Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o7/c8/2000 Sb.7. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM

Částka 8/2000
Platnost od 21.02.2000
Účinnost od 21.02.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7
OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 25. ledna 2000 k zavedení číselníku CZ-PRODCOM

Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí číselník CZ-PRODCOM.


CZ-PRODCOM je vypracován na bázi mezinárodního standardu PRODCOM, který je závazný v zemích Evropské unie pro statistická šetření o průmyslové produkci (tj. o průmyslových výrobcích a průmyslových pracích a službách).

CZ-PRODCOM obsahuje metodickou, systematickou a převodníkovou část. Metodická část se uveřejňuje jako příloha tohoto opatření. Systematická a převodníková část je k dispozici jen v elektronické podobě, protože mezinárodní standard se každoročně aktualizuje. V současné době se vydává národní verze CZ-PRODCOM99. Číslice 99 za CZ-PRODCOM znamená poslední dvojčíslí roku vydání PRODCOM (tj. verze 1999), podle kterého byla národní verze vypracována. Podle potřeby bude CZ-PRODCOM99 aktualizován a číslice se bude měnit podle posledního dvojčíslí roku vydání verze PRODCOM, podle které se národní verze bude aktualizovat.

CZ-PRODCOM99 vč. převodníkové části je k dispozici v Českém statistickém úřadě, Sokolovská č.n. 142, 186 04 Praha 8 - odbor informačních služeb.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.


Příloha k opatření č. 7/2000 Sb.

Metodická část číselníku CZ-PRODCOM

A) ÚVOD

Číselník CZ-PRODCOM (dále jen "CZ-PRODCOM") je vypracován na podkladě evropského standardu PRODCOM (název PRODCOM pochází z francouzského "PRODuction COM munautaire"). PRODCOM je v zemích EU závazný pro statistická zjišťování průmyslové produkce a upravuje a aktualizuje ho každoročně EUROSTAT. CZ-PRODCOM vč. převodníků se proto vydává jenom v elektronické podobě a bude se aktualizovat podle nových verzí PRODCOM. V současné době se vydává CZ-PRODCOM 99. Dvoumístná číslice 99 za CZ-PRODCOM vyjadřuje rok vydání mezinárodního PRODCOM, tj. rok 1999, podle kterého byla národní verze vypracována. Podle potřeby se CZ-PRODCOM bude aktualizovat a nová verze bude označena posledním dvojčíslím příslušného roku vydání PRODCOM, podle kterého se národní verze bude aktualizovat (např. verze z roku 2001 bude označená CZ-PRODCOM 01, CZ v názvu znamená národní verzi evropského standardu PRODCOM).

B) Předmět CZ-PRODCOM

Předmětem CZ-PRODCOM je průmyslová produkce (průmyslové výrobky, průmyslové práce a průmyslové služby) v odvětví těžebního, zpracovatelského průmyslu, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, tedy kategorií C, D a E Odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ (2. upravené vydání z roku 1998 nebo Internet) a oddílů 10 až 36 a oddílu 40 Standardní klasifikace produkce - SKP (do 6. místa k dispozici na Internetu). CZ-PRODCOM nezahrnuje oddíl 37 Úprava druhotných surovin, na jejich statistickém pokrytí se ještě stále v rámci EU pracuje.

CZ-PRODCOM je definován položkami nomenklatury zahraničního obchodu HS/CN (celní sazebník). CZ-PRODCOM 99 je podle HS/CN aktualizované k 1. lednu 1999.

C) Konstrukce CZ-PRODCOM

1. Členění CZ-PRODCOM CZ-PRODCOM je členěn do "oddílů" (dvoumístný kód) odpovídajících oddílům OKEČ. Položky v jednotlivých oddílech jsou uspořádány vzestupně podle kódů CZ-PRODCOM. Každá položka CZ-PRODCOM je označena osmimístným číselným kódem podle následujícího vzoru:

XX.XX.XX.YY

Prvních šest čísel (XX.XX.XX.) zpravidla odpovídá šesti číslům klasifikace SKP, zatímco poslední dvojčíslí (YY) je vytvořeno v zásadě seskupením položek HS/CN (celní sazebník) a představuje zatřídění dané položky v rámci příslušné položky SKP.

Za kódem CZ-PRODCOM může následovat písmeno A nebo B. Všechny položky označené písmenem A (případně neoznačené) se zjišťují povinně a u položek B je zjišťování nepovinné.

2. Uspořádání CZ-PRODCOM CZ-PRODCOM obsahuje tyto sloupce:

a) Kód - obsahuje kódy CZ-PRODCOM, které budou předmětem zjišťování,

b) Název položky - obsahuje název průmyslové produkce, která je pod daným kódem CZ-PRODCOM uvedena,

c) HS/CN - obsahuje přehled položek HS/CN, kterými je daná položka CZ-PRODCOM definována,

d) MJ - obsahuje měrnou jednotku, která může vyjadřovat buď fyzické množství nebo hodnotu produkce. Pomlčka v této kolonce znamená, že u příslušné položky se uvádí pouze hodnota, nikoliv množství. Používání MJ je také stanoveno směrnicemi a metodickými vysvětlivkami k příslušným statistickým zjišťováním průmyslové produkce,

e) P - obsahuje druhy produkce:

V CZ-PRODCOM je produkce chápána třemi způsoby (označená S, T, C):

S - produkce vyrobená a prodaná za sledované období,

T - produkce celkem za sledované období. Ta v sobě zahrnuje veškerou vyrobenou produkci nezávisle na způsobu jejího užití. Zahrnuje tedy kromě vyrobené a prodané produkce také produkci určenou k prodeji nebo produkci výrobků, které ve sledovaném období byly vyrobeny a současně spotřebovány při výrobě jiných výrobků nebo se stávají jejich součástí nebo vstupují do zásob,

C - produkce vyrobená a určená k prodeji za sledované období. Zahrnuje kromě produkce vyrobené a prodané za sledované období ještě produkci vyrobenou ve sledovaném období a určenou pro prodej, ale ještě neprodanou (tato produkce zůstala na zásobách).

D) Obsah CZ-PRODCOM CZ-PRODCOM obsahuje kromě průmyslových výrobků i smluvní zpracování (průmyslové práce) a průmyslové služby, které nejsou obsaženy v HS/CN a v CZ-PRODCOM se obvykle označují na 5. místě kódem"9".

1. Smluvní zpracování

Pod smluvním zpracováním (průmyslové práce) se rozumí zpracování nebo opracování výrobku, který odběratel (zákazník) dodal bezplatně a dodavatel na výrobě jen kooperuje a prodává jen svou práci, a to formou dodávky na zakázku. Tyto průmyslové práce směřují k výrobě nového výrobku (nebo jeho dílu).

Smluvní zpracování vykazuje pouze dodavatel a vykazuje pouze hodnotu fakturovanou odběrateli, tj. bez jím dodaného materiálu. Smluvní zpracování může existovat pouze mezi samostatnými právními subjekty (podniky). Nesmí být vykazováno v rámci kooperace jednotlivých vnitřních jednotek v témže samostatném právním subjektu (podniku).

2. Průmyslové služby

Za průmyslové služby se v CZ-PRODCOM považují úpravy, údržba a opravy, montáže a instalace. Tyto služby na rozdíl od smluvního zpracování nesměřují k výrobě nového výrobku. Hodnotou průmyslových služeb je cena zúčtovaná odběrateli (zákazníkovi), kterým musí být jiný právní subjekt a nezapočítává se hodnota upravovaného, opravovaného, případně montovaného výrobku.

Některé služby byly zatříděny do oddílů SKP 50, 52 a 72 (např. údržba a opravy motorových vozidel, opravy některých výrobků pro domácnost, údržba a opravy kancelářských a počítacích strojů), a proto z hlediska CZ-PRODCOM se nepovažují za průmyslové činnosti.

Při zatřiďování smluvního zpracování a průmyslových služeb podle CZ-PRODCOM je nutno se řídit Vysvětlivkami k SKP (1. upravené vydání z roku 1999).

3. Oceňování

Produkce průmyslových výrobků, průmyslových prací a služeb se oceňuje v základních běžných cenách. Z časového hlediska tedy platí zásada, že produkce se oceňuje v cenách toho období, ve kterém se uskutečnil výrobní proces. Základní cena je cena, kterou fakturuje výrobce odběrateli (zákazníkovi), snížená o daně na výrobu a výrobky (tj. o daň z přidané hodnoty a daň na výrobky). Tato cena zahrnuje dotace a subvence na produkci daného průmyslového výrobku, práce či služby.

Základní cena neobsahuje obchodní přirážky a srážky (rabaty), tedy obchodní marži a dopravní přirážky fakturované samostatně. V případě, že tyto obchodní rabaty a dopravní přirážky jsou výrobcem fakturovány společně s dodaným produktem, předpokládá se, že tyto obchodní rabaty a dopravní přirážky jsou součástí ceny vyrobené a dodané produkce. Pokud jde o pronájem(leasing) hotového výrobku, cenou tohoto výrobku se rozumí cena, za kterou je možné na trhu získat daný výrobek. Jde o cenu odhadovanou. To vše se týká ceny produkce vyrobené a prodané ve sledovaném období, označených ve sloupci "P" kódem" S". Pokud jde o produkci označenou "C", je nutné ocenit, resp. odhadnout základní cenu výrobku, který nebyl ve sledovaném období prodán a zůstává na zásobách. Obdobně se postupuje při oceňování produkce označené písmenem "T".

4. Dodatečné poznámky

Sloupec "kód" obsahuje také dodatečné informace o následujícím statistickém nakládání s příslušnou položkou:

A = Položka zjišťována povinně

B = Položka zjišťována nepovinně

e = Součást agregovaného seznamu E

q = Součást agregovaného seznamu Q

v = Součást agregovaného seznamu V

z = Součást agregovaného seznamu Z

N = Výsledek agregace podle hlavní činnosti (klasifikace OKEČ).

Sloupec "Poznámka" obsahuje informaci o následujícím statistickém nakládání s příslušnou položkou:

Q = Položka se vykazuje čtvrtletně

R = Ustanovení vztahující se na nově vyrobené lodi

I = Klasifikace podle typu pesticidu

G = Není uvedený plný rozsah kódů CN, jejichž zkratka "#" je uvedena ve sloupci "HS/CN". Jedná se zejména o položky (polotovarů - odlitků, výkovků apod.), kde HS/CN nedefinuje položky CZ-PRODCOM, ale udává informace, pro které výrobky se polotovary používají.

S = Zřetel na subdodavatele

M = Zřetel na pokovování

E = U těchto položek se statistika řídí normou ECSC.

E) Rozsah statistického zjišťování

Statistika podle CZ-PRODCOM se obyčejně týká všech právních subjektů (podniků) vyrábějících průmyslové výrobky nebo dodávajících průmyslové služby obsažené v CZ-PRODCOM.

V pravidlech o reprezentativnosti se určuje, že všechny podniky z kategorií C, D a E OKEČ, zaměstnávající 20 nebo více zaměstnanců, musí být zahrnuty do zjišťování. Nicméně musí být v každé (čtyřmístné) skupině OKEČ zjišťováno alespoň 90 % produkce.

Rozsah a způsob zjišťování je také stanoven směrnicemi a metodickými vysvětlivkami k příslušným statistickým zjišťováním průmyslové produkce.

F) Agregované položky

Pro účely zjednodušení statistického zjišťování lze v některých případech agregovat položky CZ-PRODCOM. Navržené agregace jsou uvedeny v samostatných souborech, kde jsou uvedeny názvy jednotlivých agregovaných položek a jejich vazba na HS/CN vč. měrné jednotky. Tyto soubory jsou nedílnou součástí CZ-PRODCOM. Druh agregace je označen příslušným písmenem (např. E, V, Q) na sedmém místě osmimístného kódu CZ-PRODCOM.

1. Agregace E (soubor Agre)

Tyto položky se řídí normou ECSC (European Coal and Steel Communit - Evropské společenství uhlí a oceli).

2. Agregace N (soubor Agrn)

Položky, které se agregují podle hlavní činnosti, tj. čtyřmístné skupiny OKEČ, např.

OKEČ Položky CZ-PRODCOM99
24.70 17.10.30 (.31 + .39)
17.13
17.60 18.22 (.11 až .17)
18.22

3. Agregace Q (soubor Agrq)

Položky, které se mají zjišťovat čtvrtletně a pro statistické účely je lze agregovat, např.

17.40.12.53 + 17.40.12.55 + 17.40.12.59 = 17.40.12.Q0

4. Agregace V (soubor Agrv)

Týká se zejména položek oddílu 27, které se pro zjednodušení statistického sledování můžou agregovat do položek V.

5. Agregace Z (soubor Agrz)

Agregáty Z dovolují srovnání dat CZ-PRODCOM s daty HS/CN v případech, kdy položky CZ-PRODCOM jsou podrobnější. Výsledek takové agregace má přímý vztah k HS/CN.

Příklad agregace tohoto typu:

17.10.44.02 + 17.10.44.03 + 17.10.44.09 = 17.10.44.Z1

G) Přehled oddílů CZ-PRODCOM

Oddíl 10 Uhlí černé a hnědé, rašelina vč. briket; práce výrobní povahy související s jejich získáním

Oddíl 11 Ropa a zemní plyn, bitumenní horniny; práce výrobní povahy související s dobýváním ropy a zemního plynu kromě průzkumu; opravy a údržba vrtných věží

Oddíl 13 Rudy kovů ostatních; práce výrobní povahy související s jejich dobýváním

Oddíl 14 Nerostné suroviny ostatní kromě paliv a rud; práce výrobní povahy související s jejich dobýváním

Oddíl 15 Potravinářské výrobky, nápoje a pochutiny; práce výrobní povahy v průmyslu potravin, nápojů, pochutin

Oddíl 16 Tabákové výrobky; související práce výrobní povahy

Oddíl 17 Textilní výrobky; práce výrobní povahy v textilním průmyslu

Oddíl 18 Konfekční výrobky vč. kožešinových; práce výrobní povahy v konfekčním průmyslu

Oddíl 19 Usně, galanterní a sedlářské výrobky, obuv; práce výrobní povahy v kožedělném průmyslu

Oddíl 20 Dřevo upravené a výrobky ze dřeva; práce výrobní povahy v dřevozpracujícím průmyslu

Oddíl 21 Vláknina, papír a výrobky z papíru; práce výrobní povahy v průmyslu papíru a celulózy

Oddíl 22 Vydavatelství a tisk; práce výrobní povahy v polygrafickém průmyslu

Oddíl 23 Produkty koksovacích pecí a rafinerského zpracování ropy, jaderná paliva, radioaktivní prvky a sloučeniny; související práce výrobní povahy

Oddíl 24 Chemické výrobky a chemická vlákna; práce výrobní povahy v chemickém průmyslu

Oddíl 25 Výrobky z pryže a plastů; práce výrobní povahy v gumárenském a plastikářském průmyslu

Oddíl 26 Ostatní nekovové minerální výrobky; práce výrobní povahy v průmyslu skla, keramiky, porcelánu, v osinkovém průmyslu a v průmyslu stavebních hmot

Oddíl 27 Základní kovy vč. hutních výrobků; práce výrobní povahy ve slévárenství

Oddíl 28 Kovodělné výrobky kromě strojů a přístrojů; práce výrobní povahy v kovodělném průmyslu a v hutnictví jinde neuvedené; opravy

Oddíl 29 Stroje, přístroje a zařízení jinde neuvedené; práce výrobní povahy při výrobě strojů, přístrojů a zařízení; opravy (kromě oprav zboží osobní spotřeby)

Oddíl 30 Kancelářské stroje, stroje a zařízení na zpracování dat; související práce výrobní povahy

Oddíl 31 Elektrické stroje a přístroje jinde neuvedené; související práce výrobní povahy; opravy a údržba

Oddíl 32 Rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; související práce výrobní povahy; opravy a údržba profesionálních zařízení

Oddíl 33 Zdravotnické přístroje, přesné a optické přístroje, hodiny a hodinky; související práce výrobní povahy; opravy a údržba profesionálních zařízení

Oddíl 34 Dvoustopá motorová vozidla, přívěsy a návěsy; práce výrobní povahy v průmyslu dopravních prostředků

Oddíl 35 Ostatní dopravní zařízení; související práce výrobní povahy; opravy a údržba

Oddíl 36 Nábytek a ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu jinde neuvedené; související práce výrobní povahy a opravy hudebních nástrojů

Oddíl 40 Energie elektrická a tepelná, plyn, pára, horká a teplá voda vč. rozvodu; související práce výrobní povahy

Seznam měrných jednotek

BRT Brutto registrovaná tuna
ct Karáty (1 metrický karát = 2.10-4 kg)
kus Počet kusů
g Gram
kg Kilogram
kg Al2O3Kilogram oxidu hlinitého
kg B2O3Kilogram oxidu boritého
kg BaCO3Kilogram uhličitanu barnatého
kg Cl Kilogram chloru
kg F Kilogram fluoru
kg HCl Kilogram chlorovodíku
kg HF Kilogram fluorovodíku
kg H2O2Kilogram peroxidu vodíku
kg KOH Kilogram hydroxidu draselného
kg K2O Kilogram oxidu draselného
kg K2CO3Kilogram uhličitanu draselného
kg N Kilogram dusíku
kg NaOH Kilogram hydroxidu sodného
kg Na2CO3Kilogram uhličitanu sodného
kg Na2S2O5Kilogram pyrosiřičitanu sodného
kg PbO Kilogram oxidu olovnatého
kg Pb2O5Kilogram oxidu fosforečného
kg S Kilogram síry
kg SO2Kilogram oxidu siřičitého
kg SiO2Kilogram oxidu křemičitého
kg TiO2Kilogram oxidu titaničitého
kg akt. Kilogram aktivované látky
kg č. ž. Efektivní kilogram, kilogram čistých živin
kg 90 % ss Kilogram látky vysušené na 90 %
km Kilometr
kW Kilowatt
1000 kWh 1000 kilowatthodin
l Litr
l 100% alk Litr čistého (100%) alkoholu
m Metr
m2Metr čtvereční
m3Metr krychlový
pár Počet párů
TJ Terajoule (výhřevnost)
cg Centigram
cm3Centimetr krychlový
kN Kilonewton
kV Kilovolt
mm Milimetr
MPa Megapascal
t Tuna
Význam použitých zkratek
ABS Acrylonitril-Butadien-Styren
CVD Chemické pokovování
PVD Fyzikální pokovování
IP Izolační zkoušky
LCD Display s tekutými krystaly
SAN Styren-Acrylo-Nitril
HS Harmonizovaný systém
CN Kombinovaná nomenklatura
SKP Standardní klasifikace produkce
OKEČ Odvtvová klasifikace ekonomických činností
v.q.p.r.d. kvalitní vína produkovaná ve specifických oblastech

H) Systematická a převodníková část

Systematická a převodníková část je k dispozici jenom v elektronické podobě, protože se bude průběžně aktualizovat. V současné době se vydává CZ-PRODCOM 99 (podle verze PRODCOM z roku 1999). Číslice 99 za CZ-PRODCOM se bude měnit podle roku vydání PRODCOM, podle kterého se provede aktualizace CZ-PRODCOM. Systematická část obsahuje cca 5 500 položek. Za systematickou částí jsou uvedeny agregované položky v souborech:

1. Agre - agregované položky E

2. Agrn - agregované položky N

3. Agrq - agregované položky Q

4. Agrv - agregované položky V

5. Agrz - agregované položky Z.

Převodníková část obsahuje převodník CZ-PRODCOM 99 ve vazbě na HS/CN a SKP/SKPPRUM v různém uspořádání a pod názvem:

Pprod - C2-PRODCOM99 - HS/CN - SKP/SKPPRUM
Phscn - HS/CN - C2-PRODCOM99 - SKP/SKPPRUM
Pskp - SKP/SKPPRUM - HS/CN - C2-PRODCOM99.
Přesunout nahoru