Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší

Částka 31/2000
Platnost od 21.04.2000
Účinnost od 01.05.2000
Zrušeno k 14.08.2002 (356/2002 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 10. dubna 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 5 a 8 zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., (dále jen "zákon o ovzduší") a podle § 12 písm. a), c), d) a e) zákona č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 158/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, se mění takto:

1. V § 2 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"k) palivem jakýkoliv tuhý, kapalný nebo plynný spalitelný materiál, pokud je spalován za účelem získání v něm obsažené energie v zařízení k tomu účelu vyrobeném nebo odborně přizpůsobeném; za palivo se nepovažuje odpad.1a)

1a) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l), m), n), o), která znějí:

"l) nebezpečnými stavy ohrožujícími kvalitu ovzduší havárie a poruchy zdrojů znečišťování,

m) spalovnou nebezpečných odpadů technologické zařízení pro zneškodňování nebezpečných odpadů spalováním,

n) spalovnou komunálních odpadů technologické zařízení pro zneškodňování komunálních odpadů spalováním,

o) těkavými organickými sloučeninami (VOC) všechny organické sloučeniny s výjimkou methanu, které při teplotě 293,15 K (20 ºC) vykazují tlak par nejméně 0,01 kPa nebo které jsou srovnatelně těkavé za daných podmínek jejich aplikace.".

3. V § 5 odst. 2 se slova "všeobecně platné emisní limity" nahrazují slovy "obecné emisní limity" a zrušuje se část věty druhé za středníkem.

4. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Množství vypouštěných znečišťujících látek (dále jen "emise") se zjišťuje pomocí měření, popřípadě výpočtem, pokud se od měření upustilo v případech uvedených v odstavci 9. Emisní faktory pro vybrané technologie jsou uvedeny v příloze č. 4.".

5. V § 7 odst. 9 písmeno a) zní:

"a) nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měření odráží skutečný stav znečišťování ovzduší,".

6. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Jednorázové měření se provádí u velkých a středních zdrojů znečišťování po kolaudaci zdroje a dále vždy po každé záměně paliva nebo suroviny, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce či vybavení zdroje, který by mohl vést ke zvýšení emisí, a to do šesti měsíců od vzniku některé z uvedených změn, a dále

a) u velkých zdrojů znečišťování jedenkrát za kalendářní rok, pokud nemají povinnost měřit kontinuálně,

b) u středních zdrojů znečišťování

1. jednou za tři kalendářní roky u kotlů spalujících tuhá, kapalná nebo plynná paliva o tepelném výkonu rovném nebo vyšším než 1 MW a dále u zdrojů znečišťování, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu,

2. jednou za pět kalendářních roků u ostatních středních zdrojů znečišťování. Termín a rozsah měření oznámí provozovatel inspekci nejméně 14 dní předem. Pokud provozovatel nemůže termín měření dodržet, je povinen to neprodleně oznámit inspekci.".

7. V § 10 odst. 1 se ve větě druhé slova "s připočtením směrodatné odchylky" zrušují.

8. V § 12 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) roční průměr denních středních hodnot je nižší než hodnota emisního limitu,".

9. V § 12 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) pro stacionární spalovací zařízení s jmenovitým tepelným výkonem 50 MW a vyšším žádná z měsíčních středních hodnot nepřesáhne emisní limit a pro oxid siřičitý a tuhé znečišťující látky 97 % a pro oxidy dusíku 95 % všech 48hodinových středních hodnot nepřesáhne 110 % emisního limitu.".

10. V nadpisu § 14 se zrušují slova "zvláštního a".

11. V § 14 odst. 1 se ve větě první slova "zvláštního a" a slova "s výjimkou komunálního odpadu" zrušují.

12. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova "jedenkrát za tři kalendářní roky v případě spalování odpadů stálého složení" nahrazují slovy "během prvních dvanácti měsíců provozu jednorázovým měřením každé dva měsíce a v dalších letech dvěma jednorázovými měřeními ročně v intervalu mezi měřeními ne kratším než tři měsíce".

13. V § 14 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"(4) Provozovatel po vydání souhlasu orgánu ochrany ovzduší2a) neprovádí měření emisí těch znečišťujících látek uvedených v odstavci 1 písm. c) až e), jejichž výskyt lze ve spalinách, s přihlédnutím ke složení spalovaného odpadu, prokazatelně vyloučit.

2a) § 11 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 309/1991 Sb.".

14. V § 15 odst. 2 písmeno d) zní:

"d) jednorázovým měřením jednou v kalendářním roce u všech spaloven, a to znečišťující látky uvedené pod písmeny d) až f), a během prvních dvanácti měsíců provozu jednorázovým měřením každé tři měsíce a v dalších letech dvěma jednorázovými měřeními ročně v intervalu mezi měřeními ne kratším než tři měsíce pro znečišťující látky uvedené pod písmenem g).".

15. V § 16 odstavec 4 zní:

"(4) Na základě souhlasu orgánu ochrany ovzduší2a) lze od kontinuálního měření emise oxidu siřičitého podle odstavce 1 upustit za předpokladu, že hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého zjištěná z materiálové bilance a ověřená jednorázovým měřením je nižší než 50 % hodnoty emisního limitu.".

16. V § 18 odst. 3 se ve větě druhé slova "vyplněním formulářů" nahrazují slovy "podle vzoru poskytnutého příslušným orgánem".

17. V § 19 odst. 1 se nahrazují slova "o havárii" slovy "bezodkladně po zjištění havárie".

18. V § 20 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

19. V příloze č. 1 se seznam znečišťujících látek skupiny 0. doplňuje o "těkavé organické sloučeniny (VOC)".

20. V příloze č. 2 v bodě 1. 1 se za větu třetí vkládá nová věta, která zní: "Není-li stanoveno jinak, platí emisní limity tmavosti kouře uvedené v příloze č. 3 v bodě 5.".

21. V příloze č. 2 v bodě 1. 1. 2 se ve sloupci 1 tabulky nahrazuje číselný údaj ">5" číselným údajem "≥0,2".

22. V příloze č. 2 v bodě 1. 1. 6 se v odkazu č. 1) vkládá za slovo "podle" slovo "tepelného".

23. V příloze č. 2 v bodě 1. 1. 8 se v odkazech č. 1) a č. 2) slova "zčernání" zrušují.

24. V příloze č. 2 se v názvu bodu 2. 10 za slova "galvanické pokovování" vkládá odkaz č. 4), který zní:

"4) vztahuje se rovněž na pokovení i nekovových předmětů".

25. V příloze č. 2 v bodě 3. 4 se do nadpisu tabulky nadepsané "Zpracování a zušlechťování ..." vkládají za slova "z polotovarů" slova "nebo střepů".

26. V příloze č. 2 se do tabulky v bodě 4. 5. 7 doplňuje řádek, který včetně odkazu č. 2) zní:

„1 2 3 4 5
amoniak2) 300 nest. C -

2) v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem".

27. V příloze č. 2 v tabulce bodu 5. 1. 1 se slova "Emisní limit v [mg/m3] pro" nahrazují slovy "Emisní limit v [mg/m3]7) pro".

28. V příloze č. 2 v tabulce bodu 5. 1. 1 v řádce "Ostatní zařízení" se na konci sloupce č. 5 doplňuje číselný údaj "0,17)".

29. V příloze č. 2 v bodě 5. 1. 1 se doplňuje odkaz č. 7), který zní:

"7) součtový obsah polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů udaný v ng TEQ/m3, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 6".

30. V příloze č. 2 v tabulce bodu 5. 1. 2 se slova "Emisní limit v [mg/m3] pro" nahrazují slovy "Emisní limit v [mg/m3]7) pro".

31. V příloze č. 2 v tabulce bodu 5. 1. 2 se na konci sloupce č. 5 doplňuje číselný údaj "0,17)".

32. V příloze č. 2 v bodě 5. 1. 2 se doplňuje odkaz č. 7), který zní:

"7) součtový obsah polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů udaný v ng TEQ/m3, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 6".

33. V příloze č. 2 v bodě 5. 2. 1, v bodě 5. 2. 2, v bodě 6. 2 a v bodě 6. 3 se slova "ve vystupující vzdušině obsaženy" nahrazují slovy "emitovány do obydlených oblastí".

34. V příloze č. 2 v bodě 6. 4 se ve větě první slova "s výjimkou papíru a lepenky" zrušují.

35. V příloze č. 2 v bodě 6. 4 se slova "organických látek" nahrazují slovy "těkavých organických sloučenin".

36. V příloze č. 2 v bodě 6. 4. 1 se ve větě druhé slovo "látek" nahrazuje slovem "sloučenin".

37. V příloze č. 2 v bodě 6. 4. 2 v písmenu a) ve větě první se slovo "látek" nahrazuje slovem "sloučenin" a ve větě druhé se slova "v odpadním vzduchu" nahrazují slovy "v odpadním plynu".

38. V příloze č. 2 v bodě 6. 4. 2 se v písmenu b) ve větě první slovo "látek" nahrazuje slovem "sloučenin" a ve větě druhé se slova "vzduchu z prostoru sušení" nahrazují slovy "plynu z prostoru nanášení nátěrových hmot".

39. V příloze č. 2 v bodě 6. 7 se za slova "pro odmašťování s" vkládá slovo "celkovým".

40. V příloze č. 2 bod 7 zní:

"7. NEZAŘAZENÉ PROCESY Ve všech ostatních případech, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 jako vybrané zdroje znečišťování, jsou uplatňovány obecné emisní limity.".

41. V nadpisu přílohy č. 3 se slova "EMISNÍ LIMITY VŠEOBECNĚ PLATNÉ" nahrazují slovy "OBECNÉ EMISNÍ LIMITY".

42. V příloze č. 3 v bodě 0. se základní znečišťující látky v této skupině doplňují o "těkavé organické sloučeniny (VOC)".

43. V příloze č. 3 v bodě 0. se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC)

Zdroje znečišťování emitující těkavé organické sloučeniny, které nejsou uvedeny v příloze č. 2, se zřizují a provozují tak, aby pro jednotlivé těkavé organické sloučeniny nebo jejich typy byly splněny emisní limity dle přílohy č. 3.".

44. Příloha č. 8 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 117/1997 Sb.

POŽADAVKY NA JAKOST PALIVA DODÁVANÉHO PRO SPALOVÁNÍ V MALÝCH ZDROJÍCH ZNEČIŠŤOVÁNÍ A OBYVATELSTVU

Limitní měrná sirnatost paliva (g.MJ-1)
- hnědá uhlí0,50
výjimka pro tuzemskou těžbu1,07
- černá uhlí0,50
výjimka pro tuzemskou těžbu0,78
- brikety0,50
výjimka pro brikety vyráběné z tuzemských uhlí0,60
Limitní obsah síry (% hm)
- kapalná paliva0,2
- topná nafta0,05

Limitní měrná sirnatost paliva je nejvýše přípustný obsah sloučenin síry vyjádřených jako síra v gramech v palivu v původním stavu, vztažený na výhřevnost.

Limitní obsah síry v kapalném palivu je nejvýše přípustný obsah sloučenin síry vyjádřených jako síra v hmotnostních procentech.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2000, s výjimkou ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, a ustanovení § 12 odst. 5 písm. d), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru