Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 66/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 23/2000
Platnost od 29.03.2000
Účinnost od 29.03.2000
Zrušeno k 01.01.2013 (503/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

ZÁKON

ze dne 25. února 2000,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

2. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova "pro správu národního majetku a jeho privatizaci" nahrazují slovem "financí".

3. V § 2 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"(3) Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2)

2) § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a) a 1b) se označují jako poznámky pod čarou č. 2a) a 2b), a to včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou.

4. V § 2 odst. 6 se za slova "ve znění pozdějších předpisů" vkládají slova "(dále jen "zákon o půdě")".

5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pozemky, které Pozemkový fond převádí na oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou určeny k zastavění schválenou územně plánovací dokumentací (např. územním plánem obce, regulačním plánem, územním plánem nebo územním projektem sídelního útvaru, územním plánem nebo územním projektem zóny) nebo rozhodnutím o umístění stavby, budou pro tento účel oceněny jako pozemky stavební podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí.".

6. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 2a

(1) Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, které má ve správě a o které neprojeví zájem oprávněná osoba podle zákona o půdě. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2) Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodává Pozemkový fond v obchodní veřejné soutěži osobě, která nabídne nejvyšší cenu; cena stanovená podle zvláštního právního předpisu4) je cenou vyvolávací. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 14 až 16 a § 20 zákona o půdě, lze tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny.

4) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

7. V § 4 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

8. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) projednat návrh rozpočtu Pozemkového fondu,".

9. V § 6 odst. 1 písm. e) se slova "a výkonného výboru" zrušují.

10. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "a předložit jej vládě" zrušují; zároveň se zrušují v písmenu f) slova "a předkládat ji k projednání vládě".

11. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Prezidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy, a to se stanoviskem dozorčí rady. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně.".

12. V § 7 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "který je statutárním orgánem.".

13. V § 7 odst. 2 věta druhá zní: "Statut stanoví způsob podepisování písemných právních úkonů výboru.".

14. V § 7 odst. 3 se slova "oprávnění jednat za Pozemkový fond" zrušují.

15. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova "pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky" nahrazují slovem "financí" a slova "Českou národní radu" se nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnu".

16. V § 10 odst. 1 větě první se slova "Českou národní radou" nahrazují slovy "Poslaneckou sněmovnou" a ve větě druhé se slova "Česká národní rada" nahrazují slovy "Poslanecká sněmovna".

17. § 13 zní:

"§ 13

Člen prezidia, výboru nebo rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem.".

18. § 14 se zrušuje.

19. V § 15 odstavec 3 zní:

"(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.".

20. V § 16 se slova "Česká národní rada" nahrazují slovem "Parlament".

Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Přesunout nahoru