Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

Částka 30/2000
Platnost od 20.04.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (76/2003 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky:


Čl. I

Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky, se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova "látkami nebo látkami určenými k aromatizaci" nahrazují slovy "látkami, látkami určenými k aromatizaci nebo kořením".

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "názvem skupiny, která odpovídá" nahrazují slovy "názvem skupiny nebo podskupiny, které odpovídají".

3. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 6 odst. 2 se za slovo "skladuje" vkládají slova "při teplotě nejvýše 30 °C".

5. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Cukr extra bílý, cukr bílý a cukr polobílý se uvádí do oběhu ve spotřebitelských obalech o hmotnosti 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg.".

6. V § 7 písm. a) se slova "z výměšků hmyzu na povrchu rostlin (medovice) nebo na živých částech rostlin a kterou" nahrazují slovy "ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících (medovice) a které".

7. V § 7 písm. c) se slova "pocházející zejména z výměšků hmyzu" nahrazují slovy "získaný převážně ze sekretů živých částí rostlin nebo na živých částech rostlin se vyskytujících".

8. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Med z dovozu balený do spotřebitelských obalů v tuzemsku musí být označen vždy zemí původu, a to i v případě směsí tuzemského a dovezeného medu.

(7) Přípustné záporné hmotnostní odchylky spotřebitelského balení jsou uvedeny v příloze č. 3 tabulce C.".

9. V § 10 odst. 1 se za slova "žádné látky" vkládají slova " , které by změnily přirozené složení medu,".

10. V § 12 písm. a) se slovo "cukry" nahrazuje slovy "přírodní nebo náhradní sladidla".

11. V § 12 písm. e) se slova "sójovými a arašídovými cukrovinkami" nahrazují slovy "nečokoládovými pochoutkami".

12. § 16 se zrušuje.

13. V § 17 písmeno d) zní:

"d) kakaovým tukem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí nevyhovující požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,".

14. V § 17 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) kakaovým máslem tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí odpovídající požadavkům uvedeným v příloze č. 6 tabulce 2,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

15. V § 17 se doplňují písmena h), i) a j), která znějí:

"h) kakaovým prachem drobné částice kakaových bobů získané po mechanickém oddělení zbytků slupek, obsahující nejméně 20 % hmotnostních tuku v přepočtu na sušinu,

i) kakaovými výlisky kakaová drť nebo kakaová hmota zpracovaná do formy výlisků, obsahující nejméně 20 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu a nejvýše 9 % hmotnostních vody,

j) kakaovými výlisky se sníženým obsahem tuku výlisky obsahující nejméně 8 % hmotnostních kakaového másla v přepočtu na sušinu.".

16. V § 18 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "tabulce 1".

17. § 21 se zrušuje.

18. V § 22 písm. a) se slovo "cukrů" nahrazuje slovy "přírodních nebo náhradních sladidel".

19. V § 22 písm. c) se slova "nebo kakaový tuk" nahrazují slovy "kakaový tuk, kakaové máslo, kakaový prach nebo kakaové výlisky".

20. V § 22 písmeno d) zní:

"d) polevou potravina, kde došlo k částečné nebo úplné záměně kakaového másla jiným rostlinným tukem.".

21. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Uvádění do oběhu

Čokoláda a čokoládové cukrovinky se uvádějí do oběhu při teplotě do 25 °C.".

22. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

druhskupinapodskupina
cukrcukr extra bílýkrystal, krupice, moučka
cukr bílý
cukr polobílý
cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek
tvarovaný cukr (kostky, bridž, homole)
cukr s přísadami
přírodní cukr
kandys
tekuté výrobky z cukrutekutý cukr
tekutý invertní cukr
sirup z invertního cukru
karamel
ostatní přírodní sladidladextróza, fruktóza a dalšídextróza monohydrát
dextróza bezvodá
glukózový sirup
sušený glukózový sirup“.

23. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

1. Cukr

skupinasacharóza
polarimetricky
% hm.
invertní
cukr
% hm.
ztráta
sušením
% hm.
popel
konduktometricky
% hm.
barva v roztoku při 420 nm IU
nejméněnejvýšenejvýšenejvýšenejvýše
cukr extra bílý99,70,040,10,0122,5
cukr bílý99,70,040,10,0445
cukr polobílý99,50,100,10,10150
cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek nejvýše 3 %96,70,100,20,04-
tvarovaný cukr99,50,100,250,04150
cukr s přísadami85,0-1,2--
přírodní cukr97,50,091,40,8-
kandys98,5-1,00,45-
U skupin cukr extra bílý, cukr bílý, cukr polobílý obsah nerozpustných látek nejvýše 50 mg/kg.

Bodové hodnocení bílých cukrů

cukr extra bílýcukr bílý
celkový počet bodů nejvýše8-
z toho:
popel - body nejvýše6-
barva v roztoku - body nejvýše3-
typová řada - body nejvýše412

Jeden bod odpovídá:

a) 0,0018 % obsahu popela určeného konduktometricky dle metody ICUMSA

b) 7,5 jednotek ICUMSA (IU) pro barvu v roztoku

c) 0,5 jednotek barevné typy dle metody Brunswick

Dělení podle tvaru a velikosti částic sacharózy:

a) cukr krystal je volně sypká směs krystalů stejnoměrného zrnění,

b) cukr krupice je volně sypká směs menších nebo rozdrcených krystalů stejnoměrného zrnění,

c) cukr moučka je volně sypká směs jemně drcených krystalů,

d) přírodní cukr je sypká, zrnitá světležlutá až světlehnědá hmota, na omak mírně lepkavá,

e) kandys je směs velkých krystalů a srostlic, bílé, žluté až hnědé barvy.

Třídění dle velikosti částic sacharózy

délka strany oka síta v mmpodíl % hmotnostní
cukr krystalcukr krupicecukr moučka
2,00 - 0,40nejméně 70
0,80 - 0,16
nad 1,00
nejméně 70
nejvýše 5
0,80 - 0,40nejvýše 5
pod 0,40nejméně 95

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro cukr a ostatní přírodní sladidla kromě tekutých výrobků

deklarovaná hmotnost v ghmotnostní odchylka v %
do 50- 10
větší než 50 do 250- 4
větší než 250 do 500- 3
větší než 500 do 1000- 2
nad 1000- 1

2. Tekuté výrobky z cukru

sušina refraktometricky % hm. nejméněinvertní cukr v sušině % hm.pHpopel
konduktometricky
v sušině
% hm.
nejméně
barva roztoku
při 420 nm IU
nejvýše
tekutý cukr62nejvýše 30,145
tekutý invertní cukr62více než 3 nejvýše 500,4-
sirup z invertního cukru62více než 500,4-
karamel73nejméně 504 - 6--

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

- pro tekuté výrobky z cukru

deklarovaná hmotnost v ghmotnostní odchylka v %
do 300- 5
větší než 300 do 1000- 4
nad 1000- 3

3. Ostatní přírodní sladidla

a) Dextróza

dextróza (D-glukóza)
% hmot. sušiny
nejméně
sušina % hmot.
nejméně
sulfátový popel
% hmot. sušiny
nejvýše
dextróza monohydrát99,590,00,25
dextróza bezvodá99,598,00,25

b) Fruktóza

ztráta sušením
% nejvýše
popel konduktometricky
% nejvýše
barva roztoku při
420 nm (I U) nejvýše
pH
fruktóza0,50,1304,5 - 7,0

c) Glukózový sirup

sušina % hmot.dextrózový ekvivalent vyjádřený jako
D-glukóza v % hmot. sušiny
sulfátový popel
% hmot. sušiny
glukózový sirupnejméně 70nejméně 20nejvýše 1,0

d) Sušený glukózový sirup

sušina % hmot.dextrózový ekvivalent vyjádřený jako D-glukóza v % hmot. sušinysulfátový popel
% hmot. sušiny
sušený glukózový sirupnejméně 93nejméně 20nejvýše 1,0“.

24. V příloze č. 3 se doplňuje nová tabulka, která zní:

"C) Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

hmotnostní interval v g hmotnostní odchylka v %
do 100 -8
větší než 100 do 250 -5
větší než 250 do 500 -3
nad 500 - 1“.

25. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění nečokoládových cukrovinek na skupiny a podskupiny

Druh
Skupina
Podskupina
Nečokoládové cukrovinky
karamely
tukové s jádrovinami s ovocnou příchutí
mléčné, kakaové nebo kávové
podle druhu vložky (cukrová, želé, jádroviny,
sušené ovoce nebo přeslazené, marcipán a
další)
nečokoládové dražé
želé
gumovité
rahat 
chalva
turecký med
lékořicové cukrovinky
pěnové cukrovinky (marshmallow)
nečokoládové pochoutky
s přísadami plněné
komprimáty
žvýkačky
balonkové (bubble gum)
plátkové
dražované
dropsy
roksy
furé
s tukovou náplní
s cukernou (sirupovou) náplní
pasty nebo pomazánky
zejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové“.

26. V příloze č. 5 tabulce 1 sloupci "skupina" se slova "sójové a arašídové pochoutky" nahrazují slovy "nečokoládové pochoutky".

27. V příloze č. 5 tabulce 1 sloupci "skupina" řádku "dropsy:" se řádek "tvarované" zrušuje a dále se slova "lité kandyty" nahrazují slovy "lité a lisované kandyty". V poznámce se k procentním hodnotám doplňuje slovo "hmot".

28. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Kakaový prášek nebo kakaokakaový prášek
odtučněný kakaový prášek
Směs kakaa s cukremsměs kakaa s cukremslazený kakaový prášek
slazená kakaová směs
slazená směs s kakaovou chutí
čokoláda k přípravě nápoje
směs odtučněného kakaového prášku s cukremslazený odtučněný kakaový prášek
slazená směs kakaového prášku se sníženým obsahem tuku
slazená směs s kakaovou chutí se sníženým obsahem tuku
čokoláda k přípravě nápoje se sníženým obsahem tuku

Tabulka 2

Chemické požadavky na jakost kakaového másla

podíl látek
nezmýdelnitelných
petroeterem
nejvýše
obsah volných mastných
kyselin vyjádřených
jako kyselina olejová
nejvýše
Lisované kakaové máslo0,35 %1,75 %
Expelerované kakaové máslo0,50 %1,75 %
Rafinované kakaové máslo*)0,50 %1,75 %

*) množství tuků ze slupek a klíčků nesmí přesáhnout podíl vyšší, než se vyskytuje v celém kakaovém bobu".

29. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Tabulka 1 - Kakaový prášek

 obsah kakaového másla v sušině v %obsah vlhkosti v % nejvýše
kakaový prášek
(kakao)
nejméně 20,09,0
kakaový prášek
odtučněný
nejméně 8,0
nejvýše 20,0
9,0

Tabulka 2 - Směsi kakaa s cukrem

obsah kakaového prášku *)
v sušině v % hmotnosti
obsah sacharózy v % hmotnosti
slazený kakaový prášeknejméně 32,0nejvýše 68,0
slazená kakaová směsnejméně 20,0nejvýše 80,0
slazená směs s kakaovou chutínejvýše 20,0nejméně 80,0 **)
čokoláda k přípravě nápojenejméně 25,0nejvýše 75,0
slazený odtučněný kak. prášeknejméně 32,0nejvýše 68,0
slazená směs kakaového prášku se
sníženým obsahem tuku
nejméně 20,0nejvýše 80,0
slazená směs s kakaovou chutí se
sníženým obsahem tuku
nejvýše 20,0nejméně 80,0 **)
čokoláda k přípravě nápoje se
sníženým obsahem tuku
nejméně 25,0nejvýše 75,0

*) v případě směsí odtučněného kakaového prášku s cukrem - obsah odtučněného kakaového prášku v sušině

**) přičemž sacharóza může být částečně nahrazena jinými složkami".

30. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 334/1997 Sb.

Členění čokolád a čokoládových cukrovinek na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Čokoládaneslazená (bez cukru)bez přísad, plněná, nebo s přísadami
hořká
na vaření
hořkomléčná
mléčná
mléčná s vysokým obsahem mléka
mléčná s odstředěným mlékem
smetanová
bílá
hořká se sníženým obsahem sacharózy
mléčná se sníženým obsahem sacharózy
rýže, vločky nebo další tvarypodle skupiny čokolády
figurky
speciality
čokoládová poleva hořká nebo tmavá
čokoládová poleva hořkomléčná
čokoládová poleva mléčná
čokoládová poleva mléčná s odstředěným mlékem
čokoládová poleva mléčná s vysokým obsahem mléka
čokoládová poleva velmi světlá
čokoládová poleva bílá
čokoládová poleva hořká se sníženým obsahem sacharózy
čokoládová poleva mléčná se sníženým obsahem sacharózy
Čokoládové cukrovinkypolevycukrářská, tmavá nebo hořká, mléčná nebo světlá
formovanéformované v různých tvarech z čokoládových polev s různými náplněmi (tukovými, krémovými, likérovými a dalšími)
máčené nebo polomáčenérůzné druhy vloček (želé, fondan, vylehčené hmoty pěnou a další), máčené čokoládovými polevami
dezertyjednodruhové dezertní směsi
nugátypodle druhu přísady uvádějící charakter
čokoládové dražépodle druhu vloček
čokoládové pochoutkys přísadami
plněné
sezónní výrobkyz mléčné čokolády
z hořké čokolády
čokoládové pasty nebo čokoládové pomazánkyzejména lískooříškové, mandlové, arašídové nebo kokosové

31. V příloze č. 9 tabulce 1 se slova "Obsah kakaového tuku" nahrazují slovy "Obsah kakaového másla".

32. V příloze č. 9 tabulka 3 zní:

„Tabulka 3

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

druh výrobkuhmotnostní intervalhmotnostní odchylky
čokoládado50g- 10 %
větší než 50 do 100 g-5 %
větší než 100 do 250 g-3 %
větší než 250 do 500 g-2 %
větší než 500 do 1000 g- 1 %
čokoládové cukrovinky a čokoládové tyčinkydo 105 g- 10 %
větší než 105 do 150 g-8 %
větší než 150 do 250 g-5 %
větší než 250 do 500 g-3 %
větší než 500 do 1000 g-2 %
nad 1000 g- 1 %“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru