Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Částka 27/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.05.2008 (150/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 21. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Ministerstvo financí stanoví podle § 21 odst. 2 písm. a), e), i) a j) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 22/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, se mění takto:

1. V nadpisu pod částí první za slovo "lihovaru" a v nadpisu pod § 1 za slovo "lihovaru" se vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

2. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "V lihovarech a zvláštních lihovarech se při samostatné rafinaci lihu zajišťují závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

3. V nadpisu části druhé se vypouštějí slova "s výjimkou lihu syntetického technického".

4. V § 3 se v úvodní větě za slova "vyrobeného lihu" vkládají slova "a samostatně rafinovaného lihu".

5. V § 3 písmeno d) zní:

"d) stacionární nádrže pro měření přiboudliny, pro měření úkapů a dokapů v ovocných lihovarech a pěstitelských pálenicích, pro měření úkapů a dokapů při samostatné rafinaci lihu, pro měření lihu syntetického technického nebo pro měření v případech uvedených v § 9.".

6. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Měření lihu lze provádět pouze ověřenými měřidly,2) která jsou zajištěna závěrami finančního úřadu.".

7. V § 5 odst. 1 se za slova "umístění měřidla" vkládají slova "a platnost ověření měřidla".

8. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "U měřidel používaných pro měření lihu při samostatné rafinaci se provádí váhová zkouška pouze v případě pochybnosti o správné funkci měřidla.".

9. V § 7odstavec 4 zní:

"(4) Při změně odchylek zjištěných při váhové měrné zkoušce nebo při ověřování měřidel se u měřidel uvedených v § 3 písm. b) a c) upravují kalibrační faktory měřicí soustavy za přítomnosti vyškoleného zaměstnance finančního úřadu a zaměstnance Českého metrologického institutu.2)".

10. V § 8 odst. 3 se slovo "měřičem" nahrazuje slovem "měřidlem".

11. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Při používání měřicích systémů tvořených průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou, se množství lihu zjišťuje ze záznamu vyhodnocovacího zařízení, které obsahuje program pro výpočet množství lihu v měřicích jednotkách.4)".

12. V § 12 odst. 4 se slova "menších obalů" nahrazují slovy "obalů s obsahem menším než 200 litrů".

13. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Měřicí systémy tvořené průtočným měřidlem, měřidly hustoty a teploty a vyhodnocovací jednotkou musí být typově schválené pro měření lihu a ověřené podle zvláštních předpisů.3)".

14. V nadpisu části třetí se slova v závorce "k § 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "k § 12 odst. 7 zákona o lihu".

15. V § 18 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují tato slova: "nebo množství přijatého lihu podle dokladu o jeho příjmu, pokud není povinnost vystavovat dodací list podle § 12 odst. 7 zákona o lihu".

16. V § 18 odst. 9 písm. b) se slova "§ 12 odst. 5 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 12 odst. 7 zákona o lihu".

17. V § 18 se doplňují odstavce 13, 14 a 15, které včetně poznámky pod čarou č. 8a) znějí:

"(13) Distributoři léčiv8a) (dále jen "distributor") vedou záznam o lihu denaturovaném lékařským benzinem s nejmenším přídavkem 10 l lékařského benzinu na 1 m3 etanolu (dále jen "lihobenzin") v rozsahu stanoveném pro ostatní zpracovatele lihu v § 22.

(14) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro lihobenzin nakupovaný, prodávaný a spotřebovaný v lékárnách a zdravotnických zařízeních.

(15) Lékárny a zdravotnická zařízení vykazují příjem a vydání lihobenzinu podle samostatné evidence příjmu, vydání a spotřeby v kilogramech nebo litrech lihobenzinu. V této evidenci musí rozlišit lihobenzin s odlišnou koncentrací etanolu. Vedení záznamu podle § 22 se nevyžaduje a evidence se předkládá finančnímu úřadu na vyžádání.

8a) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

18. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova "§ 4 odst. 6 zákona o lihu" nahrazují slovy "§ 4 odst. 7 zákona o lihu".

19. V § 21 se slova "lihových nápojů" nahrazují slovy "ostatních alkoholických nápojů".

20. V § 24 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) průmyslový lihovar nebo zemědělský lihovar, pokud je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy dnem ukončení sezonní výroby lihu, při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

21. V § 24 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) ovocný lihovar, který je současně i výrobcem lihovin, octa nebo zpracovatelem lihu, uzavírá samostatně vedené záznamy každoročně dnem 31. prosince. Po dohodě s finančním úřadem může tyto záznamy uzavřít i dnem ukončení sezonní výroby lihu, případně při nepřetržité výrobě lihu každoročně dnem 30. září.".

22. V § 24 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Vede-li právnická nebo fyzická osoba více samostatných záznamů, uzavírá každý záznam zvlášť.".

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

23. V § 24 odstavec 10 zní:

"(10) Subjekt, který vede více samostatných záznamů, předloží souhrnnou zprávu podle odstavců 8 a 9, do níž zahrne údaje z jednotlivých samostatných záznamů.".

24. V § 25 se slova "§ 21 odst. 2 písm. a) a § 22 odst. 2 písm. b)" nahrazují slovy "§ 21 odst. 2 písm. a) a d) a § 22 odst. 2 písm. b) a d)".

25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST ŠESTÁ

POVOLENÍ K NÁKUPU NEBO DOVOZU LIHOBENZINU

[k § 21 písm. j) zákona o lihu]

§ 26a

U lihobenzinu se vyžaduje povolení k nákupu nebo dovozu podle § 12 odst. 1 zákona o lihu s těmito výjimkami:

a) u lékáren a zdravotnických zařízení, které nakupují lihobenzin od distributorů, se povolení Ministerstva financí k nákupu lihu nevyžaduje,

b) povolení Ministerstva financí se dále nevyžaduje při vzájemných dodávkách lihobenzinu mezi lékárnami a zdravotnickými zařízeními a při výdeji lihobenzinu v lékárnách občanům v balení do 200 ml.".

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Přesunout nahoru