Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

Částka 30/2000
Platnost od 20.04.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (157/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich:


Čl. I

Vyhláška č. 332/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slova "v původním" zrušují.

2. V § 1 písm. b) se slova "v původním" zrušují.

3. V § 6 písmeno d) zní:

"d) ovocnou pomazánkou (marmeládou, citrusovou marmeládou, džemem, rosolem, povidly, klevelou) potravina pastovité, rosolovité, polotuhé konzistence nebo s kousky ovoce, konzervovaná snížením obsahu vody nebo sterilací nebo přidáním konzervačního prostředku, popřípadě kombinací uvedených způsobů, s přidáním cukru, rosolotvorných prostředků, a případně látek určených k aromatizaci, přičemž se rozumí:

1. džemem a speciálním džemem potravina rosolovité až mírně roztékavé, roztíratelné konzistence, obsahující celé plody ovoce nebo jeho části,

2. marmeládou potravina rosolovité, polotuhé až tuhé konzistence, homogenní bez zřetelných kousků ovocné hmoty,

3. citrusovou marmeládou potravina rosolovité, polotuhé, roztíratelné konzistence bez nebo se zřetelnými kousky drobně nakrájené kůry citrusu,

4. rosolem a speciálním rosolem potravina rosolovité, neroztékavé, roztíratelné konzistence, čirá nebo lehce opalizující, u ananasového a citrusového rosolu matná, s případnými částmi parenchymatického pletiva,

5. povidly potravina polotuhé až tuhé konzistence s jemnými až hrubšími částicemi dužniny ovoce,

6. klevelou potravina kašovité, roztékavé konzistence se zřetelnými hrubými částmi dužniny ovoce.".

4. V § 6 písm. e) se za slova "až kašovité konzistence" vkládají slova "vyrobená z jedlé části ovoce (bez kůry, slupky, jader, pecek, jádřinců) propasírováním nebo obdobným procesem,".

5. V § 6 písm. i) se slova "nebo s" nahrazují slovy "a případně s přidanými,".

6. V § 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až u), která znějí:

"l) kaštanovým pyré potravina kašovité konzistence vyrobená z kaštanového protlaku a cukrů,

m) ovocem ovoce čerstvé,2) zdravé, bez známek hniloby a plísní, ve stádiu technologické zralosti, očištěné, zbavené vadných podílů (napadení škůdci a hnilobami, mechanické poškození) a mechanických nečistot; ovocem se též rozumí rajčata, jedlé části lodyh rebarbory, mrkve, povijnice jedlá (sladké brambory), tzv. kešu-jablka a plody mučenky,

n) kaštanem plod kaštanu jedlého Castanea sativa,2)

o) zázvorem jedlý kořen rostliny zázvoru,

p) citrusovou kůrou kůra citrusového ovoce, očištěná, s odstraněným nebo neodstraněným endokarpem,

q) ovocnou drtí (dužninou, pulpou) jedlá část ovoce, podle potřeby bez kůry, slupky, jader, pecek a jádřinců, která je tvořena ovocem celým, nebo hrubě nakrájeným nebo rozdrceným, ale která nebyla rozmělněna na protlak,

r) ovocnou dření produkt získaný pasírováním jedlých částí celého nebo loupaného ovoce, bez oddělení šťávy,

s) šťávou ovocná šťáva nebo koncentrovaná ovocná šťáva nebo sušená ovocná šťáva, přičemž se rozumí:

1. ovocnou šťávou šťáva získaná z ovoce mechanickými procesy, zkvasitelná ale nezkvašená, s barvou, vůní a chutí typickou pro příslušné ovoce,

2. koncentrovanou ovocnou šťávou produkt získaný z ovocné šťávy fyzikálním odstraněním specifického podílu vody,

3. sušenou ovocnou šťávou produkt získaný z ovocné šťávy fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,

t) vodním extraktem ovoce vodní výluh z ovoce, který s ohledem na ztráty nutně vzniklé při řádném zpracování obsahuje všechny ve vodě rozpustné složky použitého ovoce,

u) škůdci živými nebo mrtvými živočichové v kterémkoliv stádiu vývoje nebo jejich části.".

7. V § 8 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d), e) a f), která znějí:

"d) množství ovoce v gramech obsažených ve 100 gramech výrobku,

e) množství cukru v gramech obsaženého ve 100 gramech výrobku stanoveno refraktometricky při 20 ºC u hotového výrobku s tolerancí +/- 3 refraktometrické stupně,

f) skutečnost, že k přibarvení výrobku bylo použito šťávy z červené řepy.".

8. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Sušené bobule hroznů révy vinné lze označovat pouze názvem "Rozinky" nebo "Hrozinky".".

9. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí:

"(3) Jsou-li pro výrobu džemu použity pouze meruňky sušené jinak než sublimačním sušením, je nutno ve výčtu použitých surovin uvést slova "sušené meruňky".

(4) U výrobků, kde je obsah rozpustné (refraktometrické) sušiny nižší než 63 %, je nutno uvést slova "po otevření uchovejte na chladném místě". Tento údaj není zapotřebí uvádět u jednoporcových balení a u výrobků, které byly konzervovány přidáním konzervačního prostředku, nikoli u výrobků ošetřených konzervačními prostředky pouze na povrchu.

(5) U citrusové marmelády obsahující kousky kůry citrusu se vyznačí způsob krájení citrusové kůry.

(6) Pokud citrusová marmeláda neobsahuje kůru citrusu, je nutno uvést "neobsahuje kůru citrusu.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 7 a 8.

10. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Škůdci živí nebo mrtví v jakémkoliv stádiu vývoje se v sušeném ovoci nesmí vyskytovat.".

11. V § 10 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 12, které znějí:

"(2) U speciálního džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě z

a) jednoho druhu ovoce, nebo

b) dvou nebo více druhů ovoce, s výjimkou jablek, hrušek, švestek s neoddělujícími se peckami, melounů, vodních melounů, hroznů, dýní, okurek a rajčat.

(3) U speciálního šípkového džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě z šípkového protlaku nebo z šípkového protlaku a šípků.

(4) U džemu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a drtě a nebo protlaku z

a) jednoho druhu ovoce, nebo

b) dvou nebo více druhů ovoce.

(5) U rosolu a speciálního rosolu se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a šťávy a nebo vodních extraktů z

a) jednoho druhu ovoce, nebo

b) dvou nebo více druhů ovoce, u speciálního rosolu s výjimkou jablek, hrušek, švestek s neoddělujícími se peckami, melounů, vodních melounů, hroznů, dýní, okurek a rajčat.

(6) U marmelády se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a protlaku nebo protlaku a ovocné šťávy z

a) jednoho druhu ovoce, nebo

b) dvou nebo více druhů ovoce.

(7) U citrusové marmelády se do vhodné rosolovité konzistence přivede směs cukrů a jednoho nebo více produktů (drtě, protlaku, šťávy, vodních extraktů, kůry) získaných z citrusového ovoce.

(8) U kaštanového pyré se do vhodné konzistence přivede směs cukrů a kaštanového protlaku.

(9) Ovocné suroviny použité pro výrobu potravin uvedených v § 6 písm. d) bodech 1 až 4 mohou být vyrobeny:

a) zahříváním, chlazením nebo mrazením,

b) sublimačním sušením (sušením za mrazeného stavu),

c) zahušťováním do míry technicky možné.

(10) Meruňky pro výrobu džemu specifikovaného v § 10 odst. 3 této vyhlášky mohou být zpracovány také jinými dehydratačními procesy, nežli je sublimační sušení.

(11) Citrusová kůra může být přechovávána v nálevu.

(12) pH u kompotů dosahuje hodnoty nejvýše 4,0.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 13, 14 a 15.

12. V § 11 odst. 1 se slova "teplotě nejvýše 20 ºC a" zrušují.

13. V § 11 odst. 3 se slovo "až" nahrazuje slovem "do".

14. V § 12 písm. a) se za slova "tvoří zelenina" vkládají slova "včetně oliv".

15. V § 12 písm. e) se za slova "použitých surovin" vkládají slova "vyrobená z jedlých částí zeleniny (bez slupek, jader) propasírováním nebo obdobným procesem,".

16. V § 14 písm. a) se za slovo "zeleniny" vkládají slova "dle § 3 písm. c) této vyhlášky".

17. V § 14 písm. c) se slovo "a)" zrušuje.

18. V § 14 se písmeno g) zrušuje.

19. V § 15 odst. 1 se slova "tabulce 1" zrušují.

20. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Škůdci živí nebo mrtví v jakémkoliv stadiu vývoje se u sušené zeleniny a směsí sušené zeleniny nesmí vyskytovat.".

21. V § 18 písmeno a) zní:

"a) suchými skořápkovými plody nebo jejich semena uvedené pod písmeny b) až k) v surovém nebo upraveném stavu ve skořápce nebo jako jádra,".

22. V § 18 písmeno e) zní:

"e) pistáciovými ořechy usušená semena plodů pistácie pravé,".

23. V § 18 písmeno f) zní:

"f) jádry kešu ořechů semena plodů ledvinovníku západního,".

24. V § 18 písmeno h) zní:

"h) para ořechy (brazilskými ořechy) semena juvie ztepilé,".

25. V § 18 písmeno j) zní:

"j) piniovými oříšky semena borovice pinie,".

26. V § 18 písmeno k) zní:

"k) pekanovými ořechy suché plody ořechovce pekanového,".

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena l) a m).

27. V § 20 písm. a) se za slovo "podskupiny" vkládají slova "u kokosových ořechů a směsí suchých skořápkových plodů, pouze názvem podskupiny".

28. V příloze č. 1 se u druhu "čerstvá zelenina" ve sloupci skupina "dužnaté výhonky" zrušuje slovo "dužnaté" a u druhu "čerstvé ovoce" a "čerstvá zelenina" se ve sloupci podskupina za slovo "normy" vkládají slova "nebo českého botanického názvu".

29. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Hmotnostní podíl ovoce v 1 kg výrobku

Výrobek Podíl ovoce v g nejméně Poznámka
Marmelády   
  všeobecně 500  
z toho a)jednodruhové 400  
-jahodová   
ostružinová   
jeřabinová   
-citrusová 200 Z toho min. 75 g pocházející z endokarpu
-třešňová 700  
jablečná   
meruňková   
z toho b) dvoudruhové 500  
z toho c) vícedruhové
marmeládová směs za použití jablek jako základní suroviny
1000 Z toho max. 75 % jablečné sušiny
Džemy výběrové (Extra)   
  všeobecně 450  
z toho z černého rybízu, šípků, malin, kdoulí, 350  
  ze zázvoru 250  
  z kešu-jablka 230  
  z plodů mučenky 80  
Džemy všeobecně 350  
  z toho z černého rybízu, malin, šípků, kdoulí 250  
  ze zázvoru 150  
  z kešu-jablka 160  
  z plodů mučenky 60  
Rosoly výběrové (Extra)   
  všeobecně 450  
  z toho z černého rybízu, šípků, kdoulí 350  
  ze zázvoru 250  
  z kešu-jablka 230  
  z plodů mučenky 80  
Rosoly všeobecně 350  
  z toho z černého rybízu, šípků, kdoulí, malin 250  
  ze zázvoru 150  
  z kešu-jablka 160  
  z plodů mučenky 60  
Slazená povidla   
Slazená švestková povidla 1700 K výrobě je možno použít švestkovou dřeň, švestkový lekvar a dřeň ze sušených švestek
Slazená švestková povidla s jablky 2200 Podíl ovocné sušiny ze švestek nejméně 75 %
Slazená hrušková povidla s jablky 3200 Podíl ovocné sušiny z hrušek nejméně 30 %
Slazená povidla jablečná 3000  
Klevely všeobecně 1500  
  z toho meruňková 730  
  jahodová 640  
Kaštanové pyré 380 Podíl ovoce vnesen kaštanovým protlakem“.

30. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1 Kompoty, ovocné pomazánky, protlaky a proslazené ovoce

VýrobekRefraktometrická sušina v %Kyselost (jako kyselina citrónová) v %Písek v %
kompotynejvýše 480,3 - 2,5 
marmelády všeobecněnejméně 600,6 - 2,6nejvýše 0,01
  z toho jahodovánejméně 600,6 - 2,6nejvýše 0,04
džemy všeobecněnejméně 600,6 - 2,6nejvýše 0,01
  z toho jahodovýnejméně 600,6 - 2,6nejvýše 0,04
džemy sterilovanénejméně 500,6 - 2,6nejvýše 0,01
  z toho jahodovýnejméně 500,6 - 2,6nejvýše 0,04
slazená povidlanejméně 600,6 - 2,6 
rosolynejméně 600,6 - 2,6 
nízkoenergetické (sterilované)  0,6 - 2,6 
džemy, marmelády a rosolynejvýše 400,6 - 2,6 
klevelynejméně 380,6 - 2,6nejvýše 0,01
ovocné protlaky     
  neslazené7-150,6 - 2,5 
  slazenénejvýše 290,6 - 2,5 
proslazené ovocenejméně 70neurčuje se 

Tabulka 2 Ovoce v lihu

VýrobekObsah etanolu v objemových % nejméněHmotnost ovoce z celkové hmotnosti v % nejméněRefraktometrická sušina v % nejméně
ovocné bowle134518
v skleněném obalu134518
v plechovém obalu132218
koktejlové ovoce13neurčuje se20
ovoce v lihu20neurčuje seneurčuje se

Smyslové požadavky

Tabulka 3 Ovocné pomazánky

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaVůně a chuť
Marmeládarosolovitá, polotuhá až tuhá, bez cizích příměsí, na povrchu leskláodpovídající použitému druhu ovoce, směsi červenéodpovídající použitému druhu ovoce, sladká, harmonicky kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Marmeláda citrusovárosolovitá, polotuhá až mírně roztékavá, roztíratelná, matná, s kousky kůry citrusůodpovídající použitému druhu citrusuodpovídající použitému druhu citrusu, sladká, harmonicky kyselá, mírně nahořklá, s příchutí citrusových silic
Džemrosolovitá až mírně roztékavá, roztíratelná, s obsahem celých plodů nebo jejich částí, bez cizích příměsíodpovídající použitému druhu ovoceodpovídající použitému druhu ovoce, sladká, mírně kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Rosolrosolovitá, neroztékavá, bez známek krystalizace, vzhled čirý až lehce opalizující, u ananasového a citrusového výrobku matný, případně s částmi parenchymatického pletivaodpovídající použitému druhu ovoceodpovídající použitému druhu ovoce, sladká, harmonicky kyselá, bez cizích příchutí a pachů
Povidlapolotuhá až tuhá s hrubšími částicemi dužniny, nezcukernatělá, bez úlomků pecek a jiných nečistotčervenohnědá až černá, hrušková nebo jablečná hnědáodpovídající použitému druhu ovoce, typická, sladká, navinula, bez cizích příchutí a pachů
Klevelakašovitá, roztékavá, se zřetelnými hrubými částmi plodůodpovídající použitému druhu ovoceodpovídající použitému druhu ovoce, vyrovnaná, sladká, bez cizích příchutí a pachů

Poznámka:

V hotovém výrobku jsou přípustné následující odchylky:

Druh odchylkyPočet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti
 do 500 gramů501 - 1000 gramůnad 1000 gramů
přítomnost rostlinných příměsí (pouze části rostlin zpracovávaného ovoce včetně částeček listů o ploše nad 5 mm2, stopky dlouhé nad 10 mm)234
přítomnost pecek nebo jejich částí velikosti jedné poloviny pecky (pouze při použití odpeckovaných surovin)123
zlomky pecek (menší než polovina pecky)234
nevybarvený nebo poškozený povrch plodu nebo jeho části5710

Tabulka 4 Kompoty

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
Kompoty všeobecněOvoce bez stop červivosti, bez vegetačních deformací plodů, bez zbytků stopek a kališních lístků, u kompotů z loupaného ovoce bez zbytků slupek, zbavené jádřinců, pecek, semen, konzistence plodů polotuhá až měkká, v obalu vyrovnaná, nálev čirý až opalizující, bez zákalu a sedimentupřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracovánípřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování (viz přídavek koření)
Kompoty z celých plodů  Ovoce loupané nebo neloupané, s odstraněným nebo ponechaným jádřincem, s peckami nebo od-peckované, kompoty z hrušek i se stopkou, u borůvkového kompotu shluky ovoce, které se po dotyku rozpadnou, kompoty z klikvy a borůvek musí zachovat zrnitost, nálev u kompotu z loupaného ovoce čirý až mírně zakalený, u kompotů z brusinek a klikvy přirozeně zrosolovatělýpřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování  přirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování 
Kompoty z půlených plodůOvoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, plody dělené na přibližně stejné půlky, nálev čirý až mírně zakalenýpřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracovánípřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování
Kompoty z čtvrcených nebo dílkovaných plodůOvoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, dělené na čtyři nebo více dílů přibližně stejné velikosti, nálev čirý až mírně zakalenýpřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracovánípřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování
Kompoty z kostkovaných či jinak dělených plodůOvoce loupané nebo neloupané, zbavené pecek nebo jádřinců, dělené na dílky ve tvaru krychle nebo kvádru stejné velikosti, nebo na plátky, řezy či nudličky, u dýňového kompotu lehce roztřepené řezy, nálev čirý až mírně zakalenýpřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracovánípřirozená, odpovídající použitému druhu ovoce a způsobu zpracování
Kompoty smíšenéOvoce celé a/ nebo dělené, složky velikostně vyrovnané, nálev čirý až mírně zakalený, nezabarvenýpřirozená, odpovídající jednotlivým druhům použitého ovocepřirozená, harmonická, odpovídající použitým druhům ovoce a způsobu zpracování

Poznámka:

Povolené odchylky od smyslových požadavků na kompoty:

a) Přirozené zrosolovatění nálevu.

b) Nejvýše 5 % hmotnostních plodů zaschlých, se zbytky střapin a stopek u kompotů z bobulovitého ovoce.

c) Nejvýše 5 % hmotnostních plodů korkovitých u angreštového kompotu.

d)

Druh odchylkyPočet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti
  do 500 gramů501 - 1000 gramůnad 1000 gramů
Výskyt lístků a stopek u kompotů z lesních plodů5710
Výskyt uvolněných kuželovitých středů plodů u kompotů z malin5710

e) Vykrystalizované soli kyseliny vinné v nálevu u kompotů z hroznů révy vinné.

f) Síťovité popraskání slupky a mírné povrchové popraskání dužniny u kompotů z peckového ovoce (švestky, slívy, ryngle, mirabelky, višně).

g) Oddělení slupky z maximálně poloviny povrchu všech plodů v obalu u broskvového kompotu.

h) Mírně svraštělá slupka u meruňkového kompotu.

i) Nejvýše 10 % hmotnostních plodů nevyzrálých u kompotů z jeřabin a dřínků.

j) Nejvýše 20 % hmotnostních tvary nepravidelné a nejvýše 5 % hmotnostních tvary rozpadlé u kompotů z plodů dělených.

k) Nejvýše 300 mg/kg celkového obsahu minerálních nečistot u jahodového kompotu.

l) U kompotů smíšených mírné zabarvení nálevu přítomným barevným ovocem a převládající vůně po některém z použitých druhů ovoce.

m) Vegetační vady, otlaky a stopy po mechanickém loupání nejvýše na 20 % povrchu všech plodů v obalu.

Tabulka 5 Upravené chlazené čerstvé ovoce

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
Upravené chlazené čerstvé ovoceOvoce bez stop červivosti, bez vegetačních deformací plodů, bez zbytků stopek, listů a dalších organických a anorganických mechanických příměsí, zbavené jádřinců, s peckami nebo bez pecek, loupané nebo neloupané, celé nebo dělené na přibližně stejné díly, velikost jednotlivých složek v obalu vyrovnaná, řezy neroztřepanépřirozená, svěží, odpovídající použitým druhům ovocepřirozená, odpovídající použitým druhům ovoce, bez cizích příchutí a pachů“.

31. V příloze č. 6 se v tabulce doplňuje řádek, který zní:

         „zelenina v oleji   jednodruhové směsi“.   

32. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

A) Konzervované zeleninové výrobky obecně

1. Pokud není ve skupině uvedeno jinak, obsah znečišťujících minerálních příměsí pocházejících z půdy u konzervovaných zeleninových výrobků všeobecně činí nejvýše 0,08 %.

2. Obsah popela po zpopelnění vzorku konzervovaných zeleninových výrobků činí nejvýše 1,5 %.

B) Sterilované zeleninové výrobky

1. Kyselost výrobku, určená jako obsah kyseliny octové ve sterilovaných zeleninových výrobcích, je nejvýše 2 %.

2. Sterilovaný hrášek obsahuje nejvýše 1,5 % soli.

C) Mléčně kvašená (kysaná) zelenina

1. pH mléčně kysané zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.

2. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina obsahuje nejméně 0,8 % kyseliny mléčné, nejvýše 0,6 % těkavých kyselin a nejvýše 1,5 % etanolu. Toto neplatí pro výrobky mléčně kvašené (kysané) sterilované ve spotřebitelském obalu, kde byl použit jiný než původní nálev.

3. Mléčně kvašená (kysaná) zelenina nesmí obsahovat ani povrchový povlak (křís) ani jiný než homogenní nálev (nezvláčkovatělý).

4. Sterilované kysané zelí obsahuje nejvýše 2,2 % soli.

D) Chemicky konzervovaná zelenina

1. pH chemicky konzervované zeleniny dosahuje hodnoty nejvýše 4,1.

E) Sušená zelenina

1. Sušená nať obsahuje nejvýše 12 % vody.

2. Sušená cibule obsahuje nejvýše 14 % vody.

3. Ostatní sušená zelenina včetně sušených zeleninových směsí obsahuje nejvýše 13 % vody.

4. Sušené jednodruhové zeleniny mleté nebo směsi mletých sušených zelenin obsahují nejvýše 0,3 % hmotnostních písků (tj. podíl popele, nerozpustného v teplé 10 % kyselině chlorovodíkové).

F) Zeleninové protlaky

1. Zeleninové protlaky sterilované a chemicky konzervované obsahují nejméně 7 % sušiny, stanovené refraktometricky.

2. Zeleninové protlaky konzervované přídavkem soli obsahují nejméně 32 % sušiny, stanovené refraktometricky, přičemž obsah soli nesmí překročit 28 %, u česnekového protlaku 55 %.

3. Rajčatový protlak rozředěný vodou na roztok o koncentraci 8 % hmotnostních nesmí obsahovat více jak 60 mg/kg nerozpustných minerálních nečistot.

4. U kečupů obsahujících nejméně 25 % sušiny stanovené refraktometricky musí nejméně 7 % činit refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.

5. U kečupů označených Prima, Extra, Speciál s refraktometrickou sušinou nejméně 30 % musí činit nejméně 10 % refraktometrické sušiny refraktometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou.

6. Zahuštěné rajčatové pyré a rajčatový protlak obsahují nejvýše 10,0 % soli.

7. Fyzikálně chemické požadavky na rajčatové výrobky zahuštěné jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1

 Kečupy Kečupy „Prima“, „Extra“, „Speciál“ Rajčatová pyré Rajčatové protlaky zahuštěné
Refraktometrická sušina v % nejméně 25,0 nejméně 30,0 8,0 - 24,0 nejméně 24,0
Veškeré kyseliny stanovené jako kyselina octová v % nejvýše 2,2 nejvýše 2,2 nestanovuje se nestanovuje se
Obsah soli v % nejvýše 3,5 nejvýše 3,5 nejvýše 10,0* ) nejvýše 10,0*)
Těkavé kyseliny stanovené jako kyselina octová v % nestanovuje se nestanovuje se nejvýše 0,2 nejvýše 0,2

Pozn.: *) Obsah soli musí být zjištěn pouze u soleného výrobku."

33. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 332/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost

Tabulka 1 Sterilovaná zelenina všeobecně

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
Sterilovaná zelenina celá všeobecnězelenina zdravá, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % kusů, velikostně vyrovnaná, s tvarovými a velikostními odchylkami nejvýše 20 % kusů, očištěná, konzistence měkká až polotuhá, odpovídající zpracované zelenině, nerozpadavá, bez semen a jejich částí, bez zdřevnatělých a tuhých částí, bez cizích příměsí rostlinného původu vyjma koření, zbytků slupek, jde-li o zeleninu loupanou, nálev čirý, opalizující až mírně zakalený s uvolněnými částicemi dužninypřirozená, vyrovnaná, odpovídající zpracované zelenině a použitému způsobu zpracování, bez černých a tmavých skvrnpřirozená, odpovídající použitým druhům zeleniny a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů, přípustná je převládající chuť a vůně jedné ze složek
Sterilovaná zelenina dělená a směsi všeobecnězelenina zdravá, mechanicky nepoškozená, s vegetačními změnami a mechanickým poškozením nejvýše u 20 % obsahu obalu, tvar řezů pravidelný, velikostně vyrovnaný, řezy neroztřepené, drť nejvýše 5 % hmotnostních, u řezů okurek uvolněná semena nejsou na závadu, u feferonů ve směsi výskyt zbytků stopek do 1,5 cm nejvýše 5 %, u sterilovaného zelí řezy o síle do 5 mm, bez řezů košťálů a řezů širších a vrcholových listů, u sterilované papriky s výskytem semen a nerovnoměrných řezů nejvýše 2 %, hrášek s neodloučenou slupkou, řezy kopru nejvýše 1 cm dlouhé, bez semen a cizích příměsí, u směsí jednotlivé složky buď promíchané nebo vrstvené nebo skládané, ve směsích kombinace řezů zeleniny a zeleniny nedělené, konzistence vyrovnaná, odpovídající způsobu zpracování, nálev čirý až mírně opalizující nebo mírně zakalený nebo mírně zakalený použitým protlakempřirozená, odpovídající způsobu zpracování, u sterilovaného zelí barva bílá až mírně narůžovělá nebo nasedla, u sterilované papriky jedné barvy výskyt jinak vybarvených částí nejvýše 5 %, u sterilované papriky různobarevné nejméně 50 % řezů papriky červené, u hrášku a fazolek jednotnápřirozená, odpovídající použitému způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů, u sterilované papriky chuť až mírně palčivá, u feferonů palčivá, přípustná je převládající chuť a vůně jedné ze složek

Tabulka 2 Sterilované okurky

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
Okurkyviz všeobecné požadavky výše, okurky bez dutin, bez zvadlých a svraštělých částí, nejméně 80 % okurek v obalu musí mít deklarovanou délku nebo kratší délku, průměr nejdelší okurky nesmí překročit průměr okurky nejmenší o více jak 50 %, u okurkových řezu příčných nejméně 80 % hmotnostních musí být stejné velikosti, průměr řezu dané velikosti nesmí překročit průměr řezu nejmenšího o více jak 50 %, konzistence pevná, křehká, křupavá, u řezů nálev s vypadlými semeny nejvýše z 5 % kusů obsahu obaluviz všeobecné požadavky výševiz všeobecné požadavky výše

Tabulka 3 Povolené odchylky od smyslových požadavků na sterilované okurky celé

Popis odchylky*)Maximální počet výskytu odchylky v kusech
Okurky zakřivené3
Okurky nepravidelného tvaru2
Vzhledové vady3
Mechanické poškození2
Zbytky stopek3
Nevhodná konzistence1
Nevhodná barva1
Dutiny1
Celkové množství těchto povolených odchylek7

*) Pozn.: Počet odchylek hodnocen ve vzorku 20ti okurek.

Tabulka 4 Sterilovaný hrášek

VýrobekKonzistence a vzhledBarvaChuť a vůně
Sterilovaný hrášekzrna v mléčné zralosti, velikostně vyrovnaná, u hrášku tříděného musí být nejméně 80 % hmotnostních deklarované velikosti nebo menší, bez stop červivosti a napadení chorobami, s neodloučenou slupkou, bez cizích příměsí rostlinného původu, bez mechanických příměsí anorganického původu, konzistence měkká až křehká, v obalu konzistence vyrovnaná, nálev mírně zakalený s případným sedimentem vyloučených škrobů a bílkovinpřirozená, odpovídající zpracovanému druhu hrášku a způsobu zpracování, bez černých a tmavých skvrnpřirozená, odpovídající zpracovanému druhu hrášku a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a vůní

Poznámka: Povolené smyslové odchylky u sterilovaného hrášku v hmotnostních %

1) 2 % odlišně zbarvených (světlých) zrn

2) 5 % poškozených, mírně skvrnitých zrn

3) 1 % tvrdých, svraštělých, silně skvrnitých, odbarvených, červivých zrn

4) 12 % úlomků, zlomků dřeně a volných slupek, drtě

5) 0,5 % (ale ne více než 12 cm2 plochy) cizího rostlinného materiálu.

Tabulka 5 Sterilované fazolové lusky

VýrobekVzhled a konzistenceBarvaChuť a vůně
Sterilované fazolové luskyfazolové lusky vyvinuté,*) nezakřivené, dužnaté, semena v mléčné zralosti, bez stop červivosti, bez mechanického poškození a poškození škůdci, vegetačních změn, s odstraněnými špičkami a stopkami, bez vláknitých částí a pergamenovitého endokarpu, bez cizích příměsí rostlinného původu, celé nebo příčně dělené, v obalu velikostně vyrovnané, řez neroztřepaný, konzistence pevná až měkká, nálev čirý až mírně zakalený s vypadlými semeny nejvýše u 2 % pevného podílu obalupřirozená, odpovídající zpracovanému druhu a způsobu zpracování, v obalu vyrovnaná, bez tmavých a černých skvrnpřirozená, odpovídající použitému druhu fazolky a způsobu zpracování, bez cizích příchutí a pachů

*) Za nevyvinuté fazolové lusky jsou považovány takové plody, které mají v nejširším místě průměr nejvýše 3 mm.

Poznámka: 1) Povolené odchylky u sterilovaných fazolových lusků:

Druh odchylkyPočet kusů odchylek v obsahu o hmotnosti
  do 500 gramů501 - 1000 gramůnad 1000 gramů
Cizí rostlinný materiál5510
Neodstopkované části nebo lusky101525

2) nejvýše 5 % hmotnostních lusků vláknitých

3) nejvýše 10 % hmotnostních fazolových lusků poškozených, z čehož nejvýše polovinu může tvořit poškození chorobami a škůdci.

Tabulka 6 Rajčatové výrobky zahuštěné

VýrobekVzhled a konzistenceBarvaVůně a chuť
Kečupy všeobecněřídce kašovitá až kašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek, semen a jiných částí rajčat, bez černých částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z kořenísvětle červená, červená až hnědočervená, barva přítomných částic změněná vlivem použité technologiepřirozená, výrazná po rajčatech a použitých surovinách, harmonická, mírně slaná, nasládlá, nakyslá, ostrá u výrobků označených jako „ostrý“ a „velmi ostrý“, bez cizích příchutí a pachů
Rajčatová pyré a zahuštěné rajčatové protlakykašovitá, homogenní, jemná, případně s hrubšími částicemi přísad (zeleniny), bez zbytků slupek, semen a jiných částí rajčat, bez černých částic s výjimkou tmavých částic pocházejících z kořenísvětle červená, cihlově červená až nahnědlá*)výrazná po rajčatech a použitých přísadách, harmonicky nasládlá, nakyslá, mírně slaná až slaná, bez cizích příchutí a pachů)

Pozn.: *) Znak se hodnotí při zředění výrobku vodou na 8,0 % refraktometrické sušiny.

Tabulka 7 Upravená chlazená čerstvá zelenina

VýrobekVzhled a konzistenceBarvaChuť a vůně
Upravená chlazená čerstvá zeleninazelenina bez stop poškození , bez vegetačních deformací, bez organických a anorganických mechanických příměsí, loupaná nebo neloupaná, krouhaná, krájená, kostkovaná, strouhaná, velikost jednotlivých složek v obalu vyrovnanáodpovídající zpracovaným druhům zeleniny a způsobu úpravy, svěží, bez částí odlišně zabarvených než je přirozená barva zpracované zeleninyodpovídající jednotlivým druhům zpracované zeleniny a způsobu úpravy, svěží, bez cizích příchutí a pachů“.

34. V příloze č. 10 se doplňují řádky, které znějí:

Suché skořápkové plody Piniové oříšky jádra
 Pekanové ořechy (ořechovec pekanový, pekany, pumy)    ve skořápce“.   

35. V příloze č. 12 se doplňují řádky, které znějí:

„Piniové oříšky jádra  6,0    0,3
Pekanové ořechy   ve skořápce    7,0     0,1“.   

36. V příloze č. 13 sloupci "Skupiny" řádka "Para ořechy" zní:

„Para ořechy    Skořápka tvrdá, svraštělá    Jádro šedohnědé, na lomu bílé až mírně nažloutlé    Nasládlá, výrazně tuková, bez hořké chuti“.   

37. V příloze č. 13 se doplňují řádky, které znějí:

„Jádra piniových oříšků Jádra dobře vyvinutá, nepoškozená Jádro bílé až smetanové Typická, nasládlá
Pekanové ořechy Skořápka hladká, rovnoměrně vybarvená, suchá, bez mechanického poškození Našedlá, světle až tmavě hnědá Ořechová, příjemně olejnatá, nasládlá“.

38. V příloze č. 14 na konci bodu 50 se doplňují slova "pouze kloboučky bez třeňů".

39. V příloze č. 14 v uvozovací větě "Holubinky, které mohou být použity pouze k sušení a pro další průmyslové zpracování k potravinářským účelům" se slovo "a" zrušuje.

40. V příloze č. 19 se nadpis sloupce tabulky "skupina" zrušuje.

41. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborové lupínky smažené" se slova "obsah NaCl nejméně 1,5 %, nejvýše 2,5 %" zrušují.

42. V příloze č. 19 řádku "brambory konzumní loupané konzervované" se za slovo "konzervované" vkládá slovo "v nálevu".

43. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborové krokety předsmažené" se slova "obsah soli nejvýše 1,5 %" zrušují.

44. V příloze č. 19 sloupci "fyzikální, chemické vlastnosti" řádku "bramborová kaše vařená" se slova "obsah soli nejvýše 1,5 %" zrušují.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru