právo těžit nerostné suroviny, využívat vnitrozemské vody apod. - viz platební titul 550.

395 ZASTOUPENÍ ČESKÝCH FIREM V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

397 ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH FIREM V ČR - inkasa a platby spojené s náklady na reprezentaci firem. Nezahrnují se náklady na mzdy, které přísluší do skupiny 4.

SKUPINA 4. PRACOVNÍ PŘÍJMY

Zahrnují se převody prostředků získané za pracovní činnost.

410 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U KRÁTKODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí kratšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

412 PŘEVODY PRACOVNÍCH PŘÍJMŮ U DLOUHODOBÉHO POBYTU - převody mezd, platů a jiných odměn, získaných fyzickými osobami během pracovního pobytu v zahraničí delšího než 1 rok (týká se tuzemců v zahraničí a cizozemců v ČR). Týká se i případů, kdy česká firma zaměstnává cizozemce s místem výkonu práce v zahraničí.

SKUPINA 5. DŮCHODY Z MAJETKU A PODNIKANÍ

Skupina 5 zahrnuje inkasa a platby vyjadřující důchody plynoucí z finančních aktiv a pasiv.

510 VÝNOSY Z PŘÍMÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převodem podílu na zisku přímé investice určeného k rozdělení (tj. dividendy, tantiémy) a další formy podílu na zisku (např. čistý výnos z pronájmu nemovitostí).

520 VÝNOSY Z PORTFOLIOVÝCH INVESTIC - inkasa a platby spojené s převody výnosů z portfoliových investic, tj. dividendy aj.

530 ÚROKY - PŘÍMÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky z úvěrů poskytovaných a přijímaných v rámci přímých investic.

532 ÚROKY - PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasované a placené úroky spojené s portfoliovými investicemi (např. obligacemi).

535 ÚROKY Z FINANČNÍCH A OSTATNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z finančních a účelových úvěrů poskytovaných a přijímaných ve vztahu k zahraničním bankám a zahraničním finančním institucím a jiným subjektům. Zahrnují se i úroky z vládních úvěrů.

538 ÚROKY Z OBCHODNÍCH ÚVĚRŮ - inkasované a placené úroky z poskytnutých a přijatých úvěrů obchodního charakteru nezahrnutých v ceně zboží, tzn. ve skupině 1.

540 ÚROKY Z DEPOZIT - inkasované a placené úroky z depozit a termínovaných obchodů.

550 DŮCHODY Z PŮDY - inkasa a platby vyplývající z vlastnictví půdy, tj. nájemné z půdy zemědělské, zastavěné, z využívání volného prostranství, z půdy lesní, z využívání vnitrozemských vod a podzemních aktiv, tj. za právo těžit nerostné zdroje.

SKUPINA 6. PŘEVODY

Skupina 6 se týká běžných a kapitálových převodů jednostranného charakteru - bez ekonomické protihodnoty.

610 PŘEVODY - inkasa a platby v souvislosti s převody prostředků jak fyzickým osobám (např. věna, podpory, odškodnění, dary do výše 10 tis. Kč včetně, poplatky za studijní pobyt v zahraničí, náhrady pojištění aj.), tak právnickým osobám.

612 DĚDICTVÍ A DARY - inkasa a platby v souvislosti s převodem dědictví a darů kapitálového charakteru (nad 10 tis. Kč). Dary do výše 10 tis. Kč se zahrnují pod platební titul 610.

615 VÝŽIVNÉ - inkasa a platby plynoucí z převodů částek na výživné.

618 PENZE - inkasa a platby vyplývající ze starobních a jiných důchodů.

620 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z rozpočtových prostředků.

622 PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM MIMO STÁTNÍ ROZPOČET - inkasa a platby v souvislosti s příspěvky mezinárodním organizacím z jiných než rozpočtových prostředků.

625 PŘEVODY V SOUVISLOSTI S VYSTĚHOVÁNÍM - převody prostředků v souvislosti s migrací obyvatelstva.

628 ZAHRANIČNÍ POMOC - inkasa a platby v souvislosti s dobrovolnými příspěvky mezinárodním a nevládním institucím, poskytovanými subvencemi, stipendii a dalšími formami finanční pomoci, granty.

630 DOTACE - nenávratné dotace určené výhradně na provozní účely vládního i veřejného sektoru (nezahrnují se půjčky, prostředky na navýšení základního jmění apod.).

632 POKUTY, PENÁLE - inkasa a platby v souvislosti s placením pokut, penále a ostatních sankčních postihů, soudních výloh a soudních poplatků. Pokud se pokuty nebo penále vztahují přímo k dodávce zboží nebo služeb, jsou součástí příslušného platebního titulu.

635 DANĚ - inkasa a platby související s daňovými poplatky - např. daň dědická, darovací, daň z výnosů (úroků, dividend), daň z majetku, pracovních příjmů apod.

640 NÁKUP A PRODEJ PATENTŮ, LICENCÍ AJ. - inkasa a platby spojené s nákupem a prodejem nehmotných nevyráběných nefinančních aktiv a vlastnických práv, jako např. patenty, ochranné známky, autorská a nakladatelská práva, průmyslové vzory, výrobní postupy aj. Pod tímto platebním titulem (vládní sektor) se eviduje i nákup a prodej pozemků určený pro diplomatická zastoupení.

650 FINANČNÍ PŘEVODY - převody prostředků za účelem dalšího investování do finančních a nefinančních aktiv (např. nákup cenných papírů, založení firmy apod.). V případě, kdy je znám účel použití prostředků, přiřadí se přímo platební titul ze skupiny 7 nebo skupiny 8.

652 POPLATKY - poplatky do zájmových organizací a spolků, registrační poplatky, výhry ve hrách a loteriích.

SKUPINA 7. TRANSAKCE S FINANČNÍMI AKTIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 7 se týká transakcí s finančními aktivy, které mají vztah k zahraničí. Jedná se o transakce realizované tuzemci v zahraničí.

710 ZAHRANIČNÍ PŘÍMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti tuzemcem v zahraničí. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv. Zahrnuje se navýšení i snížení základního jmění přímé investice v zahraničí a převody s tím související.

712 KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

715 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi tuzemskými investory a jejich přímými investicemi v zahraničí se splatností nad 1 rok.

718 ZAHRANIČNÍ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkových cenných papírů tuzemcem v zahraničí. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % obchodního jmění podniku.

720 ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

722 ZAHRANIČNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej zahraničních dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

725 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (aktivní reálná hodnota).

735 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

742 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repo-operací).

745 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

748 POSKYTNUTÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých cizozemcům na dobu delší než 1 rok bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Zahrnují se i vládní úvěry, dříve uváděné pod platebním titulem 748.

750 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností do 1 roku včetně.

752 DOTACE ÚČTU - dotace nostro účtů uskutečňované mezi tuzemskými a zahraničními korespondentskými bankami.

755 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů v zahraničí se splatností nad 1 rok.

760 KONVERZE, ARBITRÁŽE A DALŠÍ OPERACE - inkasa a platby plynoucí z promptních operací s devizovými hodnotami (cizí měny, zahraniční cenné papíry, zlato).

770 ČLENSKÉ PODÍLY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH - inkasa a platby v souvislosti s úhradou členských podílů v mezinárodních měnových a finančních organizacích.

790 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ CIZOZEMCE - inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku cizozemce.

SKUPINA 8. TRANSAKCE S FINANČNÍMI PASIVY VE VZTAHU K ZAHRANIČÍ

Skupina 8 se týká transakcí s finančními pasivy, které mají vztah k zahraničí. Jedná se o transakce realizované cizozemci v tuzemsku.

810 TUZEMSKÉ PŘÍMÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkové účasti cizozemcem v tuzemsku. Jde o přímou investici, tj. takovou, kdy investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na obchodním jmění nebo nejméně 10% hlasovacích práv. Zahrnuje se navýšení i snížení základního jmění přímé investice v tuzemsku a převody s tím související.

812 KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTICÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi v tuzemsku se splatností do 1 roku včetně.

815 STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍMOU INVESTCÍ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů poskytovaných mezi zahraničními investory a jejich přímými investicemi v tuzemsku se splatností nad 1 rok .

818 TUZEMSKÉ PORTFOLIOVÉ INVESTICE - inkasa a platby za nákup a prodej majetkových cenných papírů cizozemcem v tuzemsku. Jde o investici, kdy podíl investora je menší než 10 % obchodního jmění podniku.

820 TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností do 1 roku.

822 TUZEMSKÉ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - inkasa a platby za nákup a prodej tuzemských dluhových cenných papírů se splatností nad 1 rok.

825 FINANČNÍ DERIVÁTY - inkasa a platby vyplývající z vypořádání uzavřených operací s finančními deriváty (pasivní reálná hodnota).

835 NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ V TUZEMSKU - inkasa a platby v souvislosti s nákupem a prodejem nemovitostí cizozemcem v tuzemsku v rozsahu vymezeném devizovým zákonem.

840 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně na přesně vymezený účel.

842 PŘIJATÉ ÚVĚRY KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu kratší než 1 rok včetně bez uvedení účelu (včetně repo-operací).

845 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚČELOVÉ - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěrů přijatých od cizozemců na dobu delší než 1 rok na přesně vymezený účel.

848 PŘIJATÉ ÚVĚRY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANČNÍ (BEZ STANOVENÉHO ÚČELU) - inkasa a platby v souvislosti s čerpáním a splácením úvěru přijatých od cizozemců na dobu delší 1 roku bez uvedení účelu (včetně repo-operací). Zahrnují se i vládní úvěry dříve uváděné pod platebním titulem 848.

850 VKLADY PROMPTNÍ A KRÁTKODOBÉ - úložky a výběry z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností do 1 roku včetně (termínované vklady).

852 DOTACE ÚČTŮ - změna stavu loro účtů u tuzemským bank vlivem transakcí prováděných cizozemcem.

855 VKLADY STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ - úložky a výběry z vkladů cizozemců uložených v tuzemských bankách se splatností nad 1 rok.

890 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU TUZEMCE - inkasa a platby spojené s plněním zajištění závazku tuzemce.

SKUPINA 9. OSTATNÍ PŘEVODY NEZAHRNOVANÉ DO PLATEBNĚ -BILANČNÍCH VZTAHŮ

Ve skupině 9 se vykazují vzájemné vztahy tuzemských subjektů, zahraničních subjektů, uskutečňované v cizí měně v tuzemsku nebo prostřednictvím zahraničních účtů korespondentských bank (vykazují pouze banky a pobočky zahraničních bank, platební titul 950 a 952 může označit i klient).

910 PŘEVODY UVNITŘ BANKY - převody mezi pobočkami a centrálou banky (s výjimkou poboček tuzemských bank v zahraničí a poboček zahraničních bank v tuzemsku) nebo mezi účty v rámci jedné organizační jednotky příslušné banky.

920 PŘEVODY MEZI TUZEMSKÝMI BANKAMI - převody prostředků mezi bankami v tuzemsku včetně nákupů a prodejů uskutečňovaných na mezibankovním devizovém trhu.

922 MEZIBANKOVNÍ ÚVĚRY - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých mezi tuzemskými bankami v cizí měně.

925 MEZIBANKOVNÍ VKLADY - vklady a výběry mezibankovních depozit v cizí měně v tuzemsku.

930 PŘEVODY - převody peněžních prostředků v cizí měně mezi bankou a tuzemcem jiným než bankou (s výjimkou vkladů a výběrů prováděných na devizových účtech). Zahrnují se převody (bilanční) spojené s centrálním devizovým zdrojem.

932 POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ V CIZÍCH MĚNÁCH TUZEMCŮM - čerpání a splácení úvěrů poskytnutých tuzemskou bankou tuzemci v cizí měně bez rozlišení účelu.

935 VKLADY A VÝBĚRY FYZICKÝCH OSOB U BANK - vklady a výběry hotovostí i převody bezhotovostí z devizových účtů fyzických osob tuzemců i cizozemců.

938 VKLADY A VÝBĚRY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB (PODNIKATELŮ) U BANK - vklady a výběry hotovostí z devizových účtů právnických a fyzických osob (podnikatelů) tuzemců i cizozemců.

Bezhotovostní převody se označují příslušným platebním titulem ze skupin 1 až 8.

940 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ FYZICKÝCH OSOB - na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

942 ÚROKY Z DEVIZOVÝCH VKLADŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - na straně inkas se vykazují připsané úroky z vkladů, na straně plateb se vykazují daně z těchto úroků.

950 PŘEVODY MEZI TUZEMCI - převody prostředků mezi tuzemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi tuzemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

952 PŘEVODY MEZI CIZOZEMCI - převody prostředků mezi cizozemci uskutečňované prostřednictvím nostro účtů v zahraničí a převody prostřednictvím nostro účtů v cizí měně u tuzemské banky, převody prostředků mezi cizozemci v rámci jedné banky nebo mezi dvěma bankami na území České republiky.

970 KURZOVÉ ROZDÍLY - zahrnují rozdíl stavu devizové pozice k ultimu vykazovaného měsíce, počátečního stavu devizové pozice k 1. 1. běžného roku a rozdílu inkas a plateb za uplynulé období v přepočtu na Kč a případné saldo chyb.

972 KURZOVÉ ROZPĚTÍ - vyjádření kurzového rozdílu mezi kurzem nákup a kurzem střed a mezi kurzem prodej a kurzem střed.

999 ZPROSTŘEDKOVANÉ OPERACE - zahrnují inkasa a platby prováděné vůči zahraničí jiným peněžním ústavem.

Příloha č. 2

SKLADBA A UVÁDĚNÍ KONSTANTNÍCH SYMBOLŮ U PLATEB MEZI TUZEMCI A CIZOZEMCI NAVZÁJEM

1. Konstantní symbol se skládá

a) z jednomístné proměnné části M,

b) z trojmístné základní části vyjadřující charakter platby ITL a má toto schéma: MTTT.

2. Proměnná část konstantního symbolu (M)

1 - platby z podnětu tuzemce

2 - platby z podnětu cizozemce

Konst. symbolVýznamVztah na platební tituly
M 908Zboží120, 122
M 008Ostatní transakce skupiny 1110, 112, 130, 132, 135, 190, 195
M 408Doprava210,215,218, 220, 222, 225, 230, 232, 235, 240, 242, 243, 245, 250, 255
M 508Cestovní ruch260, 262, 265, 270, 272, 275, 280, 282, 285, 295
M 608Stavební a montážní práce315,318
M 708Právní, účet. a poradenské služby345, 346, 347
M 188Nájemné348, 350, 352
M 388Zahraniční diplomatická zastoupení v ČR372
M 308Reklama340
M 488Ostatní služby310,312, 320, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 335, 355, 360, 365, 368, 370, 375, 376, 378, 380, 382, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 395, 397
M 588Výnosy z přímých a portfoliových investic510, 520
M 888Úroky z portfoliových investic532
M 808Ostatní výnosy530, 535, 538, 540, 550
M 068Převody610,410,412
M 088Jiné převody612,615,618, 620, 622, 625, 628, 630, 632, 635, 640, 650, 652
M 968Transakce s finančními aktivy ve vztahu k zahraničí710,712,715,718, 720, 722, 725, 735, 740, 742, 745, 748, 750, 752, 755, 760, 770, 790
M 288Přímé a portfoliové investice810,818
M 688Portfoliové investice - dluhové cenné papíry820, 822
M 598Ostatní transakce s finančními pasivy812, 815, 825, 840, 842, 845, 848, 850, 852, 855, 890
M 988Nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku835

Příloha č. 3

PLATEBNÍ TITULY U PLATEB PODLÉHAJÍCÍCH OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

Platební tituly podléhající oznamovací povinnosti na základě vyhlášky České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, ve znění vyhlášky č. 295/1998 Sb.:

710 Zahraniční přímé investice,

712 Krátkodobé finanční úvěry související s přímou investicí,

715 Střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry související s přímou investicí,

750 Vklady promptní a krátkodobé,

755 Vklady střednědobé a dlouhodobé,

810 Tuzemské přímé investice,

812 Krátkodobé finanční úvěry související s přímou investicí,

815 Střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry související s přímou investicí,

840 Přijaté úvěry krátkodobé účelové,

842 Přijaté úvěry krátkodobé finanční (bez stanoveného účelu),

845 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé účelové,

848 Přijaté úvěry střednědobé a dlouhodobé finanční (bez stanoveného účelu).

Formuláře oznamovací povinnosti s příslušejícími platebními tituly:

OZP(ČNB)2-97 - platební tituly 710, 712, 715,

OZP(ČNB)7-04 - platební tituly 750, 755,

OZP(ČNB)3-97 - platební tituly 810, 812, 815,

OZP(ČNB)4-97 - platební tituly 840, 842, 845, 848.

Přesunout nahoru