Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o32/c84/2000 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Částka 84/2000
Platnost od 31.08.2000
Účinnost od 31.08.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

32

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 14. srpna 2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


Článek 1

Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) (dále jen "Deklarace") se místo textu uvedeného pod bodem 92a přílohy 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., použije text, který včetně odkazu pod čarou č. 16b) zní:

"(92a) Do páté části zleva odstavce 33 Deklarace uvádí deklarant kód "SL", má-li být do režimu volného oběhu nebo režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení propuštěn líh,16b) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve zboží

a) jiném než uvedeném pod položkami 2203, 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 1,2 % objemových alkoholu, nebo

b) uvedeném pod položkami 2204, 2205 a 2206 celního sazebníku, činí-li celkový obsah lihu v tomto zboží více než 22 % objemových alkoholu.

16b) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).".


Článek 2

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.

Přesunout nahoru