Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

Částka 28/2000
Platnost od 04.04.2000
Účinnost od 04.04.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 1 - § 5)
Čl. II (§ 6)
Čl. III (§ 7)
Čl. IV (§ 8)

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. března 2000,

kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:


Čl. I

Vyhlášení národní přírodní rezervace Mazák

§ 1

(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Mazák (dále jen "národní přírodní rezervace") v Beskydech.

(2) Předmětem ochrany jsou přirozená a přírodě blízká lesní společenstva na západním svahu Lysé hory, charakteristická přirozenými procesy nepřetržitého vývoje původních populací lesních dřevin a výskytem ohrožených druhů vázaných na toto ojedinělé prostředí.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Frýdek-Místek v katastrálním území Staré Hamry 2 na částech pozemkových parcel č. 424/10, 424/11, 424/12, 424/13, 424/14, 424/15, 424/17, 424/18, 1009/5, 3145/1 a 3146. Celková výměra národní přírodní rezervace je 92,9082 ha.

(2) Grafické znázornění území národní přírodní rezervace je obsaženo v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce.

(3) Mapový podklad, v němž je zakresleno území národní přírodní rezervace, je kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uložen na Ministerstvu životního prostředí, na Správě Chráněné krajinné oblasti Beskydy, na Okresním úřadu Frýdek-Místek, na Obecním úřadu Ostravice, na Obecním úřadu Malenovice a Obecním úřadu Staré Hamry.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

V návaznosti na základní ochranné podmínky2) se jako bližší ochranné podmínky stanoví, že jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze:

a) provádět změny druhu pozemků a změny způsobu jejich využití, nevyplývá-li to z plánu péče4) o národní přírodní rezervaci,

b) provádět těžební, výchovné nebo pěstební práce v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu,

c) využívat pro zalesňování sadební materiál, který nepochází z osiva získaného z území národní přírodní rezervace,

d) provádět opravy a údržbu stávajících komunikací, lesních cest a pěšin,

e) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

f) volně přikrmovat zvěř a zřizovat myslivecká zařízení,

g) pořádat hromadné veřejné akce, zejména sportovní a turistické.

§ 4

Ochranné pásmo

Ochranné pásmo,5) které slouží k zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí, má šířku 50 m podél hranice národní přírodní rezervace, s výjimkou pozemků na vrcholu Lysé hory, a to pozemkových parcel č. 891/2 a 891/7 v katastrálním území Malenovice, stavební parcely č. 1003 a pozemkových parcel č. 2483/2, 2483/5, 2483/10, 2483/15 v katastrálním území Krásná pod Lysou horou, stavební parcely č. 771 a pozemkové parcely č. 437/3 v katastrálním území Staré Hamry 1.

§ 5

Ustanovení zrušovací

Zrušuje se výnos Ministerstva kultury č. j. 18.986/55 ze dne 4. června 1956 (reg. v částce 87/1956 Ú. l.), kterým byla zřízena státní přírodní rezervace Mazák.


Čl. II

Změna výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.)

§ 6

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení některých území v České socialistické republice za chráněná (reg. v částce 49/1988 Sb.) se mění takto:

V příloze II se zrušuje text "SPR "Mazák", k. ú. Staré Hamry v okrese Frýdek-Místek; částka 87/1956 Ú. l.".

Čl. III

Změna vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

§ 7

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje tento řádek: "Mazák FM Staré Hamry 2 + Výnos MK č. 18.986/55 (4. 6. 1956)".


Čl. IV

Účinnost

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 85/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 85/2000 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 29 zákona č. 114/1992 Sb.

3) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.

4) § 38 zákona č. 114/1992 Sb.

5) § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru