Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Částka 30/2000
Platnost od 20.04.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zrušeno k 01.10.2001 (326/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich:


Čl. I

Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene v) čárka zrušuje a doplňují se slova "nebo při bourání masa,".

2. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) u mletého masa baleného se označí maximální obsah tuku v hmotnostních procentech.".

3. V § 4 odst. 2 písm. c) se za slovo "skopců" vkládá slovo " , kůzlat".

4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Technologické požadavky

(1) Po porážce musí být maso zchlazeno nejpozději do 48 hodin ve všech částech s výjimkou krve, drůbeže, králíků a trvale udržováno při teplotě, která není vyšší než

a) plus 7 ºC u výsekového masa,

b) plus 3 ºC u drobů,

c) plus 2 ºC u mletého masa baleného.

(2) Po vytěžení musí být krev zchlazena nejpozději do 3 hodin na teplotu, která není vyšší než plus 3 ºC.

(3) Po porážce musí být maso drůbeže a králíků zchlazeno nejpozději do 2 hodin a u těžkých krůt do 12 hodin a trvale udržováno ve všech jeho částech při teplotě, která není vyšší než plus 4 ºC.

(4) S masem se nesmějí provádět jakékoli úkony vedoucí k obnovení zdání jeho čerstvosti.".

5. V § 6 odst. 2 se slova "nejvýše +12 ºC" nahrazují slovy "nejvýše plus 12 ºC".

6. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Krev určenou pro potravinářské účely lze uvádět do prodeje nejpozději do 24 hodin po vytěžení, a to spotřebitelsky balenou v nepropustných, odolných obalech a zchlazenou na plus 2 ºC.".

7. V § 8 odst. 3 se za slovo "skot," vkládá slovo "koně,".

8. V § 10 písm. j) se za slovo "bez" vkládá slovo "bílkoviny".

9. V § 10 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) dílem rovnoměrně promíchaná směs technologicky opracovaných surovin, látek určených k aromatizaci a pomocných látek v množství stanovených recepturou.".

10. V § 12 odstavec 5 zní:

"(5) Pokud je v názvu výrobku použito slovního základu nebo slova "šunka", musí být označen minimální obsah čistých svalových bílkovin.".

11. V § 14 odst. 1 se slovo "rovnoměrně" zrušuje.

12. V § 17 odst. 2 se slova "nejdéle po dobu 2 hodin" nahrazují slovy "po dobu přepravy" a číslice "3" se nahrazuje číslicí "2" .

13. V § 18 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) rybím polotovarem tepelně neopracované nebo částečně tepelně opracované maso nebo směsi mas z ryb nebo vodních živočichů a dalších surovin, přídatných a pomocných látek a látek určených k aromatizaci, určené k tepelné kuchyňské úpravě.".

14. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Na obalu výrobku musí být uveden údaj o tom, že při zpracování výrobku z ryb a ostatních vodních živočichů byla použita jiná svalovina než celistvá, zejména drcená nebo mělněná.".

15. V § 23 odst. 3 se slova "skladovat a přepravovat" nahrazují slovy "uvádět do oběhu".

16. V § 23 odstavec 4 zní:

"(4) Polotovary z ryb a ostatních vodních živočichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.".

17. V § 23 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Na obalu výrobků se kromě údajů uvedených v bodě 1 uvede, zda se jedná o ryby kuchané, částečně kuchané nebo nekuchané.

(6) Uzené ryby se nesmí uvádět do oběhu nekuchané vakuově balené.".

18. V § 24 písm. a) se za slovo "čištěná" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1).

19. V § 24 písm. e) se za slovo "ocet" vkládají slova "a případně jiné okyselující přísady".

20. V § 26 odst. 2 se za slovo "podskupiny" doplňují slova "podle přílohy č. 8".

21. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) U balených majonéz jsou hmotnostní odchylky uvedeny v příloze č. 10.".

22. V § 28 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

23. V § 29 se vkládají odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Minimální trvanlivost čerstvých vajec je 28 dnů od data snášky. Datum prodeje čerstvých vajec je nejpozději 7 dnů před uplynutím data minimální trvanlivosti.

(5) Vejce uváděná do oběhu musí odpovídat požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy.1)".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6 až 8.

24. V příloze č. 4 se řádek "Konzerva" zrušuje.

25. V příloze č. 5 sloupci "Charakteristika a technologické požadavky" řádku "Trvanlivé" se slovo "charakeristických" nahrazuje slovem "charakteristických".

26. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 327/1997 Sb.

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
rybysladkovodní
mořské
čerstvé
zmrazené
ostatní vodní živočichovépodle jednotlivých živočišných rodů nebo druhůčerstvé
zmrazené
výrobky z ryb nebo ostatních vodních živočichůpodle jednotlivých živočišných rodů nebo druhůzmrazené
uzené
smažené
solené
sušené
pečené
marinovane
polokonzervy
konzervy
polotovary“.

27. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 327/1997 Sb.

Technologické požadavky a požadavky na jakost, balení a skladování ryb a ostatních vodních živočichů a výrobků z nich

Poř. číslo    ÚpravaTechnologické zpracováníPovolené odchylky od deklarované hmotnostiPožadavky na jakostSkladováníDoprava
1.Čerstvé ryby a ostatní vodní živočichové      - nesmí vykazovat cizí pachy, povrchové znečištění (u kuchaných ryb nesmí být tělní dutina znečištěna střevním obsahem nebo žlučí) a mechanické poškození, vůně musí být charakteristická pro daný živočišný rod nebo druh ryb a ostatních vodních živočichů
- konzistence musí vykazovat charakteristické vlastnosti struktury svaloviny
- svalovina nesmí obsahovat parazity škodlivé zdraví nebo poškozující vzhled*
   
2.Zmrazené ryby a ostatní vodní živočichové6)- ryby přesahující délku 15 cm musí být uváděny do oběhu kuchané         
  Rybí výrobky:
3.Uzené ryby- celé, půlené nebo porcované
- ryby celé (s hlavou a vnitřnostmi)
- kuchané (zbavené hlav a vnitřností, výstelky dutiny břišní a krevních sraženin)
- částečně kuchané (s hlavou zbavené vnitřností, ryby zbavené hlav a střívek)
- ryby vykoštěné - filety (ryby kuchané bez páteře a ploutví s výjimkou hřbetní ploutve)
- ryby porcované
opracované ryby nebo porce ryb se nasolují v solné lázni nebo nasucho vlastní uzení:
a) uzení studeným kouřem1)
b) uzení horkým kouřem - rovnoměrné prohřátí svaloviny musí být vyšší než 65 °C. Po vyuzení musí být výrobky před balením bezprostředně zchlazeny na teplotu v balírně nebo nižší, po zabalení na teplotu, při které budou přepravovány a skladovány
balení:
do 0,3 kg - 10 %
do 1,0 kg - 5 %
do 2,0 kg - 3 %
nad 2,0 kg - 2 %
obsah vody ve svalovině nejvíce 80 %, ryby dokonale prouzené, odpovídající svým vzhledem deklarovanému živočišnému druhu, bez cizích chutí a pachůuzené výrobky z ryb se skladují při teplotě v rozmezí 1 °C až 8 °Cv izotermických nebo strojně chlazených přepravnících při teplotě 1 °C až 8 °C
4.Smažené rybyzákladní surovina opracována smaženímpo smažení musí být výrobky před balením bezprostředně zchlazeny na teplotu v balírně (nebo nižší), po zabalení na teplotu, při které budou přepravovány a skladoványbalení:
do 0,3 kg - 10 %
do 1,0 kg - 5 %
do 2,0 kg - 3 %
nad 2,0 kg - 2 %
- ryby dokonale tepelně opracované, svým vzhledem odpovídající deklarovanému živočišnému druhu, bez cizích chutí a pachů
- k výměně tukové lázně při smažení musí dojít, jestliže číslo kyselosti je vyšší než 2,0 mg KOH v 1 g tuku
- ke smažení se používá tuk nebo olej s bodem zakouření nejméně 170 °C
skladují se při teplotě v rozmezí 1 °C až 8 °Cv izotermických nebo strojně chlazených přepravnících při teplotě 1 °C až 8 °C
5.Solené ryby a výrobky ze solených rybčerstvých nebo zmrazených ryb1) jiker a mlíčí  balení:
do 0,3 kg - 10 %
do % 5 - kg 1,0>do 2,0 kg - 3 %
obsah soli:
v silně solených více než 14 %
v středně solených 10 až 14 %
v slabě solených 6 až 10 %
skladují se při teplotě v rozmezí 1 °C až 8 °Cv izotermických nebo strojně chlazených přepravnících při teplotě 1 °C až 8 °C
6.Sardelová pastasolené sardele loupané sardele bez hlav a vnitřností  sardelová pasta v tubě: - 10 %
do 350 g - 10 %
nad 350 g - 5 %
obsah soli: nejvýše 25 %   
7.Sušené rybysušené nesolené
ryby sušené
solené ryby
    obsah vody je nižší než 18 %Skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %. Podmínky skladování stanoví výrobce na obaluv souladu s teplotou stanovenou pro skladování
8.Marinované
- za studena
- za tepla
- ryby částečně kuchané (s hlavou zbavené vnitřností, zbavené hlav a střívek)
- ryby kuchané (zbavené hlav a vnitřností, výstelky dutiny břišní a krevních sraženin)
- ryby vykoštěné
- filety (ryby kuchané, bez páteře a ploutví, s výjimkou hřbetní ploutve)
- ryby porcované
- studené marinády1)
- základní surovina připravena studenou cestou marinováním v marinovacích lázních, důležitý je poměr koncentrace solí a kyseliny v marinovací lázni a hmotnostní poměr marinované rybí suroviny k množství zračí lázně
- teplé marinády - základní surovina opracována teplou cestou (vařená, pečená). K docílení požadované chuti a prodloužení trvanlivosti se marinády zalévají slanokyslým nálevem, rosolem majonézou, omáčkami, remuládami apod.
balení:
do 0,3 kg - 10 %
do 1,0 kg - 5 %
do 2,0 kg - 3 %
nad 2 kg - 2 %
- maso vyzrálé, vláčné, bez cizích chutí a pachů
- přítomnost konzervantů přenosem
skladují se při teplotě v rozmezí 1 °C až 8 °Cv izotermických nebo strojně chlazených přepravnících při teplotě 1 °C až 8°C
9.Polokonzervy
- pasterované
- nepasterované
konzervace provedená tepelným ošetřením v obalech použití konzervantů za normálního tlaku při teplotě do 100 °C v obalechbalení:
do 0,3 kg - 10 %
do 1,0 kg - 5 %
do 2,0 kg - 3 %
nad 2,0 kg - 2 %
neprodyšně uzavřené obalyskladují se při teplotě v rozmezí 1 °C až 8 °Cv izotermických nebo strojně chlazených přepravnících při teplotě 1 °C až 8 °C
10.Konzervyvýrobky z čerstvých nebo zmrazených ryb a ostatních vodních živočichů nebo jejich částí, v neprodyšně uzavřených obalech, sterilované v autoklávu předepsaným způsobemsterilace v přetlakových autoklávech podle druhu výrobků obvykle při teplotě 115 °C - 121 °C v jádře plechovkybalení:
do 350 g - 10 %
nad 350 g - 5 %
maso nerozvařené, soudržné, kosti měkké, obsah v konzervě nepřipečený, bez cizích chutí a pachů, hmotnost odkapaného podílu ve výrobcích z ryb sleďovitých (Clupeidae) a makrelovitých (Scombridae) musí být nejméně:
a) s olejem 70 %
b) ve vlastní šťávě 60 %
c) ve vlastní šťávě a v oleji 60 %
d) v solném roztoku nebo ve vodě 60 %
e) s omáčkami a jinými přidanými složkami 50 %
f) v tomatě a ostatní méně než 50 % termostatová zkouška **
   
11.Polotovarypolotovary se vyrábějí převážně:
- ze svalových partií ryb
- ze separované rybí svaloviny
- z filetů ze sladkovodních ryb
- z poživatelných vnitřností a gonád
technologické zpracování1)výrobky plněné strojně
- balení do 250 g nejvýše 10 %
- balení nad 250 g do 500 g nejvýše 6 %
- balení nad 500 g do 1500 g nejvýše 4 %
- balení nad 1500 g nejvýše 2 %
  skladování1)doprava1)

* = škodlivost se posuzuje podle veterinárních předpisu

** = provádí se termostatovou zkouškou při teplotě 35 °C po dobu 10 dnů nebo při teplotě 37 °C po dobu 7 dnů“.

28. V příloze č. 10 se doplňuje tabulka 3, která zní:

„Přípustné hmotnostní a objemové odchylky majonéz

Tabulka 3

obsah spotřebitelského balení deklarovaný na obale v g nebo ml přípustná záporná hmotnostní nebo objemová odchylka v %
do 100 -6
nad 100 do 250 -5
nad 250 do 500 -4
nad 500 -2
“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000, s výjimkou čl. I bodu 27 pořadového čísla 2, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru