Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků

Částka 26/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.01.2004 (433/2003 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 20. března 2000,

kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 12g zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "nárok") podle § 12f odst. 1 a 3 zákona ve výši 60 % spotřební daně se vypočte u výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen "pohonné hmoty") prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa za zdaňovací období (kalendářní měsíc) podle vzorce uvedeného v příloze č. 1. Součet měsíčních nároků nesmí na tentýž pozemek pro všechny subjekty přesáhnout nárok vypočtený za kalendářní rok.

§ 2

Vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot

(1) Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských a lesních pozemků1) užívaných na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu a dále změny výměry vede poplatník v přehledu uvedeném v přílohách č. 2 a 3.

(2) Evidence, kterou poplatník prokazuje nárok podle § 12f odst. 4 zákona, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a údaje o jejich skutečné spotřebě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o nákupu, které mají stanovené náležitosti.2) K daňovému přiznání se připojí kopie dokladů o nákupu, z jejichž označení musí být zřejmé, že se jedná o kopie dokladů. Kopie dokladů o nákupu musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot.

(3) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.3) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou.

(4) Vzor vedení dokladů a evidence poplatníka o nákupu a spotřebě pohonných hmot je uveden v příloze č. 4.

§ 3

Normativ spotřeby pohonných hmot

(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa se pro účely této vyhlášky rozumí limit stanovený

a) v zemědělské prvovýrobě podle odstavce 7 písm. a),

b) v lesních školkách a při obnově a výchově lesa podle odstavce 7 písm. b).

Pro výpočet nároku na vrácení daně je rozhodující stav k 1. lednu daného roku.

(2) Roční limit spotřeby pohonných hmot se vypočte vynásobením výměry obhospodařovaných zemědělských a lesních pozemků v hektarech, zaokrouhlených na čtyři desetinná místa, a normativu roční spotřeby pohonných hmot v litrech na hektar příslušného zemědělského a lesního pozemku podle přílohy č. 4. Takto vypočtený normativ se zaokrouhluje matematicky na celé litry.

(3) Jestliže poplatník provozující zemědělskou prvovýrobu započne nebo ukončí obhospodařování zemědělského pozemku v průběhu roku, snižuje se roční limit pohonných hmot o procenta uvedená v odstavci 6 za všechny měsíce, ve kterých poplatník pozemek neobhospodařoval.

(4) Jestliže u poplatníka provozujícího zemědělskou prvovýrobu dojde ke změně výměry nebo kultury obhospodařovaných zemědělských pozemků, pak pouze u zemědělských pozemků, jichž se tato změna týká, se sníží nebo zvýší poplatníkovi roční limit pohonných hmot o procenta za příslušné měsíce, uvedená v odstavci 6.

(5) Vypočtený nárok na vrácení daně do výše ročního limitu, popřípadě limitu vypočteného podle odstavců 3 a 4 je možné uplatňovat celoročně bez ohledu na procentní rozdělení podle jednotlivých měsíců uvedených v odstavci 6.

(6) Procentní rozdělení ročního limitu za jednotlivé měsíce:

Měsíc % Měsíc %
Leden 2 Červenec 10
Únor 4 Srpen 16
Březen 6 Září 20
Duben 6 Říjen 10
Květen 8 Listopad 6
Červen 9 Prosinec 3
Celkem % za kalendářní rok 100.".

(7) Normativ roční spotřeby pohonných hmot

a) v zemědělské prvovýrobě:

Poř. číslo Druh zemědělských pozemků litr/ha

1
2
3
4
5
6
Orná půda vč. zahrad4) bez trvalých travních porostů podle průměrné ceny5)
v Kč/m2
do 4,00 vč.
4,01 až 5,00
5,01 až 6,00
6,01 až 7,00
7,01 až 8,00
8,01 a více

95
105
115
125
130
140
7 Chmelnice 220
8 Vinice 150
9 Ovocné sady 150
10 Trvalé travní porosty na orné půdě,*) louky a pastviny 45

*) Trvalé travní porosty na orné půdě se souvislým pokryvem s převahou travin ve vytrvalých lučních či travních porostech.

b) v lesních školkách a při obnově a výchově lesa:

Poř. číslo Práce v lesním hospodářství litr/ha
11
12
lesní školky - kryté plochy
- nekryté plochy
200
140
13
14
zalesňování - sázecí stroj
- ostatní
95
15
15 výchova porostu - těžba předmýtní úmyslná 40

(8) Pokud se na zemědělském pozemku uvedeném v odstavci 7 písm. a) pěstuje jiná plodina než ta, pro kterou je tento druh zemědělského pozemku v katastru nemovitostí evidován, použije se normativ podle skutečně pěstované plodiny.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 1 písm. b) a c) zákona o oceňování majetku.

2) § 12f odst. 6 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 22/2000 Sb.

3) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

4) Bod 1 kód 5 písm. c) a d) přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

5) Vyhláška č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb. a vyhlášky č. 298/1999 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

Způsob výpočtu nároku na vrácení daně

Nárok podle § 1 se vypočte podle vzorce:

A = B ×C× 0,6
________
1000

A = nárok na vrácení spotřební daně ve výši 60 % v Kč,

B = množství pohonných hmot v litrech, prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období (měsíc) do výše normativu,

C = platná sazba spotřební daně podle zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, uvedená na dokladu o nákupu.

Používá-li poplatník výrobek uvedený v § 19 odst. 1 písm. c) a současně i výrobek uvedený v § 19 odst. 2 písm. c), vypočítává nárok na vrácení daně zvlášť za každý použitý výrobek, přičemž nesmí být celkový roční limit pohonných hmot překročen.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni.....

Přehled o výměře obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni.....

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni.....

Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni.....

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 76/2000 Sb.

Přesunout nahoru