Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Částka 27/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 24. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "nádrže," vkládají slova "sudy, přepravní nádoby nebo obaly, které splňují požadavky stanovené zvláštním zákonem,1)".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu jsou rozhodné výsledky měření

a) hustoty stanovené pyknometrickou metodou,

b) hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro měření při teplotě 20 oC, nebo

c) metodou plynové chromatografie.".

3. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Při použití více způsobů měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.".

4. V § 6 odst. 5 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova " ,popřípadě metodou plynové chromatografie.".

5. V § 6 odst. 6 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se slova "nebo metodou plynové chromatografie.".

6. V § 6 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

"(13) Obsah Denatonium benzoátu (Benzyldiethyl-N-2,6-xylyl-carbamoyl-methyl-amonium benzoát) se stanoví metodou kombinace plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií nebo metodou kombinace vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií.

(14) Obsah 2-methyl-2-propanolu se stanoví metodou plynové chromatografie.".

7. Příloha č. 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3) zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Druhy a minimální množství denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu

Pořad.
číslo
Denaturační
prostředek
Množství nezředěného
denaturačního prostředku
Účel použití denaturovaného lihu
nejmenší obsah
denaturačního
prostředku na
1 l etanolu
nejmenší
přídavek
denaturačního
prostředku na
1 m3 etanolu
při 20 oC
1 Denaturační směs
pro obecně
denaturovaný
etanol
7 ml 7 l bez omezení
2 Benzin lékařský 10 ml 10 l k laboratorním účelům
k použití ve zdravotnických zařízeních a lékárnách a k výdeji občanům lékárnami v balení do 200 ml
k dodávkám distributorům léčiv3)
k výrobě pektinu, léčiv a desinfekčních roztoků
3 Benzin lékařský 320 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
4 Benzin technický
čisticí
20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
5 Petrolej na svícení 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
6 Toluen 20 ml 20 l k technickému použití u zpracovatele lihu
7 Ajatin (chlorid
benzalkonia)
10 g 10 kg k maskérským účelům
8 Ajatin (chlorid
benzalkonia) ve
směsi s glycerolem
100 g
(10 g ajatinu a
90 g glycerolu)
100 kg
(10 kg ajatinu a
90 kg
glycerolu)
k výrobě kosmetických přípravků
9 Aceton 50 ml 50 l k výrobě čistých chemikálií, kovových vláken, katalyzátorů, elektronek, televizních obrazovek, polovodičů
10 Aceton 100 ml 100 l k technickému použití u zpracovatele lihu
11 Fenol 4 g 4 kg pro nemocniční účely
k výrobě fotografického papíru, filmů, papíru, korkových desek, těsnění
12 Hexan 10 ml 10 l k laboratorním účelům pro spektrometrii
13 2-propanol
(Isopropylalkohol)
100 ml 100 l k výrobě čistých chemikálií, katalyzátorů, kosmetiky
pro konzervaci přírodních květů do kolínských vod
14 Methanol 50 ml 50 l k laboratorním účelům
15 Šelak 50 g 50 kg k výrobě laků, apretur, glazur, politur a zrcadel
16 Ocet kvasný lihový
10 %
200 ml 200 l k výrobě kvasného lihového octa
17 Octan ethylnatý 20 g 20 kg k výrobě octanu ethylnatého
k úpravě pitné vody
18 Amoniak 10 ml 10 l k výrobě krmného droždí
k výrobě přípravku Diastabil
19 Denatonium ben-
zoate (Benzyldi-
ethyl-N-2,6-xylyl-
-carbamoyl-methyl-
-amonium benzoát)
30 mg 30 g k výrobě kosmetických přípravků, které nepřicházejí do styku s dutinou ústní
20 Denatonium ben-
zoate
(Benzyldiethyl-N-
-2,6-xylyl-carba-
moyl-methyl-amo-
nium benzoát)
2 mg 2 g k výrobě lihu syntetického technického zvláštně denaturovaného, určeného k technickému použití u zpracovatele lihu

3) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

8. V příloze č. 3 hlavička tabulky zní:

"Druh lihu Ethanol
v %
objemo-
vých
nejméně
Methanol
v g/la*
nejvýše
Vyšší
alkoholy
v mg/la*
nejvýše
Aldehydy
v
mg/la*
nejvýše
Fural v
mg/la*
nejvýše
Volné
kyseliny
jako
kyselina
octová v
mg/la*
nejvýše
Dusíkaté
zásady jako
methyl-
amin v
mg/la*
nejvýše
Odparek
sušený při
105 oC
v mg/la*
nejvýše
Estery
v
mg/la*
nejvýše
Ostatní
znaky".

9. V příloze č. 3 se za řádek "kvasný rafinovaný velejemný" vkládá nový řádek, který zní:

"-velejem-
ný neut-
rální
96,0 0,5 5,0 5,0 nepro-
kazatelný
15 2,2 15 13 vůně a chuť
čistá, bez
cizích
pachů
a příchutí,
odpovída-
jící
zpracované
surovině
vzhled čirý
bez zákalů
a sedlin,
obsah
terciárního
butanolu
(2-methyl-
-2-propa-
nolu)
nejvýše
5 mg/la*".

10. V Příloze č. 3 se za řádek "Zvláštně denaturovaný syntetický" vkládá nový řádek, který zní:

"Zvláštně
denatu-
rovaný
syntetický
technický
92,9celkový ob-
sah vyšších
alkoholů
a ostatních
těkavých
složek
nejméně
7 g/la*,
z toho
nejméně
4 g/la*
sumy všech
butanolů,
Denato-
nium
benzoate
2 mg/la*".

11. V Příloze č. 4 text pod pořadovými čísly 2, 3 a 6 zní:

"Poř.
číslo
Druh ztrát Norma
v %
Specifikace činnosti Základ pro výpočet normy
ztrát
2 Manipulační 0,10
manipulace v zemědělských a ovocných lihovarech celkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,10 manipulace v zemědělských lihovarech se samostatnou rafinerií, pokud vedou oba tyto provozy samostatný záznam a mezi těmito provozy nedochází k přepravě lihu, ale pouze k evidenčnímu převodu lihu
pro zemědělský lihovar příjem lihu bez počáteční zásoby a pro rafinerii celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,05
manipulace v jiných než zemědělských a ovocných lihovarech s výjimkou pěstitelských pálenic
celkový příjem lihu bez počáteční zásoby a celkové vydání lihu bez konečné zásoby
0,05 manipulace v likérkách a u ostatních zpracovatelů lihu celkové množství lihu obsaženého ve výrobcích předaných na sklad hotových výrobků
3 Skladovací 0,10
skladování lihu a polotovarů v jiných než dřevěných nádobách
evidované množství lihu na zásobě výrobce a zpracovatele lihu a evidované množství lihu na zásobách státních hmotných rezerv k poslednímu dni kalendářního měsíce, přičemž do základu není dovoleno započítávat zásoby lihu a množství lihu v hotových výrobcích stočených do expedičních nebo spotřebitelských obalů
0,20
skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu více než 300 litrů
0,35 skladování polotovarů v dřevěných nádobách o obsahu nejvýše 300 litrů
6 Při zpracování lihu 3,60
výroba macerátů
celková spotřeba lihu použitého na výrobu macerátů
1,30 výroba průtahových destilátů množství lihu použitého ve výrobě průtahového destilátu
3,00 staření lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů) jinými fyzikálními nebo chemickými metodami nebo vymrazováním, při kterém byl oddělen vymrazený podíl množství lihovin a ovocných a jiných destilátů (polotovarů), u kterých bylo podle stanoveného technologického postupu provedeno umělé staření některou z fyzikálních nebo chemických metod nebo u kterých byla provedena technologická úprava vymrazování podle stanoveného technologického postupu s následným oddělením vymrazeného podílu
1,80 výroba sladové whisky
množství lihu obsaženého v polotovaru určeném k výrobě sladové whisky
0,90 výroba konzumního lihu 80 % množství lihu použitého k výrobě polotovaru konzumního lihu 80 %
1,00
filtrace lihu přes aktivní uhlí, karbonifikace a jiné fyzikální nebo chemické úpravy lihu množství lihu použitého k provedení technologickým postupem určené úpravě lihu některou ze specifikovaných metod
3,60 čiření lihu bentonitem s následnou filtrací množství lihu, u kterého bylo podle technologického postupu provedeno čiření bentonitem s následnou filtrací
0,30 scelování destilátů množství lihu obsaženého v destilátech, u kterých byla provedena technologická úprava egalizace scelováním různých destilátů
1,60 výroba emulzních likérů množství lihu použitého k výrobě emulzních likérů
1,00 výroba lihovin s výjimkou emulzních likérů a výroba jiných výrobků obsahujících líh množství lihu použitého k výrobě lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a množství lihu použitého k výrobě jiných výrobků obsahujících líh".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Výpočet norem ztrát se provádí v roce 2000 podle dosavadních právních předpisů v termínu pro uzavření lihových bilancí2)

a) u výroby macerátů, digerátů, lihových perkolátů, výtažků a trestí, vyrobených macerací nebo digerací,

b) u výroby lihovin, s výjimkou emulzních likérů, a výroby jiných výrobků obsahujících líh.".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. I bodu 9, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru